Zadania gimnazjalne z geografii

Komentarze

Transkrypt

Zadania gimnazjalne z geografii
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 39–978 Kraków
tel. (012) 68 32 101, 102 fax: (012) 68 32 100 e-mail: [email protected] www.oke.krakow.pl
Gimnazjalne zadania
egzaminacyjne
z lat 2002-2010
Treści geograficzne
część I
Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego
OKE w Krakowie
Kraków 2010
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Opracowanie:
Urszula Mazur
Bibliografia
- Biuletyny Informacyjne Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Informacja
o wynikach egzaminu w klasie III gimnazjum w latach 2002 - 2010.
- Arkusze egzaminacyjne, kartoteki, schematy oceniania CKE zastosowane w wiosennej
kwietniowej sesji egzaminacyjnej w latach 2002 - 2010.
Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie to zbiór zadań egzaminacyjnych uporządkowanych
tematycznie, adekwatnie do treści przedmiotowych objętych egzaminem gimnazjalnym
w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2002 - 2010.
Egzamin gimnazjalny ma charakter międzyprzedmiotowy, stąd niejednokrotnie trudno
jednoznacznie określić przynaleŜność badanych w danym zadaniu umiejętności i wiadomości.
Dokonanie podziału zadań egzaminacyjnych z uwzględnieniem ich przedmiotowego
charakteru podyktowane jest chęcią ułatwienia nauczycielom korzystania z materiałów
egzaminacyjnych codziennej praktyce, gdyŜ edukacja szkolna ma głównie charakter
przedmiotowy. Proszę traktować proponowany przez nas podział jako względny, być moŜe
analizując poszczególne zadania niektóre z nich, zdaniem państwa, powinny być przypisane
do innej części z tej grupy materiałów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by uŜytkownik tego
opracowania dokonał zmian w niniejszym podziale.
Zadania zostały uporządkowane hierarchicznie – latami, poczynając od roku 2002 do
roku 2010. W zbiorze tym zachowano następujący układ:
- treść zadania,
- badane umiejętności/czynności,
- poziom wykonania zadań wyraŜony w procentach,
- poprawna odpowiedź – w przypadku zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru,
- schemat punktowania – w przypadku zadań otwartych.
Mam nadzieję, Ŝe opracowanie to okaŜe się pomocne w państwa pracy.
strona 2 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
ROK 2002
Zadanie 7. (0–1)/2002
Znaczek z kolekcji Jacka upamiętnia wydarzenie, które miało miejsce 8 czerwca 2000 roku.
Wówczas z miejscowości Yulara w środkowej Australii wyruszyła sztafeta niosąca znicz
olimpijski przed olimpiadą w Sydney. W Australii było to:
A. pod koniec kalendarzowej wiosny
C. pod koniec kalendarzowej jesieni
B. na początku kalendarzowego lata
D. na początku kalendarzowej zimy
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Określa porę roku na półkuli południowej
31
Poprawna odpowiedź
C
14 00
Wykorzystując zamieszczony poniŜej fragment mapy poziomicowej, rozwiąŜ zadania 17 i 18.
===
tunel
wyciąg
skala: 1:75000
Zadanie 17. (0–1)/2002
Bartek korzysta z wyciągu narciarskiego. Ile wynosi róŜnica wysokości pomiędzy dolną
a górną stacją tego wyciągu?
A. 1200 m
B. 1800 m
C. 2800 m
D. 3200 m
strona 3 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Określa róŜnicę wysokości na podstawie mapy poziomicowej
82
Poprawna odpowiedź
B
Zadanie 18. (0–1)/2002
Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrąŜono tunel, ilustruje:
A. rysunek I
B. rysunek II
C. rysunek III
3400
3400
3200
3200
3000
I
2800
3000
D. rysunek IV
II
wysokość w m n.p.m.
wysokość w m n.p.m.
2800
2600
2400
2200
2000
2600
2400
2200
1800
2000
1600
1800
1400
1200
3400
3400
3200
3200
3000
3000
III
2800
wysokość w m n.p.m.
2800
wysokość w m n.p.m.
1600
skala 1:75 000
2600
2400
2200
2000
skala 1:75 000
IV
2600
2400
2200
2000
1800
1800
1600
1600
1400
1400
1200
skala 1:75 000
1200
Badane umiejętności/czynności
skala 1:75 000
Poziom
wykonania w %
Dokonuje porównania przekroju góry z mapą poziomicową
71
Poprawna odpowiedź
C
Zadanie 19. (0–1)/2002
RóŜnica wysokości pomiędzy wjazdem do tunelu a najwyŜszym wzniesieniem wynosi
1800 m. RóŜnica temperatur wynosi średnio 0,6°°C na kaŜde 100 metrów róŜnicy
wysokości. Ile wynosi temperatura powietrza przy wjeździe do tunelu, jeŜeli na szczycie
jest -10°°C?
A. około – 21°C
B. około – 6°C
C. około 1°C
strona 4 z 35
D. około 6°C
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Oblicza temperaturę u podnóŜa góry na podstawie informacji
74
Poprawna odpowiedź
C
Zadanie 22. (0–1)/2002
Filip zamieścił na swojej stronie internetowej następujące informacje dotyczące planet
Układu Słonecznego.
Lp.
Nazwa planety
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
Pluton
Masa planety w
stosunku do
masy Ziemi
0,06
0,82
1
0,11
317,9
95,18
14,5
17,24
0,002
Liczba
księŜyców
0
0
1
2
16
20
17
8
1
Tablice geograficzne, Wyd. Adamantan, Warszawa 1998
Która z planet o masie mniejszej niŜ masa Ziemi ma najwięcej księŜyców?
A. Mars
B. Saturn
C. Neptun
Badane umiejętności/czynności
D. Pluton
Poziom
wykonania w %
Analizuje dane w tabeli dotyczące planet Układu Słonecznego
91
Poprawna odpowiedź
A
strona 5 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Zadanie 30. (0–3)/2002
Przerywaną linią zaznacz na mapie w południowo-zachodniej części jeziora bezpieczne
kąpielisko dla dorosłych – o głębokości do 1,5 m.
Jaka jest największa głębokość tego jeziora?
Odpowiedź: ..............................................................................
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Zaznacza na rysunku obszar uwzględniając odpowiedni kierunek
i głębokość, odczytuje głębokość jeziora
58
Schemat punktowania
Odpowiedź poprawna
Głębokość jeziora nie
mniejsza niŜ 3 m.
Zasady przyznawania
punktów
zaznaczenie obszaru nie
przekraczającego głębokości
1,5 m. – 1p.
zaznaczenie dowolnego
obszaru w południowozachodniej części jeziora –
1p.
poprawne odczytanie
głębokości – 1p.
strona 6 z 35
Uwagi
Linia rysowana przez ucznia
nie musi być przerywana.
Głębokość podana bez
jednostki – 0p.
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
ROK 2003
temperatura wrzenia wody (°C)
Zadanie 22. (0 – 1)/2003
Przeanalizuj wykres zaleŜności temperatury wrzenia wody od ciśnienia.
100
98
96
94
92
90
700
760
820
880
940
1000
ciśnienie (hPa)
W którym z miejsc: w Zakopanem, na szczycie Rysów, na plaŜy w Sopocie czy
na śuławach temperatura wrzenia wody jest najniŜsza?
A. W Zakopanem.
C. Na plaŜy w Sopocie.
B. Na szczycie Rysów.
D. Na śuławach.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Kojarzy róŜnorodne fakty i wyciąga wnioski
54
Poprawna odpowiedź
B
strona 7 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Informacje do zadań 23. i 24.
Mapy przedstawiają zasięg i intensywność opadów tego samego dnia o godz. 0.00
i o godz. 6.00.
Zadanie 23. (0 – 1)/2003
Z jakiego kierunku napływały nad Polskę masy powietrza przynoszące obfite opady?
A. Północno-wschodniego.
C. Południowo-wschodniego.
B. Północno-zachodniego.
D. Południowo-zachodniego.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Odczytuje informacje z mapy
83
Poprawna odpowiedź
D
Zadanie 24. (0 – 1)/2003
O godzinie 6.00 najobfitsze opady wystąpiły w
A. Łodzi i Krakowie.
C. Łodzi i Wrocławiu.
B. Białymstoku i Wrocławiu.
D. Gdańsku i Szczecinie.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Przetwarza informacje (mapy pogody)
76
Poprawna odpowiedź
C
strona 8 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Zadanie 25. (0 – 1)/2003
Morze Bałtyckie jest słabo zasolone. Wartość zasolenia waha się od 0,2% w Zatoce
Botnickiej do 1,8% u wybrzeŜy Danii, a średnie zasolenie Oceanu Atlantyckiego jest
równe 3,4%. Która z poniŜszych odpowiedzi wyjaśnia tak niskie zasolenie?
A.
B.
C.
D.
DuŜe parowanie, wąskie połączenie z oceanem, niewielki dopływ słodkich wód.
DuŜy dopływ słodkich wód, wąskie połączenie z oceanem, niewielkie parowanie.
Gorący klimat, duŜy dopływ wód słodkich, swobodna wymiana wód z oceanem.
Małe parowanie, niewielki dopływ wód rzecznych, swobodna wymiana wód z oceanem.
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Wskazuje związki przyczynowo-skutkowe
78
Poprawna odpowiedź
B
Zadanie 31. (0 – 3)/2003
Na Ziemi nieustannie zachodzą procesy erozji (Ŝłobienia i niszczenia) oraz akumulacji
(budowania).
Spośród podanych procesów geologicznych: akumulacja eoliczna (wiatrowa), erozja
lodowcowa, erozja rzeczna, erozja eoliczna (wietrzna) wybierz te procesy, w wyniku
których powstały przedstawione na rysunkach formy i wpisz ich nazwy pod rysunkami.
........................................ ........................................ ........................................
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Wybiera właściwe terminy do opisu obiektów przyrodniczych
59
Schemat punktowania
Odpowiedź poprawna
Erozja eoliczna
Akumulacja eoliczna
Zasady przyznawania
punktów
za poprawną odpowiedź –
1p.
za poprawną odpowiedź –
1p.
strona 9 z 35
Uwagi
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
za poprawną odpowiedź –
1p.
Erozja rzeczna
ROK 2004
Zadanie 1. (0-1)/2004
Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebują szczegółowej mapy. Najdokładniejsza
będzie mapa w skali
A. 1:5 000
B. 1:10 000
C. 1:25 000
Badane umiejętności/czynności
D. 1:50 000
Poziom
wykonania w %
Wybiera odpowiednie terminy i pojęcia matematyczno – przyrodnicze
66
Poprawna odpowiedź
A
Zadanie 12. (0-1)/2004
Płynąca woda pogłębia koryto rzeki (erozja denna)
i przenosi materiały skalne (transport). Przy jednym
brzegu rzeki osadza się materiał (akumulacja),
natomiast drugi jest podmywany przez płynącą
wodę (erozja boczna).
Na rysunku strzałką wskazano miejsce
A. erozji bocznej.
C. akumulacji.
B. erozji dennej.
D. transportu.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk
66
Poprawna odpowiedź
C
Zadanie 14. (0-1)/2004
Procesy zachodzące w naszym otoczeniu przebiegają z wydzielaniem ciepła do otoczenia
(egzotermiczne) lub z pobieraniem ciepła z otoczenia (endotermiczne).
Procesem endotermicznym jest
A. praŜenie skały wapiennej.
C. mieszanie wapna palonego z wodą.
B. spalanie drewna w ognisku.
D. wlewanie kwasu siarkowego do wody.
strona 10 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Określa warunki występowania procesu
46
Poprawna odpowiedź
A
Zadanie 25. (0-1)/2004
Rysunki przedstawiają ten sam typ wybrzeŜa.
ląd
ląd
morze
morze
Jest to wybrzeŜe
A. dalmatyńskie.
B. wyrównane.
C. szkierowe.
Badane umiejętności/czynności
D. fiordowe.
Poziom
wykonania w %
Wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk
59
Poprawna odpowiedź
D
strona 11 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Zadanie 29. (0-3)/2004
Oblicz rozciągłość w kilometrach między najbardziej wysuniętymi na północ i na
południe punktami Polski (1°° odpowiada 111,1 km w terenie). Zapisz obliczenia.
Przylądek Rozewie
54°50'N
kolano Odry
14°07'E
kolano Bugu
24°08'E
szczyt Opołonek
49ºN
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Przetwarza informacje odczytane z mapy
35
Schemat punktowania
Odpowiedź poprawna
Zasady przyznawania
punktów
Przylądek Rozewie –
54°50'N
Szczyt Opołonek – 49°00'N
zastosowanie poprawnej
metody obliczenia
rozciągłości południkowej
w stopniach – 1p.
obliczenie róŜnicy
w stopniach:
54°50' – 49°00' = 5°50'
przeliczenie róŜnicy
w stopniach na km:
5 · 111,1 km + 50 · 1,85 km
= 648,08 km ≈
≈ 648 km
zastosowanie poprawnej
metody obliczenia
rozciągłości południkowej
w kilometrach (dopuszcza się
stosowanie przybliŜeń 6° i
111 km) – 1p.
bezbłędne wykonanie
rachunków – 1p.
strona 12 z 35
Uwagi
1. W przypadku obliczania
rozciągłości pomiędzy
miejscami wysuniętymi na
wschód i zachód uczeń
otrzymuje 0p. za całe
zadanie.
2. W przypadku
zastosowania poprawnych
metod oraz błędów
rachunkowych uczeń nie
uzyskuje punktu tylko za
poprawność rachunkową.
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 39–978 Kraków
tel. (012) 68 32 101, 102 fax: (012) 68 32 100 e-mail: [email protected] www.oke.krakow.pl
Gimnazjalne zadania
egzaminacyjne
z lat 2002-2010
Treści geograficzne
część II
Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego
OKE w Krakowie
Kraków 2010
strona 13 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Opracowanie:
Urszula Mazur
Bibliografia
- Biuletyny Informacyjne Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Informacja
o wynikach egzaminu w klasie III gimnazjum w latach 2002 - 2010.
- Arkusze egzaminacyjne, kartoteki, schematy oceniania CKE zastosowane w wiosennej
kwietniowej sesji egzaminacyjnej w latach 2002 - 2010.
Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie to zbiór zadań egzaminacyjnych uporządkowanych
tematycznie, adekwatnie do treści przedmiotowych objętych egzaminem gimnazjalnym
w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2002 - 2010.
Egzamin gimnazjalny ma charakter międzyprzedmiotowy, stąd niejednokrotnie trudno
jednoznacznie określić przynaleŜność badanych w danym zadaniu umiejętności i wiadomości.
Dokonanie podziału zadań egzaminacyjnych z uwzględnieniem ich przedmiotowego
charakteru podyktowane jest chęcią ułatwienia nauczycielom korzystania z materiałów
egzaminacyjnych codziennej praktyce, gdyŜ edukacja szkolna ma głównie charakter
przedmiotowy. Proszę traktować proponowany przez nas podział jako względny, być moŜe
analizując poszczególne zadania niektóre z nich, zdaniem państwa, powinny być przypisane
do innej części z tej grupy materiałów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by uŜytkownik tego
opracowania dokonał zmian w niniejszym podziale.
Zadania zostały uporządkowane hierarchicznie – latami, poczynając od roku 2002 do
roku 2010. W zbiorze tym zachowano następujący układ:
- treść zadania,
- badane umiejętności/czynności,
- poziom wykonania zadań wyraŜony w procentach,
- poprawna odpowiedź – w przypadku zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru,
- schemat punktowania – w przypadku zadań otwartych.
Mam nadzieję, Ŝe opracowanie to okaŜe się pomocne w państwa pracy.
strona 14 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
ROK 2005
Rozwiązując zadania od 9. do 12., wykorzystaj poniŜszą informację i mapę.
Azymut geograficzny to kąt między kierunkiem północnym a kierunkiem marszu, mierzony
od kierunku północnego do kierunku marszu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
N
N
azymut
P
Legenda
– las mieszany
Jez. Leśne
– łąka
– gajówka
– skała, ostaniec
– wieŜa obserwacyjna
0
0,2 km
– kładka
Zadanie 9. (0-1)/2005
Turysta, który wyruszył z punktu P na azymut 135º, dojdzie do
A. kładki.
B. ostańca.
C. gajówki.
D. wieŜy obserwacyjnej.
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją – wykorzystuje informacje w praktyce
60
Poprawna odpowiedź
D
Zadanie 10. (0-1)/2005
PrzybliŜona odległość w linii prostej od gajówki do ostańca wynosi
A. 390 m
B. 550 m
C. 780 m
strona 15 z 35
D. 3900 m
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją – przetwarza informacje
54
Poprawna odpowiedź
A
Zadanie 11. (0-1)/2005
Turysta, który chce przejść od ostańca przez punkt P do kładki, powinien pójść
w kierunku
A. północno-zachodnim, a następnie zachodnim.
B. północno-wschodnim, a następnie wschodnim.
C. południowo-zachodnim, a następnie zachodnim.
D. południowo-wschodnim, a następnie wschodnim.
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Odczytuje informacje z mapy
69
Poprawna odpowiedź
C
Zadanie 15. (0-1)/2005
Na południe od pewnego równoleŜnika Słońce codziennie wschodzi i zachodzi, zaś na
północ od tego równoleŜnika występuje zjawisko dni i nocy polarnych. PowyŜszy opis
dotyczy równoleŜnika
N
66º33′
A. 66º33′N
B. 66º33′S
C. 23º27′N
D. 23º27′S
23º27′
0º
S
Badane umiejętności/czynności
23º27′
66º33′
Poziom
wykonania w %
Wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów
i systemów – określa warunki jego występowania
47
Poprawna odpowiedź
A
strona 16 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Zadanie 16. (0-1)/2005
Która cecha dotyczy południków?
A. Są róŜnej długości.
C. Łączą dwa bieguny Ziemi.
B. Mają kształt okręgów.
D. Wyznaczają kierunek wschód-zachód.
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze
70
Poprawna odpowiedź
C
Zadanie 27. (0-2)/2005
Korzystając z mapy i podanych w ramce nazw państw, wpisz do odpowiedniego wiersza
tabeli nazwy państw sąsiadujących z Polską.
Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy,
Rosja (Federacja Rosyjska), Słowacja, Ukraina
1
7
6
2
5
3
4
1
5
4
2
3
6
7
strona 17 z 35
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją – selekcjonuje informacje
51
Schemat punktowania
Odpowiedź poprawna
Uwagi
a) 7 poprawnych odpowiedzi
– 2p.
1
Niemcy
2
3
4
5
6
Czechy
Słowacja
Ukraina
Białoruś
Litwa
Rosja (Federacja
Rosyjska)
7
Zasady przyznawania
punktów
b) 5-6 poprawnych
odpowiedzi – 1p.
Schemat i informacje do zadania 30.
Fragment siatki kartograficznej przedstawia południk 180º oraz południki, na których leŜą
Nowy Orlean i Makasar.
120º
E
Środa
180º
linia zmiany daty
Makasar
7:00 rano
90º
W
Nowy Orlean
AZJA
A M E R Y K A P N.
Zadanie 30. (0-2)/2005
Podaj dzień tygodnia i godzinę, która jest w Nowym Orleanie.
dzień tygodnia
..................................................
godzina
..................................................
strona 18 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów – kojarzy
róŜnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski
31
Schemat punktowania
Odpowiedź poprawna
wtorek
Zasady przyznawania
punktów
a) poprawne określenie dnia
tygodnia – 1p.
17:00
b) poprawnie określona
godzina – 1p.
Uwagi
JeŜeli źle określony jest
dzień, ale dobrze obliczona
róŜnica czasu, tzn. środa,
17:00 punktujemy:
a) 0p., b) 1p.
ROK 2006
Zadanie 9. (0-1)/2006
Ile czasu trwa pełne okrąŜenie Ziemi przez satelitę geostacjonarnego?
A. 12 godzin
B. 28 dni
C. 24 godziny
D. 1 rok
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych
60
Poprawna odpowiedź
C
Zadanie 10. (0-1)/2006
Państwo Kowalscy, mieszkający na Śląsku, postanowili zamontować na swoim domu
antenę satelitarną, tzw. talerz. Satelita geostacjonarny znajduje się nad równikiem
na tym samym południku co dom państwa Kowalskich. W którym kierunku naleŜy
ustawić antenę satelitarną, aby uzyskać jak najlepszy odbiór?
A. Wschodnim.
B. Zachodnim.
C. Północnym.
D. Południowym.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych
59
Poprawna odpowiedź
D
strona 19 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Informacje do zadań 11. – 16.
Na fragmencie poziomicowej mapy terenu górskiego zaznaczone są punkty: D, G, K, S i W.
D – drogowskaz
G – szczyt
K – szczyt
S – szałas
W – miejsce odpoczynku
ścieŜka
Skala 1 : 25000
Zadanie 11. (0-1)/2006
Jaką wysokość względną ma punkt oznaczony literą K (szczyt) w odniesieniu do punktu
oznaczonego literą S (szałas)?
A. 300 m
B. 1010 m
C. 1310 m
Badane umiejętności/czynności
D. 710 m
Poziom
wykonania w %
Operuje informacją
75
Poprawna odpowiedź
D
Zadanie 12. (0-1)/2006
Na jakiej wysokości bezwzględnej znajduje się drogowskaz oznaczony na mapie
literą D?
A. Mniejszej niŜ 600 m n.p.m.
B. Co najmniej 600 m n.p.m. i mniejszej niŜ 700 m n.p.m.
C. Co najmniej 700 m n.p.m. i mniejszej niŜ 800 m n.p.m.
D. Większej niŜ 800 m n.p.m.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Odczytuje informacje
73
Poprawna odpowiedź
B
strona 20 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Zadanie 13. (0-1)/2006
Drogowskaz oznaczony na mapie literą D stoi
A. na przełęczy.
B. w kotlinie.
C. na szczycie.
D. w dolinie.
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją
53
Poprawna odpowiedź
A
Zadanie 14. (0-1)/2006
Szałas oznaczony na mapie literą S znajduje się
A. na przełęczy.
B. na grzbiecie.
C. na szczycie.
D. w dolinie.
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją
47
Poprawna odpowiedź
D
Informacje do zadania 16.
Reguła obliczania czasu przejścia trasy w górach:
przyjmij 1 godzinę na kaŜde 5 km odczytane (w poziomie) z mapy i dodaj po 1 godzinie
na kaŜde 600 m wzniesienia, które trzeba pokonać.
Zadanie 16. (0-1)/2006
ŚcieŜka prowadząca od punktu W na szczyt G ma na mapie długość 10 cm. Zgodnie
z powyŜszą regułą wejście tą trasą na szczyt zajmie uczestnikom wycieczki około
A. 1 h
B. 1,5 h
C. 2 h
Badane umiejętności/czynności
D. 3 h
Poziom
wykonania w %
Tworzy modele sytuacji problemowej
39
Poprawna odpowiedź
B
strona 21 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
ROK 2007
Informacje do zadań 1. – 6.
Zasolenie morza określa się jako ilość gramów soli rozpuszczonych w jednym
kilogramie wody morskiej i podaje w promilach (‰). Przeciętnie w jednym kilogramie wody
morskiej znajduje się 34,5 g róŜnych rozpuszczonych w niej soli (czyli przeciętne zasolenie
wody morskiej jest równe 34,5‰).
Zasolenie Bałtyku (średnio 7,8‰) jest znacznie mniejsze od zasolenia oceanów,
co tłumaczy się wielkością zlewiska (duŜy dopływ wód rzecznych), warunkami
klimatycznymi (małe parowanie) oraz utrudnioną wymianą wód z oceanem.
N
Zasolenie
Morza Bałtyckiego
Na podstawie: J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1988.
Zadanie 1. (0-1)/2007
Pokonując trasę z Kopenhagi do Oulu, statek płynie przez wody Morza Bałtyckiego
o zasoleniu
A.
B.
C.
D.
coraz mniejszym.
coraz większym.
stałym.
początkowo rosnącym, a potem malejącym.
strona 22 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Odczytuje informacje
87
Poprawna odpowiedź
A
Zadanie 2. (0-1)/2007
Statek, który przepłynął z Kopenhagi do Oulu, przemieścił się w kierunku
A.
B.
C.
D.
południowo-wschodnim.
południowo-zachodnim.
północno-zachodnim.
północno-wschodnim.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Operuje informacją
78
Poprawna odpowiedź
D
Zadanie 3. (0-1)/2007
Na stosunkowo duŜe zasolenie w cieśninach duńskich (od 10‰ do 30‰) decydujący
wpływ ma
A.
B.
C.
D.
opad atmosferyczny w postaci śniegu.
duŜy dopływ wód rzecznych.
małe parowanie.
stały dopływ wód oceanicznych.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Operuje informacją
70
Poprawna odpowiedź
D
Zadanie 5. (0-1)/2007
Zasolenie zmieniające się od 2‰ do ponad 20‰ mają wody wzdłuŜ wybrzeŜa państwa,
które na rysunku oznaczono liczbą
A.
B.
C.
D.
1
2
3
4
strona 23 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją
83
Poprawna odpowiedź
A
Zadanie 6. (0-1)/2007
Wybierz zestaw, w którym liczbom z rysunku prawidłowo przyporządkowano nazwy
państw.
A. 1-Finlandia, 2-Szwecja, 3-Estonia, 4-Dania
B. 1-Szwecja, 2-Norwegia, 3-Litwa, 4-Niemcy
C. 1-Szwecja, 2-Finlandia, 3-Litwa, 4-Dania
D. 1-Norwegia, 2-Szwecja, 3-Estonia, 4-Dania
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją
62
Poprawna odpowiedź
C
Zadanie 23. (0-1)/2007
Wody rzeki rzeźbią jej brzegi, powodując czasami powstanie starorzecza. Wybierz
prawidłową kolejność poniŜszych rysunków ilustrujących ten proces.
1
A. 1-2-3
2
B. 3-2-1
3
C. 3-1-2
D. 1-3-2
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów ...
54
Poprawna odpowiedź
C
strona 24 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Zadanie 34. (0-3)/2007
Uzupełnij zdania pod rysunkiem, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie
wyrazy spośród podanych.
Gdy w Krynicy Morskiej Słońce góruje, to w Międzyzdrojach ................................. górowało.
juŜ / jeszcze nie
JeŜeli w Międzyzdrojach jest godzina 12.00 czasu miejscowego (słonecznego), to w Krynicy
Morskiej południe słoneczne ................................................................... .
było wcześniej / będzie później
W Krynicy Morskiej i w innych miejscowościach połoŜonych na południku 19°30′E Słońce
góruje .......................................... .
jednocześnie / niejednocześnie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych
67
Schemat punktowania
Odpowiedź poprawna
...jeszcze nie ...
...było wcześniej ...
...jednocześnie ...
Zasady przyznawania
punktów
a) za poprawne
uzupełnienie pierwszego
zdania – 1p.
b) za poprawne
uzupełnienie drugiego
zdania – 1p.
c) za poprawne
uzupełnienie trzeciego
zdania – 1p.
strona 25 z 35
Uwagi
Punkty za poprawne
uzupełnienie zdań
przyznajemy równieŜ wtedy,
gdy uczeń podkreśli
poprawne odpowiedzi lub
przekreśli błędne.
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
ROK 2008
Informacje do zadań 3. i 4.
Unia Europejska jest największym na świecie producentem biodiesla (biopaliwa
uzyskiwanego z oleju roślinnego). Na rysunku przedstawiono produkcję biodiesla w tysiącach
ton w państwach naleŜących do UE w 2005 r.
Na podstawie: Rzeczpospolita, 21 lutego 2007.
Zadanie 3. (0-1)/2008
Które państwo będące członkiem Unii Europejskiej wyprodukowało w 2005 roku
największą ilość biodiesla?
A. Francja.
B. Niemcy.
C. Włochy.
D. Polska.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Operuje informacją
89
Poprawna odpowiedź
B
Zadanie 4. (0-1)/2008
Do państw UE, które w 2005 r. nie produkowały biodiesla, naleŜą
A. Irlandia i Portugalia.
C. Węgry i Holandia.
B. Finlandia i Szwecja.
D. Słowacja i Austria.
strona 26 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją
66
Poprawna odpowiedź
C
Informacje do zadań 12. – 14.
PoniŜsze piramidy wieku ilustrują strukturę wiekową czterech populacji. Szerokość
poziomów piramid jest proporcjonalna do liczebności danych klas wiekowych.
Na podstawie: Geografia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2002.
Zadanie 12. (0-1)/2008
W której populacji stosunek liczby ludności w wieku 15 – 19 lat do liczby ludności
w wieku 45 – 49 lat jest największy?
A. I
B. II
C. III
D. IV
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją
74
Poprawna odpowiedź
A
Zadanie 13. (0-1)/2008
Średnia wieku jest największa w populacji
A. I
B. II
C. III
strona 27 z 35
D. IV
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją
54
Poprawna odpowiedź
D
Zadanie 14. (0-1)/2008
W 2000 roku piramida wieku dla światowej populacji była podobna do piramidy I.
Jednak tempo wzrostu liczby ludności świata spada i zbliŜa się do zera. Jedna z prognoz
demograficznych przewiduje, Ŝe w 2050 roku wszystkie roczniki w wieku poniŜej 60 lat
będą prawie tak samo liczne. Populacji światowej będzie wtedy odpowiadać piramida
typu
A. I
B. II
C. III
D. IV
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów
i systemów
67
Poprawna odpowiedź
C
Zadanie 28. (0-2)/2008
Zjawiska naturalne, pod wpływem których skorupa ziemska i jej powierzchnia ulegają
zmianom i przeobraŜeniom, nazywamy procesami geologicznymi.
Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednio:
energia wnętrza Ziemi, wietrzenie, trzęsienia ziemi, procesy zewnętrzne, działalność
wulkaniczna, erozja.
Rodzaj energii powodującej
zachodzenie procesów
geologicznych
Rodzaj procesów
geologicznych
Przykłady procesów
geologicznych
akumulacja
energia słoneczna
ruchy górotwórcze
procesy wewnętrzne
strona 28 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze
77
Schemat punktowania
Zasady przyznawania
punktów
Odpowiedź poprawna
energia
akumulacja
procesy
słoneczna zewnętrzne wietrzenie
erozja
ruchy
energia procesy
wnętrza wewnętrzne górotwórcze
Ziemi
trzęsienia
ziemi
działalność
wulkaniczna
Uwagi
a) za poprawne
uzupełnienie
pierwszego wiersza
tabeli – 1p.
b) za poprawne
uzupełnienie drugiego
wiersza tabeli – 1p.
ROK 2009
Zadanie 21. (0-1)/2009
Proces prowadzący do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu udziału
ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności to
A. aglomeracja.
B. demografia.
C. migracja.
Badane umiejętności/czynności
D. urbanizacja.
Poziom
wykonania w %
Stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze
70
Poprawna odpowiedź
D
Zadanie 22. (0-1)/2009
Na mapie w skali 1 : 300 000 000 odległość pomiędzy Kairem a Delhi wynosi 1,5 cm.
Ile wynosi ta odległość w rzeczywistości?
A. 4500 km
B. 2000 km
C. 450 km
Badane umiejętności/czynności
D. 200 km
Poziom
wykonania w %
Wykonuje obliczenia w róŜnych sytuacjach praktycznych
67
Poprawna odpowiedź
A
strona 29 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Informacje do zadań 23., 24., 25. i 26.
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych miast świata.
Zadanie 23. (0-1)/2009
Meksyk połoŜony jest od Buenos Aires na
A. północny wschód.
B. południowy wschód.
C. północny zachód.
D. południowy zachód.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Operuje informacją
66
Poprawna odpowiedź
C
Zadanie 24. (0-1)/2009
JeŜeli w Lagos jest godzina 12.00 czasu słonecznego, to w którym z poniŜszych miast
Słońce w tym dniu jeszcze nie górowało?
A.
B.
C.
D.
Tylko w Delhi.
W Meksyku i w Delhi.
W Buenos Aires i w Meksyku.
Tylko w Buenos Aires.
strona 30 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych
59
Poprawna odpowiedź
C
Zadanie 25. (0-1)/2009
RóŜnica czasu słonecznego pomiędzy Meksykiem (19°N, 99°W) a Lagos (6°N, 3°E) jest
równa
A. 1 godzinie 40 minutom.
B. 4 godzinom 8 minutom.
C. 6 godzinom 24 minutom.
D. 6 godzinom 48 minutom.
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Wykonuje obliczenia w róŜnych sytuacjach praktycznych
47
Poprawna odpowiedź
D
Zadanie 26. (0-2)/2009
Korzystając z zamieszczonej mapy, przyporządkuj podanym w tabeli miastom
współrzędne geograficzne określające ich połoŜenie.
Współrzędne geograficzne: 19°N, 28°N, 35°S, 58°W, 77°E, 99°W
Nazwa miasta
Szerokość
geograficzna
Długość
geograficzna
Buenos Aires
Delhi
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją
56
Schemat punktowania
Odpowiedź poprawna
Zasady przyznawania
punktów
strona 31 z 35
Uwagi
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Nazwa
miasta
Buenos
Aires
Delhi
Szerokość
geograficzna
Długość
geograficzna
35°S
58°W
28°N
77°E
a) za poprawne
uzupełnienie
pierwszego wiersza
tabeli – 1p.
b) za poprawne
uzupełnienie drugiego
wiersza tabeli – 1p.
ROK 2010
Zadanie 4. (0-1)/2010
Na rysunku przedstawiono przekrój geologiczny o głębokości ok. 1000 m ze złoŜem
węgla brunatnego. Które zdanie mówiące o kolejności wydarzeń geologicznych jest
prawdziwe?
A.
B.
C.
D.
Przesunięcie warstw skalnych wystąpiło wcześniej niŜ fałdowanie.
Przesunięcie warstw skalnych wystąpiło przed powstaniem złóŜ węgla brunatnego.
ZłoŜa węgla brunatnego powstały wcześniej, niŜ nastąpiło fałdowanie.
ZłoŜa węgla brunatnego powstały przed przesunięciem warstw skalnych.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Operuje informacją
53
Poprawna odpowiedź
B
Zadanie 5. (0-1)/2010
W którym zestawie uporządkowano nazwy węgli kopalnych zgodnie z geologicznym
czasem ich powstania (od najstarszego do najmłodszego)?
A.
B.
C.
D.
Węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf.
Węgiel brunatny, węgiel kamienny, torf.
Torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny.
Węgiel kamienny, torf, węgiel brunatny.
strona 32 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów
i systemów
55
Poprawna odpowiedź
A
Zadanie 6. (0-1)/2010
Występujące w pokładach węgla kamiennego skamieniałości roślin świadczą o tym,
Ŝe węgiel jest skałą osadową pochodzenia
A. chemicznego.
B. okruchowego.
C. wulkanicznego.
Badane umiejętności/czynności
D. organicznego.
Poziom
wykonania w %
Stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze
75
Poprawna odpowiedź
D
Informacje do zadań 8. i 9.
strona 33 z 35
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Zadanie 8. (0-1)/2010
Wszystkie województwa, w których produkowany jest koks, leŜą w całości
A.
B.
C.
D.
na południe od równoleŜnika 51°N i na wschód od południka 14°E.
na północ od równoleŜnika 50°N i na zachód od południka 23°E.
na północ od równoleŜnika 49°N i na wschód od południka 19°E.
na południe od równoleŜnika 52°N i na zachód od południka 22°E.
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Odczytuje informacje
71
Poprawna odpowiedź
D
Zadanie 9. (0-1)/2010
Na mapie ponumerowano najwaŜniejsze obszary występowania węgli kopalnych
w Polsce. Węgiel kamienny występuje na obszarach oznaczonych numerami
A.
B.
C.
D.
1, 2, 5
2, 3
3, 4, 5
1, 4
Poziom
wykonania w %
Badane umiejętności/czynności
Operuje informacją
61
Poprawna odpowiedź
C
Informacje do zadań 10.–12.
Na podstawie Raportu GUS 2008 uczeń narysował wykres wielkości wydobycia, eksportu
i importu węgla kamiennego w Polsce w latach 2004–2008, ale pominął dwa słupki.
100
(mln ton)
80
60
Wydobycie
Eksport
40
Import
20
0
2004
2005
2006
strona 34 z 35
2007
2008
Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2010. Treści geograficzne
Opracowanie: Pracownia Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
Zadanie 10. (0-1)/2010
Dwa pominięte słupki dotyczą
A.
B.
C.
D.
importu w 2007 r. i wydobycia w 2008 r.
wydobycia i eksportu w 2007 r.
wydobycia w 2007 r. i eksportu w 2008 r.
eksportu i importu w 2008 r.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Odczytuje informacje
93
Poprawna odpowiedź
A
Zadanie 11. (0-1)/2010
W latach 2004–2006 w Polsce
A.
B.
C.
D.
rosło wydobycie i rósł eksport węgla kamiennego.
malało wydobycie, a rósł import węgla kamiennego.
zmniejszał się import węgla kamiennego.
zwiększała się róŜnica między eksportem i importem węgla kamiennego.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Operuje informacją
88
Poprawna odpowiedź
B
Zadanie 12. (0-1)/2010
Jeśli wiadomo, Ŝe w latach 2006–2008, podobnie jak w latach 2004–2006, import węgla
kamiennego do Polski wzrastał co roku, to w roku 2007 importowano
A.
B.
C.
D.
więcej węgla niŜ w roku 2008.
więcej węgla niŜ w roku 2005.
mniej węgla niŜ w roku 2004.
tyle samo węgla, co w roku 2006.
Badane umiejętności/czynności
Poziom
wykonania w %
Operuje informacją
77
Poprawna odpowiedź
B
strona 35 z 35

Podobne dokumenty