RB 34/2007 dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego

Komentarze

Transkrypt

RB 34/2007 dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego
RB 34/2007 dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW akcji
BOŚ S.A. serii N przekazany w dniu 22.11.2007r. godz. 16:35
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2) Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie
informuje, że w dniu 22 listopada 2007 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały z dnia 22 listopada
2007 r. o:
•
dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.853.000 (jeden
milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela BOŚ S.A.
serii N o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda
oraz
• wprowadzeniu z dniem 26 listopada 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym akcji BOŚ S.A. serii N pod warunkiem
dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26
listopada 2007 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBOS0000019”.

Podobne dokumenty