Wniosek o umorzenie podatku z tytułu łącznego

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o umorzenie podatku z tytułu łącznego
, dnia
(imię i nazwisko)
(adres)
(telefon)
Urząd miejski
Proszę o umorzenie podatku z tytułu
łącznego zobowiązania pieniężnego,
podatku rolnego,
podatku leśnego,
podatku od nieruchomości
(podać za jaki okres)
Wniosek swój uzasadniam tym, że
podpis wnioskodawcy
Załączniki do wniosku:
- zaświadczenia o dochodach,
- informacje o wydatkach i przychodach za dany rok podatkowy,
- informacje o ilości osób zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie
domowym,
- zadłużenia wnioskodawcy,
- kserokopię dokumentów (np. o chorobie, koszty związane z leczeniem),
- propozycja udzielenia zaniechania poboru podatku przez Radę Gminy,
- osoby prawne przedłożyć bilans za miniony rok.
Wniosek o umorzenie zaległości podatku składa się po terminie płatności podatku.
Wolne od opłaty skarbowej.

Podobne dokumenty