bożonarodzeniowe ozdoby śwąteczne

Komentarze

Transkrypt

bożonarodzeniowe ozdoby śwąteczne
i nazwisko autora pracy oraz wiek) proszę dołączyć wraz z pracami.
Regulamin Konkursu Plastycznego
„BOŻONARODZENIOWE OZDOBY
ŚWĄTECZNE”



Karty świąteczne
Prace plastyczne (rysunek, malarstwo, grafika)
Anioły ( przestrzenne )
Cele konkursu:
 Kultywowanie tradycji,
 Prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości
plastycznej,
 Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z zakresu technik
plastycznych.
Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do
16 lat.
Zasady uczestnictwa:
 Technika prac dowolna,
 Format – do formatu A2,
 Każdy z uczestników maksymalnie może przedstawić
1 pracę, wykonaną w dowolnej technice,
 W konkursie prace zespołowe nie będą podlegać ocenie
jury,
 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego
publikowania prac,
 Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie opisana,
- imię i nazwisko autora pracy
- wiek autora
- imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela
- adres i telefon placówki kultury lub szkoły
z zaznaczeniem typu szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum).
Zbiorową listę uczestników konkursu z danej placówki (imię
(Uczestnicy konkursu zgadzają się na wykorzystanie przez
organizatora danych osobowych w celu promocji imprezy, publikację
wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej, na stronie
internetowej i mediach.)
Prace należy dostarczyć do 5 grudnia 2015 r. na adres
Organizatora.
Centrum Kulturalne w Przemyślu
ul. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl tel. (016) 678-20-09
Dział Organizacji Działalności Artystycznej
Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia
w następujących kategoriach wiekowych:
 6-9 lat
 10-12 lat
 13-16 lat
Kryteria oceny:
 Nawiązanie do tradycji,
 Wrażliwość „młodego twórcy”,
 Wyraz artystyczny przedstawionej pracy,
 Oryginalne widzenie tematu.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 13 grudnia
2015 r. o godz. 15.00.
Odbiór prac:
Prace należy odebrać najpóźniej do 15 stycznia 2016 r. po tym
terminie Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
pozostawione prace.

Podobne dokumenty