Plakat A3 - B-ACT - zostan inzynierem - projekt

Komentarze

Transkrypt

Plakat A3 - B-ACT - zostan inzynierem - projekt
KONKURS
„ Zostañ
„
In¿ynierem!
Koniec Szko³y? I co dalej!?
Daj sobie szansê - weŸ udzia³ w konkursie!
sp. z o. o.
to wykwalifikowany zespó³ specjalistów,
którzy dziel¹ siê wiedz¹ i doœwiadczeniem
przy realizacji projektów inwestycyjnych.
Skorzystaj z tej okazji - do³¹cz do Zespo³u naszych pracowników !
A my dodatkowo op³acimy czesne za Twoje studia!
Taka okazja mo¿e siê nie powtórzyæ! Ju¿ teraz zadbaj o swoj¹ przysz³oœæ do³¹cz do nas!
Wspó³pracuj z najlepszymi!
SZCZEGÓ£Y KONKURSU:
Do 31 maja 2011r. wyœlij koncepcjê budowy ekologicznego lub inteligentnego
domu jednorodzinnego.
Wiêcej informacji pod adresem:
http://www.b-act.com.pl/konkurs
informacje pod adresem: [email protected]

Podobne dokumenty