podanie o zwolnienie z ubezpieczenia

Komentarze

Transkrypt

podanie o zwolnienie z ubezpieczenia
……….………………
……………………….
……………………….
imię i nazwisko i adres
rodzica/opiekuna prawnego
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 12
ul. Janiszewskiego 14
Wrocław
Wrocław,……………..
PODANIE
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie dla mojego dziecka
…………………………………, ucznia klasy …………….. w roku szkolnym ……………
z powodu:
…………………………………….
Podpis Rodzica/opiekuna prawnego
Załączniki:

Podobne dokumenty