Wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego i zakończenie

Komentarze

Transkrypt

Wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego i zakończenie
System: ESPI
Typ raportu: raport bieżący
Numer: 49/2016
Data sporządzenia raportu: 19 października 2016 r.
__________________
Temat: Wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego i zakończenie notowania PDA
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 października 2016 r. Zarząd
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, w której stwierdził, że zgodnie z §
19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest
1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta o wartości
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i na podstawie § 38 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy postanowił o
wprowadzeniu tych akcji z dniem 21 października 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na
rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w dniu 21 października 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMRCTR00015.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił także, że 20 października 2016
r. będzie ostatnim dniem notowania 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) praw do akcji (PDA) serii
G Emitenta oznaczonych kodem PLMRCTR00049.
__________________
Data: 19 października 2016 r.
Imię i nazwisko: Monika Sitko
Stanowisko/funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty