oświadczenie do CV II

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie do CV II
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1182 z 2014
roku t.j. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wodociągi i Kanalizację
Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25a, danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji/wszystkich
procesów rekrutacyjnych* oraz zgodę na ich
przechowywanie przez okres 2 lat od dnia
zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy.
Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy WiK Sp. z
o.o. może nastąpić bez mojej zgody.
Oświadczam również, że swoje dane podaję dobrowolnie oraz iż zostałem/zostałam*
poinformowany/poinformowana* o nazwie i adresie siedziby administratora danych, a także
o prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania.
………………………………………………………..…………………………
Data i czytelny podpis osoby składającej ofertę pracy
*
niepotrzebne skreślić
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie
zwracamy.

Podobne dokumenty