Informator SGB 1/2016 - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Komentarze

Transkrypt

Informator SGB 1/2016 - Spółdzielcza Grupa Bankowa
Inna filozofia
Wsparcie rolnictwa –
kredyty z pomocą ARiMR
s. 4
s. 20
Rolnicy potrzebują
nowoczesnych usług
finansowych
s. 26
NR 1/2016
Liczysz się dla nas
www.sgb.pl
Klienci
indywidualni
Pierwsze konto
Od 13. roku życia
Rozważałeś przelewanie kieszonkowego na konto? Otwórz swojemu dziecku
konto osobiste dla młodych w Banku Spółdzielczym SGB lub w Oddziale
SGB-Banku S.A. Dzięki niemu Twoje dziecko będzie mogło w wygodny sposób
korzystać z kieszonkowego, a Ty w nagłym wypadku będziesz mógł wesprzeć
je potrzebną kwotą.
Bezpłatna infolinia:
800 888 888
www.sgb.pl
Aby uzyskać informacje o dostępności i szczegółach oferty oraz o opłatach i prowizjach, odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego SGB lub Oddział SGB-Banku S.A.
Uzyskanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej.
Spis treści
Aktualności
4 Inna filozofia
28
Z życia SGB
8 Nowa struktura organizacyjna
Szanowni Państwo,
SGB-Banku
10 Tania ropa drogie problemy
12 Banki Spółdzielcze SGB na
50 Inwestycja w zasoby leśne –
16 Spełniliśmy marzenie
53 Mocne strony Funduszu
targach Polagra premiery 2016
małego Kuby
w imieniu Rady Zrzeszenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu SGB-Banku, z okazji
nadchodzących
Świąt
Wielkanocnych,
życzymy
samych
najlepszych
chwil
w gronie najbliższych.
kapitał, który rośnie w oczach
Spokoju, radości i czasu, żeby wspólnie celebrować budzącą się do życia wiosnę.
17 Rejestr Dłużników ERIF
– nowy partner w grupie
SGB zwiększający
bezpieczeństwo
Życzymy także, aby na co dzień udało się z tego przebudzenia czerpać energię i realizować
swoje cele i marzenia ze zdwojoną siłą.
20 Wsparcie rolnictwa – kredyty
z pomocą ARiMR
22 Program rabatowy SGB
24
Karta mobilna Visa HCE
już wkrótce dostępna w ofercie
Spółdzielczej Grupy Bankowej
26 Rolnicy potrzebują
nowoczesnych usług
finansowych
Nr 1/2016
Redaktor naczelna:
Hanna Kniołek
Redakcja:
Departament Rozwoju Kadr
i Komunikacji, Zespół Komunikacji
Projekt graficzny i skład:
Katarzyna Bartkowiak
Wydawca:
SGB-Bank S.A.
ul. Szarych Szeregów 23A
60-462 Poznań
[email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redakcyjnego opracowywania
nadesłanych tekstów oraz nie ponosi
odpowiedzialności za treść reklam
i ogłoszeń. Na materiały czekamy
do 13 maja.
Elżbieta Nowakowska – Akkermans
Przewodnicząca
Rady Zrzeszenia SGB
Władysław Dymek
Przewodniczący
Rady Nadzorczej SGB-Banku SA
Ryszard Lorek
Prezes
Zarządu SGB-Banku SA
5
Inna filozofia
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nowa strategia
jest oparta na odmiennej od dotychczasowej
filozofii. To pierwszy dokument tej rangi, który nie jest
tworzony osobno dla banku zrzeszającego i osobno dla
Banków Spółdzielczych wchodzących w skład Spółdzielczej
Grupy Bankowej. Chcemy zerwać z myśleniem
w różnych kategoriach o SGB-Banku SA i Bankach
Spółdzielczych. (…)
Bo chcemy, aby bank zrzeszający oraz Banki
Spółdzielcze były niczym dwa puzzle, które idealnie do
siebie pasują, idealnie się uzupełniają i wreszcie:
idealnie współpracują. Musimy perfekcyjnie do siebie
pasować jeśli chodzi o funkcje,
zadania i czas.
Rozmowa z Ryszardem Lorkiem,
Prezesem Zarządu SGB-Banku S.A.
Kończą się prace nad nową strategią.
Jakie będą jej najważniejsze punkty?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć,
że nowa strategia jest oparta na odmiennej od dotychczasowej filozofii. To pierwszy dokument tej rangi, który nie jest
tworzony osobno dla banku zrzeszającego i osobno dla Banków Spółdzielczych
wchodzących w skład Spółdzielczej Grupy
Bankowej. Chcemy zerwać z myśleniem
w różnych kategoriach o SGB-Banku
SA i Bankach Spółdzielczych. Sytuacja na rynku, konieczność optymalizacji
naszego działania, ale także szanse,
które pojawiają się przed bankowością spółdzielczą, każą przedefiniować
rolę banku zrzeszającego. Teraz będzie
to bank apeksowy, którego właściwie jedyną rolą będzie wspieranie Banków Spółdzielczych.
Często używa Pan pojęcia „puzzle”.
Bo chcemy, aby bank zrzeszający oraz
Banki Spółdzielcze były niczym dwa puzzle, które idealnie do siebie pasują, idealnie się uzupełniają i wreszcie: idealnie
współpracują. Musimy perfekcyjnie do siebie pasować jeśli chodzi o funkcje, zadania
i czas.
Jednym z najważniejszych elementów
nowej strategii będzie informatyka. Ona
też budzi największe kontrowersje.
Niepotrzebnie. W naszym zrzeszeniu są
obecnie używane trzy podstawowe rozwiązania transakcyjne. One się, rzecz jasna,
różnią. Ale już jeśli chodzi o uzupełniające
je rozwiązania – tzw. około korowe – różnice są niewielkie. Te rozwiązania są często
takie same, a w każdym razie – kompaty-
bilne. To trzeba wykorzystać, zbudować na
tym fundamencie Zrzeszeniowe Rozwiązanie Informatyczne, które będzie efektywnie
wspierało realizację naszej strategii.
Banki Spółdzielcze boją się, że informatyzacja doprowadzi do utraty samodzielności.
To strach na wyrost. Staram się tego nie
lekceważyć i w rozmowach z prezesami Banków Spółdzielczych rozwiewać te
wątpliwości. Proszę jednak pamiętać, że
w Grupie funkcjonuje Rada Programowa
ds. Informatyzacji, w której są przedstawiciele Banków Spółdzielczych. Wszystkie
najważniejsze decyzje dotyczące działań
w sferze informatyki są przez Radę konsultowane, ma ona całą wiedzę na temat
naszych działań w tej sferze.
Nie chodzi więc o zabieranie Bankom
6
Spółdzielczym niezależności i podmiotowości, a wyłącznie o przejęcie przez
bank zrzeszający nieefektywnych procesów. One bowiem niepotrzebnie obciążają
Banki Spółdzielcze, zmniejszają efektywność ich działania i – w konsekwencji –
odbijają się na ich wynikach finansowych.
Zrzeszeniowe
Rozwiązanie
Informatyczne temu zapobiegnie. Nie miejmy
złudzeń: w najbliższych latach wydatki
wocześniejszych produktów, choćby tych
adresowanych do przedsiębiorców i bardziej wymagających klientów, np. bankowości mobilnej.
Wracając do kosztów. W Niemczech
wprowadzenie zintegrowanego rozwiązania informatycznego pozwoliło obniży
koszty w pojedynczych bankach o 25-30
proc. Mówimy więc o gigantycznych pieniądzach.
Nie miejmy złudzeń: w najbliższych latach wydatki
na informatykę będą rosły. Jeśli do Zrzeszeniowego
Rozwiązania Informatycznego przystąpią
wszystkie Banki Spółdzielcze Zrzeszenia, to wówczas nasza
pozycja negocjacyjna wobec dostawców
technologii informatycznych będzie daleko lepsza niż
dwustu pojedynczych podmiotów. Ale jednocześnie każdy Bank
Spółdzielczy będzie mógł na wspólnym fundamencie
budować indywidualne rozwiązania.
na informatykę będą rosły. Jeśli do Zrzeszeniowego Rozwiązania Informatycznego przystąpią wszystkie Banki Spółdzielcze Zrzeszenia, to wówczas nasza
pozycja negocjacyjna wobec dostawców technologii informatycznych będzie
daleko lepsza niż dwustu pojedynczych
podmiotów. Ale jednocześnie każdy Bank
Spółdzielczy będzie mógł na wspólnym
fundamencie
budować
indywidualne
rozwiązania.
Czy ta walka z kosztami nie odbije się na
zatrudnieniu? Krótko mówiąc: czy będą
zwolnienia?
Nie przewidujemy zwolnień, ale przewidujemy proces przesuwania w Bankach
Spółdzielczych kadry z back-office’u do
front-office’u. Dzięki temu wzrośnie efektywność biznesowa Banków Spółdzielczych i całego sektora.
Obniżenie kosztów działalności wydaje
się w epoce niskich stóp procentowych
koniecznością.
W niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” mówił Pan również o konieczności zwiększenia przez Banki Spółdzielcze dochodów pozaodsetkowych.
Właśnie, a bez nowoczesnego rozwiązania informatycznego nie tylko będziemy
mieli wysokie koszty działalności, ale także nie będziemy mogli jako bankowość
spółdzielcza oferować klientom najno-
Tak, i mogę to tylko powtórzyć. Dzisiaj
dają one niewiele ponad 20 proc. wszystkich dochodów. Nasza strategia na lata
2016-2020 mówi tymczasem, że dochody
pozaodsetkowe powinny stanowić 40 proc.
To w środowisku niskich stóp procentowych absolutnie niezbędne.
Owszem, wyzwanie jest potężne, ale
w mojej ocenie realne. Osiągnięcie tego
celu leży w zasięgu możliwości Banków
Spółdzielczych należących do naszego
Zrzeszenia. Trzeba przede wszystkim ruszyć z bancassurance i produktami inwestycyjnymi. Bo trzeba pamiętać, że banki –
wszystkie banki, wśród nich również Banki
Spółdzielcze – są nękane coraz to nowymi
opłatami regulacyjnymi. Chodzi już nie tylko o Bankowy Fundusz Gwarancyjny, bo
na przykład w ubiegłym roku musieliśmy
sporo zapłacić na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Nie ma żadnych gwarancji,
że te opłaty nie będą w najbliższych latach
rosły, a już dzisiaj, zwłaszcza w wypadku
mniejszych Banków Spółdzielczych, stanowią spore obciążenie ich wyników finansowych.
Cele strategii są bardzo ambitne.
To prawda. Ale wiadomo, że kto się nie
rozwija, ten się cofa. Rynek usług finansowych cały czas dynamicznie się zmienia,
rosną wymagania klientów, rośnie też konkurencja. Musimy dawać sobie z nią radę,
a damy radę, jeśli bankowość spółdzielcza
będzie nieustannie podnosiła jakość swoich usług, efektywność i zdolność do odczytywania potrzeb klientów.
Rozmawiał Piotr Gajdziński
8
9
Aktualności
Aktualności
Nowa struktura
organizacyjna
SGB-Banku
ZARZĄD BANKU
Prezes Zarządu
Pion Zrzeszenia
Ryszard Lorek
Centrum Skarbu i Relacji
Biznesowych
Paweł Bursig
tel. 61 8562 696
Oddziały
Oddziały
W ramach działań zmierzających do poprawy efektywności
funkcjonowania SGB-Banku S.A. wynikających z podstawowych założeń do nowej
Strategii SGB, a także mając na uwadze przejście niektórych zadań banku zrzeszającego
do IPS, w strukturze organizacyjnej banku zrzeszającego, na początku tego roku,
wprowadzone zostały niezbędne zmiany.
Departament Rozwoju
Kadr i Komunikacji
Maciej Nowak
tel. 61 8562 567
Departament
Zarządzania Zgodnością
Wiesław Bazaniak
tel. 61 8562 418
Aby ułatwić zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami, poniżej przedstawiamy
charakterystykę obowiązującej struktury
organizacyjnej.
W Pionie Zrzeszenia, nadzorowanym
przez Prezesa Zarządu – Ryszarda Lorka,
znajdują się obecnie trzy departamenty:
Centrum Skarbu i Relacji Biznesowych, kierowane przez Dyrektora
Pionu – Dyrektora Centrum – Pawła
Bursiga, poza dotychczasowymi zadaniami Departamentu Skarbu obejmuje również obszar związany ze
wsparciem sprzedaży w oddziałach
i relacjami biznesowymi, którymi dotychczas zajmował się Departament
Wsparcia Sprzedaży. Zastępcą Dyrektora Centrum Skarbu i Relacji
Biznesowych odpowiedzialnym za
zarządzanie siecią oddziałów SGB-Banku S.A. oraz wsparciem biznesu
zrzeszeniowego został Andrzej Ratuszny.
Departament Rozwoju Kadr i Komunikacji, kierowany przez Dyrektora Departamentu – Macieja Nowaka,
poza dotychczasowymi zadaniami
Departamentu Kadr, realizuje zadania w zakresie funkcji przeniesionych
z Departamentu Relacji: Biura Orga-
nizacji odpowiedzialnego za obsługę
organów banku i Zrzeszenia, Zespołu Komunikacji z Biura Marketingu
i Komunikacji, obszaru związanego
ze strategią i zarządzaniem projektami oraz obsługi prawnej. Ponadto do
departamentu dołączono Zespół Płac
przeniesiony z Departamentu Finansów.
Departament Zarządzania Zgodnością, kierowany przez Dyrektora
Departamentu – Wiesława Bazaniaka, zajmującego wcześniej stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu. Jest to nowy departament
powstały z połączenia Zespołu Zarządzania Zgodnością oraz Kontroli Wewnętrznej, które znajdowały się w Departamencie Relacji, a także obszaru
bezpieczeństwa informacji, który znajdował się w Centrum Operacyjnym
i IT oraz Zespołu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, który znajdował się w Departamencie Ryzyka
Bankowego.
W Pionie Finansów, nadzorowanym przez
Wiceprezesa Zarządu – Karolinę Jankowiak, znajdują się cztery departamenty:
Centrum Rozliczeniowe, kierowane przez p.o. Dyrektora Centrum –
Annę Szantyr-Biedrzycką, zajmującą
wcześniej stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu. Jest to
nowa komórka organizacyjna, która
przejęła zadania w zakresie rozliczeń
w obrocie krajowym, obsługi bankomatów i kart-zadania Biura Usług
Rozliczeniowych (poprzednio CO
i IT), rozliczenia w obrocie dewizowym – Biuro Dewizowe (poprzednio
Departament Skarbu) oraz obsługę
transakcji skarbowych i transakcji
banków spółdzielczych-Biuro Rozliczeń Transakcji Skarbowych (poprzednio Departament Finansów).
Departament Finansów, kierowany
przez Dyrektora Departamentu – Justynę Hoffmann-Koczorowską, zajmującą wcześniej stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Audytu,
która na nowym stanowisku zastąpiła
Michała Ołdakowskiego – obecnie
Wiceprezesa Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. W skład
Departamentu Finansów wchodzi
również Biuro Administracji, które dotychczas znajdowało się w Centrum
Operacyjnym i IT.
Departament Ryzyka Bankowego,
kierowany przez Dyrektora Departamentu – Jolantę Haderę. Funkcje
i zadania realizowane są przez departament w dotychczasowym zakresie, za wyjątkiem: zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu
pieniędzy oraz opracowywaniem
wzorcowych regulacji dla Banków
Spółdzielczych. Dotychczasowy Zastępca Dyrektora DRB Pani Ewa Kamińska, została powołana na stanowisko Wiceprezesa SSO.
Departament Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji, kierowany
przez Dyrektora Departamentu – Tomasza Nizielskiego, bez zmian w zakresie funkcji.
W Pionie Wsparcia, nadzorowanym przez
Wiceprezesa Zarządu – Ziemowita Stempina, znajdują się trzy departamenty:
Centrum Kredytowe, kierowane
przez Dyrektora Pionu – Dyrektora
Centrum – Marcina Trusza, poza dotychczasowymi zadaniami Centrum
Kredytowego realizuje nowe zadania
w zakresie analizy terenowej – inspekcji, weryfikacji i strukturyzacji
transakcji w terenie we współpracy
z bankami spółdzielczymi i oddziałami Banku, w zakresie przygotowania
merytorycznego i organizacji systemu warsztatów, szkoleń i certyfikacji
Wiceprezes
Pion Finansów
Karolina Jankowiak
Wiceprezes
Pion Wsparcia Biznesu
Ziemowit Stempin
Centrum Rozliczeniowe
Anna Szantyr-Biedrzycka
tel. 61 8562 409
Centrum Kredytowe
Marcin Trusz
tel. 61 6312 188
Departament Finansów
Justyna HoffmannKoczorowska
tel. 61 6312 240
Centrum Informatyki
Janusz Tyburcy
tel. 61 8562 663
Departament Ryzyka
Bankowego
Jolanta Hadera
tel. 61 8562 377
Departament Produktów
Bankowych i Procedur
Robert Tórz
tel. 61 8562 745
Departament Monitoringu,
Restrukturyzacji i Windykacji
Tomasz Nizielski
tel. 61 8562 523
pracowników Banku i banków spółdzielczych. Do zadań Centrum Kredytowego należy także realizacja przeniesionych z oddziałów Banku funkcji
analizy i decyzji kredytowej oraz przygotowania dokumentacji kredytowej
dla transakcji z klientami o globalnym
zaangażowaniu do 0,5 mln zł.
departamentu wszedł również Zespół
Marketingu Produktów, znajdujący się
dotychczas w Biurze Marketingu i Komunikacji (DRE) oraz obszar biznesowy związany z działalnością Kart
Płatniczych, Bankomatów i Kanałów
Elektronicznych, znajdujący się dotychczas w Centrum Operacyjnym i IT.
Centrum Informatyki, kierowane
przez Dyrektora Centrum – Janusza
Tyburcy, który zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego Dyrektora
COI – Roberta Hegmita. Do struktury
Centrum Informatyki wszedł obszar
Wsparcia i Obsługi (Helpdesk i Call
Center), znajdujący się dotychczas
w Departamencie Wsparcia Sprzedaży, natomiast Biuro Administracji oraz
Biuro Usług rozliczeniowych zostały
przesunięte do Pionu Finansów. Dodatkowo w ramach przeprowadzonych zmian w Centrum Informatyki
zostały stworzone dwa nowe Biura –
Biuro Usług i Wsparcia IT oraz Biuro
Wsparcia Użytkowników.
Szczegółowy
podział
zadań
określa
Regulamin
organizacyjny,
który
dostępny
jest
w
intranecie
w zakładce Departamenty – Departament Rozwoju Kadr i Komunikacji
– Informacje z Biura Organizacji. Wprowadzone zmiany pozwolą poprawić efektywność pracy banku zrzeszającego
i przyczynią się do rozwinięcia współpracy
z Bankami Spółdzielczymi zgodnie z postanowieniami nowej Strategii.
Departament Produktów Bankowych i Procedur, kierowany przez
p.o. Dyrektora Departamentu Roberta
Tórza, który zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego Dyrektora DPB
– Leszka Gałeckiego. Do struktury
10
11
Aktualności
Aktualności
Tania
ropa
drogie
problemy
Przewidywanie jest trudne, zwłaszcza gdy dotyczy przyszłości – mawiał ponoć Niels Bohr.
Przypomniałem sobie tę maksymę przeglądając swój felieton sprzed pięciu lat,
poświęcony bańce spekulacyjnej na rynku ropy naftowej, w którym analizowałem
jej przyczyny. Któż mógłby wtedy przewidzieć, że w ciągu kilku lat sytuacja na tym rynku
ulegnie zasadniczej zmianie, a baryłka ropy, kosztująca jeszcze w połowie 2014 r.
ponad 100 dolarów, stanieje trzykrotnie?
Michał Jurek
Ropa naftowa zdecydowanie nie jest dziś
„czarnym złotem”. Ceny ropy, podobnie
jak innych surowców energetycznych, są
rekordowo niskie. Warto się zastanowić
co spowodowało tak głęboki spadek cen,
zwłaszcza że wywiera on wpływ nie tylko
na ceny benzyny na licznikach dystrybutorów, ale także na perspektywy inflacji i globalnego wzrostu gospodarczego.
Najważniejszą przyczyną spadku cen jest
wzrost wydobycia przez państwa zrzeszone w kartelu OPEC, czyli organizacji państw eksportujących ropę. Jeszcze
w 2014 r. kraje te zwiększyły produkcję
ropy do 31 mln baryłek dziennie, mimo że
już wtedy Międzynarodowa Agencja Energetyki prognozowała spowolnienie wzrostu
popytu na ropę. Eksporterzy ropy chcieli
jednak usunąć z rynku firmy trudniące się
pozyskiwaniem surowców energetycznych z łupków. Dążyli więc do zbicia cen
licząc, że osłabi to konkurencję na rynku
wynikającą z eksploatacji złóż łupkowych
w USA. Dlatego też sprzeciwiali się zmniejszeniu obowiązującego limitu wydobycia
wynoszącego 30 mln baryłek ropy dziennie. Szczyt krajów OPEC poświecony tej
sprawie, który odbył się listopadzie 2014 r.
w Wiedniu, skończył się fiaskiem.
Wydarzenia na rynku ropy naftowej
w 2015 r. zaczęły się toczyć zgodnie
z logiką tzw. efektu kuli śniegowej. Coraz silniejszego spadku cen nie dało się
już powstrzymać. Szybki i trwały wzrost
podaży ropy nastąpił bowiem przy braku odpowiednich dostosowań po stronie
popytowej, do których nie doszło wsku-
te na mocy uznaniowych decyzji zwiększały wydobycie, nie przejmując się obowiązującymi limitami. Arabia Saudyjska, jeden
z największych producentów ropy na świecie, zwiększyła wydobycie do ponad 10 mln
baryłek dziennie. Był to poziom najwyższy
od 1989 r. W rezultacie już w połowie 2015
r. kartel OPEC dziennie pompował niemal
Szybki i trwały wzrost podaży ropy nastąpił bowiem
przy braku odpowiednich dostosowań po stronie popytowej,
do których nie doszło wskutek pogorszenia koniunktury
w Europie i Chinach.
W rezultacie zaczęły rosnąć zapasy ropy naftowej
i innych surowców energetycznych.
tek pogorszenia koniunktury w Europie
i Chinach. W rezultacie zaczęły rosnąć zapasy ropy naftowej i innych surowców energetycznych. Przykładowo,
w USA zapasy te na początku 2015 r. przekroczyły 400 mln baryłek, sięgając najwyższego poziomu od 1982 r.
Ropa zaczęła tanieć tak szybko, że zagroziło to krajom zrzeszonym w OPEC drastycznym obniżeniem wpływów ze sprzedaży. Chcąc temu przeciwdziałać, państwa
32 mln baryłek (przy wciąż obowiązującym
limicie 30 mln baryłek).
Na tym jednak nie dość. W drugiej połowie
2015 r. udało się sfinalizować negocjacje
Iranu z przedstawicielami międzynarodowych instytucji w sprawie irańskiego
programu nuklearnego. Zawarcie porozumienia doprowadziło do zniesienia międzynarodowych sankcji. Dało to Iranowi
możliwość powrotu na światowy rynek ropy
naftowej, a kraj ten zgromadził zapasy wy-
noszące ok. 40 mln baryłek. Dodatkowa
produkcja ropy nie mogła być skonsumowana przy poziomie cen wynoszącym
45-50 dolarów za baryłkę. Zwiększenie
globalnej nadwyżki podaży ropy wywołało więc dalszy spadek cen, pogłębiony
dodatkowo decyzją kartelu OPEC. Na
szczycie, który odbył się w Wiedniu pod
koniec 2015 r., państwa zrzeszone w tej
organizacji podniosły mianowicie limit wydobycia do 31,5 mln baryłek dziennie.
W efekcie wciąż rosnącej nadwyżki podaży rynkowe ceny ropy na początku 2016 r.
spadły przejściowo nawet poniżej 30 dolarów. Tymczasem średnia granica opłacalności wydobycia na Bliskim Wschodzie
wynosi właśnie ok. 30 dolarów za baryłkę.
chanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej do gospodarki. Wymaga to więc
wydłużenia okresu skrajnie łagodnego nastawienia do polityki pieniężnej ze strony
głównych banków centralnych, co zresztą wyraźnie zasugerowali analitycy MFW
w raporcie opublikowanym przed spotkaniem ministrów finansów i prezesów
banków centralnych (tzw. grupa G20)
w Szanghaju. Ich zdaniem tylko w ten
sposób można podtrzymać wzrost gospodarczy na świecie, wciąż kruchy wskutek
rekordowo taniej ropy naftowej oraz zawirowań obserwowanych na rynkach towarowych i finansowych.
winiętych, który przekłada się na wzrost
popytu na surowce energetyczne, a także ograniczenia pozyskiwania surowców
energetycznych z łupków i zmniejszania
liczby odwiertów przez firmy wydobywcze
w USA. Kiedy to jednak nastąpi i ile czasu
musi upłynąć, by zakończył się ów proces
dostosowawczy – oto jest pytanie.
Mając w pamięci złotą myśl zawartą
w pierwszym zdaniu niniejszego felietonu
W efekcie wciąż rosnącej nadwyżki podaży rynkowe ceny
ropy na początku 2016 r. spadły przejściowo
nawet poniżej 30 dolarów. Tymczasem średnia granica
opłacalności wydobycia na Bliskim Wschodzie
wynosi właśnie ok. 30 dolarów za baryłkę.
Przy dalszym spadku cen koszt wydobycia baryłki ropy w tym
regionie może więc trwale przewyższyć wpływy
ze sprzedaży, prowadząc do wyrwy w finansach publicznych
tych krajów, którą trudno będzie załatać.
Przy dalszym spadku cen koszt wydobycia baryłki ropy w tym regionie może więc
trwale przewyższyć wpływy ze sprzedaży,
prowadząc do wyrwy w finansach publicznych tych krajów, którą trudno będzie
załatać. Niezbędne cięcia wydatków budżetowych mogą za to doprowadzić do
wzrostu niepokojów społecznych w tym
i tak niestabilnym geopolitycznie regionie.
Nic nie wskazuje przy tym na rychłe ograniczenie wydobycia. Saudyjski minister
ropy i surowców mineralnych w wypowiedzi cytowanej przez „Financial Times”
stwierdził, że zawarcie porozumienia w tej
sprawie jest niemożliwe z powodu braku
zaufania między producentami.
Ceny ropy naftowej i innych surowców
energetycznych są dziś rekordowo niskie.
Sprawia to, że inflacja w wielu gospodarkach pozostaje zbliżona do zera, wzmagając i tak już silną presję deflacyjną.
W takich warunkach dochodzi do obniżenia oczekiwań inflacyjnych i zaburzeń me-
chciałbym zakończyć go anegdotą o podobnym wydźwięku. Otóż pewnego razu
prognostę poproszono o postawienie prognozy kształtowania się jakiegoś zjawiska
w najbliższym miesiącu i za parę lat. Prognosta odparł na to: prognozę długookresową mogę podać od razu, natomiast nad
prognozą miesięczną to ja się muszę poważnie zastanowić.
Nie inaczej ma się dziś sprawa z prognozowaniem cen ropy. Obserwowana
obecnie wysoka zmienność, stymulowana dominacją inwestycji o charakterze
spekulacyjnym na rynku ropy, uniemożliwia postawienie wiarygodnych prognoz
kształtowania się cen tego surowca
w najbliższych tygodniach. Zakres możliwych wahań cen jest zbyt duży. Natomiast
w długim okresie ceny te wzrosną zapewne pod wpływem dostosowań po stronie
podażowej i popytowej wskutek prawdopodobnego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w krajach wysoko roz-
Michał Jurek, prof. nadzw.
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Główny Ekonomista
SGB-Banku S.A.
12
13
Aktualności
Banki Spółdzielcze SGB
na targach
Polagra
premiery 2016
Aktualności
Wśród liderów w branży
agrobiznesu nie mogło zabraknąć
Banków Spółdzielczych SGB
i innych surowców
energetycznych.
Stoisko SGB
zdecydowanie wyróżniało się
w pawilonie 4.
Sezon spotkań dla rolników w 2016 roku został otwarty! Wszystko za sprawą Targów POLAGRA-PREMIERY, które są przede wszystkim miejscem
światowych premier na polskim rynku. Swoją ofertę zaprezentowały firmy
z europejskiej czołówki, które pokazały setki nowych pozycji.
W ostatniej odsłonie wydarzenia odnotowany został liczny udział specjalistów z branży rolniczej, a także indywidualnych odbiorców maszyn,
urządzeń i usług rolniczych. Tegoroczna ekspozycja Targów POLAGRA-PREMIERY zajęła ponad 56.000 mkw. Na tak pokaźnej przestrzeni ofertę
zaprezentowali branżowi liderzy, a także nowe firmy, które swoje produkty
dopiero wprowadzają na polski rynek.
Tegoroczna POLAGRA-PREMIERY to przeszło 380 wystawców, 500
marek, 200 przedstawicieli mediów, 400 autokarów z całego kraju oraz setki nowości. Targi w ciągu 4 dni odwiedziło aż 45.363 osób.
Kapituła konkursu Acanthus
Aureus postanowiła
nagrodzić Spółdzielczą Grupę
Bankową medalem
za uczestnictwo w targach
ze stoiskiem najbardziej
sprzyjającym realizacji strategii
marketingowej.
14
15
Aktualności
Aktualności
Podczas 4 dni targów rozdaliśmy tysiące
gadżetów przygotowanych specjalnie
na Polagrę
Pamiątkowe zdjęcie z Tomaszem Jakubiakiem.
Na zdjęciu Danuta Trzmielewska
oraz Anita Zaremska-Trzaska z SGB-Banku SA,
odpowiedzialne za przygotowanie obecności
SGB na targach Polagra Premiery 2016
Dla osób odwiedzających nasze stoisko
przygotowaliśmy atrakcję: pokazy
kulinarne w wykonaniu znanego mistrza kuchni
Tomasza Jakubiaka. W pokazie wykorzystane
zostały produkty pochodzące z produkcji
bezpośredniej polskich gospodarstw
rolnych. We wspólne gotowanie z Tomaszem
Jakubiakiem zaangażowali się
Prezesi i pracownicy Banków Spółdzielczych,
a także nasi klienci
Naszym specjalnym gościem był poseł na Sejm
Jan Krzysztof Ardeanowski
16
17
Aktualności
Spełniliśmy marzenie
małego Kuby
Aktualności
Rejestr Dłużników
– nowy partner w grupie
ERIF
SGB zwiększający bezpieczeństwo
obrotu gospodarczego
Kuba ma 6 lat. Mieszka w Gorzowie Wielkopolskim i ma nietypowe, jak na chłopca
w jego wieku, zainteresowania – kulinaria. Próbuje swoich sił przygotowując
samodzielnie dania i testując nowe smaki.
W sektorze bankowości spółdzielczej jednym z najważniejszych wyzwań jest obecnie
zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonego biznesu poprzez zawieranie
transakcji na akceptowalnym poziomie ryzyka. Istotnym elementem oceny tego
ryzyka jest pozyskanie wiedzy o kliencie, w celu sprawdzenia
jego zdolności kredytowej oraz wiarygodności.
Jego idol to Tomasz Jakubiak. Kuba z wypiekami na twarzy ogląda każdy nowy odcinki programów Jakubiak Rodzinnie i Jakubiak Lokalnie, testując później w kuchni
przepisy polecane przez swojego idola.
Tak się złożyło, że mieliśmy przyjemność
gościć Tomasza Jakubiaka na stoisku SGB
podczas targów Polagra Premiery 2016
i przy okazji spełnić marzenie Kuby o spotkaniu swojego kulinarnego mistrza. W sobotę 23 stycznia Kuba wstał o 4 nad ranem
żeby zdążyć na pokaz w jego wykonaniu.
Do Poznania przyjechał z mama i babcią.
Po pokazie spróbował kanapki przygotowanej przez swojego idola, porozmawiał
z nim oraz obejrzał najważniejsze narzędzia pracy mistrza kuchni – czyli kolekcję
noży. I oczywiście otrzymał od Tomka egzemplarz jego książki „Jakubiak lokalnie”
z osobistą dedykacją.
Doświadczenie wskazuje, że nawet na rynku lokalnym, niezwykle cenna jest wiedza
o kliencie, którą możemy pozyskać z zewnętrznych baz danych. W chwili obecnej
grupa SGB współpracuje z kilkoma dostawcami informacji – Związkiem Banków
Polskich w ramach systemów Bankowy
Rejestr (negatywna informacja bankowa
o niespełnionych zobowiązaniach klienta)
i Dokumenty Zastrzeżone, Biurem Informacji Kredytowej (pełna historia zobowiązań
klienta w bankach) oraz Biurami Informacji
Gospodarczej.
Biura Informacji Gospodarczej to instytucje, których przedmiotem działalności jest
pośrednictwo w udostępnianiu informacji
gospodarczych polegające na: przyjmowaniu takich informacji, przechowywaniu
oraz ich ujawnianiu w oparciu o zapisy
Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W bazach
BIG znajdują się informacje gospodarcze
o zaległościach w spłacie zobowiązań (informacje negatywne), rzetelnym regulowaniu zobowiązań (informacje pozytywne)
oraz posłużeniu się sfałszowanym lub cudzym dokumentem.
Biura Informacji Gospodarczej przechowują dane o niespełnionych zobowiązaniach spełniających określone kryteria –
w przypadku konsumentów to minimum
200 złotych, a w przypadku przedsiębiorców
500 zł zaległości w spłacie zobowiązania
przy czym opóźnienie musi wynosić minimum 60 dni i upłynąć 30 dni od wysłania
monitu (w postaci wezwania do zapłaty)
przez wierzyciela.
Do dotychczasowych firm współpracujących z SGB – Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. oraz BIG InfoMonitora S.A.
ce proces pozyskiwania informacji o kliencie, zwłaszcza detalicznym.
Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.
zostało założone w 2004 roku, od
2007 roku jest jedną ze spółek należących
do Grupy Kapitałowej KRUK, a od 2010
roku działa pod obecną nazwą. W bazie
ERIF znajdują się dane o zobowiązaniach
pochodzących z rynku pierwotnego i wtórnego, w tym: telekomunikacyjnego, multimedialnego, bankowego, finansowego
i sektora budżetowego. Istotną wartością
dodaną bazy danych Rejestru Dłużników
Do dotychczasowych firm współpracujących z SGB – Krajowego
Rejestru Długów BIG S.A. oraz BIG InfoMonitora S.A.
dołączył właśnie kolejny partner – Rejestr Dłużników ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej S.A., którego
baza stanowi bardzo dobre źródło wiedzy, uszczelniające
proces pozyskiwania informacji o kliencie,
zwłaszcza detalicznym
dołączył właśnie kolejny partner – Rejestr
Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., którego baza stanowi
bardzo dobre źródło wiedzy, uszczelniają-
ERIF są informacje na temat dłużników
dopisywanych przez Grupę Kapitałową
KRUK, które są niedostępne w innych
biurach.
18
Aktualności
Informacje pozyskane z bazy ERIF mogą
przyczynić się do zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonego obrotu gospodarczego
oraz zwiększyć skuteczność wewnętrznych
działań windykacyjnych przede wszystkim
w przypadku klientów detalicznych - baza
zawiera przede wszystkich wpisy o zobowiązaniach konsumentów – ponad 97 %.
Największą ilość danych w bazie ERIF stanowią zobowiązania z saldem w przedziale
1 000 – 3 000 zł oraz 3000 – 10 000 zł, co
wskazuje na dużą użyteczność informacji
znajdujących się w bazie ERIF w procesach oceny ryzyka.
Baza ERIF jest systematycznie uzupełniana o nowe informacje gospodarcze.
Zawiera także największą ilość informacji
pozytywnych o konsumentach, które niewątpliwie wspierają proces oceny ryzyka.
Dodatkowo warto zauważyć, że wielkość
i struktura bazy danych Rejestru Dłużników
ERIF, jako jedynego biura na polskim rynku, od 2011 roku poddawane są co kwartał weryfikacji przez zewnętrzny podmiot
- firmę doradczo-audytorską KPMG Audyt
19
Aktualności
Sp. z o.o. sp.k. Potwierdza to rzetelność,
wiarygodność i jakość udostępnianych
przez ERIF informacji.
Pozyskanie informacji spoza sektora bankowego jest uzupełnieniem informacji o zachowaniach klienta wobec przedsiębiorców
i może stanowić system wczesnego ostrzegania, gdyż jak wiadomo kredytobiorcy
w pierwszej kolejności regulują swoje zobowiązania wobec banków. Odpowiednio
wcześnie pozyskana informacja o opóźnieniach w płatnościach wobec operatów telefonii komórkowych, dostawców mediów,
towarzystw ubezpieczeniowych czy instytucji pożyczkowych pozwoli na określenie
klienta jako klienta podwyższonego ryzyka
dużo wcześniej niż w przypadku korzystania wyłącznie z baz danych zawierających
informacje z sektora bankowego.
Korzystanie z wielu źródeł informacji
o kliencie umożliwi dokonanie bankowi
kompleksowej oceny ryzyka i minimalizowanie strat.
Agnieszka Koprowska
Materiały: ERIF
20
21
Aktualności
Aktualności
Wsparcie
rolnictwakredyty
z pomocą ARiMR
Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej rozpoczęły udzielanie nowego obrotowego kredytu
preferencyjnego, w którym całość oprocentowania płaci za kredytobiorcę
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (linia KO).
O kredyt obrotowy mogą ubiegać się producenci rolni, którzy oczekują na wypłatę
płatności bezpośrednich za 2015r. Celem kredytu jest sfinansowanie
kosztów prowadzenia produkcji rolnej, dlatego może on zostać udzielony tym producentom
rolnym, którzy w 2016r. prowadzą produkcję rolną w ramach następujących
działalności: uprawy rolne inne niż wieloletnie, uprawa roślin wieloletnich,
rozmnażanie roślin, chów i hodowla zwierząt, uprawy rolne połączone
z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) oraz obróbka nasion
dla celów rozmnażania roślin.
Całość należnego bankowi oprocentowania kredytu, w wysokości równej stopie
referencyjnej WIBOR 3M powiększonej
o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego, płaci ARiMR. Producent rolny ponosi jedynie koszt prowizji stanowiącej
0,25% kwoty udzielonego kredytu. Banki mogą udzielać kredytów obrotowych
do dnia 30 czerwca 2016r., a okres kredytowania nie może być dłuższy niż do 14 lipca 2016r. (data, do której możliwe
jest wypłacanie płatności bezpośrednich
za 2015r. wydłużona o 14 dni). Maksymalną kwotę, do wysokości której może
zostać udzielony kredyt, wskazuje indywidulanie dla każdego producenta rolnego kierownik biura powiatowego ARiMR,
właściwy ze względu na miejsce złożenia
wniosku o przyznanie jednolitej płatności
obszarowej za 2015r., w zaświadczeniu,
które producent rolny zobowiązany jest
dołączyć do wniosku o kredyt. Kwota ta obliczana jest jako iloczyn stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. oraz
powierzchni działek rolnych, do których
producent rolny ubiega się o przyznanie
udzielanego w ramach linii KO od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu
własnego. Pomoc ARiMR stosowana do
tego kredytu, polegająca na spłacie za
kredytobiorcę należnego bankowi opro-
Pomoc ARiMR stosowana do tego kredytu, polegająca
na spłacie za kredytobiorcę należnego bankowi
oprocentowania, udzielana jest w formule pomocy
de minimis w rolnictwie, co oznacza że łączna wartość
pomocy de minimis (wraz z pomocą do kredytu obrotowego)
nie może przekroczyć równowartości 15 000 EUR
w okresie trzech lat.
jednolitej płatności obszarowej za 2015r.
i pomniejszana jest o kwotę zaliczki na
poczet jednolitej płatności obszarowej za
2015r. W przypadku kredytu obrotowego
centowania, udzielana jest w formule pomocy de minimis w rolnictwie, co oznacza że łączna wartość pomocy de minimis
(wraz z pomocą do kredytu obrotowego)
nie może przekroczyć równowartości
15 000 EUR w okresie trzech lat.
Ponadto Banki SGB w dalszym ciągu
uczestniczą w finansowaniu sektora rolnego udzielając kredytów preferencyjnych
z dopłatami ARiMR w ramach linii kredytów inwestycyjnych, tj. na inwestycje
w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
- linia RR, na zakup użytków rolnych
- linia Z oraz na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup
akcji lub udziałów - linia PR. Preferencyjne kredytowania rolnictwa obejmuje
także udzielanie kredytów tzw. klęskowych na wznowienie produkcji rolnej po
szkodach spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (linie inwestycyjna K01 oraz obrotowa K02).
Banki mogą udzielać kredytów obrotowych
do dnia 30 czerwca 2016r., a okres kredytowania nie może
być dłuższy niż do 14 lipca 2016 r. (data, do której
możliwe jest wypłacanie płatności bezpośrednich za 2015r.
wydłużona o 14 dni).
22
23
Aktualności
Aktualności
Program rabatowy
SGB
Commercial
5000
5000
VALID
THRU
W ramach kontynuacji działań dla klientów z sektora AGRO, SGB-Bank S.A.
we współpracy z Bankami Spółdzielczymi przygotował Program rabatowy SGB,
który daje klientom Banków wymierne korzyści oraz wyróżnia Grupę SGB
na tle konkurencji.
Celem stworzenia Programu rabatowego
SGB jest promocja Grupy SGB oraz oferowanych przez Grupę kart płatniczych.
Dobranie odpowiednich partnerów biznesowych przynosi trójstronne korzyści:
Program kierowany jest głównie do klientów z segmentu rolniczego i rolno-spożywczego, natomiast każdy klient posiadający
kartę płatniczą z logo SGB może otrzymać
rabat.
Banki Spółdzielcze promowane
są na rynku lokalnym, zwiększa się
świadomość marki SGB, co skutkować może wzrostem sprzedaży oraz
transakcyjności kart płatniczych.
Obecny poziom „ukartowienia” w Grupie SGB w zakresie kart biznesowych
jest niższy od średniej rynkowej, co
oznacza, że w grupie tej jest jeszcze
potencjał do zagospodarowania.
Dobór potencjalnych Partnerów opierany jest na elemencie budowania trwałych
relacji biznesowych podpartych lokalnym zaufaniem – staramy się dobierać
firmy, które mogą wzbudzić zaintere-
Klienci otrzymują odpowiednio dobrany produkt, którego posiadanie
daje możliwość zakupu wybranych
towarów i usług po niższych cenach.
Korzyść dla partnerów, którzy przystąpią do Programu rabatowego
SGB polega na promocji firmy wśród
klientów SGB. Właściciele lokalnych
przedsiębiorstw w dużej mierze sami
również są klientami Banków SGB.
zapłacił za towar lub usługę kartą płatniczą
SGB lub okazał tę kartę sprzedawcy.
SGB-Bank S.A. przygotował szeroką oprawę marketingową, w ramach której stworzona została dedykowana grafika karty
dla klientów z sektora AGRO.
Program rabatowy SGB skierowany do
klientów AGRO, zyskał oprawę graficzną
w postaci specjalnego znaku graficznego.
Program kierowany jest głównie do klientów
z segmentu rolniczego i rolno-spożywczego, natomiast
każdy klient posiadający kartę płatniczą
z logo SGB może otrzymać rabat.
sowanie Państwa klientów i które swoją ofertą wpisują się w segment rolny
i rolno-spożywczy, a także cieszą się zaufaniem na rynku lokalnym.
Co powinien zrobić klient, aby móc
otrzymać rabat?
Mechanizm rabatowy jest bardzo prosty –
aby otrzymać rabat wystarczy, aby klient
W oparciu o ten znak graficzny, bazujący na motywie przewodnim komunikacji
AGRO SGB, przygotowane są również
projekty graficzne materiałów reklamowych
służących oznakowaniu placówek zarówno
Banków Spółdzielczych SGB, jak i partnerów Programu. Dodatkowo przygotowane
zostały banery na strony internetowe Banków Spółdzielczych SGB oraz ekran na
bankomaty.
Commercial
VALID
THRU
Dedykowana grafika karty dla klientów z sektora AGRO
Wszystkie działania w obszarze wsparcia marketingowego Programu Rabatowego SGB, w części skierowanej do klientów z sektora AGRO,
dostępne są na stronie www.agro-sgb.pl.
W ramach tej platformy informacyjnej
przygotowana została podstrona serwisu
zawierająca wszystkie niezbędne informacje o Programie, tj. regulamin Programu,
wykaz partnerów Programu wraz z oferowanymi przez nich rabatami. Adres tej
strony umieszczany będzie na wszystkich
materiałach reklamowych dedykowanych
Programowi.
Wyrażamy przekonanie, iż najlepsze korzyści przyniosą wielopoziomowe i prowadzone wspólne z Bankami Spółdzielczymi
działania, dlatego też zapraszamy Państwa do czynnego udziału w tworzeniu i
dalszym rozwoju Programu rabatowego
SGB. Zachęcamy Banki Spółdzielcze SGB
do rozmów z potencjalnymi partnerami
chcącymi oferować rabaty dla posiadaczy
kart płatniczych SGB.
Departament Produktów
Bankowych i Procedur
PARTNER
PROGRAMU
Specjalny znak graficzny programu rabatowego SGB
24
25
Aktualności
Aktualności
Karta mobilna
Visa HCEjuż wkrótce dostępna
w ofercie Spółdzielczej
Grupy Bankowej
SGB-Bank S.A. odważnie stawia na technologiczne nowinki oraz nowoczesne
rozwiązania, systematycznie rozszerzając ofertę kart płatniczych dla klientów Spółdzielczej
Grupy Bankowej. Po kartach z funkcją zbliżeniową, debetowej
karcie MasterCard NFC, przyszedł czas na płatności mobilne Visa HCE.
Już wkrótce klienci Banków Spółdzielczych SGB będą mogli dokonać płatności
zbliżeniowych telefonem w technologii HCE.
Co to jest HCE?
Technologia HCE (Host Card Emulation)
jest nowym standardem płatności, który
umożliwia wykonywanie zbliżeniowych
płatności mobilnych w analogiczny sposób
jak standardowymi kartami zbliżeniowymi,
z wykorzystaniem komunikacji NFC pomiędzy telefonem a terminalem zainstalowanym w punkcie handlowo-usługowym.
W odróżnieniu od karty MasterCard NFC
działającej w tzw. modelu SIM-Centric, karta mobilna Visa HCE nie wymaga współpracy z operatorami telefonii komórkowej
i wymiany karty SIM w telefonie na odpowiednią.
Płatności mobilne HCE - nowoczesna
metoda płatności
Karty wydawane w technologii HCE są produktami dedykowanymi dla klientów, którzy
poszukują nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na szybkie realizacje płatności za dokonane zakupy. To także ciekawa
oferta skierowana do grupy ludzi młodych,
posiadających smartfony, chętnie korzystających z wszelkiego rodzaju nowinek
technicznych, dokonujących wielu transakcji zazwyczaj na niewielkie kwoty – przy
tego typu płatnościach, rozwiązanie w postaci karty w telefonie doskonale się sprawdza, zwłaszcza, że transakcja przebiega
sprawnie i szybko.
Z nowego rozwiązania będą mogli skorzystać klienci indywidualni Banków Spółdzielczych SGB zainstalują w smartfonie
aplikację mobilną SGB.
i wdrażana obecnie karta mobilna HCE, to
rozwiązania mające charakter globalny
- klient będzie mógł dokonywać płatności
zarówno w kraju jak i za granicą w czytniku zainstalowanym w punkcie handlowo-usługowym, umożliwiającym dokonywanie
transakcji zbliżeniowych (terminale z funkcją zbliżeniową).
Jak płacić kartą płatniczą w postaci aplikacji na telefon?
Zarówno dostępna już dla klientów Spółdzielczej
Grupy Bankowej karta NFC, jak i wdrażana
obecnie karta mobilna HCE, to rozwiązania mające charakter
globalny - klient będzie mógł dokonywać
płatności zarówno w kraju jak i za granicą w czytniku
zainstalowanym w punkcie handlowo-usługowym,
umożliwiającym dokonywanie transakcji zbliżeniowych
(terminale z funkcją zbliżeniową).
Funkcjonowanie karty wykorzystujących technologie komunikacji NFC.
Zarówno dostępna już dla klientów Spółdzielczej Grupy Bankowej karta NFC, jak
Płacenie za zakupy telefonem wyposażonym w kartę NFC lub HCE, nie różni się
od transakcji dokonywanych „tradycyjną”
plastikową kartą z funkcją zbliżeniową (do
50 zł bez PIN a powyżej tej kwoty z PIN)
i polega na zbliżeniu telefonu do czytnika
umożliwiającego dokonywanie płatności
zbliżeniowych (bezstykowych), przy czym
należy pamiętać, aby dokonując transakcji kartą w telefonie była włczona komunikacją NFC. Każdy terminal obsługujący
tradycyjne karty zbliżeniowe, obsługuje
też płatności zbliżeniowe dokonane kartą
w telefonie.
Karta mobilna Visa wykorzystująca
technologię HCE wdrażana w Spółdzielczej Grupie Bankowej będzie kolejnym produktem umożliwiającym
płacenie
telefonem
komórkowym.
Wprowadzenie do oferty SGB produktów o wysokim standardzie technologicznym przyczyni się do zróżnicowania
i uatrakcyjnienia oferty zrzeszeniowej w zakresie kart do kont osobistych oraz otwiera
nowe możliwości z dotarciem produktu do
szerokiej grupy potencjalnych klientów.
Departament Produktów
Bankowych i Procedur
Każdy terminal obsługujący tradycyjne karty
zbliżeniowe, obsługuje też płatności zbliżeniowe
dokonane kartą w telefonie.
26
27
Rolnicy potrzebują
nowoczesnych usług finansowych
Tak i to pod każdym względem. To ludzie
dobrze przygotowani do swojej pracy, z dużym doświadczeniem, korzystający z nowoczesnych rozwiązań, chętnie się uczący.
Dlatego właśnie z tak dobrym przyjęciem
z ich strony spotkają się niektóre nasze
propozycje. Choćby szkolenie w sprawie
podatku VAT, które niedawno zorganizowaliśmy dla naszych klientów. Inną formą
nauki był wspólny wyjazd na Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra. Klienci byli
bardzo zadowoleni z tego pomysłu, chętnie wymieniali się między sobą różnymi
informacjami i doświadczeniami. To zresztą charakterystyczne. To są ludzie, którzy
ciężko pracują i mają niewielką styczność
a już zwłaszcza internetowych usług finansowych, że nie umieją się tym narzędziem
posługiwać, jest już dzisiaj nieprawdziwa.
Rolnicy bardzo sobie internet cenią, bo
dzięki temu mogą oszczędzić dużo czasu.
A czas jest jedną z tych rzeczy, których im
najbardziej brakuje. Wielu naszych klientów sprzedaje swoją produkcję zagranicą
i dla nich konta internetowe, w tym również
walutowe, są absolutnie niezbędne.
Klienci oczekują też od nas doradztwa.
Kompetentnego doradztwa w sprawach
finansowych. I ograniczenia biurokracji. Ci
ludzie nie chcą już dzisiaj biegać po urzędach poszukując kolejnych zgód, zaświadczeń, upoważnień…
Kilka lat temu byłam gościem pewnego francuskiego
Banku Spółdzielczego z małej miejscowości
położonej w okolicach Paryża. Odbywało się akurat Zebranie
Przedstawicieli i zauważyłam, że ono trwało
bardzo krótko, na pewno nie dłużej niż godzinę. A później
przerodziło się w spotkanie towarzyskie,
niekończący się obiad, podczas którego zebrani dyskutowali
na tematy dotyczące ich pracy,
ich lokalnej społeczności.
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy działa na
terenie rolniczym…
Muszę koniecznie od samego początku zastrzec, że rolnictwo u nas jest postawione
na naprawdę bardzo wysokim poziomie.
To nie są małe gospodarstwa, liczące kilka hektarów, których właścicielom trudno
związać koniec z końcem.
Właśnie. Czy my, jako Banki Spółdzielcze skupione w Spółdzielczej Grupie
Bankowej mamy w tym sektorze jakąś
konkurencję?
Ogromną. Kilka tygodni temu byłam na
Międzynarodowych Targach Rolniczych
Polagra, które tradycyjnie odbywają się
w Poznaniu. Rozmawiałam z wieloma wystawcami, ale także z rolnikami z naszego
terenu, których na te targi przywieźliśmy,
i uświadomiłam sobie, że największe na
świecie firmy produkujące sprzęt rolniczy dogadały się z globalnymi bankami.
W efekcie, rolnicy jeśli chcą kupić sprzęt
produkowany na przykład przez koncerny
John Deer lub New Holland, nie mogą korzystać z naszych usług, muszą korzystać
z usług konkurencji, tych już wybranych
wcześniej banków. Szkoda, bo akurat na
naszym terenie maszyny rolnicze tych firm
cieszą się bardzo dobrą opinią i są chętnie
przez rolników kupowane.
Rozmowa z Grażyną Palczewską,
Prezesem Banku Spółdzielczego w Dobrzycy.
Bank Spółdzielczy nie może takich
umów podpisać?
Niestety, dla nas to nieosiągalne. Ci producenci, i oczywiście wiele innych firm
produkujących na potrzeby rolnictwa, dogadują się na szczeblu międzynarodowym.
Jesteśmy na to zbyt mali. W efekcie, o ile
jeszcze 4-5 lat temu udzielaliśmy dużo
kredytów na zakup sprzętu, to dzisiaj one
właściwie zniknęły. O ile jednak wiem,
SGB-Bank SA prowadzi rozmowy z polskimi producentami sprzętu rolniczego. Mam
nadzieję, że dojdzie do podpisania umów,
bo to dla nas, Banków Spółdzielczych, bardzo ważna sprawa.
Proszę jednak nie myśleć, że załamujemy ręce i czekamy na mannę
z
nieba.
Tak
nie
jest.
Nasza
współpraca z rolnikami układa się znakomicie. W tej chwili mamy ponad
50 procent kredytów zaangażowanych
w rolnictwie, a dużą grupę naszych
klientów stanowią rolnicy gospodarujący na 100, 200, a nawet 500 tysiącach
hektarów. Choć oczywiście z równym
entuzjazmem obsługujemy tych, którzy gospodarują na 15-20 hektarach.
Ci najwięksi to właściwie bardziej przedsiębiorcy pracujący w sektorze rolnym
niż rolnicy.
z osobami o podobnych doświadczeniach.
A to jest przecież potrzebne każdemu człowiekowi.
Kilka lat temu byłam gościem pewnego
francuskiego Banku Spółdzielczego z małej miejscowości położonej w okolicach
Paryża. Odbywało się akurat Zebranie
Przedstawicieli i zauważyłam, że ono trwało bardzo krótko, na pewno nie dłużej niż
godzinę. A później przerodziło się w spotkanie towarzyskie, niekończący się obiad,
podczas którego zebrani dyskutowali na
tematy dotyczące ich pracy, ich lokalnej
społeczności. Myślę, że ten model warto
przeszczepić także do nas, trochę zintegrować ludzi wokół Banku Spółdzielczego,
spowodować, aby członkowie spółdzielni
po prostu dobrze się w swoim gronie czuli.
Wracając do pytania o klientów. Coraz więcej mamy wśród nich absolwentów wyższych studiów i to wbrew pozorom nie tylko
Uniwersytetów Przyrodniczych, bo dwóch
z nich to absolwenci prawa.
Czego taki rolnik oczekuje od swojego
Banku Spółdzielczego?
Pomocy. W tym sensie, że znajdzie tutaj
dobrą obsługę, kompetentnych i chętnych
do rozwiązywania problemów ludzi. Takich,
którzy rozumieją, że biznes, także biznes
rolniczy, wymaga elastyczności, dostosowania się do sytuacji rynkowej. Po drugie, klienci chcą bankowości internetowej.
Teza, że mieszkańcy wsi boją się internetu,
Internet jest narzędziem, który nijako
wymusza nielojalność. Kupuje się tam
gdzie taniej, szybciej…
Nie, nie mamy tego problemu z naszymi
klientami. Bo oczywiście internet rzeczywiście daje szansę korzystania z różnych
banków, ale klienci cenią sobie też możliwość wymiany doświadczeń i rozmowy,
konfrontacji pewnych ich projektów z twardymi realiami ekonomii. I to dostają u nas.
A ponieważ współpracujemy od lat, ponieważ nigdy ich nie zawiedliśmy, to wiedzą,
że jesteśmy po ich stronie i mają do nas
zaufanie.
Pani Prezes, wyobraźmy sobie na chwilę świat idealny. Co chciałaby Pani mieć,
jakie usługi lub produkty, aby klienci
Banku Spółdzielczego w Dobrzycy czuli
się w pełni, absolutnie usatysfakcjonowani Waszą współpracą?
Cóż, lista wbrew pozorom nie jest jakoś
bardzo długa. Po pierwsze, to o czym już
wspomniałam – umowy z producentami
sprzętu rolniczego, ale może też środków
ochrony roślin, ziarna siewnego itd. Dzięki
temu nasi klienci mieliby dostęp do nowoczesnych rozwiązań, a my jako Bank Spółdzielczy wypracowalibyśmy swoją marże
w porozumieniu z producentami i nie musieli tym obciążać klientów.
Chciałabym też kontynuowania tego kierunku marketingu, o którym już rozmawia-
liśmy – a więc organizacji wyjazdów na
specjalistyczne imprezy targowe, bo dzięki
temu, dzięki współpracy z nami, nasi klienci podnoszą swoje kwalifikacje i czują się
doceniani. Nasi klienci, którzy uczestniczyli w wyjeździe na Polagrę bardzo dobrze
przyjęli na przykład spotkanie z Tomaszem
Jakubiakiem, popularnym mistrzem kuchni
i orędownikiem lokalnych produktów żywnościowych. To też buduje naszą pozycję
wśród klientów. Przy okazji chcę podziękować paniom z Biura Marketingu SGB-Banku SA za koncepcję i znakomitą realizację
tego projektu.
W moim przekonaniu, działania marketingowe kierowane do klientów AGRO
podejmowane w ostatnim czasie przez
SGB-Bank SA na rzecz Banków Spółdzielczych naszego Zrzeszenia idą w dobrym
kierunku. Do najważniejszych zaliczam
informacje o naszej ofercie na platformie
internetowej, częstą obecność reklamową
w specjalistycznych czasopismach oraz
wydawnictwach Ośrodków Doradztwa
Rolniczego, nasze bannery reklamowe
na popularnych wśród rolników portalach
branżowych, ulotki przygotowywane dla
Banków Spółdzielczych.
Wspominałam o Polagrze. Nie bez przyczyny, bo zapraszanie przez Banki Spółdzielcze rolników na takie imprezy ma w
sobie ogromny potencjał. Pokazuje nie tylko naszą siłę, nasze zaangażowanie, ale
buduje też osobiste relacje. A one w biznesie są właściwie nie do przecenienia. Byłoby wspaniale, gdybyśmy po ten instrument
sięgali częściej, bo rolniczych imprez jest
przecież w kraju niemało.
SGB-Bank SA organizuje też specjalistyczne szkolenia dla pracowników
Banków Spółdzielczych zajmujących
się klientami AGRO.
To też bardzo istotne. Jak już wspomniałam, klienci z tej grupy są coraz lepiej wykształceni, znakomicie przygotowani do
swojej roli. Dlatego nasi pracownicy muszą
być bardzo kompetentni. Takie szkolenia,
w tym również szkolenia e-learningowe,
są i będą bardzo istotne. Pamiętajmy, że
klienci z tej grupy są bardzo zajęci, nie
mają czasu, aby tłumaczyć pracownikom
swoje potrzeby. Oni chcą rozmawiać z profesjonalistami i my musimy im to zapewnić.
Rozmawiał Piotr Gajdziński
28
29
Z życia SGB
Z życia Spółdzielczej
Grupy Bankowej
Urodziny Banku z tradycjami
Któż z nas nie lubi świętować swoich
urodzin? A co powiecie na celebrowanie ich przez cały rok? Tak właśnie jest
w przypadku Banku Spółdzielczego
w Skórczu, który w tym roku obchodzi
150 – lecie istnienia.
Z kart historii…
2016 rok to czas podsumowań, nowych
planów i wspomnień tego, co działo się
przez minione 150 lat. Historia Banku
Spółdzielczego w Skórczu jest bardzo bogata i interesująca nie tylko ze względu
na prężny rozwój, ale także na wytrwałą
walkę z przeciwnościami podczas m. in.
okresu II wojny światowej. Jest on jednym
z najstarszych banków w Polsce, a swoją działalność rozpoczął 6 października
1866 r. pod nazwą "Towarzystwo Pożyczkowe dla Bobowa i okolicy". Jak kształtowały się jego losy do dnia dzisiejszego?
W pierwszych latach istnienia placówka
mieściła się w Bobowie a od 1904 r. w Pączewie. Siedzibę banku do Skórcza przeniesiono w 1907 r.
Po odzyskaniu niepodległości Bank zaangażowany był w gromadzenie m. in. środków pieniężnych, które przeznaczone były
na Pożyczkę Odrodzenia Państwa. Mimo
nie najlepszej sytuacji w okresie międzywojennym, po reformie premiera i ministra
skarbca Władysława Grabskiego z kwietnia 1924 r. sytuacja zaczęła się poprawiać
i stabilizować. Nie trwało to długo, gdyż
w 1929 r. rozpoczął się kryzys ekonomiczny, który znacznie wpłynął na gospodarkę
spółdzielczości bankowej. Lepsze dni powróciły w 1935 r.
Kolejna skuteczna reaktywacja Banku nastąpiła po II wojnie światowej. W 1950 r.
Bank Ludowy przekształcono w Gminną
Z życia SGB
Kasę Spółdzielczą. Nazwę, która obowiązuje do dnia dzisiejszego, przyjęto w 1960.
Po tym roku Bank Spółdzielczy w Skórczu
osiągał coraz lepsze wyniki finansowe.
Pozytywne i zadowalające efekty ekonomiczne pozwoliły bankowi na podjęcie
inicjatywy związanej z łączeniem Banków. 1 stycznia 1997 r. Bank Spółdzielczy
w Skórczu połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Pelplinie (powstał w 1895 r.),
a 1 września 1998 r. z Bankiem Spółdzielczym w Zblewie (powstał w 1905 r.).
Obecnie Bank Spółdzielczy z centralą
w Skórczu posiada dwa Oddziały – w Pelplinie oraz Zblewie, a także pięć Filii: w Morzeszczynie, Kaliskach, Osieku, Czersku
oraz w Czarnej Wodzie.
W ostatnich latach doszło do bardzo szybkiego rozwoju Banku Spółdzielczego.
Znacznemu wzrostowi uległy także wskaźniki ekonomiczne – nastąpił wzrost wartości sumy bilansowej. Wskaźnik ten sytuuje
bank w czołówce banków spółdzielczych w
całej Polsce. Bank stara się także sięgać
w bieżącej działalności po nowe technologie i produkty, wzbogacając tym samym
swoją ofertę. Zanotować tutaj można takie
produkty, jak: działalność dewizowa, usługi leasingowe, bankowość internetowa,
ubezpieczenia, sms serwis czy promocje
działalności depozytowej.
Bądźcie na imprezie, jakiej nie przeżył nikt!
Jubileusz 150-lecia powstania Banku o tak
bogatej historii jest doskonałym powodem
do hucznego świętowania. Jak będą wyglądały obchody w ciągu całego roku?
Zwykle bywa tak, że jubilat otrzymuje prezenty z okazji swojego święta. Jednak
w tym przypadku to Bank Spółdzielczy
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. W 2016 roku czeka na nich
mnóstwo promocji, konkursów, a co za tym
idzie, również wiele wspaniałych nagród,
które można wygrać w rozmaitych loteriach. To wszystko czeka nie tylko na obecnych, ale także na przyszłych klientów.
Dzień, na który wszyscy z niecierpliwością czekają będzie punktem kulminacyjnym obchodów 150-lecia istnienia Banku. Mowa tu o Koncercie Jubileuszowym
Banku Spółdzielczego, który odbędzie się
30
31
Z życia SGB
Z życia SGB
VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Zarządu
Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej
3 września 2016 roku. W tym czasie Stadion Miejski w Skórczu zamieni się w prawdziwą stolicę najlepszej zabawy. Będzie to
jedno z największych wydarzeń tego roku
w regionie.
Jak na porządne urodziny przystało, na festynie nie zabraknie muzycznego akcentu.
Na wielkiej scenie wystąpi wiele znakomitych muzyków. Mimo że nazwa gwiazdy
wieczoru owiana jest jeszcze tajemnicą,
to z pewnością wszyscy będą pozytywnie
zaskoczeni jej obecnością. Utwory tego
znanego i lubianego zespołu często goszczą na pierwszych miejscach radiowych
list przebojów. Zadbają oni o to, aby każda
z przybyłych osób czynnie wzięła udział
w ich występie przed sceną. Zanim jednak
usłyszymy gwiazdę koncertu, na scenie
swoim talentem i pozytywną energią podzielą się lokalni artyści, którym w duszy
gra muzyka, o czym będziemy mogli się
przekonać w ciągu całego dnia, gdyż muzycznym brzmieniom nie będzie końca.
Ponadto na jubileuszowej scenie wystąpią
uczestnicy konkursu „Muzyczny Skarb”.
Będą to zarówno młodzi i początkujący
wokaliści, posiadający olbrzymi talent, jak
również doświadczeni muzycy z wieloletnim stażem, którzy na scenie czują się jak
ryba w wodzie.
W Hali Sportowej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Czarnożyłach 30 stycznia
odbył się VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi
Wieluńskiej.
W Turnieju wzięło udział 5 drużyny: z Białej, z Czarnożył, z Pątnowa, ze Skomlina
oraz z Dzietrzkowic. Zawodnikami byli
amatorzy w wieku średnim tzw. Oldboje.
Rozgrywki o puchar Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej to nie tylko
rywalizacja o jak najwyższe lokaty, ale też
dobra zabawa. Zawodnicy walczyli z poświęceniem i nieraz zbierali piłkę prawie
z parkietu. W awaryjnych sytuacjach drużyny pożyczały sobie nawet zawodników, co
świadczy o znakomitej atmosferze panującej podczas rozgrywek.
Wszystkie drużyny grały z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Tym razem
pierwsze miejsce i główny puchar uzyskała
drużyna ze Skomlina.
Kolejne miejsca i puchary uzyskały drużyny z Czarnożył, z Białej, z Pątnowa oraz
z Dzietrzkowic.
Tego dnia atrakcja będzie gonić atrakcję.
Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.
Na festynie obecne będą liczne stoiska,
duże dmuchane zjeżdżalnie oraz eurobungee dla dzieci, a także wiele innych niespodzianek. Panująca na Stadionie Miejskim
aura będzie napawała wszystkich optymizmem i dobrym humorem niezależnie od
tego, którą nogą wstało się rano z łóżka
i ile czarnych kotów przebiegło nam drogę.
Będzie to czas odpoczynku i relaksu dla
całych rodzin, przyjaciół i znajomych.
Co jeszcze Bank Spółdzielczy w Skórczu
przygotował z okazji 150. rocznicy powstania? M. in. wspomniany wcześniej konkurs dla wokalistów i zespołów „Muzyczny
Skarb”, który jest doskonałą formą promocji lokalnych muzyków. Po zaledwie dwóch
edycjach zyskał on wielu sympatyków. Inicjatywa ta świadczy o tym, że Bank Spółdzielczy w Skórczu nie tylko dba o finanse
swoich klientów, ale także wspiera kulturę
w naszym regionie. Konkurs odbył się już
w Skórczu i Zblewie, a w najbliższych miesiącach zawita również do Pelplina, Czerska, Czarnej Wody, Kalisk i Morzeszczyna.
Należy dodać, że w wyżej wymienionych
miejscowościach Bank posiada swoje
placówki. Uczestnicy każdej z edycji mają
szansę wygrać wspaniałe nagrody ufundowane przez Bank. Ponadto z wszystkich
Puchary dla zwycięzców wręczyli Janusz
Pawlak – Prezes Zarządu, Anna Kaczmarek – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Marta Mielczarek – Członek Zarządu Banku
Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w następnym roku na
kolejny, IX Turniej do Białej.
Janusz Pawlak
Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej
uczestników konkursu zostaną wyłonieni
wykonawcy, którzy wystąpią na wielkiej
scenie muzycznej 3 września podczas imprezy plenerowej na Stadionie Miejskim
w Skórczu.
Moc atrakcji i wrażeń jakie na ten rok przygotował Bank Spółdzielczy w Skórczu, bez
wątpienia zapadną w pamięci na kolejne
lata działalności.
32
33
Z życia SGB
Z życia SGB
ESBANK Bank Spółdzielczy wspiera
młodych sportowców
Zdrowy, sportowy styl życia i rywalizacja w duchu fair play – to idee, które
warto zaszczepić już u najmłodszych.
A potem konsekwentnie pielęgnować
i rozwijać. Dlatego ESBANK Bank
Spółdzielczy od lat angażuje się
w działania, które mają na celu sportowy rozwój dzieci i młodzieży. Młode
sportowe talenty na wsparcie Banku
mogą liczyć także w roku 2016.
ESBANK Bank Spółdzielczy zdecydował
o kontynuacji w 2016 r. współpracy
z kształcącym młodych koszykarzy
Międzyszkolnym Klubem Sportowym
„JUNAK” w Radomsku. Kolejny rok
z rzędu sponsorować będzie także Radomszczańską Akademię Piłkarską, która trenuje chłopców w wieku od 5 do 11
lat, a także Uczniowski Klub Sportowy
„RAP” Radomsko, kontynuujący treningi z zawodnikami RAP-u po ukończeniu
przez nich 11 roku życia. Między innymi dzięki finansowemu zaangażowaniu
Banku, zawodnicy ESBANK JUNAK
Radomsko oraz ESBANK RAP Radomsko szlifują swoje charaktery, poznają
smak pierwszych sukcesów oraz trud
dochodzenia do nich. Bank wspiera
w ten sposób rozwój lokalnej społeczności oraz promuje ideę współdziałania także na boisku, a niewykluczone,
że przyczynia się również do szkolenia
przyszłych członków reprezentacji Polski.
Już dziś kuźnią polskich kadrowiczów
jest także Ludowy Klub Sportowy „OMEGA” Kleszczów. Trenującą w nim dwukrotną młodzieżową mistrzynię Europy
w podnoszeniu ciężarów, rekordzistkę
Polski Juniorów – Sylwię Oleśkiewicz
– ESBANK Bank Spółdzielczy będzie
wspierał trzeci rok z rzędu. Tylko w
2015 roku zawodniczka wywalczyła tytuł Mistrzyni Europy do lat 17, zdobyła
VI miejsce na Mistrzostwach Świata
Juniorek w Peru, brązowy medal na Mi-
34
35
Z życia SGB
Z życia SGB
Filia Banku Spółdzielczego
w Chodzieży w nowej odsłonie
strzostwach Polski Kobiet w Makowie
Mazowieckim. Wygrała też Mistrzostwa
Polski Juniorów Młodszych w Ciechanowie. Dzięki temu – po raz drugi została laureatką prestiżowego plebiscytu
Challenge „Złota Sztanga” magazynu
„Sport”, witryny „Polska Sztanga” oraz
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów za sezon 2015.
ESBANK Bank Spółdzielczy w Nowym
Roku życzy młodym sportowcom dalszego rozwoju, kolejnych sukcesów oraz
radości z uprawiania sportu.
Od początku roku zmodernizowana Filia
Oddziału w Chodzieży znowu działa w pełnym zakresie. Najstarsza placówka Banku
Spółdzielczego w Chodzieży, znajdująca
się w Rynku pod numerem 19 (gdzie mieściła się pierwsza własna siedziba Banku),
zyskała zupełnie nowe oblicze. Jesteśmy
przekonani, że odnowione wnętrza przypadną do gustu zarówno dotychczasowym,
jak i nowym klientom Banku Spółdzielczego, a ponadto zmiany i udogodnienia znacząco poprawią komfort ich obsługi. Ułatwią m.in. korzystanie z usług Filii osobom
niepełnosprawnym.
Placówka została wyposażona również
w oczekiwany od lat bankomat, który nie
jest jednak zwyczajnym tego typu urządzeniem, bowiem wyposażony został m.in.
w funkcję wpłatomatu, która posiadaczom
rachunków w Banku Spółdzielczym w Chodzieży pozwoli dokonywać wpłat na swoje
konta przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Posiada również funkcję identyfikacji
biometrycznej, która jest jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych
metod identyfikacji. Bankomat jest zlokalizowany w całodobowej strefie obsługi,
dzięki czemu korzystanie z niego jest dyskretne i bezpieczne.
Wprowadzone udogodnienia z całą pewnością przypadną klientom do gustu i ułatwią im korzystanie z naszych usług.
36
37
Z życia SGB
Z życia SGB
Statuetki bankowe dla
najsympatyczniejszego pracownika
Nissan Qashqai dla Klienta ESBANKU
Banku Spółdzielczego
Pracownicy Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu i Oddziałów zebrali się
wspólnie w dniu 8 stycznia przy okazji noworocznego spotkania. Taka inicjatywa jest
formą podziękowania pracownikom Banku,
a zarazem doskonałą okazją do wspólnego
świętowania przy stole. W tym roku spotkaniu towarzyszył występ zespołu Duo Bayan
Brothers. Akordeoniści z Wągrowca występowali przed publicznością na całym świecie oraz w telewizyjnym programie „Mam
Talent”. Dodatkową atrakcją tegorocznego spotkania były zorganizowane przez
Zarząd Banku wybory Najsympatyczniejszego pracownika 2015 roku. Pracownicy
Oddziałów Banku i Centrali typowali w formie anonimowego głosowania pracownika
w danej jednostce organizacyjnej, który na
co dzień jest osobą pogodną, przyjazną,
chętną do pomocy, życzliwą dla współpracowników i klientów, może stanowić wzór
w zakresie zaangażowania i staranności
przy wykonywaniu obowiązków oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami. Zwycięzcy otrzymali
statuetki oraz nagrody pieniężne. Dodatkowo jeden z uczestników, wybrany losowo, otrzymał w nagrodę możliwość udziału
w zagranicznym szkoleniu wyjazdowym.
Na koniec warto zauważyć, że mottem
przewodnim powtarzanych życzeń były
słowa „aby Nowy Rok dla spółdzielczej
braci nie był gorszy niż miniony”.
„Twoje marzenia procentują” – pod takim hasłem odbyła się w 2015 roku zimowa edycja loterii „Lokata SGB”, organizowanej przez Spółdzielczą Grupę
Bankową. W loterii uczestniczyli klienci
130 Banków zrzeszonych w SGB, w tym
klienci ESBANKU Banku Spółdzielczego. Tym razem marzenia zaprocentowały dla jednego z Klientów radomszczańskiego Banku. Nagroda główna
– samochód osobowy Nissan Qashqai
– trafiła do Pana Łukasza Merca.
Pan Łukasz odebrał kluczyki do samochodu z rąk Prezesa Zarządu ESBANKU
Banku Spółdzielczego, Jacka Zacharewicza, w czwartek, 17 grudnia. Laureat nie
krył swojej radości z wygranej.
– Jestem Klientem ESBANKU od około
9 lat, tu założyłem swoje pierwsze konto.
Lokatę z nagrodami założyłem po raz trzeci, można powiedzieć, że spełniło się powiedzenie „do trzech razy sztuka”. Zachęcam innych do udziału w takich loteriach,
bo oprócz dobrego oprocentowania, przy
odrobinie szczęścia można także wygrać
wspaniałe nagrody, czego ten samochód
jest najlepszym przykładem. Tak się składa, że myślałem o zmianie samochodu na
nowy; teraz problem mam z głowy. Marzenia się spełniają – podsumował swoją
wygraną Łukasz Merc.
Promocyjną lokatę na minimum 500 zł na
okres 3 lub 6 miesięcy można było założyć w ESBANKU Banku Spółdzielczym
od stycznia do kwietnia 2015 roku. Losowanie nagród odbyło się w listopadzie
w siedzibie SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
Łączna pula nagród opiewała na blisko
pół miliona złotych. Do Klientów każdego
z Banków uczestniczących w promocji trafiły nagrody II stopnia, w tym karty podarunkowe Media Markt o wartości 2.000 zł,
zegarki Casio oraz kosmetyczki Wittchen.
Nagroda główna była tylko jedna.
– Wygrana Pana Łukasza to dla nas
ogromna radość – mówi Jacek Zacharewicz, Prezes Zarządu ESBANKU Banku
Spółdzielczego. – Tym większa, że w roku
Jubileuszu 90-lecia do naszych klientów
trafił już drugi Nissan Qashqai. W czerwcu samochód odebrał zwycięzca naszej
Złotej Lokaty. Jak widać, lokaty w ESBANKU Banku Spółdzielczym to dla naszych
klientów nie tylko gwarancja zysku, ale
i szansa na cenną nagrodę. Zapraszamy do naszych placówek i do udziału w
kolejnych edycjach loterii promocyjnych.
Już 18 stycznia w naszym Banku ruszyła
nowa edycja loterii promocyjnej SGB. Tym
razem nagrodą główną jest Opel Astra.
Mam nadzieję, że szczęście ponownie
uśmiechnie się do któregoś z naszych
Klientów.
Sprzedaż promocyjnych lokat SGB potrwa
do 15 kwietnia, a losowanie nagród odbędzie się w listopadzie 2016 r. Wcześniej,
bo 9 kwietnia, poznamy nazwisko szczęśliwego zdobywcy samochodu Kia Rio –
nagrody głównej w Złotej Lokacie X.
38
39
Z życia SGB
Z życia SGB
Nowe produkty w KDBS Bank
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie zagrał
charytatywnie dla dzieci
W ostatnich miesiącach KDBS Bank wprowadził do swojej oferty nowe produkty
i usługi stworzone z myślą o wszystkich
rodzinach.
Mecze charytatywne w piłce halowej inicjowane corocznie przez spółdzielczość
gnieźnieńską to już tradycja na stałe wpisana w kalendarz wydarzeń kierowanych
do lokalnej społeczności. W czwartej już
edycji Mikołajkowego Meczu Charytatywnego Zarząd Banku Spółdzielczego
w Gnieźnie wspólnie z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem” zaprosił do
gry samorządowców z Gniezna i okolicznych gmin. Mecz został rozegrany 12 grudnia 2015 r. w hali Szkoły Podstawowej nr 2
w Gnieźnie.
Pod koniec 2015 r. do oferty KDBS Bank
wprowadzone zostało Konto Skarbek przeznaczone dla klientów małoletnich, którzy
nie ukończyli 13. roku życia. Dzięki bankowości elektronicznej dziecko może zalogować się do konta, zobaczyć, jak wykonać
przelew czy doładować telefon. Samodzielnie nie wykona jednak żadnej operacji. Środki dostępu, by wykonać przelew, założyć lokatę czy doładować telefon
otrzymuje rodzic lub opiekun dziecka, który
chciałby przybliżyć dziecku świat finansów.
Dla rodzin wielodzietnych, posiadających
ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny lub
karty regionalne (np. Włocławską KDR)
wprowadzone zostało ponadto do oferty
Konto Rodzina. Konto daje możliwość bezpłatnego dostępu do środków zgromadzonych na rachunku i oferuje m. in. bezpłatne
przelewy przez bankowość internetową
i mobilną. Posiadacze wymienionego konta
zyskują także obniżoną marżę i obniżoną
prowizję przy kredytach mieszkaniowym
i gotówkowym.
Organizatorzy jak zawsze zapewnili publiczności liczne atrakcje, a także sporą dawkę emocji futbolowych. Otwarciu imprezy
towarzyszył pokazowy mecz piłki nożnej
rozegrany pomiędzy młodzikami z rocznika 2005: Lech Football Academy kontra
Miejski Klub Sportowy Mieszko Gniezno.
Zawodnicy obu drużyn wykazali się dużą
walecznością i stworzyli ciekawe widowisko. Ostatecznie Mieszko pokonał drużynę
Lecha z wynikiem 6:2. W przerwach meczu
licznie zgromadzona publiczność obejrzeć
mogła występy zespołu tanecznego Arabeska działającego przy Miejskim Ośrodku
Kultury. Dodatkowo został zorganizowany
konkurs na najzwinniejszego kibica, w którym do wygrania były bardzo atrakcyjne
nagrody.
W meczu głównym Kadra Spółdzielców,
którą tworzyli pracownicy Banku oraz
Spółdzielni Społem, podejmowała Kadrę
Samorządowców, w skład której weszli
m.in. przedstawiciele Rady Miasta Gniezna, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
Gminy Gniezno oraz Gmin Czerniejewo,
Kiszkowo i Mieścisko. W trwającym 2x25
minut widowisku sportowym obie drużyny,
przy głośnym dopingu publiczności, walczyły do końca spotkania w duchu fair play.
Ostatecznie Spółdzielcy zostali pokonani
przez Samorządowców 1:13. Jednak to nie
wynik spotkania był tego dnia najważniejszy. Podczas rozgrywki odbyła się zbiórka
pieniędzy na rzecz Uczniowskiego Socjoterapeutycznego Klubu Sportowego działającego przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych w Gnieźnie. Ostatecznie
uzbierano kwotę 12.255 zł, która stanowiła
dary od sponsorów oraz datki pozyskane
ze zbiórki do puszek. Pozyskane w ten
sposób środki zostaną przeznaczone na
zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego dla dzieci ze świetlic. W imieniu Banku
Spółdzielczego w Gnieźnie pani Barbara
Borowska, Zastępca Prezesa Zarządu,
przekazała pani Zofii Komosińskiej-Fudali,
Kierownikowi Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych, symboliczny czek opiewający na wspomnianą kwotę.
Świetlice na co dzień zapewniają dzieciom
opiekę wychowawczą, pomoc w nauce,
rozwijanie zainteresowań i pasji, a także
wypełniają czas wolny poprzez organizację zajęć sportowych, wycieczek i warsztatów. Taka forma pomocy dedykowana
jest głównie dzieciom z rodzin rozbitych
oraz dotkniętych problemem alkoholowym,
a także tym z zaburzeniami zachowania,
które funkcjonują w niekorzystnych warunkach rozwojowych.
IV edycja Mikołajkowego Meczu Charytatywnego w piłce halowej przeszła już do
historii. Dobra zabawa, świetna atmosfera
sportowej rywalizacji, a także ludzka życzliwość i potrzeba serca sprawiły, że organizatorzy już dziś zapowiadają kontynuację
tej inicjatywy.
40
41
Z życia SGB
Z życia SGB
Kolejny rok ekoinwestycji z ESBANKIEM
Bankiem Spółdzielczym
PBS w Wągrowcu na Forum Rolniczym
ESBANK Bank Spółdzielczy wspiera
działania związane z ochroną środowiska. Z tego względu ruszył właśnie
kolejny nabór wniosków o kredyty z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na realizację inwestycji podnoszących parametry ekologiczne gospodarstw domowych.
W Damasławku 22 lutego odbyło się Forum Rolnicze. Organizatorem spotkania
była Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi. PBS był jednym ze sponsorów
wydarzenia. Podczas tego wydarzenia,
które zgromadziło ponad 100 przedstawicieli sektora rolnego, parlamentarzystów
i samorządowców, przedstawiono m.in.
sytuację na rynkach rolnych, instrumenty
wsparcia z ARR w tym zakresie, informację
dotyczącą PROW 2014-2020, sytuację na
rynku dzierżawy ziemi, wymogi weterynaryjne w chowie zwierząt, produkty bankowe
i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa.
Forum było doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z rolnikami, a także
przedstawienia instytucji wspierających
sektor AGRO.
Oferta dostępna dla klientów ESBANKU
Banku Spółdzielczego to ekokredyty w ramach trzech programów priorytetowych dla
osób fizycznych na lata 2015-2016. Pierwszy dotyczy termomodernizacji budynków,
modernizacji źródeł ciepła i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Kolejny związany jest z ochroną wód i dotyczy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Trzeci program skierowany jest zaś do
osób zainteresowanych wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych.
Maksymalna kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu to 50%
kosztów kwalifikowanych, przy czym sam
kredyt może zostać wykorzystany także
na pokrycie kosztów niekwalifikowanych.
Szansę na dopłatę mają klienci indywidualni, których nieruchomość znajduje się
na terenie województwa łódzkiego. Nabór
wniosków potrwa do 30 września 2016 r.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówek Banku ulokowanych
na terenie województwa łódzkiego. Informacje dostępne są także na stronie
www.esbank.pl.
Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania oferty Banku, jak i samej idei
spółdzielczości bankowej. Prezentacji tej
dokonał pan Tomasz Wałowski, Wiceprezes Zarządu. Ponadto Bank reprezentowany był przez panią Elżbietę Bugaj-Lichańską, Dyrektor Oddziału w Damasławku
i panią Halinę Nowak, Dyrektor Oddziału
w Wągrowcu.
42
43
Z życia SGB
Z życia SGB
Opłaciło się. Podwójnie!
Banki Spółdzielcze SGB po raz kolejny
zaprosiły swoich agro klientów
na warsztaty VAT.
Zakończyła się wiosenna edycja loterii lokat terminowych SGB rozpoczęta
w kwietniu 2015 roku. Wyłoniono prawie
400 zwycięzców, klientów Banków Spółdzielczych Grupy SGB. Łączna wartość wylosowanych nagród wyniosła łącznie ponad
400 tys. zł. Główną wygraną w prowadzonej
pod hasłem „Podwójnie się opłaca” promocji stanowił tym razem samochód osobowy
Volkswagen Jetta Comfortline, który trafił
do Pani Lidii, klientki Banku Spółdzielczego we Wschowie, oddział w Sławie. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce
w centrali Banku w dniu 9 marca br. Kluczyki do samochodu przekazał laureatce
Prezes Zarządu Banku, Pan Sebastian
Nietyksza, wraz z gratulacjami i życzeniami satysfakcji z wylosowanej nagrody. Przy
wydaniu obecni byli również przedstawiciele SGB-Banku SA oraz salonu Volkswagena, Centrum Poznań.
Banki Spółdzielcze SGB jako ekspertciw
finansowaniu agrobiznesu, doskonale rozumieją potrzebę pozyskiwania aktualnej
wiedzy przez swoich klientów, zwłaszcza
z obszaru finansów. Stąd też bardzo kibicujemy takim przedsięwzięciom jak warsztaty poświęcone tematyce opodatkowania
działalności rolniczej. Nie mogło więc nas
zabraknąć na seminariach VAT organizowanych przez redakcję miesięcznika Top
Agrar Polska. O ich wysoki poziom merytoryczny zadbał prelegent, pan Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej
Zarówno Pani Lidce, jak właścicielom pozostałych wylosowanych lokat, serdecznie
gratulujemy i tradycyjnie zachęcamy do
wzięcia udziału w kolejnych promocjach
depozytowych odbywających się w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Termin zakładania lokat w tegorocznej edycji zimowej,
odbywającej się pod hasłem „Dzięki lokacie zyskujesz więcej”, upływa 15 kwietnia. Do rozlosowania po raz kolejny będzie
zestaw atrakcyjnych nagród: samochody
Opel Astra i Opel KARL, laptopy, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, grille
elektryczne i zegarki. Liczymy na Państwa
wsparcie w działaniach lokalnych związanych z loterią.
Seminarium w Piątnicy zakończyło cykl
tych warsztatów. Wcześniej odwiedziliśmy
Radom, Kożmin Wlkp. oraz Minikowo. Seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem rolników – frekwencja uczestników
przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Tak duża popularność seminariów poświęconych zagadnieniom VAT-u pokazuje, że ten temat wciąż interesuje rolników.
44
45
Z życia SGB
Z życia SGB
Puchar Banku Spółdzielczego
w Chodzieży dla Nielby Wągrowiec
ESBANK Bank Spółdzielczy nagrodził
przedsiębiorczą młodzież
II Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Banku Spółdzielczego w Chodzieży za
nami! 16 stycznia, 10 ekip seniorskich
z Wielkopolski, zmierzyło się w hali Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży. Na parkiecie od samego początku nie brakowało
emocji. W finałowym spotkaniu spotkały się
zespoły Nielby Wągrowiec i Korony Stróżewo. Zwycięzcę zaciętych rozgrywek wyłoniła dopiero seria rzutów karnych. Lepiej
wykonywali je zawodnicy z Wągrowca.
I to właśnie ta ekipa otrzymała puchar przechodni ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży.
Po raz siódmy Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku zachęcał gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do rozwijania umiejętności
promowania działalności gospodarczej
oraz promocji szkolnictwa zawodowego. Kolejny rok z rzędu inicjatywę
wsparł ESBANK Bank Spółdzielczy.
Atrakcją tegorocznego turnieju była m.in.
loteria fantowa. Młodzi zawodnicy klas
sportowych z miejskiego Gimnazjum
w Chodzieży przygotowali dla wszystkich
gości niemałą niespodziankę. Każdy, kto
był w tym dniu na hali, miał możliwość
zakupu biletu uprawniającego do wzięcia
udziału w losowaniu nagród. Były to pojedyncze bilety na mecz ekstraklasy Lech
Poznań - Legia Warszawa oraz na mecz
reprezentacji Polski z Serbią, która już
w marcu będzie gościła w stolicy Wielkopolski.
Konkurs „Bądź przedsiębiorczy – wypromuj
firmę i zawód” skierowany był do młodzieży
ze szkół z terenu powiatu radomszczańskiego i odbywał się w dwóch kategoriach
wiekowych. Gimnazjaliści mieli za zadanie
wykonać 3 fotografie lub prezentację multimedialną, ukazujące jeden z zawodów,
w którym kształci radomszczański „Ekonomik”. Celem rywalizacji – poza zachętą do
kreatywności – była promocja m.in. takich
profesji jak ekonomista, analityk finansowy
czy bankowiec. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dzięki konkursowi mogli się
natomiast sprawdzić jako twórcy reklamy –
przygotowując spot na telebim, promujący
lokalną firmę.
Idea rozwijania u młodzieży proprzedsiębiorczych postaw jest szczególnie bliska
ESBANKOWI Bankowi Spółdzielczemu,
od kilku lat wspierającemu organizatorów Konkursu. Także w tym roku Bank
ufundował nagrody główne w postaci
kart przedpłaconych, które podczas finału w dn. 11 marca 2016 r. wręczał Marek
Rząsowski, Doradca Prezesa ds. Strategii i Rozwoju. Najlepsi spośród blisko
60 uczestników z 20 szkół z terenu powiatu radomszczańskiego okazali się:
1. w kategorii spot na telebim – Paweł
Szarf z Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Radomsku – który reklamą firmy meblarskiej pokonał wszystkich startujących
w swojej kategorii już drugi rok z rzędu,
2. w kategorii fotografia – Magdalena Wójcik z Publicznego Gimnazjum w Kleszczowie, która zaprezentowała zawód pilota wycieczek,
3. w kategorii prezentacja multimedialna –
Żaneta Zakrzewska z Publicznego Gimnazjum 3 w Radomsku, która zachęcała do
wyboru zawodu bankowca.
Podsumowanie konkursu „Bądź przedsiębiorczy – wypromuj firmę i zawód” stało się
w Radomsku zapowiedzią przypadającego
między 14 a 18 marca 2016 r. ogólnoeuropejskiego Tygodnia Edukacji Finansowej
– European Money Week 2016.
46
47
Z życia SGB
Z życia SGB
Edukacja ekonomiczna z ESBANKIEM
Bankiem Spółdzielczym
O banku, pieniądzach, oszczędzaniu,
pożyczaniu i inwestowaniu. Na poważnie i na wesoło, w formie miniwykładu,
dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych.
W lekcjach bankowych prowadzonych
przez pracowników ESBANKU Banku Spółdzielczego w bieżącym roku
szkolnym wzięło udział w sumie blisko
150 uczniów.
Współpraca ze szkołami w zakresie
edukacji przyszłych uczestników rynku
finansowego to jeden z priorytetów działalności społecznej ESBANKU Banku
Spółdzielczego. Tematyka oraz sposób
prowadzenia zajęć dostosowane są do
wieku uczniów i uzupełniają szkolne programy nauczania.
– Edukację finansową młodzieży należy rozpoczynać możliwie najwcześniej.
Wyzwania współczesności w postaci
powszechnego dostępu do usług finansowych, w połączeniu z postępem
technicznym, stawiają przed sektorem bankowym szczególne wyzwanie.
W poczuciu społecznej odpowiedzialności, chcemy mieć realny wpływ na praktyczną wiedzę młodych ludzi w dziedzinie
finansów. Zależy nam bowiem, by przyszli dorośli, którzy będą korzystać usług
bankowych, robili to w sposób świadomy
i bezpieczny – tak zaangażowanie ESBANKU Banku Spółdzielczego w edukację ekonomiczną najmłodszych tłumaczy
Marek Rząsowski, Doradca Prezesa ds.
Strategii i Rozwoju.
Pierwszym etapem edukacji bankowej są
lekcje w ramach działalności Szkolnych
Kas Oszczędności. Zajęcia są przede
wszystkim zachętą do oszczędzania,
okazją do poznania historii pieniądza,
nauki sprawdzania zabezpieczeń banknotów. Dla wielu uczniów stanowią także
pierwszy kontakt z bankiem jako instytucją.
W minionym półroczu pracownicy ESBANKU Banku Spółdzielczego, realizując w ten sposób ideę wolontariatu
pracowniczego, przekazali garść cennych informacji uczniom klas nauczania
początkowego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz z czwartoklasistom
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7
w Radomsku. Atrakcję lekcji stanowiła
praktyczna nauka korzystania z testera
banknotów oraz bankowej liczarki.
Z wyjątkowej oferty edukacyjnej skorzystali również uczniowie Publicznego
Gimnazjum nr 3 w Radomsku. Piotr Mielczarek, wolontariusz programu BAKCYL
– Bankowcy dla Edukacji Finansowej
Młodzieży, przeprowadził tam w dwóch
klasach drugich cykl wyjątkowych lekcji
zatytułowanych: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”
i „Finanse na całe życie”.
Skierowany do stojących u progu dorosłości gimnazjalistów projekt Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz
Związku Banków Polskich ma na uwadze wsparcie młodzieży w świadomym
zarządzaniu swoimi finansami, a tym samym stanowi wkład sektora bankowego
w rozwój społeczeństwa. W okresie trwania edycji 2015, czyli od 1.12.2014 do
31.12.2015 r. łącznie zrealizowano 515
lekcji dla ponad 12 000 uczestników na
terenie województw: mazowieckiego,
łódzkiego, śląskiego i małopolskiego.
Inicjatywa objęta została honorowym
patronatem Biura Informacji Kredytowej,
Krajowej Izby Rozliczeniowej, Narodowego Banku Polskiego oraz Kuratorów
Oświaty. ESBANK Bank Spółdzielczy
Partnerem BAKCYLA jest od 2014 roku.
48
49
Z życia SGB
Z życia SGB
Wypłać pieniądze własną dłonią
Nowoczesne rozwiązania techniczne, jakie
do niedawna mogliśmy oglądać jedynie
w filmach science fiction, stają się częścią naszego życia. Klienci Kaszubskiego
Banku Spółdzielczego nie potrzebują już
plastikowej karty, żeby wypłacić pieniądze.
Wystarczy... dłoń!
Indywidualny kod i własna dłoń – więcej
nie potrzeba, aby wypłacić pieniądze z
bankomatu. Zbliżając dłoń do specjalnego
czytnika biometrycznego można też wpłacić pieniądze na własne konto, dokonać
przelewu czy doładować kartę pre-paid telefonu komórkowego.
Najnowocześniejsze urządzenie (nazwanie tego bankomatem to zdecydowanie
za mało) zostało właśnie zainstalowane
w oddziale Kaszubskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Puckiej w Wejherowie.
Urządzenie, nazwane Strefą Obsługi
Klienta 24, jest jednocześnie bankomatem, wpłatomatem oraz kantorem, w którym można wymienić złotówki na euro i
odwrotnie. Klient może więc dokonywać
tradycyjnych wypłat z rachunku, wpłacić
pieniądze na swoje konto (wpłacona kwota jest natychmiast widoczna na rachunku
i możliwa do wykorzystania np. w innych
bankomatach, kasach banku lub bankowości elektronicznej), skorzystać z funkcji
wrzutni nocnej, np. wpłaty utargów sklepu,
doładować telefon, dokonać przelewu zdefiniowanego, a już niebawem założyć lokatę i spłacić kredyt. Co ważne, wszystkie
operacje są wykonywane on-line 24 godziny na dobę.
– Urządzenie wyposażono w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne,
z których najważniejszym i najbardziej
innowacyjnym jest czujnik biometryczny.
Identyfikacja biometryczna zapewnia przede wszystkim najwyższy poziom bezpieczeństwa – wyjaśnia Sławomir Marczewski, Dyrektor wejherowskiego oddziału
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego.
– Dodatkowo jest to też bardzo wygodne
rozwiązanie: klienci, którzy posiadają konto w naszym banku, nie muszą nosić karty.
Wystarczy, że wpiszą swój unikalny kod i
przyłożą dłoń do czytnika biometrycznego.
Na tej podstawie zostają zidentyfikowani i
mogą dokonywać operacji na swoim koncie: wpłacić lub wypłacić pieniądze, zakupić doładowanie do telefonu komórkowego, dokonać zlecenia stałego ze swojego
konta, sprawdzić saldo, czy pobrać wyciąg.
Te opcje już są dostępne, natomiast firma
informatyczna obsługująca to urządzenie pracuje nad oprogramowaniem, które
umożliwi spłatę kredytu oraz zakładanie
lokat.
Czujnik biometryczny jest unikalny na skalę kraju, gdyż większość czujników bazuje
na odczytywaniu linii papilarnych z opuszka palca.
– Odczyt linii papilarnych jest po pierwsze niedokładny, a po drugie mniej bezpieczny – dodaje Dyrektor Marczewski.
– W drastycznym przypadku złodziej może
pozbawić swoją ofiarę palca, by w ten sposób dokonać kradzieży. Tu nie ma takiej
możliwości, ponieważ czujnik biometryczny odczytuje układ żył w dłoni. Urządzenie
bada przepływ krwi przez naczynia krwionośne, które są unikalne dla każdego człowieka. Dłoń musi być więc „żywa”.
Dla wielu osób, szczególnie przyjezdnych,
przydatną opcją jest możliwość wymiany
walut w bankomacie. To unikalna na polskim rynku funkcjonalność – w ramach obsługi kantoru dostępne są operacje: sprzedaż EUR i zakupu EUR. Kantor dostępny
jest bez karty, dzięki czemu z usługi korzystać mogą również obcokrajowcy. Interfejs
został przygotowany w trzech językach.
Klient uruchamiając kantor może wybrać
język polski, angielski lub niemiecki.
Bankomat biometryczny z funkcją wpłatomatu oraz funkcją kantoru czynny 24
godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu,
znajduje się w Strefie Obsługi Klienta 24h w oddziale Kaszubskiego Banku Spółdzielczego przy ulicy Puckiej 5 w Wejherowie.
50
51
Inwestycja w zasoby
leśne –
94%
kapitał, który
rośnie w oczach
48%
25%
Ponad 105 mln aktywów netto, 735 ha lasów, pozyskanie blisko 500 m3 drewna i dobre
wyniki – oto efekt 10. miesięcznej działalności funduszu SGB WI Lasy Polskie FIZ AN,
którym zarządza Dom Maklerski W Investments S.A. Fundusz,
jako pierwszy i jedyny w Polsce, inwestuje wyłącznie w zasoby leśne i dał zarobić swoim
klientom w tym czasie ponad 5,0 proc. O takiej stopie zwrotu na akcjach czy obligacjach,
można było jedynie pomarzyć, a jest to dopiero początek działalności funduszu,
który nie zdążył jeszcze w pełni rozwinąć skrzydeł. O zaletach inwestowania
w lasy opowiada Piotr Sawala, prezes Domu Maklerskiego W Investments S.A.
11%
Wykorzystanie drewna w Polsce, źródło: ITD., GUS
Dlaczego warto inwestować w lasy?
Zasoby leśne to naturalne aktywa, które
dostarczają długookresowy i przewidywalny wzrost wartości zainwestowanego
kapitału. Las rośnie na naszych oczach,
możemy go dotknąć, powąchać, poczuć.
A przy tym można na nim zarobić i to dużo
więcej niż na tradycyjnych klasach aktywów
takich jak akcje czy obligacje. Mówiąc o zarabianiu na lasach mam na myśli przede
wszystkim zysk ze sprzedaży drewna, które
w tej chwili jest jednym z bardziej „gorących”
surowców naturalnych na świecie, w dodatku
całkowicie odnawialnym. Głównym czynnikiem wzrostu wartości aktywa jest biologiczny
wzrost drzewostanu, który może odpowiadać
za minimum 70 proc. całego zwrotu z inwestycji w lasy. Największym argumentem przemawiającym za inwestowaniem w areały leśne jest właśnie rosnące zapotrzebowanie na
drewno, tak w Polsce jak i na całym świecie.
Na sprzedaży drewna można dobrze zarobić?
Zawsze można było i to się nie zmieni,
ponieważ ciągle rośnie popyt na ten surowiec. Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna
i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania
– to prawdziwe przeboje rynkowe. Nasz
kraj jest 10. największym producentem
i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł
drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości około 45 mld zł rocznie, co stanowi 10%
całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej
roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on około
2% PKB. Ale drewno to nie tylko przemysł,
w pełni popytu wśród odbiorców i część surowca jest importowana z innych krajów. I tu
widzimy dla siebie niszę. Duży rynek zbytu,
monopol po stronie dostawcy oraz deficyt
na rynku i brak możliwości zaspokojenia
potrzeb przemysłu drzewnego przez sektor
leśny w Polsce stwarzają doskonałe warunki do wejścia na rynek nowych dostawców drewna. Płynności inwestycji sprzyjać
Nasz kraj jest 10. największym producentem
i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny
sprzedaje za granicę wyroby o wartości około 45 mld zł
rocznie, co stanowi 10% całego polskiego eksportu.
meble i papier. Pojawiają się dla niego nowe
zastosowania, takie jak produkcja energii ze
źródeł odnawialnych.
Od początku transformacji gospodarczej
w Polsce pozyskanie surowca drzewnego
przez Lasy Państwowe, który jest monopolistą na rodzimym rynku (kontroluje 81,1%
polskich lasów), wzrosło przeszło dwukrotnie
z 18,7 mln m3 w 1990 roku do 38 mln m3
drewna w 2014 roku. Pomimo dynamicznego wzrostu sprzedaży drewna na rynku,
Lasy Państwowe nadal nie zaspokajają
będzie przede wszystkim ogromny rozmiar
rynku – Lasy Państwowe zarządzają 7 mln
ha lasów, SGB WI Lasy Polskie FIZ AN zamierza objąć 11,5 tysiąca ha czyli 0,163%
rynku.
Czy kupno akcji albo obligacji nie jest
lepszym pomysłem na pomnażanie kapitału?
W obecnej sytuacji na rynku finansowym
to się po prostu nie opłaca. Najczęściej
wybierane przez Polaków tradycyjne formy
lokowania oszczędności, tracą na atrak
Porównanie stóp zwrotu akcji i certyfikatów SGB WI Lasy Polskie FI ZAN
52
53
Mocne strony
Funduszu
z PROW analizujemy całą dokumentację
zalesieniową. Nad całym procesem zakupów areałów leśnych czuwa kadra wysokiej klasy specjalistów z kilkunastoletnim
stażem i praktyką w zakresie weryfikowania oraz pozyskiwania gruntów, zakładania
upraw leśnych, w tym uzyskiwania pozwoleń administracyjnych i dopłat w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Mapa zasobów banku lasów SGB WI Lasy Polskie
FIZ AN -stan 31.I.2016, źródło: Opracowania własne SGB WI Lasy Polskie FIZ AN
cyjności. Ani oprocentowanie obligacji
ani zysk ze sprzedanych akcji nie przynosi interesujących stóp zwrotu. Inwestując
w akcje zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem utraty kapitału. W latach 2013-2014
obsunięcia kapitału na warszawskim
indeksie WIG20 dochodziły do 40 proc.
zainwestowanych środków. Nieco lepiej wygląda dochodowość obligacji
korporacyjnych, które oferują ok. 6-10
proc. odsetek brutto. Jednak biorąc pod
uwagę występujące często problemy
z płynnością obligacji i odzyskaniem zainwestowanego kapitału, proponowane
oprocentowanie nie jest adekwatne do
ponoszonego ryzyka. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na całym świecie,
dlatego inwestorzy poszukują nowych rozwiązań inwestycyjnych, które są w stanie
zapewnić większy komfort inwestycyjny i
bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Takimi aktywami są grunty rolne, nieruchomości czy właśnie zasoby leśne.
W sierpniu 2015 r. fundusz nawiązał
współpracę z SGB-Bank S.A. do czego
potrzebny jest Wam nowy partner?
Szukaliśmy eksperta w kompleksowej
obsłudze finansowej firm działających
w segmencie rolnym i leśnym. Na rodzi-
mym rynku SGB-Bank S.A cieszy się bardzo dobrą reputacją w tej branży i deklasuje konkurencję. Wybór partnera był więc
całkowicie naturalny. W wyniku współpracy przedstawiciele Banku współdecydują
o zasadach inwestycji w funduszu, który od
ponad dwóch miesięcy używa nazwy SGB
WI Lasy Polskie FIZ AN.
Przez ostatnie 10.miesięcy działalności
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN znacząco
zwiększył wartość zgromadzonych aktywów. Pod koniec stycznia br. aktywa netto
funduszu, przekroczyły 105 milionów złotych. W chwili obecnej w portfelu funduszu
znajduje się ponad 735 ha lasów i gruntów
pod zalesienie. Mamy za sobą też pierwszą trzebież, w wyniku której pozyskaliśmy
blisko 500 m3 drewna różnego sortymentu i szykujemy się do jego sprzedaży- aktualnie negocjujemy ceny z odbiorcami.
Z kolei dwa grunty zakupione pod zalesienie zostały już przygotowane pod wiosenne sadzenie lasu.
Kluczowe
w lasy
stały i stabilny wzrost wolumenu drzewostanu na zalesionych obszarach
specjalistyczna kadra Funduszu posiadająca wieloletnie doświadczenie w gospodarce leśnej zdobywane
w pracy w Lasach Państwowych
Inwestycje w zasoby leśne mają 30.letnią
historię. Lasy jako atrakcyjna opcja inwestycyjna została po raz pierwszy dostrzeżona w Stanach Zjednoczonych z początkiem lat 80. XX wieku. W Polsce o lasach
jako o inwestycji zaczynamy mówić
dopiero dziś. A warto to robić, bo aktywa leśne nie tylko zabezpieczają
zainwestowany kapitał i zapewniają atrakcyjny zwrot, ale też chronią
przed
inflacją.
Inwestycje
w zasoby leśne oferują silną dywersyfikację przy niskiej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów, takimi jak
akcje czy obligacje. Las rośnie niezależnie od koniunktury gospodarczej
czy zmian politycznych.
pozyskiwanie dopłat na zalesianie
oraz utrzymanie upraw leśnych
Inwestowanie w lasy to zaangażowanie
w nieruchomości – tyle, że „żyjące”
długoterminowy wzrost cen ziemi
w Polsce przy stabilizacji cen drewna
w Polsce na poziomie cen europejskich
duży popyt na drewno związany
z dużą ilością (ponad 7000) zakładów
przerabiających drewno (meblarstwo,
przemysł papierniczy, energetyka,
przemysł budowlany)
certyfikacja drewna oraz świadectwa
pochodzenia UE skutecznie ograniczające import drewna z krajów spoza UE
Co w tej chwili dzieje się w funduszu?
Piotr Sawala,
prezes Domu Maklerskiego
W Investments S.A.
inwestycji
utrzymywanie się trwałej przewagi
popytu nad podażą drzewa na quasi
monopolistycznym rynku zdominowanym przez jednego sprzedającego
Naszą intencją od początku było uczynienie ze wzajemnej współpracy platformy
dla osiągania synergii oraz przejrzystości
dla naszych Inwestorów. Liczymy na to,
że przyniesie Klientom wiele korzyści i stanowić będzie rękojmię podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.
Na tym etapie przede wszystkim koncentrujemy się na kupowaniu lasów.
Zanim dojdzie do podpisania aktu notarialnego analizujemy mnóstwo ofert zwracając uwagę na wiele szczegółów. Wybieramy te, które spełniają nasze wymagania,
a następnie odbywa się weryfikacja na gruncie. Kolejnym krokiem jest przygotowanie
przez specjalistów leśnych szacunkowej
wyceny drzewostanu, dzięki której ostatecznie podejmujemy decyzje co do zakupu.
W przypadku, gdy jest to młodnik z dopłatami
zalety
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN jest pierwszym w Polsce funduszem inwestującym
wyłącznie w zasoby leśne oraz grunty do
zalesienia. Główna strategia inwestycyjna funduszu opiera się na inwestowaniu
w grunty pod zalesienia, młodniki, czyli
lasy do 20 lat będące w programie dopłatowym z PROW oraz w dojrzałe drzewostany
w wieku trzebieżowym i rębnym celem prowadzenia regularnej gospodarki leśnej i pozyskiwania jak największych ilości surowca
drzewnego, którego sprzedaż przyczyni się
do wzrostu wartości certyfikatów. Pozostałe elementy mające wpływ na zwiększenie
wartości certyfikatów to:
Zmiany cen drewna oraz inflacja narastająco w Polsce
Klienci
indywidualni
54
Pewny wzrost
Bogate doświadczenie oraz kompetencje nabyte
przez Dom Maklerski W Investments S.A. w ramach
zarządzania WI Inwestycje Rolne FIZ AN, który
jest największym instytucjonalnym zarządcą ziemi rolnej
w Polsce na obszarach przekraczających
2.700 hektarów, jest niezwykle cenne dla efektywnego
projektu SGB WI Lasy Polskie FIZ AN..
i dające przewidywalny zwrot z zainwestowanego kapitału w średnim okresie
czasu. Dodatkowo doświadczenia krajów
rozwiniętych pokazują, że inwestowanie
w leśnictwo jest jedną z najbardziej stabilnych form pasywnego oszczędzania.
Lasy, poza wszystkimi wartościami ekonomicznymi, pełnią bardzo ważne funkcje
ekologiczne i społeczne. Sam odnawialny charakter aktywa oraz jego pozytywny
wpływ na obniżanie poziomu dwutlenku
węgla na świecie stanowi istotną część odpowiedzialności społecznej.
Współpraca z SGB-Bank S.A
Dynamiczny rozwój pierwszego w Polsce
funduszu inwestującego wyłącznie w zasoby leśne oraz bezkonkurencyjny model
inwestycyjny sprawił, że w sierpniu br. roku
partnerem funduszu stał się SGB-Bank
- Nasza współpraca, oprócz współfinansowania, oparta jest również na udziale specjalistów z SGB-Banku w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych. – zaznacza Rafał
Lorek Prezes Zarządu SGB-Banku S.A.
– Ponieważ uznaliśmy naszą współpracę
z WI Lasy Polskie FIZ AN w strukturze innych inwestycji podejmowanych przez Bank,
za bardzo ważną, zdecydowaliśmy się na
użyczenie marki „SGB” do firmowania przedsięwzięcia. Liczymy na to, że nasz bezpośredni udział w funduszu stanowić będzie dla
wszystkich najlepszą rekomendację.
Dom Maklerski W Investments
S.A. – lider funduszy alternatywnych
Dom Maklerski W Investments S.A. specjalizuje się w zarządzaniu funduszami
alternatywnymi opartymi o twarde aktywa.
W swojej ofercie posiada cztery fundusze
Dynamiczny rozwój pierwszego w Polsce funduszu
inwestującego wyłącznie w zasoby leśne oraz
bezkonkurencyjny model inwestycyjny sprawił, że w sierpniu
br. roku partnerem funduszu stał się SGB-Bank S.A.,
który jest ekspertem w kompleksowej obsłudze finansowej firm
działających w sektorze rolno-spożywczym,
wspierający także podmioty i osoby fizyczne zaangażowane
w segmencie rolnym i leśnym.
S.A., który jest ekspertem w kompleksowej obsłudze finansowej firm działających
w sektorze rolno-spożywczym, wspierający
także podmioty i osoby fizyczne zaangażowane w segmencie rolnym i leśnym.
inwestujące środki m.in. w ziemię rolną,
Private Equity, ekskluzywne domy seniora
czy zasoby leśne, co sprawia, że jest to
największy dostawca produktów alternatywnych w kraju.
Lokata
Twój zysk
Bogate doświadczenie oraz kompetencje
nabyte przez Dom Maklerski W Investments S.A. w ramach zarządzania WI
Inwestycje Rolne FIZ AN, który jest największym instytucjonalnym zarządcą ziemi
rolnej w Polsce na obszarach przekraczających 2.700 hektarów, jest niezwykle cenne dla efektywnego projektu SGB WI Lasy
Polskie FIZ AN. Zespół ekspertów DM
WISA od ziemi rolnej oraz powstała sieć
dystrybucji i pośredników pozwolą Funduszowi na efektywne nabywanie dojrzałych
drzewostanów oraz gruntów pod zalesianie w ramach nowego projektu.
Aby wzmocnić zespół, DM WISA zatrudnił
wysokiej klasy specjalistów, zarówno od
obszaru dopłat bezpośrednich z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
jak i procesu zalesiania i utrzymania upraw.
Odpowiedzialni za realizację projektu to
profesjonaliści z dużym doświadczeniem
w swoich dziedzinach, niezbędnym do skutecznej realizacji projektu inwestycyjnego.
Jeżeli potrzebujesz ulokować pieniądze i jednocześnie zarabiać, wybierz lokaty
terminowe w Banku Spółdzielczym SGB lub w Oddziale SGB-Banku S.A.
Bezpłatna infolinia:
800 888 888
www.sgb.pl
Aby uzyskać szczegóły oferty oraz informacje o opłatach i prowizjach, oprocentowaniu, minimalnej kwocie środków pieniężnych wymaganej do otwarcia rachunku lokaty
oraz informacji o minimalnym i maksymalnym okresie lokowania środków, odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego SGB lub Oddział SGB-Banku S.A.
Na realizację
marzeń
Klienci
indywidualni
Kredyt mieszkaniowy
Dobra cena
Skorzystaj z oferty kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym SGB
lub w Oddziale SGB-Banku S.A. i spełnij marzenie o własnych czterech kątach.
Możesz go wykorzystać nie tylko na budowę lub zakup domu czy mieszkania,
ale także na remont lub zamianę.
Bezpłatna infolinia:
800 888 888
www.sgb.pl
Aby uzyskać szczegóły oferty oraz informacje o opłatach i prowizjach, odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego SGB lub Oddział SGB-Banku S.A.
Uzyskanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej.
Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Lokata SGB (zima 2016)” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. W Loterii wezmą udział lokaty 3- i 6-miesięczne, określone w Regulaminie Loterii
Promocyjnej, otwarte w Bankach Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Okres promocji (sprzedaży) lokat trwa od 18.01.2016 do 15.04.2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność
nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.sgb.pl. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty SGB otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A.

Podobne dokumenty