Instrumenty Finansowe dla MSP

Komentarze

Transkrypt

Instrumenty Finansowe dla MSP
Program Ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji CIP
2007-2013
„Instrumenty Finansowe dla MSP”
KRAJOWY PUNKT
KONTAKTOWY
PRZY
ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH
Warszawa, 12 grudnia 2007 r.
CIP - Program Ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji 2007-2013
Ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z 2006 r. (1639/2006)
Główne cele:
•Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw,
szczególnie MSP
•Promowanie wszelkich form innowacji, w tym
innowacji ekologicznych
•Przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa
informacyjnego
•Promowanie efektywności energetycznej oraz
odnawialnych źródeł energii
2
Program składa się z 3 programów
szczegółowych:
•Program na rzecz przedsiębiorczości (EIP)
BudŜet: 2,166 mld EUR,
w tym 1,13 mld EUR na komponent
„Instrumenty finansowe dla MSP”
•Program na rzecz wspierania polityki w zakresie
technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT)
BudŜet: 728 mln EUR
•Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)
BudŜet: 727 mln EUR
3
Podział budŜetu pomiędzy
programy szczegółowe
20%
Instrumenty
31%
finansowe
20%
60%
EIP (w tym 1/5 na ekoinnowacje)
ICT
IEE
BudŜet łączny programu CIP to 3,6 mld EUR
Program nie zapewnia bezpośredniego finansowania MSP
– zawiera jedynie „miękkie” działania
4
wspierające MSP pośrednio.
Adresaci CIP: instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyŜsze,
samorządy, administracja, organizacje goszczące ośrodki EIC, IRC
Instrumenty finansowe dla MSP
Beneficjenci bezpośredni: Instytucje finansowe
banki, fundusze poŜyczkowe i poręczeniowe,
fundusze kapitałowe, anioły biznesu
Dostępne instrumenty mają zachęcić te instytucje do
zwiększenia finansowania innowacyjnych MSP, na
róŜnych etapach ich rozwoju: przy zakładaniu, w fazie
startu i ekspansji, na etapie transferu firmy.
Beneficjenci pośredni: MSP
W rezultacie program ma ułatwić firmom uzyskanie
środków na inwestycje związane z wiedzą (innowacje i
eko-innowacje, transfer technologii).
5
Instrumenty finansowe dla MSP
Instrumenty oferowane instytucjom
finansowym to:
GIF -
instrument na rzecz wysokiego
wzrostu i innowacji w MSP;
SMEG -
system poręczeń dla MSP;
CBS -
system rozwijania zdolności
instytucji pośrednictwa
finansowego.
6
GIF - Instrument na rzecz wysokiego
wzrostu i innowacji w MSP
Obejmuje inwestycje w wyspecjalizowane
fundusze podwyŜszonego ryzyka, w tym:
•fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju
firmy (seed capital),
•fundusze działające w skali regionu lub skupione
na określonych sektorach/ technologiach,
•fundusze typu venture capital finansujące działania
badawczo-rozwojowe itp.
Wsparte fundusze udostępniają następnie kapitał
innowacyjnym MSP, umoŜliwiając im rozpoczęcie i
rozwój działalności, wprowadzenie produktów i usług na
rynek, czy prowadzenie działalności B+R.
7
SMEG - System poręczeń dla MSP
Zapewnia dodatkowe gwarancje
(poręczenia, regwarancje) dla działających
systemów gwarancyjnych oraz gwarancje
bezpośrednie dla pośredników finansowych.
Pośrednicy finansowi w SMEG zostaną
wybrani spośród systemów gwarancyjnych, w
tym organizacji udzielających poręczeń,
instytucji
mikrogwarancyjnych,
instytucji
finansowych
zaangaŜowanych
w
finansowanie MSP, działających w jednym
lub kilku krajach.
8
System poręczeń dla MSP -SMEG
System SMEG obejmuje cztery rodzaje gwarancji.
I. Gwarancje dla kredytów, poŜyczek, leasingu
EFI udziela pośrednikowi gwarancji, współgwarancji
lub poręczenia. Portfel objęty gwarancją UE moŜe
obejmować gwarancje lub instrumenty dłuŜne dla
MSP.
Priorytetem jest finansowanie średnio- i długoterminowe (okres spłaty > 18 miesięcy, nie krótszy
niŜ 12 miesięcy).
Gwarancje UE będą obowiązywały przez 10 lat.
Współczynnik gwarancji nie przekroczy 50%
zaangaŜowania pośrednika.
9
System poręczeń dla MSP -SMEG
II. Gwarancje dla mikrokredytów
EFI udziela pośrednikowi gwarancji, współgwarancji lub
gwarancji wzajemnych. Portfel objęty gwarancją UE
moŜe obejmować gwarancje lub finansowanie w
formie mikrokredytu (max 25.000 eur, dla
mikroprzedsiębiorstw)
Priorytetem będzie finansowanie średnioterminowe (ale
okres spłaty nie krótszy niŜ 6 miesięcy).
Współczynnik gwarancji do 75% zaangaŜowania
pośrednika. Gwarancje UE obowiązują przez 5 lat.
Dodatkowo: dotacje kompensujące część kosztów
administracyjnych obsługi mikrokredytów dla MSP*
200 euro na instrument objęty gwarancją, max.
50.000 euro dla jednej instytucji finansowej. 10
*(dotyczy mikrokredytów o terminie spłaty przynajmniej 12 miesięcy).
System poręczeń dla MSP -SMEG
III. Gwarancje dla inwestycji kapitałowych
EFI udziela pośrednikowi gwarancji, współgwarancji
lub poręczenia. Portfel objęty gwarancją UE moŜe
obejmować gwarancje oraz instrumenty
kapitałowe lub guasi-kapitałowe przeznaczone dla
MSP.
(np. gwarancje udzielone przez pośredników na rzecz
funduszy dostarczających MSP finansowania
zaląŜkowego, kapitału w fazie startu, finansowania
mezaninowego/hybrydowego).
Max. wysokość inwestycji kapitałowej objętej
gwarancją to 500 000 EUR
Współczynnik gwarancji do 50% zaangaŜowania11
pośrednika. Gwarancje UE obowiązują przez 10
System poręczeń dla MSP -SMEG
IV. Gwarancje dla transakcji sekurytyzacyjnych
EFI udziela gwarancji dla transakcji polegających na
faktycznej sprzedaŜy aktywów oraz dla transakcji
syntetycznych (w tym mających na celu
dostarczenie finansowania instytucjom
finansowym).
Pośrednik musi zobowiązać się do przeznaczenia
części uzyskanego kapitału na utworzenie portfela
dodatkowego na pokrycie finansowania lub
gwarancji na rzecz MSP (zwykle w ciągu 3 lat).
Konieczna ocena transakcji sekurytyzacji objętej gwarancją
UE (przez jedną z głównych agencji ratingowych).
Dodatkowo: dotacja kompensująca koszt ratingu,
max. 50 % kosztu lub 50 000 EURO.
12
CBS - System rozwijania zdolności
instytucji pośrednictwa finansowego
Obejmuje dwa działania:
•
Działanie w zakresie kapitału zaląŜkowego
Wsparcie instytucji finansowych inwestujących w
innowacyjne MSP lub w MSP o znacznym
potencjale wzrostu. Dofinansowanie
długoterminowego zatrudnienia specjalistów z
zakresu innowacji i technologii (zwiększenie
specjalistycznej wiedzy w tych instytucjach).
•
Działanie w zakresie partnerstwa
Poprawa procedur oceny wiarygodności finansowej
przy kredytowaniu MSP, ulepszenie zdolności do
oszacowania ekonomicznej Ŝywotności projektów,
w których znacząca rolę odgrywają innowacje13
ekologiczne.
Gdzie aplikować o wsparcie?
Komponent jest wdraŜany w imieniu Komisji
Europejskiej
przez
Europejski
Fundusz
Inwestycyjny (EFI) w Luksemburgu – tam
naleŜy składać wnioski
Nabór wniosków do systemu poręczeń
SMEG - JUś TRWA
GIF, CBS – prawdopodobnie początek 2008 r.
Nabór ciągły w oparciu o „Zaproszenie do
zgłaszania zainteresowania”, publikowane w
Dzienniku Urzędowym http://eur-lex.europa.eu
14
.
Jak aplikować o wsparcie?
Przed złoŜeniem oficjalnego wniosku, naleŜy przesłać
„Informacje wstępne” o organizacji i aplikacji (które
gwarancje, na jaki produkt, na jaką kwotę) na adres
mailowy [email protected]
Procedura aplikacyjna w SMEG (I, II, III):
→ wniosek do EFI (w języku angielskim, x 2)
→ wstępna selekcja
→ wizyta due diligence na miejscu
→ propozycja EFI do KE przyjęcia wniosku
→ decyzja KE
→ podpisanie przez EFI umowy z wnioskodawcą
Gwarancje sekurytyzacyjne (IV) – procedura, oparta
na indywidualnych negocjacjach
15
Jak środki trafiają do beneficjentów?
BudŜet UE
zapewnia środki
gwarantuje
Fundusz poręczeniowy
KPK
przy ZBP
inwestuje
Fundusz
Venture capital
Bank/Fundusz poŜyczkowy
inwestuje
poŜycza
MSP
MSP
Źródło: prezentacja Ministerstwa Gospodarki , maj 2007
16
Rola Krajowego Punktu Kontaktowego
przy Związku Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy działa pod patronatem
Ministerstwa Gospodarki i jest koordynowany
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Zadaniem KPK przy ZBP jest prowadzenie
działalności informacyjno-konsultacyjnej oraz
stymulowanie aktywnego udziału
potencjalnych beneficjentów w komponencie
„Instrumenty Finansowe MSP”
Pierwsze szkolenia KPK dla potencjalnych
beneficjentów programu odbyły się w dn. 6-11.12.
W I kwartale 2008 r. planujemy cykl warsztatów.
17
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH
DLA KOMPONENTU
„INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MSP”
Infolinia mailowa: [email protected]
www.zbp.pl
tel/fax: (+22) 696 64 95
Dziękuję za uwagę!
18