Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na

Komentarze

Transkrypt

Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na
Raport bieżący nr 6/2015
Data sporządzenia: 2015-07-03
Temat: Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. akcji serii A i B oraz praw do akcji zwykłych serii B
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca
2015 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę
Zarządu GPW nr 641/2015 z dnia 3 lipca 2015 r., w której Zarząd GPW postanawia dopuścić do
obrotu giełdowego na rynku podstawowym:
1) następujące akcje Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
a) 21.213.024 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzynaście tysięcy dwadzieścia cztery)
akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
2) 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każde.
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 punkt b) powyżej, następuje pod
warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii
B.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-07-03 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2015-07-03 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty