plik w formacie pdf

Komentarze

Transkrypt

plik w formacie pdf
NR 5/2011
PROGRAM OBCHODÓW
DNI GMINY GNIEWINO
18-19. VI:
18.06. – sobota:
PREZENTACJA CENTRUM POBYTOWEGO
„EURO 2012”
GODZ. 12,15
Uroczysta PARADA – przemarsz od Wie¿y Widokowej im. Jana Paw³a II na:
Plac koncertowy przy stadionie gminnym
GODZ. 1300 –1500
OFICJALNE OTWARCIE UROCZYSTOŒCI
POKAZY ARTYSTYCZNE PRZYGOTOWANE PRZEZ M£ODZIE¯
MECZ PI£KI NO¯NEJ Z UDZIA£EM S£YNNYCH „OR£ÓW GÓRSKIEGO
str.”4
GODZ. 1500 – 1630
Zabawy dla dzieci pn. „Pinezkologia” prowadzone przez teatr PINEZKA z Gdañska
Gminny Zjazd OSP
- str. 2
Emeryci
przywitali lato
- str. 3
Konkursy
rozstrzygniête
- str. 4
So³eckie wybory
- str. 5
GODZ. 1630 – 1710
Wystêp IGI
10
KREFFT
z zespo³em
(czyt. str. 2)
30
GODZ. 17 – 18
Wystêp WERONIKI KORTHALS - TARTAS z zespo³em – uczestniczki
programu rozrywkowego „BITWA NA G£OSY”
GODZ. 1830 – 1930
Wystêp
KABARETU NOWAKI
GODZ. 1930 – 2100
Wystêp GRZEGORZA WILKA i MAGDY TUL – muzycy programu
TVP 1 „ JAKA TO MELODIA” – MAGDA TUL – laureatka POLSKIEJ EUROWIZJI 2011
GODZ. 2100 – 2120
Wystêp
TADEUSZA DROZDY
RYSZARDA RYNKOWSKIEGO z zespo³em
GODZ. 2245
Pokaz „ŒWIAT£O
Artystyczne sukcesy
gniewiñskiej
m³odzie¿y
- str. 7
BIEGI
STOLEMÓW
- str. 8 - 9
Puchar wójta
dla Wejherowa
- str. 11
GODZ. 2120 – 2240
Wystêp
WIE¯OWISKO
- str. 6
I D•WIÊK”
19.06. - niedziela:
V KASZUBSKI PRZEGL¥D ORKIESTR DÊTYCH
(Szczegó³y na str. 5)
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
cd. str.
str.22
czyt.
Srebro dla m³odych
pi³karzy z Gniewina
- str. 11
Dobre miejsce
X Zjazd Gminny Zwi¹zku OSP RP Gminy Gniewino
ZBIGNIEW WALCZAK PREZESEM
Podczas X Gminnego Zjazdu Stra¿aków – Ochotników Gminy Gniewino wybrano nowe w³adze Zarz¹du Gminnego. Prezesem ponownie zosta³ wójt Zbigniew Walczak, a przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej Judyta Smulewicz.
7 maja w Domu Stra¿aka w Czymanowie odby³ siê X Zjazd zowe – Krzysztof Malec, Anna Krefta, Sebastian FloGminny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP Gmi- rek, Marcin Pob³ocki i Andrzej Hefta.
ny Gniewino. Otwarcia Zjazdu dokona³ prezes ZG OSP RP Odznaki „Wzorowego Stra¿aka” odebrali: Damian FloZbigniew Walczak witaj¹c zaproszonych goœci, a wœród rek, Krzysztof Kowalczyk, Krzysztof Kopciak, Anna
nich m.in. m³. bryg. Andrzeja Papke – Komendanta Po- Szymikowska-Romejko i Krystyna Sikora.
wiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Wejherowie, Mi- Z kolei podziêkowania wraz z bukietami kwiatów przewodros³awa Józefowicza - Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Powia- nicz¹cy Zjazdu z³o¿y³ na rêce Andrzeja Papke, Miros³awa
towego ZG ZOSP RP w Wejherowie, Dietricha Krzebietke – Przewodnicz¹cego Rady Gminy Gniewino i Bogdana Szymikowskiego – Przewodnicz¹cego Komisji Bezpieczeñstwa i Spraw Spo³ecznych RG Gniewino.
Po powitaniu zebranych przez wójta, wybrano przewodnicz¹cego Zjazdu, którym jednog³oœnie zosta³ dh Zygmunt
Treder.
Po wybraniu komisji zjazdowych dh Zbigniew Walczak
przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Gminnego
z mijaj¹cej kadencji, a przewodnicz¹cy Zjazdu dh Zygmunt
Treder zestawienie liczbowe zainwestowanych œrodków na
rzecz jednostek OSP, iloœci zdarzeñ, organizowanych imprez oraz udzia³ stra¿aków w zawodach i turniejach.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Rewizyjnej za lata 2006
– 2011 przedstawi³a przewodnicz¹ca dh Judyta Smulewicz. Józefowicza i Zbigniewa Walczaka. A potem nast¹pi³ wyPo odczytaniu sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du Gminne- bór nowych w³adz gminnych OSP.
go i z dzia³alnoœci Komisji Rewizyjnej odby³a siê dyskusja. I tak w sk³ad nowego Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku OSP
G³os zabrali Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie RP gminy Gniewino weszli: Zbigniew Walczak – prezes,
m³. bryg. Andrzej Papke oraz dh Miros³aw Józefowicz, któ- Zygmunt Treder i Ryszard Szulc – wiceprezesi, Marcin
rzy na rêce Prezesa Zarz¹du z³o¿yli podziêkowanie, zwra- Pokorski- sekretarz, Tadeusz Lessnau – skarbnik oraz
caj¹c szczególn¹ uwagê na rozwój Gminy i bezpieczeñstwo Krzysztof Treder, Krzysztof Malec i Piotr Sekieta –
oraz zaanga¿owanie siê w zabezpieczenie obiektów pod- cz³onkowie.
czas EURO 2012. Szczególn¹ uwagê przyku³ Kodeks Etycz- W sk³ad Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Judyta Smuny, który m.in. stwierdza krótko, ¿e „Stra¿akiem jest siê lewicz – przewodnicz¹ca, Eugeniusz Gorczycki – wiceprzewodnicz¹cy i Kamila Romanek – sekretarz.
wszêdzie, nie tylko w mundurze”.
Po zakoñczeniu dyskusji nast¹pi³o wrêczenie medali i od- Delegatami na Zjazd Oddzia³u Powiatowego zostali: Zygmunt Treder i Ryszard Szulc.
znaczeñ zas³u¿onym stra¿akom – ochotnikom.
Z³ote medale otrzymali: Krzysztof Blaszke i Jan Borski,
srebrne - Ma³gorzata £awiñska i Jerzy ¯ychliñski, br¹-
Na zakoñczenie Zjazdu Gminnego jego uczestnicy odwiedzili nowobudowany Hotel MISTRAL i zaproszeni zostali
na poczêstunek.
(MOD)
2
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
Dobre miejsce
Kolorowo, weso³o i z fantazj¹
EMERYCI POWITALI LATO
W ostatni¹ sobotê maja gniewiñskie Ko³o Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowa³o uroczyste
powitanie „Lata 2011”.
Zaczê³o siê zbiórk¹ przed remiz¹ OSP w Gniewinie. Na podziêkowa³ za lata wspó³pracy dla rozwoju gminy. Podziêkowania za zaproszenie i gratulacje przekaza³y te¿: Irena
Lorek, przewodnicz¹ca ko³a PZERiI w Choczewie oraz
El¿bieta Tuskowska, przewodnicz¹ca ko³a w Strzebielinie.
Jeszcze tylko Bogumi³a Kornacka, „Pani Lato 2010”, w
towarzystwie Gra¿yny Kadar, „Pani Wiosny 2011”, przekaza³a symboliczn¹ wstêgê El¿biecie Dziubiñskiej, czyli
„Pani Lato 2011” i po odœpiewaniu popularnej piosenki „Lato
plac przybyli sporo osób, a wœród nich wiêkszoœæ pañ ubranych w stroje godne karnawa³u w Rio. Przyby³ te¿ wójt
Zbigniew Walczak i przewodnicz¹cy Rady Gminy Dietrich Krzebietke. O godz. 14,00 z placu przed remiz¹ ruszy³a g³ówn¹ gniewiñsk¹ ulic¹, wzbudzaj¹c zainteresowanie mieszkañców, asekurowana przez Policjê i Stra¿ Gminn¹
barwna kawalkada prowadzona przez Gminn¹ Orkiestrê
Dêt¹. Na skraju wsi czeka³y na ni¹ autokary, którymi uczestnicy parady zostali przewiezieni do œwietlicy w Kostkowie.
Tam odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci.
Goœci przywita³a oficjalnie Teresa Kaczmarek, przewodnicz¹ca gniewiñskiego Ko³a, po czym wójt Zbigniew Walczak pogratulowa³ zebranym za pomys³ „Powitania lata” i
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
czeka” ruszono do zabawy przy dŸwiêkach muzyki granej
przez Paw³a Jarz¹ba. I tak bawiono siê do póŸnych godzin
wieczornych.
(MOD)
3
Dobre miejsce
„GNIEWIÑSKIE PIÓRO” ROZSTRZYGNIÊTE
Rozstrzygniêty zosta³, organizowany przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ pod patronatem Rady Gminy Gniewino, X
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Gniewiñskie Pióro”. W
konkursie wziê³o udzia³ 226 uczestników z ca³ej Polski oraz
spoza kraju. Nades³ano ok. 750 wierszy w 150 zestawach
poetyckich oraz 76 tekstów prozatorskich. Komisja w sk³adzie: Wioleta Majer-Szreder – przewodnicz¹ca, Anna Jastrzêbska, Gabriela Wyszecka, Ewa Haberka, Dorota
Zadroga i Miros³aw Odyniecki – cz³onkowie, nagrodzi³a
w poszczególnych kategoriach nastêpuj¹ce osoby:
KATEGORIA: dzieci
W kategorii dzieci nades³ano tylko dwie prace, w zwi¹zku z
czym Komisja mog³a przyznaæ jedynie wyró¿nienia. Otrzymali je: Jan Adamek, Lubartów, 11 lat - poezja i Sara Moqbil, Lublin, 12 lat - proza.
KATEGORIA: poezja – m³odzie¿:
1 m. Anna Adamowicz, Lublin, 17 lat
2 m. Wictoria Herczek, Katowice, 16 lat
3 m. Aleksandra Hoppe, Gniewino, 15 lat
wyró¿nienia: Dorota Smu³kowska, Warszawa, 17 lat, Aleksandra Nachy³a, Starachowice, 17 lat, El¿bieta Grabka, Kraków, 16 lat, Zuzanna Nitek, Kielce, 14 lat, Barbara £asut,
Pilichowice, 17 lat, Maksymilian Korczyk, £apsze Ni¿ne,
16 lat i Kacper Sobierajski, S³upsk, 14 lat.
KATEGORIA: proza – m³odzie¿:
1 m. – nie przyznano
2 m. - Magdalena Borzucka, Koñczyce Ma³e, 15 lat
3 m. – Agnieszka Makarewicz, Elbl¹g, 17 lat
wyró¿nienia:
Paulina Saramak, Kwidzyn, 14 lat, Agata Jamrozek, Kwidzyn, 15 lat.
Nagrodzone dzieci i m³odzie¿ otrzymaj¹ dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
KATEGORIA: poezja - doroœli:
1 m. - Miros³aw Sza³ata, Cz³uchów
2 m. - Jerzy Fryckowski, Dêbnica
3 m. - Piotr Macierzyñski, £ódŸ
Nagroda specjalna - Henryk Po³chowski, Wejherowo
wyró¿nienia: Cecylia Suszka, Koniaków, Halina Ewa Olszewska, Bi³goraj.
wyró¿nienia w formie wydrukowania pracy w almanachu
pokonkursowym oraz dyplomu uznania: Marcin Czeczko,
Kalisz, Ela Galoch, Turek i Ma³gorzata StachowiakSchreyner, Sulechów.
KATEGORIA: proza – doroœli:
1 m. - Jacek Wojtkowiak, Gdynia
2 m. - Agnieszka Berdyszak, Czempiñ
3 m. - Katarzyna Micota, Wieluñ i Sandra Grzywocz, Chorzów
wyró¿nienia: Roman Dopieralski, Koszalin, Lechos³aw Cierniak, S³upski Ewa Musiorska, Jaworzno.
„SZKOLNE GNIEWIÑSKIE PIÓRO”
W tym konkursie, organizowanym w ramach konkursu ogól- wicz, Nadole, 7 lat, Klaudia Soyka, Strzebielinko, 8 lat, Paniopolskiego, ale o charakterze lokalnym, wziê³y udzia³ dzieci trycja Miotke, Bychowo, 9 lat.
i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kategoria - m³odzie¿:
1m. - Dorota Dejk, Czymanowo, 16 lat
Gniewino.
Komisja w sk³adzie: Wies³awa Turowska – przewodni- 2m. – Fryderyka Grzymkowska, Rybno, 14 lat
cz¹ca, El¿bieta Malec i Waldemar Szczypior nagrodzi³a 3m. – Karol Baranowski, Gniewino, 14 lat
w poszczególnych kategoriach nastêpuj¹ce osoby:
Wyró¿nienia: Aleksandra Hoppe, Gniewino, 15 lat, Szymon
Kategoria - dzieci do lat 11:
RudŸko, Gniewino, 14 lat, Bartosz Sutu³a, Rybno, 14 lat i
Nikodem Smorawiñski, Tadzino, 12 lat.
1m. – Dawid Selonka, Lisewo, 11 lat
2m. – Emilia Warmiñska, Gniewino, 10 lat i Piotr Górkow- Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymaj¹ dyplomy oraz
ski, Gniewino, 10 lat
nagrody rzeczowe.
Wyró¿nienia: Norbert Bia³k, Perlino, 9 lat, Julia Ruszkie- Gratulacje dla laureatów!
Uroczyste wrêczenie nagród laureatom konkursów, po³¹czone z programem artystycznym, odbêdzie siê 10 czerwca o godz. 18,00 w sali kinowo - widowiskowej Gminnego Oœrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie. Zzapraszamy!
„Gniewino 2011”
V KASZUBSKI PRZEGL¥D ORKIESTR DÊTYCH
19 czerwca br. w kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Gniewinie, w ramach obchodów DNI GNIEWINA,
odbêdzie siê V Kaszubski Przegl¹d Orkiestr Dêtych „GNIEWINO 2011”. Zapocz¹tkuje go o godz. 12,30
parada 10 orkiestr ulicami Gniewina, a zakoñczy pokaz tañca zespo³ów dzia³ajacych przy GOTiS i wystêp zespo³u BLIZA z koncertem „Disco polo po kaszubsku”.
Przegl¹d organizowany jest pod patronatem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oraz Pañstwowej Szko³y Muzycznej I
Stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie. Wezm¹ w nim udzia³ orkiestry dête nie tylko z regionu Kaszub, ale tak¿e
z zagranicy, m.in. Orkiestra Dêta Pañstwowej Szko³y Muzycznej z Kaliningradu. Zapraszamy!
4
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
Dobre miejsce
Po so³eckich wyborach
NOWI SO£TYSI, NOWE RADY
Za nami, trwaj¹ce od drugiej po³owy maja do 2 czerwca, wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie Gniewino. Przedstawiamy wiêc, w porz¹dku alfabetycznym, nowo wybranych przedstawicieli mieszkañców naszych so³ectw.
Kwidziñski.
So³ectwo BYCHOWO:
So³ectwo MIERZYNKO:
So³tys: Danuta Bianga
Rada so³ecka: Tadeusz Abako, Józef Biernat, Jan Dybow- So³tys: Bogumi³a Zynderwald.
Rada so³ecka: Dorota Pe³kowska, Rafa³ Bojke i Alojzy Petrow.
ski, Kazimierz Pranga i Jadwiga Struk.
So³ectwo CHYNOWIE:
So³ectwo MIERZYNO:
So³tys: Jadwiga Szulc.
Rada so³ecka: S³awomir Schiplak, £ukasz Miotk i Halina
Szymañska.
So³tys: Dariusz Majtacz.
Rada so³ecka: Halina Juszczak, Roman Maksymiuk, Krzysztof Majtacz, Andrzej P³otek i Justyna Wiszniewska.
So³ectwo CZYMANOWO:
So³ectwo NADOLE:
So³tys: Dariusz Treder.
Rada so³ecka: Bo¿ena Rona, Wojciech Pieni¹¿ek i Bernadeta Korth.
So³tys: Edward Styn.
Rada so³ecka: Emilia Kamiñska, Tadeusz Lessnau i Krystyna Szymikowska.
So³ectwo GNIEWINO:
So³ectwo PERLINO:
So³tys: Jan Przepióra.
Rada so³ecka: Teresa Jafernik, Jolanta Treder, Andrzej Pelowski, Stanis³aw Ewald i Gertruda Wittbrodt.
So³tys: Ryszard Tyszer.
Rada so³ecka: Jan Kolaska, Mariusz Plichta i Gra¿yna Rompca.
So³ectwo KOSTKOWO:
So³tys: Andrzej Miedziak.
Rada so³ecka: Izabela Sutu³a, Andrzej Wróblewski i Alfons Lis.
So³tys: Teresa Kaczmarek.
Rada so³ecka: Danuta Gacek, Zbigniew Bobrycki, Mariusz
Grzywacz, Boles³aw Dutko i Krystian D¹bkowski.
So³ectwo LISEWO:
So³tys: Bo¿ena Hoeft.
Rada so³ecka: Agnieszka Wolter, Marek Thiel i Stanis³aw
ZAPRASZAMY!
Zapraszamy na podsumowanie i prezentacjê osi¹gniêæ
uczestników zajêæ zorganizowanych przez Grupê Inicjatyw
Kulturalnych przy Towarzystwie Oœwiatowym w Gniewinie. W programie otwarcie wystawy prac wykonanych pod-
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
So³ectwo RYBNO:
So³ectwo TADZINO:
So³tys: Anna Münch.
Rada so³ecka: Adam Nawrocki, Aneta Partyka i Zenon
Sikora.
(MOD)
czas zajêæ plastycznych i fotograficznych, przedstawienia
teatralne, wystêpy m³odych muzyków (zaprezentuj¹ to, czego
nauczyli siê).
Spotkanie uczestników i instruktorów zajêæ, rodziców i sympatyków tej ciekawej inicjatywy odbêdzie siê 21 czerwca o
godz. 17,00 w Sali Kinowej GOTiS w Gniewinie.
5
Dobre miejsce
III Otwarty Turniej Kabaretowo - Teatralny
WIE¯OWISKO
Po raz trzeci na scenie GOTiS odby³ siê Turniej Kabaretowo – Teatralny „Wie¿owisko”, w którym udzia³
wziê³y szkolne i m³odzie¿owe grupy teatralne i kabaretowe.
W tym roku po raz trzeci na scenie Gminnego Oœrodka
Turystyki i Sportu w Gniewinie mia³y okazjê zaprezentowaæ siê m³ode zespo³y kabaretowe i teatralne nie tylko z
powiatu wejherowskiego. W pi¹tek, 20 maja, wyst¹pi³o 10
zespo³ów, od klas najm³odszych do studentów, w tym a¿ 4 z
gminy Gniewino: Brzeszczot Junior (SP w Gniewinie) ze
spektaklem pt. „Od czegoœ trzeba zacz¹æ”, Amator (Gimnazjum w Gniewinie) ze spektaklem pt. „Berenika i Filip”, Klasa IV A (SP w Gniewinie) – „Bal bajek” oraz
Kabaret Brzeszczot (Gimnazjum w Gniewinie i Liceum)
ze spektaklem pt. „Opowieœæ idioty”.
- Turniej nie ma charakteru konkursu, a jedynie przegl¹du
dokonañ m³odych mi³oœników sztuki kabaretowej i teatralnej – wyjaœnia Wioletta Majer – Szreder, pomys³odawczyni i organizator turnieju. – Tym niemniej, zaproszona przez
nas jako ekspert aktorka teatralna i filmowa Urszula Kowalska, po obejrzeniu spektakli, poza recenzjami i wskazówkami do dalszej pracy, postanowi³a wyró¿niæ nagrodami rzeczowymi m³odych wykonawców za kreacje aktorskie i ich opiekunów za re¿yseriê i opiekê artystyczn¹.
I tak wyró¿nienia za grê aktorsk¹ otrzymali: Monika P³omin - LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie, Krzysztof Niedziela, Gniewino, student, Paulina Angel i Micha³
Wojdylak - Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa w Bolszewie.
Natomiast wyró¿nienia dla opiekunów grup - za re¿yseriê i
opiekê artystyczn¹ - otrzymali: Edyta £ysakowska-Sobiczewska – ZSP nr 1 im Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, Gra¿yna Tamas i Aneta Ko³odziejczyk - SP
im. Jana Paw³a II w Redzie oraz Bogumi³a Hirt - Niedziela i Wioletta Majer - Szreder - SZS w Gniewinie.
- Podoba mi siê interdyscyplinarna formu³a „Wie¿owiska” stwierdzi³ Tomasz Fopke, naczelnik wydzia³u promocji i
kultury wejherowskiego starostwa, który z zainteresowaniem ogl¹da³ popisy m³odych aktorów. - Na gniewiñskiej
scenie z powodzeniem prezentowa³y siê zespo³y taneczne
jak równie¿ trupy aktorskie i kabaretowe. Szczególnie zainteresowa³o mnie wykonanie kaszubskich tañców na góralsk¹
nutê, misterne wykonanie kostiumów redzkiej grupy teatralnej i œwietne dialogi m³odszych „Brzeszczotów”. Gratulujê
organizatorom i trzymam kciuki za kolejne edycje tej wartoœciowej imprezy!
My równie¿ gratulujemy i trzymamy kciuki a dodatkowo
informujemy, ¿e zorganizowanie „Wie¿owiska” by³o mo¿liwe dziêki finansowemu i organizacyjnemu wsparciu wejherowskiego starostwa, w³adz samorz¹dowych gminy Gniewino, Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ i Gminnego Oœrodka
Turystki i Sportu w Gniewinie.
M. Odyniecki
6
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
Dobre miejsce
Dla Marty Reszki i Krzysztofa Niedzieli
NAGRODY
ZA KREACJE
AKTORSKIE
Podczas Eliminacji Rejonowych Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze” nagrody za aktorskie kreacje
otrzyma³a Marta Reszka i Krzysztof Niedziela z zespo³u teatralnego AMATOR.
Po raz XXVII odby³y siê w Rumi Rejonowe Eliminacje
Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze”, w których wziê³o udzia³ 15 zespo³ów i grup teatralnych z powiatu puckiego
i wejherowskiego, w tym dzia³aj¹cy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewinie zespó³ AMATOR. Niestety, nie
uda³o siê naszym m³odym aktorom powtórzyæ ubieg³orocznego sukcesu, kiedy to wygrali eliminacje a w Wojewódzkim Finale wywalczyli II miejsce.
Tym razem jury w sk³adzie: Teresa Wasiak – aktorka,
przewodnicz¹ca jury oraz Mariusz ¯arnecki – aktor i
Monika Ga³kowska – butafor, uzna³o, ¿e najlepsze spektakle przedstawi³y zespo³y: S£ONECZNI ¯EGLARZE ze
Szko³y Podstawowej w Swarzewie i TEATRALKI ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Rumi i one reprezentowaæ bêd¹ nasz
powiat w Finale.
Jury doceni³o jednak aktorskie talenty i przyzna³o nagrody
indywidualne za wybitne kreacje aktorskie a¿ dwojgu m³odym aktorom z Gniewina. Otrzymali je wykonawcy g³ównych ról: Marta Reszka za rolê Bereniki i Krzysztof Niedziela – za rolê Filipa w spektaklu wed³ug scenariusza
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
Barbary Dohnalik „Stary numer z klatkami”. Ponadto fantastyczna i wstrz¹saj¹ca by³a kreacja Filipa Rohde, który
zagra³ despotycznego ojca Bereniki. Gratulujemy! (MOD)
Na Festiwalu w Lêborku
W Y TA Ñ C Z O N Y
SUKCES
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Tañca odby³ siê w
Lêborku IV Ogólnopolski Festiwal Tañca, w którym
tañczy³o oko³o 750 osób.
Miêdzynarodowy Dzieñ Tañca obchodzony jest od 1982
r., a dzieñ 29 kwietnia wybrano na czeœæ Jean-Georges’a
Noverre’a, francuskiego tancerza, wielkiego reformatora
sztuki tañca. Od czterech lat Miêdzynarodowy Dzieñ Tañca obchodzony jest równie¿ w Lêborku, za spraw¹ konkursu, który odbywa siê w Pañstwowej Szkole Muzycznej. W
tym roku prezentacje taneczne ocenia³o jury w sk³adzie:
El¿bieta Kubiec, Jakub Grêda i Sebastian Bia³obrzeski – przewodnicz¹cy jury.
Bardzo dobrze wypad³y w festiwalowym konkursie tañca
dwie grupy z Gniewina: Mali Nadolanie i Cheerleaders.
Mali Nadolanie wyst¹pili w kategorii „Taniec Ludowy”
i zdobyli trzecie miejsce, a Cheerleaders tañczy³y w kategorii „Formy Inne” i otrzyma³y wyró¿nienie.
Poziom konkursu by³ bardzo wysoki, a razem zatañczy³o ok.
750 osób, g³ównie z pó³nocnej i œrodkowej Polski. Tym wiêksze s³owa uznania dla naszych m³odych tancerzy i ich nauczycielki – Doroty Wiêckowskiej ze Szko³y Tañca DORADANCE.
Wyjazd ten zaowocowa³ równie¿ nominacj¹ grupy Mali
Nadolanie do wziêcia udzia³u w 38 Harcerskim Festiwalu
Kultury M³odzie¿y Szkolnej „Kielce – 2011”, który odbêdzie siê w dniach 11 - 24 lipca 2011.
(MOD)
7
Dobre miejsce
XXIV BIEGI STOLEMÓW
W sobotê, 7 maja, w Gniewinie, odby³a siê jedna z najbardziej znanych gniewiñskich imprez sportowych –
XXIV „Bieg Stolemów”. Zawodnicy wzorem lat ubieg³ych uczestniczyli w biegach szkolnych zamkniêtych oraz
w otwartym biegu ulicznym.
W tym roku, podobnie jak rok wczeœniej, Biegi Stolemów
odby³y siê przy Kompleksie Turystycznym „Kaszubskie
Oko” w Gniewinie. Spowodowane to by³o przygotowaniami do EURO 2012 na obiektach sportowych przy Stadionie
Gminnym. Do rywalizacji stanê³o 260 zawodniczek i zawodników z ró¿nych miejscowoœci województwa pomorskiego.
Rozegrano w sumie 19 biegów w 10 kategoriach. Oto wyniki:
400 m rocznik 2003 i m³odsi
Dziewczêta:
II m. – Wiktoria Wilma – SP Szczenurze
I m. – Kinga Hoeft – SP Gniewino
III m. – Kaja Pob³ocka – SP Lêbork
II m. – Agata Syska – SP Goœcicino
IV m. – Patrycja Miotke – SP Gniewino
III m. – Julia Jaros – SP Goœcicino
V m. – Adrianna Zalewska – SP Kostkowo
IV m. – Kinga Ranachowska – SP Szczenurze
Ch³opcy:
V m. – Julia Adrian – SP Wejherowo
I m. – Beniamin Damps – SP Luzino
II m. – Mateusz Kryszak – SP Kostkowo
III m. – Norbert Zieman – SP Kostkowo
IV m. – A Maksymiuk – SP Gniewino
V m. – Kacper Grzywacz – SP Kostkowo
600 m rocznik 2001
Dziewczêta:
I m. – Marta Roksz – SP Bolszewo
II m. – Dominika Wenig – SP Lêbork
III m. – Maria Gr¹z – SP Szczenurze
IV m. – Kamila Domarus – SP Kostkowo
V m. – Agata Bia³k – SP Bolszewo
Ch³opcy:
I m. - B³a¿ej Hewelt – SP Bolszewo
II m. – Sebastian Wróblewski – SP Kostkowo
III m. – Szymon Treder – SP Gniewino
IV m. – £ukasz Hebel – SP Kostkowo
Ch³opcy:
V m. – Mateusz Szela – SP Kostkowo
I m. – Konrad Szczepaniuk – SP Gniewino
600 m rocznik 2000
II m. – Micha³ Szmidt – SP Gniewino
Dziewczêta:
III m. – Pawe³ G³odoski – SP Gniewino
I m. – Zofia Topp – SP Luzino
IV m. – Micha³ Pranga – SP Gniewino
II m. – Natalia Sochaj – SP Szczenurze
V m. – Artur Szymikowski – SP Gniewino
III m. – Klaudia Iskra – SP Szczenurze
IV m. – Agata Baranowska – SP Kostkowo
V m. – Julia Damps – SP Luzino
Ch³opcy:
I m. – Krystian Partyka – SP Kostkowo
II m. – Sebastian Klawikowski – SP Wierzchucino
III m. – Mateusz Bronk – SP Szczenurze
IV m. – Bartek Gawiñski – SP Gniewino
V m. – Przemys³aw Behrendt – SP Gniewino
800 m rocznik 1999
Dziewczêta:
I m. – Martyna Lessnau – SP Goœcicino
II m. – Monika Narczykowska – SP Gniewino
400 m rocznik 2002
III m. – Beata Widera – SP Szczenurze
Dziewczêta:
IV m. – Oliwia Rogocka – SP Wierzchucino
I m. – Emilia Boho – SP Szczenurze
cd str. 9
8
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
Dobre miejsce
BIEGI STOLEMÓW
cd. ze str. 8
V m. – Wiktoria Klawikowska – SP Wierzchucino
Ch³opcy:
I m. – Patryk Angel – SP Goœcicino
II m. – Damian Synowiecki – SP Gniewino
III m. – Patryk Szmidt – SP Gniewino
IV m. – Szymon Goyke – SP Wierzchucino
V m. – Tomasz Gora – SP Kostkowo
800 m rocznik 1998
Dziewczêta:
I m. – Angelika Wenig – SP Lêbork
II m. – Justyna Horbacz – SP Szczenurze
III m. – Klaudia Ba³dyga – SP Kostkowo
IV m. – Klaudia Derêgowska – SP Szczenurze
V m. – Klaudia Bronk – SP Kostkowo
Ch³opcy:
I m. – Przemys³aw Reck – SP Gniewino
II m. – Dawid Klawikowski – SP Wierzchucino
III m. – Kamil Dominik – SP Gniewino
IV m. – Damian Borkowski – SP Kostkowo
V m. – Gracjan Goyke – SP Wierzchucino
Ch³opcy:
I m. – Arkadiusz Klarecki – Gimn. Gniewino
II m. – W³adys³aw Skoczke – Gimn. Kostkowo
1600 m rocznik 1994 – 1991
Ch³opcy:
I m. – Patryk Szulcer – UKS Ekonomik Lêbork
5600 m Bieg Uliczny Otwarty
Kobiety:
I m. – Kamila Pob³ocka – Lebork
II m. – Ewelina Paprocka – Oblewice
III m. – Dorota Strupiñska – Lebork
Mê¿czyŸni:
I m. – Leszek Zblewski – Koœcierzyna
II m. – Tadeusz Zblewski – Bytów
III m. – Krzysztof Paprocki – Têcza
1000 m rocznik 1997-1996
Dziewczêta:
I m. – Marta Topp – Gimn. Luzino
II m. – Agata Okroy – Gimn. Bolszewo
III m. – Rozalia Grabowska – Gimn. Bolszewo
IV m. – Joanna Stawarz – Gimn. Szczenurze
V m. – Ma³gorzata Socha – Gimn. Kostkowo
Ch³opcy:
I m. – Rados³aw Czarnecki – Gimn. Bolsdzewo
II m. – Sebastian Serafin – Gimn. Gniewino
III m. – Bartek Treder – Gimn. Gniewino
IV m. – Tomasz Roksz – Gimn. Bolszewo
V m. – Artur Reszka – Gimn. Gniewino
1200 m rocznik 1995
Dziewczêta:
I m. – Anna Lesner – Gimn. Kostkowo
II m. – Magdalena Choszcz – Gimn. Linia
III m. – Martyna Goyke – Gimn. Gniewino
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
Organizatorem Biegów Stolema by³ Klub Sportowy STOLEM
Gniewino przy wspó³udziale Gminnego Oœrodka Turystyki i
Sportu, a finansowego wsparcia udzieli³o Starostwo Powiatowe
w Wejherowie, w³adze samorz¹dowe Gminy Gniewino oraz
Rada Wojewódzka LZS w Gdañsku.
(MOD)
9
Dobre miejsce
WULKANIZACJA
Rybno 14
Czynne: Pon. - Pt. 9.00 - 18.00
Sob. 9.00 - 15.00
tel. 792-529-579
Serwis opon. Opony nowe i u¿ywane.
JEST PRACA!
Elektryk
-automatyk
Wymagania
- wykszta³cenie o profilu elektrycznym
- œwiadectwo kwalifikacji E do 1kV
- prawo jazdy kat. B
- sumiennoϾ
- dyspozycyjnoœæ (w okresie maj – paŸdziernik praca w
delegacji)
- brak przeciwwskazañ do pracy na wysokoœci
Zadania
Kompleksowa
obs³uga dekoracyjna.
Wesela, œluby, rocznice, przyjêcia oraz inne imprezy
okolicznoœciowe i firmowe.
Dekoracje wykonujemy z tkanin, kwiatów oraz balonów.
www.dekoracje-anna.pl tel. 509-382-615
Gabinet Stomatologiczny
w Gniewinie przy ul Pomorskiej 40
zaprasza do skorzystania z odp³atnych us³ug w zakresie:
- stomatologii zachowawczej, estetycznej i dzieciêcej,
- endodoncji,
- protetyki,
- chirurgii stomatologicznej i implantologicznej,
- wybielania zêbów.
- monta¿/prefabrykacja szaf sterowniczych
- monta¿ instalacji elektrycznych oraz automatyki
Oferujemy
- pracê w m³odym zespole
- mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego
- atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych
kwalifikacji
Wiêcej informacji na stronie: www.riela.pl
Zainteresowanych prosimy o przesy³anie zg³oszeñ drog¹
mailow¹ na adres: [email protected] lub listownie/
osobiœcie na adres: Kartoszyno, ul. Przemys³owa 3, 84-110
Krokowa
Prosimy o podanie w tytule wiadomoœci numeru referencyjnego og³oszenia: EL/E/04/11
Wszystkie zabiegi wykonywane s¹ bezboleœnie.
Zapraszamy - wspólnie zaplanujemy leczenie, a tak¿e
ustalimy przewidywane koszty.
Gabinet czynny we wtorki w godz. 14:00 - 19:00
Rejestracja telefoniczna: 58 670-68-32, 664-507-422
GOTiS w Gniewinie
zaprasza na:
- aerobik wodny na p³ywalni krytej – w ka¿dy wtorek
i czwartek o godz. 18,00
- aerobik w sali tanecznej GOTiS – w poniedzia³ki o
godz. 18,00
Bli¿sze informacje: recepcja p³ywalni krytej,
tel. (58) 676-79-09.
10
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
Dobre miejsce
Mistrzostwa nauczycieli w futbolu
PUCHAR WÓJTA DLA WEJHEROWA
W rozegranych w Gniewinie Mistrzostwach Powiatu Nauczycieli w Halowej Pi³ce No¿nej o Puchar Wójta
Gminy Gniewino triumfowa³a dru¿yna z miasta Wejherowa.
Piêæ dru¿yn pi³karskich – z miast Wejherowo i Rumia oraz
gmin Wejherowo, £êczyce i Gniewino – stanê³o na starcie
Mistrzostw Powiatu Nauczycieli w Halowej Pi³ce No¿nej
rozegranych w hali sportowej w Kostkowie. Nagrod¹ g³ówn¹
by³ Puchar Wójta Gminy Gniewino.
Po stoj¹cych na bardzo wysokim poziomie spotkaniach
zwyciê¿y³a dru¿yna nauczycieli z miasta Wejherowa w sk³adzie: Grzegorz Lisewski, Cezary Lewandowski, Maciej Syska, Krzysztof Jezierski, Sebastian Markowski, Janusz Magulski, odnosz¹c trzy zwyciêstwa i raz
remisuj¹c. Na drugim miejscu uplasowali siê gospodarze –
dru¿yna z Gniewina, która odnios³a dwa zwyciêstwa, raz
zremisowa³a i raz przegra³a.
Najlepszym zawodnikiem zosta³ wybrany Grzegorz Lisewski – miasto Wejherowo, najlepszym bramkarzem Krystian
Mudlaf – gmina £êczyce, zaœ królem strzelców z 5 bramkami na koncie zosta³ Remigiusz Serbak – tak¿e z £êczyc.
Koñcowa kolejnoœæ:
I m. – Miasto Wejherowo
II m. – Gmina Gniewino
III m. – Gmina £êczyce
IV m. – Miasto Rumia
V m. – Gmina Wejherowo
Na zakoñczenie zawodów zespo³y zosta³y nagrodzone pucharem, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które wrêcza³ Jacek Bagnecki, dyrektor Samorz¹dowego Zespo³u
Szkó³ w Kostkowie. Spikerem zawodów by³ S³awomir K³osowski, a organizatorami: Powiatowy Zespó³ Placówek
Oœwiatowo Wychowawczych w Wejherowie oraz Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie. Nagrody ufundowali:
Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino, Powiatowy Zespó³ Placówek Oœwiatowo Wychowawczych w Wejherowie oraz Firma Zina.
(MOD)
Mistrzostwa Powiatu w Mini Pi³ce No¿nej
WICEMISTRZOWIE Z GNIEWINA
Podczas rozegranych 24 maja w Redzie Mistrzostwach Powiatu w Mini Pi³ce No¿nej Ch³opców Szkó³ Podstawowych
srebrny medal zdoby³a dru¿yna z SZS w Gniewinie.
Uczniowie z Gniewina eliminacje w swojej grupie zakoñczyli na I miejscu, wygrywaj¹c z zespo³ami: z Goœcicina 2:0,
Wejherowa 3:2 i £êczyc 5:0. W drodze do fina³u naszym
zawodnikom przysz³o siê zmierzyæ z dru¿yn¹ z Bojana. Zespó³ z Gniewina wygra³ ten mecz 2:0 i dziêki temu zapewni³
sobie medalowe miejsce w ca³ym turnieju.
Mecz o pierwsze miejsce reprezentacja naszej szko³y stoczy³a ponownie z dru¿yn¹ z SP nr 6 z Wejherowa. Tym
razem nie uda³o siê podopiecznym Bartosza Kobusa odnieœæ zwyciêstwa. Przegrali i zajêli II miejsce, zdobywaj¹c
srebrne medale. Mimo pora¿ki w finale, osi¹gniête miejsce
to sukces gniewiñskich pi³karzy.
teusz Minga, Jakub Ko¿yczkowski, Grzegorz Blizna, DaSk³ad gniewiñskiej dru¿yny: Dawid D¹browny – bram- mian Synowiecki, Krzysztof Kankowski, Szymon Kankowkarz oraz w polu: Marcin Stêpieñ, Kamil Dawidowski, Ma- ski i Micha³ Okrój.
Tekst: Wojciech RudŸko
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011
11
SPONSORZY „STOLEMA”
KRZY¯ÓWKA nr 5
Poziomo:
1 – pierwszy stopieñ skali dur lub moll
6 – inaczej sklejka
7 – solowy fragment wokalny bêd¹cy czêœci¹ opery
8 – lepiej trzymaæ je na wodzy
10 – krzew z rodziny ró¿owatych
12 – tn¹ca czêœæ no¿a
14 – na drzwiach pokoju hotelowego
15 – na g³owie króla
16 – np. grupa budowlañców lub sportowców
17 – lepiszcze
Pionowo:
1 – czêœæ ¿o³¹dka prze¿uwaczy
2 – ..... Stepanik lub imiê dziewczyny ratownika (z piosenkui Rudiego Schuberta)
3 – ukochany Afrodyty
4 – mityczny lotniarz, syn Dedala
5 – kumkaj¹ w stawie
9 – gotowanie siê np. zupy
11 – manewr stosowany przez szachistów
12 – wichura
13 – mieszka w Ankarze
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
KONTAKT
z Redakcj¹ „BIULETYNU”:
Miros³aw Odyniecki tel. 0602-132-061
materia³y i informacje mo¿na te¿ nadsy³aæ na pocztê
e-mail:
[email protected] lub [email protected]
Taksówka osobowa Gniewino
Piotr Szreder
600 343 358, 58 676-73-22
Przewóz 6 osób, dojazd do klienta gratis
TELEFONY STRA¯Y GMINNEJ
W KOSTKOWIE:
58 670 69 98, 58 670 66 21
POLICJA - 997,
STRA¯ PO¯ARNA - 998,
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
ALARMOWY KOMÓRKOWY - 112
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 5/2011

Podobne dokumenty

plik w formacie pdf

plik w formacie pdf Nagrody i podziêkowania m³odym artystom i ich opiekunom wrêcza³ Krzysztof Kochan, sekretarz gminy Gniewino. Mi³ym i zaskakuj¹cym akcentem imprezy by³o pojawienie siê w sobotê podczas wrêczania nagr...

Bardziej szczegółowo

plik w formacie pdf

plik w formacie pdf Biesiada by³a te¿ okazj¹ do z³o¿enia podziêkowañ i wrêczenia przez wójta gminy nagród laureatom tegorocznego konkursu estetyzacyjnego „Jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹”(o samym konkursie i jego laureat...

Bardziej szczegółowo