Odpowiedzialny Pracodawca Tańszy dom dla Twojego

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzialny Pracodawca Tańszy dom dla Twojego
Odpowiedzialny Pracodawca
Tańszy dom dla Twojego pracownika.
Ribet 5000
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że Pan/Pani......................................................................................................... ,
Imię i nazwisko
zamieszkały/a….............................................................................................................................,
Adres zamieszkania
jest zatrudniony/a w.......................................................................................................................
Nazwa i adres firmy
…........................................................................................................................................................
Dane firmy (NIP, REGON)
….......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy,adres e-mail
Oświadczam, że dane podane w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.
Pieczęć firmy / Pracodawcy
i podpis
…...............................................................................

Podobne dokumenty