regulamin konkursu filmowego

Komentarze

Transkrypt

regulamin konkursu filmowego
REGULAMIN KONKURSU NA FILM REKLAMOWY
„W roli głównej FARMTRAC”
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Filmowego „W roli głównej Farmtrac” jest producent ciągników
rolniczych Farmtrac Tractors Europe Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo.
II. CELE KONKURSU



Promocja marki Farmtrac
Popularyzowanie ciągników Farmtrac,
Prezentacja i upowszechnianie twórczych osiągnięć filmowych
III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18 lat a w przypadku
jeśli nie ukończyli, za zgodą opiekuna ustawowego.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Filmy mają zawierać przewodnie hasło reklamowe.
4. Zgłoszone do Konkursu filmy mają ukazywać walory ciągników Farmtrac.
5. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i techniki filmowe (np.
reportaż, wywiad, dokument, opowieść fabularyzowaną, prezentację, animację itp.)
6. Autorem filmu może być jedna lub więcej osób.
7. Czas trwania filmu konkursowego maksymalnie 2 minuty.
IV. ZGŁOSZENIA
1. Aby zgłosić wybrany film do Konkursu należy dostarczyć najpóźniej do dnia 10 grudnia
2012 roku kopię filmu w formie cyfrowej na płycie DVD lub CD-ROM, w jednym z
formatów: divx, mov, avi, mpeg, mpg, mp4, wmv.
2. Do płyty z filmem należy dołączyć wypełnioną czytelnie i podpisaną przez twórcę filmu
kartę zgłoszenia (dostępna wraz z Regulaminem na stronie:
http://farmtrac.pl/pol/posts/view/39).
3. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres:
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
11-700 Mrągowo
5. Nadesłany film bez dołączonej, podpisanej karty zgłoszenia nie zostanie przyjęty do
Konkursu.
V. PRAWA AUTORSKIE
1. Zgłaszając film, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo do nadesłanego
filmu.
2. Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez organizatorów Konkursu
na wszelkich polach eksploatacji.
3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania
zrealizowanych przez nich filmów na wszelkich polach eksploatacji.
VI. KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane przez komisję
kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.
2. Jury przyzna jedną Nagrodę Główną, Nagrodę za miejsce Drugie oraz Wyróżnienia
za miejsce Trzecie i Czwarte jak również nagrody pocieszenia dla reszty
uczestników.
3. Za każdy nagrodzony film przewidziano nagrody pieniężne (do podziału na wszystkich
twórców filmu) w wysokości:
 Nagroda Główna – 1 000 zł
 Drugie miejsce – 300 zł
 Trzecie i czwarte miejsce – upominki w formie zestawów gadżetów firmowych
Farmtrac
 Pozostali uczestnicy – nagrody pocieszenia
4. Ostateczna sposób podziału nagród należy do Komisji Konkursowej.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszeniem wyników Konkursu nastąpi 14 grudnia 2012 roku.
2. O wynikach Konkursu, terminie i sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną pisemnie
lub telefonicznie poinformowani przez Organizatora.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD-ROM i DVD, pozostają w
archiwum Organizatora konkursu.
2. Zgłoszony do konkursu nośnik CD-ROM lub DVD na którym zmieszczona została
praca konkursowa staje się własnością Organizatora.
3. Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez
podania przyczyn.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia
Organizator
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Karta zgłoszeniowa
uczestnika Konkursu Filmowego „W roli głównej Farmtrac”
ogłoszonego przez Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.
Imię i nazwisko Autora/Autorów
…………………………………………………...........................................................................
Szkoła / Uczelnia* (jeśli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………..…………..……
……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………
Tel. ................................................... e.mail ...............................................................................
Oświadczenie Autora filmu
Oświadczam, że przysługuje mi prawo autorskie do nadesłanego filmu i przyjmuję warunki
konkursu zawarte w regulaminie. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego filmu
do celów promocji Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. oraz zgadzam się na publikowanie i
odtwarzanie filmu przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i oświadczam,
że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z tego tytułu.
Data...........................................................................................................
Podpis(y) Autora (ów).........................................................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Konkursie przez osoby poniżej
18-go roku życia……………………………………………………………………………
Organizator:
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
11-700 Mrągowo