Regulamin gry miejskiej – Tajemnice Starego Miasta w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

Regulamin gry miejskiej – Tajemnice Starego Miasta w Warszawie
Regulamin gry miejskiej – Tajemnice Starego Miasta w Warszawie
IV Edycja – rok szkolny 2014/2015
1. Organizatorem gry jest Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
Społeczne Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego przy ul. Traktorzystów
16, 02-495 Warszawa
2. Celem gry jest zapoznanie uczniów warszawskich gimnazjów z ciekawymi
miejscami na warszawskiej Starówce, zwrócenie ich uwagi na informacje
zawarte w nazwach ulic, tablicach pamiątkowych, zapoznanie z atrakcjami,
ciekawostkami i zagadkami kryjącymi się na nim, odkrycie śladów Powstania
Warszawskiego.
3. Gra odbędzie się w dniu 3-go czerwca 2015 r. na warszawskiej Starówce.
Uroczyste powitanie uczestników odbędzie się o godz. 12.00 przy Kolumnie
Zygmunta. Start i meta gry znajdować się będą w specjalnie oznaczonych
miejscach na Starym Mieście. Meta znajduję się przy ostatnim, trzecim punkcie
kontrolnym.
4. Uczestnictwo w grze jest dobrowolne. Do gry można się zgłaszać do dnia 22go maja 2015 r. Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwę zgłaszanej szkoły
- nazwiska i imiona uczestników ( 5 osób )
- nazwisko opiekuna
- kontakt telefoniczny i mailowy do opiekuna.
Uczestnicy rejestrują się mailowo na adres: [email protected]
5. Uczniowie i uczennice biorący udział w grze powinni dostarczyć do
organizatora pisemną zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w grze:
skan zaświadczenia przesłany na adres mailowy organizatora do 22-go
maja 2015 r.
6. Każda z osób, biorących udział w grze, powinna być w dobrym stanie
zdrowia. Organizatorzy nie zapewniają osobom uczestniczącym w grze opieki
medycznej.
7. W grze może wziąć udział nieograniczona ilość drużyn. Każda drużyna
liczy 5 uczestników.
8. Uczestnicy otrzymują na początku rozgrywki mapę oraz kartę gry. Karta
posłuży do gromadzenia punktów i będzie dokumentem potwierdzającym
postępy drużyny w grze. Drużyny startują w kolejności zgłaszania się. Drużyny
Gimnazjum STO 4 startują jako ostatnie.
9. Odbierając kartę drużyny, uczestnicy zgadzają się na warunki gry i
potwierdzają, że zapoznali się z jej regulaminem.
10. Przy każdym punkcie kontrolnym czekają na uczestników 2 osoby z naszej
szkoły, które przekażą uczestnikom wskazówkę w formie zagadki lub przekażą
zadanie do wykonania. W
punkcie kontrolnym uczestnicy otrzymują
odpowiednie stemple, które potwierdzają fakt dotarcia do tego miejsca.
11. Warunkiem zaliczenia całej trasy jest zdobycie wszystkich
pieczątek/wpisów uzyskanych w poszczególnych punktach. Drużyna nie
otrzymuje dodatkowych punktów za czas przejścia. Ważne jest przestrzeganie
ram czasowych.
12. Każda drużyna otrzymuje 2 godziny na przejście całej trasy gry miejskiej.
Czas startu każdej drużyny zostanie odnotowany przez organizatora podczas
otrzymania przez każdą z drużyn teczki z materiałami do gry, natomiast czas
zakończenia gry zostanie zapisany przy jej oddaniu.
13. Zwycięzcą zostaje drużyna, która prawidłowo odpowie na jak największą ilość
pytań i wypełni kartę gry. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych naszej
szkoły do 16-go czerwca 2015 r. Zwycięskie trzy drużyny otrzymają dyplomy
uczestnictwa w grze drogą pocztową.
14. W dowolnym momencie gry, organizatorzy mają prawo odebrania karty
grupie (tym samym wykluczając ją z gry), jeżeli zauważą naruszenie zasad
bezpieczeństwa, zdobywanie informacji w inny sposób niż przewiduje to karta
gry.
15. Organizator nie zwraca i nie ponosi kosztów przejazdu uczestników gry
oraz ich opiekunów.
16. W przypadku kwestii spornych, lub nieujętych w tym regulaminie,
obowiązują
decyzje
podejmowane
przez
organizatorów
gry.
17. Gra toczy się na terenie wyłączonym z ruchu miejskiego,
prosimy jednakże o zachowanie szczególnej ostrożności.