SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Instalacje WOD-KAN I

Komentarze

Transkrypt

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Instalacje WOD-KAN I
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
Instalacje WOD-KAN
I CZĘŚĆ OPISOWA
1.Opis techniczny
II CZĘŚĆ RYSYNKOWA
1. Sytuacja
Rys.nr 1
2. Rzut piwnic
Rys.nr 2
3.Rzut parteru
Rys.nr 3
4.Rzut I piętra
Rys.nr 4
5.Rzut II piętra
Rys.nr 5
6.Rozwinięcie instalacji wody
Rys.nr 6
7.Rozwinięcie kanalizacji
Rys.nr 7
8.Rzut piwnic bud. istniejącego
Rys.nr 8
9.Profil podłuŜny przyłącza wody Rys.nr 9
OPIS TECHNICZNY
1.Temat opracowania
Tematem opracowania jest instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku Domu Pomocy
Społecznej -nowy w Mysłowicach przy ulicy Mikołaja Reja 54
2.Podstawa opracowania
Umowa i zlecenie Inwestora
Rzuty i przekroje budynku
Uzgodnienia branŜowe
3 Opis stanu istniejącego
W chwili obecnej istnieje przyłącze wody zimnej z wodociągu Dn 100 biegnącego w ulicy
M.Reja do istniejącego budynku.
Przyłącze to zostanie wykorzystane do podłączenia nowej instalacji wewnętrznej.
Ścieki sanitarne z budynku istniejącego odprowadzone są do osadników bezodpływowych.
Odprowadzenie ścieków jest tematem odrębnego opracowania.
4.Opis rozwiązania
a.Kanalizacja
Ścieki z budynku odprowadzone będą do kanalizacji ogólnospławnej poprzez projektowane
przyłącze i projektowaną przepompownię.
Kanalizacja zewnętrzna jest tematem odrębnego opracowania.
Przybory sanitarne zgrupowano w węzłach sanitarnych(prysznic ,W.C.,umywalka)
Na parterze budynku projektowane są pomieszczenia obsługowe w których zainstalowane
będą sanitariaty .w piwnicy budynku projektowana jest pralnia.
Rozmieszczenie przyborów pokazano na rysunkach.
Odprowadzenie ścieków wykonać z rur PCV kielichowych o średnicach i spadkach
jak na rysunkach.
Układka kanalizacji wewnętrznej wykonana będzie na ścianach budynku i częściowo w
bruzdach ściennych i pod posadzką..
Na pionach kanalizacyjnych zabudować czyszczaki
Na wylocie poziomów kanalizacyjnych zabudować klapy zwrotne przeciwburzowe.
Poziomy w piwnicach prowadzić pod stropem i pod posadzką.
Piony kanalizacyjne zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad dach budynku.
Wody z dachu odprowadzone będą do projektowanych ciągów kanalizacyjnych.
Kanalizację poza budynkiem wykonać z rur PCV typ cięŜki z wydłuŜonym kielichem.Rury
układać na podsypce piaskowej i z obsypką o grubości 30 cm.
b.Woda ciepła i zimna
Woda zimna doprowadzona będzie z rurociągu przyłączeniowego do istniejącego budynku. .
Proponuje się zachowanie istniejącego przyłącza i wykonanie od niego podłączenia .
W pomieszczeniu piwnic zabudowany będzie wodomierz mierzący wodę dla nowego i
istniejącego budynku .Projektuje się wodomierz WS 10 ,Seria 06,DN 40 mm
Przed wodomierzem zabudowany będzie reduktor ciśnienia a za wodomierzem zawór
antyskaŜeniowy klasy BA .Za wodomierzem wykonane będzie odgałęzienie do nowego
budynku
Całość odcięta będzie zaworami kulowymi.
Przez pomieszczenia piwnic budynku istniejącego wodociąg doprowadzony zostanie do
ściany zewnętrznej i dalej w gruncie poprowadzony do pomieszczenia kotłowni budynku
nowego, gdzie wykonane będą odgałęzienia do podgrzewacza i instalacji p.poŜ
Rurociąg pod ziemią wykonać z rur PE 63/5,8 typ SDR 11 .PN 10
Rury układać na głębokości ok. 140 cm na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Po
wykonaniu rury przykryć obsypką piaskową na wysokość 20 cm ponad górną krawędź rury .
Nad rurociągiem ułoŜyć taśmę sygnalizacyjną.
Woda w budynku nowym rozprowadzona będzie pod stropem piwnic do poszczególnych
pionów.
Woda ciepła uzyskiwana będzie z projektowanej kotłowni (podgrzewacz wody 400 l )
Przewody naleŜy prowadzić w bruzdach ściennych lub na zewnątrz ścian .
Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polietylenowych PE-Xc
łączonych typowymi dla systemu kształtkami.Nieizolowane termicznie odcinki rur
polietylenowych prowadzić w rurkach Peszla.
c.Izolacje
Przewody wody zimnej w piwnicy izolować termicznie otuliną z pianki PU o grubości
9 mm.
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji zaizolować otuliną o grubości 14 mm.
d.Pomiar wody.
Na wejściu do budynku projektuje się wodomierz zbiorczy typ MW/JS 50/2,5..
Przed wodomierzem zabudowany będzie reduktor ciśnienia (ze względu na wahania ciśnienia
wody w sieci) typ SYR DN 50.
Za wodomierzem na instalacji wody dla celów socjalnych zabudowany będzie zawór
antyskaŜeniowy klasy BA.
lub inny o podobnych parametrach.Na podłączeniu wody p.poŜ zainstalować zawór
antyskaŜeniowy klasy EA
Na podłączeniu instalacji wody dla celów socjalnych zabudowab zawor elektromagnetyczny
zamykający dopływ wody w przypadku zaniku prądu.
e.Instalacja p.poŜ
Na kaŜdej kondygnacji zainstalowane będą po 2 hydranty DN 25 w szafkach wnękowych
zaopatrzonych w komplet węŜy oraz prądownicę.
Instalację rurową wykonać z rur stalowych ocynkowanych ,łączonych na gwint.
Końcówkę pionu na ostatniej kondygnacji podłączyć do wc.
f.Próby szczelności
Po zmontowaniu całą instalację naleŜy poddać próbie ciśnienia na 0,9 MPa.w obecności
inspektora nadzoru.
Przed oddaniem instalację przepłukać,poddać dezynfekcji i ponownie przepłukać
Z prób szczelności sporządzić protokół
4.Uwagi końcowe
Instalację naleŜy wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi normami i
przepisami.
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania
i atesty.(szczególnie dotyczy to przewodów do wody pitnej)
Wykonana instalacja powinna odpowiadać Warunkom Technicznym Wykonania o Odbioru
Robót Budowlano-MontaŜowych –CZ II- Instalacje Sanitarne
Podczas wykonywania robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP.
OPRACOWAŁ
Marian Studencki
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
Instalacja C.O.
I.CZĘŚĆ OPISOWA
1.Opis techniczny
II CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1.Rzut piwnic -instalacja c.o.
2.Rzut piwnic – wentylacja
3.Rzut parteru - c.o. i wentylacja
4.Rzut I piętra – c.o. i wentylacja
5.Rzut II pietra – c.o. i wentylacja
6.Rozwinięcie instalacji C.O.
Rys.nr 1
Rys.nr 2
Rys.nr 3
Rys.nr 4
Rys.nr 5
Rys.nr 6
OPIS TECHNICZNY
1.Temat opracowania:
Tematem opracowania jest wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu
Pomocy Społecznej -nowy przy ulicy Mikołaja Reja 54 w Mysłowicach.
2.Podstawa opracowania
- Umowa i zlecenie Inwestora
- Ruty i przekroje budynku
- Aktualnie obowiązujace normy i przepisy
3.Opis rozwiązania
środłem ciepła będzie kotłownia gazowa zainstalowana w pomieszczeniu piwnicy budynku.
Kocioł:gazowy typ VK 9 854 /9 Vaillant
Zapotrzebowanie ciepła: 45 kW
Temperatura czynnika: 75/65 C
Ciśnienie dyspozycyjne : 15,5 kPa
4.Grzejniki
We wszystkich pomieszczeniach jako elementy grzejne zastosowano grzejniki
stalowe,płytowe firmy RETTIG – PURMO typu VK – zasilane od dołu.
Grzejniki podłączyć do instalacji poprzez przyłączny zestaw zaworowy do tych grzejników.
W łazienkach projektuje się grzejniki drabinkowe tej samej firmy.
5.Przewody.
Rozprowadzenie instalacji wykonać przy pomocy rur polietylenowych PE-Xc/AL./PE
systemu Comap(z osłoną antydyfuzyjną)Poziomy w piwnicach i piony wykonać z rur
miedzianych.
Rury prowadzone będą pod stropem piwnic do poszczególnych pionów .Przewody w piwnicy
zaizolować termicznie otuliną z pianki PU o grubości 30 mm
Rury w piwnicy prowadzić ze spadkiem w kierunku kotłowni gdzie w piwnicy zainstalowane
będą zawory z kurkiem spustowym.
6.Regulacja i odpowietrzenie.
Regulacja ilościowa odbywać się będzie przez nastawy na zaworach z głowicami
termostatycznymi przy grzejnikach.(projektuje się zawory systemu Danfoss lub Heimeier)
oraz przez zawory regulacyjne typu Hydrocontrol zabudowane na podejściach do
rozdzielaczy na przewodzie powrotnym oraz pod pionami . Na przewodzie zasiląjacym
zabudować zawór odcinający.
Regulacja jakościowa odbywać się będzie przez zmianę wartości temperatury w kotle.
Instalacja odpowietrzana będzie przez odpowietrzniki na końcówkach pionów i na
grzejnikach.
7.Próby i uruchomienie instalacji.
Przed uruchomieniem instalację naleŜy poddać próbie na zimno na ciśnienie 0,5 MPa i na
gorąco przy roboczych parametrach instalacji w obecności inspektora nadzoru.
Z przeprowadzonych prób naleŜy sporządzić protokół.
8.Uwagi końcowe
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi
normami i przepisami.
Powinna teŜ odpowiadać „Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontaŜowych CZ II Instalacje Sanitarne.
Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania.
Woda w instalacji powinna odpowiadać normie PN-93/c-04609
Podczas wykonywania prac naleŜy przestrzegać przepisów BHP
Opracował
Marian Studencki
OPIS TECHNICZNY
1.Temat opracowania
Tematem opracowania jest wentylacja pomieszczeń budynku Domu Opieki Społecznej w
Mysłowicach przy ulicy Mikołaja Reja 54
2.Podstawa opracowania
-Umowa i zlecenie Inwestora
-Rzuty i przekroje budynku
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy
3.Opis rozwiązania
Sanitariaty w pomieszczeniach mieszkalnych posiadają kanały wentylacyjne grawitacyjne
wyprowadzone nad dach.
W celu wspomoŜenia grawitacji na wlotach do tych kanałów zainstalowane zostaną
wentylatory łazienkowe, nakratkowe ,włączające się wraz z włączeniem oświetlenia ( ze
zwłoką).
W oknach pomieszczeń zainstalowane będą nawiewniki typu Aereco
Parter: W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej zastosowano wentylacje wywiewną zakładając
2 krotna wymianę powietrza.
Jako elementy wywiewne projektuje się 2 wentylatory nakratkowe o wydajności po 260 m3/h
zainstalowane na kanałach wyprowadzonych nad dach budynku.
W Sali terapii zajęciowej zastosowano wentylator wyciągowy nakratkowy o wydajności 260
m3/h(2 wymiany powietrza /h)
Wentylatory włączane będą ręcznie.
Wentylacja części socjalnej przy pomocy wentylatora kanałowego o wydajności 300 m3/h
W pomieszczeniach [projektuje się anemostaty DN 100.powietrze odprowadzone będzie
przewodami spiro i flex do wentylatora i dalej szachem przewodami spiro nad dach budynku
Wentylator włączony będzie czujnikiem ruchu.
Piwnice: W pomieszczeniu palarni załoŜono 6 krotną wymianę powietrza .(360 m3/h)
Powietrze usuwane będzie okresowo podczas uŜytkowania przy pomocy wentylatora
wywiewnego włączanego ręcznie. Powietrze wywiewane będzie nada dach kanałem
wentylacyjnym nad dach budynku.
Projektuje się nawiew do pomieszczenia wentylatorem okiennym(zamontowanym w szybie
okna)
Sala wielofunkcyjna wentylowana będzie wentylatorem wywiewnym zabudowanym na
kanale z rur spiro ,które wyprowadzone będą do kanału wentylacyjnego i dalej nad dach
budynku.
ZałoŜono 4 krotna wymianę powietrza(320 m3/h)
Włączanie wentylatora okresowo ręcznie.
Wentylację prasowalni i pralni wykonano jako nawiewno-wywiewną
Powietrze nawiewane będzie wentylatorem kanałowym RR 250 oraz nagrzewane
nagrzewnica elektryczną o mocy 6 kW .Rozprowadzenie powietrza kanałem z rur spiro z
kratkami nawiewnymi do przewodów okrągłych
Wywiew powietrza wentylatorem kanałowym poprzez szacht nad dach budynku .
Wywiew nad dach rurami spiro zamontowanymi w kanale
Jako elementy wywiewne zastosowano kratki ścienne
Wentylacja części socjalnej przy pomocy wentylatora kanałowego zapewniającego 2 krotną
wymianę powietrza.
W pomieszczeniach zainstalowane będą anemostaty Dn 100 mm.
Odprowadzenie powietrza rurami spiro lub flex
Wyprowadzenie nad dach rurą spiro zainstalowana w szychcie.
Włączanie wentylatora czujnikiem ruchu.
W oknach pomieszczeń zainstalowane będą nawiewniki Aereco
4.Uwagi końcowe
Instalację wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi normami i
przepisami
Do montaŜu uŜywać naleŜy materiałów posiadających aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.
Po wykonaniu naleŜy dokonać regulacji wentylacji .
Opracował
Marian Studencki
OPIS TECHNICZNY
1.Temat opracowania
Tematem opracowania jest instalacja gazu dla kotłowni w budynku Domu Opieki Społecznej
w Mysłowicach -nowy przy ul.Mikołaja Reja 54
1.Podstawa opracowania
- Rzuty i przekroje budynku
-Warunki zapewnienia i dostawy gazu
-Projekt kotłowni gazowej
- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy
2.Opis rozwiązania
Zgodnie z warunkami wydanymi przez GOZG oddział Mysłowice podłączenie wykonane
będzie z istniejącego przyłącza za istniejącym gazomierzem G6 zabudowanym na ścianie
budynku istniejącego.
2.1 Rurociąg wewnętrzny
Instalacja prowadzona będzie w piwnicach istniejącego budynku po ścianach a następnie w
ziemi do projektowanej szafki gazowej z zaworem z głowicą samozamykającą
Gaz doprowadzony będzie do kotła gazowego Vaillant VK 9 o mocy 85 kW
Instalację w budynku istniejącym i projektowanym wykonać z rur stalowych
,spawanych(PN80/H-74219)
DN 32 mm
Rury mocować do ściany typowymi uchwytami
Rury powinny być prowadzone w odległości 2 cm od tynku .Przejścia przez ściany i stropy w
rurach ochronnych
Rury ochronne powinny wystawać z kaŜdej strony po 3 cm. Przejścia uszczelnić pianką
poliuretanową.
Przewody prowadzone równolegle powinny być oddalone od przewodów wodociągowych,
kanalizacyjnych ,co ,elektrycznych odległości minimum 210 cm –nad przewodami.
Urządzenia elektryczne,w których moŜe występować iskrzenie naleŜy sytuować w odległości
60 cm od pionowych przewodów gazowych.
Przew9du Przewodu nie powinny być mocowane do innych przewodów ani stanowić dla
innych wsporników.
Rury zabezpieczyć antykorozyjnie –oczyścić do II stopnia czystości i pomalować 2 x farbą
antykorozyjną podkładową i 2x farbą nawierzchniową.
2.2 Rurociąg zewnętrzny
Rurociąg zewnętrzny układać na głębokości ok. 90 cm/na podsypce piaskowej o grubości 20
cm i z osypka piaskiem na wysokości 20 cm ponad górną krawędź rury .
Na rurociągiem ułoŜyć taśmę sygnalizacyjną koloru Ŝółtego.
SkrzyŜowanie z kanalizacją wykonać przy pomocy rury ochronne DN 160 koloru Ŝółtego.
Rura powinna wystawać po 1,5 ma z kaŜdej strony kanalizacji
Odcinek 1,5 ma od budynków wykonać z rury stalowej.
2.3 Próby szczelności
Po wykonaniu rurociąg podać próbie ciśnienia za pomocą spręŜonego powietrza o ciśnieniu
50 kPa przez 30 minut . Instalacja jest szczelna gdy zamontowany manometr nie wykaŜe
spadku ciśnienia.
Próbę wytrzymałości przeprowadzić na ciśnienie 600 kPa
Czas trwania próby 4 godziny.
3.Uwagi końcowe
MontaŜ instalacji gazu powierzyć wykonawcy posiadającemu uprawnienia do wykonywania
instalacji gazu
Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi normami i
przepisami
Wykonano instalacja powinna odpowiadać Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano MontaŜowych CZ II –Instalacje Sanitarne.
Zastosowane materiały powinne posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce
Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
Kotłownia
I.CZĘŚĆ OPISOWA
1.Opis techniczny
2.Zestawienie materiałów
3.Zapewnienie dostawy gazu
4.Karty katalogowe urządzeń
.
II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1.Sytuacja
2.Rzut kotłowni
3.Schemat kotłowni
4.Rzut piwnic budynku istniejącego
5.Profil podłuŜny przyłącza gazu
Rys.nr 1
Rys.nr 2
Rys.nr 3
Rys.nr 4
Rys.nr 5
OPIS TECHNICZNY
str 1.
1.TEMAT OPRACOWANIA : Tematem opracowania jest kotłownia gazowa w budynku
Domu Pomocy Społecznej-nowy w Mysłowicach przy ulicy Mikołaja Reja 54
2.PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa i zlecenie Inwestora
- podkłady architektoniczno - budowlane
- projekt instalacji wod-kan i c.o. w budynku
- uzgodnienia branŜowe
- obowiązujące normy i przepisy
3.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Modernizowany budynek będzie budynkiem mieszkalnym 4-ro kondygnacyjnym
2 kondygnacje mieszkalne i dwie pomocnicze
MontaŜ instalacji CO. będzie tematem odrębnego opracowania
Obliczenie kotłowni dokonano w oparciu o projekt instalacji wod-kan i c.o.zakładając
normowe współczynniki ciepła
4.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA KOTŁOWNI
Kotłownie opalane gazem uwaŜane są za tzw.czyste Ŝródła ciepła o zredukowanej do
minimum emisji substancji szkodliwych dla środowiska.
Mała emisja spalin jest rezultatem wysokiej sprawności układu cieplnego opalanego gazem
ziemnym wynosząca około 92%.
Na tak wysoka sprawność układu wpływają:
-osiągnięcia konstrukcyjne przy budowie kotłów i palników ,powodując obniŜenie
temperatury spalin,a tym samym obniŜenie straty kominowej(ciepła odpadowego)oraz emisji
Nox.
- obniŜenie emisji związków siarki poprzez zastosowanie paliwa bez zawartości siarki.
- wyregulowanie palnika,zapewnienie odpowiedniego nadmiaru powietrza dla prawidłowego i
całkowitego spalania decyduje o obniŜeniu emisji CO2.
- automatyczne dostosowanie temperatury wody kotłowej do zmian temperatury zewnętrznej .
- regulacja czasowa ,obniŜenie temperatury pomieszczeń do temperatury dyŜurnej w
określonych godzinach.
Wszystkie te czynniki wpływają na ograniczenie ilości spalin oraz emisję szkodliwych
substancji do minimum nie przekraczającego dopuszczalnych ilości substancji
wprowadzanych do powietrza z procesów technologicznych i operacji technicznych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska ,Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 08.09.1998 r (Dz.U.nr 121/98 poz.793,Dz U. Nr 164/98 poz.116.
Proces technologiczny kotłowni gazowej nie powoduje wytwarzania odpadów stałych
spalania ,a więc nie wymaga zapewnienia miejsca składowania i utylizacji odpadów.
Podsumowując powyŜsze ,kotłownia gazowa jest Ŝródłem ciepła mało uciąŜliwym dla
Środowiska przy zapewnieniu prawidłowej jej eksploatacji.
5.DANE OGÓLNE
str 2.
Instalacja C.O.
- zapotrzebowanie ciepła dla C.O.–45 kW,zapotrzebowanie ciepła dla CWU – 35 kW
medium grzewcze
- woda 75/65
- opory instalacji c.o. - około 16 kPa
Układ paliwowy
- Gaz ziemny GZ50 ,zapotrzebowanie – m3/h
- wymagane ciśnienie gazu przed przyborami gazowymi
- max .2,5 kPa
- nom.2,0 kPa
- min. 1,6 kPa
- dopuszczalna strata ciśnienia w instalacji gazowej 150 Pa.
6.PODSTAWOWE WYPOSAśENIE KOTŁOWNI
- kocioł gazowy typ VK 9 854/9.z regulatorem pogodowym i z palnikiem atmosferycznym
- Podgrzewacz ciepłej wody Vaillant VIH 400...
- pompa obiegowa c.o typ UPE 32-120. Grundfos,pompa c.w.u UPS 25-60.,pompa kotłowa
UPS –32-30F,pompa cyrkulacyjna UP 20-45 N
-naczynie przeponowe Reflex 140 N i 33 D
- zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 i 1195
- magnetofiltr MFW 50, MFW 32
- wodomierz zimnej wody JS 1,5
7.UKŁAD WODNY KOTŁOWNI
Czynnik grzewczy wytwarzany będzie w jednym kotle firmy VAILLANT o wydajności
maksymalnej 85 kW,opalanym gazem ziemnym GZ 50 .
Kocioł zabezpieczony został przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa SYR układ
zabezpieczony przed wzrostem objętości zładu naczyniem wzbiorczym przeponowym typu
Reflex 140 N.
Przepływ czynnika grzewczego zapewnia pompa typu UPE 32-120
Na przewodzie powrotnym zabudowano magnetofiltr typ MFW 40.
Czynnik grzewczy o parametrach 75/65 zostanie doprowadzony przewodami 2x DN 50
do przewodów co.i z nimi połączony.
Układ grzewczy podzielono na dwa obiegi grzewcze:
- pierwszy obieg zapewnia czynnik grzewczy dla C.O.
- drugi obieg grzewczy zapewnia czynnik dla przygotowania C.W.U.
Obieg kotłów został rozdzielony od obiegu instalacyjnego „pionowym rozdzielaczem
hydraulicznym PRH DN 150”
Po wykonaniu nowej instalacji co naleŜy dokonać połączenia tej instalacji z instalacją
kotłowni.
Uzupełnienie wody w zładzie odbywać się będzie z instalacji wody zimnej przez dozownik
inhibitora ,ręcznie,poprzez otwarcie zaworu na przewodzie uzupełniającym .
Na przewodzie uzupełniającym zabudowano wodomierz typ JS 1,5 oraz zawór zwrotny.
Połączenie instalacji wody zimnej z instalacją grzewczą wykonać przewodami
rozłącznymi,elastycznymi.
W celu zapobieŜenia wytrącania się kamienia kotłowego i dla zahamowania procesów
korozyjnych naleŜy do układu dodać inhibitor Varidos 1+1 poprzez zabudowaną tzw,śluzę
dozowniczą typ EZS 5.
Inhibitor dodaje się jednorazowa przy napełnianiu lub uzupełnianiu zładu świeŜą wodą w
stęŜeniu 1-2% .
8.REGULACJA I POMIARY
str 3.
Kocioł wyposaŜony jest w regulator VRC 630 sterujący :
- pracą kotła
- automatyczną regulacją pracy w zaleŜności od temperatury zewnętrznej
- pompą obiegowa , kotłową i cyrkulacyjną ciepłej wody.
- programowaniem pracy kotła w cyklu dobowym i tygodniowym
- zabezpieczeniem przed spadkiem poziomu wody w kotle
- regulacją maksymalnej i minimalnej temperatury wody w kotle
- priorytetem i temperatura ciepłej wod
Pompy naleŜy zabezpieczyć przed suchobiegiem (zabudowa manometru kontaktowego z
nastawą 1,4 bar –spadek ciśnienia poniŜej tej wartości wyłącza kocioł.)
Zawór termostatyczny utrzymuje temperaturę ciepłej wody na poziomie 50 C
Kontrola parametrów pracy układu realizowana jest przez manometry i termometry.
9.ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE
Wszystkie przewody naleŜy prowadzić tak ,aby umoŜliwić odpowietrzenie instalacji przez
automatyczne odpowietrzniki zabudowane na końcówkach pionów .
Przewody odwadniające naleŜy odprowadzić nad kratkę w posadzce .
10.WENTYLACJA KOTŁOWNI
Pomieszczenie kotłowni musi posiadać wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną dla
zapobieŜenia gromadzeniu się szkodliwych gazów oraz dla zapewnienia odpowiedniej ilości
powietrza do spalania paliwa.
Kanał wywiewny..o średnicy DN 180 mm z blachy stalowej nierdzewnej wyprowadzony nad
dach budynku .
Otwór nawiewny o przekroju 20x25 cm typu Z wykonany będzie ścianie zewnetrznej i
wyprowadzony maksimum 30 cm ponad posadzkę
Na wlocie do kanału zabudować siatkę 5x5 mm.
11.ODPROWADZENIE SPALIN
Spaliny z kotła naleŜy odprowadzić rurą spalinową o średnicy DN 225 mm do komina
o przekroju DN 225 mm systemu MKD-225/285 mm dwuścienny z blachy stalowej
nierdzewnej z izolacją o grubości 30 mm.
Wysokość komina 60 cm ponad kalenice dachu.
U dołu komina wykonać otwór rewizyjny z drzwiczkami hermetycznymi ,oraz tackę z
odpływem kondensatu do kratki ściekowej.
.12.RUROCIĄGI I ARMATURA
Instalację rurową naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219
Łączonych na spaw.Połączenia kołnierzowe wykonać przy pomocy kołnierzy przyspawanych
okrągłych z szyjką na ciśnienie 1,6 MPa .Uszczelnienia w połączeniach kołnierzowychuszczelki płaskie,w połączeniach gwintowanych-taśma teflonowa.
Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego wykonać o odporności
ogniowej co najmniej 60 minut.W ścianach tych zabudować przepusty instalacyjne typu Hilti.
Dla rur stalowych masa ognioochronna uszczelniająca CP601.
Masy uszczelniające posiadają klasę odporności F 1,5
13.PRÓBA SZCZELNOŚCI
str 4.
Po zakończeniu montaŜu naleŜy wykonać płukanie instalacji ,a następnie wykonać próby
szczelności.
- na zimno na ciśnienie p.rob + 2 bary lecz nie mniej niŜ 4 bary
– na gorąco przy roboczych parametrach instalacji.
14.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych czarnych naleŜy oczyścić do II stopnia czystości i
zgodnie z normą PN/H-97050 pomalować:
-podkład 2x farba ftalowa do gruntowania o symbolu 3123-115-250
– nawierzchniowo 2x emalia ftalowa ogólnego stosowania o symbolu 3161-000-850
15.IZOLACJA TERMICZNA
Izolację cieplną przewodów wykonać z gotowych otulina z pianki polietylenowej w osłonie
PCV (np. Climaflex) o grubości 13 mm.
Przewody wody zimnej izolować otuliną o grubości 4 mm.
Przewody spalinowe izolować gotowymi otulinami z waty szklanej o grubości 30 mm
odpornej na temperaturę 300 C w płaszczu z folii aluminiowej
16.WYTYCZNE BUDOWLANE
- powierzchnia okien w pomieszczeniu powinna być nie mniejsza niŜ 1/15 powierzchni
podłogi.
- pomieszczenie powinno mieć drzwi o szerokości minimum 90 cm otwierające się na
zewnątrz pomieszczenia ,samozamykające,bezklamkowe.
- pomieszczenie kotłowni powinno stanowić wydzieloną strefę poŜarową.
- ściany i stropy oddzielające kotłownię od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi
powinny mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut.
- podłoga powinna być nienasiąkliwa a otwory drzwiowe zaopatrzone w progi o wys.3-4 cm
- pomieszczenie powinno mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczną oraz wyposaŜone być w
dostępny z zewnątrz wyłącznik do natychmiastowego wyłączenia prądu w kotłowni.
- kocioł ustawić na cokoliku betonowym o wysokości 10 cm.
– W posadzce zabudować kratkę ściekową DN 50 mm.
17.UWAGI KOŃCOWE
Podczas wykonywania robót naleŜy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów BHP.
Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją i „Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz. II – Instalacje Sanitarne”,”Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe „oraz
obowiązującymi normami i przepisami. Urządzenia powinne posiadać aktualne atesty.
Po wykonaniu instalacji naleŜy spisać protokół odnośnie prawidłowości wykonania robót i
przeprowadzonych prób szczelności przy udziale wykonawcy,inspektora nadzoru i
uŜytkownika.
Przed przystąpieniem do eksploatacji kotłowni naleŜy uzyskać pozytywną opinię kominiarską
o prawidłowości wykonania przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
Opracował
Marian Studencki
1.Dobór kotła
Str.5
Zapotrzebowanie ciepła na C.O.
Zapotrzebowanie ciepła na C.W.U.
Wymagana moc kotła wynosi
45 kW
35 kW
80 kW
Ze względu na moŜliwość zasilania w terminie póŜniejszym budynku 17 a projektuje się
kocioł o wydajności nominalnej nieco wyŜszej od wymaganej.
Dobrano kocioł wodny ciśnieniowy gazowy z palnikiem inŜektorowym
Dwustopniowym firmy VAILLANT typ atmoCRAFT VK 854/9 o parametrach:
Wydajność nominalna
85 kW
Ciśnienie dopuszczalne
0,3 MPa
Pojemność wodna
34 l
Masa kotła
403 kg
Paliwo
gaz ziemny GZ 50
Regulator :
2.Podgrzewacz ciepłej wody
ObciąŜenie urządzeń - 6980 Wh
Prysznic 75 l/dobę na mieszkańca
Umywalka 17l/dobę na mieszkańca
Współczynnika wydajności wg DIN 4708
nx w
N =------------------------- =
3,5 x 5820
3020 Wh
700 Wh
24 x 3720
------------------- = 4,38
3,5 x 5820
Dobrano zasobnikowy podgrzewacz wody VIH 400 o pojemności 400 l
- współczynnik N
16,0
- powierzchnia grzewcza węŜownicy 1,5 m2
- wydatek trwały c.w.u.
1228 l/h
- wydatek minutowy
560 l/10 min.
- masa
205 kg
Obliczeniowy czas rozbioru
VN
V 16
T = 7,42-------------- = 7,42 -----------1+VN
1 + V 16
= 5,93 h
Statystyczny rozbiór ciepła
1+VN
1 + V 16
Qr = (5,93 + 1,16) x N -------------- = (5,93 + 1,16 x 16 ------------ 141,80 kWh
VN
V 16
Średni rozbiór ciepła
Qt
141,80
Q śr = 1,5 ---------= 1,5 --------- = 35,8 kW
T
5,93
2.Pompa obiegowa
- Wydajność pompy
45 x 3600
45 x 3600
V = --------------- = ------------------------ = 3,99 m3/h
Cw(t1-t2)xpn 4,2 x (75-65)x966,6
- wysokość podnoszenia – ..35. kPa
Str 6.
Dobrano pompę obiegową typ UPE 32-120 o parametrach:
- przepływ
– 3,99 m3/h
- wysokość podnoszenia – 60 kPa
- pobór mocy
- 35-415 W
- ciśnienie dopuszczalne - 0,6 MPa
3.Dobór zaworu bezpieczeństwa
Doboru dokonano wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego UT-UC-90/WO-A/01
Średnica siedliska powinna wynosić:
m
A = -------------------------5,03 x a x V(pn-p.)q
a = 0,3
współczynnik wypływu dla zaworu typ SYR 1915
N =92 kW
maksymalna moc kotła
pn = 1,1 x 0,35 MPa= 0,385 MPa – ciśnienie zrzutowe
p. = 0 MPa
- ciśnienie odpływowe
q = 965,3 kg/m3
- gęstość cieczy przed zaworem
92x 3600
m = --------------= 155,27 kg/h
2133
-przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza-pęknięcie węŜownicy czynnika
du= 25 mm
pwz = 0,6 MPa
qwz = 999,6 kg/m3
m2 = 5,03 x 1 x A2 x V(pn-p.) x q
m2 = 5,03 x 1 x 3,14x25x2:4 V(0,6-0,3)x 999,6 = 42757,4 kg/h
- zabudowa reduktora ciśnienia na wodzie zimnej (ciepła woda + uzupełnienie zładu)
- reduktor ciśnienia Honeywell DO6F-1A ,dn 25 mm o maksymalnym przepływie 7,6 m3/h
i nasawie ciśnienia w instalacji wody zimnej 0,3 MPa
m3 = 7,6 x 999,6 = 7596,96 kg/h
Całkowita przepustowość zaworu bezpieczeństwa
P1= 1,1 x 0,3 MPa = 0,33 MPa
P2 = 0 MPa
Q1 = 965,3 kg/m3
m = m1 + m2
Suma m = 155,27 + 42757.04 kg/h
42912,31
A = -------------------------= 1605,68 mm2 , do =45,2 mm
5,03 x 0,3 V(0,33-0)965,3
Dobrano 2 membranowe zawory bezpieczeństwa SYR typ 1915 o średnicy G = 1 ½”
do =35 mm i o średnicy G=1 ¼” do =27 mm. ,nastawa spręŜyny 0,3 MPa.
4.Dobór zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza ciepłej wody
Str.7
m
Aw = -------------------------5,03 x ac x V(pz-p2) x q1
aw = 0,2 – współczynnik bezpieczeństwa wypływu dla wody zaworu SYR typ 2115
pz- = 1,1 x 0,5 MPa = 0,55 MPa ciśnienie zrzutowe
p2 = 0,MPa
ciśnienie odpływowe
q1 = 999,6 kg/m3
gęstość cieczy przed zaworem
V
pojemność podgrzewacza
m=
łączna przepustowość zaworu bezpieczeństwa
p1 =0,3 MPa
maksymalne ciśnienie czynnika grzewczego
m = 0,16 x 400 = 64 kg/h
64
A = ---------------------------------------- = 2,71 mm2
5,03 x 0,2 x V(0,55-0) x 999,6
do –1,77 mm
Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 wielkość ¾”(Dn-20 mm,do = 14
mm
Nastawa spręŜyny 0,5 MPa
5.Dobór naczynia przeponowego na wodzie zimnej
Pojemność podgrzewacza – 400l
Temp.wody zimniej
- 5C
Temp.wody ciełej
70 C
Wsp.rozszeŜalności wody 2,28%
Ciśnienie wody w instalacji 3 bar
Ciśnienie maksymalne
6 bar-10% = 5,4 bar
-pojemność uŜytkowa naczynia
Vxn
Vu= ----------- = 400 x 2,28: 100 = 9,12 l
100
- pojemność całkowita
pn + 1
5,4 + 1
Vn = Vu ----------------------= 9,12 x ----------------- = 24,32 l.
pn –pr
5,4 -3
dobrano naczynie przeponowe REFLEX typ 33D
- pojemność całkowita 33 l
- pojemność uŜytkowa 17 l
Pompa obiegu grzewczego C.W.U.
Q x 3600
Wydajność pompy V = ---------------cw(t1-t2)xq
Q =maksymalne zapotrzebowanie ciepła dla C.W.U = 35 kW
35 x 3600
V = ------------------------ = 3,10 m3/h
4,2 x(75-65)x966,6
- Wysokość podnoszenia
- opory instalacji c.w.u.
- opory na węŜownicy podgrz.
- opory przepływu na liczniku
Razem
5,0 kPa
7,6 kPa
6,0 kPa
18,6 kPa
Dobrano pompę obiegową typ UPS 25-60 o parametrach:
- przepływ
- wysokość podnoszenia
- pobór mocy
3,1 m3/h
20 kPa
45-90 W
Pompa kotłowa
Wydajność pompy
Q x 3600
85 x 3600
V = ---------------- = ----------------------- = 7,53 m3/h
Cw(t1-t2)x q
4,2 x (75-65)x966,6
Wysokość podnoszenia
-opory na instalacji PRH-kocioł
-opory na kotle
Razem
5,0 kPa
5,0 kPa
10,0 kPa
Dobrano pompę obiegową typ UPS 32-30 F o parametrach:
-przepływ
7,53 m3/h
-wysokość podnoszenia 12 kPa
-pobór mocy
35-85 W
-ciśnienie dopuszczalne
0,6 MPa
Str.8
Pompa cyrkulacyjna
Str.9
Wydajność pompy
12 szt prysznice 0,15 l/s
12 szt umywalki 0,07
------------------------------V = 0,3 x 2,64 = 0,79 l/s
Wysokość podnoszenia
- opory na instalacji cwu + cyrkulacja + zawór term.
- opory na wodomierzu na ciepłej wodzie
- opory na wodomierzu na cyrkulacji
Razem
25,0 kPa
1,0 kPa
5,0 kPa
31,0 kPa
Dobrano pompę cyrkulacyjną UP 20-45 N ,IP 42
-przepływ
0,9 m3/h
-wysokość podnoszenia 31,0 kPa
-pobór mocy
115 W
-ciśnienie dopuszczalne 1,0 MPa
Zawory regulacyjne
-przepływ przez zawór
- 3,10 m3/h
-załoŜony spadek ciśnienia
5,0 kPa
V
3,10
kv = 10------------ = 10 ---------- = 13,90 m3/h
V p.
V5
- rzeczywisty spadek ciśnienia na otwartym zaworze
10 x V
10 x 3,10
p. = ( ------------) = ( ----------------) = 1,93 kPa
k vs
16
Dobrano zawór mieszający firmy Honeywell typ DR 32 GMLA o kv = 16 m3/ h z
siłownikiem VMM 20
Obieg C.W.U.
- przepływ przez zawór
- załoŜony spadek ciśnienia
2,08 m3/h
10,0 kPa
V
2,08
kv = 10 --------- 10 -------- = 6,57 m3/h
V p.
V 10
Rzeczywisty spadek ciśnienia na otwartym zaworze:
10xV
10 x 2,08
P. = ( -------------) = ( --------------) = 8,34 kPa
Kvs
7,2
Naczynie przeponowe – układ grzewczy
str.10
- pojemność zładu instalacji -0.67 m3
- ciśnienie początkowe
1,6 bar
- ciśnienie maksymalne
3,0 bar
- przyrost objętości wody przy ogrzaniu – 0,0287 l/kg
- gęstość wody przy temp 10C
999,6 kg/m3
- ubytki eksploatacyjne wody
0,5-1,5 % poj.zładu
Minimalna pojemność uŜytkowa naczynia
Vu = V x p. x v = 0,67 x 999,6 x 0,0287 = 19,22 l
Pojemność uŜytkowa z rezerwą
Vur = Vu + E x V x 10 = 19,22 + 1,0 x 0,67 x 10 = 25,92 l
Ciśnienie wstępne pracy instalacji
pn + 1
Pr = ( -------------------------- - 1 ) =
Vu
1 + -----------------pn + 1
Vur( -----------)
pn-p.
(
3+1
----------------------------- -1 ) = 1,86 bar
19,22
1 + --------------------------3+1
25,92( ---------------)
3 – 1,6
Pojemność całkowita naczynia
pn + 1
3+1
Vnr = Vur x -----------------= 25,92 x -------------- = 90,95 l
pn – pr
3 – 1,86
Dobrano naczynie przeponowe REFLEX typ 140 N o parametrach:
Pojemność całkowita naczynia
Pojemność uŜytkowa
140 ,0 l
29,0 l przy pn =3 bar i p. = 1,9 MPa
Dobrano termostatyczny zawór mieszający o zwiększonej przepustowości Firmy ACV Str.11
1.typ 2145 ,dn 25 mm,kv = 7,2 m3/h ,utrzymanie temperatury cwu na poziomie 50 C.
Układ paliwowo spalinowy
Zapotrzebowanie na gaz ziemny
- wartość opałowa gazu Gz 50
- gęstość gazu
- moc kotła
Zapotrzebowanie godzinowe
Q
85 x 3600
G = ----------------= --------------Hxn
35000 x 0,92
35 MJ/kg
0,75 kg/m3
85 kW
= 9,5 m3/h
.
Dobór komina spalinowego
Q = 85,0 kW
H = 14 mb
Przekrój komina dobrano wg.nomogramu Schiedla
Dobrano jeden komin o przekroju 200 mm systemu MKD –200/260 mm dwuścienny z blachy
stalowej nierdzewnej z izolacją o gr.30 mm.
Wentylacja nawiewno-wywiewna
Otwory nawiewne w pomieszczeniu kotłowni
Wentylacja nawiewna powinna zapewnić strumień niezbędnego powietrza do spalania,który
wynosi 5 cm 2 na 1 kW zainstalowanej mocy
An = 5 x 85 = 425 cm 2
Wykonać otwór nawiewny w drzwiach o wymiarach 30 x 20 cm na wysokosci 30 cm nad
poziomem podłogi.
Otwory wywiewne w pomieszczeniu kotłowni
Kanał nawiewny powinien wynosić minimum 50% kanału nawiewnego i mieć powierzchnię
minimum 300 cm 2
Str.12
ZESTAWIENIE PODSTWOWYCH URZĄDZEŃ
Poz
Urządzenie
1.Kocioł gazowy z palnikiem atmosferycznym 2 –stopniowym firmy VAILLANT
typ VK 9.854/9 o mocy 85 kW
2.Pompa obiegowa Grundfos typ UPE 32-120,
3.Naczynie przeponowe REFLEX typ 140 N
4.Zawór bezpieczeństwa typ SYR 2115,DN -20 mm,do-14 mm
5.Magnetofiltr typ MFW 32
6.Zawór mieszający c.o.typ (Honeywell)DRG 32 ,kv 16m3/h +siłownik VMM 20
7.Zawór kulowy gwintowany DN 32
8.Zawór zwrotny gwintowany DN 32
9.Wodomierz JS 1,5 ,DN 15
10.Zawór kulowy gwintowany DN 15
11.Zawór zwrotny gwintowany DN 15
12.Dozownik inhibitora EZS 5 o poj.5l z inhibitorem Varidos 1+1
13.Zawór kulowy gwintowany DN 20
14.Tablica sterująca LOGAMATIC 4211 z modułem funkcyjnym FM 442
15.Automatyczny odpowietrznik 1/2’
16.Zbiornik odpowietrzający 1 l
17.Manometr kontaktowy DN 160 o zakresie 0-0,6 MPa ,M160 –R(0-0,6)MPa-2,5
18.Termomanometry o srednicy Dn 80 mm WP80-R120C ,0-0,6 MPa/2,5
19.Zawór kulowy ze złączką do węŜa DN 15
20.
21.Rura spalinowa ze stali kwasoodpornej DN 200 mb..
22.Komin z kształtek ze stali kwasoodpornej o średnicy DN 200 z wyczystką i tacą
ociekową oraz wylotem, mb....
23.Kanał nawiewny 20x20cm z blachy stalowej ocynk. M2
24.Rury stalowe instalacyjne,czarne bez szwu DN 32
25.
j.w.
DN 20
26.Rury stalowe ocynkowane
DN 15
Ilość
1
1
1
1
1
1
4
2
1
7
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
OPIS TECHNICZNY
Przyłącze gazu
1.TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest przyłącze gazu do projektowanego budynku Domu Pomocy
Społecznej - nowy przy ulicy M.Reja 54 w Mysłowicach.
.
2.PODSTAWA OPRACOWANIA
-Umowa i zlecenie Inwestora
-Plan sytuacyjny
-Rzuty i przekroje budynku
-Warunki przyłączenia do sieci gazowej
3.OPIS ROZWIĄZANIA
Zgodnie z warunkami wydanymi przez GOZG dla projektowanego budynku projektuje się
wykonanie przyłącza z gazociągu stalowego ,DN 40 niskopręŜnego za zainstalowanym w
szafce naściennej w istniejącym budynku gazomierzem G6 .
Z istniejącego gazociągu za gazomierzem zainstalować kurek gazowy i następnie
poprowadzić rurę stalową spawaną DN 32 mm pod stropem piwnic do miejsca naprzeciwko
projektowanego budynku.
Przewody wewnątrz budynku prowadzić 2 cm od tynku .Odległości od przewodów
wodociągowych , kanalizacyjnych ,c.o. minimum 10 cm .Od iskrzących urządzeń
elektrycznych 60cm.
Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych .Tuleja powinna wystawać po 3 cm z kaŜdej
strony ściany.
Przyłącze wykonać z rur DN 40/3,7 PE SDR 11 łączonych przez zgrzewanie.
Na zewnętrznej ścianie projektowanego budynku projektuje się w szafce naściennej
-kurka głównego –zawór kulowy gwintowany DN 32 mm,
-zaworu z głowicą MAG ,lub ZB Flama ,DN 32 mm.
W pomieszczeniu kotłowni zainstalować pod stropem czujnik gazu
Odbiornikiem gazu jest kocioł Vaillant VK 9 o mocy 85 kW.
Maksymalne zapotrzebowanie gazu Q max = 9,0 m3/h
Wejście przewodu do budynku wykonać jako gazoszczelne.
Podejście do budynku wykonać na odcinku 1,5 m od ściany z rur stalowych DN 32
fabrycznie izolowanych powłoką z PE.
Zgodnie z Dz.U.nr 97/2001 .poz 1055 naleŜy wyznaczyć strefę kontrolowaną o szerokości
1,0 m gdzie nie naleŜy sadzić drzew ,wznosić budynków i podejmować działań mogących
zagrozić trwałości gazociągu.
4.ROBOTY ZIEMNE I OZNAKOWANIE PRZEWODU
Gazociąg prowadzić na głębokości 0,8-1,1 m .Dno wykopu winno być oczyszczone z
kamieni.Pod przewodem wykonać podsypkę z piasku o grubości 20 cm a nad przewodem
obsypkę na grubość 20 cm.
Przewód lokalizacyjny DY 1x2,5 naleŜy układać wzdłuŜ gazociągu w odległości 5 cm.
Końce przewodu wprowadzić do skrzynek zasuw, słupków oznaczeniowych.
Taśmę ostrzegawczą koloru Ŝółtego Ŝółtego szerokości 20 cm ułoŜyć o odległości 40 cm nad
gazociągiem.
Wykop wykonywać o szerokości 0,9-1,5 m zwracając uwagę na istniejące uzbrojenie terenu.
Po wykonaniu gazociąg oznakować zgodnie z normą ZN-G-3001-3004.
Wykonanie podłączenia zlecić Zakładowi Gazowniczemu lub uprawnionemu wykonawcy.
5.PRÓBY SZCZELNOŚCI
Gazociąg powinien być poddany próbie szczelności .Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z
normą PN-92/M-34503 i Dz.U nr 97,poz1055.
Przed zmontowaniem armatury gazociąg naleŜy przedmuchać powietrzem w celu
oczyszczenia. Próbę wykonać na ciśnienie 0,21 MPa
Gazociąg moŜna uznać za szczelny gdy nie zostaną stwierdzone nieszczelności lub pęknięcia
i nie stwierdzi się spadku ciśnienia
Z prób naleŜy sporządzić protokół.
Współczynnik bezpieczeństwa:
Wg Dz.U. nr 97/2001 r ,poz 1005 par.7.2
Dla gazociągów stalowych – 0,4
Dla gazociągów PE
- 0,5
Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych.
Rury stalowe powinne posiadać powłokę antykorozyjną wykonaną fabrycznie z polietylenu 3
LPE N-v.
Izolacji rur dokonać po przeprowadzeniu prób szczelności
Miejsca spawów i uszkodzeń izolacji oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć
antykorozyjnie powłokami z materiałów nawojowych np. taśma POLYKEN
Rury polietylenowe nie wymagają zabezpieczenia .
Uwagi końcowe
Instalację wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi normami i
przepisami
Do budowy uŜyć materiałów i urządzeń posiadających aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce
Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP
Opracował
Marian Studencki

Podobne dokumenty