RB 56/2009 - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego

Komentarze

Transkrypt

RB 56/2009 - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego
PRÓCHNIK
RB 56 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
56
/
2009
2009-10-02
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
RB 56/2009 - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji
zwykłych na okaziciela serii G spółki PRÓCHNIK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 34 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.).
Zarząd Próchnik S.A. informuje, że w dniu 2 października 2009 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 2 października 2009 r. Uchwały Nr 504/2009 w sprawie
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G
spółki PRÓCHNIK S.A.
Przedmiotową uchwałą Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery
tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRÓCHNIK S.A., o wartości nominalnej 0,50
zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
Ponadto na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 7
października 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela
serii G spółki PRÓCHNIK S.A, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w
dniu 7 października 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPRCHK00018”.
PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK
Lekki (lek)
(skróc ona nazwa emitenta)
93-124
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Łódź
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Kilińskiego
228
(ulica)
(numer)
042 683 66 05
042 683 66 06
(telefon)
(fax)
[email protected] om.pl
www.prochnik.com.pl
(e-mail)
(www)
728-013-21-71
004311429
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Krzysztof Grabowski
Prezes Zarządu
Podpis
2009-10-02
Komisja Nadzoru Finansowego
1