KEW 6015

Komentarze

Transkrypt

KEW 6015
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WIELOFUNKCYJNY MIERNIK INSTALACJI
KEW 6015
KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN
!
UWAGA
Dotyczy przeprowadzania kolejnych pomiarów
W celu uniknięcia uszkodzenia miernik należy bezwzględnie
zachować min. 10 sekundowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi
pomiarami, zwłaszcza przy pomiarze pętli zwarcia.
Związane to jest z wewnętrznym algorytmem miernika, który gotowy jest do
ponownego pomiaru po zakończeniu cyklu (charakterystyczny, słyszalny
dźwięk zwalniania przekaźnika).
Częste przeprowadzanie pomiarów grozi uszkodzeniem miernika lub/i
dodatkowymi błędami pomiarów, gdyż przed zakończeniem jednego cyklu
pomiarowego miernik nie jest gotowy do przeprowadzenia kolejnego
pomiaru.
Za niedogodności przepraszamy, jednak przestrzeganie tych zasad pozwoli
na bezawaryjną pracę miernika.
-2-
Spis treści
Strona
1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW ....................................................................................3
2. WPROWADZENIE.............................................................................................................5
3. OPIS MIERNIKA................................................................................................................6
3.1. Płyta czołowa..............................................................................................................6
3.2. Gniazda wejściowe .....................................................................................................7
3.3. Panel tylni ...................................................................................................................8
3.4. Przewody pomiarowe .................................................................................................9
3.5. Wyświetlacz LCD......................................................................................................10
4. SPECYFIKACJA ..............................................................................................................11
4.1. Charakterystyka ogólna ............................................................................................11
4.1.1. Pomiar rezystancji uziemień (Earth Resistance).............................................12
4.1.2. Pomiar rezystancji izolacji (Insulation Resistance) .........................................12
4.1.3. Pomiar ciągłości (Continuity) ..........................................................................12
4.1.4. Pomiar napięcia i częstotliwości Sieci (Mains Voltage)...................................13
4.1.5. Pomiar wyłączników różnicowoprądowych (RCD) ..........................................13
4.1.6. Pomiar impedancji pętli zwarcia (Loop Impedance)........................................14
4.1.7. Pomiar spodziewanego prądu zwarciowego P-N / P-E (PSC Test) ................14
4.1.8. Pomiar prądu zwarciowego P-E (Earth Fault).................................................14
4.1.9. Oznaczanie kierunku wirowania faz (Phase Rotation)....................................14
4.1.10. Pozostałe parametry.....................................................................................14
5. POMIARY ........................................................................................................................15
5.1. Opis ogólny...............................................................................................................15
5.1.1. Przełącznik obrotowy zakresów ......................................................................15
5.1.2. Przycisk rozpoczęcia pomiarów ......................................................................16
5.1.3. Przyciski membranowe ...................................................................................16
5.1.4. Elektroda dotykowa .........................................................................................16
5.2. Czynności kontrolne przed pomiarami......................................................................16
6. POMIAR CIĄGŁOŚCI ......................................................................................................17
6.1. Widok miernika .........................................................................................................17
6.2. Procedura pomiarowa...............................................................................................17
7. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI ................................................................................19
7.1 Istota rezystancji izolacji ............................................................................................19
7.1.1 Prąd pojemnościowy ........................................................................................20
7.1.2 Prąd opornościowy...........................................................................................20
7.1.3 Prąd upływu powierzchniowego .......................................................................21
7.1.4. Całkowity prąd upływu.....................................................................................21
7.1.5. Uszkodzenia urządzeń wrażliwych na przepięcia............................................22
7.2 Przygotowanie do pomiarów......................................................................................22
7.3 Pomiary rezystancji izolacji........................................................................................23
7.3.1. Rodzaje pomiarów izolacji ...............................................................................23
8. POMIAR NAPIĘCIA SIECI ..............................................................................................24
9. POMIAR IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA .......................................................................24
9.1 Pomiar napięcia.........................................................................................................24
9.1.1. Czym jest pętla zwarcia?.................................................................................24
9.1.2. Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem .......................................24
9.1.3 Pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD. ...................................25
9.2 Pomiar impedancji pętli zwarcia ................................................................................25
9.3 Pomiar pętli zwarcia w obwodach trójfazowych.........................................................26
10. POMIAR SPODZIEWANEGO PRĄDU ZWARCIA (PSC) ...............................................................27
10.1 Czym jest spodziewany prąd zwarciowy? ...............................................................27
10.2 Pomiar spodziewanego prądu zwarciowego ...........................................................27
11. POMIAR SPODZIEWANEGO PRĄDU ZWARCIA P-E ..................................................................29
12.POMIAR WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH - RCD .......................................................29
12.1 Cel pomiaru .............................................................................................................29
12.2 Funkcje wyłączników różnicowoprądowych.............................................................29
12.3 Pomiary wyłączników różnicowoprądowych ............................................................30
12.4 Pomiary z szybkim wyzwoleniem (X5).....................................................................31
12.5 Pomiary wyłączników selektywnych (typu S)...........................................................31
12.6 Pomiary wyłączników różnicowoprądowych typu A (DC).........................................32
12.7 Seria pomiarów automatycznych - procedura AUTOTEST......................................32
13.POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIENIA...........................................................................33
13.1 Pomiar rezystancji uziemienia metodą 3 przewodową ............................................33
13.2 Kontrola pokrywania się pól pomiarowych...............................................................34
13.3 Pomiar rezystancji uziemienia metodą 4 przewodową ............................................35
14.OZNACZANIE KIERUNKU WIROWANIA FAZ ...............................................................37
15.PAMIĘĆ – ZAPIS, KASOWANIE, WYDRUK ..................................................................37
15.1 Zapisywanie pomiarów do pamięci ..........................................................................37
15.2 Zapisywanie wyników ..............................................................................................38
15.3 Kasowanie poszczególnych pozycji w pamięci ........................................................39
15.4 Kasowanie całej pamięci .........................................................................................39
15.5 Wydruk zawartości pamięci .....................................................................................39
16.WYMIANA BATERII........................................................................................................41
17.WYMIANA BEZPIECZNIKA............................................................................................42
1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW
!
Prąd elektryczny, nawet przy małych wartościach napięcia i natężenia, jest
zawsze niebezpieczny. Jeśli nie jesteś całkowicie pewien jak postąpić, lepiej
przerwij czynności i skonsultuj się z osobą przeszkoloną
Przed użyciem miernika należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i
zasadami bezpieczeństwa w niej opisanymi. Zasad tych należy przestrzegać
podczas pracy.
1. Miernik może być używany wyłącznie przez osobę kompetentną i
przeszkoloną oraz zgodnie z instrukcją obsługi. KYORITSU nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia spowodowane użyciem urządzenia niezgodnie
z przeznaczeniem, niezastosowaniem się do instrukcji lub zasad
bezpieczeństwa.
2. Należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji oraz przestrzegać ich
podczas pomiarów.
3. Miernik przeznaczony jest do pracy w instalacjach jednofazowych 50Hz
230V P-N / P-E do pomiarów pętli zwarcia (LOOP), spodziewanego prądu
zwarciowego (PSC), napięcia i częstotliwości sieci oraz wyłączników
różnicowoprądowych (RCD). W instalacjach trójfazowych 400V przyrząd
może być użyty jedynie do oznaczania kierunku wirowania faz. Żaden inny
pomiar nie może być dokonywany tym przyrządem w obwodach
trójfazowych. Pomiarów ciągłości przewodu ochronnego (CONTINUITY) i
rezystancji izolacji (INSULATION) można dokonywać wyłącznie po
uprzednim odłączeniu napięcia sieciowego i rozładowaniu obwodu.
4. Podczas pomiarów nie wolno dotykać metalowych części dostępnych
połączonych z instalacją. Podczas pomiarów elementy te mogą znajdować
się pod napięciem.
5. Nie wolno otwierać obudowy miernika do celów innych niż wymiana baterii
lub bezpiecznika i to wyłącznie po uprzednim całkowitym odłączeniu
przewodów pomiarowych. W przypadku konieczności naprawy lub kalibracji
przyrządu należy zwrócić się do dystrybutora.
6. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „Ô oznaczający zadziałanie
automatycznego zabezpieczenia termicznego należy odłączyć przyrząd od
instalacji i pozwolić mu ostygnąć.
7. Przy pomiarach pętli zwarcia bez korzystania z funkcji D-Lok wyłączniki
różnicowoprądowe znajdujące się w mierzonych obwodach powinny zostać
zbocznikowane. Po zakończeniu pomiarów należy koniecznie pamiętać o
zdjęciu mostków w celu przywrócenia zabezpieczeń obwodów do pracy.
8. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić stan miernika i przewodów
pomiarowych. Nie wolno dokonywać żadnych pomiarów jeżeli został
uszkodzony wyświetlacz, obudowa miernika lub izolacja przewodów i sond
pomiarowych. W takim przypadku należy zwrócić się do dystrybutora w celu
naprawy przyrządu lub wymiany akcesoriów pomiarowych.
9. Ze względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie akcesoriów
przeznaczonych do pracy z tym miernikiem i zalecanych przez KYORITSU.
Użycie innych akcesoriów jest zabronione ze względów bezpieczeństwa.
10. W czasie pomiarów należy zawsze trzymać palce za osłonami sond.
11. Podczas pomiarów możliwe są zakłócenia odczytu spowodowane
impulsami lub wyładowaniami w mierzonej instalacji. Jeżeli to nastąpi
pomiar należy powtórzyć. Jeżeli nadal mamy wątpliwości co do uzyskanego
wyniku należy skontaktować się z dystrybutorem.
12. Przesuwna osłona gniazd pomiarowych (umieszczone z boku przyrządu)
ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Jeżeli jest pęknięta lub w
inny sposób uszkodzona należy zwrócić przyrząd do dystrybutora w celu
naprawy.
13. Nie wolno zmieniać zakresów pomiarowych przełącznikiem obrotowym w
czasie gdy miernik podłączony jest do sieci. Jeśli np. właśnie
zakończyliśmy pomiar ciągłości i kolejnym będzie pomiar rezystancji izolacji
to przed przełączeniem funkcji pomiarowej należy odłączyć przewody od
instalacji.
14. Do czyszczenia miernika należy używać miękkiej szmatki nasączonej w
wodnym
roztworze
słabego
detergentu.
Nie
wolno
używać
rozpuszczalników ani innych agresywnych środków.
!
Symbol
umieszczony na mierniku oznacza, że aby bezpiecznie
posługiwać się przyrządem należy przeczytać odpowiednie uwagi i zalecenia
zawarte w instrukcji.
!
NIEBEZPIECZEŃSTWO – określa takie warunki i działania, które
mogłyby spowodować niebezpieczeństwo wystąpienia poważnego
wypadku lub ciężkich obrażeń.
!
OSTRZEŻENIE – określa takie warunki i działania, które mogą być
bezpośrednią przyczyną poważnego wypadku lub ciężkich obrażeń.
!
UWAGA – określa takie warunki i działania, które mogą spowodować
lekkie obrażenia bądź uszkodzenie miernika lub mierzonych urządzeń.
2. WPROWADZENIE
Miernik KEW 6015 jest zaawansowanym przyrządem wielofunkcyjnym
umożliwiającym wykonanie wszystkich najczęściej wymaganych pomiarów w
celu sprawdzenia bezpieczeństwa instalacji elektrycznej. Obudowa przyrządu
zapewnia stopień ochrony IP54 (PN-EN 60529).
Wielofunkcyjny miernik instalacji oferuje 10 osobnych funkcji pomiarowych:
1. Rezystancji uziemień
(metodą 3 lub 4-ro przewodową)
2. Rezystancji izolacji
3. Ciągłości połączeń
4. Napięcia sieci
5. Wyłączników różnicowoprądowych
(RCD)
6. Impedancji pętli zwarcia
7. Spodziewanego prądu
zwarciowego (PSC)
8. Prądu zwarciowego (PSC)
9. Kierunku wirowania faz
10. Częstotliwości sieci
Miernik spełnia standard bezpieczeństwa IEC 1010-1/EN 61010-1 KAT. III
300V. Pomiar rezystancji izolacji odbywa się przy zapewnieniu prądu
pomiarowego 1mA zgodnie z PN-EN 61557-2 1997. Przyrząd zapewnia
również prąd pomiarowy 200mA na funkcji ciągłości połączeń zgodnie z normą
PN-EN 61557-4 1997.
Przyrząd dysponuje 999 komórkami pamięci pomiarów. Dane można przesłać
do drukarki lub komputera za pośrednictwem wbudowanego portu IrDA
znajdujący się z boku przyrządu. Takie rozwiązanie (brak fizycznego
połączenia przyrządu i komputera) zapewnia pełną izolację galwaniczną i jest
wymagane dla operacji transmisji danych w celu zapewnienia pełnej ochrony
komputera. W komplecie z miernikiem dostarczany jest adapter IrDA – RS232
umożliwiający transmisję danych do drukarki lub komputera nie posiadającego
portu IrDA.
Miernik dostarczany jest z kompletem wyposażenia, w skład którego wchodzą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7025 – komplet przewodów do pomiaru izolacji i ciągłości połączeń (2 szt.)
7098 – przewód pomiarowy do tablic rozdzielczych z akcesoriami (1 kpl.)
7099 – przewód pomiarowy do gniazd wtykowych (1 szt.)
7109 – komplet przewodów do pomiarów rezystancji uziemień (4 szt.)
KSLP5 – dodatkowy przewód wyboru punktu pomiaru PE
8032 – sondy do pomiaru uziemień (2 szt.)
8210 – adapter IrDA – RS232 wraz z oprogramowaniem do transmisji
Torba na przewody i sondy do pomiaru uziemień
Torba na miernik i akcesoria pomiarowe
Baterie zasilające 1,5V AA (8 szt.)
3. OPIS MIERNIKA
3.1. Płyta czołowa (Rys. 1)
Wszystkie przyciski i przełączniki oraz wyświetlacz są dostępne na płycie
czołowej miernika, a gniazda przewodów pomiarowych i złącze IrDA
umieszczono z boku nad górną częścią płyty czołowej.
Na płycie czołowej znajdują się:
• wyświetlacz LCD z podświetleniem
• wskaźniki optyczne (diody LED) poprawności połączeń i polaryzacji
• przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowych
• przyciski kontrolne wyboru zakresu i funkcji typu membranowego
• elektroda dotykowa do weryfikacji poprawności podłączenia przewodu PE
Rys. 1
3.2. Gniazda wejściowe (Rys. 2)
Wszystkie gniazda wejściowe oraz port IrDA umieszczono wygodnie dla
użytkownika na bocznej ścianie obudowy nad płytą czołową przyrządu. Kiedy
miernik zawieszony jest na pasku gniazda te są łatwo dostępne w celu
podłączenia przewodów pomiarowych. Przyrząd posiada mechaniczną
blokadę gniazd wejściowych zapobiegającą nieprawidłowemu podłączeniu
przewodów na różnych funkcjach pomiarowych. W tym celu gniazda do
podłączania przewodów przy pomiarach ciągłości, izolacji i uziemień są
automatycznie zakrywane kiedy wykorzystywane jest gniazdo do pomiarów
impedancji pętli, PSC, kierunku wirowania faz, prądu zwarciowego i
wyłączników różnicowoprądowych.
UWAGA: Nie należy wykonywać pomiarów kiedy mechaniczna blokada gniazd
jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. W takim przypadku należy
zwrócić się do dystrybutora w celu jej wymiany.
Gniazda wejściowe
przewodów do pomiarów
uziemień, izolacji i ciągłości
Port komunikacyjny
podczerwieni (IrDA)
Gniazdo
zewnętrznej sondy
uziemienia
Płyta
czołowa
Suwak
mechanicznej
blokady gniazd
Gniazdo wejściowe przewodów do pomiarów
napięcia i częstotliwości sieci, wyłączników
różnicowoprądowych impedancji pętli i prądu
zwarciowego oraz kierunku wirowania faz
Rys. 2
3.3. Panel tylny (Rys. 3)
Panel tylny zapewnia dostęp do pojemnika baterii. Przyrząd zasilany jest 8 szt.
baterii typu AA 1,5V. Aby wymienić baterie należy odkręcić 2 wkręty
zabezpieczające i zdjąć pokrywę.
Rys. 3
3.4. Przewody pomiarowe (Rys. 4)
Miernik wyposażony jest w komplet przewodów pomiarowych wymaganych do
wykonania wszystkich pomiarów. Zawsze należy używać oryginalnych
przewodów przeznaczonych do wykonania danego pomiaru dostarczonych
przez producenta lub dystrybutora. Użycie przewodów innych niż oryginalne
może spowodować wypadek lub zniszczenie miernika.
7098
7099
7025
7109
KSLP5
Rys. 4
8032
3.5. Wyświetlacz LCD (Rys. 5)
Wyświetlacz LCD zapewnia czytelny odczyt w większości warunków
pomiarowych. Na wyświetlaczu podawane są informacje dotyczące rodzaju
wykonywanego pomiaru oraz niektórych sekwencji pomiarowych.
Na rys. 5 podano szczegółowy opis poszczególnych pól i symboli
wyświetlacza.
Symbole
ostrzeżeń
Sygnalizacja fazy
początkowej pomiaru
Wskaźnik
zadziałania
zabezpieczenia
termicznego
Symbol
wyczerpania baterii
Sygnalizacja
przekroczenia
zakresu
pomiarowego
Wyświetlacz
alfanumeryczny
Wskaźnik włączenia / wyłączenia
funkcji D-Lok
Rys. 5
Wyświetlacz
wyników
pomiarów
Wskaźniki kierunku
wirowania faz
4. SPECYFIKACJA
4.1 Charakterystyka ogólna
Cechy miernika na poszczególnych funkcjach pomiarowych:
Pomiar rezystancji uziemień
Ostrzeżenie przed napięciem -na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie kiedy
napięcie na gniazdach wejściowych pomiaru rezystancji przekroczy 25 V
Pomiar ciągłości i rezystancji izolacji
Detekcja napięcia w
- jeśli obwód, który ma być mierzony jest pod namierzonym obwodzie
pięciem miernik wydaje ostrzegawczy dźwięk, a
na wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat
Kompensacja rezystancji - pozwala na automatyczne odjęcie rezystancji
przewodów pomiarowychprzewodów pomiarowych przy pomiarze ciągłości
Przełącznik polaryzacji - pozwala odwrócić polaryzację napięcia podczas
pomiarów ciągłości i rezystancji izolacji
Auto-rozładowanie
- po zakończeniu pomiarów miernik automatycznie
rozładowuje zgromadzone w obwodzie ładunki
Pomiar impedancji pętli, PSC i wyłączników różnicowoprądowych
Pomiar napięcia
- wartość napięcia sieciowego jest wyświetlana
kiedy przyrząd podłączony jest do sieci, do chwili
wciśnięcia przycisku rozpoczęcia pomiaru
Test połączeń
- trzy diody LED sygnalizują poprawność
połączenia mierzonego obwodu z miernikiem
Zabezpieczenie termiczne
- kiedy zostanie przekroczona maksymalna
temperatura pracy rezystora zwarciowego
(pomiary pętli i PSC) lub tranzystora MOS FET
(pomiary RCD) wyświetlany jest symbol à a
pomiary są automatycznie przerywane
Wybór fazy początkowej - pomiar może być rozpoczęty w dodatniej (0º) lub
ujemnej (180º) połówki sinusoidy napięcia sieciowego; w niektórych przypadkach wybór drugiej
połówki zapobiega wyzwoleniu wyłącznika różnicowoprądowego podczas pomiaru pętli oraz zapewnia pełniejsze pomiary samych wyłączników
Pomiar wyłączników typu A - czułych na prąd różnicowy stały (DC)
Automatyczne zatrzymanie
- po zakończeniu pomiaru na wyświetlaczu
wyniku pomiaru
zatrzymywany jest wynik pomiaru
Automatyczne
- automatyczne wyłączenie miernika następuje po
wyłączenie zasilania
ok. 10 min. bezczynności; miernik powraca do
trybu pracy po wybraniu przełącznikiem obroto-
wym dowolnej innej funkcji lub po podaniu na
wejście napięcia
Monitorowanie napięcia - automatycznie przerywa pomiary RCD kiedy
napięcie N-E przekroczy wartość 50V
UN-E
4.1.1.
Pomiar rezystancji uziemień (Earth Resistance)
ZAKRES
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
20Ω
0…19,99Ω
0,01Ω
±(2% w.w. + 5c.)
200Ω
0…199,9Ω
0,1Ω
±(2% w.w. + 3c.)
2000Ω
0…1999Ω
1Ω
±(2% w.w. + 3c.)
Napięcie pomiarowe
Częstotliwość
Maksymalny prąd
Zabezpieczenia
4.1.2.
: 70V międzyszczytowe, fala prostokątna
: 720Hz ±5%
: 2mA (ograniczenie prądowe)
: 450V @ 50Hz
Pomiar rezystancji izolacji (Insulation Resistance)
Napięcie
testu
250V
250V
Prąd
Dokładność *
pomiarowy
20MΩ 0,01MΩ
1mA dla 250kΩ ± (2% w.w. + 3c.)
200MΩ
0,1MΩ
1mA dla 250kΩ ± (2% w.w. + 3c.)
± (2% w.w. + 3c.) 0-100MΩ
250V
2000MΩ
1MΩ
1mA dla 250kΩ
± (2% w.w. + 4c.) > 100MΩ
500V
20MΩ 0,01MΩ
1mA dla 500kΩ ± (2% w.w. + 3c.)
500V
200MΩ
0,1MΩ
1mA dla 500kΩ ± (2% w.w. + 3c.)
± (2% w.w. + 3c.) 0-100MΩ
500V
2000MΩ
1MΩ
1mA dla 500kΩ
± (2% w.w. + 4c.) > 100MΩ
1000V
20MΩ 0,01MΩ
1mA dla 1MΩ ± (2% w.w. + 3c.)
1000V
200MΩ
0,1MΩ
1mA dla 1MΩ ± (2% w.w. + 3c.)
± (2% w.w. + 3c.) 0-100MΩ
1000V
2000MΩ
1MΩ
1mA dla 1MΩ
± (2% w.w. + 4c.) > 100MΩ
* Dokładność podana dla obwodów o pojemności poniżej 100nF
Zabezpieczenia
: 450V @ 50Hz
4.1.3.
Zakres
Rozdzielczość
Pomiar ciągłości (Continuity)
Rozdzielczość Prąd zwarciowy
Funkcja
Zakres
Dokładność
> 200mA
± (1,5% w.w. + 5c.)
20Ω
0...19,99Ω
0,01Ω
> 200mA
± (1,5% w.w. + 3c.)
200Ω
0...199,9Ω
0,1Ω
> 200mA
± (2,5% w.w. + 3c.)
2000Ω
0...1999Ω
1Ω
Funkcja automatycznej kompensacji przewodów pomiarowych dostępna dla
przewodów o rezystancji do 10Ω.
Zabezpieczenia
: 250V @ 50Hz
4.1.4.
Pomiar napięcia i częstotliwości Sieci (Mains Voltage)
Funkcja
Zakres
Napięcie sieci
0...450 V
Częstotliwość sieci
45,0...64,9Hz
Zabezpieczenia
: 450V @ 50Hz
Rozdzielczość
Dokładność
1V
± (1,5% w.w. + 5c.)
0,1Hz
± (1,5% w.w. + 3c.)
4.1.5. Pomiar wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
Napięcie sieci
: 230V (200 – 260V) @ 50Hz
Zabezpieczenia
: 450V @ 50Hz
Funkcja Wsp.
I∆n [mA]
Prąd pomiarowy
Dokładność tmax [ms]
RCD
x0,5 10/30/100/300/500 5/15/50/150/250 +0% -6% zakr.
2000
RCD
x1 10/30/100/300/500 10/30/100/300/500 ± 5% zakresu
2000
RCD*
x5
10/30/100/300
200
50/150/500/1500/- ± 5% zakresu
DC
(10/30/100/300/500)
10/30/100/300/500
2000
±10% zakresu
(6mA DC)
+ 6mA DC
AUTOTEST*
10/30/100/300
± 5% zakresu zmienny
FAST TRIP
30
150
50
± 5% zakresu
AUTORAMP
10/30/100
10/30/100 max ± 5% zakresu
2000
Napięcie sieci
: 120V (100 – 130V) @ 50Hz
Prąd pomiarowy
Funkcja Wsp.
I∆n [mA]
Dokładność tmax [ms]
RCD
x0,5 10/30/100/300/500 5/15/50/150/250 +0% -6% zakr. 2000
RCD
x1
10/30/100/300
10/30/100/300 ± 5% zakresu
2000
RCD*
x5
10/30/100/300
200
50/150/500/1500/- ± 5% zakresu
DC
(10/30/100/300/500)
10/30/100/300/500
±10% zakresu 2000
(6mA DC)
+ 6mA DC
AUTOTEST*
10/30/100/300
± 5% zakresu zmienny
FAST TRIP
30
150
50
± 5% zakresu
AUTORAMP
10/30/100
10/30/100
2000
± 5% zakresu
* Maksymalna wartość prądu pomiarowego ograniczona jest do 1500mA, w
związku z tym 5 x 500mA jest niedostępne. Podana dokładność dla impedancji
pętli zwarcia niewiększej niż 20Ω.
Prąd pomiarowy jest regulowany do wartości 1000mA dla napięć 200-260V i
100-130V. Dla 5 x 300mA i Autotest 5 x 300mA podano dokładności dla pętli
P-E o maksymalnej rezystancji 1Ω.
Czas zadawania prądu
0...199,9ms
200...1999,9ms
Funkcja
½ x 10mA, 30mA
1 x 10mA
pozostałe funkcje
wszystkie funkcje
Rozdzielczość
Dokładność
0,1ms
± (5% w.w. + 5c.)
0,1ms
1ms
± (2% w.w. + 5c.)
± (2% w.w. + 5c.)
4.1.6. Pomiar impedancji pętli zwarcia (Loop impedance)
Napięcie sieci
: 230V @ 50Hz
Zabezpieczenia
: 450V @ 50Hz
Funkcja
20Ω
200Ω
2000Ω
Zakres Rozdzielczość
Prąd
Dokładność
25A @ 230V ±(5% w.w. + 5c.) @ 230V
0...19,99Ω
0,01Ω
1,2A @ 230V ±(3% w.w. + 5c.) @ 230V
0...199,9Ω
0,1Ω
1,2A @ 230V ±(3% w.w. + 5c.) @ 230V
0...1999Ω
1Ω
4.1.7. Pomiar spodziewanego prądu zwarciowego P-N / P-E (PSC Test)
Napięcie sieci
: 230V @ 50Hz
Zabezpieczenia
: 450V @ 50Hz
Funkcja
2kA
20kA
Zakres Rozdzielczość
Prąd
Dokładność
0...1999A
1A
1,2A @ 230V ±(10%w.w.+5c.) @ 230V
0...19,99A
0,01kA
Wypadkowa dokładności
25A @ 230V pomiaru napięcia i impedancji
pętli zwarcia
4.1.8. Pomiar prądu zwarciowego P-E (Earth Fault)
Napięcie sieci
: 230V @ 50Hz
Zabezpieczenia
: 450V @ 50Hz
Funkcja
2kA
20kA
Zakres Rozdzielczość
Prąd
Dokładność
0...1999A
1A
1,2A @ 230V ±(10%w.w.+5c.) @ 230V
0...19,99A
0,01kA
Wypadkowa dokładności
25A @ 230V pomiaru napięcia i impedancji
pętli zwarcia
4.1.9. Oznaczanie kierunku wirowania faz (Phase Rotation)
Napięcie sieci
: 230V @ 50Hz
Zabezpieczenia
: 450V @ 50Hz
4.1.10. Pozostałe parametry
Sygnalizacja przekroczenia zakresu wyświetlany jest symbol „Ï”
Temperatura i wilgotność pracy
0°C...+40°C,
wilg. względna < 75% bez kondensacji
Temperatura i wilg. przechowywania -10°C...+60°C,
wilg. względna < 75% bez kondensacji
Maksymalna wysokość n.p.m.
2000m
Wymiary i waga
210 x 105 x 240mm / 1,924kg
Zasilanie
8 x 1,5V AA, R6
Sygnalizacja wyczerpania baterii
gdy napięcie spadnie poniżej 8,5V
Bezpieczeństwo
EN 61010-1 Kat. III 300V
Stopień zanieczyszczenia
2
Stopień szczelności
Budowa zgodna z
Ostrzeżenie przed napięciem w obwodzie
Sygnalizacja poprawności połączeń
Wyświetlacz
Zabezpieczenia
IP54 wg PN-EN 60529
EN 61557 część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Diody LED sygnalizują obecność w
obwodzie napięcia 50V AC lub więcej
przed pomiarami ciągłości lub rezystancji
izolacji.
Diody P-E i P-N świecą kiedy przewody
te są podłączone prawidłowo do przyrządu. Czerwona dioda LED zapala się
kiedy przewody P i N są podłączone
odwrotnie
LCD 3 ½ cyfry z punktami dziesiętnymi i
jednostkami wielkości mierzonej (Ω/MΩ,
A/kA, V i ms) odpowiednio do wybranej
funkcji. Wskazanie jest odświeżane na
wyświetlaczu średnio 5 razy na sekundę
Obwód pomiaru ciągłości zabezpieczony
jest szybkim bezpiecznikiem ceramicznym (HRC, 0,5A / 600V) umieszczonym
w przedziale baterii; umieszczono tam
również bezpiecznik zapasowy
5. POMIARY
5.1. Opis ogólny
Stosownie do opisu płyty czołowej jaki znajduje się w rozdziale 3 instrukcji
możemy wyróżnić na płycie czołowej następujące elementy obsługi
5.1.1. Przełącznik obrotowy zakresów
Pozycja
Opis
Funkcja pomiarowa
1
Earth Res
Pomiar rezystancji uziemienia
2
Insulation
Pomiar rezystancji izolacji
3
Continuity
Test ciągłości połączeń
4
Off
Miernik wyłączony
5
Mains Voltage
Pomiar napięcia P-N i N-E i częstotliwości sieci
6
RCD
Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
7
Loop
Pomiar impedancji pętli P-E
8
PSC
Pomiar spodziewanego prądu zwarciowego P-N
9
Earth Fault
Pomiar spodziewanego prądu zwarciowego P-E
Phase Rotation
Oznaczanie kierunku wirowania faz
10
5.1.2. Przycisk rozpoczęcia pomiarów
Naciśnięcie przycisku „Press to test” rozpoczyna każdy pomiar.
5.1.3. Przyciski membranowe
Przyrząd wyposażono w 10 przycisków membranowych:
Store
Wprowadzanie wyniku pomiaru z wyświetlacza do
wewnętrznej pamięci miernika
Clear Entry
Usuwanie zapamiętanego wyniku z pamięci
Clear All
Usuwanie wszystkich wyników z pamięci
Print
Wysyłanie danych z pamięci do drukarki lub komputera
- Range
Zmiana zakresu pomiarowego na niższy
+ Range
Zmiana zakresu pomiarowego na wyższy
- Function
Zmiana funkcji pomiarowej na poprzednią
+ Function
Zmiana funkcji pomiarowej na następną
Polarity
Wybór polaryzacji sond pomiarowych przy pomiarach
rezystancji izolacji i ciągłości połączeń oraz fazy początkowej
pomiaru wyłączników RCD oraz funkcji Loop/PSC/Earth Fault
(tylko w pozycji D-Lok off)
Back-light
Włącza podświetlenie wyświetlacza na około 30s. Po tym
czasie podświetlenie ulega automatycznemu wygaszeniu
Review
Włącza podgląd drugiego ekranu z wynikami tam gdzie jest on
dostępny
5.1.4. Elektroda dotykowa
Jest to metaliczne pole umieszczone na panelu czołowym do kontroli jakości
połączenia miernika z uziemieniem i działa na wszystkich zakresach. Funkcja
ta zapewnia bezpośrednią i natychmiastową sygnalizację obecności napięcia
powyżej 50V pomiędzy punktem połączenia z uziemieniem a operatorem.
1. Dotknij palcem metalowej elektrody na płycie czołowej miernika. Jest to
czynność zupełnie bezpieczna i można ją wykonać na dowolnym zakresie
pomiarowym.
2. Jeżeli pomiędzy palcem a podłączonym uziemieniem wystąpi napięcie
powyżej 50V na wyświetlaczu pojawi się „ >50V ".
5.2. Czynności kontroli bezpieczeństwa i procedury przed pomiarami
Przed pomiarem należy zawsze sprawdzić czy przyrząd i przewody
pomiarowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych. W
przypadku jakichkolwiek podejrzeń czy wątpliwości należy zwrócić się do
dystrybutora w celu naprawy lub sprawdzenia.
Przed pomiarami Izolacji, Ciągłości lub Rezystancji Uziemień należy najpierw
upewnić się, że mierzone obwody nie są pod napięciem. Jeśli tylko zaświeci
się dioda LED sygnalizacji napięcia sieciowego lub usłyszymy ostrzegawczy
dźwięk brzęczyka należy natychmiast przerwać pomiar. Obwód jest pod
napięciem i przed pomiarem należy odłączyć napięcie lub rozładować go.
Podczas pomiarów Pętli, RCD, PSC i prądu zwarciowego doziemnego diody
LED powinny świecić w następującej sekwencji:
Zielona dioda P-E
: świeci
Zielona dioda P-N
: świeci
Czerwona dioda
: nie świeci
Jeżeli diody świecą w innej sekwencji lub świeci czerwona dioda nie wolno
kontynuować pomiarów ze względu na nieprawidłowość podłączeń.
UWAGA: Podczas oznaczania kierunku wirowania faz świecą wszystkie trzy
diody LED i jest to stan normalny.
Zawsze należy upewnić się, że miernik nie sygnalizuje wyczerpania baterii
zasilających. Jeśli sygnalizuje, przed pomiarami należy wymienić baterie.
6. POMIAR CIĄGŁOŚCI
UWAGA!
Przed rozpoczęciem pomiarów upewnij się, że w mierzonym
obwodzie nie ma napięcia.
6.1. Widok miernika
Patrz rozdział 3.
6.2. Procedura pomiarowa
Celem tego pomiaru jest zmierzenie wartości rezystancji wyłącznie elementów
mierzonego obwodu z pominięciem rezystancji przewodów pomiarowych. Ich
rezystancja powinna być odjęta od całkowitej zmierzonej wartości. Miernik
KEW6015 umożliwia automatyczną kompensację przewodów pomiarowych
użytych do pomiaru ciągłości o dowolnej rezystancji.
Przyrząd pozwala zdefiniować rodzaj wykonanego pomiaru ciągłości:
P
- ciągłość przewodu fazowego
N
- ciągłość przewodu neutralnego
CPC - ciągłość przewodu ochronnego
R1+R2 - ciągłość
R2
- ciągłość
1. Wybierz funkcję pomiaru ciągłości (CONTINUITY).
2. Podłącz przewody pomiarowe (7025) do gniazd „Earth” i „Line”.
3. Przyciskami „Range” wybierz zakres pomiarowy (20, 200 lub 2000Ω).
Naciśnięcie przycisku „Function” powoduje przejście w tryb kompensacji
przewodów pomiarowych. Komunikat na wyświetlaczu poprosi o zwarcie
końcówek pomiarowych i wciśnięcie przycisku „Test”.
4. Zewrzyj końcówki pomiarowe i naciśnij przycisk „Test”. Przyrząd zmierzy i
zapamięta rezystancję przewodów pomiarowych. Po ustabilizowaniu się
odczytu naciśnij przyciski „Function +” i „Function -” aby przejść do trybu
pomiaru ciągłości. Upewnij się, że po zwarciu przewodów pomiarowych i
wciśnięciu przycisku „Test” wyświetlacz pokaże 0.
5. Podłącz przewody pomiarowe do mierzonego obwodu (Rys. 6). Upewnij
się, że mierzony obwód nie jest pod napięciem. Jeżeli w obwodzie
występuje napięcie zaświeci się dioda ostrzegawcza. Naciśnij przycisk
„Test” i odczytaj wynik pomiaru. Jeśli chcesz zapamiętać wynik pomiaru
naciśnij przycisk „Store” i postępuj zgodnie z wcześniejszymi uwagami.
6. Jeżeli rezystancja obwodu jest większa niż wybrany zakres pomiarowy
zostanie wyświetlony symbol „Ï” i należy wybrać wyższy zakres
pomiarowy przyciskiem „Range +”.
UWAGA: Wartość rezystancji przewodów pomiarowych zostanie zachowana w
pamięci miernika i będzie automatycznie odejmowana od wyników pomiarów.
Jednak po wyłączeniu miernika wartość ta ulega utracie i przed kolejnymi
pomiarami należy ponownie przeprowadzić kompensację przewodów
pomiarowych. Poza tym przed każdym pomiarem należy sprawdzić
rezystancję przewodów pomiarowych i upewnić się czy nie mają przerwy lub
dużej rezystancji. Przed każdym pomiarem należy sprawdzić kompensację
przewodów pomiarowych (po zwarciu sond pomiarowych wyświetlacz
powinien pokazywać 0).
Miernik KEW6015 posiada możliwość zmiany polaryzacji prądu pomiarowego.
W tym celu należy:
1.
2.
3.
4.
Przeprowadzić pomiar zgodnie z powyższą procedurą.
Nacisnąć przycisk POLARITY +/-.
Powtórzyć pomiar ciągłości z odwrotną polaryzacją.
Wynik pomiaru dla obydwu kierunków polaryzacji powinien być taki sam.
MOSTEK
NA CZAS POMIARU
pomiar w gnieździe
wtykowym pomiędzy L i E
Rys. 6
7. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI
UWAGA!
Przed rozpoczęciem pomiarów upewnij się, że w mierzonym
obwodzie nie ma napięcia.
7.1 Istota rezystancji izolacji
Przewodniki są oddzielone od siebie i od uziemionych części metalowych
poprzez izolację, której rezystancja jest na tyle duża, że daje gwarancję
utrzymania prądu płynącego pomiędzy przewodami oraz do uziemienia na
minimalnym poziomie. Tylko w teorii izolacja jest idealna, jej rezystancja
nieskończona i nie przepływa przez nią żaden prąd. W praktyce, pomiędzy
przewodami pomimo izolacji przepływa pewien prąd, znany jako prąd
upływowy. Składa się on z trzech składników:
1. Prądu pojemnościowego
2. Prądu opornościowego
3. Prądu upływowego powierzchniowego
7.1.1 Prąd pojemnościowy
Izolacja pomiędzy żyłami o różnicy potencjałów spełnia rolę dielektryka, a żyły
rolę okładzin kondensatora. Po przyłożeniu napięcia stałego do obu żył
nastąpi krótkotrwały (zwykle poniżej 1 s.) przepływ prądu aż do momentu
naładowania się tak utworzonego kondensatora. Ładunek ten musi zostać
usunięty po zakończeniu pomiarów. Miernik KEW6015 wykonuje to
automatycznie.
Jeżeli przyłożone napięcie będzie miało charakter przemienny spowoduje to
powstanie ciągłego prądu upływowego w instalacji.
Izolacja
(spełniająca rolę dielektryka)
Żyły (spełniają rolę
okładzin kondensatora)
Efekt pojemnościowy
Rys. 7
7.1.2 Prąd opornościowy
Ponieważ rezystancja izolacji nie jest wielkością nieskończoną pomiędzy
przewodami przepływa niewielki prąd. Stosując prawo Ohma można
wyznaczyć jego wielkość:
Przyłożone napięcie (V)
Prąd upływu (µA) =
Rezystancja izolacji (MΩ)
Izolacja
(zachowuje się jak rezystor)
Żyły
Efekt rezystancyjny
Rys. 8
7.1.3 Prąd upływowy powierzchniowy
W miejscach gdzie żyły przewodów są odizolowane (np. w miejscach
przyłączeń) występuje przepływ prądu pomiędzy żyłami po powierzchni
izolacji. Wielkość tego prądu zależy od stanu powierzchni izolacji. Jeżeli
powierzchnie są suche i czyste wielkość prądu jest bardzo mała, ale w
przypadku zawilgocenia i zabrudzenia może osiągnąć znaczącą wartość. Przy
odpowiednio dużej wartości prądu może nawet wystąpić przeskok iskry
pomiędzy przewodami.
Izolacja
Żyły
Prąd upływu powierzchniowego
Rys. 9
Czy to nastąpi zależy od stanu powierzchni izolacji i wielkości przyłożonego
napięcia. Dlatego testy izolacji przeprowadzane są napięciem wyższym niż
standardowe napięcie robocze w danym obwodzie.
7.1.4. Całkowity prąd upływowy
Całkowity prąd upływowy jest sumą wyżej opisanych prądów. Na wielkość
poszczególnych prądów i w efekcie całkowitego prądu upływowego mają
wpływ takie czynniki jak temperatura otoczenia, temperatura przewodnika,
wilgotność i wielkość przyłożonego napięcia.
Jeżeli obwód zasilany jest napięciem przemiennym prąd pojemnościowy
(7.1.1) będzie zawsze obecny i nie można go wyeliminować. Dlatego po
przyłożeniu stałego napięcia pomiarowego rezystancji izolacji, prąd
pojemnościowy szybko spada do zera i nie ma wpływu na pomiar. Wysokie
napięcie w miejscach osłabionej izolacji może spowodować lawinowy przepływ
prądu (7.1.3) co pozwala wykryć miejsca potencjalnych uszkodzeń niemożliwe
do lokalizacji przy zastosowaniu napięcia probierczego na poziomie napięcia
roboczego instalacji.
Podczas testu miernik izolacji mierzy przyłożone napięcie oraz prąd upływu,
dokonuje automatycznej kalkulacji i wyświetla bezpośrednio wartość
rezystancji izolacji.
Napięcie testu (V)
Rezystancja izolacji (MΩ) =
Prąd upływu (µA)
Kiedy wypadkowa pojemność mierzonego obwodu ulega naładowaniu prąd
upływu zmniejsza się. Stabilny pomiar rezystancji izolacji wskazuje, że
pojemność obwodu została w pełni naładowana i prąd pojemnościowy spadł
do zera. Należy pamiętać, że układ ładuje się do poziomu napięcia
probierczego co w przypadku pozostawienia obwodu w tym stanie może być
niebezpieczne w razie bezpośredniego kontaktu. Miernik KEW6015 zapewnia
automatyczne rozładowanie obwodu po zakończeniu pomiaru.
Jeśli instalacja jest wilgotna i/lub zabrudzona, powierzchniowy prąd upływu
będzie miał dużą wartość powodując znaczne obniżenie wyniku pomiaru
rezystancji izolacji. Jeżeli instalacja elektryczna jest rozległa, rezystancje
izolacji poszczególnych obwodów łączą się równolegle dając w efekcie dużo
niższą rezystancję wypadkową niż w przypadku pojedynczego obwodu. Im
większa liczba obwodów połączonych razem, tym mniejsza będzie całkowita
wypadkowa wartość rezystancji izolacji.
7.1.5. Uszkodzenia urządzeń wrażliwych na przepięcia
Rośnie liczba urządzeń z obwodami elektronicznymi przyłączonych do sieci
elektrycznej. Obwody te mogą zostać zniszczone na skutek podania napięcia
probierczego podczas testów izolacji. Aby nie zniszczyć tych urządzeń należy
przed pomiarami odłączyć je od mierzonej instalacji, a po zakończeniu
pomiarów podłączyć ponownie. Do urządzeń, które mogą wymagać
odłączenia od sieci przed przystąpieniem do pomiarów należą:
• Lampy fluorescencyjne z elektronicznymi starterami
• Pasywne czujki podczerwieni (PIR)
• Wyłączniki zmierzchowe
• Wyłączniki dotykowe
• Wyłączniki czasowe
• Regulatory mocy
• Elementy oświetlenia awaryjnego
• Elektroniczne wyłączniki różnicowe (RCD)
• Komputery i drukarki
• Kasy gotówkowe i fiskalne
• Inne urządzenia zawierające obwody elektroniczne
7.2 Przygotowanie do pomiarów
Przed rozpoczęciem pomiarów należy zawsze sprawdzić:
1. Stan baterii zasilających (wskaźnik wyczerpania baterii nie
wyświetlany)
2. Brak widocznych uszkodzeń miernika i przewodów pomiarowych
jest
3. Ciągłość przewodów pomiarowych (wybierając pomiar ciągłości i zwierając
przewody pomiarowe). Wskazanie „OL” (przekroczenie zakresu) oznacza
przerwę w przewodach pomiarowych lub przepalenie wewnętrznego
bezpiecznika.
UWAGA: TESTY IZOLACJI POWINNY BYĆ PRZEPROWADZONE W
OBWODACH
ODŁĄCZONYCH
OD
NAPIĘCIA.
NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE UPEWNIĆ SIĘ PRZED POMIAREM, ŻE
OBWODY NIE SĄ POD NAPIĘCIEM.
7.3 Pomiary rezystancji izolacji
UWAGA!
Przed rozpoczęciem pomiarów upewnij się, że w mierzonym
obwodzie nie ma napięcia.
1. Przełącznikiem obrotowym wybierz zakres pomiaru izolacji „INSULATION”
2. Podłącz przewody pomiarowe do gniazd „Earth” i „Line”.
3. Przyciskami „Function” wybierz napięcie pomiarowe: 250, 500 lub 1000V.
4. Przyciskami „Range” wybierz zakres pomiarowy: 20, 200 lub 2000MΩ
5. Podłącz przewody do mierzonego obwodu i naciśnij przycisk testu. Po
zakończeniu pomiaru zwolnij przycisk TEST przed odłączeniem
przewodów pomiarowych od obwodu. Zapewni to rozładowanie obwodu
naładowanego podczas pomiaru. Podczas procesu rozładowania
wyświetlane jest napięcie obwodu, które stopniowo schodzi do zera.
7.3.1. Rodzaje pomiarów izolacji
Przyrząd pozwala zdefiniować rodzaj wykonanego pomiaru izolacji:
PN
faza - neutralny
PE
faza - uziemienie
NE
neutralny - uziemienie
PP
faza - faza
Kiedy naciśnięty jest przycisk „Store” po zakończeniu pomiarów miernik
zażąda wprowadzenia numerów DB i WAY. Następnie przyciskiem „Review”
można wybrać rodzaj wykonanego pomiaru ciągłości spośród jednego z pięciu
powyższych. Można przeprowadzić maksymalnie 5 pomiarów.
Uwaga: Domyślnie ustawiony jest pomiar „INSU PP” i jeśli nie wybierzemy
innego rodzaju tak właśnie zostanie zapisany.
Uwaga: Jeżeli rezystancja obwodu jest większa niż 2000MΩ zostanie
wyświetlony symbol „Ï”.
UWAGA !
ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ ZNISZCZENIA MIERNIKA NIE WOLNO
PRZEŁĄCZAĆ ZAKRESÓW POMIAROWYCH PRZY WCIŚNIĘTYM
PRZYCISKU „TEST” ANI DOTYKAĆ KOŃCÓWEK POMIAROWYCH LUB
MIERZONEGO OBWODU (URZĄDZENIA) PODCZAS POMIARÓW.
8. POMIAR NAPIĘCIA SIECI
1. Przełącznikiem obrotowym wybierz funkcję „Mains Voltage”.
2. Podłącz przewody pomiarowe do mierzonej instalacji.
3. Wyświetlacz pokaże wartość napięcia P-N. Przycisk „Review” służy do
przełączania się pomiędzy pomiarami P-N, N-E i częstotliwości.
4. Diody LED powinny świecić w następującej sekwencji:
Zielona dioda P-E
: świeci
Zielona dioda P-N
: świeci
Czerwona dioda
: nie świeci
Jeżeli diody świecą w innej sekwencji lub świeci czerwona dioda nie wolno
kontynuować pomiarów ze względu na nieprawidłowość podłączeń.
9. POMIAR IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA
9.1 Pomiar napięcia
Jeśli przed pomiarem pętli ma być zmierzone napięcie sieciowe należy to
zrobić tak jak to opisano w punkcie 8. Pomiar jest automatycznie odświeżany
5 razy na sekundę.
9.1.1. Czym jest pętla zwarcia?
Droga, którą płynie prąd na skutek wystąpienia zwarcia pomiędzy przewodem
fazowym P i przewodem uziemienia E nazywana jest pętlą zwarcia. Prąd
płynący w takim obwodzie zależy od napięcia sieci i impedancji tej pętli. Im
wyższa impedancja, tym mniejszy popłynie prąd zwarcia i później zadziała
zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik). Aby zabezpieczenia działały
pewnie i szybko impedancja pętli zwarcia powinna być jak najmniejsza,
odpowiednia dla charakterystyki zabezpieczeń i dlatego każdy obwód musi
być pod tym kątem sprawdzany.
9.1.2. Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
Podczas zwarcia przez ułamek sekundy w mierniku wydziela się moc około
1kW. Przy większej ilości pomiarów rezystor pomiarowy ulega silnemu
nagrzaniu. W przypadku osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej temperatury
dalsze pomiary są automatycznie blokowane a na wyświetlaczu pojawia się
symbol (Ã). W takim przypadku przyrząd należy odłączyć od sieci i pozwolić
mu ostygnąć przed kontynuowaniem pomiarów.
9.1.3 Pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD.
Pomiar z racji swej natury dokonywany jest w sieci z włączonym zasilaniem
(pod napięciem). Podczas pomiarów pętli innymi przyrządami zwykle zostają
wyzwolone wyłączniki różnicowoprądowe, dlatego na czas pomiarów należy je
zastępować zworą. Aby uniknąć niepożądanego zadziałania wyłączników
RCD miernik KEW6015 wyposażono w system D-Lok zapobiegający
wyzwalaniu większości pasywnych wyłączników RCD podczas pomiarów
impedancji pętli zwarcia. Niektóre wyłączniki nie dają się zablokować poprzez
zastosowanie funkcji D-Lok i na czas pomiaru należy zastąpić je zworą, która
musi być usunięta natychmiast po zakończeniu pomiarów.
9.2 Pomiar impedancji pętli zwarcia
Jeśli przed pomiarem pętli ma być zmierzone napięcie sieciowe należy to
UWAGA !
NIE WOLNO PRZEPROWADZAĆ POMIARÓW JEŻELI NIE ŚWIECĄ SIĘ
DIODY P-E i P-N POTWIERDZAJĄCE PRAWIDŁOWOŚĆ POŁĄCZEŃ.
Jeżeli obie kontrolki nie świecą się, należy sprawdzić prawidłowość
połączeń instalacji i usunąć błędy lub zastosować ADAPTER P-N przed
ponownym przystąpieniem do pomiarów. Jeśli świeci czerwona dioda
LED nie wolno przystępować do pomiarów.
a. Pomiar rezystancji pętli zwarcia w gnieździe wtykowym.
1. Przełącznikiem obrotowym wybierz zakres „LOOP”.
2. Do gniazda miernika podłącz przewód z wtyczką sieciową, a wtyczkę włóż
do gniazdka sieciowego.
3. Sprawdź poprawność świecenia diod kontrolnych (patrz powyżej). Jeżeli
przewody P i N są zamienione w gniazdku miejscami należy użyć
dostarczonego w komplecie ADAPTERA P-N.
4. Przyciskami „Range” wybierz zakres pomiarowy: 20, 200 lub 2000Ω.
5. Przyciskami „Function” włącz (D-Lok on) lub wyłącz (D-Lok off) funkcję DLok. Jeśli obwody nie są zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi należy wyłączać funkcję D-Lok w celu zmniejszenia
wydzielanego w mierniku ciepła.
6. Naciśnij przycisk testu. Przy małych wartościach pętli warto powtórzyć
pomiar kilkukrotnie, a uzyskane wyniki uśrednić.
7. Jeżeli zmierzona wartość jest większa niż wybrany zakres pomiarowy
zostanie wyświetlony symbol „Ï”. W takim przypadku przyciskiem „Range
+” należy wybrać wyższy zakres pomiarowy.
UWAGA: W pozycji D-Lok off można zmienić fazę prądu pomiarowego
przyciskiem „Polarity” co w efekcie może zapobiec zadziałaniu niektórych
typów RCD. Przy zastosowaniu funkcji D-Lok czas pomiaru w niektórych
obwodach może wynieść nawet 10 sekund. Jest to stan normalny i nie
oznacza uszkodzenia miernika.
b. Pomiar rezystancji pętli zwarcia w tablicach rozdzielczych
Procedura pomiarowa jest taka sama jak w poprzednim punkcie z tym, że
trzeba użyć przewodu pomiarowego przeznaczonego do pomiaru w
skrzynkach rozdzielczych. Czerwoną sondę podłącza się do przewodu
fazowego, czarną do neutralnego, a zielony zacisk krokodylkowy do przewodu
uziemienia. Jeśli wymagany jest pomiar w układzie P-N zielony zacisk należy
po prostu połączyć razem z czarną sondą to jest do przewodu neutralnego (w
takim przypadku diody LED nie pokażą błędów w podłączeniach). Opcjonalnie
można użyć dwużyłowego przewodu pomiarowego.
9.3 Pomiar pętli zwarcia w obwodach trójfazowych
Procedura jest taka sama jak w punkcie 9.2 b z tym, że zawsze należy
upewnić się że tylko jedna faza jest podłączona do miernika:
Pomiar 1: czerwona sonda do fazy L1, czarna sonda do przewodu
neutralnego, zielony zacisk krokodylkowy do przewodu uziemienia.
Pomiar 2: czerwona sonda do fazy L2, czarna sonda do przewodu
neutralnego, zielony zacisk krokodylkowy do przewodu uziemienia,
itd.
!
UWAGA ! :
NIGDY NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ DO MIERNIKA
DWÓCH FAZ JEDNOCZEŚNIE.
Pomiary przeprowadzone w punktach 9.2 i 9.3 określają impedancję pętli P-E.
Pomiar pętli P-N wykonujemy wg tej samej procedury, z tym że zacisk
krokodylkowy uziemienia podłączamy do przewodu neutralnego (to jest do
tego samego co czarna sonda N). Jeżeli w układzie nie ma przewodu
neutralnego, należy podłączyć czarną sondę do punktu uziemienia (to jest do
tego samego co zielony zacisk krokodylkowy). Jest to możliwe tylko w
obwodach bez wyłączników różnicowoprądowych.
10. POMIAR SPODZIEWANEGO PRĄDU ZWARCIA (PSC)
UWAGA ! :
NIGDY NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ DO MIERNIKA
DWÓCH FAZ JEDNOCZEŚNIE.
NIGDY NIE PRÓBUJ MIERZYĆ SPODZIEWANEGO PRĄDU ZWARCIA
POMIĘDZY FAZAMI
10.1 Czym jest spodziewany prąd zwarciowy?
Spodziewany prąd zwarcia jest prądem, który popłynąłby w instalacji w wyniku
zwarcia przy braku zabezpieczeń. Wielkość tego prądu zależy od napięcia
sieci i impedancji obwodu (pętli) zwarciowego. Pomiar spodziewanego prądu
zwarcia (PSC) ma na celu upewnienie się, że zastosowane w obwodzie
zabezpieczenia zadziałają zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i
założeniami projektowymi instalacji.
10.2 Pomiar spodziewanego prądu zwarciowego
Pomiar dokonywany jest w tablicach rozdzielczych pomiędzy przewodem
fazowym i neutralnym lub w gnieździe wtykowym pomiędzy przewodem
fazowym a uziemieniem.
Pomiar spodziewanego prądu zwarciowego P-N w tablicy rozdzielczej
1. Przełącznikiem obrotowym wybierz zakres „PSC”.
2. Przyciskami „Range” wybierz zakres 2000A lub 20kA.
3. Do gniazda miernika podłącz przewód pomiarowy.
4. Sondę pomiarową koloru czerwonego połącz z przewodem fazowym w
tablicy rozdzielczej a czarną sondę i zielony zacisk krokodylkowy z
przewodem neutralnym. Sprawdź poprawność świecenia diod kontrolnych.
5. Naciśnij przycisk Test. Miernik wyświetli wartość spodziewanego prądu
zwarcia. W czasie pomiaru miernik wyda ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
6. Przed ponownym pomiarem lub odłączeniem przewodów pomiarowych
poczekaj aż wyświetlacz pokaże zero. Podczas odłączania przewodów od
tablicy rozdzielczej dobrą praktyką jest odłączanie przewodu fazowego
jako pierwszego.
UWAGA: Jeżeli impedancja pętli zwarcia jest większa niż 50Ω (PSC < ok. 5A )
nie jest możliwy precyzyjny pomiar spodziewanego prądu zwarciowego i
miernik zablokuje pomiar z jednoczesnym komunikatem „Ï” na wyświetlaczu.
Przy pomiarach na zakresie PSC w gniazdach wtykowych pomiar
spodziewanego prądu zwarciowego odbywa się w układzie P-E ze względu na
układ połączeń we wtyczce sieciowej.
UWAGA: Podczas pomiarów PSC generowane jest więcej ciepłą niż przy
pomiarach pętli dlatego nie należy wykonywać więcej pomiarów niż to jest
niezbędne.
Rys. 10
Rys. 11
11. POMIAR SPODZIEWANEGO PRĄDU ZWARCIA P-E
UWAGA ! :
NIGDY NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ DO MIERNIKA
DWÓCH FAZ JEDNOCZEŚNIE.
NIGDY NIE PRÓBUJ MIERZYĆ SPODZIEWANEGO PRĄDU ZWARCIA
POMIĘDZY FAZAMI
Należy wybrać przełącznikiem obrotowym funkcję „Earth Fault” i postępować
zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 10.
W przypadku pomiaru w skrzynce bezpiecznikowej aby uzyskać prawidłowe
wyniki pomiarów należy sondę pomiarową koloru czerwonego połączyć z
przewodem fazowym, czarną sondę z przewodem neutralnym a zielony zacisk
krokodylkowy z uziemieniem obwodu.
12. POMIAR WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH - RCD
12.1 Cel pomiaru
Wyłączniki RCD muszą być testowane w celu upewnienia się, że w przypadku
przebicia i rażenia prądem wyłącznik dostatecznie szybko przerwie obwód
zasilania. Nie należy tego mylić z naciśnięciem przycisku testowego na
wyłączniku RCD gdyż ta czynność upewnia, że wyłącznik w ogóle pracuje, ale
nie określa czasu w jakim następuje przerwanie obwodu.
12.2 Funkcje wyłączników różnicowoprądowych
Wyłącznik różnicowoprądowy ma na celu przerwanie obwodu zasilania kiedy
różnica prądów przewodu fazowego i prądu przewodu neutralnego (jest to
prąd upływowy w układzie P-N) osiąga wartość znamionową wyłącznika RCD.
Miernik zadaje m innymi dokładnie ustawioną nominalną wartość prądu
różnicowego i mierzy czas jaki upłynie od podania w/w prądu do momentu
wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego.
Przed pomiarem należy:
1. Przełącznikiem obrotowym wybrać funkcję RCD
2. Przyciskami „Function” wybrać rodzaj pomiaru. Do wyboru są następujące
opcje:
½ x I∆N
Sprawdzenie czy RCD nie jest zbyt czuły (test prądem
wymuszającym równym połowie prądu nominalnego
1 x I∆N
Pomiar czasu zadziałania ( test prądem nominalnym)
1xS
Pomiar wyłączników selektywnych
5 x I∆N
Pomiar czasu zadziałania dla 5 x I∆N
AUTO-RAMP
Pomiar
prądu
narastającym
FASTTRIP
Pomiar 30mA RCD zainstalowanych w celu dodatkowej
ochrony przeciwporażeniowej
DC
Pomiar wyłączników typu A (czułych na prąd stały)
AUTO-TEST
Sekwencja automatycznych pomiarów
zadziałania
wyłącznika
prądem
3. Dla wszystkich opcji można wybrać fazę początkową pomiaru 0° lub 180°
(oprócz AUTOTEST gdzie pomiary są wykonywane dla każdej fazy
automatycznie).
4. Przyciskami „Range” wybrać znamionowy prąd różnicowy wyłącznika. Do
wyboru są: 10/30/100/300/500 mA.
UWAGA ! Mnożnik x 5 można stosować dla zakresów do 300mA. Na
zakresach 500 i 1000mA wartość prądu ograniczona jest do 1.5A. Pomiary
wyłączników typu A (DC) możliwe są na zakresach do 500mA (prąd zakresu
1000mA ograniczony jest do około 500mA).
12.3 Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
1. Ustaw nominalny prąd wyłącznika różnicowoprądowego.
2. Ustaw mnożnik x ½ - test na brak wyzwolenia (upewnia, że wyłącznik nie
jest zbyt czuły).
3. Przyciskiem PHASE 0˚/180˚ ustaw fazę 0˚.
4. Podłącz miernik do obwodu zabezpieczonego badanym wyłącznikiem
poprzez gniazdo wtykowe (rys. 10) bądź w przypadku tablicy rozdzielczej
przy użyciu przewodów 7098 (rys. 11).
5. Upewnij się, że diody kontrolne sygnalizują poprawność połączeń:
świecą diody P-E i P-N, nie świeci czerwona dioda P-N . Jeśli tak nie jest
odłącz tester i użyj dostarczonego ADAPTERA P-N. Jeśli to nie pomoże
sprawdź podłączenia i instalację.
6. Jeśli diody świecą prawidłowo naciśnij przycisk „Test”, miernik podaje
wtedy prąd wymuszający równy połowie prądu nominalnego wyłącznika
przez 2000ms. Wyłącznik nie powinien zadziałać. Stan ten sygnalizują
świecące bez zmian diody P-E i P-N, a dioda P-N oczywiście nie świeci.
7. Zmień fazę przyciskiem PHASE 0˚/180˚ na 180˚ i powtórz test.
8. W przypadku wyzwolenia RCD czas zadziałania wyłącznika zostanie
pokazany na wyświetlaczu. Jednak w takim przypadku (I∆N x ½) oznacza
to, że wyłącznik jest wadliwy (zbyt czuły).
9. Ustaw mnożnik x 1 - pomiar czasu wyzwolenia prądem znamionowym.
10. Przyciskiem PHASE 0˚/180˚ ustaw fazę 0˚.
11. Upewnij się, że diody kontrolne sygnalizują poprawność połączeń:
świecą diody P-E i P-N, nie świeci dioda P-N . Jeśli tak nie jest odłącz tester
i użyj dostarczonego ADAPTERA P-N. Jeśli to nie pomoże sprawdź
instalację.
12. Jeśli diody świecą prawidłowo naciśnij przycisk „Test” aby podać ustawiony
prąd wymuszający równy, nominalnemu prądowi wyłącznika. Wyłącznik
powinien zadziałać, a zmierzony czas zadziałania podany jest na
wyświetlaczu. Stan ten sygnalizują zgaszone diody P-E i P-N.
13. Przyciskiem PHASE 0˚/180˚ ustaw fazę 180˚. Oczywiście w celu
ponownego pomiaru należy ponownie załączyć wyłącznik RCD i
skontrolować prawidłowość świecenia diod sygnalizacyjnych.
14. W CZASIE POWYŻSZYCH TESTÓW NALEŻY UWAŻAĆ ABY NIE
DOTYKAĆ UZIEMIONYCH CZĘŚCI PRZEWODZĄCYCH DOSTĘPNYCH.
12.4 Pomiary z szybkim wyzwoleniem (X5)
Wyłączniki o znamionowym prądzie 30mA lub mniejszym są często używane
w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Takie
wyłączniki sprawdzane są wg specjalnej procedury:
1.
2.
3.
4.
Za pomocą przycisków „Function” ustaw mnożnik X5.
Przyciskiem PHASE 0˚/180˚ ustaw fazę 0˚.
Podłącz miernik do obwodu zabezpieczonego testowanym wyłącznikiem.
Upewnij się, że diody kontrolne sygnalizują poprawność połączeń:
świecą diody P-E i P-N, nie świeci dioda P-N . Jeśli tak nie jest odłącz tester
i użyj dostarczonego ADAPTERA P-N. Jeśli to nie pomoże sprawdź
połączenia.
5. Jeśli diody świecą prawidłowo naciśnij przycisk Test aby podać prąd
wymyszający 150mA. Wyłącznik powinien zadziałać w czasie poniżej
40ms, czas zadziałania wyłącznika odczytaj z wyświetlacza.
6. Zmień fazę przyciskiem PHASE 0˚/180˚ na 180˚ i powtórz test.
7. W CZASIE POWYŻSZYCH TESTÓW NALEŻY UWAŻAĆ ABY NIE
DOTYKAĆ UZIEMIONYCH CZĘŚCI PRZEWODZĄCYCH DOSTĘPNYCH.
12.5 Pomiary wyłączników selektywnych (typu S)
Wyłączniki różnicowoprądowe selektywne typu S pozwalają na wybór
wielkości opóźnienia czasu zadziałania. Są one używane wszędzie tam, gdzie
wymagana jest możliwość doboru charakterystyki wyłącznika RCD w ten
sposób aby właściwy wyłącznik typu ogólnego zadziałał jako pierwszy.
Pomiary przeprowadza się zgodnie z punktem 12.3 z tym, że zmierzone czasy
zadziałanie będą dłuższe niż dla standardowych wyłączników. Ponieważ czas
pomiaru jest dłuższy niż przy wyłącznikach standardowych istnieje większe
niebezpieczeństwo porażenia w przypadku dotknięcia dostępnych części
przewodzących obwodu. NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ !!!
W CZASIE POWYŻSZYCH TESTÓW NALEŻY UWAŻAĆ ABY NIE DOTYKAĆ
UZIEMIONYCH CZĘŚCI PRZEWODZĄCYCH DOSTĘPNYCH OBWODU
UWAGA: Jeśli wyłącznik nie zadziała miernik będzie zadawał prąd pomiarowy
wymuszający o wielkościach x ½ i x 1 prądu nominalnego przez 2000ms.
12.6 Pomiary wyłączników różnicowoprądowych typu A (DC).
Wyłączniki te reagują na prąd pulsujący jednokierunkowo (DC). Funkcja DC
miernika KEW6015 przeznaczona jest przede wszystkim do pomiarów
wyłączników 30mA.
1. Ustaw prąd I∆N = 30mA.
2. Za pomocą przycisków „Function” ustaw funkcję DC.
3. Przyciskiem „Polarity” ustaw fazę 0˚.
4. Podłącz miernik do obwodu zabezpieczonego testowanym RCD. Upewnij
się, że diody kontrolne sygnalizują poprawność połączeń:
świecą diody P-E i P-N, nie świeci dioda P-N . Jeśli tak nie jest odłącz
miernik i użyj dostarczonego ADAPTERA P-N. Jeśli to nie pomoże sprawdź
instalację.
5. Jeśli diody świecą prawidłowo naciśnij przycisk Test aby podać prąd
wymuszający równy prądowi nominalnemu wyłącznika RCD. Wyłącznik
powinien zadziałać, a zmierzony czas zadziałania podany jest na
wyświetlaczu. Stan ten sygnalizują zgaszone diody P-E i P-N. Czas
zadziałania wyłącznika odczytaj z wyświetlacza.
6. Przyciskiem „Polarity” ustaw fazę 180˚ i powtórz pomiar.
7. W CZASIE POWYŻSZYCH TESTÓW NALEŻY UWAŻAĆ ABY NIE
DOTYKAĆ UZIEMIONYCH CZĘŚCI PRZEWODZĄCYCH DOSTĘPNYCH.
12.7 Seria pomiarów automatycznych - procedura AUTOTEST.
Za pomocą tej funkcji można przeprowadzić serię sześciu automatycznych
pomiarów co przy pełnym badaniu wyłącznika różnicowoprądowego znacznie
skraca czas testu.
1. Przełącznikiem obrotowym wybierz funkcję „RCD”.
2. Przyciskami „Function” wybierz funkcję AUTOTEST.
3. Przyciskami „Range” wybierz znamionowy prąd różnicowy wyłącznika
RCD.
4. Naciśnij przycisk Test. Miernik automatycznie przeprowadzi 6 pomiarów.
Podczas niektórych z nich nastąpi zadziałanie wyłącznika RCD i na
wyświetlaczu pojawi się komunikat z prośbą o włączenie RCD.
Po zakończeniu sekwencji pomiarowej za pomocą przycisku „Review” można
przeglądać wyniki pomiarów. Poniżej podano przykładowe wyniki pomiarów:
AUTO 1/2X
37ms
AUTO 1X
46ms
AUTO 1X
4ms
AUTO 5X
30mA
0˚
Ekran 1
Ekran 2
180˚
Ekran 3
0˚
Ekran 4
30 mA
30mA
30 mA
3ms
AUTO 5X
PASS
180˚
Ekran 5
30mA
Jeśli wyłącznik zadziałał przy 1/2X:
32ms
AUTO 1/2X 30mA
Te komunikaty pojawiają się naprzemian
RCD tripped FAIL
Jeśli wyłącznik nie zadziała na 1X wyświetlacz pokaże:
 1
AUTO 1X 30mA
Te komunikaty pojawiają się naprzemian
No trip FAIL
Jeśli wyłącznik nie zadziała na 5X wyświetlacz pokaże:
 1
AUTO 5X 30mA
Te komunikaty pojawiają się naprzemian
No trip FAIL
13. POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIENIA
Miernikiem KEW6015 można wykonać pomiary uziemień metodą 3 i 4
przewodową. W obu metodach zasada pomiaru jest taka sama, z tą różnicą,
że długość przewodów pomiarowych w metodzie 3 przewodowej jest dosyć
ściśle określona, a w metodzie 4 przewodowej długość przewodów nie jest
krytyczna. W celu zapewnienia dużej dokładności pomiarów i
przezwyciężenia rezystancji kontaktowej sond pomocniczych podawany jest
sygnał pomiarowy o stosunkowo dużym napięciu i wysokiej częstotliwości.
UWAGA
Miernik wytwarza napięcie około 100V pomiędzy gniazdami: Earth, Live, ERT1
i ERT2 w zależności od wybranej metody pomiaru.
PODCZAS POMIARÓW NIE WOLNO DOTYKAĆ PRZEWODÓW
POMIAROWYCH ANI ELEMENTÓW INSTALACJI.
13.1 Pomiar rezystancji uziemienia metodą 3 przewodową
1. Przełącznikiem obrotowym wybierz „Earth Resistance”.
2. Przyciskami „Function” wybierz metodę 3 przewodową.
3. Przyciskami „Range” wybierz zakres pomiarowy: 20, 200 lub 2000Ω.
4. Wbij w grunt sondy pomocnicze w linii prostej jak to pokazano na rys. 12.
Odległości pomiędzy sondami zależą od rezystancji gruntu, ale na ogół
wystarcza odległość 5 – 10m.
5. Podłącz zielony przewód pomiarowy do gniazda oznaczonego Earth i do
badanego uziomu, do którego podłącza się również czarny przewód
połączony z gniazdem ERT2 miernika.
6. Żółty przewód pomiarowy połącz z gniazdem ERT1 i do środkowej
(bliższej) sondy pomocniczej.
7. Czerwony przewód pomiarowy połącz z gniazdem Line i do drugiej
(dalszej) sondy pomocniczej.
8. Odczytaj wynik pomiaru.
WAŻNE
Jeżeli grunt, w który wbijamy sondy pomocnicze nie jest dostatecznie wilgotny
to należy go odpowiednio nawilżyć (podlać wodą). Jeśli nie jest możliwe wbicie
sond pomocniczych (np. teren pomiaru jest pokryty betonem) prawidłowe
wyniki pomiarów można zwykle uzyskać poprzez położenie sond we właściwej
pozycji i na powierzchni, która będzie bardzo intensywne podlana wodą.
Metoda ta nie sprawdza się w przypadku asfaltu.
UWAGA:
Jeśli wyświetlacz pokaże „Poor Probe Earth” oznacza to, że wartość
rezystancji uziemienia przekracza 2000Ω. Przyczyną może być:
1. Nadmierna rezystancja sond pomocniczych w stosunku do gruntu. Można
ją zmniejszyć poprzez zwiększenie wilgotności gruntu lub głębsze wbicie
sond.
2. Bardzo duża rezystancja mierzonego uziomu. Jakość uziemienia należy
poprawić. Nie wolno nawadniać gruntu wokół uziomu, ponieważ poprawi to
jakość uziemienia tylko tymczasowo, a po wyschnięciu ochrona
przeciwporażeniowa może okazać się niewystarczająca.
UWAGA
Upewnij się, że połączenia pomiędzy miernikiem a mierzonym uziemieniem
oraz sondami pomiarowymi są od siebie odseparowane. Jeśli przewody
stykają się lub są skręcone na wynik pomiaru mogą mieć wpływ napięcia
indukowane w przewodach. Należy również sprawdzić pewność połączeń
przewodów pomiarowych z mierzonym uziemieniem oraz sondami
pomiarowymi. Zła jakość połączeń ma wpływ na dokładność pomiaru.
13.2 Kontrola pokrywania się pól pomiarowych
Jeśli pola pomiarowe sond pomocniczych i badanego uziomu zachodzą na
siebie uzyskane wyniki pomiarów będą błędne. Zachodzenie na siebie pól
pomiarowych można sprawdzić w następujący sposób:
Przenieś środkową sondę pomiarową (podłączoną żółtym przewodem do
gniazda ERT1) z pozycji początkowej 3m bliżej w kierunku badanego
uziemienia. Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza.
Przenieś środkową sondę pomiarową (podłączoną żółtym przewodem do
gniazda ERT1) 3m dalej od badanego uziemienia w stosunku do pozycji
początkowej. Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza.
Jeśli wynik pomiaru rezystancji uziemienia w pozycji początkowej sond różni
się bardziej niż o 5% w porównaniu z wynikami uzyskanymi po przesunięciach
sondy pomocniczej pola pomiarowe zachodzą na siebie. W takim przypadku
sondę pomiarową podłączoną czerwonym przewodem do gniazda LINE
należy przenieść dalej od mierzonego uziemienia.
Sonda pomocnicza podłączona żółtym kablem do gniazda ERT1 wbijana jest
pomiędzy badane uziemienie a drugą sondę pomiarową. Pomiary (włącznie z
badaniem pokrywania się pól pomiarowych) powtarza się w celu uzyskania
zadowalających wyników. Jeśli wyniki pomiaru są nadal zbyt duże, pomiary
należy powtórzyć oddalając sondy pomocnicze od badanego uziomu.
Jeśli napięcie na badanym uziomie przekroczy podczas pomiaru wartość
bezpieczną 50V na wyświetlaczu pojawi się ostrzegawczy symbol
.
ZIELONY
CZERWONY
Badane
uziemienie
CZARNY
ŻÓŁTY
Sonda
pomocnicza
Sonda
pomocnicza
Rys. 12
13.3 Pomiar rezystancji uziemienia metodą 4 przewodową
Pomiary dokonywane są w taki sam sposób jak w metodzie 3 przewodowej.
Wszystkie połączenia i sekwencja pomiarowa jest taka sama jak poprzednio
(patrz punkt 13.1) z tym, że w tej metodzie można zastosować dłuższe
przewody niż oryginalne i nie ma to wpływu na dokładność pomiaru.
Należy upewnić się, że przyciskami „Function” został wybrany pomiar metodą
4 przewodową (ERT 4W).
14. OZNACZANIE KIERUNKU WIROWANIA FAZ
Miernikiem KEW6015 można wyznaczyć kierunek wirowania faz w instalacji
trójfazowej (UL-L do 415V) 50Hz. Badanie wykonuje się przewodem
trójżyłowym gdzie poszczególne żyły oznaczone są 1, 2 i 3. Miernik określa
czy kierunek wirowania faz jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
czy przeciwny. Brak jednej fazy, wykryty na podstawie dużo niższego napięcia
pomiędzy fazami w stosunku do napięcia międzyfazowego pozostałych dwóch
faz, sygnalizowany jest ostrzegawczym komunikatem na wyświetlaczu.
Procedura pomiarowa:
1. Przełącznikiem obrotowym wybierz funkcję „Phase Rotation”.
2. Do gniazda miernika podłącz przewód pomiarowy 7098. Końcówki
pomiarowe podłącz do trzech faz.
3. Naciśnij przycisk Test. Kierunek wirowania faz (odpowiadający kolejności
ich podłączania do miernika 1, 2 i 3) zostanie podany na wyświetlaczu.
4. W przypadku braku jednej z faz na wyświetlaczu pojawi się komunikat, np.
„Missing phase 2”.
UWAGA: Podczas badania wszystkie trzy diody sygnalizacyjne miernika
świecą i jest to stan normalny (jeśli obecne są wszystkie 3 fazy). Jeśli nie
świeci którakolwiek z diod oznacza to błąd, który należy zbadać.
15. PAMIĘĆ – ZAPIS, KASOWANIE, WYDRUK
15.1 Zapisywanie pomiarów do pamięci
Wynik ostatniego pomiaru (lub zestaw wyników pomiarów w przypadku funkcji
pomiarowych dających jednocześnie kilka wyników pomiarów, np. Mains
Voltage – napięcie sieci) można zapisać w komórkach pamięci miernika w celu
późniejszego wydruku lub transmisji do komputera. Wyniki pomiarów są
zachowywane w pamięci także przy zaniku (wyczerpaniu się baterii) napięcia
zasilania lub podczas wymiany baterii.
Wyniki są zapamiętywane do pamięci w kolejności ich wykonania i użytkownik
powinien notować czego dotyczył każdy pomiar.
Z pamięci można usunąć każdy pomiar (domyślnie ostatni). Pomiary nie są
fizycznie usuwane z pamięci tylko oznaczone jako usunięte i nadal zajmują
pamięć. Aby usunąć je z pamięci należy nacisnąć przycisk „Clear Entry”.
Miernik sygnalizuje stan kiedy pamięć jest pełna lub prawie pełna.
Przyciskiem „Clear All” można skasować wszystkie dane z pamięci. Ponieważ
jest to czynność krytyczna przed skasowaniem całej pamięci miernik włącza
odliczanie.
Pamięć posiada 1000 dostępnych komórek. Ilość komórek potrzebnych do
zapamiętania wyników pomiarów poszczególnych funkcji podano poniżej:
MAINS VOLTAGE
RCD (oprócz Autotest i Autoramp)1
RCD Auto-Ramp
RCD Auto-Test
LOOP
PSC
EARTH FAULT
PHASE ROTATION
CONTINUITY
INSULATION
EARTH RESISTANCE
2
2
6
1
1
1
1
2
2
1
Np. można zapamiętać 166 wyników pomiarów wykonanych na funkcji RCD
AUTO-TEST lub 1000 wyników pomiarów na funkcji LOOP.
15.2 Zapisywanie wyników
Po naciśnięciu przycisku (zakładając, że w pamięci jest dość miejsca)
wyświetlacz pokaże kolejny wolny numer wraz z komunikatem, np.:
998
Entry Number
Pres START
To save results
Te komunikaty pojawiają się naprzemian
Kiedy pamięć jest prawie pełna na wyświetlaczu pokaże się dodatkowy
komunikat :
Entry Number
Store > ¾ full
Pres START
To save results
Te komunikaty pojawiają się naprzemian
Jeśli pamięć jest pełna tylko jeden komunikat pojawia się na wyświetlaczu:
„Store is full”.
Po naciśnięciu przycisku Start w celu zapisania pomiaru albo po naciśnięciu
jakiegokolwiek innego przycisku lub po 10 sekundach miernik powraca do
wyświetlania funkcji pomiarowej.
15.3 Kasowanie poszczególnych pozycji w pamięci
Po naciśnięciu przycisku „Clear Entry” wyświetlacz cyfrowy pokaże numer
ostatniego zapisanego wyniku pomiaru wraz z komunikatami, np.:
123
Entry Number
Use START
To clear entry
Te komunikaty pojawiają się naprzemian
Przyciskami „Function” można wybrać inną pozycję pamięci do skasowania.
Po naciśnięciu przycisku Start w celu zapisania pomiaru albo po naciśnięciu
jakiegokolwiek innego przycisku lub po 10 sekundach miernik powraca do
wyświetlania funkcji pomiarowej.
15.4 Kasowanie całej pamięci
Po naciśnięciu przycisku „Clear All”
wyczyszczony i pokażą się komunikaty :
Hold START
To delete all
wyświetlacz
cyfrowy
zostaje
Te komunikaty pojawiają się naprzemian
Po naciśnięciu przycisku START wyświetlacz cyfrowy rozpocznie odliczanie
od 5. Po upływie 5 sekund rozpoczyna się proces kasowania pamięci
miernika. Podczas procesu kasowania na wyświetlaczu pokazuje się
komunikat:
Erasing. Do not
Switch off
Te komunikaty pojawiają się naprzemian
Jeśli przycisk START nie zostanie wciśnięty i przytrzymany, po 10 sekundach
lub po naciśnięciu innego przycisku miernik powraca do wyświetlania funkcji
pomiarowej.
15.5 Wydruk zawartości pamięci
W celu wydruku danych z pamięci miernika należy je przesłać do komputera
za pomocą adaptera IrDA – RS232 8210 po uprzednim zainstalowaniu na
komputerze dołączonego oprogramowania zgodnie z załączoną instrukcją.
Wszystkie dane drukowane są w kolejności ich zapisania do pamięci. Każda
pozycja oznaczona jest osobnym numerem porządkowym. Jeśli zajdzie
potrzeba przerwania wydruku należy po prostu wyłączyć miernik KEW6015
przełącznikiem obrotowym w pozycję OFF.
Po naciśnięciu przycisku PRINT następuje wydruk danych poprzedzonych
nagłówkiem, np.:
# TEST
RESULT
-------------------------------1 P-E LOOP
20R 10.52R180o
3 P-N VOLTAGE
231V
N-E VOLTAGE
0V
FREQUENCY
49.8Hz
4 P-N VOLTAGE
231V
N-E VOLTAGE
0V
FREQUENCY
49.8Hz
5 AUTO-RAMP 30mA 472ms180o
TRIPPED AT
22mA
6 AUTO-RAMP 30mA 471ms180o
TRIPPED AT
22mA
7 AUTO-TEST RESULT
AUTO 1/2X 30mA | ms0o
AUTO 1/2X 30mA | ms180o
AUTO 1X 30mA 17.6ms0o
AUTO 1X 30mA 7.9ms180o
AUTO 5X 30mA 15.9ms0o
AUTO 5X 30mA 6.0ms180o
8 P-E LOOP 20R 10.57R180o
9 P-N PSC 20kA .25kA 0o
10 P-E FAULT 20kA .01kA180o
11 CONTINUITY 20R | R +
CURRENT
0mA
12 INSU 500V 2000MR | MR +
Dane usunięte (np. w powyższym przykładzie usunięto pozycję 2) nie są
drukowane. W czasie wydruku na wyświetlaczu pulsuje komunikat.
Drukowanie można przerwać w każdej chwili przełącznikiem obrotowym
przestawiając go pozycję OFF.
16. WYMIANA BATERII
Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol oznaczający wyczerpanie baterii
należy wyłączyć przyrząd i odłączyć od niego przewody pomiarowe. Następnie
należy okręcić dwa wkręty mocujące pokrywę pojemnika baterii i zdjąć
pokrywę. Zużyte baterie zastąp nowymi typu AA (R6) 1,5V z zachowaniem
właściwej polaryzacji. Załóż z powrotem pokrywę pojemnika baterii.
BATERIA
BEZPIECZNIK
Rys.
13
17. WYMIANA BEZPIECZNIKA
Obwód pomiaru ciągłości jest zabezpieczony bezpiecznikiem ceramicznym
0,5A/600V HRC umieszczonym w przedziale baterii razem z zapasowym
bezpiecznikiem.
W przypadku braku pomiarów na zakresie Continuity należy:
1. Odłączyć od miernika przewody pomiarowe.
2. Zdejmij pokrywę przedziału baterii i wyjmij bezpiecznik. Sprawdź innym
miernikiem czy bezpiecznik jest spalony.
3. Jeśli bezpiecznik jest spalony wymień go na nowy tego samego typu.
4. Jak najszybciej kup nowy bezpiecznik i umieść go w miejscu
przeznaczonym dla bezpiecznika zapasowego.
Jeśli miernik nie mierzy na zakresach LOOP, PSC, FAULT CURRENT,
PHASE ROTATION i RCD możliwe jest, że uległy spaleniu bezpieczniki
umieszczone na płytkach drukowanych. Jeśli jest podejrzenie, że tak się stało
należy dostarczyć przyrząd do dystrybutora w celu jego naprawy.
NIE WOLNO PRÓBOWAĆ WYMIENIAĆ SAMODZIELNIE BEZPIECZNIKÓW
UMIESZCZONYCH NA DRUKU.