XII KONFERENCJE DUPONT

Komentarze

Transkrypt

XII KONFERENCJE DUPONT
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 1
XII KONFERENCJE DUPONT
Szanowni Paƒstwo,
Niesamowity post´p w rolnictwie, dynamika zachodzàcych zmian i rozwój nowych technologii stawia wiele wyzwaƒ przed producentami rolnymi. Ciàg∏e podnoszenie w∏asnych kwalifikacji
oraz znajomoÊç aktualnie najnowszych, innowacyjnych rozwiàzaƒ jest kluczem do osiàgania
sukcesów i do zapewnienia sobie stabilnej pozycji ekonomicznej.
Majàc na uwadze powy˝sze fakty, ju˝ po raz dwunasty organizujemy dla Paƒstwa Konferencje
firmy DuPont. Serdecznie witam i dzi´kuj´ w imieniu ca∏ego zespo∏u za przyj´cie zaproszenia.
G∏ównym celem XII Konferencji jest przekazanie najnowszych informacji z ró˝nych dziedzin
rolnictwa, w szczególnoÊci zwiàzanych z dzia∏em Êrodków ochrony roÊlin. SpecjaliÊci z oÊrodków naukowych i przedstawiciele firm z bran˝y rolniczej podzielà si´ z Paƒstwem najnowszà
wiedzà z reprezentowanych przez siebie dziedzin. W XII Konferencjach biorà udzia∏ przedstawiciele firm takich jak: ADOB (nawozy dolistne), Keytrade (nawozy), Pioneer (nasiona)
i Tornum (suszarnie, silosy magazynowe). Przedstawiamy równie˝ najnowsze informacje na
temat tendencji rynków rolnych na najbli˝szy sezon. W programie uwzgl´dnione sà kluczowe
zagadnienia z zakresu technologii uprawy najwa˝niejszych gatunków roÊlin, tj. zbó˝, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka i buraka cukrowego.
Bioràc pod uwag´ wysokie notowania cen zbó˝ i zwi´kszony area∏ ich uprawy, wiodàcym
tematem jest technologia ich produkcji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem pszenicy ozimej,
pszen˝yta i j´czmienia. Przedstawiamy informacje i podsumowujemy pierwszy rok obecnoÊci
herbicydów w technologii SX, które sà milowym krokiem w optymalizacji walki z chwastami
w zbo˝ach. Prezentujemy propozycje ochrony zbó˝ przed chorobami grzybowymi dopasowane
do ró˝nych poziomów intensywnoÊci uprawy, ze szczególnym ukierunkowaniem na Technologi´
„Wirtuoz® – Reveller®”, która sprawdzi∏a si´ bardzo dobrze w praktyce rolniczej, zarówno pod
kàtem wielkoÊci uzyskiwanych plonów, jak i ich jakoÊci. Pochwalimy si´ te˝ naszym nowym Êrodkiem w tej grupie produktów, który zadebiutuje w roku 2011, a mianowicie Credo®.
Nieustajàco rozwijamy naszà ofert´ w kukurydzy, która z racji bardzo dobrych cen w roku
2010, mo˝e stanowiç alternatyw´ dla innych upraw. W bie˝àcym sezonie wprowadzamy na
polski rynek zupe∏nie nowy Êrodek, Hector® Max 66,5 WG. Oficjalnie po raz pierwszy prezentujemy go w∏aÊnie podczas konferencji. Ten kompleksowy herbicyd zwalczajàcy zarówno
chwasty jednoliÊcienne, jak i dwuliÊcienne z uwzgl´dnieniem komosy bia∏ej to kolejny nasz
krok w udoskonalaniu portfolio w tej uprawie. Poszerzajàc palet´ o ten Êrodek, jesteÊmy
w stanie zaoferowaç rozwiàzanie dla ka˝dego producenta kukurydzy.
Przedstawiamy równie˝ informacje o nowym zakresie rejestracji ju˝ obecnych na rynku
naszych produktów.
Serdecznie dzi´kuj´ Paƒstwu za uczestnictwo w naszych konferencjach, a wszystkim prelegentom za przyj´cie naszego zaproszenia i za interesujàce prezentacje.
Mam nadziej´, ˝e informacje zawarte w niniejszych Materia∏ach Konferencyjnych zostanà
przez Paƒstwa wykorzystane w praktyce i przyczynià si´ do odniesienia finansowego sukcesu
w Paƒstwa gospodarstwach w roku 2011.
Do zobaczenia ju˝ za rok na kolejnych Konferencjach firmy DuPont.
W imieniu zespo∏u firmy DuPont
Jacek Czernichowski
Starszy Specjalista ds. Marketingu
Materiały konferencyjne
1
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 2
XII KONFERENCJE DUPONT
XII KONFERENCJE DUPONT
Materia∏y konferencyjne
(g∏ówne tezy referatów)
Lokalizacje:
Data
18.01.2011
19.01.2011
20.01.2011
21.01.2011
25.01.2011
26.01.2011
27.01.2011
28.01.2011
01.02.2011
02.02.2011
03.02.2011
04.02.2011
08.02.2011
Miasto
Opole
Katowice
PrzemyÊl
Lublin
Wroc∏aw
Zielona Góra
Poznaƒ
W∏oc∏awek
Stargard Szczeciƒski
Koszalin
Elblàg
Bydgoszcz
Miko∏ajki
Koszalin
Elblàg
Miko∏ajki
Stargard
Szczeciƒski
Bydgoszcz
W∏oc∏awek
Poznaƒ
Zielona
Góra
Lublin
Wroc∏aw
Opole
Katowice
2
Materiały konferencyjne
PrzemyÊl
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 3
XII KONFERENCJE DUPONT
DuPont partnerem na dzisiaj i na jutro
Roman Tarnovsky (Dyrektor Projektów Strategicznych - Six Sigma, DuPont Region EMEA),
Piotr Gill (Dyrektor DuPont Ârodki dla Rolnictwa Europa Centralna),
Krzysztof Golec (Dyrektor DuPont Ârodki dla Rolnictwa).
DuPont jest obecnie jednà z wiodàcych na Êwiecie firm wytwarzajàcych produkty
z wykorzystaniem najnowszych osiàgni´ç naukowych. Znaczna cz´Êç wdra˝anych
wynalazków powstaje w centrach badawczo rozwojowych DuPont, a jedynie cz´Êç
jest dokupowana w celu uzupe∏nienia tworzonych produktów i technologii.
Obecnie w DuPont zatrudnionych jest 58 000 pracowników w ponad 70 krajach
Êwiata. Badania prowadzone sà a˝ w 210 placówkach. Efektem tych dzia∏aƒ jest obecnie asortyment setek tysi´cy produktów, z których korzystajà miliony osób na ca∏ym
Êwiecie.
Miarà rozwoju ka˝dej firmy jest tak˝e wartoÊç sprzeda˝y, a ta w DuPont osiàgn´∏a
w 2009 roku 26,1 mld dolarów.
W 2009 roku firma wprowadzi∏a na rynek rekordowà liczb´ 1 400 nowych produktów w ró˝nych bran˝ach oraz zg∏osi∏a 2 086 wynalazków chronionych patentem.
Opracowywanie nowych rozwiàzaƒ zapewnia znaczàcà cz´Êç przychodów.
Sprzeda˝ produktów wprowadzonych w okresie 2005 – 2009 przynios∏a firmie 40%
sumy dochodów.
Dlatego tak wa˝ny jest rozwój sektora badawczo-rozwojowego. Tylko w ostatnim
czasie uruchomiono kolejne trzy Centra Badawczo-Rozwojowe: w Brazylii, Chinach
i Szwajcarii.
Dalszy dynamiczny rozwój jest mo˝liwy w∏aÊnie dzi´ki konsekwentnemu rozwojowi
sektora badaƒ i wdra˝aniu kolejnych rozwiàzaƒ, zgodnych z dzisiejszymi trendami rozwoju. Ambicjà DuPont jest byç najbardziej dynamicznie rozwijajàcà si´ firmà naukowà
na Êwiecie. W tym celu trzeba tworzyç rozwiàzania zrównowa˝one, niezb´dne do lepszego, bezpieczniejszego i zdrowszego ˝ycia ludzi na ca∏ym Êwiecie.
Dzisiaj, jak i w najbli˝ej przysz∏oÊci, potrzeby rozwiàzaƒ naukowych we wspó∏czesnym Êwiecie dotyczà zwi´kszania produkcji ˝ywnoÊci i poprawy jej jakoÊci, zmniejszania uzale˝nienia od paliw kopalnych, wprowadzania rozwiàzaƒ z wykorzystaniem
alternatywnych êróde∏ energii, szeroko pojmowanego bezpieczeƒstwa ludzi, majàtku
i Êrodowiska oraz rozwoju nowych rynków.
Tylko w 2009 roku firma przeznaczy∏a na badania naukowe 1,4 mld dolarów w dziedzinach takich jak: chemia, technika, in˝ynieria materia∏owa, nanotechnologia, biotechnologia przemys∏owa, biotechnologia rolnicza.
Ârodki dla Rolnictwa DuPont
W dziedzinie ochrony roÊlin nadrz´dnym celem jest umo˝liwienie zwi´kszania
wydajnoÊci i rentownoÊci produkcji rolnej przez wykorzystanie osiàgni´ç naukowych.
Dlatego dzisiaj w sektorze ochrony roÊlin pracuje ponad 3 500 osób. Nowe Êrodki
jak i sposoby ochrony sà opracowywane w ponad 20 stacjach badawczo-rozwojowych
na Êwiecie. Produkty sà dost´pne dla plantatorów i producentów w ponad 120 krajach.
DuPont ma ju˝ bardzo rozbudowanà ofert´ Êrodków ochrony i w wielu przypadkach oferuje tak˝e wiodàce kompleksowe rozwiàzania np. w zbo˝ach, kukurydzy,
Materiały konferencyjne
3
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 4
XII KONFERENCJE DUPONT
buraku cukrowym, czy ziemniaku. Jednak pozostajàc w zgodzie z dewizà rozwoju, w firmie stale trwajà prace nad wprowadzeniem na rynek kolejnych nowych herbicydów, fungicydów a tak˝e insektycydów.
Dzi´ki wieloletnim badaniom i prowadzonym doÊwiadczeniom, w najbli˝szym czasie
dost´pne b´dà dla polskich producentów nowe produkty, takie jak np.:
• Herbicydy zbo˝owe
– Finisz®, Granstar® Power
• Herbicyd do stosowania w rzepaku
– Salsa®
• Fungicydy zbo˝owe
– Credo®, Acanto® Prima, Treoris®
• Fungicyd do stosowania w sadach
– Fontelis®
• Fungicyd do stosowania w ziemniaku
– Clip Superkontakt®
• Fungicydy rzepakowe
– Alert® Solo, Acanto®
• Insektycyd do ochrony kukurydzy
– Steward®
• Insektycyd do ochrony sadów i ziemniaka
– Coragen®
• Insektycyd do ochrony rzepaku
– Avaunt®.
4
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 5
XII KONFERENCJE DUPONT
Zasady Wzajemnej ZgodnoÊci Cross – Compliance
w ochronie roÊlin
Dr in˝. Donald Zieliƒski
Celem Wspólnej Polityki Rolnej od poczàtku jej powstania, czyli od koƒca lat 50-tych by∏o
zapewnienie krajom Europy Zachodniej samowystarczalnoÊci ˝ywieniowej. W kolejnych latach
postanowienia Wspólnej Polityki Rolnej obejmowa∏y kolejno inne dziedziny, w tym ekonomiczne i spo∏eczne.
W roku 2000 przeprowadzono radykalne zmiany Wspólnej Polityki Rolnej, które mia∏y na
celu wsparcie rozwoju zrównowa˝onego obszarów wiejskich. Zmiany te nazwane „cross compliance”, czyli Zasadami Wzajemnej ZgodnoÊci, pojawia∏y si´ stopniowo. Stopniowo rezygnowano z wspierania produkcji rolnej na rzecz szeroko rozumianych funkcji spo∏ecznych,
ochrony Êrodowiska poprawy bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, zdrowotnoÊci zwierzàt i roÊlin oraz
dobrostanu zwierzàt.
W 2003 roku wprowadzono P∏atnoÊç Jednolità. Jej otrzymywanie jest jednak uzale˝nione
od spe∏niania przez rolników wymogów dotyczàcych utrzymania gruntów w Dobrej Kulturze
Rolnej, zgodnie z zasadami ochrony Êrodowiska. P∏atnoÊç Jednolita jest wi´c powiàzaniem
wysokoÊci uzyskiwanych przez rolników dop∏at do gospodarstwa, a spe∏nianiem narzuconych
przez Uni´ wymogów.
Zasada Wzajemnej ZgodnoÊci – powiàzanie p∏atnoÊci
bezpoÊrednich ze spe∏nianiem okreÊlonych wymogów.
Obszary A, B, C i dzia∏ania 1 – 18.
Obszar A:
• Ochrona Êrodowiska naturalnego
1. Ochrona dzikiego ptactwa
2. Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
spowodowanym przez niektóre substancje
niebezpieczne
3. Zasady stosowania osadów Êciekowych w rolnictwie
4. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia
rolniczego
5. Ochrona dzikiej fauny i flory
• Identyfikacja i rejestracja zwierzàt
6 – 8a. Identyfikacja i rejestracja zwierzàt
Obszar B
• Zdrowie publiczne, zdrowie zwierzàt, zg∏aszanie
niektórych chorób oraz zdrowotnoÊç roÊlin
9. ZdrowotnoÊç roÊlin
10. Zakaz stosowania zwiàzków o dzia∏aniu
hormonalnym, tyreostatycznym i beta –
antagonistycznym
11. Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci i pasz
12. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych
pasa˝owalnych encefalopatii
13-15. Zg∏aszanie niektórych chorób zakaênych zwierzàt
Obszar C
• Dobrostan zwierzàt
16. Minimalne normy ochrony cielàt
17. Minimalne normy ochrony Êwiƒ
18. Ochrona zwierzàt gospodarskich
Zasady Wzajemnej ZgodnoÊci
wdra˝ano równie˝ stopniowo.
W krajach tzw. dawnej pi´tnastki
wprowadzenie Zasad trwa∏o od
2005 do 2007 roku.
Polska, jako kraj przyj´ty do Unii
Europejskiej w 2004, zobowiàza∏a
si´ wprowadziç Zasady Wzajemnej
ZgodnoÊci w okresie od 2009 do
2013 roku.
Spe∏nienie Zasad Wzajemnej
ZgodnoÊci obowiàzuje rolników
ubiegajàcych si´ o: p∏atnoÊci bezpoÊrednie do gruntów rolnych, dop∏aty
ONW, p∏atnoÊci z programu rolnoÊrodowiskowego oraz p∏atnoÊci
z tytu∏u zalesiania gruntów.
Gospodarstwa korzystajàce z p∏atnoÊci podlegajà wyrywkowej kontroli.
Zasady podzielono na trzy
obszary i ich wprowadzanie zaplanowano
w
trzech
etapach.
Pierwszy etap rozpoczà∏ si´ w dniu
1 stycznia 2009 roku i dotyczy∏
wprowadzania Zasad Wzajemnej
ZgodnoÊci z tzw. obszaru A, czyli
Identyfikacji i rejestracji zwierzàt
oraz Zagadnieƒ ochrony Êrodowiska naturalnego.
W dniu 1 stycznia 2011 roku rozpoczyna si´ kolejny, drugi etap
Materiały konferencyjne
5
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 6
XII KONFERENCJE DUPONT
wdra˝ania Zasad Wzajemnej ZgodnoÊci, tym razem z obszaru B. Uwzgl´dniono w nim Zdrowie
publiczne, Zdrowie zwierzàt, zg∏aszanie niektórych zakaênych chorób zwierzàt oraz ZdrowotnoÊç roÊlin.
Obszar C, który dotyczy Dobrostanu zwierzàt b´dzie wdra˝any od 2013 roku.
W przypadku Zasad Wzajemnej ZgodnoÊci dotyczàcej zdrowotnoÊci roÊlin, rolnicy b´dà
zobowiàzani do przestrzegania wymogów zwiàzanych z ochronà roÊlin i stosowaniem Êrodków ochrony roÊlin.
We wszystkich gospodarstwach:
• Osoba wykonujàca zabiegi musi posiadaç zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia w zakresie stosowania Êrodków ochrony roÊlin (Fot.1). ZaÊwiadczenie takie jest wa˝ne przez 5 lat.
• Sprz´t do wykonywania zabiegów ochrony roÊlin musi byç sprawny technicznie, a opryskiwacze muszà byç kontrolowane przynajmniej co trzy lata. Potwierdzenie kontroli
w formie znaku kontrolnego powinno byç naklejone na opryskiwaczu.
• Magazyn Êrodków ochrony
roÊlin lub wydzielone miejsce
sk∏adowania Êrodków ochrony
roÊlin i opakowaƒ po tych
Êrodkach powinno byç
zamkni´te przed dost´pem
osób nieupowa˝nionych
i znajdowaç si´ z dala od
˝ywnoÊci i pasz.
• Stosowana dawka preparatu
nie powinna przekraczaç maksymalnie dopuszczonej.
• Stosujàc chemiczne Êrodki
ochrony roÊlin nale˝y
pami´taç o ochronie pszczó∏
i innych organizmów
po˝ytecznych.
Fot. 2. Przykład prowadzenia ewidencji stosowania środków ochrony roślin
• Nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç zaleceƒ zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania preparatu.
• W gospodarstwie jest prowadzona ewidencja stosowania Êrodków ochrony roÊlin, która przechowywana jest przez 2 lata od zabiegu (Fot. 2).
Zachowanie wymogów zdrowotnoÊci roÊlin wià˝e si´
tak˝e z przestrzeganiem zakazów i ograniczeƒ stosowania Êrodków ochrony roÊlin.
• Mo˝na stosowaç wy∏àcznie Êrodki ochrony roÊlin
dopuszczone do obrotu w Polsce i zawsze zgodnie
z etykietà - instrukcjà stosowania, ÊciÊle z podanymi w niej zaleceniami. Nie mo˝na na przyk∏ad stosowaç Êrodków dopuszczonych do obrotu ochrony
w uprawach i w celu zwalczania patogenów nie
6
Materiały konferencyjne
Fot. 1. ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia w zakresie stosowania Êrodków ochrony roÊlin
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 7
XII KONFERENCJE DUPONT
wymienionych na etykiecie. Zabiegi trzeba wykonywaç w taki sposób, aby nie dopuÊciç do
zagro˝enia zdrowia cz∏owieka, zwierzàt lub Êrodowiska, a wi´c bezwzgl´dnie przestrzegaç zalecanych okresów karencji i prewencji.
• Technologi´ ochrony roÊlin w gospodarstwie wprowadza si´ z uwzgl´dnieniem stosowania
w pierwszej kolejnoÊci metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roÊlin. Zatem ka˝dy producent, zanim zastosuje chemiczne Êrodki ochrony
roÊlin jest zobowiàzany do zastosowania w pierwszej kolejnoÊci metod naturalnych.
• Ârodki ochrony roÊlin na terenie otwartym mo˝na stosowaç, gdy pr´dkoÊç wiatru nie
przekracza 3 m/s.
• Miejsce stosowania Êrodka ochrony roÊlin jest oddalone, o co najmniej 5 m od kraw´dzi
jezdni dróg publicznych, z wy∏àczeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg
gminnych oraz powiatowych i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roÊlin zielarskich,
rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roÊlin obj´tych ochronà gatunkowà, wód powierzchniowych oraz od granicy wewn´trznego terenu ochrony strefy poÊredniej uj´ç wody.
W zwiàzku z poszerzeniem obszaru Zasad Wzajemnej ZgodnoÊci od 1 stycznia 2011 roku, gospodarstwa korzystajàce z p∏atnoÊci b´dà tak˝e poddawane odpowiednio poszerzonej kontroli.
Organem odpowiedzialnym za kontrole wymogów wzajemnej zgodnoÊci w zakresie spe∏niania
przez rolnika zasad dobrej kultury rolnej oraz ochrony Êrodowiska jest Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Natomiast organem odpowiedzialnym za kontrole wzajemnej
zgodnoÊci w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierzàt jest Inspekcja Weterynaryjna.
W zakresie ZdrowotnoÊci roÊlin kontrolowane sà Êrodki ochrony roÊlin stosowane w gospodarstwie, a w szczególnoÊci, czy sà one dopuszczone do obrotu w Polsce oraz czy sà stosowane we w∏aÊciwych dawkach.
Kontrolà obj´ty jest tak˝e wspomniany wczeÊniej stan techniczny sprz´tu do wykonywania
zabiegów ochrony, jak równie˝ sposób przechowywania Êrodków ochrony roÊlin i post´powanie z pustymi opakowaniami.
Ponadto ka˝dy producent stosujàcy Êrodki ochrony roÊlin jest zobowiàzany do prowadzenia ewidencji, czyli dokumentacji, w której muszà byç zawarte informacje takie jak:
• Nazwa roÊliny, produktu roÊlinnego lub przedmiotu
• Powierzchnia uprawy i magazynów
• Powierzchnia uprawy, na której by∏y wykonywane zabiegi ochrony
• Terminy zabiegów ochrony
• Nazwy stosowanych Êrodków
• Dawki stosowanych Êrodków
• Przyczyny stosowania Êrodków
Nale˝y przypuszczaç, ˝e ka˝da kontrola b´dzie si´ zaczynaç od okazania wymaganych
zaÊwiadczeƒ, atestu opryskiwacza, okazania magazynu oraz zeszytu prowadzenia ewidencji.
Jednak wymogi zwiàzane z przechowywaniem, stosowaniem oraz dokumentacjà zwiàzanà
z ochronà roÊlin to jeszcze nie wszystko. JeÊli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja
zwierz´ca, to wymogi zwiàzane ze zdrowiem zwierzàt, zakazem stosowania niektórych leków
i ich ewidencjà, bezpieczeƒstwem ˝ywnoÊci i pasz, zapobieganiem, kontrolà i zwalczaniem
encefalopatii czy koniecznoÊcià zg∏aszania niektórych chorób zakaênych zwierzàt, sà jeszcze
bardziej obszerne, ale to ju˝ temat na innà publikacj´.
Materiały konferencyjne
7
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 8
XII KONFERENCJE DUPONT
Optymalizacja dzia∏ania herbicydów
prof. dr hab. Zenon Woênica – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Chwasty stanowià ciàgle olbrzymie zagro˝enie dla upraw rolniczych, a straty iloÊciowe i jakoÊciowe
spowodowane ich konkurencjà oraz nak∏ady finansowe na odchwaszczanie sà na ogó∏ wy˝sze ni˝
w przypadku szkodników i chorób roÊlin uprawnych razem wzi´tych. Z tego wzgl´du ochrona upraw
przed chwastami wymaga szczególnej troski i zaanga˝owania – ka˝dego roku, w ka˝dym gospodarstwie
i w ka˝dej roÊlinie uprawnej.
Stosowane metody odchwaszczania, a szczególnie szeroko upowszechniona metoda chemiczna
z zastosowaniem herbicydów, powinny gwarantowaç przede wszystkim wysokà skutecznoÊç chwastobójczà i du˝e bezpieczeƒstwo dla chronionych roÊlin oraz, co jest niezmiernie istotne, wysokà op∏acalnoÊç gospodarowania. Pod tym wzgl´dem oczekiwania producentów rolnych w stosunku do Êrodków
chwastobójczych ciàgle wzrastajà. Z drugiej strony presja spo∏eczna, powodowana troskà o zdrowie
cz∏owieka i Êrodowisko wymusza wprowadzanie do praktyki rolniczej Êrodków ochrony roÊlin, w tym
herbicydów o coraz wi´kszym stopniu bezpieczeƒstwa oraz dotkliwe czasem ograniczenia stosowania
tradycyjnych preparatów. Wszystkie te wyzwania stawiajà przed naukà, producentami herbicydów,
a tak˝e przed ich u˝ytkownikami koniecznoÊç podejmowania ró˝norodnych dzia∏aƒ optymalizujàcych
stosowanie i dzia∏anie herbicydów. Optymalizacjà stosowania herbicydów powinna rozpoczàç si´ ju˝
w momencie podejmowania wst´pnych decyzji zwiàzanych z ochronà upraw przed chwastami. Na tym
etapie rozwa˝yç nale˝y mo˝liwoÊç jednoczesnego wykorzystania przynajmniej niektórych elementów
tradycyjnych metod regulacji zachwaszczenia, które ciàgle pozostajà dost´pne, ale sà niedoceniane
tj. profilaktyki i metod agrotechniczno-mechanicznych – utrzymanie w∏aÊciwego zmianowania, uprawa
gatunków lub odmian roÊlin o du˝ej konkurencyjnoÊci z chwastami, stosowanie udoskonalonych
narz´dzi mechanicznych itp. W dobie powszechnego stosowania herbicydów, które nie sà pozbawione
wad, a rozwój odpornoÊci chwastów na herbicydy jest tego dobitnym przyk∏adem, absolutnie nie mo˝na
ignorowaç niechemicznych metod zwalczania chwastów, ale umiej´tnie ∏àczyç je z metodà chemicznà.
Kolejny, niezmiernie wa˝ny krok w zakresie optymalizacji stosowania herbicydów dotyczy starannego okreÊlenie stanu i stopnia zachwaszczenia. W zale˝noÊci od tego jakie gatunki chwastów i w jakiej
iloÊci wyst´pujà, a tak˝e jak sà one rozmieszczone na powierzchni pola (równomiernie czy placowo),
mo˝na podjàç decyzj´ nie tylko o koniecznoÊci stosowania herbicydów i doborze odpowiednich preparatów, ale tak˝e o miejscu ich stosowania – na ca∏ym polu lub tylko na niektórych jego cz´Êciach.
Dzia∏ania w tym kierunku, praktykowane ju˝ w wielu krajach, wkraczajà w zakres rolnictwa precyzyjnego, które opiera si´ na stosowaniu herbicydów tylko tam gdzie jest ono niezb´dne i tylko w takiej iloÊci,
jaka jest wymagana. Jak si´ okazuje, dok∏adne rozpoznanie i zlokalizowanie wyst´powania chwastów
(sporzàdzenie mapy zachwaszczenia) oraz mo˝liwoÊç wykorzystanie wspó∏czesnych osiàgni´ç techniki
(komputerów pok∏adowych, GPS i precyzyjnych opryskiwaczy), pozwala na ograniczenie kosztów
odchwaszczania nawet o 50-70%.
Najwi´ksze mo˝liwoÊci optymalizacji dzia∏ania herbicydów pojawiajà si´ na etapie podejmowania
decyzji zwiàzanych z doborem substancji aktywnej do stanu zachwaszczenia i odpowiedniej formulacji
Êrodka chwastobójczego, ustaleniem w∏aÊciwej dawki i terminu stosowania, a tak˝e z przygotowaniem
cieczy opryskowej, opryskiwacza i technicznym wykonaniem zabiegu. W du˝ym uproszczeniu mo˝na
stwierdziç, ˝e skutecznoÊç chwastobójcza herbicydu zale˝y od iloÊci substancji aktywnej, która znajdzie
si´ w miejscu jego dzia∏ania. Okazuje si´, o czym Êwiadczà wyniki licznych badaƒ, ˝e w przeci´tnych
warunkach tylko znikoma iloÊç (zaledwie kilka do kilkunastu procent) zastosowanej substancji aktywnej
herbicydu dociera do miejsca dzia∏ania i wywo∏uje efekt chwastobójczy. Pozosta∏a iloÊç jest bezpowrotnie tracona. Tak ma∏a sprawnoÊç chemicznej metody zwalczania chwastów powodowana jest
oddzia∏ywaniem ró˝norodnych czynników ograniczajàcych i obecnoÊcià barier i na drodze docierania
substancji aktywnej herbicydu do miejsca dzia∏ania, poczàwszy od kontaktu herbicydu z chwastem,
zatrzymania si´ go na powierzchni, wnikania do komórek (absorpcji) i przemieszczania si´ w roÊlinie.
Najwa˝niejsze z tych czynników i barier zwiàzane sà z:
• w∏aÊciwoÊciami biologicznymi chwastów (np. znaczna gruboÊç okrywy woskowej na powierzchni
liÊci i zdolnoÊç do szybkiej dezaktywacji herbicydu przez chwasty starsze),
8
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 9
XII KONFERENCJE DUPONT
• warunkami Êrodowiska zarówno przed, w czasie, jak i po zastosowaniu herbicydów (np. niska temperatura i wilgotnoÊç powietrza, niska wilgotnoÊç gleby),
• w∏aÊciwoÊciami samych herbicydów (np. ich s∏aba rozpuszczalnoÊç, fot. 1) i cieczy opryskowej (wysokie napi´cie powierzchniowe, twardoÊç wody, brak lub niew∏aÊciwie dobrany adiuwant) oraz wieloma, cz´sto niezamierzonymi b∏´dami w czasie aplikacji (np. stosowanie nadmiernie rozcieƒczonego herbicydu i zbyt du˝y wydatek cieczy roboczej).
Czynniki ograniczajàce dzia∏anie herbicydów wspó∏dzia∏ajà z sobà, a wynikiem tego wspó∏dzia∏ania
jest najcz´Êciej brak lub tylko cz´Êciowe zniszczenie chwastów, a tym samym brak oczekiwanego wzrostu plonów i efektów finansowych. Konsekwencjà tak ma∏ej sprawnoÊci chemicznej metody zwalczania
chwastów jest koniecznoÊç stosowania stosunkowo du˝ych iloÊci chemikaliów („na zapas”) w celu
osiàgni´cia zamierzonego efektu. Takie postepowanie nie jest oboj´tne ani dla Êrodowiska, ani dla kieszeni rolnika. Z tego te˝ wzgl´du wszelkie prace zmierzajàce do optymalizacji dzia∏ania herbicydów sà
jak najbardziej uzasadnione.
Badania naukowe nad biologià chwastów oraz poznaniem w∏aÊciwoÊci herbicydów i przyczyn ograniczajàcych ich chwastobójcze dzia∏anie sà motorem rozwoju nowych substancji aktywnych i udoskonalanie ich form u˝ytkowych (formulacji) przez przemys∏ fitofarmaceutyczny. Wynikiem prac naukowych
jest tak˝e rozwój bardziej efektywnych adiuwantów do herbicydów, które sà w∏àczane do formulacji na
etapie ich produkcji lub zalecane do stosowania w czasie przygotowywania cieczy opryskowej przez
samego rolnika. Z punktu widzenia praktycznego najkorzystniej by∏oby oprzeç si´ na takich produktach,
które gwarantujà skuteczne i bezpieczne dzia∏anie herbicydu w mo˝liwie szerokim przedziale warunków Êrodowiskowych i technicznych, w wielu przypadkach trudnych do przewidzenia i regulowania
przez rolnika (np. pogoda, jakoÊç wody).
Optymalizacja w zakresie nowych formulacji herbicydów na etapie ich rozwoju i produkcji polega
przede wszystkim na modyfikacji chemicznej substancji aktywnych (np. wprowadzaniu bardziej rozpuszczalnych soli) oraz na w∏àczaniu w sk∏ad formulacji substancji towarzyszàcych, najcz´Êciej adiuwantów
o dzia∏aniu wielokierunkowym. Adiuwanty takie, w odró˝nieniu od produktów prostych np. surfaktantów, poprawiajà w sposób kompleksowy w∏aÊciwoÊci cieczy opryskowej, co sprzyja podwy˝szeniu jej jakoÊci ju˝ w zbiorniku opryskiwacza (np. brak pienienia, ca∏kowita rozpuszczalnoÊç herbicydu), zatrzymaniu
kropel opryskowych na chwastach oraz zwi´kszeniu wnikania substancji aktywnych do komórek roÊlinnych, a w konsekwencji wi´kszej dost´pnoÊci w miejscu dzia∏ania. Te nowoczesne adiuwanty, poza wbudowywaniem je w formulacje herbicydów, sà coraz cz´Êciej dost´pne dla rolnika z przeznaczeniem do
bezpoÊredniego dodania do zbiornika w czasie przygotowywania cieczy opryskowej. Stosowanie dodatkowych Êrodków, poza formulacjà herbicydu, mo˝e byç jednak bardziej ucià˝liwe dla u˝ytkownika.
Coraz cz´Êciej te˝ nowe formulacje herbicydów sà mieszaninami dwu lub wi´cej wspó∏dzia∏ajàcych
z sobà substancji aktywnych. Wielosk∏adnikowoÊç formulacji wp∏ywa zarówno na poszerzenie spektrum
zwalczanych gatunków chwastów, jak i na wi´kszà skutecznoÊç biologicznà (dzia∏anie synergistyczne)
oraz stabilnoÊç dzia∏ania herbicydów w skrajnych warunkach Êrodowiskowych i technicznych. Wa˝nym
elementem optymalizacji formulacji wielosk∏adnikowych jest w∏àczanie do niej substancji aktywnych nie
tylko o odmiennej budowie chemicznej, ale równie˝ oznaczajàcych si´ odmiennym mechanizmem
dzia∏ania, co pozwala na ograniczenie rozwoju odpornoÊci chwastów na herbicydy. Niewàtpliwym sukcesem i kamieniem milowym w optymalizacji dzia∏ania herbicydów by∏o wprowadzenie przez firm´
duPont do praktyki rolniczej nowych formulacji herbicydów opartych na technologii SX®. Ta unikalna,
opatentowana technologia, jest dost´pna w naszym kraju w dwusk∏adnikowych formulacjach herbicydów tifensulfuron metylowy + tribenuron metylowy – preparaty Granstar® Ultra SX® oraz Rubin SX®
przeznaczone do odchwaszczania zbó˝. Formulacje te pozwalajà uwolniç wysoki potencja∏ herbicydów
sulfonylomocznikowych przede wszystkim poprzez zapewnienie ca∏kowitej rozpuszczalnoÊci substancji
aktywnych ju˝ w zbiorniku opryskiwacza i zachowanie tego stanu w kroplach opryskowych zatrzymujàcych si´ na chwastach (tradycyjne formulacje SG tych herbicydów sà tylko cz´Êciowo rozpuszczalne
w wodzie i utrzymujà si´ w cieczy opryskowej w formie m´tnej zawiesiny). Jak wykazujà badania, ta niezmiernie istotna w∏aÊciwoÊç herbicydów opartych na technologii SX® w po∏àczeniu z adiuwantem
Trend® 90 EC umo˝liwia szybsze i obfitsze wnikanie substancji aktywnej do komórek roÊlinnych, a tym
samym wy˝szà skutecznoÊç chwastobójczà. Wzrasta tak˝e stabilnoÊç dzia∏ania herbicydów, w warunkach
mniej korzystnych i przy zwalczaniu chwastów bardziej tolerancyjnych.
Materiały konferencyjne
9
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 10
XII KONFERENCJE DUPONT
Szybkie wnikania substancji aktywnej do komórek chwastów ma jeszcze innà istotnà zalet´, która
ujawnia si´ zw∏aszcza w warunkach niestabilnej pogody – herbicyd jest w mniejszym stopniu nara˝ony
na zmywanie przez ewentualny opad deszczu. Ca∏kowita rozpuszczalnoÊç herbicydów w formulacjach
SX® u∏atwia ponadto proces aplikacji, eliminujàc ca∏kowicie zapychanie si´ rozpylaczy, a tak˝e przywieranie herbicydu do Êcian zbiornika opryskiwacza. Ta ostatnia w∏aÊciwoÊç sprzyja te˝ skutecznemu myciu
opryskiwacza po aplikacji, nawet bez dodatkowych Êrodków myjàcych, z u˝yciem wielokrotnie mniejszej
iloÊci wody ni˝ w przypadku tradycyjnych formulacji. Idealna czystoÊç opryskiwacza po stosowaniu herbicydów sulfonylomocznikowych jest szczególnie wa˝na dla unikni´cia uszkodzeƒ upraw wra˝liwych
w czasie kolejnych aplikacji. Liczne badania, prowadzone tak˝e na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu wskazujà, ˝e formulacje herbicydów oparte na technologii SX®, a tak˝e adiuwanty
o dzia∏aniu wielokierunkowym, sà niezmiernie wa˝nym elementem optymalizacji chemicznej metody
walki z chwastami, której stawia si´ coraz wi´ksze wymagania pod wzgl´dem skutecznoÊci biologicznej,
bezpieczeƒstwa i op∏acalnoÊci.
Fot. 1. Przyk∏ad optymalizacji: herbicyd quinclorac na powierzchni liÊci w∏oÊnicy zielonej 1,5 h po wyschni´ciu kropli opryskowej:
A) formulacja bez adiuwanta,
B) formulacja z mieszaninà adiuwantów zwil˝ajàco-rozpuszczajàcych (wg Woênica i in., Weed Technology 2003).
Rys. 1. Efekt optymalizacji dzia∏ania herbicydu quinclorac w zwalczaniu w∏oÊnicy zielonej:
A) formulacja bez adiuwanta,
B) formulacja z mieszaninà adiuwantów zwil˝ajàco-rozpuszczajàcych (wg Woênica i in., Weed Technology 2003)
10
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 11
XII KONFERENCJE DUPONT
Granstar® Ultra SX®, Rubin® SX®
– solidne zwalczanie chwastów w zbo˝ach na wiosn´
Zwalczanie chwastów w uprawach zbo˝owych jest jednym z najwa˝niejszych czynników
decydujàcych o wysokoÊci i jakoÊci uzyskiwanych plonów.
Najpopularniejszym sposobem zwalczania chwastów w uprawie zbó˝ sà zabiegi przeprowadzane wiosnà. Jednak skuteczne zniszczenie chwastów wiosnà nie zawsze jest ∏atwe i ekonomiczne. Chwasty jako roÊliny lepiej przystosowane do trudnych warunków zimowych,
znacznie lepiej ani˝eli zbo˝a radzà sobie w okresie zarówno silnych mrozów jak i zalegajàcej
okrywy Ênie˝nej. Wiosnà zwykle te˝ szybciej zaczynajà wegetacj´ stanowiàc ju˝ od poczàtku
konkurencj´ i powa˝ne zagro˝enie dla plonów. W sytuacji dzisiejszych realiów ekonomicznych, które w znacznym stopniu zmuszajà producentów do ograniczania kosztów, dobrym
rozwiàzaniem jest jak najwczeÊniejsze rozpocz´cie stosowania herbicydów, najlepiej wtedy,
gdy chwasty sà jeszcze ma∏e, a ich szkodliwe dzia∏anie nie powoduje jeszcze nieodwracalnych
strat w plonie.
Wybór odpowiedniego Êrodka, który mo˝e byç stosowany jak najwczeÊniej, praktycznie
niezale˝nie od temperatury to jednak nie wszystko. Kolejnym wa˝nym elementem jest dobór
herbicydu do wyst´pujàcego zachwaszczenia. Istotne jest tak˝e, by Êrodek mo˝na by∏o stosowaç w szerokim zakresie stadiów rozwojowych roÊliny uprawnej. Niezale˝nie od warunków
pogodowych, jakie wyst´pujà zimà, na wiosn´ z regu∏y chwasty sà dobrze rozwini´te i zaawansowane w rozwoju. Dlatego tak bardzo wa˝ne jest, aby zastosowaç mo˝liwie jak najwczeÊniej
herbicydy o jak najszerszym spektrum zwalczanych gatunków.
W sezonie 2009/2010 firma DuPont wprowadzi∏a na rynek dwa herbicydy nowej klasy:
Rubin® SX® i Granstar® Ultra SX®. Sà to Êrodki przeznaczone do stosowania w szerokim zakresie stadiów rozwojowych zbó˝ i chwastów. W przeciwieƒstwie do preparatów z grupy regulatorów wzrostu, mogà byç stosowane ju˝ w momencie, kiedy tylko mo˝liwy jest wjazd na pole,
czyli praktycznie niezale˝nie od temperatury. Zabiegi mo˝na wykonywaç ju˝ w temperaturze
powy˝ej 5°C, dzi´ki czemu mo˝liwa jest skuteczna eliminacja chwastów w warunkach, w których Êrodki z grupy regulator(w wzrostu spowodowa∏yby uszkodzenia roÊlin uprawnych lub
by∏y nieskuteczne.
Ponadto udoskonalenie przez DuPont formulacji Êrodka przyczyni∏o si´ zwi´kszenia korzyÊci wynikajàcych ze stosowania herbicydów klasy SX®. Substancje aktywne jeszcze lepiej mieszajà si´ z wodà, tworzàc klarowny roztwór, a nie wodnà zawiesin´. Dzi´ki temu herbicydy te
bardzo równomiernie rozprowadzajà si´ na ca∏ej powierzchni liÊci, jeszcze lepiej wnikajà do
tkanek i szybciej dzia∏ajà. Chwasty, na które zastosowano herbicydy SX® przestajà rosnàç po
6 godzinach. Od tej pory nie konkurujà ju˝ z roÊlinami uprawnymi ani o Êwiat∏o ani o sk∏adniki pokarmowe i wod´. Ginà najpóêniej po trzech tygodniach. Obumieranie chwastów objawia
si´ kar∏owaceniem, ˝ó∏kni´ciem i bràzowieniem liÊci. Nerwy liÊci zabarwiajà si´ na czerwono,
a wierzcho∏ki roÊlin obumierajà.
Kolejnà zaletà tych˝e herbicydów jest mo˝liwoÊç doboru iloÊci Êrodka stosownie do w∏asnych
potrzeb, np. zale˝nie od wielkoÊci pola, bez ryzyka nierównomiernego rozdzielenia granul substancji aktywnych. Rok 2010 by∏ pierwszym rokiem powszechnego stosowania Êrodków
Rubin® SX® i Granstar® Ultra SX®. Jak wskazujà doÊwiadczenia i opinie u˝ytkowników, oba preparaty dobrze si´ sprawdzi∏y w praktyce, mimo trudnych warunków produkcji minionego sezonu. Bardzo du˝e uwilgotnienie gleby lub wr´cz zalanie pól sprawi∏o, ˝e wielu rolników mia∏o
k∏opot z wjazdem na pole w terminie najodpowiedniejszym dla zwalczania chwastów.
Wiosenne stosowanie herbicydów mo˝na by∏o wykonaç stosunkowo póêno, kiedy w ciàgu dnia
temperatura by∏a ju˝ wysoka, ale w nocy by∏y jeszcze przymrozki. Chwasty by∏y ju˝ dobrze wyroÊni´te lub nadmiernie rozkrzewione, jak np. miot∏a zbo˝owa. Jednak skuteczna ochrona wykonana dobrymi, sprawdzonymi, i ekonomicznymi Êrodkami, jakimi sà Rubin® SX® i Granstar®
Ultra SX®, umo˝liwi∏a uzyskanie dobrego jakoÊciowo plonu i odpowiedniego zysku.
Materiały konferencyjne
11
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 12
XII KONFERENCJE DUPONT
Kiedy Rubin® SX®?
W przypadku koniecznoÊci wiosennego zwalczania miot∏y zbo˝owej a tak˝e szerokiej gamy chwastów dwuliÊciennych, warto zastosowaç herbicyd
Rubin® SX®. Rubin® SX® jest herbicydem przeznaczonym do wiosennego zwalczania szerokiego spektrum chwastów w zbo˝ach ozimych takich jak: pszenica ozima, pszen˝yto ozime i ˝yto (tabela).
Wyniki bardzo licznych doÊwiadczeƒ polowych prowadzonych nad skutecznoÊcià herbicydu Rubin® SX®
w Europie, potwierdzajà wysokà i Êrednià wra˝liwoÊç a˝ 55 gatunków chwastów. Ârodek ten skutecznie zwalcza miot∏´ zbo˝owà a tak˝e bardzo szerokie spektrum gatunków dwuliÊciennych. Sà to
np. takie chwasty jak: bodziszek drobny, fio∏ek
polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik
bluszczykowy, przytulia czepna (do fazy 5 okó∏ków), rumian polny, tasznik pospolity itp.
Objawy działania herbicydów technologii SX® na wybranych
gatunkach chwastów
Rubin® SX® powinien byç stosowany w dawce
120-150 g/ha, najlepiej ze wspomagaczem Trend®
90 EC. Wi´kszà dawk´ zaleca si´ stosowaç, jeÊli
chwasty wyst´pujà w du˝ym nasileniu lub sà ju˝
w starszej fazie rozwojowej.
Rubin® SX® (120-150 g/ha)
+ Trend® 90 EC (0,05%)
12
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 13
XII KONFERENCJE DUPONT
Kiedy Granstar® Ultra SX®?
JeÊli problemem w zasiewach zbó˝ sà gatunki
chwastów dwuliÊciennych dobrym rozwiàzaniem
jest Granstar® Ultra SX®.
Granstar® Ultra SX® przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliÊciennych
w zbo˝ach ozimych takich jak: pszenica, pszen˝yto,
˝yto oraz w zasiewach zbó˝ jarych takich jak: pszenica i j´czmieƒ. W zbo˝ach ozimych polecany jest szczególnie do stosowania, gdy jesienià zwalczane by∏y
gatunki jednoliÊcienne, np. miot∏a zbo˝owa a problemem na wiosn´ sà rumianowate, komosa bia∏a, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, czy ostro˝eƒ polny.
¸àcznie, Êrodek ten skuteczne zwalcza ponad 50
gatunków chwastów dwuliÊciennych.
Najwi´kszà skutecznoÊç mo˝na uzyskaç stosujàc
Granstar® Ultra SX® na chwasty w stadium 2-4 liÊci,
niezale˝nie od stadium rozwojowego zbó˝, w dawce
48-60 g/ha.
Zbo˝a ozime:
Granstar® Ultra SX® (48-60 g/ha)
+ Trend® 90 EC (0,05%)
Zbo˝a jare:
Granstar® Ultra SX® (40-48 g/ha)
+ Trend® 90 EC (0,05%)
Jak wskazujà prowadzone badania polowe, skutecznoÊç herbicydu Granstar® Ultra SX® mo˝na
zwi´kszyç stosując go ∏àcznie ze wspomagaczem
Trend® 90 EC. Ma to szczególnie istotne znaczenie
przy masowym wyst´powaniu ostro˝enia, a tak˝e
przy zwalczaniu innych, mniej ucià˝liwych gatunków
w przypadku suchej wiosny.
Materiały konferencyjne
13
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 14
XII KONFERENCJE DUPONT
Granstar® Ultra SX®, Rubin® SX® – zalety i korzyÊci nowej formulacji
Oba ww Êrodki wyst´pujà w postaci nowego rodzaju formulacji, opatentowanego przez
firm´ DuPont. Jest to granulat rozpuszczalny w wodzie. Dzi´ki temu preparaty te stosuje si´ inaczej ni˝ dotychczas znane granulaty. W skrócie oznacza to ∏atwiejsze stosowanie herbicydów.
Herbicydy klasy SX® ca∏kowicie rozpuszczajà si´ w wodzie tworzàc klarowny roztwór, a nie
jak dotychczas zawiesin´. Umo˝liwia to:
• bardziej konsekwentne zwalczanie chwastów
• lepsze mo˝liwoÊci ∏àczenia z innymi herbicydami
• ∏atwiejsze, taƒsze i pewniejsze mycie opryskiwacza
• mniejszy wp∏yw na Êrodowisko i zu˝ycie wody do p∏ukania
Wa˝nym zagadnieniem w przypadku SX® jest stosowanie herbicydów sk∏adajàcych si´
z dwóch substancji aktywnych. Dotychczasowe formulacje uniemo˝liwia∏y przygotowania
wi´kszych opakowaƒ takich produktów ze wzgl´du na mo˝liwoÊç rozwarstwienia si´ granulatu. W przypadku koniecznoÊci podzia∏u dawki znajdujàcej si´ w jednym opakowaniu
mog∏oby to prowadziç do obni˝enia skutecznoÊci.
Technologia SX® pozwala na tworzenie granul jednorodnych, czyli suchych, jednorodnych,
zmiksowanych mieszanek. Zatem nie ma ju˝ przeszkód w przygotowaniu wi´kszych opakowaƒ Êrodka, wygodniejszych do stosowania na wi´kszym areale.
Klarowny roztwór substancji aktywnej zamiast zawiesiny przynosi oczywiste korzyÊci.
• Zwi´ksza si´ dok∏adnoÊç pokrycia roÊliny substancjà aktywnà,
• Substancja aktywna jest ca∏kowicie wykorzystana, co zapewnia równomierne dzia∏anie
i poprawia kontrol´ nad chwastami
• SkutecznoÊç zwalczania chwastów jest bardziej niezawodna
• IloÊç cieczy roboczej mo˝na zmniejszyç o 90%
• Brak jakiegokolwiek osadu pozwala uniknàç zatykania si´ os∏on i dysz opryskiwacza
• W przypadku koniecznoÊci sporzàdzenia mieszaniny zbiornikowej, klarowny roztwór herbicydu SX® lepiej miesza si´ w zbiorniku z innymi produktami
• Dzi´ki zmniejszonej iloÊci cieczy roboczej, jak i wody potrzebnej do mycia opryskiwacza
redukuje si´ koszty usuwania odpadów
• Zabieg herbicydowy przeprowadza si´ szybciej, ∏atwiej i taniej.
14
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 15
XII KONFERENCJE DUPONT
Wp∏yw warunków pogodowych oraz wyst´pujàcych chorób
na zagro˝enia upraw pszenicy ozimej i kukurydzy
w sezonie wegetacyjnym 2009/2010.
dr hab. Mariola G∏azek, mgr Barbara Krzyziƒska i dr Agnieszka Màczyƒska (Instytut Ochrony RoÊlin Paƒstwowy Instytut Badawczy, Oddzia∏ SoÊnicowice).
Wyk∏ad podczas konferencji w Opolu i Katowicach
Sezon wegetacyjny 2009/2010 roku ró˝ni∏ si´ istotnie od poprzedniego sezonu. Charakteryzowa∏
si´ zarówno krótszym okresem wegetacji jesienià jak i nadmiernà iloÊcià opadów deszczu w okresie rozwoju roÊlin. W 2010 roku, w rejonie Polski po∏udniowej mia∏y miejsce powodzie, które
wp∏yn´∏y negatywnie na przebieg wegetacji zbó˝ a zarazem stworzy∏y korzystne warunki dla infekcji i rozwoju chorób grzybowych a to wp∏yn´∏o na obni˝enie wielkoÊci i jakoÊci plonu ziarna.
W jesieni, ju˝ w po∏owie paêdziernika nastàpi∏o znaczne och∏odzenie, które przyczyni∏o si´ do
zahamowania wegetacji roÊlin na okres oko∏o 3 tygodni. Od drugiej po∏owy listopada do poczàtku
grudnia Êrednia temperatura dobowa wzros∏a na tyle ˝eby ponownie mog∏a ruszyç wegetacja.
Jednak okres jesiennej wegetacji by∏ doÊç krótki. Pszenica ozima wesz∏a w zimowanie, w fazie
dwóch – trzech liÊci (BBCH 12-13).
Zima 2009/2010 by∏a mroêna (Êrednia dobowa temperatura stycznia wynosi∏a -5,30°C) a Ênieg,
który spad∏ na poczàtku stycznia, zalega∏ na polach przez ponad 50 dni. Taka pogoda sprzyja∏a silnemu pora˝eniu ozimin przez pleʃ Êniegowà, ale wczesnà wiosnà obserwowano tak˝e pora˝enie
liÊci przez septorioz´ paskowanà. Pora˝enie przez tego ostatniego patogena stanowi∏o groêne
êród∏o infekcji dla pszenicy w sezonie wegetacyjnym. Wegetacja ruszy∏a ponownie z pierwszymi
dniami kwietnia. Pod koniec kwietnia tu˝ przed terminem pierwszego zabiegu opryskiwania pszenicy ozimej fungicydami, liÊcie pszenicy ozimej (np. odmiany Nadobna) by∏y pora˝one w niewielkim stopniu przez sprawców septoriozy paskowanej liÊci pszenicy oraz màczniaka prawdziwego.
Natomiast w fazie pierwszego kolanka pszenicy ozimej obserwowano 10-30 % roÊlin z objawami
∏amliwoÊci êdêb∏a na podstawach êdêbe∏ i 20% z objawami fuzaryjnej zgorzeli podstawy êdêb∏a
i korzeni. Podstawy êdêbe∏ by∏y równie˝ pora˝one przez Rhizoctonia cerealis. Objawy ostrej plamistoÊci oczkowej odnotowano na 8% roÊlin. (Fungicydy nie wp∏ywajà na zahamowanie rozwoju
tej choroby.) Podczas oceny przeprowadzonej przed zbiorem nie stwierdzono wylegania roÊlin
z powodu wystàpienia chorób podstawy êdêb∏a.
Warunki pogodowe panujàce wiosnà 2010 roku by∏y wyjàtkowo niekorzystne. Po suchym
marcu i przeci´tnie wilgotnym kwietniu w maju panowa∏y ekstremalne warunki wilgotnoÊciowe,
kiedy to suma opadów przekroczy∏a 3-krotnie miesi´czne normy
dla tego miesiàca. W wielu miejscach obserwowano lokalne podtopienia pól, a w niektórych rejonach powódê (Tab.1). Nadmiar
wody mia∏ negatywny wp∏yw na
zdrowotnoÊç roÊlin pszenicy ozimej (Fot.1). Panujàce w tym czasie
ni˝sze temperatury powietrza
zahamowa∏y wzrost i rozwój
roÊlin, który by∏ opóêniony
w porównaniu do lat poprzednich
o 2-3 tygodnie (Tab. 2). Warunki
te nie sprzyja∏y rozwojowi chorób
fot. dr Agnieszka Màczyƒska
pochodzenia grzybowego, które
Fot. 1. Bardzo silne opady deszczu w 2010 roku spowodowa∏y lokalne podtopienia pól
w maju rozwija∏y si´ w wolnym
Materiały konferencyjne
15
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 16
XII KONFERENCJE DUPONT
tempie. Pod koniec pierwszej dekady czerwca nastàpi∏o ocieplenie, co w po∏àczeniu z wczeÊniejszà nadmiernà wilgotnoÊcià wywo∏a∏o szybki rozwój infekcji oraz wystàpienie chorób na wy˝szych
organach roÊlin.
Tabela 1. Porównanie sumy opadów w miesiàcach wegetacyjnych roku 2009 i 2010
w stosunku do opadów z wielolecia
Tabela 2. Porównanie temperatur dla wybranych miesi´cy jesienià 2009r. i wiosnà 2010 r.
z temperaturami z wielolecia
Warunki meteorologiczne sprzyja∏y rozwojowi chorób liÊci, wÊród których dominowa∏a septorioza paskowana. Ponadto na liÊciach pszenicy odnotowano wyst´powanie brunatnej plamistoÊci liÊci, màczniaka prawdziwego oraz rdzy brunatnej. Obserwowane choroby pochodzenia
grzybowego obejmowa∏y w czerwcu od kilku do kilkunastu procent powierzchni górnych liÊci:
màczniak prawdziwy 5-8%, septorioza paskowana liÊci pszenicy 5-30%, septorioza plew
(Fot.2.), brunatna plamistoÊç liÊci 6–12% (Fot. 3.) oraz rdza brunatna 1–35% a u odmiany żyta
obejmowa∏a nawet 52% powierzchni liÊcia flagowego. W fazie rozwojowej roÊlin – dojrzewa-
fot. dr Agnieszka Màczyƒska
fot. dr Agnieszka Màczyƒska
Fot. 2. Charakterystyczne objawy septoriozy plew na liÊciach
16
Fot. 3. Liczne plamy brunatnej plamistoÊç liÊci na pszenicy ozimej
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 17
XII KONFERENCJE DUPONT
fot. dr Agnieszka Màczyƒska
Fot. 4. Symptomy septoriozy plew na wielu k∏osach
pszenicy ozimej
nia ziarniaków odnotowano wyst´powanie na
k∏osach septoriozy plew, màczniaka prawdziwego
oraz fuzariozy k∏osów. Znaczàcà powierzchni´
plew, wynoszàcà 12% obj´∏a fuzarioza k∏osów.
Septorioza plew wyst´powa∏a na k∏osach
w najwi´kszym nasileniu, obejmujàc 5-30%
powierzchni co by∏o bardzo zale˝ne od odmiany
pszenicy (Fot. 4.). Na 2% powierzchni k∏osów
obserwowano màczniaka prawdziwego. Pod
koniec czerwca roÊliny pszenicy ozimej zacz´∏y
szybko zasychaç. Obserwowano za∏amywanie si´
dok∏osi, co by∏o szczególnie powszechne
u j´czmienia ozimego (Fot. 5). W fazie dojrzewania ziarna wystàpi∏a kolejna fala wysokich opadów atmosferycznych co pozwoli∏o silnie si´ rozwinàç czerni zbó˝. Kompleks grzybów powodujàcych t´ chorob´ wp∏ywa tak˝e na obni˝enie
wartoÊci przechowalnianej ziarna zbó˝.
Niespotykanym w innych latach zjawiskiem by∏o wyst´powanie u roÊlin kukurydzy nienaturalnie u∏o˝onych, wytworzonych
w górnych partiach roÊlin du˝ej liczby liÊci
(Fot. 6). Jest to choroba zwana „crazy top”–
szalone wiechy, powodowana przez organizm Sclerophthora macrospora. èród∏em
choroby sà oospory znajdujàce si´ na ziarnie
kukurydzy. Do zaka˝enia mo˝e dochodziç
we wczesnych fazach rozwoju roÊlin od
poczàtku kie∏kowania do fazy 4-5 liÊci kukufot. dr Agnieszka Màczyƒska
rydzy. Istotnym warunkiem wystàpienia
infekcji i rozwoju jest zalanie gleby przez Fot. 5. Bardzo silne za∏amywanie si´ dok∏osi j´czmienia ozimego na
poletkach nie chronionych fungicydami.
kilka dni. Zalanie pól tu˝ po siewach kukurydzy mia∏o miejsce w wi´kszoÊci plantacji w Polsce
po∏udniowej w 2010 roku i to wp∏yn´∏o na dosyç cz´ste
wystàpienie choroby szalonych wiech. W rozprzestrzenianiu si´ i zimowaniu tego patogenu wa˝nà rol´ odgrywajà pora˝one chwasty i dzikie trawy. Choroba ta powoduje silnà chloroz´ liÊci oraz zniekszta∏cenia i przekszta∏cenia ró˝nych organów kukurydzy a pora˝one
roÊliny nie wykszta∏cajà kolb co wp∏ywa na obni˝enie ich
plonowania.
fot. in˝. Waldemar Kamiƒski (DuPont)
Fot. 6. „Crazy-top” – szalone wiechy, choroba
kukurydzy spowodowana zalaniem pól
w okresie wschodów roÊlin
Sezon wegetacyjny 2009/2010 by∏ ca∏kowicie odmienny od sezonu poprzedniego, w którym bardzo silna susza
glebowa by∏a g∏ównym problemem dla rozwoju roÊlin.
Natomiast ostatni sezon charakteryzowa∏ si´ wysokimi
opadami deszczu, o charakterze powodziowym i du˝ym
zró˝nicowaniem temperatur powietrza. Wczesna,
ch∏odna jesieƒ i nadmierne opady deszczu w maju przy
doÊç niskich temperaturach a nast´pnie okres wysokich
temperatur w czerwcu wp∏yn´∏y na póêny rozwój infekcji chorobowych pszenicy i innych zbó˝ a tak˝e wp∏yn´∏y
niekorzystnie na rozwój i zdrowotnoÊç upraw kukurydzy.
Materiały konferencyjne
17
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 18
XII KONFERENCJE DUPONT
DuPont w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami.
Technologia Wirtuoz® 520 EC – Reveller® 280 SC
Ochrona zbó˝ przed chorobami staje si´ powszechnie bardzo istotnym elementem technologii
produkcji ziarna. Wià˝e si´ to nie tylko z du˝ym, przekraczajàcym ponad 70% udzia∏em zbó˝
w zasiewach, ale tak˝e z warunkami pogodowymi, które praktycznie w ka˝dym sezonie sprzyjajà
rozwojowi chorób. Ostatnio coraz cz´Êciej powa˝nym zagro˝eniem stajà si´ takie choroby jak: fuzariozy liÊci i k∏osów, oraz choroby wywo∏ujàce ró˝ne rodzaje plamistoÊci liÊci takie jak na przyk∏ad:
septorioza liÊci i plew, rdza brunatna i ˝ó∏ta oraz brunatna plamistoÊç liÊci.
W sezonie 2009/2010, zalegajàca d∏ugotrwale okrywa Ênie˝na przyczyni∏a si´ znaczàco do
os∏abienia kondycji zbó˝ ozimych wiosnà. Efekt ten by∏ szczególnie nasilony w uprawach gdzie
zbo˝a wysiano we w∏aÊciwym terminie agrotechnicznym. Doprowadzi∏o to powszechnie do zjawiska wyprzenia i rozwoju pleÊni Êniegowej. Na roÊlinach os∏abionych ci´˝kà zimà patogeny rozwija∏y
si´ znacznie intensywniej. Niebezpieczne sta∏y si´ nawet takie choroby, które w innej sytuacji nie
stanowi∏yby realnego zagro˝enia dla plonów. W wielu regionach naszego kraju, na os∏abionych po
zimie roÊlinach, obserwowano intensywniejszy ni˝ zwykle rozwój kompleksu chorób podsuszkowych. By∏y to: fuzaryjna zgorzel podstawy êdêb∏a i ∏amliwoÊç podstawy êdêb∏a. Ponadto, doÊç
powa˝nym problemem okaza∏ si´ màczniak, który jeÊli nie by∏ zwalczany, to praktycznie przez ca∏y
sezon wegetacyjny mia∏ dogodne warunki do infekcji roÊlin w ró˝nych stadiach rozwojowych.
Du˝y problem stanowi∏y równie˝ choroby wywo∏ujàce plamistoÊci liÊci takie jak septorioza liÊci
i plew, rdze oraz brunatna plamistoÊç liÊci. Przy tak znaczàcej iloÊci patogenów wyst´pujàcych prawie jednoczeÊnie i to w ciàgu prawie ca∏ego okresu wegetacji, bardzo wa˝ne jest, aby program
ochrony charakteryzowa∏ si´ mo˝liwie jak najszerszym spektrum zwalczanych chorób. W minionym
sezonie obserwowano na przyk∏ad, ˝e w wielu przypadkach stosowane programy ochrony ogranicza∏y wyst´powanie chorób, ale nie do koƒca. Szczególnie du˝à niekomplementarnoÊcià w zwalczaniu odznacza∏y si´ mieszaniny fungicydowe, gdzie nie przestrzegano stosowania dawek progowych
danych substancji. Takie mieszaniny dzia∏a∏y dosyç krótko oraz posiada∏y doÊç du˝e luki biologiczne
w ochronie przeciwko okreÊlonym patogenom grzybowym wyst´pujàcym w momencie zabiegu na
roÊlinach. W przypadku septorioz, d∏ugi, bezobjawowy okres rozwoju w okresie liÊcia flagowego
spowodowa∏, ˝e pozornie czyste liÊcie by∏y jednak pora˝one. Wtedy cz´sto drugie zabiegi wykonywane by∏y zbyt póêno, czyli w okresie poczàtku k∏oszenia, a to okazywa∏o si´ niewystarczajàce.
Jak wskazujà zarówno wyniki prowadzonych doÊwiadczeƒ polowych i obserwacje samych rolników dobrym rozwiàzaniem by∏o zastosowanie programu ochrony uwzgl´dniajàcego zastosowanie
kilku ró˝nych substancji aktywnych. Takim programem, który bardzo dobrze sprawdzi∏ si´ w tych
ekstremalnie trudnych warunkach by∏a technologia Wirtuoz® 520 EC – Reveller® 280 SC.
Program Wirtuoz® 520 EC – Reveller® 280 SC opracowano specjalnie dla warunków polskiego rolnictwa. Powsta∏ on na bazie wyników licznie prowadzonych polowych i mikropoletkowych badaƒ
na terenie ca∏ego kraju. DoÊwiadczenia te sà jedynymi badaniami fungicydowymi, prowadzonymi
na takà skal´ w Polsce. W ciàgu kilku lat, w firmie DuPont we wspó∏pracy z niezale˝nymi oÊrodkami naukowymi i hodowlanymi takimi jak Stacje Oceny Odmian, czy zak∏ady doÊwiadczalne niezale˝nych instytutów naukowych, oceniano reakcj´ oko∏o 40 odmian pszenicy. By∏y to badania nad
odpornoÊcià patogenów z wykorzystaniem molekularnych metod diagnostycznych. Pozwoli∏y one
nie tylko oceniç skutecznoÊç programu w danym roku, ale tak˝e Êledziç zjawisko uodparniania si´
sprawców septorioz jak i innych chorób na niektóre grupy Êrodków.
W technologii ochrony zbó˝ przed chorobami pierwszy zabieg jest inwestycjà najwa˝niejszà,
dlatego te˝ do pierwszego zabiegu polecany jest fungicyd Wirtuoz® 520 EC. Jest to pierwszy
w Europie Êrodek zawierajàcy trzy substancje aktywne, w tak wysokiej koncentracji oraz we w∏aÊciwych proporcjach. Powsta∏ przez zmieszanie poszczególnych substancji aktywnych z odpowiednimi
substancjami uzupe∏niajàcymi. Dzi´ki temu jest skuteczny w sytuacjach zmieniajàcych si´ nowych
zagro˝eƒ biologicznych. Uk∏ad tych substancji pozwala ograniczaç sprawców chorób wyst´pujàcych
nawet w stopniu epidemicznym.
Wirtuoz® 520 EC jest produktem kompletnym, a dzi´ki temu jest bardzo ∏atwy w stosowaniu.
Nie wymaga uzupe∏niania i dodawania innych Êrodków. PodkreÊlenia wymaga fakt, ˝e fungicyd
ten skutecznie zwalcza pe∏ne spektrum chorób podsuszkowych, ponadto jest produktem doskonale dostosowanym do wiosennych zagro˝eƒ fitosanitarnych wyst´pujàcych w∏aÊnie w Polsce.
18
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 19
XII KONFERENCJE DUPONT
Wirtuoz® 520 EC skutecznie zwalcza:
W pszenicy ozimej: brunatnà plamistoÊç liÊci, fuzaryjną zgorzel podstawy êdêb∏a, ∏amliwoÊç
podstawy êdêb∏a, màczniaka prawdziwego, rdz´ brunatnà, septorioz´ paskowanà liÊci pszenicy,
septorioz´ plew.
W pszen˝ycie: brunatnà plamistoÊç liÊci, fuzarioz´ k∏osów, màczniaka prawdziwego, septorioz´
paskowanà liÊci pszenicy, septorioz´ plew.
W j´czmieniu: màczniaka prawdziwego, rdz´ kar∏owà, rynchosporioz´, plamistoÊç siatkowatà liÊci.
Dzi´ki d∏ugiemu okresowi dzia∏ania zastosowany na poczàtku strzelania w êdêb∏o (T1) nie tylko
zwalcza rozwijajàce si´ choroby, ale tak˝e zabezpiecza roÊliny przed nast´pnymi, a˝ do stadium
poczàtku k∏oszenia, Wirtuoz® 250 EC mo˝e byç stosowany w szerokim zakresie dawek: od 0,75 do
1,25 l/ha. Kolejnym etapem ka˝dej technologii ochrony przed chorobami jest ochrona kluczowych
organów plonotwórczych, czyli liÊcia flagowego i k∏osa. W tym celu konieczne jest zastosowanie
drugiego zabiegu, najlepiej w okresie od stadium rozwini´tego liÊcia flagowego do poczàtku
k∏oszenia. Fungicydem, który dobrze zabezpiecza ∏an po dobrze wykonanym zabiegu w pierwszym
terminie, polecanym przez firm´ DuPont jest Reveller® 280 SC.
Reveller® 280 SC jest Êrodkiem dwusk∏adnikowym. Zawiera triazol inny ni˝ w fungicydzie
Wirtuoz® 520 EC, a tak˝e du˝à iloÊç strobiluryny, która ma dzia∏anie profilaktyczne i lecznicze. Taki
dobór substancji aktywnych zapewnia bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób.
Reveller® 280 SC dzia∏a systemicznie, jest aktywnie rozprowadzany po roÊlinie, dzi´ki czemu nawet
w bardzo g´stych ∏anach chroni nie tylko powierzchnie pokryte bezpoÊrednio Êrodkiem, ale równie˝ dolnà stron´ blaszek liÊciowych oraz nowe przyrosty, rozwijajàce si´ dopiero po wykonaniu
zabiegu.
Reveller® 280 SC skutecznie zwalcza:
W pszenicy ozimej: brunatnà plamistoÊç liÊci, màczniaka prawdziwego, rdz´ brunatnà,
septorioz´ liÊci, septorioz´ paskowanà liÊci pszenicy, septorioz´ plew.
W j´czmieniu: màczniaka prawdziwego, rdz´ kar∏owà, rynchosporioz´, plamistoÊç siatkowatà liÊci.
Ponadto, jak wskazujà badania polowe DuPont oraz praktyka rolnicza, Reveller® 280 SC ogranicza rozwój grzybów z rodzaju Fusarium i grzybów czerniowych. Reveller® 280 SC charakteryzuje si´
bardzo d∏ugim okresem dzia∏ania (do 5 – 6 tygodni). Wszystkie te cechy sprawiajà, ˝e Reveller® 280
SC jest fungicydem najwy˝szej klasy. Dotychczas fungicydy o takim dzia∏aniu by∏y postrzegane jako
Êrodki najdro˝sze, przeznaczone jedynie do stosowania w najbardziej zaawansowanych technologiach, gdzie oczekiwane plony sà bardzo wysokie.
Zabieg fungicydem Reveller® 280 SC najlepiej wykonywaç w stadium rozwini´tego liÊcia flagowego, w dawce 1 l/ha.
Pszenica ozima
Technologia WIRTUOZ® - REVELLER®
T2/T3
T1
Wirtuoz® 1 l/ha
Reveller® 1 l/ha
Technologia WIRTUOZ® – REVELLER®
• stanowiska Êredniointensywne do intensywnych
• stanowiska po przedplonach zbo˝owych i nie zbo˝owych
• warunki wysokiej presji infekcyjnej chorób
• pszenica uprawiana jest w technologiach uproszczonych (np. technologie bezorkowe)
Program ten jest równie˝ polecany do stosowania w intensywnej uprawie pszen˝yta (prowadzone jak pszenica,
nawet z wi´kszà presjà chorobowà zwiàzanà np. z wczeÊniejszym terminem siewu).
Materiały konferencyjne
19
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 20
XII KONFERENCJE DUPONT
Potwierdzeniem skutecznoÊci programu Wirtuoz® 520 EC – Reveller® 280 SC sà wyniki wspomnianych wczeÊniej badaƒ. Na przyk∏ad w latach 2008 – 2010 firma DuPont bra∏a udzia∏
w doÊwiadczeniach porejestrowych prowadzonych przez Pomorski Zespó∏ Porejestrowego
DoÊwiadczalnictwa Odmianowego.
W doÊwiadczalnictwie porejestrowym ze zbo˝ami, porównuje si´ reakcje odmian na
tzw. poziom agrotechniki. Stosuje si´ poziom przeci´tny a1 i wysoki a2.
W poziomie przeci´tnym a1, nie stosuje si´ fungicydów, regulatorów wzrostu i mikronawozów, a dla nawo˝enia azotem ustalana jest tzw. dawka ni˝sza.
W poziomie wysokim agrotechniki a2, dawk´ azotu zwi´ksza si´ o 40 kg/ha w stosunku do
dawki zastosowanej w poziomie a1. Stosowane sà tak˝e zabiegi fungicydowe, regulatory
wzrostu i mikronawozy. W województwie pomorskim, w doÊwiadczeniach nad plonowaniem
odmian pszenicy ozimej uwzgl´dniono przy wysokim poziomie agrotechniki, w∏aÊnie zastosowanie programu fungicydowego z wykorzystaniem Êrodków Wirtuoz® 520 EC
i Reveller® 280 SC, zgodnie z zaleceniami firmy DuPont.
Jak wskazujà uzyskane wyniki, zastosowanie wysokiego poziomu agrotechniki a2
umo˝liwi∏o uzyskanie wi´kszych plonów ziarna ze wszystkich badanych 35 odmian, Êrednio
o 13,6 dt/ha. Warto jednak zwróciç uwag´ na znaczne ró˝nice w reakcji na zwi´kszonà intensyfikacj´ uprawy zale˝nie od odmiany i roku badaƒ (Tab. 1).
Tab. 1. Pszenica ozima. Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru: 2008, 2009, 2010.
(SDOO Radostowo). Wzorzec stanowi Êrednia ze wszystkich odmian.
Wyniki te potwierdzajà wczeÊniejsze badania prowadzone w ró˝nych regionach Polski,
które równie˝ wskazujà, ˝e program ochrony przed chorobami z zastosowaniem fungicydów
Wirtuoz® 520 EC i Reveller® 280 SC umo˝liwia uzyskanie zwy˝ki plonu ziarna od 4,8 do 17,4
dt/ha, a Êrednio, niezale˝nie od regionu kraju jest to ponad 10 dt/ha. Przy nieznacznie ni˝szej
zawartoÊci bia∏ka, spowodowanej lepszym wype∏nieniem ziarniaków skrobià, ziarno jest bardziej wyrównane i charakteryzuje si´ wi´kszà masà 1000 ziaren, jest dorodniejsze (Tab.2).
20
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 21
XII KONFERENCJE DUPONT
Tab. 2. Wp∏yw stosowania programu ochrony Wirtuoz® 520 EC – Reveller® 280 SC na plon
i wybrane parametry jakoÊciowe ziarna pszenicy, odmiany Bogatka, w ró˝nych
regionach Polski w 2009 r. (Andrzej Brachaczek, DuPont 2009)
Technologia ATR
W warunkach ni˝szej presji infekcyjnej chorób, w stanowiskach Êredniointensywnych,
szczególnie po przedplonach takich jak burak i kukurydza, polecamy technologi´ ATR.
Pszenica ozima
Technologia ATR
T2/T3
T1
Alert® 0,8 l/ha
+ Talius® 0,15 l/ha
Reveller® 0,8 l/ha
Technologia ATR
• stanowiska Êredniointensywne do intensywnych
• stanowiska, gdzie od wielu lat stosowany jest skuteczny zabieg w stadium T1
• po ka˝dym przedplonie, szczególnie po buraku lub kukurydzy
• wiosnà wyst´pujà warunki ni˝szej presji infekcyjnej chorób
• w warunkach opóênionego siewu
• pszenica uprawiana jest bez stosowania uproszczeƒ agrotechnicznych (tradycyjne technologie p∏u˝ne)
Program polecany jest równie˝ do ochrony intensywnych upraw pszen˝yta, gdzie coraz cz´Êciej presja
infekcyjna chorób jest wi´ksza ni˝ w analogicznych zasiewach pszenicy.
Materiały konferencyjne
21
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 22
XII KONFERENCJE DUPONT
Acanto® 250 SC
W swojej palecie poza wy˝ej wymienionymi w technologiach, posiadamy jeszcze inne fungicydy do zastosowania w zbo˝ach, mi´dzy innymi Acanto® 250 SC.
Acanto® 250 SC zawiera uznawanà za jednà z najlepszych na Êwiecie substancji z grupy strobiluryn, a mianowicie pikoksystrobin´.
Ocena dzia∏ania strobiluryn w zbo˝ach
Acanto® 250 SC jest doskona∏ym Êrodkiem do tworzenia ró˝nych technologii i mieszanin
fungicydowych, które sà z powodzeniem stosowane w ochronie pszenicy ozimej i j´czmienia.
ACANTO® 250 SC
ZAWARTOÂå SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
• pikoksystrobina 250 g
UPRAWY: pszenica ozima, j´czmieƒ ozimy i jary
ZWALCZANE CHOROBY
¸amliwoÊç podstawy êdêb∏a, màczniak prawdziwy, septorioza liÊci,
rynchosporioza, plamistoÊç siatkowa, rdza brunatna, septorioza plew,
fuzarioza k∏osów, DTR – brunatna plamistoÊç liÊci
TERMINY STOSOWANIA:
• Pszenica: od poczàtku fazy strzelania w êdêb∏o do koƒca fazy k∏oszenia
• J´czmieƒ: od koƒca fazy krzewienia do poczàtku fazy k∏oszenia
DAWKA: 0,6 – 1,0 l/ha
SUBSTANCJE AKTYWNE DO SPORZÑDZANIA MIESZANIN Z ACANTO®
(INFORMACJE Z PRAKTYKI ROLNICZEJ): chlorotalonil, prochloraz, triazole
22
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 23
XII KONFERENCJE DUPONT
Credo® - nowy fungicyd firmy DuPont w zbo˝ach
W zwiàzku z narastajàcà presjà infekcyjnà grzybów jak i zwi´kszajàcà si´ podatnoÊcià roÊlin
na choroby, dobre rezultaty w ochronie mo˝na uzyskaç stosujàc trafnie dobrane Êrodki.
Potrzeba zapobiegania odpornoÊci patogenów na fungicydy powoduje sta∏e zapotrzebowanie na nowe preparaty. W nadchodzàcym sezonie firma DuPont wprowadza na rynek nowy
fungicyd do ochrony zbó˝ przed chorobami – Credo® 600 SC*
CREDO® 600 SC
SUBSTANCJA AKTYWNA I FORMULACJA
Credo® 600 SC zawiera dwie substancje aktywne: pikoksystrobin´ – 100g i chlorotalonil –
500g w 1 litrze Êrodka. Oferowany jest w formie koncentratu w postaci st´˝onej zawiesiny do
rozcieƒczania wodà.
Chlorotalonil nie jest, co prawda substancja nowà, ale wczeÊniej by∏ znany g∏ównie jako substancja aktywna fungicydów stosowanych w ochronie np. warzyw (szczególnie przed zarazà
ziemniaka). Ostatnio znalaz∏ zastosowanie w zbo˝ach, gdy˝ jak dotychczas jest jedynà substancjà, na którà grzyby z rodzaju Septoria nie wytworzy∏y szczepów odpornych. Tymczasem coraz
cz´Êciej zjawisko prze∏amywania takiej odpornoÊci obserwuje si´ w przypadku strobiluryn.
ZAKRES ZWALCZANYCH CHORÓB
Credo® 600 SC skutecznie zwalcza szereg wa˝nych chorób. Sà to:
• w pszenicy ozimej: màczniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistoÊç liÊci, septorioza plew, septorioza paskowana liÊci pszenicy
• w pszen˝ycie ozimym: màczniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistoÊç liÊci,
septorioza paskowana liÊci
• w j´czmieniu jarym: màczniak prawdziwy, rdza j´czmienia, rynchosporioza
SPOSÓB DZIA¸ANIA
Credo® 600 SC jest Êrodkiem grzybobójczym o dzia∏aniu wg∏´bnym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszen˝yta ozimego,
j´czmienia ozimego, pszenicy jarej oraz j´czmienia jarego przed chorobami grzybowymi.
PodkreÊlenia wymaga fakt, ˝e dzi´ki zawartoÊci chlorotalonil Êrodek ten zwalcza wszystkie
szczepy septorioz w∏àcznie z odpornymi na Êrodki z grupy strobiluryn.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Credo® 600 SC ze wzgl´du na skutecznoÊç w zwalczaniu septoriozy jest szczególnie polecany do wykonywania w drugich zabiegach, czyli jako kontynuacja pierwszego zabiegu.
Mo˝na go stosowaç w szerokim zakresie stadiów rozwojowych. W pszenicy ozimej
i pszen˝ycie ozimym od koƒca krzewienia do koƒca k∏oszenia, a w j´czmieniu jarym od pe∏ni
krzewienia do koƒca strzelania w êdêb∏o. Fungicyd ten jednak najlepiej spe∏ni swoje dzia∏anie
ochronne, jeÊli b´dzie zastosowany na rozwijajàcy si´ liÊç flagowy.
T2 (rozwijajàcy si´ liÊç flagowy) – Credo® 600 SC (1,6 – 2 l/ha)
Wy˝szà z zalecanych dawek nale˝y stosowaç przy wi´kszym nasileniu chorób.
Zalecana iloÊç wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
* Êrodek w koƒcowej fazie rejestracji. Najprawdopodobniej w trakcie Konferencji DuPont Êrodek b´dzie ju˝ posiada∏ oficjalnà rejestracj´.
Materiały konferencyjne
23
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 24
XII KONFERENCJE DUPONT
DuPont w ochronie j´czmienia przed chorobami
J´czmieƒ jest jednym z najbardziej wra˝liwych na choroby gatunków zbó˝. JednoczeÊnie
jest atakowany przez wiele chorób specyficznych dla j´czmienia oraz przez inne powszechnie
wyst´pujàce w pozosta∏ych zbo˝ach. Wi´kszoÊç chorób, jakie mogà rozwijaç si´ na j´czmieniu
wp∏ywa nie tylko na zmniejszenie plonu ziarna, ale równie˝ na jego dorodnoÊç. Tymczasem
dobre wype∏nienie ziarna, wyrównanie, masa tysiàca ziaren sà parametrami wchodzàcymi
w sk∏ad tzw. syntetycznego wskaênika jakoÊci browarnej. JednoczeÊnie ze wzgl´du na specyfik´ uprawy i koniecznoÊç ograniczonego stosowania azotu w technologii produkcji j´czmienia browarnego, szkodliwoÊç tych chorób staje si´ szczególnie niebezpieczna. Mo˝e sprawiç,
˝e ziarno nie zostanie zakwalifikowane jako surowiec przemys∏owy. Cz´sto tak˝e odmiany
zalecane plantatorom przez przemys∏ nale˝à do grupy wra˝liwych na choroby.
W krajach Europy Zachodniej np: w Niemczech, Francji jak równie˝ w Czechach, gdzie uprawa j´czmienia na cele browarne jest bardzo popularna a zapotrzebowanie na tego typu ziarno jest du˝e, s∏u˝by surowcowe zalecajà plantatorom stosowanie ochrony fungicydami zawierajàcymi strobiluryn´ + triazol. Z grupy substancji strobilurynowych bardzo ceniona jest pikoksystrobina, gdy˝ skutecznie zwalcza choroby wa˝ne w uprawie j´czmienia i decydujàce nie
tylko o wielkoÊci plonu, ale równie˝ jakoÊci ziarna. Dodatkowà zaletà pikoksystrobiny jest jej
dzia∏anie delikatnie przed∏u˝ajàce czas nalewania ziarna, dzi´ki czemu ziarno jest lepiej
wype∏nione skrobià i tym samym obni˝a si´ parametr zawartoÊci bia∏ka.
W∏aÊnie z tych wzgl´dów Reveller® 280 SC jest szczególnie zalecany, a program jednozabiegowy z wykorzystaniem tego Êrodka stanowi obecnie standard ochrony. W nadchodzàcym
sezonie, w ochronie j´czmienia DuPont poleca wszystkim producentom j´czmienia program
wykonanie zabiegu fungicydem Reveller® 280 SC. Reveller® jest fungicydem, który skutecznie
zwalcza wszystkie wa˝ne choroby jakie mogà zaatakowaç j´czmieƒ na polu. Podobnie jak
w innych krajach, równie˝ w Polsce, w ocenie s∏u˝b surowcowych s∏odowni i browarów, Êrodek
ten jest oceniany bardzo wysoko. Jest na przyk∏ad polecany jako Êrodek skutecznie zwalczajàcy
rdze kar∏owà, a tak˝e plamistoÊç siatkowà oraz rynchosporioz´ j´czmienia. Ponadto skutecznie
zwalcza pozosta∏e choroby, jak np. màczniak prawdziwy. D∏ugi czas dzia∏ania i szerokie spektrum zwalczanych chorób jest wynikiem wysokiej koncentracji substancji aktywnych. Dlatego
te˝ zastosowany jednorazowo w dawce 1 l/ha, w przeci´tnych warunkach pogodowych, skutecznie chroni ∏an praktycznie do zbioru.
J´czmieƒ jary
Technologia jednozabiegowa
„Browar”
Reveller® 1 l/ha
24
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 25
XII KONFERENCJE DUPONT
Jeden zabieg jest niewàtpliwie najwygodniejszym programem. Trzeba jednak pami´taç, ˝e
wszelkie technologie jednozabiegowe sprawdzajà si´ jedynie wtedy, gdy rozk∏ad warunków
pogodowych jest zbli˝ony do tzw. przeci´tnych, tzn. nie wyst´puje np. drastyczna susza wiosenna lub intensywne opady w czasie zbioru.
W przypadku bardzo silnej presji infekcyjnej chorób, jak równie˝ uprawy odmian szczególnie wra˝liwych, np. na màczniaka prawdziwego, lepiej zastosowaç technologi´ dwuzabiegowà „Browar”.
J´czmieƒ jary
Technologia dwuzabiegowa
„Browar”
T1
T2
Acanto® 0,6 l/ha
+
Talius® 0,15 l/ha
Reveller® 1 l/ha
Wybór sposobu ochrony w ka˝dym przypadku powinien wynikaç z warunków siedliskowych i poziomu zagro˝enia chorobami.
Materiały konferencyjne
25
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 26
XII KONFERENCJE DUPONT
Programy ochrony pszen˝yta
Pszen˝yto ozime w wielu gospodarstwach w Polsce jest bardzo wa˝nym zbo˝em paszowym.
Na Êrednich glebach plonuje znacznie lepiej ni˝ pszenica. Jednak, mimo ˝e stosunkowo do niedawna uchodzi∏o za zbo˝e odporne na choroby, ostatnio obserwuje si´ ˝e jest ono pora˝ane
przez choroby w stopniu podobnym do pszenicy ozimej. Czasem nawet pszen˝yto jest silniej
pora˝one ani˝eli niektóre bardziej odporne odmiany pszenicy.
Sytuacja ta wynika z kilku przyczyn. Zwi´kszanie intensywnoÊci uprawy pszen˝yta, ograniczanie zmianowania, jak równie˝ uprawa w monokulturze sprzyja nasilonej presji infekcyjnej
chorób. Ponadto nowo wprowadzane odmiany, o wysokim potencjale plonotwórczym, dobrze
reagujàce na intensyfikacj´ uprawy, szczególnie w odniesieniu do nawo˝enia azotem, charakteryzujà si´ zwi´kszonà podatnoÊcià na choroby. Dla pszen˝yta szczególnie niebezpieczne sà
choroby podstawy êdêb∏a. Wynika to z faktu, ˝e gatunek ten podobnie jak ˝yto, a w odró˝nieniu od pszenicy, bardzo êle reaguje na opóêniony termin siewu. Natomiast wczesne siewy, prowadzone w optymalnym dla pszen˝yta terminie agrotechnicznym sprawiajà, ˝e patogeny
wywo∏ujàce kompleks chorób podstawy êdêb∏a choroby znajdujà jesienià doskona∏e warunki
do rozwoju. Ponadto, jeÊli w zimie d∏ugo zalega gruba pokrywa Ênie˝na roÊliny pszen˝yta,
podobnie jak ˝yto w wi´kszym stopniu sà nara˝one na przyduszenie, os∏abienie i pora˝enie
pleÊnià Êniegowà. Z kolei w okresach bezÊnie˝nych i cieplejszych, a tak˝e wczesnà wiosnà
pszen˝yto roÊnie i rozwija si´ nieco wolniej ni˝ ˝yto, ale jednak szybciej ni˝ pszenica. Dochodzi
wtedy do szybkiego pora˝enia przez ca∏y szereg wa˝nych chorób. Ostatnio na przyk∏ad
powa˝nym problemem sta∏y si´ masowe pora˝enia pszen˝yta przez rdze.
Dlatego te˝ w przypadku pszen˝yta bardzo wa˝ne jest, aby wiosennà ochrona przed chorobami rozpoczynaç jak najwczeÊniej. Opóênienia w wykonaniu pierwszego zabiegu fungicydowego wiosna, mogà staç si´ przyczynà wi´kszych strat w plonie ni˝ w przypadku pszenicy
ozimej. Cz´sto powstajàce wtedy uszkodzenia wywo∏ujà straty niemo˝liwe do nadrobienia.
Dobra informacja jest jednak fakt, ˝e efektywnoÊç stosowania fungicydów w pszen˝ycie
jest wi´ksza ni˝ w pszenicy ozimej, a zwi´kszenie plonów na skutek zastosowania w∏aÊciwej
ochrony przed chorobami bardzo cz´sto wynosi 25 – 30%.
Proponowane programy:
Technologia jednozabiegowa
zalecana dla odmian bardziej odpornych na choroby
T2
Wirtuoz®
0,75-1,25 l/ha
26
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 27
XII KONFERENCJE DUPONT
Technologia dwuzabiegowa
zalecana dla odmian intensywnych, cechujàcych si´ wi´kszà
podatnoÊcià na choroby
T2
T1
Wirtuoz®
0,75-1,25
l/ha
Charisma® 1 l/ha
Jak wskazujà badania polowe prowadzone przez firm´ DuPont efektywnoÊç stosowania
fungicydów w pszen˝ycie jest zró˝nicowana zale˝nie od odmiany. Wynika to ze znacznie
zró˝nicowanej podatnoÊci odmian na poszczególne choroby. Warto o tym pami´taç, szczególnie w momencie podejmowania decyzji o wyborze programu jedno lub dwuzabiegowego.
Wp∏yw technologii dwuzabiegowej na plony w róênych odmianach pszen˝yta.
ZD Paw∏owice 2009
103,29
103,25
87,34
83,28
Plon ziarna dt/ha
100
94,72
94,98
ilo
ad
M
Ba
l
tik
o
rro
za
Pi
o
in
nt
Le
o
en
a
Gr
M
od
er
at
do
o
0
Program fungicydowy; T1: Wirtuoz® 1,2 l/ha, T2: Charisma® 1,0 l/ha
Materiały konferencyjne
27
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 28
XII KONFERENCJE DUPONT
Zmiany klimatyczne – „temat zast´pczy” czy rzeczywisty
problem dla rolnictwa
Dr Jerzy Kozyra (Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa Paƒstwowy Instytut Badawczy w Pu∏awach)
Wyk∏ad podczas konferencji w Lublinie i PrzemyÊlu
Badania naukowe wskazujà, ˝e niekorzystne warunki klimatyczne jakie notowane by∏y
w ostatnich latach znaczàco ograniczy∏y wynikajàcy z post´pu technologicznego wzrost Êwiatowego poziomu produkcji w rolnictwie. Cz´Êciej wyst´pujàce ekstremalne zjawiska meteorologiczne, takie jak susze, powodzie, fale upa∏ów czy ekstremalne opady, powodujà znaczàce
straty plonów roÊlin uprawnych równie˝ w Polsce. Przebieg warunków meteorologicznych
staje si´ mniej przewidywalny ni˝ to by∏o 20-30 lat temu i bardziej gwa∏towny, a ponad wszelkà wàtpliwoÊç „inny” ni˝ ten do którego dostosowano zabiegi agrotechniczne. Wskazuje si´,
˝e bez dostosowania produkcji w rolnictwie do nowych warunków klimatycznych i odpowiedniego ubezpieczenia rolnictwa od ekstremalnych zjawisk pogodowych, rolnictwo b´dzie
jednà z dziedzin gospodarki, która najbardziej odczuje negatywne skutki zmian w klimacie.
Rys. 1. Wi´ksza zmiennoÊç
warunków meteorologicznych to
jeden z g∏ównych efektów globalnego ocieplenia. Podczas ciep∏ych
zim nag∏e wtargni´cie na obszar
Polski mas zimnego powietrza
mo˝e
powodowaç
znacznie
wi´ksze starty ni˝ notowane
dotychczas.
Przyczyny zmian w klimacie
Obserwowane zmiany w klimacie sà powodowane przez zmian´ sk∏adu chemicznego
atmosfery w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka oraz przekszta∏cenie powierzchni kuli ziemskiej
w obszary zurbanizowane. Wed∏ug teorii globalnego ocieplenia udokumentowany w XX
wieku wzrost zawartoÊci w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych, który jest wynikiem
dzia∏alnoÊci cz∏owieka wp∏ynà∏ na podniesienie si´ temperatury atmosfery o oko∏o 1°C. Analiza
Êredniej temperatury w Polsce potwierdza istniejàcy trend ocieplenia temperatury globalnej.
Ârednia roczna temperatura ostatnich dziesi´ciu lat by∏a wy˝sza o 0,9°C ni˝ w wieloleciu 19611990, które jest uznawane za norm´ klimatycznà. Najwi´ksze ocieplenie nastàpi∏o w lipcu
o 1,9°C i styczniu o 1,6°C. W najmniejszym stopniu warunki termiczne zmieni∏y si´ we wrzeÊniu o 0,1°C i paêdzierniku 0,3°C.
Tabela 1. Ârednie miesi´czne wartoÊci temperatury powietrza w Pu∏awach latach 1961-1990
uznawanych w badaniach klimatu z norm´ i w ostatnim dziesi´ciu (2000-2009).
28
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 29
XII KONFERENCJE DUPONT
Zmiana sk∏adu chemicznego atmosfery w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka spowodowa∏a zgodnie z tà teorià tzw. dodatkowy antropogeniczny efekt cieplarniany nazywany równie˝ efektem
szklarniowym. Naturalny efekt cieplarniany Ziemi jest wywo∏any zawartoÊcià w atmosferze
tzw. gazów cieplarnianych (szklarniowych), które powodujà ˝e energia dochodzàca do
powierzchni Ziemi od S∏oƒca jest wykorzystywana na podgrzanie atmosfery. Gdyby Ziemia nie
posiada∏a atmosfery Êrednia globalna temperatura na jej powierzchni wynosi∏a by oko∏o –23°C,
zamiast obserwowanych 15°C, antropogeniczny efekt cieplarniany zwi´kszy∏ tà temperatur´
o kolejny stopieƒ. O skutkach tej zmiany mo˝emy si´ uczyç na podstawie obserwacji pogody
w ostatnich latach. Powodzie jakie wystàpi∏y w Polsce w ostatnich latach, utrzymujàce si´ okresy z wysokà temperaturà w lecie, to tylko zwiastuny tego co czym mo˝e charakteryzowaç si´
pogoda w Polsce, gdy temperatura atmosfery wzroÊnie o kolejny stopieƒ. Ostatnie doniesienia
klimatologów stwierdzajà, ˝e tempo wzrostu temperatury wzros∏o dwukrotnie i bez podj´cia
dzia∏aƒ w kierunku ograniczenia emisji czyli zmian w technologiach produkcji w tym równie˝
w rolnictwie, to pod koniec tego wieku atmosfera mo˝e byç nawet o 3°C cieplejsza.
Rys. 2. Wysoka temperatura
powietrza w maju nawet przy
sumach opadu zbli˝onych do
dotychczasowej normy w Polsce
przyÊpiesza parowanie z gleby i
mo˝e doprowadzaç do nadmiernego przesuszania wierzchniej
warstwy gleby. Zdj´cie wykonane
w maju 2008 roku.
Proces antropogenicznego efektu cieplarnianego jest szeroko opisywany w raportach
Mi´dzyrzàdowego Zespo∏u do Spraw Zmian Klimatu (IPCC), który cyklicznie wykonuje przeglàd prac naukowych dotyczàcych klimatu. Zaznaczyç nale˝y, ˝e od pierwszego raportu publikowanego w 1990 roku, stwierdzenie, ˝e dzia∏alnoÊç cz∏owieka mo˝e byç prawdopodobnà
przyczynà wzrostu temperatury globalnej, w 2007 roku przybra∏o form´: zebrane w ostatnich
latach dowody ponad wszelkà wàtpliwoÊç wskazujà na to ˝e dzia∏alnoÊç cz∏owieka jest przyczynà globalnego ocieplenia.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e g∏ównym efektem globalnego ocieplenia jest „podgrzanie” atmosfery Ziemi, co zwi´ksza gwa∏townoÊç procesów pogodowych i zmiany w cyrkulacji powietrza
na kuli ziemskiej. Skutkiem „podgrzania” atmosfery jest wi´ksza gwa∏townoÊç zjawisk pogodowych. Oznacza to, ˝e w „nowym” klimacie burze i wiatry tak w lecie jak i w zimie b´dà
gwa∏towniejsze. Zmiany w cyrkulacji atmosferycznej skutkujà nietypowym przebiegiem
pogody tak w zimie jak i w lecie, a w Polsce przede wszystkim cz´stszym ni˝ dotychczas
nap∏ywem ciep∏ego powietrza z po∏udnia jak i ch∏odnego z pó∏nocy.
Skutki zmian w klimacie dla rolnictwa
W ostatnich latach obserwuje si´ znaczne wahania plonów wynikajàce z przebiegu pogody. Wyra˝a si´ to w uzyskiwaniem wy˝szych ni˝ dotychczas plonów w latach sprzyjajàcych oraz
znaczàcych strat plonów w latach, kiedy wystàpi∏y niekorzystne, ekstremalne zjawiska pogodowe. Przyk∏adem bardzo korzystnych warunków dla wi´kszoÊci upraw jest rok 2004, natomiast skrajnie niekorzystnym rok 2006, kiedy w wi´kszoÊci upraw wystàpi∏a g∏´boka susza po
niekorzystnych warunkach zimowania. Skutkowaç to mo˝e zwi´kszeniem ryzyka gospodarowania w rolnictwie przed którym nie zawsze b´dzie si´ mo˝na skutecznie ubezpieczyç.
Materiały konferencyjne
29
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 30
XII KONFERENCJE DUPONT
Zjawiskiem klimatycznym majàcym coraz wi´ksze znaczenie dla upraw jest susza. W latach
1957-1980 znaczne straty plonów w produkcji krajowej przekraczajàce 15%, z powodu suszy
stwierdzono w 2 latach, natomiast w okresie 1990 -2010 spadki plonów z powodu suszy odnotowano w 6 latach. RównoczeÊnie w okresie 1990-2010 w 4 przypadkach stwierdzono straty
plonów z powodu warunków zimowania.
Rys. 3. Jednym ze sposobów
adaptacji do prognozowanych
zmian w klimacie jest wprowadzenie do uprawy roÊlin o wi´kszej
odpornoÊci na susze i bardziej
odpornych na czynniki pogodowe.
„Nowy” klimat to warunki szybszego wzrostu i rozwoju roÊlin. PrzyÊpieszenie pr´dkoÊci
rozwoju ma szczególne znaczenie w przypadku roÊlin ciep∏olubnych (kukurydza, soja, proso,
s∏onecznik), która w obecnych warunkach klimatycznych mo˝e dojrzewaç na znacznie
wi´kszym obszarze Polski ni˝ wczeÊniej. Wzrost temperatury wp∏ywa nie tylko na przyÊpieszenie tempa rozwoju roÊlin uprawnych, ale równie˝ chwastów i szkodników, których ucià˝liwoÊç
dla rolnictwa znacznie wzrasta. W ogólnej populacji chwastów zauwa˝a si´ wzrost znaczenia
chwastów z grupy ciep∏olubnych takich jak np. przytulia czepna czy przetacznik perski. Du˝ym
problemem staje si´ zwalczanie chwastów w uprawach kukurydzy w przypadku ch∏odów
majowych i przy niskim uwilgotnieniu gleby. Pojawiajà si´ równie˝ szkodniki, które dotychczas
nie odgrywa∏y wi´kszego znaczenia gospodarczego. Wed∏ug badaƒ Instytutu Ochrony RoÊlin
straty ekonomiczne w uprawie kukurydzy zaczyna powodowaç groêny szkodnik jakim jest
stonka kukurydziana oraz omacnica prosowianka.
Podsumowanie
Analizy zwiàzane z dostosowywaniem si´ produkcji rolniczej do warunków klimatycznych
ostatnich latach w Europie wskazujà, ˝e rolnicy na bie˝àco dostosowujà produkcj´ do aktualnych warunków klimatycznych korzystajàc z nowych technologii. Wa˝ne jest ˝eby odpowiednio i w miar´ szybko zidentyfikowaç zagro˝enia wynikajàce z przebiegu pogody i dostosowywaç prace polowe oraz struktur´ upraw w celu zmniejszenia ryzyka straty plonu. Dzia∏ania
Êwiatowe zwiàzane z przeciwdzia∏aniem globalnemu ociepleniu wprowadzajà instrumenty
polityczne, obligujàce poszczególne kraje do ograniczenia zu˝ycia paliw kopalnych. Cel ten ma
byç osiàgni´ty przez promowanie energooszcz´dnych metod produkcji oraz wi´ksze wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii. Ograniczenie zu˝ycia energii w rolnictwie ma polegaç
mi´dzy innymi na ograniczeniu orki, racjonalnym zu˝yciu nawozów mineralnych i innych Êrodków produkcji. Powy˝sze uwarunkowania sprawiajà, ˝e wspó∏czesne rolnictwo w celu utrzymania dotychczasowego poziomu produkcji jest „zmuszone” do adaptacji nie tylko do
„nowych” warunków klimatycznych, ale do wymogów tworzonej polityki klimatycznej.
30
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 31
XII KONFERENCJE DUPONT
Analiza Êwiatowego rynku zbó˝ i roÊlin oleistych, na podstawie
analizy rynku pszenicy, kukurydzy i soi
Dariusz Janicki ( Atus Sp. J.)
Rynek pszenicy
W sezonie 2009/2010 na Êwiecie odnotowaliÊmy spadek produkcji zbó˝. Na globalna sytuacj´
rynkowà najwi´kszy wp∏yw mia∏a jedna z najbardziej dotkliwych susz, która obj´∏a swoim
zasi´giem Rosj´ i kraje Basenu Morza Czarnego. Pomimo przewidywanego spadku produkcji
wysokie zapasy koƒcowe pszenicy z poprzedniego sezonu jeszcze w czerwcu 2010 r. wydawa∏y
si´ byç wystarczajàcym gwarantem stabilizacji cen na rynku Êwiatowym. Dramatyczne informacje nap∏ywajàce z Rosji i pozosta∏ych krajów tego regionu w po∏àczeniu z dzia∏aniami funduszy
inwestycyjnych, szukajàcych nowych mo˝liwoÊci zainwestowania swoich nadwy˝ek finansowych,
spowodowa∏y na Êwiatowych gie∏dach towarowych gwa∏towny wzrost cen pszenicy, kukurydzy,
soi i rzepaku. Liderem wzrostów by∏a europejska gie∏da towarowa Euronext (MATIF). W ciàgu
miesiàca ceny pszenicy wzros∏y o 100 Euro na tonie z poziomu 140,00 EURO/MT (29.06.2010) do
poziomu 236,00 EURO/MT (05.08.2010). W dniu 05.08.2010 rzàd rosyjski zapowiedzia∏ wprowadzenie od 15.08.2010 embarga na eksport zbó˝ z Rosji przy równoczesnym anulowaniu wszystkich wczeÊniejszych kontraktów. Ta decyzja oraz trudnoÊci jakie robi∏y ukraiƒskie s∏u˝by fitosanitarne przy odprawie statków z za∏adowanym towarem w ukraiƒskich portach Morza Czarnego
wprowadzi∏y chaos w Êwiatowym handlu pszenicà. Firmy handlowe, które mia∏y podpisane kontrakty na dostawy pszenicy z Rosji i Ukrainy do Afryki i na Bliski Wschód rozpocz´∏y nerwowe
poszukiwania towaru. W tym czasie pszenica by∏a jedynie osiàgalna w USA i we Francji gdzie w
odró˝nieniu od pozosta∏ej cz´Êci Europy trwa∏y ju˝ dobrze zapowiadajàce si´ ˝niwa. Stany
Zjednoczone, które pod koniec poprzedniego sezonu ograniczy∏y swojà aktywnoÊç na rynku ze
wzgl´du na ostrà konkurencj´ pomi´dzy Rosjà, Ukrainà i Unià Europejska, w pierwszych miesiàcach po ˝niwach wykorzysta∏y sytuacj´ sprzedajàc w ka˝dym tygodniu rekordowà iloÊç ok.
1 mln ton pszenicy w cenach o 50% wy˝szych w porównaniu do drugiej po∏owy poprzedniego
sezonu. Sytuacja wyglàda∏a bardzo podobnie we Francji, która tygodniowo by∏a w stanie sprzedaç 400-500 tys. ton pszenicy. Pod koniec listopada 2010 r. poziom eksportu pszenicy z UE
wyniós∏ 10 mln ton co oznacza∏o wzrost sprzeda˝y o 40% w stosunku do poprzedniego sezonu.
Utrzymanie tak wysokiego tempa eksportu pszenicy z UE b´dzie mia∏o bardzo du˝y wp∏yw na
obni˝enie zapasów koƒcowych tego ziarna do poziomu 11 mln na koniec bie˝àcego sezonu.
W listopadzie na rynku pojawi∏y si´ oferty pszenicy z Australii i Argentyny, które nieco sch∏odzi∏y
koniunktur´ i doprowadzi∏y do ustabilizowania si´ cen. Sytuacja na rynku nadal pozostaje skomplikowana ze wzgl´du na wprowadzenie ograniczenia eksportu z Ukrainy oraz problemy
z zasiewami pszenicy w Rosji (spadek zasiewów pszenicy ozimej o 3 mln ha). Jednak˝e
najwi´kszy wp∏yw na to co b´dzie si´ dzia∏a z cenami pszenicy i innych p∏odów rolnych
w bie˝àcym sezonie b´dzie mia∏o zachowanie si´ wiodàcych funduszy inwestycyjnych, które znaczàco zwi´kszy∏y udzia∏ „commodities” w swoim portfelu.
Bilans pszenicy na Êwiecie sezon 2010/2011 (na podstawie USDA, Raport z 09 listopada 2010)
Zapasy poczàtkowe. Âwiatowe zapasy poczàtkowe pszenicy szacowane sà na poziomie 195
mln ton. Jest to poziom znacznie odbiegajàcy od trzech wczeÊniejszych sezonów ( 2007/2008
– 126 mln ton; 2008/2009 – 122 mln ton; 2009/2010 – 165 mln ton ). Równie˝ w porównaniu
do Êredniej z ostatnich oÊmiu sezonów zapasy poczàtkowe w magazynach sà o 30% wy˝sze ni˝
w latach poprzednich.
Produkcja. Susza w Rosji i krajach basenu Morza Czarnego spowodowa∏a spadek produkcji
pszenicy do poziomu 640 mln ton o oznacza redukcj´ zbiorów o 40 mln ton (-5%) w stosunku
do sezonu poprzedniego.
Zu˝ycie. Od wielu lat mo˝na zauwa˝yç sta∏y wzrost zu˝ycia pszenicy na Êwiecie. Sezon
bie˝àcy pod tym wzgl´dem nie b´dzie si´ ró˝ni∏ od lat poprzednich, zapotrzebowanie na pszenic´ wzroÊnie o kolejne 2,0 % do poziomu 665 mln ton.
Materiały konferencyjne
31
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:52 Page 32
XII KONFERENCJE DUPONT
Zapasy koƒcowe. Spadek produkcji pszenicy i wzrost zu˝ycia zostanie skompensowany przez
wysoki stan zapasów poczàtkowych. W efekcie zapasy koƒcowe na sezon 2010/2011 prognozowane sà na poziomie 172 mln ton pszenicy co stanowi 26% w stosunku do zapotrzebowania.
Cena pszenicy CBOT USC/bu
(êród∏o: raporty USDA, lata 09/10 szacunki, 10/11 prognoza)
Rynek kukurydzy
Jeszcze we wrzeÊniu 2010 r. Êwiatowe zbiory kukurydzy prognozowane by∏y na rekordowym poziomie 830 mln ton. Trudne warunki pogodowe w czasie ostatniego etapu wegetacji
i na poczàtku ˝niw w USA wyp∏yn´∏y znaczàco na redukcj´ plonów kukurydzy. Na poczàtku
paêdziernika USDA obni˝y∏a prognoz´ zbiorów w USA o 14 mln ton, zwi´kszajàc jednoczeÊnie Êwiatowe zapotrzebowanie na kukurydz´ o 6 mln ton do poziomu 835 mln ton. Ta informacja natychmiast spowodowa∏a gwa∏towny wzrost cen na Êwiatowych gie∏dach. W ciàgu
tygodnia czasu na CBoT ceny kukurydzy wzros∏y o 20% w Europie ceny na MATIF wzros∏y
o 10% z poziomu 190 EURO/MT do poziomu 210 EURO/MT. Pod koniec paêdziernika Mi´dzynarodowa Rada Zbo˝owa (IGC) potwierdzi∏a, ˝e prognoza zbiorów kukurydzy na Êwiecie
w sezonie 2010/11 zostanie obni˝ona do poziomu 814 mln ton i jednoczeÊnie podnios∏a
poziom Êwiatowego zapotrzebowania na kukurydz´ do 840 mln ton. W konsekwencji tych
informacji zredukowany zosta∏ do 125 mln ton poziom zapasów koƒcowych. Je˝eli prognozy
oka˝à si´ trafne to b´dzie to jeden z najni˝szych poziomów zapasów koƒcowych kukurydzy
na Êwiecie w ciàgu ostatnich kilku lat.
Bilans kukurydzy na Êwiecie sezon 2010/2011 (na podstawie USDA Raport z 09 listopada 2010)
Zapasy poczàtkowe. Zapasy poczàtkowe kukurydzy szacowane sà na poziomie 148 mln
ton. Wzrost o 1 mln ton w stosunku do sezonu poprzedniego.
Produkcja. Produkcja kukurydzy na Êwiecie w ciàgu ostatnich trzech sezonów wzros∏a o
17% . Na sezon bie˝àcy zbiory szacuje si´ na poziomie oko∏o 817 mln ton i jest to poziom
zbli˝ony do poziomu ubieg∏orocznego.
Zu˝ycie. Wraz ze wzrostem produkcji w ostatnich latach nastàpi∏ wzrost zapotrzebowania
na kukurydz´ kreowany g∏ównie przez przemys∏ biopaliwowy. W USA i innych krajach kukurydza sta∏a si´ podstawowym surowcem do produkcji bioetenolu. Na ten sezon szacuje si´ ˝e
32
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 33
XII KONFERENCJE DUPONT
ca∏kowite zapotrzebowanie na kukurydz´ na Êwiecie wyniesie 837 mln ton i b´dzie wy˝sze od
zu˝ycia w sezonie poprzednim o oko∏o 24 mln ton.
Zapasy koƒcowe. Wzrost zapotrzebowania na kukurydz´ na Êwiecie przy stabilnej produkcji i sta∏ym poziomie zapasów poczàtkowych wp∏ynie na obni˝enie zapasów koƒcowych w tym
sezonie do poziomu 128 mln ton.
Cena kukurydzy CBOT USC/bu w korelacji z zapasami koƒcowymi
(êród∏o: raporty USDA, lata 09/10 szacunki, 10/11 prognoza)
Rynek nasion oleistych.
Produkcja nasion oleistych na Êwiecie utrzyma si´ w sezonie 2010/2011 na stabilnym w stosunku do roku ubieg∏ego poziomie 440 mln ton. Nieznacznie spadnie produkcja nasion soi o 3 mln ton (-1%), spadnie równie˝ produkcja rzepaku -3,5 mln ton (- 5%). WzroÊnie produkcja
nasion bawe∏ny i orzeszków ziemnych. Rosnàce zapotrzebowanie na nasiona oleiste na Êwiecie ze strony przemys∏u olejarskiego (+ 20 mln ton w stosunku do sezonu poprzedniego) zostanie zaspokojone z pomocà wysokich zapasów poczàtkowych (72 mln ton.). Najwi´kszy problem w bie˝àcym sezonie z deficytem surowca b´dzie mia∏a Unia Europejska. Spadek zbiorów
rzepaku w na Ukrainie, w Kanadzie jak i w samej Unii spowodowa∏ korekt´ planów przerobowych w europejskich zak∏adów olejarskich. UE zmuszona zosta∏a do 5% ograniczenia produkcji oleju rzepaczanego. W bie˝àcym sezonie w krajach UE zosta∏o zebrane 20 mln ton rzepaku o 1,5 mln ton mniej ni˝ w sezonie poprzednim. Spadek poziomu zbiorów rzepaku odnotowa∏y poza Wielkà Brytanià wszystkie kraje nale˝àce do g∏ównych producentów tych nasion
w Europie. Problemy z zaopatrzeniem w rzepak wp∏yn´∏y na wzrost cen tego towaru na
gie∏dzie MATIF. Od marca 2010 r. ceny rzepaku wzros∏y z poziomu 290 EURO/MT do poziomu
434 EURO/MT w listopadzie 2010 r. Szybko rosnàce zapotrzebowanie na nasiona oleiste ze
strony przemys∏u biopaliwowego przy wolniej rosnàcej produkcji powoduje wzrost zainteresowania ze strony funduszy inwestycyjnych. Zaanga˝owanie wi´kszych Êrodków finansowych
na rynku soi i rzepaku na pewno nie pozostanie bez wp∏ywu na ruch cen tych produktów.
Bilans nasion oleistych na Êwiecie sezon 2010/2011 (na podstawie USDA Raport
z 09 listopada 2010)
Zapasy poczàtkowe. W bie˝àcy sezon Êwiat wszed∏ z wysokimi zapasami poczàtkowymi
Materiały konferencyjne
33
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 34
XII KONFERENCJE DUPONT
nasion oleistych. Spowodowane to by∏o rekordowymi zbiorami soi i rzepaku w sezonie
poprzednim. Zapasy poczàtkowe ukszta∏towa∏y si´ na poziomie 72 mln ton co oznacza wzrost
w stosunku do poziomu zapasów poczàtkowych nasion oleistych w ubieg∏ym sezonie o 28%.
Produkcja. Produkcja nasion oleistych w sezonie bie˝àcym utrzyma∏a si´ na stabilnym
poziomie 440 mln ton.
Zu˝ycie. W zwiàzku z rosnàcym zapotrzebowaniem na biopaliwa roÊnie tak˝e zu˝ycie
nasion oleistych na Êwiecie. W sezonie 2010/2011 na Êwiecie do produkcji olejów zostanie zu˝yte 374 mln ton nasion oleistych co oznacza wzrost o 4,5% w stosunku do sezonu poprzedniego.
Zapasy koƒcowe. Wg analityków USDA zapasy koƒcowe nasion oleistych na koniec sezonu
2010/2011 pozostanà bez zmian na poziomie 71 mln ton.
Cena soi CBOT USC/bu w korelacji z zapasami koƒcowymi
(êród∏o: raporty USDA, lata 09/10 szacunki, 10/11 prognoza)
34
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 35
Technologia AGROTAIN
rewolucja w nawo˝eniu azotem
SpoÊród nawozów azotowych najbezpieczniejsze jest stosowanie mocznika.
W nawozie tym azot znajduje si´ w postaci silniej zwiàzanej, tzw. amidowej,
przez co nie ulega tak ∏atwo wymywaniu z gleby jak np. z saletr. Jednak˝e
w przypadku korzystania z tego nawozu równie˝ dochodzi do strat azotu.
Przyjmuje si´, ˝e przeci´tne straty azotu z mocznika mogà dochodziç do 30%
ca∏kowitej jego iloÊci wysianej na pole.
Przeprowadzone badania naukowe wskazujà, ˝e powodem tych strat jest
unikalna zdolnoÊç enzymu ureazy, który powszechnie wyst´puje w glebie, do
rozk∏adu mocznika nawet w temperaturze zamarzania gleby. W przypadku
wysokiej aktywnoÊci enzymów glebowych straty azotu dochodzà do 30%
ca∏kowitej jego iloÊci zawartej w wysianym pog∏ównie moczniku.
W celu poprawy efektywnoÊci stosowania i dzia∏ania nawozów mocznikowych firma Agrotain International opracowa∏a we wspó∏pracy z wieloma oÊrodkami naukowymi, technologi´ AGROTAIN, która jest ju˝ dost´pna w Polsce.
Technologia AGROTAIN tworzy nowej generacji nawóz azotowy
moNolith46® oferowany przez firm´ Keytrade Polska, posiadajàcy wszystkie
zalety mocznika i saletry amonowej bez ich wad. W nawozie tym oprócz mocznika zastosowano inhibitor ureazy AGROTAIN, czyli „spowalniacz” enzymu,
który jest odpowiedzialny za rozk∏ad mocznika.
Kup
24 tony
nawozu
i odbierz swoją
kamizelkę
Podobnie jak w przypadku innych nawozów dawk´ azotu wnoszonà
w nawozie moNolith46® powinno si´ ustalaç z uwzgl´dnieniem zaspokojenia
potrzeb pokarmowych roÊlin.
Do szczególnych zalet tego nawozu zaliczamy:
• wysokà zawartoÊç azotu wynoszàcà 46% N
• mo˝liwoÊç zmniejszenia cz´stotliwoÊci nawo˝enia z 3 do 2 razy w ciàgu
cyklu wegetacyjnego roÊliny.
• mo˝liwoÊç równoczesnej aplikacji z nasionami
• zwi´kszenie jakoÊci ziarna
• mo˝liwoÊç zmniejszenia o 30% ca∏kowitej stosowanej dawki azotu
w porównaniu do samego mocznika.
Ponadto, moNolith46® jest doskona∏ym nawozem do stosowania w uprawach bezorkowych i przy siewie bezpoÊrednim, gdy˝ stabilizuje on proces
hydrolizy tak d∏ugo a˝ mocznik zawarty w moNoilth46 nie wniknie do gleby.
Jest tak˝e szczególnie zalecany przy siewie nasion razem z nawozem azotowym.
W sytuacji, gdy nasiona sà umieszczone w rz´dzie razem z granulami nawozu
moNolith46®, inhibitor ureazy w nim zawarty spowalnia tempo tego procesu
w takim stopniu, ˝e z nasion mogà rozwinàç si´ silne roÊliny bez uszkodzeƒ.
W przypadku stosowania azotu w formie RSM-u dodaje si´ do roztworu sam
inhibitor ureazy AGROTAIN. Jest to ∏atwa i nieskomplikowana czynnoÊç
mo˝liwa do wykonania przez samego rolnika.
Kolejnà korzyÊcià stosowania nawozu moNolith46 jest mo˝liwoÊç jego stosowania w mieszaninach zbiornikowych ze wszystkimi dotychczas przebadanymi Êrodkami ochrony roÊlin.
Wszystkich czytelników zapraszamy do odwiedzania naszej strony
internetowej www.moNolith46.pl bàdê do kontaktowania si´ z którymÊ
z naszych kierowników regionów, do których telefony znajdà Paƒstwo na
stronie www.keytrade-polska.pl
Oferta ważna do 30 kwietnia 2010 r.
Szczegóły u dystrybutorów
nawozów firmy Keytrade
oraz na stronie internetowej
www.moNolith46.pl
Zbigniew Potrzuski
KEYTRADE POLSKA Sp. z o.o.
Pl. Orła Białego 10
70-562 Szczecin
tel: +48 91 489 17 61...63
fax: +48 91 489 17 60
e-mail: [email protected]
www.keytrade-polska.pl
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 36
XII KONFERENCJE DUPONT
DuPont w ochronie buraka cukrowego
Burak cukrowy dla wielu producentów stale pozostaje wa˝nym i dochodowym gatunkiem.
Powa˝nym problemem w jego technologii uprawy jest zachwaszczenie. Zazwyczaj przebieg
pogody wiosennej nie utrudnia rozwoju chwastów, cz´sto jest jednak trudny dla buraka. Na
tej podstawie mo˝na twierdziç, ˝e ochrona buraka przed chwastami niezmiennie pozostaje
jednym z trudniejszych i wa˝niejszych elementów uprawy tego gatunku. Mimo wprowadzania na rynek kolejnych, nowych herbicydów, dobór substancji aktywnych od wielu lat jest ten
sam, zatem problemy z konkretnymi gatunkami chwastów równie˝ pozostajà te same. WÊród
ogromnej grupy chwastów zasiedlajàcych plantacje buraka za trudne w zwalczaniu uchodzà
dobrze znane rdesty, samosiewy rzepaku, chwasty kapustne, gatunki rumianowate i przytulia
czepna. Ponadto na skutek ograniczonego doboru herbicydów a tak˝e ograniczania zmianowania, jak równie˝ zwi´kszania powierzchni uprawy rzepaku i cz´stszej uprawy buraka na tym
samym polu pojawiajà si´ nowsze chwasty, stanowiàce problem od stosunkowo niedawna.
W niektórych rejonach sà to na przyk∏ad: bodziszek drobny, psianka czarna, blekot pospolity
czy pokrzywa ˝egawka itp.
W firmie DuPont, od wielu lat, prowadzone sà badania polowe i na tej podstawie opracowywane sà programy herbicydowe. Uwzgl´dniajà one rodzaj i poziom zachwaszczenia, przebieg wegetacji wiosennej i letniej, jak równie˝ zró˝nicowane warunki ekonomiczne gospodarstw prowadzàcych produkcje buraka.
W proponowanych przez firm´ DuPont programach herbicydowych kluczowym sk∏adnikiem jest herbicyd Safari® 50 WG. Jest to herbicyd o ciekawym spektrum zwalczanych chwastów takich jak: samosiewy rzepaku, rumiany, przytulia, rdesty, w tym rdest ptasi. Safari® 50
WG znajduje zastosowanie we wszystkich programach ochrony buraka cukrowego. Jest doskona∏ym Êrodkiem uzupe∏niajàcym zakres zwalczanych gatunków.
Safari® 50 WG pobierany jest g∏ównie przez liÊcie i szybko przemieszczany w roÊlinie.
W ciàgu kilku dni liÊcie chwastów ulegajà przejaÊnieniu, ˝ó∏kni´ciu, bràzowieniu i w efekcie
roÊliny obumierajà. Dzia∏anie Safari® 50 WG jest tym lepsze i szybsze im warunki atmosferyczne sà korzystniejsze dla wzrostu i rozwoju roÊlin.
W zwiàzku ze zwi´kszaniem uprawy rzepaku w ostatnich latach, du˝ym zagro˝eniem stajà
si´ samosiewy rzepaku. Safari® 50 WG to uznany, sprawdzony w praktyce rolniczej i niezb´dny
herbicyd do zwalczania tego ucià˝liwego chwastu. WÊród oferowanych obecnie na rynku herbicydów, zaledwie kilka zwalcza samosiewy rzepaku. Jednak podkreÊliç nale˝y fakt, ˝e
w warunkach suszy wiosennej skuteczny pozostaje jednie Safari® 50 WG. Warto w tym miejscu
te˝ zaznaczyç, ˝e Safari® 50 WG jest jedynym herbicydem na rynku, który skutecznie zwalcza
bodziszka drobnego, który to chwast staje si´ powa˝nym zagro˝eniem dla wielu plantacji
np. w Wielkopolsce. W pewnych regionach jest równie˝ stosowany do zwalczania blekotu
pospolitego. Ponadto Safari® 50 WG tak˝e bardzo skutecznie zwalcza takie gatunki jak np.:
szar∏at szorstki, kurzyÊlad polny, tasznik pospolity, wilczomlecz obrotny, komosa strza∏kowata, poziewnik szorstki, ˝ó∏tlica drobnokwiatowa, jasnoty, niezapominajka polna, rzodkiew
Êwirzepa, gorczyca polna, tobo∏ki polne, pokrzywa ˝egawka, przetacznik perski.
Ze wzgl´du na wspomnianà skutecznoÊç jak i zakres skutecznie zwalczanych gatunków
Safari® 50 WG jest bardzo wysoko ceniony przez plantatorów jak równie˝ jest zalecany do stosowania przez s∏u˝by surowcowe cukrowni w Wielkopolsce i na Pomorzu. Na Pomorzu jest
uznanym jedynym skutecznym rozwiàzaniem na samosiewy rzepaku i rdesty
Jak wskazuje praktyka rolnicza, obecnie najbardziej popularne jest stosowanie herbicydów
w trzech dawkach dzielonych. Sà to z regu∏y zabiegi nalistne, ewentualnie poprzedzone jednym zabiegiem doglebowym, wykonanym posiewnie. Mimo bardzo dynamicznego post´pu
we wdra˝aniu nowych Êrodków i ca∏ych technologii ochrony stale bardzo wa˝ne jest, aby
zabiegi przeprowadzaç w okresie, gdy chwasty sà jeszcze bardzo ma∏e. Najpóêniej do stadium
pierwszej pary liÊci w∏aÊciwych, bez wzgl´du na stadium rozwoju buraka cukrowego.
36
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 37
XII KONFERENCJE DUPONT
Safari® 50 WG jest bardzo ∏atwo mieszalny z innymi herbicydami. W celu kompleksowego
zwalczania chwastów dwuliÊciennych w burakach cukrowych proponujemy jego zastosowanie
powschodowe w mieszaninach z nast´pujàcymi herbicydami:
• Safari® 50 WG (30 g/ha) + Betanal® Progress 274 OF
(fenmedifam/desmedifam/etofumesat) (1 l/ha)
• Safari® 50 WG (30 g/ha) + Safen® Compact 160 EC (Fenmedifam/desmedifam)(1-1,5 l/ha)
+ Trend 90 EC (st´˝enie 0,05%)
Drugim wa˝nym Êrodkiem, uwzgl´dnianym w programach DuPont jest Venzar® , którego
substancja aktywna – lenacyl pozostaje najd∏u˝ej w glebie spoÊród wszystkich substancji aktywnych dotychczas stosowanych w buraku cukrowym. Dlatego te˝ dodatek tego Êrodka do ostatniego zabiegu znaczàco przed∏u˝a dzia∏anie programu, co jest istotne w zwalczaniu tzw. wtórnego zachwaszczenia. Ponadto Venzar® jako jedyny zwalcza z∏ocieƒ polny w buraku cukrowym.
Venzar® wyst´puje w dwóch rodzajach formulacji: WP i WG. W zale˝noÊci od upodobaƒ, co
do stosowanych formulacji, Venzar® powinien byç stosowany jako komponent do programu
w nast´pujàcych dawkach:
• Venzar® 80 WP – 0,3 kg/ha
• Venzar® 500 SC – 0,5 l/ha
Zwalczanie chorób w buraku cukrowym
Pora˝enie liÊci buraka przez choroby staje si´ z roku na rok coraz powa˝niejszym problemem, powodujàc znaczne straty w plonie korzeni oraz pogorszenie ich jakoÊci. Chore roÊliny
intensywniej oddychajà. JednoczeÊnie proces fotosyntezy nie mo˝e przebiegaç wydajnie, dlatego sacharoza gromadzi si´ w korzeniach znacznie wolniej, co w∏aÊnie jest przyczynà spadku
jakoÊci plonu. W efekcie prowadzi to do ni˝szego plonu cukru oczyszczonego, który jest obecnie istotnym parametrem jakoÊciowym korzeni buraka cukrowego. Warto w tym miejscu przypomnieç, i˝ liczne wieloletnie badania prowadzone przez firm´ DuPont, jak równie˝ przez
Cukrownie, Stacje Oceny Odmian i inne oÊrodki potwierdzajà, ˝e stosowanie fungicydów stanowi doskona∏e zabezpieczenie przed rozwojem chorób buraka cukrowego. W efekcie uzyskuje si´ wy˝sze plony korzeni (Êrednio o ~7 t/ha), o wy˝szej zawartoÊcià sacharozy (Êrednio od
~0,5 do ~1,5%). Dlatego stosowanie ochrony buraka przed chorobami jest dzisiaj niezb´dnym
elementem technologii uprawy tego gatunku. W zale˝nosci od przebiegu pogody w sezonie
wegetacyjnym jest to najcz´Êciej jeden lub dwa zabiegi.
Na sezon 2011 r. firma DuPont
zaleca do ochrony buraka cukrowego przed chorobami, stosowanie fungicydu Capitan® 250 EW.
Capitan® 250 EW w buraku
cukrowym skutecznie zwalcza
wszystkie wa˝ne gospodarczo choroby, czyli: màczniaka prawdziwego, rdz´ buraka, brunatnà plamistoÊç liÊci i chwoÊcik buraka.
Capitan® 250 EW – zastosowanie:
Dawka: 0,4-0,5 l/ha
Termin stosowania – zapobiegawczo lub z chwilà pojawienia si´ pierwszych objawów chorób.
Zalecana iloÊç wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Materiały konferencyjne
37
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 38
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 39
XII KONFERENCJE DUPONT
Aktualna sytuacja na rynku rzepaku
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
Szkolna /4 pok 403, 00-112 Warszawa, tel 826 80 07, fax 22 828 53 58
W sezonie nastàpi∏ spadek zbiorów rzepaku w skali globalnej, wyprodukowano 56,9 mln
ton czyli ok. 5,3% mniej ni˝ w roku ubieg∏ym. Mniejsze zbiory wystàpi∏y u kluczowych producentów, tj. w UE-27, Chinach, Kanadzie i na Ukrainie. Wi´ksze by∏y tylko w Australii,
Indiach, Rosji i USA.
èród∏o: FAMMU-FAPA
Zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce w roku 2010 ocenia si´ na ok. 2,2 mln t, tj. o 12% mniej
od zbiorów uzyskanych w roku poprzednim. Wg GUS powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku
ozimego i jarego ∏àcznie wynios∏a prawie 0,8 mln ha i by∏a mniejsza o ok. 5,2% od roku 2009.
Plony rzepaku i rzepiku ocenia si´ na 27,2 dt/ha tj. o 3,6 dt/ha (o 11,7%) mniej od uzyskanych w 2009 r.
Przyczyny tak niskich zbirów sà wielorakie i niezale˝ne od nas, producentów. Przede
wszystkim wystàpi∏a nadzwyczajnie ostra oraz d∏ugotrwa∏a zima, która przyczyni∏a si´ do
wymarzni´ç i wymokni´ç. Z kolei wiosnà mia∏y miejsce obfite opady deszczu, które doprowadzi∏y do powstania licznych pod topieƒ. Dodatkowo d∏ugotrwa∏e opady deszczu uniemo˝liwi∏y
znacznej cz´Êci rolnikom wykonania zabiegów agrotechnicznych przeciwko chorobom grzybowym. Po zakoƒczeniu okresów opadów, nastàpi∏a d∏uga, kilkutygodniowa susza, natomiast
ponownie od kilku dni pada∏ deszcz i zwi´ksza straty w zbiorach.
Ograniczona dost´pnoÊç surowca w ca∏ym sezonie 2010/11 oraz zapowiedzi trudnoÊci
z pozyskaniem surowca z zagranicy w wystarczajàcej iloÊci, aby zapewniç zapotrzebowanie
przetwórców, spowodowa∏a wzrost cen rzepaku na gie∏dzie Matif oraz w kraju.
W pewnym stopniu umacnianie cen soi w USA wspiera∏o rzepak. W Rotterdamie podro˝a∏
olej sojowy zgodnie z oczekiwaniami, bowiem na najbli˝sze tygodnie przewidywany jest
wzrost popytu na niego przez importerów zw∏aszcza Chiny i Indie. Na rynku rzeczywistym
podro˝a∏y prawie wszystkie surowce oleiste oraz Êruty. To wszystko spowodowa∏o ˝e na
poczàtku ˝niw tona rzepaku w Polsce kosztowa∏a prawie 1300 z∏, zaÊ Matif z kontraktem na
Materiały konferencyjne
39
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 40
XII KONFERENCJE DUPONT
sierpieƒ wynosi∏ 346,57 euro, co w przeliczeniu dawa∏o ponad 1414 z∏ i by∏a to najni˝sza cena
tony rzepaku podczas tych ˝niw.
W pierwszym tygodniu sierpnia notowania na gie∏dzie Matif znowu wzros∏y w dniu 6 sierpnia tona rzepaku kosztowa∏a 385,25 euro, co w przeliczeniu na PLN równe by∏o 1535,60 z∏
i by∏a to najwy˝sza tegorocznych ˝niw. Drugi tydzieƒ sierpnia pokazuje niewielki spadek cen.
W krajowych zak∏adach skupowych ceny podczas ˝niw waha∏y si´ przedziale od 1300 z∏ do
1420 z∏ i by∏y ni˝sze od ceny na Matif-ie o ok. – 10%, jak widaç na poni˝szym wykresie rozbie˝noÊç mi´dzy cenà w Polsce, a na gie∏dzie Matif by∏a najwi´ksza od 2008r.
Zani˝one (w stosunku do notowaƒ na gie∏dzie Matif) przez zak∏ady ceny to nie by∏ jedyny
problem z jakim przysz∏o nam si´ uporaç w tym sezonie. Wielu producentów rzepaku
zg∏asza∏o do KZPR problemy z realizacjà umów, które podpisali ze skupujàcymi na prze∏omie
marca i kwietnia br. Obni˝enie plonu w niekturych rejonach o ponad 30%, unimo˝liwo∏o producentom ca∏kowite wywiàzanie si´ z umów i dostraczenie okreÊlonej iloÊci nasion. Z inicjatywy KZPR sà prowadzone rozmowy z przedstawicielami Zak∏adów w celu wypracowania
kompromisu.
Pod koniec listopada sytuacja na polach rzepakowych nie by∏a zadowalajàca. Z powodu
obfitych i d∏ugotrwa∏ych opadów deszczu, zasiewy trwa∏y w niektórych regionach nawet do
10 wrzeÊnia, wynikiem czego ok. 30-40% rzepaku jest zagro˝ona. Rzepak mia∏ ma∏o rozwini´te rozety liÊciowe i by∏ s∏abo przygotowany do przezimowania. OdnoÊnie zasiewów rzepaku w Polsce szacujemy, ˝e sà one mniejsze o ok. 10-15% do roku ubieg∏ego.
Jak prognozuje Fammu Fapa w Polsce produkcja rzepaku spadnie w sezonie 2010/11 o 16,4
proc i prawdopodobnie wyniesie 20,3 mln ton - podaje to o 1,45 mln ton mniej wobec
poprzedniego sezonu. Produkcja rzepaku b´dzie ni˝sza o 0,41 mln ton, Sta∏o si´ tak na skutek
zmniejszenia plonów rzepaku zw∏aszcza w Niemczech, Francji, Czechach oraz Polsce.
Wi´cej informacji na stronie www.kzpr.com.pl oraz w Informatorze KZPR „Nasz Rzepak”.
Zapraszamy do wspó∏pracy.
40
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 41
MAXymalnie zwalcza
chwasty w kukurydzy
MAXymalnie skuteczny
MAXymalnie aktywny
MAXymalne korzyÊci
Hector Max® 66,5 WG to nowy, trzysk∏adnikowy herbicyd
o unikalnym sk∏adzie substancji aktywnych. Dzi´ki temu
doskonale zwalcza chwasty jedno i dwuliÊcienne w terminie
powschodowym, w∏àczajàc ucià˝liwe, takie jak: chwastnica
jednostronna, komosa bia∏a, perz w∏aÊciwy i szar∏at szorstki.
Stosujàc Hector Max® 66,5 WG zwalczasz chwasty kompleksowo
w jednym zabiegu, bez koniecznoÊci tworzenia mieszanin z innymi
herbicydami.
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powàzkowska 44c, 01-797 Warszawa
tel. (22) 320 09 00, fax (22) 320 09 50, www.dupont.pl
Przed zastosowaniem preparatu nale˝y zapoznaç si´ z treÊcià etykiety.
® – znak handlowy zarejestrowany przez E.I. DuPont de Nemours & Co. (Inc.)
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 42
XII KONFERENCJE DUPONT
DuPont w ochronie kukurydzy
Hector® Max 66,5 WG – kompletne rozwiàzanie problemu chwastów w kukurydzy
W nadchodzàcym sezonie, w ofercie firmy DuPont znajdà si´ a˝ cztery herbicydy do zwalczania chwastów w kukurydzy, w tym nowoÊç – Êrodek Hector® Max 66,5 WG przeznaczony do
kompleksowego zwalczania wszystkich wa˝nych gatunków chwastów.
Uprawa kukurydzy na ziarno ma w Polsce wielu zwolenników i od wielu lat cieszy si´
nies∏abnàcym powodzeniem. Gatunek ten charakteryzuje si´ wysokim plonem ziarna i jest
dobrym êród∏em taniej paszy w∏asnej w gospodarstwach. Ponadto obecnie oferowane odmiany sà dobrze dobrane do polskich warunków, a dzi´ki temu mo˝liwe jest uzyskiwanie wysokich plonów i dobrych wyników ekonomicznych.
Jednak˝e mimo wielu zalet, uprawa kukurydzy ma te˝ swoje trudne strony. G∏ównym problemem w technologii uprawy pozostaje problem z zachwaszczeniem. Wià˝e si´ to ze specyfikà wzrostu i rozwoju a tak˝e warunków uprawy i wra˝liwoÊcià kukurydzy na obecnoÊç
innych gatunków na polu.
Za g∏ówne przyczyny zachwaszczenia uwa˝a si´: upraw´ w ma∏ej obsadzie (85 – 95 tys.
szt/ha), w szerokich rz´dach oraz bardzo powolny poczàtkowy wzrost kukurydzy, w g∏ównej
mierze determinowany temperaturà i nas∏onecznieniem. W warunkach, kiedy wiosnà cz´sto
wyst´puje niska temperatura, pojawiajà si´ lekkie przymrozki i dni pochmurne, w zasiewach
kukurydzy znacznie lepiej rozwijajà si´ chwasty ni˝ kukurydza.
Powolny poczàtkowy wzrost kukurydzy sprzyja rozwojowi bardzo wielu gatunków chwastów, które sà typowe zarówno dla upraw zbo˝owych jak i okopowych. Ponadto niektóre
gatunki jak komosa bia∏a czy chwastnica jednostronna wykazujà negatywne oddzia∏ywanie
allelopatyczne wzgl´dem kukurydzy powodujàc dodatkowo spowolnienie jej wzrostu
i w efekcie jeszcze s∏absze plonowanie ani˝eli wynika∏oby to z samej konkurencji o Êwiat∏o,
wod´ i sk∏adniki pokarmowe.
Firma DuPont od wielu lat zajmuje si´ wprowadzaniem herbicydów do ochrony kukurydzy
oraz opracowywaniem nowych rozwiàzaƒ, coraz lepiej dostosowanych do warunków uprawy
tego gatunku.
W sezonie 2011r. dost´pny b´dzie na rynku polskim nowy herbicyd Hector® Max 66,5 WG.
Jest to pierwszy kompletny produkt firmy DuPont, zwalczajàcy chwasty jedno i dwuliÊcienne
wyst´pujàce w kukurydzy.
HECTOR® MAX 66,5 WG
Hector® Max 66,5 WG zawiera trzy substancje aktywne, dzi´ki czemu skutecznie zwalcza
bardzo szerokie spektrum chwastów jedno i dwuliÊciennych, w tym wszystkie wa˝ne gospodarczo, jak np.: chwastnica jednostronna, perz, komosa bia∏a itp.
SUBSTANCJA AKTYWNA I FORMULACJA
Hector® Max 66,5 WG zawiera trzy substancje aktywne – dwie pochodne sulfonylomocznika: nikosulfuron i rimsulfuron oraz dikamb´. Wyst´puje w postaci granul do sporzàdzania
zawiesiny wodnej.
WRA˚LIWOÂå CHWASTÓW
Jak wskazujà badania polowe nad skutecznoÊcià zwalczania chwastów, prowadzone w Polsce
(Rys. 1) oraz w innych krajach Europy Zachodniej i Wschodniej, Hector® Max 66,5 WG skutecznie
zwalcza bardzo szerokie spektrum chwastów zarówno jedno jak i dwuliÊciennych. (Tab.).
SPOSÓB DZIA¸ANIA
Hector® Max 66,5 WG jest herbicydem selektywnym o dzia∏aniu systemicznym. Pobierany
jest g∏ównie poprzez liÊcie i szybko przemieszczany w roÊlinie, wstrzymujàc jej wzrost i rozwój.
42
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 43
XII KONFERENCJE DUPONT
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po
zastosowaniu Êrodka, po czym nast´puje stopniowe
przebarwianie si´ roÊlin. Chwasty zamierajà ca∏kowicie
w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu. Herbicyd dzia∏a najskuteczniej na m∏ode intensywnie rosnàce chwasty.
Ciep∏a i wilgotna pogoda przyspiesza dzia∏anie Êrodka,
ch∏odna i sucha mo˝e je opóêniç.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Ârodek przeznaczony jest do powschodowego stosowania w fazie 2-6 liÊci kukurydzy, gdy wi´kszoÊç roÊlin
perzu osiàgn´∏a wysokoÊç 15-20 cm, roÊliny chwastnicy
jednostronnej znajdujà si´ w fazie 3 liÊci do koƒca fazy
krzewienia, a wi´kszoÊç chwastów dwuliÊciennych znajduje si´ w fazie 2-4 liÊci. W okresie tym nie ma ju˝ ryzyka
zwiàzanego ze wschodami chwastów po zabiegu
i najcz´Êciej dobrze ju˝ widaç jakie gatunki wyst´pujà na
polu i w jakim nasileniu.
Hector® Max 66,5 WG stosuje si´ w zakresie dawek
330 -440 g/ha, najlepiej ze wspomagaczem Trend® 90 EC.
Wy˝szà dawk´ (440 g/ha) zaleca si´ jeÊli na polu
wyst´puje znaczne nasilenie chwastów szczególnie
ucià˝liwych, takich jak np.: komosa bia∏a, rdesty, powój
polny oraz perz w∏aÊciwy.
Hector® Max 66,5 WG (330-440 g/ha)
+ Trend® 90 EC 0,1%
(100 ml /100 l wody).
Zalecana iloÊç wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: Êredniokropliste.
Hector® MAX 66,5 WG by∏ badany w doÊwiadczeniach polowych prowadzonych przez niezale˝ne oÊrodki badawcze w Polsce. Poni˝ej
m
Ko
os
a
bi
a
ał
Sz
ła
ar
ts
zo
rs
tk
i
ice
śn
ło
W
Maister®, Actirob® - znaki handlowe firmy Bayer
Rys. 1. Chylice k. Grodziska Mazowieckiego, woj. Mazowieckie, 2008 r.
Materiały konferencyjne
43
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 44
XII KONFERENCJE DUPONT
W
ł
n
oś
ice
m
Ko
os
a
bi
ał
a
o
Fi
łe
k
po
ln
y
Milagro® - znak handlowy firmy Syngenta
Rys. 2. Groblice k. Wroc∏awia, woj. DolnoÊlàskie, 2007 r.
Fot. 1. SkutecznoÊç dzia∏ania Êrodka Hector® Max 66,5 WG w Walewicach
HECTOR® 53,6 WG
Jest przeznaczony jest do zwalczania chwastnicy jednostronnej i innych rocznych chwastów
jednoliÊciennych a tak˝e niektórych gatunków dwuliÊciennych, takich jak np.: chaber b∏awatek, fio∏ek polny, przetaczniki, czy rdesty. Hector® 53,6 WG jest selektywnym Êrodkiem chwastobójczym o dzia∏aniu systemicznym do stosowania powschodowo. Chwasty zamierajà
ca∏kowicie w czasie od 10 do 25 dni po wykonaniu zabiegu. Ârodek dzia∏a najskuteczniej na
m∏ode intensywnie rosnàce chwasty.
Mo˝e byç bezpiecznie stosowany powschodowo, w najszerszym zakresie stadiów rozwojowych, od 2 do 8 liÊci kukurydzy.
Nale˝y go stosowaç w dawce 70-90 g/ha wraz ze wspomagaczem Trend® 90 EC (st´˝. 0,1%).
Na rynku jest oferowany jako samodzielny produkt oraz w zestawie komercyjnym.
ZESTAW KOMERCYJNY:
HECTOR® 53,6 WG (Opakowanie 175 g) + ZEAGRAN® 340 SE (Opakowanie 5 l).
44
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 45
XII KONFERENCJE DUPONT
ACCENT® 75 WG
Jest herbicydem do stosowania nalistnego w celu powschodowego zwalczania chwastów
jednoliÊciennych takich jak: perz w∏aÊciwy i gatunki prosowate oraz szeregu gatunków chwastów dwuliÊciennych. Do gatunków wra˝liwych nale˝à bodziszek drobny, dymnica pospolita,
fio∏ek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna,
mlecz polny, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, rumian
polny, szar∏at szorstki, tasznik pospolity, tobo∏ki polne, wilczomlecz obrotny.
Accent® 75 WG jest selektywnym herbicydem, o dzia∏aniu uk∏adowym. Pobierany jest
g∏ównie przez liÊcie i szybko przemieszczany w ca∏ych roÊlinach hamujàc ich wzrost i rozwój.
Zabieg najlepiej wykonaç, gdy kukurydza ma rozwini´te od 2 do 8 liÊci. Natomiast w przypadku chwastów najlepiej jeÊli:
- wi´kszoÊç roÊlin perzu osiàgnie wysokoÊç 15-20 cm (perz ma wtedy 4-7 liÊci)
- roÊliny chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych znajdujà si´ w fazie od
3 liÊci do koƒca krzewienia
- wi´kszoÊç chwastów dwuliÊciennych znajduje si´ w fazie 2-4 liÊci rozwini´tych.
Accent® 75 WG stosuje si´ ∏àcznie z adiuwantem Trend® 90 EC w dawce 60-80 g/ha
Accent® 75 WG (60-80 g/ha) + Trend® 90 EC (0,1%)
lub w dawce dzielonej
I zabieg
Accent® 75 WG (50 g/ha) + Trend® 90 EC (0,1%)
II zabieg
(10 do 14 dni po pierwszym zabiegu, nie póêniej ni˝ do stadium 8 liÊci kukurydzy)
Accent® 75 WG (30 g/ha) + Trend® 90 EC (0,1%)
TITUS® 25 WG
Titus® 25 WG pozwala na najbardziej elastyczne powschodowe zwalczanie szeregu chwastów dwuliÊciennych oraz najgroêniejszych jednoliÊciennych. Jest stosowany ∏àcznie ze wspomagaczem Trend® 90EC, w stadiach od 1 do 7 liÊci kukurydzy. Skutecznie zwalcza perz, chwastnic´ jednostronnà, inne chwasty jednoliÊcienne oraz szereg chwastów dwuliÊciennych.
Titus® 25 WG jest herbicydem uk∏adowym. Efekt chwastobójczy uzyskuje si´ w ciàgu 7-20
dni. Wtedy chwasty zarówno wra˝liwe jak i Êrednio wra˝liwe na Titus® 25 WG nie konkurujà
ju˝ z kukurydzà o wod´ i sk∏adniki pokarmowe.
Titus® 25 WG mo˝e byç stosowany samodzielnie lub w mieszankach
Materiały konferencyjne
45
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 46
XII KONFERENCJE DUPONT
Programy:
Titus® 25 WG w programach zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliÊciennych,
w tym tak˝e chwastnicy jednostronnej, oraz gatunków dwuliÊciennych z uwzgl´dnieniem
komosy bia∏ej.
T1 (Powschodowo na chwasty 2-liÊcienne
w fazie 2-6 liÊci i jednoliÊcienne do fazy poczàtku krzewienia chwastów)
Titus® 25 WG (30-40 g/ha) + Mustang® 306 SE (0,6 l/ha) + Trend® 0,1%
lub w stadium do 3 liÊci kukurydzy
Titus® 25 WG (30 g/ha) + SUCCESSOR T® (2,0 l/ha) + Trend® 0,1%
Titus® 25 WG w zwalczaniu perzu oraz chwastów jednoliÊciennych jednorocznych:
Jednorazowo, gdy roÊliny perzu osiàgnà 15 - 25 cm wysokoÊci
Titus® 25 WG (60 g/ha) + Trend® 90 EC (0,1%)
W dwóch zabiegach (polecany w przypadkach silnego wyst´powania perzu i przy
roz∏o˝onych w czasie wschodach tego chwastu):
I zabieg (w stadium 2 - 3 liÊci perzu)
Titus® 25 WG (30 g/ha) + Trend® 90 EC (0,1%)
II zabieg
(po up∏ywie 15 - 20 dni od pierwszego zabiegu lub w momencie wtórnych odrostów perzu.)
Titus® 25 WG (30 g/ha) + Trend® 90 EC (0,1%)
Steward® 30 WG na szkodniki w kukurydzy
Steward® 30 WG jest znanym od kilku lat insektycydem do zwalczania wa˝nych szkodników
w uprawach sadowniczych i warzyw. Jak wskazujà badania polowe, prowadzone przed firm´
DuPont w wielu krajach Europy, Steward® 30 WG charakteryzuje si´ równie˝ bardzo wysokà
skutecznoÊcià zwalczania groênych szkodników w uprawie kukurydzy. W Polsce dobiega
koƒca rejestracja tego Êrodka w kukurydzy. Nale˝y wspomnieç, ˝e w roku 2010 uzyska∏ oficjalnà czasowà rejestracj´ jako skuteczny preparat do zwalczania zachodniej kukurydzianej
stonki korzeniowej. Firma DuPont b´dzie wyst´powaç o takà rejestracj´ równie˝ w roku 2011.
Jednak plan d∏ugofalowy to uzyskanie bezterminowe rejestracji na zwalczanie ww. szkodnika, jak równie˝ omacnicy prosowianki.
46
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 47
XII KONFERENCJE DUPONT
Programy zwalczania chwastów w kukurydzy DuPont 2011
Hector® Max 330-440 g/ha
faza 4-6 liÊci kukurydzy, chwasty
jedno i dwuliÊcienne, w∏àczajàc
komos´ bia∏à
Hector® 53,6WG 70-90 g/ha
faza 2-8 liÊci kukurydzy, chwastnica jednostronna
i inne chwasty jednoliÊcienne, niektóre dwuliÊcienne
Titus® 25WG 50-60 g/ha
Faza 2-7 liÊci kukurydzy
Chwasty wieloletnie: perz i ostro˝eƒ polny
Titus® 25WG 40 g /ha + Mustang® 0,6 l/ha
– chwastnica jednostronna i dwuliÊcienne,
w tym komosa bia∏a
Technologia dwuzabiegowa – dawki dzielone
Hector® 53,6WG 30 g/ha
Faza 2 – 4 liÊci kukurydzy, g∏ównie chwastnica jednostronna
Hector® 53,6WG 40g/ha + Zeagran® 340SE 1,2l/ha
Faza 4 - 8 liÊci kukurydzy
Chwastnica jednostronna i inne chwasty jednoliÊcienne,
komosa bia∏a i inne chwasty dwuliÊcienne
00 09
10
11
12
14
15
16
17
34
53
63
Zeagran® – znak towarowy firmy F&N Agro
Successor T® – znak towarowy firmy Stähler
Mustang® – znak handlowy firmy Dow AgroScience
Materiały konferencyjne
47
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 48
XII KONFERENCJE DUPONT
DuPont w ochronie rzepaku
Zgodnie z danymi szacunkowymi, powierzchnia uprawy rzepaku posianego tej jesienii
zmala∏a o ok. 10 %. Nastàpi∏o to g∏ownie wskutek niekorzystnych warunków pogodowych
w momencie ptymalnych terminów siewu dla rzepaku. Jednak popyt na jego nasiona jest stale
bardzo du˝y, a cena osiàga poziom 1600 PLN (grudzieƒ 2010) i wi´cej za ton´. Dlatego warto
b´dzie inwestowaç w plantacje rzepaku w celu uzyskania jak najlepszego plonu.
Na podstawie przebiegu jesiennych i wczesno-zimowych warunków pogodowych mo˝na
ju˝ teraz stwierdziç, ˝e w wi´kszoÊci przypadków roÊliny rzepaku wesz∏y w okres zimowania
w nie najlepszej kondycji. By∏o to spowodowane opóênionymi siewami, z∏ymi warunkami dla
wschodów i w efekcie opóênianiem si´ rozwoju roÊlin, a tak˝e pora˝eniem przez choroby. Na
przyk∏ad tej jesieni pora˝enie przez sprawców suchej zgnilizny kapustnych jest du˝o wi´ksze
ni˝ w roku poprzednim, w wielu przypadkach epidemiczne.
Bioràc pod uwag´ powy˝sze fakty, uwzgl´dniajàc w wielu przypadkach brak zabiegów
jesiennych na choroby grzybowe, mo˝emy byç niemal pewni pot´˝nej presji infekcyjnej ju˝
wczesnà wiosnà. Bazujàc na wieloletniej wspó∏pracy z IGR-PAN w Poznaniu, rekomendujemy
stosowanie zabiegów ochrony dostosowanych do realnego zagro˝enia. W zwiàzku z tym wiosenna ochrona w nadchodzàcym sezonie jak zwykle b´dzie wspierana przez znany ju˝ system
prognozowania epidemii chorób - SPEC.
Ponadto, dzi´ki stale prowadzonym badaniom nad skutecznoÊcià zwalczania patogenów
i nowej ocenie Êrodków, od wiosny mo˝na b´dzie oficjalnie wykonywaç zabiegi fungicydowe
w rzepaku z wykorzystaniem dwóch fungicydów firmy DuPont. Sà to: doskonale znany:
Alert® 375 SC i Capitan® 250 EW*. Obydwa Êrodki mo˝na stosowaç zarówno jesienià, jak i wiosnà.
W technologii ochrony rzepaku wiosnà wykonuje si´ zazwyczaj od jednego do dwóch
zabiegów fungicydowych. Jak wskazujà wieloletnie doÊwiadczenia, tzw. minimum ochrony
przed chorobami stanowi zabieg wykonywany w terminie opadania pierwszych p∏atków kwiatowych (tzw. T4), który przypada zale˝nie od roku, od pierwszej dekady kwietnia do pierwszej
dekady maja. Zabieg ten musi chroniç roÊliny przed czernià krzy˝owych, zgniliznà twardzikowà i szarà pleÊnià.
Uk∏ad warunków pogodowych w Polsce sprawia jednak, ˝e wiosnà najcz´Êciej stosowany
musi byç program dwuzabiegowy. Pierwszy zabieg wykonuje si´ zazwyczaj w marcu zgodnie
z sygnalizacjà SPEC (tzw termin T2), a drugi we wczeÊniej wspomnianym terminie T4.
JeÊli wyst´puje koniecznoÊç wykonania dwóch zabiegów, to do pierwszego zabiegu najlepiej zastosowaç Êrodki zawierajàce triazol, np. flusilazol, czyli Capitan® 250 EW.
ALERT® 375 SC
ZAKRES ZWALCZANYCH CHORÓB W RZEPAKU OZIMYM
Alert® 375 SC jest doskonale znany producentom rzepaku. Przez wiele lat by∏ podstawowym Êrodkiem w tej uprawie stosowanym w terminie T4. Dla wielu osób by∏ to pierwszy srodek zastosowany na choroby grzybowe w rzepaku i dzi´ki jego efektywnoÊci (bardzo du˝e
zwy˝ki plonów) przekonano si´, ˝e zabieg fungicydem w rzepaku jest bardzo op∏acalny.
Dzi´ki temu zabieg fungicydowy w tym terminie sta∏ si´standartem.
Po kilku latach zawirowaƒ zwiàzanych z ocenà Êrodków wg nowych wymogów rejestracji,
Alert® 375 SC wraca do oficjalnego zastosowania w terminie T4. Zwalcza on skutecznie podstawowe, najwa˝niejsze choroby w rzepaku, takie jak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna
twardzikowa, czerƒ krzy˝owych, szara pleʃ.
48
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 49
XII KONFERENCJE DUPONT
SPOSÓB DZIA¸ANIA
Alert® 375 SC jest Êrodkiem grzybobójczym, o dzia∏aniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Stosowany zgodnie z sygnalizacjà SPEC, skutecznie zwalcza
ca∏y kompleks chorób, a tym samym przyczynia si´ nie tylko do zwi´kszenia plonu nasion,
przeci´tnie o 2 – 3 dt/ha, ale równie˝ do zwi´kszenia zawartoÊci t∏uszczu, czyli tzw. zaolejenia
nasion, Êrednio od 1,9 do 2,5 %.
CAPITAN® 250 EW*
Od kilku lat w naszym kraju prowadzone sà intensywne badania nad skutecznoÊcià fungicydu Capitan® 250 EW w ochronie rzepaku. Sà to zarówno badania mikropoletkowe jak
i wdro˝eniowe doÊwiadczenia prowadzone w warunkach polowych, na plantacjach produkcyjnych, na oko∏o 40 odmianach, przy ró˝nej presji infekcyjnej patogenów. Ârodek ten ju˝ od
dwóch lat jest z powodzeniem stosowany w rzepaku, ale teraz dzi´ki oficjalnej rejestracji staje
si´ pe∏noprawnym Êrodkiem do u˝ycia w tej uprawie.
Capitan® 250 EW jest oparty na flusilazolu (250 g w 1 l Êrodka).
Capitan® 250 EW jest Êrodkiem grzybobójczym, o dzia∏aniu systemicznym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego. Uzyskane wyniki z pól produkcyjnych wskazujà, ˝e
dzi´ki zastosowaniu fungicydu Capitan® 250 EW uzyskiwano wysokie, stabilne plony, dochodzàce nawet Êrednio w 2009 r. do 52,8 dt/ha i 39,05 dt/ha w 2010 r. Ponadto nasiona by∏y du˝e,
o Êredniej masie 1000 nasion od 4,9 do 5,9 g, oraz charakteryzowa∏y si´ wysokà zawartoÊcià
t∏uszczu, Êrednio od 44,9 do 49,2%.
Capitan® 250 EW jest bardzo skutecznym fungicydem bez negatywnego dzia∏ania jako regulator wzrostu. W odró˝nieniu od innych fungicydów, mo˝na go stosowaç bez obaw o negatywny wp∏yw w warunkach nawet bardzo póênego siewu, niskiej obsady roÊlin i zró˝nicowanych lub opóênionych faz rozwojowych b´dàcych wp∏ywem stosowania chlomazonu.
Capitan® 250 EW bez obaw mo˝e byç stosowany w nowych technologiach na przyk∏ad
w warunkach ograniczonej uprawy i siewu bezpoÊredniego np. siewu w mulcz czy te˝ siewu
punktowego.
Warto równie˝ wspomnieç, ˝e technologia fungicydowa z udzia∏em Êrodka Capitan® 250 EW
mo˝e wp∏ywaç istotnie na poziom przychodów uzyskiwanych ze sprzeda˝y rzepaku.
W doÊwiadczeniach produkcyjnych (44 odmiany) symulowany poziom przychodów p∏ynàcych
z uprawy rzepaku wynosi∏: od 4300 -7300 PLN w zale˝noÊci od uprawianej odmiany (w kalkulacji przyj´to cen´ 1500 PLN/t)
Capitan® 250 EW jest zalecany do zwalczania ca∏ego kompleksu chorób w rzepaku, jednak
szczególnego podkreÊlenia wymaga jego skutecznoÊç w zwalczaniu obu wa˝nych w Polsce,
patogenów wywo∏ujàcych suchà zgnilizn´ kapustnych, czyli Leptsphaeria maculans
i Leptosphaeria biglobosa. W doÊwiadczeniach produkcyjnych 2010 r. z zastosowaniem programu fungicydowego DuPont z udzia∏em srodka Capitan® 250 EW zastosowanego w dawce
0,4 l/ha wiosnà, zgodnie z sygnalizacjà SPEC, uzyskano skutecznoÊç zwalczania chorób przekraczajàcà 90 % w 39 odmianach na 44 testowane. SkutecznoÊç tà oznaczano w terminie przedzbiorowym.
* Êrodek w koƒcowej fazie rejestracji. Najprawdopodobniej w trakcie Konferencji DuPont Êrodek b´dzie ju˝ posiada∏
oficjalnà rejestracj´.
Materiały konferencyjne
49
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 50
XII KONFERENCJE DUPONT
Program ochrony rzepaku
wiosna 2011
Post´powanie:
1 sygnalizacja SPEC jesienià w póêniejszym terminie
Alert® 1 l/ha
zabieg jesienny
Capitan®
0,4 l/ha
* jeÊli Êrodek Alert® zosta∏ zastosowany jesienià, to wtedy należy wykonać zabieg
wiosną (T3/T4) w dawce 0,6 l/ha.
50
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 51
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 52
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 53
XII KONFERENCJE DUPONT
Krajowa Federacja Producentów Zbó˝
Krajowa Federacja Producentów Zbó˝ jest ogólnopolskà, apolitycznà, samofinansujàcà si´ organizacjà rolniczà, reprezentujàcà polskich
producentów zbó˝. Dzia∏ajàc od 2003 lat wiele zrobiliÊmy dla producentów zbó˝. Trzy razy w roku wydajemy bezp∏atny Biuletyn Informacyjny Âwiat Zbó˝, prowadzimy stron´ internetowà, organizujemy szkolenia i debaty przed˝niwne. Dà˝ymy do
poprawy op∏acalnoÊci produkcji. Walczymy o prawa ekonomiczne, socjalne i kulturowe
naszych cz∏onków. S∏u˝ymy pomocà i radà, nie tylko naszym cz∏onkom, ale wszystkim producentom zbó˝.
Staramy si´ integrowaç Êrodowisko producentów zbó˝ w walce o pozycj´ rynkowà, przeciwstawiaç si´ najró˝niejszym manipulacjom tego rynku. Wychodzàc naprzeciw potrzebom
polskich producetów proponujemy w∏asne rozwiàzania problemów dotykajàcych bran˝´.
Opiniujemy akty prawne majàce bezpoÊredni wp∏yw na rolnictwo, aktywnie uczestniczymy
w posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bierzemy udzia∏ w charakterze eksperta
w pracach zespo∏u roboczego d/s zbó˝ w Copa-Cogeca. Ekspert KFPZ jest w komisji centralnych
rzeczoznawców GUS, jesteÊmy cz∏onkiem Zespo∏u i Grupy Konsultacyjnej ds. Zbó˝ w MRiRW,
nasi cz∏onkowie wchodzà w sk∏ad Komisji Zarzàdzajàcej Funduszem Promocji Ziarna Zbó˝
i Przetworów Zbo˝owych. Ponadto od 2007 r. jesteÊmy cz∏onkiem Federacji Bran˝owych
Zwiàzków Producetów Rolnych. We wrzeÊniu 2010 KFPZ zosta∏a odznaczona przez Prezesa
Agencji Rynku Rolnego medalem za pomoc i wsparcie we wdra˝aniu i realizacji mechanizmów
administrowanych przez ARR.
Podstawà naszych dzia∏aƒ jest analiza rynku zbó˝ w Polsce, Europie i na Êwiecie. Wnioski,
tendencje i prognozy na rynkach przedstawiamy regularnie naszym cz∏onkom celem lepszego
dostosowania si´ do panujàcych trendów.
Europejski rynek zbó˝
èród∏o: opracowane przez KFPZ na podstawie danych z MRiRW (z ZSRIR).
Materiały konferencyjne
53
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 54
XII KONFERENCJE DUPONT
Polski rynek zbó˝
èród∏o:opracowane przez KFPZ na podstawie rozmów z zak∏adami skupujàcymi.
Zainteresowanych cz∏onkostwem w KFPZ, zapraszamy do z∏o˝enia deklaracji. Naszymi
cz∏onkami sà producenci zbó˝, ale tak˝e osoby, które nie godzà si´ na utrat´ pozycji rynkowej
i konkurencyjnoÊci polskich gospodarstw zbo˝owych na europejskim i Êwiatowym rynku tego
surowca.
W celu uzyskania wi´kszej iloÊci informacji na temat Krajowej Federacji Producentów Zbó˝
zapraszamy na naszà stron´ www.kfpz.pl lub pod numerem telefonu: 667-958-199.
54
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 55
Suszarnia z Odzyskiem ciep∏a
Oszcz´dnoÊç energii do 30%
Firma TORNUM ma wieloletnie doÊwiadczenie w produkcji i dostarczaniu kompleksowych systemów obróbki ziarna dla
rolnictwa i przemys∏u zbo˝owego. Oferujemy kompleksowe rozwiàzania umo˝liwiajàce suszenie, sk∏adowanie
i kondycjonowanie ziarna, przeznaczone zarówno dla nowych zak∏adów, jak i do rozbudowy ju˝ istniejàcych.
System
wykrywania
po˝aru
Mniejsza emisja
py∏ów
Oferta dla ka˝dego
Firma Tornum Polska z siedzibà
w Kutnie posiada w swojej ofercie:
Zmniejszony poziom
ha∏asu
Bezpieczne
Êrodowisko
pracy
• daszkowe suszarnie porcjowe
• recyrkulacyjne
• suszarnie o ruchu ciàg∏ym
o wydajnoÊci do 100 t/h
• suszarnie HR z odzyskiem ciep∏a
do 30 % energii
Wy˝sza
wydajnoÊç
• okràg∏e silosy magazynowe
• silosy spedycyjne
• silosy magazynowe typu ST
• system transportowy
• sch∏adzalnik do ziarna
• kanalsystem
• kosz przyj´ciowy
• system sterowania
èród∏o energii
Zmniejszony
przep∏yw
powietrza
Firma TORNUM dok∏ada wszelkich staraƒ, aby zapewniç
swoim klientom profesjonalne wskazówki dotyczàce
projektowania i budowy systemów mo˝liwie najlepiej
dostosowanych do prowadzonej przez nich dzia∏alnoÊci.
Tornum Polska Sp. z o.o.,
ul. Skl´czkowska 16, 99-300 Kutno
tel./fax: 24-254-65-20, e-mail: [email protected]
www.tornum.com
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 56
XII KONFERENCJE DUPONT
DuPont w ochronie ziemniaka
Ziemniak jest gatunkiem, na którego upraw´ trzeba dzisiaj ponosiç znaczàce koszty. Wià˝e
si´ to z wysokimi wymaganiami jakoÊciowymi. JednoczeÊnie jednak produkcja ziemniaków na
tzw. galanteri´ ziemniaczanà lub inne cele jakoÊciowe jest jednà z bardziej op∏acalnych we
wspó∏czesnym rolnictwie. Jednak warunkiem dobrego zysku jest uzyskanie wysokiego plonu
spe∏niajàcego surowe kryteria jakoÊci gdy˝ cena za ziemniaki dla przetwórstwa oferowana
przez wi´kszoÊç kontrahentów, uzale˝niona jest od jakoÊci dostarczanej partii. Za dobrà jakoÊç bulw stosowane sà dop∏aty a za wady jakoÊciowe potràcenia. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnej iloÊci bulw wadliwych mo˝liwe jest tak˝e odrzucenie ca∏ej partii.
Dlatego tak wa˝ne jest, aby technologi´ uprawy ziemniaka dostosowaç do kierunku jego
wykorzystania. Mo˝e byç to produkcja z przeznaczeniem na cele jadalne, jako surowca do produkcji frytek, chipsów, suszy spo˝ywczych, skrobi oraz alkoholu. Ponadto ziemniak pozostaje
stale bardzo dobrà, ale drogà paszà dla zwierzàt. W przypadku ziemniaków przeznaczonych
do bezpoÊredniej konsumpcji najwa˝niejsze cechy jakoÊciowe dostosowane sà do preferencji
konsumentów. Sà to: g∏adka skórka z p∏ytko osadzonymi oczkami, regularny kszta∏t bulw,
dobry smak i jakoÊç mià˝szu, kolor mià˝szu i brak ciemnienia po obraniu i ugotowaniu. Dla
ziemniaków przeznaczonych do produkcji frytek ze wzgl´du na proces technologiczny i jakoÊç frytek najbardziej po˝àdanymi cechami sà: owalny kszta∏t bulw, wielkoÊç powy˝ej 50 mm
Êrednicy oraz du˝y udzia∏ frakcji o d∏ugoÊci powy˝ej 75 mm. Minimalna zawartoÊç suchej masy
nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 19,6%. Bulwy muszà si´ równie˝ charakteryzowaç niskà zawartoÊcià
cukrów redukujàcych. Cukry te majà decydujàcy wp∏yw na kolor frytek po sma˝eniu. Po˝àdany
jest tak˝e ma∏y udzia∏ bulw z uszkodzeniami zewn´trznymi i zazielenia∏ych, jak najmniejsza
iloÊç bulw z wadami wewn´trznymi mià˝szu, barwa mià˝szu od bia∏ej do kremowej, brak
ciemnienia mià˝szu po obraniu. Podobne wymagania muszà spe∏niaç ziemniaki do produkcji
chipsów, przy czym preferowany jest kszta∏t okràg∏y bulw o wielkoÊci od 40 do 80 mm,
o zawartoÊci suchej masy od 22 do 25%. W tym przypadku zawartoÊç cukrów redukujàcych
równie˝ nie mo˝e przekroczyç 0,15% Êwie˝ej masy.
Przy produkcji suszy spo˝ywczych wymagana minimalna wielkoÊç bulw okreÊlana d∏ugoÊcià
Êrednicy wynosi 35mm. ZawartoÊç suchej masy powinna mieÊciç si´ w zakresie od 20 do 24%
a dopuszczalna zawartoÊç cukrów redukujàcych - mniej ni˝ 2% w suchej masie. Preferowane
sà odmiany o typie konsumpcyjnym BC
Z kolei w przemyÊle skrobiowym najwa˝niejszà cechà jest minimalna zawartoÊç skrobi,
która nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 13%, a preferowana jest jak najwy˝sza, najlepiej ponad 22%.
Wi´kszoÊç wy˝ej wymienionych cech jakoÊciowych bulw zale˝y od odmiany ziemniaka, jednak niektóre z nich mo˝na uzyskaç stosujàc w∏aÊciwà agrotechnik´. Do podstawowych czynników agrotechnicznych wp∏ywajàcych bezpoÊrednio na jakoÊç partii ziemniaków nale˝à:
• Stanowisko w zmianowaniu oraz typ gleby - na frytki lub chipsy przeznacza si´ stanowiska na glebach ci´˝szych od klasy II do IVa
• Jesienna i po˝niwna uprawa gleby
• Nawo˝enie
• Materia∏ sadzeniakowy i parametry sadzenia
• Nawadnianie
• Stosowanie Êrodków ochrony roÊlin
• Przygotowanie do zbioru i zbiór
• Transport i technologia przechowywania
Czynnikami, które mogà byç corocznie dostosowywane do istniejàcych warunków w danym
roku i kierunku u˝ytkowania jest nawo˝enie i chemiczna ochrona plantacji.
Zarówno w technologiach intensywnych jak w integrowanych i uproszczonych pe∏na ochrona plantacji przed chwastami, szkodnikami i chorobami jest typowà praktykà.
56
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:53 Page 57
XII KONFERENCJE DUPONT
Jednak˝e nieskuteczna ochrona powoduje oprócz zmniejszenia plonu ogólnego, utrat´
niektórych wymaganych przez odbiorc´ cech jak równie˝ zwi´kszenie udzia∏u bulw uszkodzonych mechanicznie lub przez szkodniki lub chwasty, takie jak np. perz w∏aÊciwy, oraz
pora˝onych przez choroby.
Firma DuPont do ochrony ziemniaka proponuje sprawdzone programy.
Ochrona ziemniaka przed chwastami
Do zwalczania chwastów – herbicydy: Titus® 25 WG i Sencor® 70 WG w wariantach
uzale˝nionych od rodzaju zachwaszczenia:
Zwalczanie chwastów dwuliÊciennych oraz prosowatych
Wariant I – odmiany wra˝liwe na Sencor® 70 WG stosowany przedwschodowo
1. Sencor® 70 WG – przed wschodami po obredleniu ziemniaków, w dawce 0,5 kg/ha
2. Titus® 25 WG – powschodowo w fazie 1 – 3 liÊci chwastów jednoliÊciennych,
w dawce 40 g/ha + Trend® 0,1%
Wariant II – odmiany niewra˝liwe na Sencor® 70 WG stosowany powschodowo, w fazie 2-3
liÊci chwastów jednoliÊciennych i 2-6 liÊci chwastów dwuliÊciennych
1. Sencor® 70 WG w dawce 0,3 kg/ha
2. Titus® 25 WG w dawce 40 g/ha + Trend® 0,1%
Zwalczanie chwastów dwuliÊciennych, prosowatych oraz perzu
Zabieg powschodowy dzielony
1. Sencor® 70 WG – przed wschodami po obredleniu ziemniaków, w dawce 0,5 kg/ha
2. Titus® 25 WG – zabieg I – w fazie 2 – 3 liÊci perzu, w dawce 30 g/ha + Trend® 0,1 %
3. Titus® 25 WG – zabieg II – 15 – 20 dni po pierwszym, w dawce 30 g/ha + Trend® 0,1%
Programy te pozwalajà na uzyskanie nie tylko wysokich plonów. Majà równie˝ znaczenie
dla jakoÊci bulw, które dzi´ki temu nie sà zdeformowane, czy np. poprzerastane przez korzenie i roz∏ogi chwastów. Ponadto ∏atwiejszy jest sam zbiór ziemniaków, dzi´ki czemu zmniejsza
si´ iloÊç bulw obitych i uszkodzonych.
W ochronie przed chorobami – program z zastosowaniem fungicydów Tanos® 50 WG,
Curzate® M 72,5 WP i Curzate® TOP.
Tanos® 50 WG jest fungicydem zawierajàcym dwie substancje
aktywne: cymoxanil i famoxate. Jest Êrodkiem o najsilniejszym
dzia∏aniu leczniczym na rynku fungicydów ziemniaczanych.
Skutecznie zapobiega wczeÊnie pojawiajàcej si´ alternariozie.
Ponadto b∏yskawicznie niszczy grzyba Phytophtora infestans –
sprawc´ zarazy ziemniaka. Jest te˝ odporny na zmywanie i trwa∏y
zarówno na liÊciach jak i na ∏odygach. W∏aÊciwoÊci te majà szczególnie decydujàce znaczenie dla w kontroli zarazy ∏odygowej.
W tym sezonie oprócz fungicydu Curzate® M 72,5 WP dost´pny
b´dzie równie˝ Curzate® TOP w formulacji WG (granulatu do sporzàdzania zawiesiny). Curzate® M 72,5 WP i Curzate® TOP niszczà
zarodniki p∏ywkowe zarazy, które rozwijajà si´ na liÊciach, ale pora˝ajà bulwy, przez co wywo∏ujà znaczàce straty podczas
przechowywania. Dzi´ki wielokierunkowemu dzia∏aniu grzybobójczemu zarówno w przypadku fungicydu Tanos® 50 WG jak
i Curzate® M 72,5 WP oraz Curzate® TOP, nie wyst´puje zjawisko
uodporniania si´ zarazy i Êrodki te mo˝na stosowaç wielokrotnie,
nawet do 8 razy. Ponadto fungicydy te charakteryzujà si´ dobrà
odpornoÊcià na zmywanie: 1/2 godziny Tanos® 50 WG i 1 godzina Curzate® M 72,5 WP oraz
Curzate® TOP.
Materiały konferencyjne
57
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:54 Page 58
XII KONFERENCJE DUPONT
Ochrona ziemniaka przed chorobami
PROGRAM:
Ziemniaki w fazie rozety:
• Tanos® 50 WG – jeden zabieg – 0,5 kg/ha,
Ziemniaki w fazie intensywnego przyrostu:
• Tanos® 50 WG
– dwa zabiegi w odst´pach 7 dniowych 0,7 kg/ha,
• Curzate® TOP
– dwa zabiegi w odst´pach 7 dniowych 2,0 kg/ha,
Zakoƒczenie technologii:
• Tanos® 50 WG – jeden zabieg – 0,5 kg/ha, mo˝e byç po∏àczony z desykacjà
TECHNOLOGIA OCHRONY ZIEMNIAKA
0-9
marzec
kwiecieƒ
10-22
30-41
maj
˚ó∏kni´cie roÊlin
P´dy (leçmy) zaschni´te
Dojrzewanie bulw
Peryderma skorkowacia∏a
Poczàtek od∏àczania si´
bulw od stolonów
49-69
70-79
80-99
czerwiec
lipiec Sierpieƒ
wrzesieƒ
* w odmianach wra˝liwych na powschodowe stosowanie Êrodka Sencor®
58
TANOS®
0,5 - 0,7 kg/ha
Rozwój owoców (jagód)
Pe∏nia zawiàzywania jagód
Opadanie pierwszych jagód
CURZATE® TOP
2 kg/ha
¸an zwarty
Tworzenie pàków kwiatowych
Kwitnienie
Wschody
Rozwój pierwszych liÊci
Rozwój liÊci i p´dów
Wytwarzanie kolejnych liÊci
Pojawienie si´ kolejnych p´dów
Wyd∏u˝anie si´ p´dów
Poczàtek wzrostu p´du 15 cm
Koniec wzrostu p´dów
Zwarcie mi´dzyrz´dzi
TITUS 30 g + SENCOR® 0,25 kg/ha
+ Trend 0,1%
TANOS®
0,5 kg/ha
TITUS® 30 g
SENCOR®
+ Trend 0,1%
na odrosty perzu
0,5 kg/ha*
Kie∏kowanie
Bulwy niepodkie∏kowane
Pojawienie si´ kie∏ków
Rozwój korzonków
®
Materiały konferencyjne
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:54 Page 59
Pokonferencyjne Mate 2011 31-12-2010 11:54 Page 60
XII KONFERENCJE DUPONT
Notatki
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
60
Materiały konferencyjne

Podobne dokumenty