Zapytania i odpowiedzi z dnia 15.05.2013

Komentarze

Transkrypt

Zapytania i odpowiedzi z dnia 15.05.2013
Garbów, 15.05.2013 r.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Znak sprawy ODPADY 1.2013
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Garbów”
W odpowiedzi na zapytania wykonawcy do treści SIWZ na wykonanie w/w zadania, Gmina
Garbów przekazuje treść zapytania i odpowiedź
Pytanie 1. Opis Przedmiotu Zamówienia - prosimy o wyjaśnienie w oparciu o jaką podstawę
prawną Gmina Garbów określiła kolor - POMARAŃCZOWY -pojemników 1100 l i
kontenerów KP-7 do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych; w Regulaminie
utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Garbów brak jest tak szczegółowych
postanowień w tym zakresie. W opinii Wykonawcy wskazany w SIWZ kolor pomarańczowy
pojemników i kontenerów ogranicza swobodny dostęp wykonawców do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Garbów" , promuje firmy
dysponujące pojemnikami w kolorze pomarańczowym i narusza postanowienia ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z
późn. zm.). Zgodnie ze Stanowiskiem Sądu Najwyższego (m.in. uzasadnienie wyroku SN z
dnia 14 listopada 2008 roku, III SK 9/08), gminy realizujące zadania z zakresu ustawy o
utrzymaniu czystości zobowiązane są przestrzegać przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, w szczególności art. 9 ust. 5 pkt 5) ustawy. Bowiem z wykładnią Sądu
Najwyższego: " przepis ten ma zastosowanie przede wszystkim do takich praktyk, które
utrudniają wejście na dany rynek innym przedsiębiorcom, czyniąc je droższym, a w ten
sposób mniej opłacalnym i bardziej ryzykownym, poprzez określenie różnego rodzaju
warunków, jakie muszą spełnić potencjalni nowi uczestnicy rynku. Należy podkreślić, że do
stwierdzenia zaistnienia nieprawidłowości w Opisie przedmiotu zamówienia uprawnia sam
fakt utrudniania uczciwej konkurencji poprzez określenie odpowiednich zapisów SIWZ.
Odpowiedź 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi możliwość stawiania wymagań przedsiębiorcom
odbierającym odpady – Art. 6d ust 4 pkt 5 : Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności: (……)
5) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości.
Kolor pomarańczowy dotyczy wyłącznie pojemników na zmieszane odpady komunalne
o pojemności :1100 l, 700 l, Kp-7, które mają być dostarczone do zabudowy
wielorodzinnej i w miejscach użyteczność publicznej .
Kolor pomarańczowy ma pomóc w tworzeniu selektywnego systemu zbierania odpadów,
jego intensywność wykluczy wątpliwości mieszkańców co do jego identyfikacji a tym
samym stworzy jednolity układ kolorystyczny dla selektywnego zbierania odpadów na
terenie naszej gminy.
1
Pytanie 2. Ogłoszenie o zamówieniu :
Prosimy o wyjaśnienie w oparciu o jakie przepisy ustawowe lub prawa miejscowego
wprowadziliście Państwo do przedmiotu zamówienia obowiązek zapewnienia dla każdego z
gospodarstw pojemnika na odpady. W naszej ocenie brak jest do powyższego podstaw
prawnych. Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów
spoczywa na właścicielach nieruchomości. Gmina ma prawo przejąć na siebie ten obowiązek
jako usługę dodatkową – w takim wypadku, zgodnie z art. 6r ust. 4 ww ustawy, rada gminy
podejmuje stosowną uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego. Ponieważ w Uchwałach
Rady Gminy Garbów dot. utrzymania porządku i czystości brak jest stosownych postanowień
w tym zakresie, w ocenie wykonawcy, obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki
pozostał po stronie właścicieli nieruchomości a nie po stronie Gminy Garbów; zatem Gmina
jako zamawiający nie może powierzyć wykonania tego obowiązku wykonawcy ani obligować
właścicieli do skorzystania z usług wykonawcy w tym zakresie.
Odpowiedź 2Uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli obowiązku wyposażenia
nieruchomości w pojemniki zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Gminy i będzie w
dniu 1 lipca 2013 r. obowiązującym prawem miejscowym.
Zatwierdził Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej
Otrzymuje:
1/Strona internetowa :www.bip.garbow.pl
2