2035/10

Komentarze

Transkrypt

2035/10
Formularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
42/10
2
Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*
Środowiskowe uwarunkowania
3
Znak sprawy
2035/10
4
Data i miejsce wydania
23 lipca 2010 r., Gdańsk
5
Nazwa organu, który wydał
decyzję/postanowienie*
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
6
Nazwa podmiotu, którego
decyzja/postanowienie* dotyczy
Stowarzyszenie
„Społeczny
Krajobrazu Ziemi Kościerskiej”
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego
decyzji/postanowienia*
OŚ7624/1d/2007
8
Miejsce przechowywania (nazwa
instytucji, nazwa komórki
organizacyjnej, numer pokoju,
numer telefonu kontaktowego)
SKO w Gdańsku, Wydział II
9
Informacja, czy
decyzja/postanowienie* jest
ostateczne oraz adnotacje o
ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia*
lub o dokonanych w nich zmianach
Decyzja ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania informacji
11
Numery innych kart dotyczących
podmiotu, którego dotyczy
decyzja/postanowienie*
12
Uwagi
* Niepotrzebne skreślić.
Komitet
Ochrony

Podobne dokumenty