Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 roku

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 roku
TOWARZYSTWO
FINANSOWE SKOK S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD
1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU
Gdańsk, dnia 17.08.2009 r.
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Spółce
Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-387 Gdańsk, ulica Arkońska 11, Polska.
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. to spółka kapitałowa, spółka akcyjna posiadająca osobowość prawną, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer w rejestrze 0000213059. Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. została
utworzona na czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, prowadzi działalność na terenie kraju.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
- 65 2 - pozostałe pośrednictwo finansowe
- 65 12 B - pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW S.A., Spółka działa w sektorze FINANSE - inne
Skład osobowy Zarządu na dzień 30.06.2008 r.
Adam Meller
Ewa Bereśniewicz - Kozłowska
- Prezes Zarządu,
- Wiceprezes Zarządu
Skład osobowy Zarządu na dzień 30.06.2009 r.
Ewa Bereśniewicz - Kozłowska
Tomasz Krasiński
Alicja Kuran - Kawka
- Prezes Zarządu,
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2008 r.
Adam Jedliński
Rafał Matusiak
Elżbieta Ostrowska
Andrzej Szumański
Katarzyna Bieranowska
-
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Sekretarz Rady Nadzorczej.
-
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Sekretarz Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2009 r.
Rafał Matusiak
Grzegorz Buczkowski
Elżbieta Ostrowska
Andrzej Szumański
Andrzej Sosnowski
W dniu 06.05.2008 r. Rada Nadzorcza powołała do składu zarządu Pana Tomasza Krasińskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu. Rada
Nadzorcza w dniu 21 października 2008 roku przyjęła rezygnację Pana Adama Mellera pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Do składu Zarządu
powołano Panią Alicję Kuran-Kawkę.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało w dniu 29.09.2008 r. członka Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Bieranowską. W
miejsce odwołanego członka powołano Pana Andrzeja Sosnowskiego. W dniu 16 grudnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy przyjęło rezygnację Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Adama Jedlińskiego. Powołano do składu Rady Nadzorczej Grzegorza
Buczkowskiego w dniu wejscia w życie uchwały, tj. od 01.01.2009 r.
Czas działania Spółki nie jest oznaczony.
Sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01 do 30.06.2009 roku. Porównywalne dane finansowe prezentowane są za okres od
01.01.2008 roku do 30.06.2008 roku.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie uczestniczyła w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.
Sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza Spółki będzie kontynuowana w
dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na zagrożenie tej działalności.
W prezentowanym sprawozdaniu nie dokonywano korekt z tytułu ewentualnych zastrzeżeń w opinii do sprawozdań finansowych minionych okresów,
wydanych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdania finansowego.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
2
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany
poziom zaokrągleń
Niniejsze sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji
ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Zarząd Spółki potwierdza, że prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz przepływy
środków pieniężnych.
Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych
polskich (o ile nie wskazano inaczej).
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd pod datą 31 sierpnia
2009 r.
STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych
i instrumentów finansowych.
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę przedstawione zostały poniżej.
Wartości niematerialne
Wycena na dzień przyjęcia
Wartość początkową wartości niematerialnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.
Wycena po początkowym ujęciu
Na dzień bilansowy wartości niematerialne wycenia się według cen nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja
Spółka stosuje liniową metodę amortyzacji wartości niematerialnych. Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych są następujące:
- licencje i oprogramowanie od 24 do 96 m-cy
Wartości niematerialne o wartości początkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wartości niematerialne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są w oparciu o stawki ustalone na podstawie szacowanego
okresu ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja następuje począwszy od miesiąca, w którym wartość niematerialną przyjęto do użytkowania.
Okresy ekonomicznej użyteczności podlegają okresowej weryfikacji (nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego).
Aktualizacja wartości z tytułu trwałej utraty wartości
Weryfikacja wartości niematerialnych pod kątem trwałej utraty wartości następuje, jeżeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na to,
że wartość bilansowa wartości niematerialnych może nie być możliwa do odzyskania. Weryfikacja następuje jednak nie rzadziej, niż na koniec
każdego roku obrotowego.
Środki trwałe
Wycena na dzień przyjęcia
Wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.
Wycena po początkowym ujęciu
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja
Metodę amortyzacji liniowej stosuje się do wszystkich rzeczowych aktywów trwałych, chyba, że zachodzą przesłanki pozwalające uznać, że
zastosowanie innej metody amortyzacji pozwoliłoby na rzetelniejsze odzwierciedlenie zarówno korzyści ekonomicznych czerpanych z danego środka
trwałego, jak i jego zużycia.
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
- prawo użytkowania wieczystego gruntu nie podlega amortyzacji,
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej od 120 do 480 m-cy,
- urządzenia techniczne i maszyny od 36 do 172 m-cy,
- środki transportu od 24 do 84 m-cy,
- pozostałe środki trwałe od 24 do 96 m-cy.
3
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Amortyzacja następuje od miesiąca w którym składnik aktywów został oddany do użytkowania.
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej dla rzeczowych aktywów trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł uwzględnia się
szacowany okres użytkowania danego środka trwałego.
Poprawność stosowanych stawek amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych jest okresowo (nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego)
weryfikowana. Weryfikacja ta polega na analizie okresów użytkowania wszystkich środków trwałych kontrolowanych przez Spółkę. Zmiany stawek
amortyzacyjnych dokonywane są od kolejnego okresu sprawozdawczego.
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł, amortyzuje się pod datą zakupu w
pełnej wartości początkowej.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.
Aktualizacja wartości z tytułu trwałej utraty wartości
Weryfikacja rzeczowych aktywów trwałych pod kątem trwałej utraty wartości następuje, jeżeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na
to, że wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania. Weryfikacja następuje nie rzadziej niż na koniec
każdego roku obrotowego.
Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość aktywów bądź
ośrodków wypracowujących środki pieniężne jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej.
Użytkowanie wieczyste
Prawo wieczystego użytkowania gruntu jednostka ujmuje w księgach jako środki trwałe, które nie podlegają amortyzacji.
Wartość początkową ustala się w oparciu o cenę nabycia.
Na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości.
Leasing
Umowy leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków, wynikających z tytułu posiadania aktywów
będących przedmiotem umowy, są zaliczane przez Spółkę do umów leasingu finansowego. Przedmiot leasingu finansowego jest ujmowany na
dzień rozpoczęcia leasingu w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie według niższej z następujących dwóch
wartości: wartości godziwej środka stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są
dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do
spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego, są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże,
gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu
finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Dotacje
Dotacji nie ujmuje się, dopóki nie istnieje wystarczająca pewność, że Spółka spełni konieczne warunki do ich otrzymania i otrzyma dotacje.
Dotacje do aktywów ujmuje się w bilansie, w pozycji przychodów przyszłych okresów i odnosi w rachunek zysków i strat systematycznie na
przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów.
Pozostałe dotacje są systematycznie ujmowane w przychodach w wysokości i przez okres odpowiadający kosztom, które mają kompensować.
Dotacje, które stanowią kompensatę poniesionych kosztów, są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie w którym są należne.
Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w sprawozdaniu finansowym Spółki w momencie, gdy staje się ona stroną wiążącej umowy tego
instrumentu.
Spółka klasyfikuje posiadane instrumenty finansowe do jednej z czterech kategorii:
• instrumenty przeznaczone do obrotu, które obejmują instrumenty, które zostały zakupione w celu uzyskania krótkoterminowych zysków z wahań
ich cen rynkowych. Zyski te mają być zrealizowane nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od daty zakupu,
• inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, które obejmują aktywa nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do
określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których jednostka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać je w
posiadaniu do upływu terminu wymagalności,
• pożyczki i należności, które są aktywami finansowymi nie będącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia
płatnościami, które nie są notowane na aktywnym rynku
• instrumenty dostępne do sprzedaży – dla wszystkich innych instrumentów.
W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe wycenia się w wartości godziwej, powiększonej, w
przypadku składnika aktywów lub zobowiązania finansowego niekwalifikowanych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, o
koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego.
Instrumenty przeznaczone do obrotu wyceniane są według wartości godziwej rozumianej jako kwota, za którą można sprzedać składnik aktywów lub
uregulować zobowiązanie w transakcji między dwiema dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi stronami. Różnice z wyceny
instrumentów odnoszone są do rachunku wyników jednostki.
Pożyczki i należności oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem
efektywnej stopy procentowej.
Instrumenty dostępne do sprzedaży wycenianie są według wartości godziwej, a różnice z wyceny odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny. W
przypadku instrumentów dłużnych na kapitał z aktualizacji wyceny odnoszona jest różnica między wartością instrumentu ustalona przy pomocy
efektywnej stopy zwrotu, a wartością godziwą. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, a aktywa te mają ustalony termin
wymagalności, wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli
aktywa nie mają ustalonego terminu wymagalności, wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
4
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Zapasy
Zapasy materiałów są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia i ceny sprzedaży netto.
Ewidencję materiałów prowadzi się według ceny nabycia. Rozchody materiałów ustalane są według metody FIFO.
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należnosci
Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności
wątpliwych. Odpisy aktualizacyjne oszacowywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Stopień ryzyka ocenia
się w każdym przypadku w dacie jego ujawnienia nie później niż na dzień bilansowy. Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności
odnoszone są do rachunku zysków i strat.
Należności długoterminowe wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia.
Inwestycje krótkoterminowe
Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się aktywa obrotowe, gdy są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym
okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.
Inne aktywa pieniężne wykazują środki pieniężne w bankomatach Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. wykorzystywane w działaności spółki.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
W pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ujmuje się stan na dzień bilansowy wydatków już poniesionych, ale stanowiących koszty
dopiero przyszłego okresu obrotowego oraz aktywów stanowiących odpowiednik przychodów objętego sprawozdaniem finansowym okresu
obrotowego, ale nie będących na dzień bilansowy należnościami w rozumieniu prawa. Ujęcie w bilansie tej pozycji pozwala na zapewnienie
kompletności przychodów oraz współmierności związanych z nimi kosztów.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy.
Rezerwy na zobowiązania
Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. Dotyczy to rezerw tworzonych na świadczenia
emerytalne i podobne, pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania, których kwoty można w sposób wiarygodny oszacować, w
szczególności na straty z transakcji w toku ich przeprowadzania, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków
finansowych toczącego się postępowania sądowego.
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są instrumentami finansowymi, stąd wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej. Zobowiązania
finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na
instrumenty finansowe – wycenia się według wartości godziwej.
Przychody i koszty
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie kalkulacyjnym oraz sporządza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat. Przychody i koszty
oceniane są i ujmowane wg zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą.
Przychód ustala się według wartości godziwej zapłaty, pomniejszonej o podatek VAT, uwzględniając kwoty skont, upustów i rabatów.
Przychody z transakcji świadczenia usług ujmuje się na podstawie faktur sprzedaży, które są wartościowym odbiciem stopnia zaawansowania
realizacji transakcji na dzień bilansowy.
Świadczenia pracownicze
Świadczenia pracownicze obejmują wynagrodzenia i składniki na ubezpieczenie społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia lekarskie,
premie, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i inne nieodpłatnie przekazane rzeczy lub usługi. Pracownicy mają też prawo do odpraw
emerytalno - rentowych, które są wypłacane jednorazowo przy odejściu na emeryturę oraz do nagród jubileuszowych, przysługujących pracownikom
za każde 5 lat pracy. Od stycznia 2008 r. spółka uczestniczy w pracowniczym programie emerytalnym. Na jego podstawie pracownicy otrzymują
dodatkowe świadczenie w postaci składek odprowadzanych do funduszy inwestycyjnych. Składki te są ujmowane w kosztach wynagrodzeń zgodnie
z zasadą memoriałową.
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje wyceny aktuarialnej wartości kosztów pracowniczych z tytułu przyszłych odpraw emerytalno – rentowych,
oraz z tytułu nagród jubileuszowych - metodą usprawnień jednostkowych. Powyższe koszty ujmowane są jako bierne rozliczenia międzyokresowe, a
w sprawozdaniu finansowym wykazywane jako rezerwy na zobowiązania.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika
aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego
ujmuje się jako koszty w okresie, w którym je poniesiono.
Wynik finansowy
Wynik finansowy dla danego okresu sprawozdawczego uwzględnia wszystkie przychody i koszty tego okresu oraz podatek
dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat obejmujący część bieżącą i odroczoną.
5
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obliczany jest na podstawie podstawy opodatkowania danego okresu i uwzględnia podatek odroczony. Część odroczona
stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Składnik
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych oraz straty
podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Składnik rezerw na odroczony podatek dochodowy ujmowany
jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych.
Założenia dotyczące szacunków
Zasady rachunkowości na temat głównych założeń na przyszłość oraz źródła niepewności dotyczące szacunków podane są w poszczególnych
punktach rozdziału „zasady rachunkowości”. Charakter oraz wartość bilansowa szacunków na dzień bilansowy, zmiany szacunków w okresie,
przedstawione są w poszczególnych notach do sprawozdania.
6
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
BILANS NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 R.
Aktywa
Nota
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Nieruchomości inwestycyjne
Długoterminowe aktywa finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności krótkoterminowe
- należności krótkoterminowe - od jednostek powiązanych
- należności krótkoterminowe - od jednostek pozostałych
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne w bankomatach
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
1
2
4
na dzień
30.06.2008
30.06.2009
33 348
52 047
8 768
9 632
13 576
24 985
5
6
10 155
15 758
7
849
1 672
13 422
323
1 819
384
1 435
19 396
239
3 037
1 360
1 677
9, 10
11
8
8
13
14
14
15
Pasywa
Nota
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał zakładowy
Akcje własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy ze emisji akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej
Pozostały kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski (straty) z lat ubiegłych
Wynik finansowy roku obrotowego
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Udziały mniejszości
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe
- inne
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe bierne
PASYWA RAZEM
16
17
17
151
10 840
440
46 770
4 572
10 729
668
71 443
na dzień
30.06.2008
30.06.2009
43 929
40 726
43 929
40 726
44 688
44 688
1 188
1 230
1 188
1 230
(1 272)
(1 905)
(5 207)
(1 173)
2 841
541
272
269
245
24
30 717
1 359
997
362
329
33
20, 22
48
113
22
48
113
48
2 252
29
2 191
32
113
29 245
24 724
4 472
49
46 770
71 443
18
19
22
20, 22
20, 22
Gdańsk, dnia 17.08.2009 r.
................................................
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
.................................................................................................................................................................................................
Zarząd
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 R.
za okres
Wariant kalkulacyjny
Nota
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży - usług od jednostek powiązanych
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
Koszt sprzedanych usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
26
9 151
3 137 poprawiłam zgodnie z no
9 151
3 218
7
(840)
7 473
1 604
(2 444)
241
5
(2 208)
245
240
(2 203)
(298)
2 413
(735)
153
3
(585)
274
448
(759)
414
(298)
(1 905)
414
(1 173)
32
(1 905)
(1 173)
Nota
(1 905)
(1 173)
(1 874)
(31)
(1 154)
(19)
27
29
29
30
30
24
25
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:
od 01.01.2009
do 30.06.2009
2 385
412
2 378
7
3 225
27
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:
od 01.01.2008
do 30.06.2008
Nota
PLN / akcję
7 473
1 678
PLN / akcję
z działalności kontynuowanej
- podstawowy
- rozwodniony
33
33
-0,0881
-0,0881
-0,0297
-0,0285
33
33
-0,0881
-0,0881
-0,0297
-0,0285
z działalności kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy
- rozwodniony
- podstawowy
- rozwodniony
Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2009 r.
................................................
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
.................................................................................................................................................................................................
Zarząd
8
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2009 R.
Metoda pośrednia
Nota
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej
Koszty odsetek
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Przychody z tytułu odsetek
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacone odsetki
Podatek dochodowy odroczony
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie nieruchomości oraz wartości niematerialne
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
Pożyczki udzielone
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
za okres
od 01.01.2008 od 01.01.2009
do 30.06.2008 do 30.06.2009
(2 203)
784
783
(759)
1 725
1 787
283
1
(345)
(1 419)
(249)
(879)
33
966
41
(1 119)
(2 548)
(343)
(2 857)
588
(2 072)
(8)
(2 865)
(2 072)
(14 462)
(11 071)
(12 947)
6 537
(7 925)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Pozostałe wpływy finansowe - KWIT
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Dywidendy wypłacone
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(150)
7 931
345
(15 892)
3 661
24 000
(1)
(1)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
97
(13)
(283)
3 659
23 801
(7 131)
17 954
5 837
9 464
10 823
15 301
Gdańsk, dnia 17.08.2009 r.
................................................
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
.................................................................................................................................................................................................
Zarząd
9
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 R.
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Wyszczególnienie
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Akcje własne
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Wynik finansowy
netto roku
obrotowego
Niepodzielony
wynik
finansowy
Razem
Saldo na dzień 30.06.2008 r.
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Saldo po zmianach
Zmiany w kapitale własnym od 30.06.2008 do 31.12.2008 roku
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaży:
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za okres od 30.06.2008 do 31.12.2008 roku
Suma zysków i strat ujętych za okres od 30.06 do 31.12.2008 roku
Podział wyniku finansowego
Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
Saldo na dzień 31.12.2008 r.
44 688
44 688
2 418
2 418
-
-
(1 905)
(1 905)
(1 272)
(1 272)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2 030)
(2 030)
-
44 688
2 418
-
-
(3 935)
(1 272)
(2 030)
(2 030)
41 899
Saldo na dzień 01.01.2009 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Saldo po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2009 roku
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaży:
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2009 r.
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2009 roku
Podział wyniku finansowego
Dywidendy
Zbycie środków trwałych
Emisja akcji serii H
Saldo na dzień 30.06.2009 roku
44 688
44 688
2 418
2 418
-
-
(3 935)
(3 935)
(1 272)
(1 272)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1 173)
(1 173)
5 207
-
44 688
2 418
-
-
99
(5 207)
(6 479)
43 929
43 929
Udziały
Kapitał własny
mniejszości
razem
-
43 929
43 929
-
(2 030)
(2 030)
-
-
41 899
41 899
41 899
-
41 899
41 899
(1 173)
(1 173)
40 726
-
-
(1 173)
(1 173)
-
-
40 726
-
-
-
-
Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2009 r.
..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd
10
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 1
WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 R.
Wyszczególnienie
Patenty
i licencje;
oprogr. komp.
Wartość
firmy
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009 r.
Zwiększenia brutto z tytułu nabycia
Koszty
prac
rozwojowych
Zaliczki na
wartości
niematerialne
10 277
90
Razem
10 277
90
Zmniejszenia brutto z tytułu zbycia, likwidacji
(5)
(5)
Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z
przeszacowania - z tyt. przeniesienia na WN
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
1
1
-
Odwrócenie odpisów aktualizujących
-
Zwiększenie umorzenia za okres (amortyzacja)
(731)
(731)
Zmniejszenie umorzenia w okresie
-
Różnice kursowe
-
Pozostałe zmiany
-
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2009 roku
-
9 632
Stan na dzień 01.01.2009 r.
Wartość bilansowa brutto
11 354
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
Wartość bilansowa netto
(1 077)
10 277
-
-
-
9 632
11 354
-
-
(1 077)
10 277
Stan na dzień 30.06.2009 r.
Wartość bilansowa brutto
11 440
11 440
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
(1 808)
(1 808)
Wartość bilansowa netto
-
9 632
-
-
9 632
Wartości niematerialne są własnością spółki i nie stanowią przedmiotu zabezpieczeń zobowiązań. Nie występują wartości niematerialne w ujęciu
pozabilansowym.
Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.
NOTA NR 2
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 R.
Budynki
Wyszczególnienie
Grunty i budowle
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2009 roku
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Nabycie wskutek połączenia jednostek gospodarczych
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia - likwidacja
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z
przeszacowania - z tyt. przeniesienia na ŚT
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Zwiększenie umorzenia za okres (amortyzacja)
Zmniejszenie umorzenia w okresie
Amortyzacja
Różnice kursowe
Pozostałe zmiany - przeniesienie pomiędzy grupami ŚT
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2009 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
Wartość bilansowa netto
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto
972
6 597
36
Maszyny
i urządzenia
Środki
transportu
1 540
241
420
59
168
(87)
972
6 714
Pozostałe
środki
trwałe
8 194
2 326
4 533
(146)
1 635
(71)
408
Środki trwałe
w budowie
826
4 662
(4 533)
(752)
14 301
955
Razem
18 549
7 324
168
(1 056)
24 985
Stan na dzień 01.01.2009 roku
972
6 766
1 847
(169)
(307)
972
6 597
1 540
680
(260)
420
8 620
(426)
8 194
826
Stan na dzień 30.06.2009 roku
972
6 970
2 088
(256)
(453)
739
(331)
15 479
(1 178)
955
27 203
(2 218)
408
14 301
955
24 985
972
6 714
1 635
826
19 711
(1 162)
18 549
W wartości netto środków transportu ujęta jest wartość netto aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego wynosząca: 151
tys. PLN
Nakłady na środki trwałe w budowie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 955 tys. PLN, na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego 826 tys. PLN.
Środki trwałe są własnością spółki i nie stanowią przedmiotu zabezpieczeń zobowiązań, a w szczególności nie są obciążone hipoteką, zastawem,
itp.
Nie występują środki trwałe w ujęciu pozabilansowym.
Amortyzacja środków trwałych odnoszona jest na koszty ogólnozakładowe oraz na koszt wytworzenia sprzedanych produktów.
W prezentowanym okresie nie tworzono odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz nie odwracano odpisów aktualizujących z tytułu
utraty wartości.
NOTA NR 3
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 R.
W bieżącym okresie sprawozdawczym, jak i w poprzednich okresach, nie wystąpiła konieczność dokonania odpisów aktualizujących z tytułu utraty
wartości rzeczowych aktywów trwałych.
11
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 4
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 R.
za okres
Wyszczególnienie
Wartość na początek okresu
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej w ciągu okresu
Wartość na koniec okresu
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
-
-
Należności długoterminowe na dzień 30.06.2008 r. i 30.06.2009 r. nie wystąpiły.
NOTA NR 5
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE W OPKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 R.
za okres
Wyszczególnienie
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
Udzielone pożyczki
Stan na początek okresu
- zwiększenia - odsetki
- zmniejszenia
- spłaty pożyczek
- odpisy aktualizacyjne
- przeniesienie do krótkoterminowych aktywów finansowych
Stan na koniec okresu
Udziały i akcje
Stan na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Stan na koniec okresu łącznie
8 997
345
7 931
7 931
11 320
1 165
937
211
17
10 155
1 411
14 347
14 347
15 758
10 155
NOTA NR 6
AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 R.
za okres
Wyszczególnienie
Udzielone pożyczki dostępne do sprzedaży
Stan na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
- sprzedaży
- spłata cesji
Stan na koniec okresu
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
7 928
5 388
7 928
5 388
7 938
-
5 388
-
Na dzień 31.12.2007 roku Spółka wykazała w pozycji aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży kapitał pożyczek konsorcjalnych udzielanych
wspólnie przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. F. Stefczyka w Gdyni, które były
przedmiotem umowy przelewu wierzytelności przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –
Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni. Zgodnie z umową cesji, termin przelewu praw z umów pożyczek konsorcjalnych w kwocie 5.388 tys. zł
przypadał na dzień 31.01.2008 roku. Należność z tytułu umowy cesji została uregulowana.
Na dzień 31.12.2008 roku Spółka wykazała w pozycji aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży następujące aktywa:
- Kapitał pożyczek konsorcjalnych udzielanych wspólnie przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo –
Kredytową Ziemi Rybnickiej, które były przedmiotem umowy przelewu wierzytelności przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. na rzecz
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej. Zgodnie z umową cesji, termin przelewu praw z umów pożyczek
konsorcjalnych w kwocie 5.880 tys. zł przypadał na dzień 04.02.2009 roku. Należność z tytułu umowy cesji została uregulowana.
- Kapitał pożyczek konsorcjalnych udzielanych wspólnie przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. oraz Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo –
Kredytową Silesia - Centrum" w Bytomiu, które były przedmiotem umowy przelewu wierzytelności przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. na
rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Silesia - Centrum". Zgodnie z umową cesji, termin przelewu praw z umów pożyczek
konsorcjalnych w kwocie 2.048 tys. zł przypadał na dzień 25.03.2009 roku. Należność z tytułu umowy cesji została uregulowana.
Spółka w dniu 23 kwietnia 2009 roku zawarła umowę, na mocy której nabyła 100 proc. udziałów (1 200 szt.) w spółce Global Cash sp. z o.o.
Global Cash sp. z o.o. jest niebankowym operatorem bankomatów prowadzącym działalność w oparciu o umowy dzierżawy bankomatów i umowy
dzierżawy miejsc ich posadowienia. Spółka dysponuje 94 bankomatami zlokalizowanymi w bardzo atrakcyjnych miejscach o dużym natężeniu
ruchu potencjalnych klientów bankomatów. Nabycie udziałów w spółce Global Cash sp. z o.o. oznacza dla Towarzystwa Finansowego SKOK SA
znaczny wzrost liczby utrzymywanych bankomatów, jeszcze szybszy rozwój sieci bankomatów i przyspieszenie dynamiki wydawnictwa kart
płatniczych. Uchwałą nr 1 z dnia 02 czerwca 2009 roku Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki Global Cash o 2 800 szt
ustanowionych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wartość udziałów według ceny nabycia wynosi 14.347 tys. zł.
Wartość brutto udzielonych pożyczek oraz kwoty utworzonych odpisów aktualizujących ich wartość
Wartość brutto na koniec okresu
- w tym przeznaczone do sprzedaży
odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek
Wartośc netto na koniec okresu
na dzień
30.06.2009
30.06.2008
2 897
11 557
1 486
1 411
1 402
10 155
Uwzględniając prawdopodobieństwo zapłaty Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek konsorcjalnych. Łączna wartość
odpisów na dzień 30.06.2009 roku wyniosła:
• dla należności zalegających do 90 dni w kwocie 747 tys zł. utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 10% kwoty zaległości, tj. 74 tys zł.,
• dla należności zalegających od 91 dni do 180 dni w kwocie 0 tys. zł. utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 15% kwoty zaległości, tj. 0
tys. zł,
• dla należności zalegających od 181 dni do 365 dni w kwocie 405 tys. zł. utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 35% kwoty zaległości,
tj. 142 tys. zł,
• dla należności zalegających powyżej 365 dni w kwocie 1 270 tys. zł. utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 100% kwoty zaległości, tj.
1270 tys. zł.
12
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 6
AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2009 R.
wartość bilansowa na
Wyszczególnienie
dzień30.06.2008
30.06.2009
Aktywa finansowe - udzielone pożyczki
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)
Zobowiązania finansowe
Kredyty bankowe i pożyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu
Kredyty i pożyczki oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej
Kredyty i pożyczki oprocentowane wg stałej stopy procentowej
Umarzalne akcje uprzywilejowane zamienne na akcje zwykłe
1 411
wartość godziwa na dzień
30.06.2009
30.06.2008
10 155
1 411
153
10 155
153
Charakterystyka ryzyka związanego z instrumentami finansowymi znajduje się w nocie „zarządzanie ryzykiem i działania zabezpieczające.”
NOTA NR 7
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
za okres
Zmiana stanu aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
- odniesionych na wynik finansowy
- odniesionych na kapitał własny
- odniesionych na wartość firmy
Zwiększenia
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
1 663
1 663
334
334
1 672
849
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
1 672
849
- koszty związane z realizacją projektu COKiT
- straty podatkowe do odliczenia w następnych latach
- odsetki z wyceny KWIT
1 554
849
- utworzenie rezerwy na świadczenie pracownicze
49
69
- nie wypłacone wynagrodzenia i ZUS
Zmniejszenia
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek konsorcjalnych
- rozwiązanie aktywa utworzonego w poprzednim okresie
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, w tym:
- odniesionych na wynik finansowy
1 663
334
1 663
1 672
334
849
9
515
- odniesionych na kapitał własny
- odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
13
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 8
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
za okres
Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
Świadczenia po okresie zatrudnienia
Pozostałe świadczenia długoterminowe
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy
Płatności w formie akcji własnych
Wartość brutto na koniec okresu
Strony transakcji
jednostka dominująca - główny akcjonariusz KSKOK
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
-
-
Prezentowany okres
Sprzedaż
podmiotom
powiązanym
Zakupy od
podmiotów
powiązanych
Należności od
podmiotów
powiązanych
Zobowiązania
wobec
podmiotów
powiązanych
30.06.2009
30.06.2009
30.06.2009
3 079
62 796
675
36
KWIT-24 274
jednostka powiązana - SKOK Stefczyka
3 132
110
685
14
jednostka powiązana - H & S Sp. z o.o.
30.06.2009
3
291
-
156
jednostka powiązana - Przedsiębiorstwo Turystyczne SKOK
Family Tours Sp.z o.o.
30.06.2009
-
-
jednostka powiązana - Fundacja na rzecz Polskich Zwiazków
Kredytowych
30.06.2009
-
-
jednostka powiązana - SKOK Holding S.a.r.l
30.06.2009
-
-
-
jednostka powiązana - Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych SKOK S.A. - nabycie
30.06.2009
125
-
92
-
-
6
2
jednostka powiązana - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
SKOK S.A.
30.06.2009
-
8
-
1
jednostka powiązana - Asekuracja Sp. z o.o.
30.06.2009
-
145
30.06.2009
2
152
200
29
-
- GC
jednostka powiązana - Media SKOK Sp. z o.o.
-
6
jednostka powiązana - "Factum"
30.06.2009
1
58
-
-
jednostka powiązana - Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SKOK S.A.
30.06.2009
-
69
-
-
jednostka powiązana - Asekuracja Spółka KomandytowoAkcyjna
30.06.2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
jednostka powiązana - H and S Outsourcing Sp. z o .o.
30.06.2009
1
jednostka powiązana - Towarzystwo Zarządzające Sp. z o.o.
30.06.2009
jednostka powiązana - eCard
30.06.2009
jednostka powiązana - Global Cash
30.06.2009
1
-
291
1 360
Transakcje z głównym akcjonariuszem - zakupy
w okresie od 01.01.2009
30.06.2009
Znak towarowy
Transakcje dot. transakcji kartowych VISA
Transakcje dot. transakcji kartowych MasterCard
Szkolenia Visa i MasterCard
Licencja BIN - oplata roczna
Predykcja zg. z umową
Wartość brutto na koniec okresu
Transakcje z głównym akcjonariuszem - sprzedaż
Sponsorowanie konferencji
Najem pomieszczeń
Ref. za przesyłki krajowe
Przychody z tytułu transakcji kartowych VISA oraz Mastercard
Wartość brutto na koniec okresu
450
do
7
168
31
5
3
62 582
62 796
w okresie od 01.01.2009
30.06.2009
do
22
16
31
3 010
3 079
14
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Zgodnie z MSR 24 Spółka dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powiązane uznano:
a) główny akcjonariusz
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Głównym akcjonariuszem spółki jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa posiadająca 42.529.080 akcji zwykłych, na
okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, których łączny udział w kapitale zakładowym Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. wynosi 95,17%.
b) pozostałe podmioty powiązane
Spółdzielcza Kasa Oszczędnociowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka była podmiotem, w którym funkcję dyrektora pełniła osoba będąca do
dnia 25 czerwca 2007 roku członkiem kluczowego personelu kierowniczego TF SKOK SA wchodząc w skład jego Zarządu. Ponadto trzy osoby
pełniące funkcje zarządu oraz jedna osoba Rady Nadzorczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej – głównego
akcjonariusza TF SKOK S.A. - wchodzą równocześnie w skład Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.
Franciszka Stefczyka. Prezesem Zarządu SKOK Stefczyka jest członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
H and S Sp. z o.o.
Spółka jest powiązana ze względu na podleganie kontroli pośrednio przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (KSKOK),
która posiada 44 842 828 udziały (95,07% głosów) w SKOK HOLDING S.a.r.l. SKOK HOLDING S.a.r.l. na dzień 31.12.2008 r. jest natomiast
100% udziałowcem w H and S Sp. z o.o. (posiada 6 885 udziały). W związku z tym H and S Sp. z o.o. jest podmiotem podlegającym kontroli
przez tę samą co TF SKOK S.A. jednostkę.
Ponadto Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa posiadała do dnia 31.12.2007 r. większość udziałów w H and S Sp. z o.o.
W związku z tym również znajdowała się pod kontrolą głównego akcjonariusza TF SKOK S.A. W Radzie Nadzorczej spółki H and S sp. z o.o.
zasiadał Prezes Zarządu jak i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TF SKOK S.A., oraz Prezes Zarządu jednostki dominującej - Krajowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej.
SKOK Family Tours Sp. z o.o.
Spółka jest powiązana ze względu na podleganie kontroli pośrednio przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (KSKOK),
która posiada 44 842 828 udziały (95,07% głosów) w SKOK HOLDING S.a.r.l. SKOK HOLDING S.a.r.l. od dnia 31.12.2007 r. jest natomiast
100% udziałowcem w SKOK Family Tours sp. z o. o. (posiada 111 571 udziałów).
W poprzednich sprawozdaniach zaprezentowano podmiot jako jednostkę zależną ze względu na posiadane przez Towarzystwo Finansowe
SKOK S.A. 100% udziały w wynoszącym wówczas 3.157.100 złotych kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Turystycznego SKOK Family
Tours sp. z o.o.
Fundacja na rzecz Polskich Zwiazków Kredytowych
Podmiot został uznany za podmiot powiązany zgodnie z pkt 18g MSR 24 z TF SKOK SA z uwagi na fakt, iż posiadał do dnia 19 czerwca 2007
roku 156 000 akcji TF SKOK S.A. W zarządzie Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych zasiada Członek Rady Nadzorczej TF SKOK
S.A., oraz Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, która jest jednostką dominującą w stosunku do TF
SKOK S.A.
SKOK Holding S.a.r.l z siedzibą w Luxemburgu
Spółka jest uznana za powiązaną ze względu na podleganie kontroli przez głównego akcjonariusza TF SKOK S.A. - Krajową Spółdzielczą Kasę
Oszczędnościowo-Kredytową (KSKOK), która posiada 44 842 828 udziały (95,07% głosów) w SKOK HOLDING S.a.r.l
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK
Podmiot powiązany ze względu na podleganie kontroli pośrednio przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (KSKOK),
która posiada 44 842 828 udziały (95,07 % głosów) w SKOK HOLDING S.a.r.l. SKOK HOLDING S.a.r.l. na dzień 31.12.2008 r. jest natomiast
86,81% udziałowcem w TUW SKOK. W związku z tym TUW SKOK jest podmiotem podlegającym kontroli przez tę samą co TF SKOK S.A.
jednostkę.
Ponadto Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (KSKOK) posiada bezpośrednio 6,12% (1 000 tys. udziałów) w TUW SKOK
S.A. Dodatkowo w Radzie Nadzorczej TUW SKOK zasiada Prezes i Członkowie Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej, która jest jednostką dominującą w stosunku do TF SKOK S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A.
Podmiot powiązany ze względu na podleganie kontroli pośrednio przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (KSKOK),
która posiada 44 842 828 udziały (95,07% głosów) w SKOK HOLDING S.a.r.l. SKOK HOLDING S.a.r.l. na dzień 31.12.2008 r. jest natomiast
73,93% udziałowcem w TU SKOK Życie S.A. W związku z tym TU SKOK Życie S.A. jest podmiotem podlegającym kontroli przez tę samą co TF
SKOK S.A. jednostkę.
Ponadto Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (KSKOK) posiada bezpośrednio 0,07% (555 udziałów) w TU SKOK Życie
S.A. Dodatkowo w Radzie Nadzorczej TU SKOK Życie S.A. zasiada Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej, która jest jednostką dominującą w stosunku do TF SKOK S.A.
Asekuracja Sp. z o.o.
Spółka jest powiązana ze względu na podleganie kontroli pośrednio przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (KSKOK),
która posiada 44 842 828 udziały (95,07% głosów) w SKOK HOLDING S.a.r.l. SKOK HOLDING S.a.r.l. od dnia 31.12.2007 r. jest natomiast
77,00% udziałowcem w Asekuracji Sp. z o.o. (posiada 77 udziałów). W związku z tym Asekuracja Sp. z o.o. jest podmiotem podlegającym
kontroli przez tę samą co TF SKOK S.A. jednostkę. W Radzie Nadzorczej spółki Asekuracja zasiada Członek Rady Nadzorczej TF SKOK S.A.
oraz Prezes Zarządu jednostki dominującej - Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
Media SKOK Sp. z o.o.
Spółka jest powiązana ze względu na podleganie kontroli przez tę samą jednostkę co TF SKOK S.A. - pośrednio przez Krajową Spółdzielczą
Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (KSKOK), która posiada 44 842 828 udziały (95,07% głosów) w SKOK HOLDING S.a.r.l.
SKOK HOLDING S.a.r.l. na dzień 31.12.2008 r. kontroluje bezpośrednio Media SKOK Sp. z o.o. z tytułu posiadanych 39 200 udziałów (100%
głosów). Ponadto w Radzie Nadzorczej "Media SKOK" Sp. z o.o. zasiada Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej, która jest jednostką dominującą względem TF SKOK S.A.
Factum
Podmiot został uznany za podmiot powiązany z uwagi na fakt, iż działalność Factum prowadziła osoba będąca bliskim członkiem rodziny osoby
wchodzącej w skład zarządu TF SKOK S.A. do dnia 15 listopada 2008 roku.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Podmiot powiązany ze względu na pełnienie funkcji prezesa zarządu TFI SKOK S.A. przez Członka Rady Nadzorczej TF SKOK S.A., oraz
sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TFI SKOK S.A. przez Prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej, która jest jednostką dominującą w stosunku do TF SKOK.
15
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Towarzystwo Zarządzające Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
Podmiot powiązany ze względu na fakt, iż członkowie rady nadzorczej Towarzystwa Zarządzającego Spółki Komandytowo - Akcyjnej pełnią
funkcję członków zarządu w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej, która jest głównym akcjonariuszem TF SKOK S.A.
oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej w TF SKOK S.A.
H and S Outsourcing Sp. z o .o.
Podmiot powiązany ze względu na fakt, iż członek rady nadzorczej H and S Outsorcing Sp. z o .o. pełni funkcję Prezesa Zarządu Krajowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, która jest głównym akcjonariuszem TF SKOK S.A. Ponadto podmiot jest powiązany ze
względu na dwóch innych członków Rady Nadzorczej, z których jeden do dnia do 29.09.2008 zajmował funkcje w Radzie Nadzorczej TF SKOK
S.A., natomiast drugi do dnia 15.11.2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu TF SKOK S.A.
Towarzystwo Zarządzające Sp. z o.o.
Podmiot powiązany ze względu na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa Zarządzającego Sp. z o.o. , który zasiadał również w
Zarządzie spółki TF SKOK S.A. (do 15 listopada 2008 r).
Ponadto podmiot jest powiązany ze względu na Członków Rady Nadzorczej, którzy zajmują funkcję Członków Rady Nadzorczej TF SKOK S.A.
eCard
eCARD S.A. jest podmiotem, w którym funkcję Prezesa, Wiceprezesa oraz członka Zarządu pełnią Prezes oraz członkowie Zarządu
TF SKOK SA wchodząc w skład jego Zarządu. Członek Rady Nadzorczej TF SKOK S.A. i eCardu, pełni również funkcję Prezesa
Zarządu w SKOK Stefczyka. Ponadto osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej – głównego akcjonariusza TF SKOK S.A. wchodzi równocześnie w skład Rady Nadzorczej eCard.
Global Cash
Podmiot powiązany ze względu na posiadane 100% udziałów. Ponadto Dyrektor Pionu Elektronicznej Obsługi Terminali TF SKOK S.A. pełni
funkcję Prezesa Zarządu w Global Cash sp. z o.o.
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone w prezentowanych okresach, miały charakter rynkowy i były dokonywane na warunkach
rynkowych.
Nie wystąpiły transakcje z członkami kierowniczego personelu (członkowie zarządu i rady nadzorczej).
Saldo zobowiązań nierozliczonych na dzień bilansowy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową wynosi 36 tys. Kwota 33
tys. stanowi opłatę za przeprowadzenie transakcji kartowych Visa za maj 2009 r., natomiast 3 tys. za transakcje MasterCard dot. czerwca 2009 r.
Saldo należności nierozliczonych wynoszące 644 tys. dotyczy transakcji bankomatowych dokonanych w ramach Centrum Obsługi Kart i Terminali
(COKiT). Transakcje te są rozliczane codziennie. Wymienione kwoty rozliczono w m-cu lipcu 2009 r. Transakcje z KSKOK powstały w wyniku
poniesienia kosztu operacyjnego za opłatę licencyjną za używanie znaku towarowego oraz rozliczeń za transakcje bankomatowe ( 31 tys.).
Saldo zobowiązań nierozliczonych z Spółdzielczą Kasą Oszczędnociowo-Kredytową im.Franciszka Stefczyka wynosi 14 tys. PLN i zostało
uregulowane 17.07.2009 r. Transakcja zakupu powstała w wyniku poniesienie kosztu wynagrodzenia prowizyjnego za koordynację prac
dot.transakcji Vattenfall za czerwiec 2009 roku. Saldo należności nierozliczonych wynosi 685 tys., zostało uregulowane w miesiącu lipcu i sierpniu
2009 r. Transakcje sprzedaży dotyczyły opłat miesięcznych za obsługę bankomatów, jak również kosztów związanych z posadowieniem
bankomatów.
Saldo należności z H and S Sp. z o.o. zostało rozliczone na dzień 30.06.2009 r. Transakcja dot. sponsorowania konferencji oranizowanej przez
TF SKOK S.A. Transakcje zakupu 291 tys.dotyczyły kosztów zakupu obsługi i aktualizacji portalu SKOK, licencji Microsoft Office, komputerów,
serwerów, pamięci USB, wdrożenia modulu COKiT poszczególnym SKOK, materiały biurowe. Saldo zobowiązań zostało rozliczone w terminie, w
lipcu 2009 r.
Saldo zobowiązań nierozliczonych z Fundacją na Rzecz Polskich Związków Kredytowych nie występuje. Transakcje zakupu w kwocie 6 tys.
powstały w wyniku poniesienia kosztu operacyjnego za opłatę licencyjną za używanie znaku towarowego.
W prezentowanych okresach TF SKOK S.A. nie dokonywała żadnych transakcji ze SKOK Holding S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu.
Saldo zobowiązań z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK S.A. wynosi na dzień 30.06.2009 r. 92 tys. zł. Transakcje zakupu w
kwocie 125 tys. zł dotyczyły polis ubezpieczeniowych. Zakres ubezpieczenia obejmował wartości pieniężne w bankomatach od pożaru i innych
zdarzeń losowych, wartości pieniężnych w bankomatach od kradzieży z włamaniem i rozboju oraz bankomatów od wszystkich ryzyk.Transakcja
sprzedaży w kwocie 2 tys. powstała w wyniku sponsorowania konferencji TF SKOK S.A.
16
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Saldo zobowiązań z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A. wynosi na dzień 30.06.2009 r. 1 tys. zł. Transakcje zakupu w kwocie 8
tys. zł dotyczyły ubezpieczenia grupowego pracowników spółki.
Saldo zobowiązań nierozliczonych z Asekuracją Sp. z o.o. wynosi 145 tys. Transakcje zakupu w kwocie 152 tys. powstały w wyniku poniesienia
kosztu operacyjnego za bilety lotnicze (11 tys.) oraz usługi prawnej (141 tys.).
Rozrachunki z Media SKOK Sp. z o.o. wykazują saldo 6 tys. PLN. Zakupy w kwocie 29 tys. zł dotyczyły głównie kosztów, obsługę w zakresie PR,
wykonania portalu internetowego, opracowania i wydania w formie elektronicznej SKOK-news; Saldo rozliczono w dniu 15.07.2009 r.
Saldo zobowiązań i należności z Factum zostało rozliczone. Transakcje zakupu dotyczyły transakcji podprzedstawieciela Western Union.
Transakcje z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. w kwocie 69 tys. zł.
dotyczyły składek emerytalnych (pracowniczego programu emerytalnego) odprowadzanych do funduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A.
W prezentowanych okresach TF SKOK S.A. nie dokonywała żadnych transakcji z Asekuracją Sp. z o.o. Spółką Komandytowo-Akcyjną.
W prezentowanym okresie TF SKOK S.A. dokonało transakcji sprzedaży z H and S Outsourcing Sp. z o .o. dotyczących sponsorowania
konferencji TF SKOK S.A. na kwotę 1 tys.
Saldo należności z eCard zostało rozliczone. Transakcje sprzedaży dotyczyły transakcji najmu pomieszczeń w Gdańsku ul. Arkońska 11.
Saldo zobowiązań z Global Cash zostało rozliczone. Transakcje dotyczyły zakupu udziałów spółki (140 tys.) oraz udzieleniu pożyczki
krótkoterminowej (151 tys.).
NOTA NR 9
ZAPASY NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
Wyszczególnienie
Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Zapasy ogółem brutto
- odpis aktualizujący materiały
- odpis aktualizujący produkcję w toku
- odpis aktualizujący towary
Zapasy ogółem netto
- wartość bilansowa zapasów wykazywanych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży
- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań
na dzień
30.06.2009
30.06.2008
231
260
8
239
63
323
239
323
Nie ustanowiono zabezpieczeń zobowiązań na zapasach.
Nie dokonano odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów.
NOTA NR 10
ZAPASY W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
Wyszczególnienie
Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie (koszt zużycia materiałów)
Odpisy wartości zapasów ujete jako koszt w okresie
Odpisy wartości zapasów odwrócone w okresie
za okres
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
171
-
-
65
-
-
Odwrócenie odpisów aktualizujących nie nastąpiło.
NOTA NR 11
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
Wyszczególnienie
na dzień
30.06.2009
30.06.2008
od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
1 360
384
1 360
384
należności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
1 677
1 435
1 636
1 636
1 156
1 156
7
34
279
3 037
1 819
3 037
1 819
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, ogółem
- odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności krótkoterminowe brutto, ogółem
-
17
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Wszystkie należności krótkoterminowe na dzień 30.06.2009 r. są w walucie polskiej. Wartość godziwa należności zbliżona jest do ich wartości
bilansowej ze względu na krótki okres zapadalności.
Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2008 r. i 30.06.2009 r.
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) – O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
na dzień
30.06.2009
30.06.2008
2 880
116
1 540
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
2 996
1 540
2 996
1 540
NOTA NR 12
NALEŻNOŚCI SPORNE CZY PRZETERMINOWANE NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
Należności sporne czy przeterminowane na dzień 30.06.2008 r. i 30.06.2009 r. nie wystąpiły.
NOTA NR 13
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, UDZIELONE POŻYCZKI
W dniu 12.05.2009 r. zawarto umowę pożyczki pomiędzy TF SKOK a Global Cash Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. zł. Termin spłaty pożyczki nastąpi
31.12.2009 r.
NOTA NR 14
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY, ORAZ ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKOMATACH NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
Na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego i dzień bilansowy poprzedniego okresu sprawozdawczego suma środków pieniężnych
Spółki obejmuje odpowiednio 15 301 tys. PLN i 10 840 tys. PLN.
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 30.06.2009 r. w kwocie 10 729 tys. zł stanowią środki w obiegu
bankomatowym.
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY, ORAZ ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKOMATACH (w tys. PLN)
na dzień
30.06.2009
30.06.2008
a) w jednostkach zależnych
b) w jednostkach współzależnych
c) w jednostkach stowarzyszonych
d) w znaczącym inwestorze
e) w jednostce dominującej
f) w pozostałych jednostkach (pożyczki)
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne (lokaty i bony)
- inne aktywa pieniężne - bankomaty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz środki pieniężne w bankomatach - Razem
15 301
17
10 292
361
4 211
10 729
15 301
321
9 971
531
10 840
Wszystkie środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień 30.06.2008 r., 30.06.2009 r. są w walucie polskiej.
Wartość godziwa środków pieniężnych zbliżona jest do ich wartości bilansowej ze względu na krótki okres ich zapadalności.
Spółka nie zawarła kontraktów opcyjnych oraz transakcji typu forward w celu ograniczenia ryzyka kursowego.
NOTA NR 15
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
na dzień
30.06.2009
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe
440
50
20
- naliczone odsetki na dzień bilansowy *
- dostęp do VisaNet
- roczny serwis oprogramowania COKiT
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów
- odpisy m-czne na ZFŚS
- inne
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
30.06.2008
668
60
55
476
28
29
318
12
17
30
13
668
440
* W pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych z tytułu odsetek zarachowano zasadą memoriału przychody z tytułu nie zapadłych
odsetek od udzielonych pożyczek, które nie stanowią jeszcze prawnie należności jednostki.
18
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 16
KAPITAŁ ZAKŁADOWY NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
Wartość
nominalna
jednej akcji
Seria/emisja
Rodzaj akcji
1
Seria A
Na okaziciela
nieuprzywilejowane
Seria B
Na okaziciela
nieuprzywilejowane
1
Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji
Liczba akcji
Wartość
serii/emisji
wg wartości
nominalnej
(w tys.PLN)
-
18 794 500
18 794
-
5 000 000
Sposób
pokrycia
kapitału
Data
rejestracji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
Wkład
pieniężny
22.07.2004
22.07.2004
5 000
Wkład
pieniężny
03.12.2004
01.01.2005
12.04.2005
01.01.2006
1
Seria C
Na okaziciela
nieuprzywilejowane
-
5 000 000
5 000
Wkład
pieniężny
1
Seria D
Na okaziciela
nieuprzywilejowane
-
4 000 000
4 000
Wkład
pieniężny
30.12.2005
01.01.2006
Seria E
Na okaziciela
nieuprzywilejowane
5 000
Wkład
pieniężny
20.07.2006
01.01.2007
28.11.2006
01.01.2007
1
-
5 000 000
1
Seria F
Na okaziciela
nieuprzywilejowane
-
2 000 000
2 000
Wkład
pieniężny
1
Seria G
Na okaziciela
nieurzywilejowane
-
3 000 000
3 000
Wkład
pieniężny
08.12.2006
01.01.2007
1
Seria H
Na okaziciela
nieuprzywilejowane
-
1 893 254
1 893
Wkład
pieniężny
11.06.2008
01.01.2007
Liczba akcji, razem
44 687 754
44 688
Kapitał zakładowy
44 687 754
44 688
W dniu 12 czerwca 2007 roku Uchwałą nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż
10.000 tys. zł, tj. z kwoty 42.795 tys. zł do kwoty nie wyższej niż 52.795 tys. zł w drodze emisji 10.000 tys. nowych, zwykłych, akcji serii H na
okaziciela. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2007, rozpoczynający się od 1 stycznia 2007.
Dnia 12 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 21 (Rep A nr 9022/2007) w której dokonano zmiany 3.000 tys.
akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela. Zniesiono także uprzywilejowanie ww. akcji bez odszkodowania.
Dnia 12 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 23 (Rep A nr 9022/2007) w sprawie zamiany akcji imiennych serii A, B, C, D,
E, F, G, H na akcje na okaziciela.
Kapitał objęty w drodze publicznej subskrypcji akcji serii H, w dniach 16 – 22 kwietnia 2008 roku wyniósł 4.165.158,80 zł. Objęto 1.893.254 akcji.
Kapitał został w całości opłacony.
W dniu 09 maja 2008 r. zostało wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku równoległym, 1.893 254
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H. Ostatnie notowanie praw do akcji odbyło się dnia 03 lipca 2008 r.
Z dniem 04 lipca 2008 r. wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H. Akcje notowane są w
systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SKOK" i oznaczeniem "SKO".
Zmiany liczby akcji w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r., od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
30.06.2009
Wartość kapitału
Liczba akcji w szt.
(w tys.PLN)
30.06.2008
Liczba akcji w
Wartość kapitału
szt.
(w tys.PLN)
Stan na początek okresu
44 687 754
42 795
42 794 500
-
1 893
-
1 893 254
44 687 754
44 688
44 687 754
Zwiększenie w wyniku emisji serii H
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
42 795
1 893
0,00
44 688
-
Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 30 czerwca 2009 roku.
Akcjonariusz
Liczba akcji w szt.
Wartość kapitału
(w tys. PLN)
Udział w kapitale i procent
głosów na WZA
Krajowa Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa
Beskidzki Dom Maklerski
42 529 080
500 000
42 513
500
95,17%
1,12%
Pozostali
Razem
1 658 674
44 687 754
1 675
44 688
3,71%
100,00%
Na dzień 30 czerwca 2008 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (KSKOK) posiadała 42 315 451 szt. akcji TF SKOK S.A.,
co stanowiło 94,69% wartości kapitału akcyjnego. W roku 2009 dokonała transakcji zakupu akcji z nowej emisji serii H. W wyniku realizacji
transakcji KSKOK posiada na dzień 30.06.2009 r. 42 529 080 szt. akcji TF SKOK S.A., co daje 95,17% wartości kapitału akcyjnego.
Spółka nie posiada akcji własnych.
NOTA NR 17
KAPITAŁ ZAPASOWY NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
Wyszczególnienie
Ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
Z podziału wyniku finansowego
Tworzony ustawowo
Kapitał zapasowy na koniec okresu
na dzień
30.06.2009
30.06.2008
1 188
1 230
2 418
2 418
Spółka na dzień 30.06.2008 roku posiada kapitał zapasowy w wysokości 2 418 tys. złotych, na który składają się odpisy z zysku netto lat
poprzednich w kwocie 1 230 zł, oraz nadwyżką wartości emisyjnej akcji serii H nad ich wartością nominalną i kosztami emisji, która wyniosła 1 188
tys. zł. Na dzień 30.06.2009 roku kapitał zapasowy pozostał bez zmian.
19
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
Nie występuje
KAPITAŁ REZERWOWY NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
Spółka nie tworzyła kapitału rezerwowego.
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU.
Spółka nie tworzyła odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego.
NOTA NR 18
ZMIANY STANU REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
za okres
Wyszczególnienie
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
575
575
54
54
997
997
931
66
272
272
212
60
575
575
64
511
54
54
54
997
(422)
272
(218)
1.Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych z tytułu:
- różnica pomiędzy wartością bilansową a podatkową
- naliczenia odsetek od udzielonych pożyczek konsorcjalnych, lokat i bonów skarbowych
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu odwrócenia dodatnich różnic przejściowych z tytułu:
– naliczenia odsetek od udzielonych pożyczek konsorcjalnych, lokat i bonów skarbowych
– różnica pomiędzy wartością bilansową a podatkową
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Odroczony podatek obliczony został na podstawie stawki podatkowej 19%.
NOTA NR 19
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
Wyszczególnienie
Stan rezerw rezerw na dzień 30.06.2009 roku
- rezerwy krótkoterminowe
- rezerwy długoterminowe
362
33
329
Rezerwa z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych wyniosła 59 tys. zł. Jest to wyłącznie rezerwa długoterminowa.
Rezerwa z tytułu nagród jubileuszowych wyniosła 270 tys. zł w części długoterminowej, oraz 33 tys. zł. w części krótkoterminowej.
NOTA NR 20
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
na dzień
Wyszczególnienie
30.06.2009
Zobowiązania krótkoterminowe :
a) wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
- zaliczki na dostawy
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń
- zobowiązania z tyt. podatków (poza CIT)
- zobowiązania z tyt. ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- inne zobowiązania
- fundusze specjalne
b) wobec jednostek powiązanych
- wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług
- KWIT
Zobowiązania ogółem
- część długoterminowa - leasing
- część krótkoterminowa
30.06.2008
29 245
2 040
2 252
1 735
2 040
-
1 735
-
-
-
2 481
488
116
31
2 285
49
24 724
450
24 274
29 358
113
29 245
30
69
357
32
29
29
2 300
48
2 252
20
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Na dzień 30.06.2009 r. nie występują zobowiązania denominowane w walutach obcych.
W roku 2009 Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. wyemitowało Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT) o wartości emisyjnej 6.000
tys. zł z terminem wykupu na dzień 06 stycznia 2010 roku, oraz 18.000 tys. zł z terminem wykupu 28 kwietnia 2010 roku. Ofertę nabycia KWIT
wyemitowanych przez spółkę złożyła Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Celem emisji jest działalność inwestycyjna jak i
bieżąca spółki.
Wartość godziwa zobowiązań krótkoterminowych zbliżona jest do ich wartości bilansowej ze względu na krótki okres ich zapadalności.
NOTA NR 21
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
Na 30.06.2009 roku nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bierne.
NOTA NR 22
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
na dzień
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu finansowego
Płatne w okresie do 1 roku
Płatne w okresie od 1 roku do 5 lat
Płatne powyżej 5 lat
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu finansowego ogółem
Koszty finansowe
Wartość bieżąca minimalnych opłat z tytułu umów leasingu finansowego
30.06.2009
opłaty
wartość
59
40
129
113
188
35
153
153
X
153
30.06.2008
opłaty
wartość
-
-
-
-
X
W dniu 24.04.2008 r. Spółka zawarła umowę cesji praw oraz o przejęcie długu z O.M. Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Migowska 22.
Umowa cesji przenosi prawa z cedenta na cesjonariusza z umowy leasingu finansowego Plus nr 16094 zawartej w dniu 28.11.2006 r.
Przedmiotem leasingu jest samochód marki Opel Vectra. Spółka przejęła wszystkie wymagalne zobowiązania od dnia 01 maja 2008 r. wynikające
z umowy leasingu. Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy cesji wynosi 37 tys. zł., a krótkoterminowe 11 tys. zł.
Umowa przewiduje prawo wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu w wysokości 33 tys. zł. Ostatnia rata leasingowa zgodnie z
harmonogramem spłat przypada na dzień 20.11.2010 r.
Zgodnie z umową stopa procentowa leasingu jest uzależniona od:
- zmian stopy redyskonta weksli NBP,
- zmian stopy oprocentowania kredytu bankowego udzielonego leasingodawcy na sfinansowanie zakupu przedmiotu leasingu,
- zmian stopy procentowej kredytów na rynku europejskim EURIBOR 1M,
- zmian stopy procentowej pożyczek udzielanych bankom komercyjnym obowiązującej w Europejskim Banku Centralnym.
W dniu 12.09.2008 r. Spółka zawarła umowę Leasing Plus nr 25789 z Prime Car Management S.A. Przedmiotem leasingu jest samochód marki
Opel Astra. Na dzień 31.12.2008 r. zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy wynosi 39 tys. zł., a krótkoterminowe 14 tys. zł. Umowa
przewiduje prawo wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu w wysokości 20 tys. zł. Ostatnia rata leasingowa zgodnie z
harmonogramem spłat przypada na dzień 10.09.2012 r.
Zgodnie z umową stopa procentowa leasingu jest uzależniona od:
- zmian stopy redyskonta weksli NBP,
- zmian stopy oprocentowania kredytu bankowego udzielonego leasingodawcy na sfinansowanie zakupu przedmiotu leasingu,
- zmian stopy procentowej kredytów na rynku europejskim EURIBOR 1M,
- zmian stopy procentowej pożyczek udzielanych bankom komercyjnym obowiązującej w Europejskim Banku Centralnym.
W dniu 01.04.2009 r. Spółka zawarła porozumienie do umowy leasingu z BRE Leasing Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ks. Skorupki 5.
Porozumienie przenosi prawa z dotychczasowego korzystającego na Towatrzystwo Fiannsowe SKOK S.A. Umowę leasingu finansowego nr
Strużyński/GD/53701/2007 zawarto w dniu 30.10.2007 r. Przedmiotem leasingu jest samochód marki Toyota Corolla Verso. Spółka przejęła
wszystkie wymagalne zobowiązania od dnia 01 kwietnia 2009 r. wynikające z umowy leasingu. Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązanie
długoterminowe z tytułu porozumienia wynoszą 33 tys. zł., a krótkoterminowe 22 tys. zł. Umowa przewiduje prawo wykupu samochodu po
zakończeniu umowy leasingu w wysokości 1 tys. zł. Ostatnia rata leasingowa zgodnie z harmonogramem spłat przypada na dzień 31.10.2011 r.
Nie występują zobowiązania z tytułu leasingu denominowane w walutach obcych.
Wartość godziwa zobowiązań leasingowych nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.
21
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 23
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU
Spółka wystawiła weksel na rzecz BRE Leasing sp. z o.o. na kwotę nie większą niż 106 950,01 zł (jako zabezpieczenie Umowy leasingu).
Spółka wystawiła weksel in blanco, na sumę nie większą niż 200.000 zł, na rzecz ENERGA - OBRÓT S.A. w Gdańsku, jako zabezpieczenie
przekazania płatności, określonych umową o współpracy w zakresie obsługi płatności z dnia 18 września 2007 roku.
Poza przedstawionymi powyżej zobowiązaniami zobowiązania warunkowe nie wystąpiły, w szczególności Spółka nie udzielała gwarancji i
poręczeń.
Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i
budowli.
NOTA NR 24
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
za okres
Główne składniki obciążenia podatkowego:
od 01.01.2009
do 30.06.2009
Zysk (strata) brutto
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg
tytułów):
a) zwiększające postawę opodatkowania
- przychody zwiększające podstawę opodatkowania
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice przejściowe)
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe)
b) zmniejszające podstawę opodatkowania
- przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice przejściowe)
- przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice trwałe)
- koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania (różnice trwałe)
- inne zmniejszenia dochodu podatkowego
Dochody wolne i odliczenia od podatku (darowizny)
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
Podatek dochodowy według stawki 19%
od 01.01.2009
do 30.06.2008
(759)
(2 203)
(2 054)
(2 265)
372
68
2 189
(2 813)
1 176
490
494
192
3 441
749
131
2 561
(4 468)
-
-
260
112
2 426
169
Rachunek zysków i strat
Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego
Korekty dotyczące podatku bieżącego z lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych
Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego
(414)
(414)
298
298
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Bieżący podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy
Korzyść podatkowa wykazana w kapitale własnym
(414)
298
(414)
(414)
298
298
NOTA NR 25
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
Bilans
Wyszczególnienie
30.06.2009
Rachunek
30.06.2008
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego z tytułu:
- różnicy w wartości bilansowej i podatkowej wartości niematerialnych, oraz
środków trwałych
- nieotrzymanych odsetek
Rezerwy brutto z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego z tytułu:
- strat podatkowych do odliczenia w następnych latach
- wyceny zobowiązań walutowych
931
272
422
551
66
997
272
422
551
1 554
1 554
- nie zapłaconych składek ZUS
- rezerwy na świdczenia pracownicze
- nie wypłaconych wynagrodzeń
- odsetki z wyceny KWIT
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego
Obciążenie wyniku finansowego z tytułu odroczonego podatku dochodowego
69
8
-
49
1 672
X
1 554
997
1 672
8
272
1 554
849
414
X
Obciążenie kapitału własnego z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego
849
-
(298)
X
X
X
X
X
X
Odroczony podatek dochodowy tytułu straty możliwej do odliczenia w przyszłości w kwocie 1 672 tys. zł wynika ze straty podatkowej poniesionej
przez Spółkę za okres od 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r., która będzie odpisana od przyszłych dochodów do opodatkowania.
22
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 26
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
za okres
Wyszczególnienie
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:
9 151
2 378
- odsetki i prowizje od pożyczek konsorcjalnych
-  prowizje za transakcje Western Union
-  prowizje za energię elektryczną Vattenfall, Energa Obrót
1 721
117
510
1 358
163
-  prowizje za transakcje dokonywane poprzez bankomaty oraz przychody z tytułu utrzymania bankomatów
-  usługi pozostałe
Przychody netto ze sprzedaży usług razem:
6 911
402
9 151
317
30
2 378
3 137
412
w tym od jednostek powiązanych
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:
-
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:
-
-
7
- druki Western Union
7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem:
w tym od jednostek powiązanych
-
7
-
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
9 151
2 385
sprzedaż krajowa
w tym od jednostek powiązanych
9 151
3 137
2 385
412
sprzedaż eksportowa
w tym od jednostek powiązanych
sprzedaż wewnątrzwspólnotowa
w tym od jednostek powiązanych
-
-
Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidziane do zaniechania w okresie następnym:
Spółka nie udzielała nowych pożyczek konsorcjalnych w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. i nie zamierza udzielać nowych pożyczek w
przyszłości. Będzie natomiast otrzymywać przychody w postaci odsetek i spłat kapitału z tytułu pożyczek już udzielonych.
NOTA NR 27
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
za okres
Wyszczególnienie
od 01.01.2009
do 30.06.2009
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe
Koszty według rodzaju, razem
od 01.01.2008
do 30.06.2008
1 787
523
3 871
65
2 107
546
429
9 328
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
783
265
1 796
29
1 395
528
373
5 169
558
(347)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
-
-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
-
-
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
(2 413)
7 473
(1 604)
3 218
NOTA NR 28
DOTACJE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
za okres
od 01.01.2009
do 30.06.2009
- dotacje z EFS
Inne przychody operacyjne razem
-
od 01.01.2008
do 30.06.2008
131
131
W okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008 r. spółka otrzymała korzyści w postaci dofinansowania kosztów szkoleń pracowników ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
23
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 29
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
Wyszczególnienie
Pozostałe przychody
Zysk ze zbycia środków trwałych
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze
Otrzymane odszkodowania
Przedawnione zobowiązania
Przychody z tytułu reklamacji
Refundacja kosztów reklamy i promocji Western Union
Dotacje
Odwrócenie odpisu aktualizującego należności
Odwrócenie odpisu aktualizującego zapasy
Najem pomieszczeń
Inne
Pozostałe koszty
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze
Odpis aktualizujący zapas materiałów
Odpis aktualizujący należności
Zmniejszenie wartości majątku trwałego
Darowizny
Koszty zrefundowane przez Western Union
Inne - niedobory w bankomatach
Pozostałe przychody (koszty) netto
za okres
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
153
241
6
3
131
107
131
16
3
5
2
1
150
5
236
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach za okres 01.01.2008 r. - 30.06.2008 r. i 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r. nie wystąpiły.
NOTA NR 30
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
za okres
Wyszczególnienie
Przychody finansowe
Odsetki
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Koszty z tytułu odsetek kredytów i pożyczek
Koszty z tytułu odsetek leasingu
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań
Aktualizacja wartości inwestycji
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
Odsetki od KWIT
Pozostałe koszty finansowe - wycena zobowiazań zagranicznych
Przychody (koszty) finansowe netto
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
274
274
245
245
448
240
9
1
14
211
82
356
15
5
(174)
Na
pozycję składają się odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych (udzielonych pożyczek długoterminowych) z tytułu
utraty wartości.
NOTA NR 31
ZYSK/STRATA Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH - NETTO ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
Pozycje rachunku zysków i strat, w których zostały ujęte różnice kursowe
Przychody ze sprzedaży
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Razem
za okres
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
158
240
1
16
(82)
(15)
24
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 32
WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
nie dotyczy
NOTA NR 33
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
za okres
Zyski
Zysk netto okresu danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między
akcjonariuszy Spółki
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję
od 01.01.2009
do 30.06.2009
od 01.01.2008
do 30.06.2008
(1 173)
(1 905)
(1 173)
(1 905)
Liczba wyemitowanych akcji
Liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję
Efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji zwykłych:
Akcje wymienitowane w następnym roku
44 687 754
-
42 794 500
1 893 254
1 893 254
Liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję)
Działalność kontynuowana
44 687 754
44 687 754
Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy Spółki
Wyłączenie straty na działalności zaniechanej
Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej
-0,0262
-0,0262
-0,0445
-0,0445
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Zysk z działalności kontynuowanej wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego
przypadającego na jedną akcję, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej
-0,0262
-0,0426
Mianownik użyty w formułach jest taki sam jak dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję i rozwodnionego zysku na jedną akcję dla działalności
kontynuowanej i zaniechanej.
NOTA NR 33
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA AKCJĘ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
Wartość księgowa (w tys. zł)
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
na dzień
30.06.2009
40 726
44 687 754
0,9113
44 687 754
0,9113
30.06.2008
43 929
44 687 754
0,9830
44 687 754
0,9830
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki rozwadniające akcje.
W związku z tym, że wszystkie akcje były jednakowo uprzywilejowane co do głosu oraz ze względu na zniesienie uprzywilejowania co do
dywidendy uchwałą WZ z dnia 04.09.2006, przy obliczeniach traktowano wszystkie akcje jak zwykłe.
25
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 34
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI - BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. prowadzi działalność w zakresie usług finansowych. Dominującymi źródłami przychodów i ryzyka związanego
ze zwrotem inwestycyjnym wynikającym z działalności gospodarczej są działalność związana z COKiT, odsetki od udzielonych członkom SKOKów pożyczek konsorcjalnych oraz usługi przekazów pieniężnych Western Union świadczone w głównej mierze dla członków SKOK-ów. W roku
2008 Spółka rozpoczęła działalność w zakresie prowadzenia sieci bankomatów. W związku z faktem, iż podstawowa działalność Spółki nie jest
prowadzona w zróżnicowanych segmentach branżowych ani geograficznych Zarząd Spółki odstąpił od sporządzania sprawozdawczości
segmentowej w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.06.2009 roku.
NOTA NR 35
INFORMACJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD (W PIENIĄDZU I W NATURZE), WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH,
ODRĘBNIE DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA
TO, CZY BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU, A W PRZYPADKU, GDY EMITENTEM JEST
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA LUB ZNACZĄCY INWESTOR - ODDZIELNIE INFORMACJE O WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD
OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I
STOWARZYSZONYCH; DODATKOWO NALEŻY PODAĆ INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIAMI Z
ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB ZALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
SPÓŁEK HANDLOWYCH (DLA KAŻDEJ GRUPY OSOBNO)
Zarząd Spółki
wynagrodzenie w okresie
sprawozdawczym
wynagrodzenie w poprzednim
okresie sprawozdawczym
Osoba
w Jednostkach
Powiązanych
w Spółce
Adam Meller
Ewa Bereśniewicz-Kozłowska
Tomasz Krasiński
Alicja Kuran-Kawka
Razem
127
104
94
325
w Jednostkach
Powiązanych
w Spółce
97
77
22
196
Rada Nadzorcza Spółki
wynagrodzenie w okresie
sprawozdawczym
Osoba
w Jednostkach
Powiązanych
w Spółce
Szumański Andrzej
Matusiak Rafał
Bieranowska Katarzyna
Jedliński Adam
Ostrowska Elżbieta
Sosnowski Andrzej
Buczkowski Grzegorz
Razem
12
15
12
12
12
63
NOTA NR 36
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W JEDNOSTCE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE
Pracownicy umysłowi
Razem
wynagrodzenie w poprzednim
okresie sprawozdawczym
w Jednostkach
Powiązanych
w Spółce
12
12
12
15
12
63
na dzień
30.06.2009
62,00
62,00
30.06.2008
40,42
40,42
NOTA NR 37
ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
W dniu 3 lipca 2009 roku, Krajowa Spółdzilecza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zbyła na rzecz SKOK Holding S.a.r.l., 40.440.290 akcji
zwykłych na okaziciela TF SKOK S.A. stanowiących 90,50% udziału w kapitale zakładowym spółki. W rezultacie udział KSKOK w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 4,67% (2.088.820 głosów). Przed ww. zmianą KSKOK posiadała 42.529.110 akcji zwykłych na
okaziciela TF SKOK S.A., co stanowiło 95,17% kapitału zakładowego Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. oraz uprawniało do 42.529.110
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 95,17% ogólnej liczby głosów. SKOK Holding S.a.r.l, jako podmiot zależny od KSKOK, po
nabyciu w dniu 3 lipca 2009 roku 40.440.290 akcji zwykłych na okaziciela TF SKOK S.A., posiada łącznie 40.440.290 akcji zwykłych na okaziciela
Spółki stanowiących 90,50% udziału w kapitale zakładowym spółki. Akcje te uprawniać będą SKOK Holding S.a.r.l łącznie do 90,50% głosów na
Walnym Zgromadzeniu TF SKOK S.A. (40.440.290 głosów).
W trakcie okresu sprawozdawczego, jak i po dniu bilansowym, spółka podejmuje działania związane z rozszerzeniem zakresu działalności
polegające na wdrożeniu sieci bankomatów na terenie Polski.
26
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 38
ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OD 01.01. DO 30.06.2009 ROKU
Nie wystapiły zmiany zasad rachunkowości.
NOTA NR 39
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2009 ROKU
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne aktywa pieniężne
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne z działalności finansowej
na dzień
30.06.2009
9 464
2 909
6 555
15 301
361
4 211
10 729
5 837
-2 072
-15 892
23 801
30.06.2008
17 954
17 954
10 823
10 823
-7 131
-2 865
-7 925
3 659
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 30.06.2009 r. w kwocie 10 784 tys. zł stanowią środki w obiegu
bankomatowym (w kwocie 10 729 tys. zł), oraz środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w kwocie 55 tys. zł).
NOTA NR 40
PROGRAMY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH
Spółka realizuje program określonych składek dla wszystkich kwalifikujących się pracowników na podstawie „Zakładowej Umowy Emerytalnej”
zawartej zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Pracowniczy program emerytalny został
zarejestrowany na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18.01.2008 r. Na podstawie umowy Spółka jest zobowiązana do
wnoszenia składek podstawowych pracowników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych S.A. Składki podstawowe obliczane są jako określony procent wynagrodzenia danego
pracownika i są finansowane przez spółkę. Koszty powyższych świadczeń odnoszone są w koszty wynagrodzeń. Pracownik ma również
możliwość zadeklarowania dodatkowej składki miesięcznej. W tym przypadku spółka jako pracodawca potrąca określoną składkę od
wynagrodzenia pracownika.
Spółka jest odpowiedzialna przede wszystkim za terminowe i poprawne naliczanie, potrącanie i odprowadzanie składek na rachunki uczestników
programu emerytalnego.
Ogólne koszty ujęte w rachunku zysków i strat w kwocie 68 353,60 zł stanowią składki zapłacone w ramach programu. Na dzień 30.06.2009 r
spółka odprowadziła wszystkie składki należne za okres od 01.01 do 30.06.2009 r.
Poza przedstawionym powyżej zobowiązaniem Spółka zobligowana jest m.in. do wypłaty jednorazowych odpraw emerytalno – rentowych
przedstawionych we wprowadzeniu do sprawozdania.
NOTA NR 41
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I DZIAŁANIA ZABEZPIECZAJĄCE
Ryzyko kredytowe na dzień 30.06.2009 r.
Głównymi aktywami finansowymi posiadanymi przez Spółkę są: środki pieniężne na rachunkach bankowych, w kasie i bankomatach, lokaty, bony oraz udzielone
pożyczki i należności handlowe - których wartości bilansowe odpowiadają maksymalnemu ryzyku kredytowemu, na jakie narażona jest Spółka.
Główne ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z udzielonymi pożyczkami. Kwoty prezentowane w bilansie są wartościami netto, po pomniejszeniu o
odpisy aktualizujące utworzone na podstawie analizy terminowości płatności. Związane z tym ryzyko kredytowe nie jest skoncentrowane, w związku z rozłożeniem
ekspozycji kredytowej na dość dużą liczbę pożyczkobiorców.
Ryzyko stopy procentowej na dzień 30.06.2009 r.
Ryzykiem stopy procentowej są obarczone przede wszystkim udzielone pożyczki konsorcjalne. Z uwagi na możliwość wystąpienia zmiany rocznej stopy
oprocentowania pożyczek w wyniku:
- zmiany wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP,
- zmiany wysokości stóp procentowych ustalanych przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową,
- zmiany wysokości stóp procentowych ustalanych przez banki,
- zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- zmiany rentowności obligacji i innych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP,
w celu zabezpieczenia się przed powyższymi ryzykami w umowach pożyczek konsorcjalnych zawarto zapis, iż w przypadku zamiany przynajmniej jednego z
podanych powyżej warunków zmianie ulega również roczna stopa oprocentowania pożyczek.
Ryzyko dotyczące oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest nieistotne z punktu widzenia Spółki.
Ryzyko płynności
Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez utrzymywanie odpowiedniego poziomu sald środków pieniężnych. Ponadto Spółka na bieżąco monitoruje spłaty
wynikające z udzielonych pożyczek konsorcjalnych.
Aktywna strategia ograniczania ryzyka Spółki polega na:
 nieangażowaniu się w transakcje, przy których ryzyko wydaje się wyjątkowo wysokie,
 zmniejszaniu wielkości ryzyka poprzez analizę wiarygodności pożyczkobiorców i bieżącą kontrolę nad spłatą pożyczek i zabezpieczeniem pożyczek,
 przenoszeniu ryzyka na inne podmioty, głównie przez jego ubezpieczenie lub dokonywanie transakcji terminowych walutowych i złotowych,
 dywersyfikacji ryzyka poprzez angażowanie się w różne obszary działalności, czy wprowadzenie nowych produktów.
27
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
NOTA NR 41
WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni
okres sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,5184 zł (1 EURO = 3,4776 zł).
- Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu
sprawozdawczego (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,4696 zł (1 EURO = 3,3542 zł).
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
tys. PLN
30.06.2009
tys. EUR
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2008
9 151
(585)
(759)
2 385
(2 208)
(2 203)
2 025
(129)
(168)
686
(635)
(633)
Zysk (strata) netto
(1 173)
(1 905)
(260)
(548)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
(2 072)
(2 865)
(459)
(824)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
inwestycyjnej
(15 892)
(7 925)
(3 517)
(2 279)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej
23 801
3 659
5 268
1 052
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Aktywa razem
5 837
71 443
(7 131)
46 770
1 292
15 984
(2 051)
13 944
Zobowiązania długoterminowe
113
48
25
14
Zobowiązania krótkoterminowe
29 245
2 252
6 543
671
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
40 726
44 688
43 929
44 688
9 112
9 998
13 097
13 323
44 688
44 687 754
44 687 754
44 687 754
(0,0262)
0,9113
(0,0426)
0,9830
-0,0063
0,2184
-0,0127
0,2931
Liczba akcji
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
NOTA NR 42
WYNAGRODZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW
W dniu 07 maja 2009 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. Uchwałą nr 6 dokonała wyboru audytora do przeprowadzenia
przeglądu sprawozdania finansowego za okres od 01.01 do 30.06.2009 r. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego wynikajacego z zawartej
umowy o przeprowadzenie przeglądu z Zespołem Ekspertów Finansowych " Auditor" spółka z o.o. wynosi 7 tys.PLN.
Gdańsk, 17.08.2009 r.
................................................
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
.................................................................................................................................................................................................
Zarząd
28

Podobne dokumenty