Szanowni Państwo Drodzy Czytelnicy

Komentarze

Transkrypt

Szanowni Państwo Drodzy Czytelnicy
Piotr
Szabelski
Nasza recepta na kryzys .............................................. 2
Jak ogrzewa się Pruszcz ............................................. 4
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
Świątecznie wśród przedsiębiorców ............................. 6
s³owo redaktora
redaktor naczelny
IDEE – OPINIE – WYDARZENIA
Strefa w Bydgoszczy ................................................. 7
Punkt Konsultacyjny ................................................. 7
Wiedza i gospodarka ............................................... 8
Polska 2030… .......................................................... 9
20 lat Konfederacji ..................................................... 9
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości ........................ 10
Szanowni Pañstwo
Drodzy Czytelnicy
Innowacyjni ............................................................. 11
RÓŻNOŚCI
Niewidomi „zobaczą” zabytki Torunia ....................... 12
„Stachura – podróże”.................................................. 13
Żywioł też można ujarzmić ......................................... 14
Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy ........................... 15
TURYSTYKA I SPORT
Samorząd województwa wspiera lokalne inicjatywy...... 18
Z
ogromną przyjemnością, prezentujemy
kolejny numer naszego magazynu. Chciałbym szczerze podziękować wszystkim podmiotom gospodarczym naszego regionu, które w zdecydowany sposób
popierały inicjatywę wydania kujawsko-pomorskiego
magazynu promocji i rozwoju oraz umożliwiły
kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.
Życzymy naszym Czytelnikom, cudownych Świąt
Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła i wielkiej
radości. Świąt dających odpoczynek oraz nadzieję
na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co
właśnie mija.
Gmina uzdrowiskowa czy uzdrowisko .......................... 20
MOTORYZACJA
Po Alfie Romeo 147 będzie Milano............................... 22
Opel Astra IV przed rynkową premierą........................ 23
Honda CBR 1000RR Repsol.......................................... 26
Redakcja:
Sekretarz Redakcji – Maciej Kamiński
Forum Pracodawcy – redaguje Kujawsko-Pomorski Związek
Pracodawców i Przedsiębiorców
ul. Wypoczynkowa 11, 85 -478 Bydgoszcz
tel. 52 322 12 04, fax 52 581 00 79
Za treœæ reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
1
A TO REGION
IDEE – OPINIE – WYDARZENIA
Nasza recepta na kryzys
Rozmowa z Andrzejem Malinowskim, prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich
- Czy Polacy, polskie firmy odczuwają skutki światowego
kryzysu? Badania opinii społecznej dowodzą, że nie spędza
on nam snu z powiek. Zaledwie 1 proc. badanych odczuwa
paniczny strach przed kryzysem, z całkowitym spokojem
myśli o nim aż 12 proc. rodaków! To wyniki opublikowane
w połowie września, znacznie lepsze niż w lipcu.
- Po pierwsze trzeba się zastanowić czy w Polsce rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem. Wzrost PKB w I
i II kw. bieżącego roku wyniósł odpowiednio 0,8% i 1,1%.
Polska jest jedynym krajem europejskim, który oparł się
recesji i tak samo będzie w przyszłym roku – dynamika
PKB ma wynieść 1,2%. Słowo „kryzys” jest bardzo medialne, ale moim zdaniem, w Polsce mamy do czynienia ze
spowolnieniem tempa rozwoju gospodarczego, a nie kryzysem. Dlatego przytoczone wyniki badań nie zaskakują.
Nie mamy przecież do czynienia ani z zapaścią finansów
publicznych, opóźnieniami w wypłatach rent czy emerytur,
a bezrobocie nie wzrosło gwałtownie. Powinniśmy docenić
to, w jakiej jesteśmy obecnie sytuacji, szczególnie biorąc
pod uwagę problemy innych krajów.
- Polacy - wskazują badania - nie boją się nawet zanadto
utraty pracy. Obawę taką ma 12 na stu pytanych, choć
w porównaniu do września 2008 roku bezrobocie podskoczyło z 9,1 do 10,8 proc. I, co gorsza, prognozy na najbliższe
miesiące również nie powinny napawać optymizmem.
Eksperci szacują, że bezrobocie na koniec roku wyniesie
13 proc., a w przyszłym roku – nawet 15 proc.
- Fakt, że bezrobocie rośnie w okresie spowolnienia
rozwoju, to niestety rzecz normalna. Eksperci szacują, że
tempo rozwoju, które pozwala nam na doganianie krajów
starej Unii wynosi ok. 5%. Według prognoz resortu finansów, nasz wzrost PKB będzie stopniowo przyspieszał do
2,8% w 2011 roku, 3,0% w 2012 roku i 3,4% w 2013 roku.
Widzimy więc, że najbliższe lata będą raczej „chude”,
ale nie kryzysowe. Zbyt późno została uchwalona ustawa
antykryzysowa. Zawarte w niej rozwiązania, dotyczące
uelastycznienia czasu pracy, pozwoliłyby zachować więcej miejsc pracy. Mamy nadzieję, że zostaną one jednak
utrzymane po okresie obowiązywania ustawy budżetowej,
gdyż w czasie koniunktury, która nie sprzyja w walce
z bezrobociem, trzeba ją wesprzeć działaniami instytucjonalnymi. Zresztą uelastycznienie prawa pracy powinno
zostać dokonane już dawno temu.
- Czy w Polsce problemy dotykają tylko instytucji finansowych i przedsiębiorstw? Taki scenariusz, że koszty ponoszą tylko banki i pracodawcy nie jest przecież realny.
- Przypomnijmy sobie poprzedni okres silnego spowolnienia gospodarczego w Polsce, który miał miejsce
2
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
Na zdjęciu prezydent Konfederacji Polskich Pracodawców,
dr. Andrzej Malinowski (z prawej) z prof. Grzegorzem Kołodko
i rektorem SGH, prof. Adamem Budnikowskim (w środku)
podczas spotkania z grupą młodych polskich ekonomistów
na przełomie wieków. Polska, wówczas jeszcze młoda
przedsiębiorczość, cięła koszty mocno tnąc zatrudnienie.
Między innymi dlatego stopa bezrobocia w pewnym
momencie zbliżyła się do 20%. Teraz jednak jest inaczej.
Przedsiębiorcy już wiedzą, że rekrutacja i wyszkolenie
pracownika to konkretny koszt. Zła koniunktura w końcu
się odwróci, więc nie ma sensu ciąć zatrudnienia, jeśli nie
jest to bezwzględnie konieczne. Teraz pracodawcy postępują inaczej – przy mniejszych zamówieniach przesuwają
część załogi do działów marketingu i sprzedaży, tak aby
maksymalnie zwiększać sprzedaż. Oczywiście bezrobocie
wzrosło i w skali mikro jest dramatem dla wielu osób.
Jednak biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, jest
stosunkowo nieźle. Pokazują to zresztą nastroje społeczne.
Spożycie indywidualne wzrosło zarówno w I, jak i w II
kwartale bieżącego roku (odpowiednio o 3,3% i 1,9% rok
do roku).
- Profesor Edmund Phelps, amerykański noblista ekonomiczny mówił niedawno na Forum Ekonomicznym
w Krynicy, że gospodarka opiera się na oszczędzaniu, nie
na konsumowaniu. I dodawał, że nasz system gospodarczy
nazwany jest kapitalizmem, a to słowo pochodzi od kapitału. Polskie firmy zaczęły oszczędzać?
- Światowy kryzys gospodarczy rozpoczął się od kryzysu
finansowego. Był on pochodną właśnie nadmiernie rozdętej
konsumpcji. Konsumpcji, na którą społeczeństwa USA nie
było stać. Depozyty i inne zobowiązania przedsiębiorstw
w skonsolidowanym systemie bankowym na koniec IV
kw. 2008 roku oraz I i II kwartału bieżącego roku wynosiły odpowiednio: 149.447,3 mln zł, 142.797,9 mln zł oraz
148.159,5 mln zł. Można więc domniemywać, że w ostatnim okresie firmy więcej oszczędzają, ale dopiero dane za
III kw. ewentualnie to potwierdzą. Większe oszczędności
mogą wynikać z faktu, że obecny czas to według wielu
menadżerów nie najlepszy moment na inwestycje, gdyż
istnieje duża niepewność rozwoju sytuacji. Polskie firmy
na pewno ostrożnie podchodzą do oszczędzania pieniędzy.
W 2008 roku tylko 26 proc. małych i średnich firm, które
stanowią 99,8% ogólnej liczby firm, korzystało z kredytów.
To „zacofanie” pomogło obronić się przed kryzysem.
- Optymiści, a może po prostu gorzej poinformowani
wciąż twierdzą, że kryzys, dotyka tylko wybranych branż:
bankowości, przemysłu stoczniowego, motoryzacyjnego.
Tam więc, gdzie nie ma takich firm lub ich kooperantów,
sytuacja jest może rzeczywiści stabilniejsza. W regionie
kujawsko-pomorskim na potrzeby stoczni pracowało na
przykład niewiele firm. Możemy się czuć bezpieczniej
niż inni?
- Spowolnienie gospodarcze rzeczywiście dotyka różne
branże w różnym stopniu. Nie uważam jednak, aby poszczególne regiony mogły czuć się szczególnie bezpieczne
lub zagrożone. Inaczej sytuacja wygląda na poziomie
powiatów. Istnieją takie, gdzie głównym pracodawcą jest
jedno przedsiębiorstwo i gdy wpada w kłopoty to większość miejscowej społeczności jest zagrożona problemem
bezrobocia – np. powiat krośnieński. W tym kontekście
nowego znaczenia nabierają kwestie spójności regionalnej
i równomiernego rozwoju.
- Wybrana przez polski rząd strategia wobec kryzysu jest
zupełnie odmienna od realizowanej w innych krajach. Która
droga jest, Pana zdaniem, najodpowiedniejsza?
- Polski rząd postawił na dyscyplinę finansów publicznych, a nie na pompowanie publicznych pieniędzy
w gospodarkę i, w mojej ocenie, postąpił słusznie. Na tę
drugą opcję po prostu nas nie stać. I bez tego, w przyszłym
roku będziemy mieć ponad 50 mld zł deficytu i zagrożenie
przekroczeniem I, a nawet II progu ostrożnościowego.
Poza tym, pobudzanie gospodarki za pomocą pieniędzy
publicznych nie przynosi, póki co, oczekiwanych efektów.
Trzeba pamiętać, że zaciągnięte długi trzeba spłacać. Polska
jest niejako „pasażerem na gapę” polityki gospodarczej
naszych partnerów handlowych. Nasz eksport korzysta na
pobudzaniu ich rynków za publiczne pieniądze.
Rozmawiała Małgorzata Grosman, fot. („Malna”)
Kolejny już raz rodzi się Niebiańska Miłość na ziemi.
Przychodzi, aby wszystkim dać nadzieję na lepsze jutro.
Mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego
oraz naszym przyjaciołom spoza regionu
życzę, aby obdarowywali się dobrem na co dzień
i kochali bardziej niż wczoraj.
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
3
A TO REGION
IDEE – OPINIE – WYDARZENIA
Jak ogrzewa się Pruszcz
Ekologiczna gmina
35 km od Bydgoszczy, na obszarze 14 196 ha, leży gmina
Pruszcz, w której zamieszkuje ok. 9 500 osób. Podobnie jak
i inne samorządy, w ramach zadań własnych gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów utrzymania obiektów
użyteczności publicznej, pozostających w jej władaniu.
Zadań nakładanych na gminy jest coraz więcej,
w przeciwieństwie do wpływów do budżetu gminy z podatków i innych opłat, które niestety, nie rosną. Jak mówi
wójt Franciszek Koszowski, samorząd musi więc szukać
oszczędności w wielu dziedzinach, zwłaszcza w obniżeniu
kosztów ogrzewania obiektów zarządzanych przez gminę.
W Pruszczu sposób na to znaleziono.
Słomiane... paliwo
Gmina Pruszcz jest gmina typowo rolniczą. Grunty pod
zasiewami zbóż to ok. 10 040 ha. Przez lata słoma była
tylko odpadem poprodukcyjnym, używana jako ściółka
i pokarm do hodowli zwierząt. Nadwyżki przyorywano na
polach więc postanowiono wykorzystać je, zamiast węgla,
do celów opałowych. Roczne energetyczne zapotrzebowanie wynosi około 760 ton słomy zebranej z ok. 200 ha, a to
w pełni zabezpiecza potrzeby gminy i nie narusza biologicznej równowagi użytkowanych gruntów.
Do nowego paliwa musiano dostosować systemy grzewcze. Modernizacja kotłowni w obiektach zarządzanych
przez gminę, tj. 4 szkołach, 2 przedszkolach, 2 ośrodkach
zdrowia, 2 domach kultury i w budynku urzędu gminy
o łącznej powierzchni użytkowej do ogrzania – 10 888
m kw. i 30 900 m3 kubatury, polegała na zamontowaniu
automatycznych podajników paliwa do istniejących kotłów
centralnego ogrzewania i zastąpienie węgla jako czynnika
grzewczego biomasą w postaci brykietów ze słomy produkowanych przez miejscowych wytwórców.
Od miejscowego producenta
Tu, w Pruszczu działa firma „Falenczyk” producent
kotłów centralnego ogrzewania i automatycznych podajników paliwa – alternatywnego źródła energii, np.
w postaci brykietów ze słomy. To dzięki produktom tej firmy
w większości kotłowni obiektów użyteczności publicznej na
terenie gminy rozwiązano problem nadmiernych kosztów
finansowych, nie związanych z stosowaniem tradycyjnego
sposobu ogrzewania.
Łączna moc kotłów po modernizacji wynosi 1185 KW.
Gmina zawarła 3-letnią umowę z miejscowym producentem
brykietów ze słomy na dostawę ok. 760 ton tego paliwa,
gwarantującego płynną dostawę w zależności od ilości
zapotrzebowania zgłaszanego przez dyrektora szkoły lub
instytucji.
Realne korzyści
Już w pierwszym sezonie grzewczym 2003/2004 korzyści wynikające z wprowadzenia programu na terenie gminy
4
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
Pruszcz były widoczne, to:
- oszczędności ekonomiczne dla gminy – ok. 110 tys. zł
rocznie (dotychczas zakup węgla 500 ton wynosił ok. 250
tys. zł, obecnie zakup 640 ton brykietów ze słomy szacuje
się na kwotę ok. 140 tys. zł) zaoszczędzone środki finansowe można było przeznaczyć na dalsze prace termoizolacyjne obiektów, docieplania ścian, wymianę stolarki, wymianę
starych instalacji centralnego ogrzewania itp.;
- dodatkowe źródło dochodów dla miejscowych rolników
ze sprzedaży słomy;
- stworzenie nowych miejsc pracy przy produkcji brykietów ze słomy oraz automatycznych podajników do kotłów
przez miejscowych producentów;
- efekty ekologiczne: ograniczenie emisji dwutlenku
węgla, dwutlenku siarki oraz redukcję emisji tlenku węgla,
pyłów i tlenku azotu.
Proekologiczna postawa władz gminy w przedmiotowym
zakresie znalazła uznanie na szczeblu krajowym, czego
świadectwem są nadane gminie Pruszcz w 2008 roku wyróżnienia w konkursach ekologicznych „Gmina Przyjazna
Środowisku” i „Europejska Nagroda Ekologiczna”.
Źródło; Urząd Gminy
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
5
A TO REGION
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
Świątecznie wśród
przedsiębiorców
Na co dzień zabiegani. Wśród mnóstwa spotkań, spraw
i ważnych decyzji. Nie zapominają jednak o tym co najważniejsze w kończącym się roku. Wśród nocnej ciszy...
Tymi słowami przedsiębiorcy rozpoczęli świąteczno-noworoczne życzenia.
6
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców wspólnie z Pomorsko-Kujawską Izbą Budownictwa oraz Izbą Przemysłowo-Handlową Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zorganizował coroczne spotkanie
wigilijne dla zrzeszonych przedsiębiorców oraz przedsta-
FORUM PRACODAWCY
wicieli współpracujących instytucji. Kolędowanie odbyło
się w hotelu Brda w Bydgoszczy w atmosferze polskiej
tradycji. Był opłatek, kolęda i życzenia pomyślnego jutra.
Mirosław Ślachciak prezes KPZPiP, składając zebranym
życzenia, zaznaczył, że: „… dopiero rodzinne spotkanie
tworzy prawdziwą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.
Do tego symbolu wspólnoty chcemy dziś nawiązać (…)
Dziś, będąc razem, dajemy wyraz przywiązania do trady-
cji. Udowadniamy, że więzi, które nas łączą, to nie tylko
biznesowe relacje.” Znaczenie rodziny i szacunku dla
drugiego człowieka podkreślał też ks. Biskup Jan Tyrawa.
To ważne przesłanie. Zwłaszcza w kontekście rozwiązywania otaczających ostatnio przedsiębiorców biznesowych
problemów.
hw
Strefa w Bydgoszczy
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w 2009 roku
objęła swoim zasięgiem tereny inwestycyjne w Bydgoszczy
w zasięgu Bydgoskiego Parku Przemysłowego. Bydgoska
podstrefa zajmuje powierzchnię 35,86 ha. Zapewnia dostęp
do podstawowej infrastruktury technicznej, takiej jak drogi
i media (wodociąg, kanalizacja, gaz ziemny, energia elektryczna, linie telefoniczne). Zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie strefy, udzielane jest
przez spółkę zarządzającą w imieniu ministra właściwego
ds. gospodarki. Uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z
pomocy publicznej.
Warunkiem uzyskania zezwolenia jest dokonanie przez
przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości
przewyższającej określoną kwotę oraz zatrudnienie przy
prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy
przez określony czas określonej liczby pracowników.
Przedsiębiorca, który spełni warunki wskazane zezwoleniem, będzie mógł uzyskać pomoc regionalną w formie
zwolnień podatkowych z tytułu kosztów nowej inwestycji
i/lub tworzenia nowych miejsc pracy. Nie jest tu opuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.
Przez nowo zatrudnionych pracowników rozumiani są tu
pracownicy zatrudnieni po dniu uzyskania zezwolenia,
w związku z realizacją nowej inwestycji. Nie może to
jednak nastąpić później niż w okresie 3 lat od zakończenia
inwestycji.
Każde utworzone miejsce pracy jest utrzymane
przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych
i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat,
licząc od dnia ich utworzenia.
Punkt Konsultacyjny
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców serdecznie zaprasza do Punktu Konsultacyjnego
przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą!
Bezpłatne usługi informacyjne Punktu Konsultacyjnego realizowane są bezpośrednio, telefonicznie i elektronicznie:
1. w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
2. w zakresie możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
3. informacje na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych,
4. inne informacje np. n/t danych teleadresowych instytucji otoczenia biznesu o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym.
Punkt Konsultacyjny, tel. 52 585 91 65 www.kpzpip.pl [email protected]
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz, budynek Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, II piętro, Wyspa Młyńska
Dyżur zamiejscowy w Inowrocławiu
w każdy piątek roboczy w miesiącu w godzinach 9.00-13.00, biuro Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Inowrocławiu, ul. F. D. Roosevelta 36/38, pokój 134
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
7
A TO REGION
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
Wiedza i gospodarka
Dyskusja zrealizowana w ramach
konferencji potwierdziła,
iż podstawowym celem funkcjonowania
systemu gospodarki opartej na wiedzy
w województwie kujawsko-pomorskim
jest tworzenie warunków do
rozszerzenia współpracy pomiędzy
środowiskiem naukowym, a regionalnymi
przedsiębiorstwami oraz innymi
instytucjami zaangażowanymi w proces
transferu wiedzy.
Dlaczego polska edukacja nie jest przystosowana do
potrzeb przedsiębiorstw? Czy jesteśmy w stanie skutecznie konkurować na rynku światowym? Z jakiego
powodu badania naukowe nie są komercjalizowane? To
tylko niektóre pytania, jakie nurtują przedsiębiorców i ich
otoczenie. Odpowiedź na te problemy starał się znaleźć
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, organizując konferencję „Pracodawcy a Polska
2030. Gospodarka oparta na wiedzy i rozwoju kapitału
intelektualnego”.
Konferencja dotyczyła omówienia Wyzwania 6 „Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego” z Raportu „Polska 2030 Wyzwania rozwojowe”.
To spotkanie włączone zostało w ogólnopolski cykl debat
Konfederacji Pracodawców Polskich dotyczących właśnie
rządowego raportu.. Poprzedziła je praca wielu regionalnych ekspertów współpracujących z K-PZPiP, którzy starali
się zaopiniować zaprezentowane tu rekomendacje.
Efektem pracy ekspertów jest zbiór rekomendacji
w obszarze edukacji, badań naukowych, systemu wspierania
innowacji oraz proinnowacyjnej administracji. Dyskusja
zrealizowana w ramach konferencji potwierdziła, iż podstawowym celem funkcjonowania systemu gospodarki
opartej na wiedzy w województwie kujawsko-pomorskim
jest tworzenie warunków do rozszerzenia współpracy
pomiędzy środowiskiem naukowym a regionalnymi przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi
w proces transferu wiedzy. Konieczne jest także promowanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie przedsiębiorczości, w tym szczególnie akademickiej.
Innowacyjność wpływa na poziom zdolności konkurencyjnej firm działających w warunkach dynamicznych
zmian technologicznych i cywilizacyjnych. Niezbędne
jest więc rozwijanie potencjału innowacyjnego opartego
na kapitale społecznym oraz tworzenie warunków dla
budowania sprawnie działającego regionalnego systemu
innowacji. Stąd konieczność zwrócenia uwagi na rozwój
gospodarki opartej na wiedzy oraz związanych z tym instytucji, do czego przyczyniła się niewątpliwie zorganizowana
konferencja.
Omówione rekomendacje zostały włączone do raportu
Konfederacji Pracodawców polskich przekazanemu ministrowi Michałowi Boniemu.
hw
8
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
FORUM PRACODAWCY
Polska 2030…
W Warszawie odbyła się konferencja „POLSKA 2030
A EUROPA”. W trakcie uroczystości Prezydent Konfederacji Andrzej Malinowski wręczył Ministrowi Michałowi
Boniemu Zieloną Księgę. Dokument powstał w wyniku
dyskusji pomiędzy środowiskiem naukowym, a Pracodawcami. Spotykali się oni na dziesięciu regionalnych debatach,
podczas których rozmawiali o rządowym raporcie „Polska
2030. Wyzwania rozwojowe”.
- Pracodawcy i naukowcy przedyskutowali wszystkie
bloki tematyczne „Raportu Polska 2030”. - Gdy przyszło
do spisania wspólnych postulatów okazało się, że obydwa
środowiska są niemalże jednomyślne, co do tego, jakie
sprawy są dla rozwoju Polski najważniejsze. Są to: innowacyjność, gospodarka oparta na wiedzy, kapitał społeczny, infrastruktura i sprawne państwo – mówił Prezydent
Malinowski.
Odbierając Zieloną Księgę Minister Boni podziękował
Pracodawcom za zaangażowanie i powiedział, że dokument
ten traktuje, jako wzajemne zobowiązanie. – Widzę, że gdy
tylko pojawia się zaangażowanie, o które w Polsce niestety
nie jest łatwo – jest szansa na powodzenie – powiedział
Minister.
Przed uroczystym wręczeniem Zielonej Księgi odbył
się panel „Podsumowanie cyklu konferencji regionalnych
KPP poświęconych „Raportowi Polska 2030”. W trakcie
swoich wystąpień, prelegenci, przedstawili główne wnioski
z dziesięciu debat regionalnych.
Źródło: www.kpp.org.pl
20 lat Konfederacji
Konfederacja Pracodawców Polskich to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce. 2009 to rok
jubileuszu dwudziestolecia działalności KPP. Organizacja
powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad
7000 firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w
skali kraju. Przedsiębiorstwa zrzeszone w KPP zatrudniają
przeszło 2,5 mln pracowników. Zdecydowana większość
z nich – 85% – to firmy prywatne. Minione lata były pełne
działań sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorców. KPP jest wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego
dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych
i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych
gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz
komitetów sterujących i monitorujących wykorzystywanie
funduszy Unii Europejskiej. Docenia ludzi zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości. Co roku odznacza
laureatów Wektorów i Konfederatek.
W trakcie Jubileuszu 20-lecia wręczono nagrody Wektora 20-lecia i Super Wektora 20-lecia. Wszystkie nagrody
trafiły do osób, firm i instytucji, które swoją działalnością
i postawą w ostatnich dwóch dekadach wyznaczały kierunki
godne naśladowania dla innych. Wyróżnieni zostali ci,
którzy przecierali szlaki przedsiębiorcom i pracodawcom,
wskazując nowatorskie rozwiązania i koncepcje istotne
dla polskiej przedsiębiorczości. Super Wektora 20 – lecia odebrał Tadeusz Mazowiecki - „Za osobisty wkład
w wielkie dzieło transformacji ustrojowej, rozwój gospodarki rynkowej, mądrość i polityczną odpowiedzialność
godne męża stanu historycznego przełomu (…)”.
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
9
A TO REGION
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości
na zetknięcie się z wieloma aspektami przedsiębiorczości.
Dała możliwość spotkania doświadczonych ludzi, którzy
odnieśli sukces oraz znalezienia odpowiedzi na wiele pytań,
czy zdobycia konkretnej i wymiernej w efektach wiedzy.
W programie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy zrealizowano wiele seminariów, warsztatów i spotkań dla osób mających zamiar podjąć własną
działalność gospodarczą. Była też okazja do poznania „od
podszewki” funkcjonowania takich firm, jak PESA, Alcatel- Lucent czy SLICAN w ramach tzw. drzwi otwartych.
hw
Wydarzenie w imieniu organizatorów uroczyście otworzył Maciej
Grześkowiak wiceprezydent Miasta Bydgoszczy
W listopadzie w Bydgoszczy po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Global
Entrepreneurship Week łączy inicjatywy ogromnej liczby
krajów, dzięki czemu powstaje globalne środowisko sprzyjające przedsiębiorczości młodych. Pomysłodawcami tej
inicjatywy są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown
i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your
Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana –
Carl Schramm.
W ramach tego globalnego wydarzenia w 2009 roku Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
podjął się współpracy z wieloma organizacjami społecznogospodarczymi, uczelniami i samorządem terytorialnym,
aby wspólnie zrealizować ciekawy program informacyjnodoradczy dla osób zainteresowanych działalnością gospodarczą. Była to duża szansa, głównie dla młodych ludzi,
Przewidziano nawet seminarium na temat wychowywania
przedsiębiorczego dziecka
Przedsiębiorczość ujawnia się już podczas warsztatów dla zainteresownanych własną firmą
10
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
ORGANIZATORZY:
• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
- Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy
• Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK
w Bydgoszczy
• Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
• Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
• Powiatowy Urząd Pracy
• Urząd Miasta Bydgoszczy
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
• Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Organizatorzy promowali swoje usługi dla biznesu w trakcie
Targów Przedsiębiorczości
Innowacyjni
W ramach projektu systemowego „Regionalny Ośrodek
Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego”
odbył się w regionie kujawsko-pomorskim cykl spotkań
dla przedstawicieli nauki, biznesu i administracji. W ten
sposób Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego stara się pozyskiwać informacje i konsultować kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki. Jedno ze
spotkań skierowane do przedsiębiorców i przedstawicieli
instytucji otoczenia biznesu odbyło się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców
w Bydgoszczy. Gospodarka oparta na wiedzy to główne
założenie Strategii Lizbońskiej. Do jej rozwoju prowadzi
wiele programów, w tym Regionalne Strategie Innowacji.
Również w regionie kujawsko-pomorskim jest wdrażana
ta strategia, dla której Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego pełni rolę
koordynacyjną i monitorującą.
Region kujawsko-pomorski dąży do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wdrażaniu innowacji
z udziałem nowoczesnego społeczeństwa, korzystającego
powszechnie z technologii ITC. Założenie to wymaga też
funkcjonowania sprawnego systemu wsparcia – tak na
poziomie krajowym, jak i regionalnym. W województwie
kujawsko-pomorskim w ramach realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do
2015 roku dąży się do integracji zasobów szeroko pojętego
otoczenia instytucjonalnego biorącego udział w transferze
wiedzy do przedsiębiorstw. Jedynie partnerskie współdziałanie skupionych tu organizacji może zagwarantować
sprawny przepływ wiedzy i jej maksymalne wykorzystanie
w rozwoju gospodarczym regionu kujawsko-pomorskiego. Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorcy zapewnia
przecież wsparcie merytoryczne i finansowe w procesie
weryfikacji informacji oraz wdrażania innowacji.
Przeprowadzona przez Regionalny Ośrodek Rozwoju
Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego dyskusja
przedsiębiorców z przedstawicielami instytucji otoczenia
biznesu potwierdziła, iż system wspierania innowacji wciąż
nie jest jeszcze efektywny. Szczególnie akcentowano tu
zbyt małą aktywność w powoływaniu akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, które sprzyjają tworzeniu
korzystnych dla rozwoju innowacyjnej gospodarki firm
typu spin-off i spin-out. To tu uzdolnieni absolwenci przy
wsparciu swych uczelni rozpoczynają działalność gospodarczą. W działaniach realizujących Strategię Rozwoju
Innowacyjności zapomina się również o dużym potencjale
rolniczym regionu kujawsko-pomorskiego. Na sektorze tym
mogłoby się oprzeć wiele konkurencyjnych przedsiębiorstw,
których rozwój wygenerowałby łańcuch powiązań z dziedzinami około rolniczymi, z bioenergetyką włącznie.
W regionie kujawsko-pomorskim wciąż brakuje kompleksowego wsparcia dla przedsięwzięć innowacyjnych.
Potencjalnie tylko jedna innowacja na dziesięć kończy się
sukcesem komercyjnym, dlatego bardzo trudno pozyskać
na wdrażanie ryzykownego projektu środki finansowe.
Banki wykazują zainteresowanie finansowaniem wdrożenia
innowacji, ale oczekują gwarancji finansowych, których
obecny system finansowy nie jest w stanie zapewnić na
warunkach korzystnych dla firm ciągle.
Okazuje się, iż przedsiębiorstwa oczekują sprawnego
systemu komercjalizacji innowacji, w którym wiodącą
rolę powinny pełnić powiatowe centra innowacji, które
obecnie nie funkcjonują. Sytuacja ta stwarza m.in. ogromne
dysproporcje w pozyskiwaniu środków unijnych między
powiatami regionu.
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
11
A TO REGION
RÓŻNOŚCI
Niewidomi „zobaczą” zabytki Torunia
Wszyscy możemy pomóc
Akcja „Klucz do mojego miasta”, której patronuje marszałek województwa, podjęta w ramach projektu „Toruń
otwarty dla wszystkich”, zatacza coraz szersze kręgi. Jak
informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu
Marszałkowskiego, realizacja przedsięwzięcia, którego celem jest przetworzenie zebranych starych kluczy w makietę
dotykową, wykroczyła poza granice miasta i powiatu.
Jako pierwsza chęć uczestnictwa w akcji zgłosiła firma
SHARP. Swój akces zgłosiły już także Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych w Toruniu, Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży, Powiatowe Koło Polskiego Związku
Niewidomych oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Pomysłem zainteresowały się Wiadomości Wąbrzeskie.
Zbiórkę kluczy rozpoczęto w wielu szkołach, m.in.
w Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim.
Jedna z urn, do której każdy może wrzucić klucz, stanęła
w Urzędzie Marszałkowskim, w sekretariacie gabinetu
marszałka (p. 232).
Akcja „Klucz” polega na przeprowadzeniu w szkołach,
przedszkolach, klubach osiedlowych i zakładach pracy
zbiórek niepotrzebnych kluczy, kłódek i wkładek ze starych
zamków, z których, po przetopieniu, zostaną stworzone
makiety głównych zabytków Torunia. Tak uformowane
modele umożliwią niewidomym torunianom i gościom
12
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
zapoznanie się z perłami toruńskiej architektury. W ten
sposób inicjator, którym jest toruńska Lokalna Organizacja
Turystyczna, chcą uwrażliwić mieszkańców na potrzeby
niepełnosprawnych oraz uświadomić im ich rolę jako
gospodarzy miasta.
W Toruniu mieszka ponad 700 niewidomych,
a w województwie kujawsko-pomorskim 3,5 tys. - Dla
niepełnosprawnych miasto jest zamknięte. Klucz pozwoli
je otworzyć - mówiła podczas inicjującej projekt konferencji koordynator inicjatywy, Malwina Rouba, naczelnik
Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa
Powiatowego w Toruniu.
Inicjatorzy proszą wszystkich chętnych, by niepotrzebne,
stare klucze zechcieli ofiarować na rzecz akcji. Zapraszają
do współpracy także sponsorów.
„Stachura – podróże”
W sobotę 12 grudnia odbyło się
otwarcie wystawy prac uczestników
I edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego „Stachura – podróże”,
który zorganizowany został wspólnie
przez Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego i Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy. Podczas wystawy
zorganizowanej wspólnie przez Urząd
Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
oraz Aleksandrowską Izbę Historyczną
działającą przy Miejskim Centrum
Kultury, odbyło się uroczyste wręczenie
nagród laureatom konkursu. Nagrody
wręczył Burmistrz Miasta dr Andrzej
Cieśla oraz dyrektor Muzeum Fotografii
w Bydgoszczy Arkadiusz Blachowski.
Mimo że większość laureatów nie mogła
przybyć na uroczystość, wystawa spotkała się ze sporym zainteresowaniem
mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego i okolic. Jednym z gości wystawy
był Pan Marek Badtke, autor książki
o Edwardzie Stachurze „Stachura alias
Sted”.
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu gratulujemy
i życzymy kolejnych udanych zdjęć.
NAGRODZONE PRACE
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Tomasz Okoniewski
Katarzyna Bekier
Elżbieta Rozmus
WYRÓŻNIENIA
Ela Komarzyńska
Maciej Wesołowski
Justyna Nisterenko
Ewelina Górka
Kinga Janowska
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
13
A TO REGION
RÓŻNOŚCI
Żywioł też można ujarzmić
Energia odnawialna zyskuje sobie coraz szersze grono
zwolenników. Po artykule na ten temat pt. „Wiatr w fiskusa”
pióra Małgorzaty Grosman, zamieszczonym w ostatnim
numerze naszego magazynu, otrzymaliśmy sporo zapytań
i próśb o szczegóły.
Otóż 2 lutego 2001 rozpoczęło działalność Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw popularyzujących
i promujących źródła odnawialne energii oraz powstawanie i rozwój przedsiębiorstw multienergetycznych w
Polsce - Energia - Media - Inicjatywa. Wśród członków
wspierających przedsięwzięcie znalazły się czołowe firmy
sektora elektroenergetycznego i paliwowego. 28 listopada
2002 r. zmieniono nazwę na „Stowarzyszenie Energii Odnawialnej”, funkcje prezesa Zarządu powierzając Krzysztofowi Konaszewskiemu, a wiceprezesów: Zbigniewowi
Zakrzewskiemu, Markowi Rojewskiemu i Wojciechowi
Adamczykowi. Wśród potentatów energetycznych, które
wsparły nowe stowarzyszenie znalazła się również firma
z naszego regionu – PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA.
i należności, polityka amortyzacji majątku trwałego, parametry techniczne urządzeń podstawowych.
Podstawowe cele stowarzyszenia, to...
Przed finałem
• usuwanie wszelkich barier utrudniających pełny rozwój
gospodarczy kraju, ekologii i ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej
i źródeł odnawialnych;
• lobbing dla działań gospodarczych i prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii;
• opiniowanie inicjatyw prawnych i gospodarczych związanych z ochroną środowiska oraz oddziaływanie na opinię
publiczną w zakresie działań proekologicznych;
• promowanie rozwoju przedsiębiorstw multienergetycznych w Polsce oraz źródeł odnawialnych energii, w tym:
biomasy, siły wiatru, energii wody, słońca i gazu;
• szerzenie i propagowanie informacji o źródłach
odnawialnych energii oraz przedsiębiorstw multienergetycznych.
Co szczególnie istotne...
Stowarzyszenie oferuje wykonanie oceny efektywności (biznes-planu) przedsięwzięć inwestycyjnych dla
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które chcą
realizować projekty inwestycyjne z zakresu energetyki
odnawialnej.
Zasadniczym celem jest ilościowe zbadanie wpływu
rozmaitych czynników na opłacalność i płynność finansową
projektu. Do czynników takich należy np. liczba lat karencji
w spłacie kredytu i liczba lat spłaty kredytu, forma spłaty
kredytu, wartość współczynników obrotu zobowiązań
14
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
Wykonanie analizy efektywności odbywa się etapami.
Najpierw określa się przedmiot projektu i zakres posiadanych danych, potem wykonuje matematyczny model
techniczno-ekonomiczny lub tylko ekonomiczny. Wreszcie,
po prezentacji wstępnych wyników i ostatecznym uzgodnieniu przyjętych założeń, następuje weryfikacja modelu
i wykonanie obliczeń ostatecznych.
Finał zaś jest taki, że zleceniodawca uzyskuje: model
techniczno - ekonomiczny zawierający prognozę produkcji
i jej kosztów w zależności od przyjętych parametrów oraz
model ekonomiczny generujący prognozę dokumentów
finansowych.
To na pozór procedura dość skomplikowana, ale tylko
na pozór. A jeśli specjaliści ze Stowarzyszenia Energii
Odnawialnej potrafią wszystko wyjaśnić i pomóc w konkretnej sprawie.
opr. Maciej Kamiński
i
Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
tel. 22 433 1238, 22 433 1240, 22 433 1241
fax 22 433 1239
e-mail: [email protected]
Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy
Ruszyła druga edycja festiwalu poświęconego pamięci
legendarnego artysty Andrzeja Zauchy. Młodzi artyści
z całej Polski, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności
śpiewając piosenki Zauchy mogą zgłaszać się do konkursu.
Pierwsze przesłuchanie odbędzie się 11 stycznia. Galę koncertową w Bydgoszczy, podczas której wystąpią uczestnicy
konkursu oraz gwiazdy estrady, zaplanowano w maju.
Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie”, jest
muzycznym przedsięwzięciem stwarzającym debiutującym
wokalistom możliwość pracy warsztatowej z profesjonalistami z branży muzycznej i poddającym konfrontacji ich
umiejętności na scenie. Zadaniem imprezy jest również
przypomnienie sylwetki popularnego piosenkarza i jego
twórczości.
W konkursie wokalnym mogą wystartować osoby, które
mają 16 i nie ukończyli 23 lat, oraz które do 11 stycznia
zgłoszą swój udział w przedsięwzięciu. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Elżbiety Zapendowskiej wyłoni uczestników warsztatów wokalnych, podczas których
wokaliści przygotują się do udziału w koncercie galowym.
W koncercie finałowym festiwalu wystąpi co najmniej
10 uczestników warsztatów.
Koncert galowy festiwalu odbędzie się 10 maja w bydgoskiej Operze Nova.
Więcej informacji na stronie www.zauchafestiwal.pl
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
15
Czterogwiazdkowy
hotel LEDA SPA
w Kołobrzegu
posiada centrum konferencyjne,
na które składa się 5 sal mogących
pomieścić łącznie do 250 osób. Sale
wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny oraz mają
możliwość całkowitego zaciemnienia.
Każda z sal może posiadać dowolne
ustawienie.
Największa sala konferencyjna PLATINUM mieści jednocześnie 160 osób
i dzieli się za pomocą Ecian rozsuwanych na 3 mniejsze - GOLDEN, SILVER
i BRONZE - każda dla 30 osób.
Kolejna sala - DIAMOND - oferuje
miejsce dla 80 osób.
Hotel posiada również specjalną salę
biznesowa - BUSINESS ROOM - dla
maksymalnie 10 osób, wyposażona
w duży telewizor plazmowy oraz
ekskluzywną aranżację.
Po trudach konferencji i szkoleń
można skorzystać z przyjemnych zabiegów odprężająco - relaksacyjnych,
orientalnych czy pielęgnacyjnych.
Dbając o jakość naszych usług staliśmy się autoryzowanym Instytutem
SPA znakomitej niemieckiej firmy
16
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
BABOR, która jest liderem w dziedzinie SPA. Nasz Instytut SPA posiada 12
nowoczesnych, profesjonalnie przygotowanych gabinetów kosmetycznych.
W każdym panuje niepowtarzalny
klimat, sprzyjający odprężeniu.
Posiadamy gabinet masażu dla dwojga, w którym nasi terapeuci jednocześnie zajmą się zakochaną para.
Hotel proponuje gościom korzystanie
z kompleksu wellness; basen z zamontowanymi urządzeniami do masażu,
łaźnia parowa, sauna sucha, dwa
jacuzzi.
Hotel Leda SPA**** szczególnie
zachęca do korzystania ze swoich
punktów gastronomicznych. Każdy
z nich cechuje się wyjątkową atmosferą oraz doskonałymi propozycjami
kulinarnymi. Restauracja LA MAISONE
serwuje dania kuchni śródziemnomorskiej z akcentami kuchni francuskiej.
Kawiarnia PETIT CAFE poleca wyroby
cukiernicze i desery.
Wina z całego świata, drinki i alkohole
serwowane przez barmana z pewnością zaspokoją Państwa gusta.
Szczegółowe informacje
uzyskają Państwo
na naszej stronie internetowej
www.hotelleda.pl
Hotel Leda SPA****
ul. Kasprowicza 23
78-100 Kołobrzeg
tel. (94) 351 39 00
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
17
A TO REGION
TURYSTYKA I SPORT
Samorząd województwa
wspiera lokalne inicjatywy
Inowrocław skorzystał
z finansowego wsparcia
przebudowując stadion miejski
i krytą pływalnię „Delfin”.
Dziś „Delin” to nowoczesny
kompleks sportowy
z krytą pływalnią
i basenem pływackim.
Budowa sal gimnastycznych w Turznie i Tucholi, hali
sportowej w Baruchowie, pełnowymiarowego boiska ze
sztuczną trawą w Grudziądzu, rozbudowa sztucznego lodowiska w Toruniu, przebudowa pływalni w Inowrocławiu
- to tylko niektóre, zakończone już inwestycje sportowe,
zrealizowane w tym roku dzięki wsparciu finansowemu
samorządu województwa.
Ten rok jest rekordowy pod względem wysokości wsparcia, które samorząd województwa przeznaczył na rozbudowę
infrastruktury sportowej w Kujawsko-Pomorskiem. Ze
środków z tegorocznego budżetu województwa, 17,6 mln
przeznaczono na budowę 53 „Orlików”, a kolejne 17,6 mln.
zł - 38 innych obiektów sportowych. Pozostałe przedsięwzięcia to inwestycje wieloletnie, których inwestorzy mają
szansę uzyskać wsparcie samorządu województwa również
w latach kolejnych.
Zrobiono wiele
Jak informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa
Urzędu Marszałkowskiego, zakończone już inwestycje to
m.in.: rozbudowa sztucznego lodowiska przy ul. Bema
w Toruniu, budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą w Grudziądzu, budowa boiska przyszkolnego
w Golubiu-Dobrzyniu, hali gimnastycznej w Turznie (gmina
Łysomice) i tartanowej nawierzchni na bieżni boiska sportowego w Warlubiu.
W Bydgoszczy z finansowego wsparcia skorzystano przy
budowie dwóch sal gimnastycznych (przy Zespole Szkół
nr 15 i Zespole Szkół Mechanicznych nr 1). W Toruniu,
oprócz sztucznego lodowiska, samorząd współfinansuje
budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy al. Armii
Ludowej. We Włocławku, dzięki dofinansowaniu z budżetu
18
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
województwa, budowane są boiska przy Zespole Szkół
Chemicznych oraz sala gimnastyczna przy Zespole Szkół
Elektrycznych, remontuje się boisko wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej nr 3.
„Delfin” i inne
Inowrocław skorzystał z finansowego wsparcia przebudowując stadion miejski i krytą pływalnię „Delfin”. Dziś
„Delin” to nowoczesny kompleks sportowy z:
- krytą pływalnią z basenem pływackim o wymiarach
25 m x 12,5 m z sześcioma torami dla zawodników (basen
wraz z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom międzynarodowej Federacji Pływackiej FINA) oraz
trybuną dla publiczności na 250 miejsc siedzących;
- salą gimnastyczną o wymiarach 16 m x 8 m, dla ćwiczeń ogólnorozwojowych, z urządzeniami do gry w mini
koszykówkę, tenisa stołowego, tenisa ziemnego oraz piłkę
siatkową.
I jeszcze więcej
Ale to nie koniec, przedsięwzięć współfinansowanych ze
środków samorządowych jest więcej, m.in. budowa Centrum
Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim, stadion wraz
z zapleczem w Świekatowie, kryty basen w Centrum Sportu
i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce, sala gimnastyczna przy
Gimnazjum w Choceniu i hala widowiskowo-sportowa
w Cypriance.
Źródło: UM
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
19
A TO REGION
TURYSTYKA I SPORT
Gmina uzdrowiskowa
czy uzdrowisko?
Urok Borów Tucholskich
Bory Tucholskie są jednym z największych i najpiękniejszych obszarów leśnych w Polsce, prawie niewykorzystanych na potrzeby lecznictwa i rehabilitacji w połączeniu
z agroturystyką. A wszelkie przesłanki po temu są.
Pozytywną opinię wykorzystania w celu miejscowości
Tleń, gdzie są wyjątkowo korzystne warunki przyrodniczo-klimatycznymi, wydali naukowcy i pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Zdrowia. Pracę nad
tą koncepcją przerwała śmierć Bronisława Bobińskiego,
sponsora i realizatora idei, rodowitego „borowiaka”.
Ożywcze Płuca Tlenia
Bory Tucholskie obejmują obszar położony w dorzeczu
Brdy i Wdy – blisko 120 tysięcy hektarów. Nie bez przyczyny nazwano je Zielonymi Płucami Polski. Wspaniałe
krajobrazy, malownicze jeziora, ryby, grzyby, sport, rekreacja, zabytki kultury materialnej i technicznej, regionalna
20
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
„A przecież nie cały umarłem,
wszystko co we mnie
niezniszczalne, trwa”.
(Tryptyk Rzymski - Papież Jan Paweł II)
kuchnia, to zaledwie niektóre ze skojarzeń jakie wywołuje
ta czarująca leśna ostoja. Bory Tucholskie to oaza spokoju
i ciszy, za której niewątpliwy symbol uważa się tamtejsze
Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, rezerwaty, aleje
prawem chronione, pomniki przyrody. Ale Bory Tucholskie
to nie tylko zachwycająca przyroda, lecz także możliwość
ulokowania na ich obszarze placówek leczniczo-rehabilitacyjnych, których próżno szukać w najbliższej okolicy,
a nawet województwie.
A przecież Tleń z jego walorami mamy pod nosem. Ta,
spora dziś miejscowość, położna w powiecie Świecie na
terenie gminy Osie swoją historią sięga średniowiecza.
Osada powstała w 1415 roku pod nazwą Imschen, jako
własność Zakonu Krzyżackiego i w ciągu lat zyskiwała
na sławie. Nie tylko walory przyrodnicze zwracały na nią
uwagę. Już w czasie zaboru pruskiego mówiono o Tleniu
jako o kurorcie Klinger, a w okresie międzywojennym
i w czasie wojny wieś znana była jako nieformalne uzdrowisko, także dla niemieckich żołnierzy. Intrygowała nazwa
mieściny: Tleń - pochodna tlenu.
Składa się na to kilka czynników.
- Tleń leży w centrum Wdeckiego Parku Krajobrazowego, gdzie pomimo widocznych skutków działalności
człowieka zachowała się wielka różnorodność i naturalność
przyrody.
- Otoczenie kompleksów leśnych na podłożu lodowcowym oraz liczne rzeki i jeziora skutkują pozytywnym
dla zdrowia oddziaływaniem, wpływając na specyfikę
istniejącego mikroklimatu.
- Czyste powietrze, głównie za sprawą okalających
miejscowość borów sosnowych, zawiera dużą ilość olejków
eterycznych oraz tlenu, a jego wilgotność jest umiarkowana,
co korzystnie wpływa na terapię wielu chorób.
Wszystko co daje natura
Walory klimatyczne wynikają z położenia Tlenia na
suchych sandrach polodowcowych, a przejściowy klimat
powoduje swoiste rozmieszczenie różnorodnych elementów geograficznych flory oraz zróżnicowanie roślinności.
Kolejny istotny element stanowią torfowiska, które obok
funkcji przyrodniczych stanowić mogą potencjalne źródło
surowców leczniczych, w tym także borowin. Tylko część
z nich stanowi użytki ekologiczne.
Istnieje także możliwość pozyskania wód podziemnych
zdrojowych o czym świadczyć może położenie geologiczne
obszaru oraz nazwy okalających miejscowości (Zdroje,
Zimne Zdroje). Przeprowadzone w tym zakresie badania
balneologiczne potwierdziły przydatność źródeł jako wód
leczniczych, np. Perła Borów Tucholskich. Wspaniałość
przyrody i jej niepowtarzalność sprawiły, że Tleń i jego
otoczenie jest swoistą oazą, ze wszystkich stron chronioną
przed szkodliwą działalnością człowieka.
Dziś, co jest kwestią zrozumiałą, obok walorów przyrodniczych coraz większy nacisk kładzie się na aspekty
zdrowotne. Gmina Osie i położony na jej obszarze Tleń
reprezentują sobą kluczowe pod tym względem wartości.
Daje to realne szanse, a nawet wskazuje na konieczność
zastanowienia się nad możliwością nadania gminie odpowiedniego statusu. Uwarunkowania prawne w tym zakresie
określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.05.167.1399),
a opracowania i wstępna koncepcja istnieją.
Oczywiste walory przyrodnicze, a także istniejące obecnie obiekty aktywnego wypoczynku w miejscowości Tleń
dają pozytywne rokowania dla rozwoju obszaru jako gminy
o charakterze leczniczym. Luźna zabudowa letniskowo
-wypoczynkowa, wysoki standard budynków jednorodzinnych i niektórych obiektów wypoczynku zbiorowego,
istniejąca infrastruktura oraz brak lokalnego przemysłu będącego źródłem zanieczyszczeń, stwarza dogodne warunki
dla rozkwitu w tym kierunku.
Nadanie odpowiedniego statusu przynieść może wymierne korzyści. Jest nie tylko podstawę dla występowania
o pomoc w formie dotacji (w tym unijnych), ale przede
wszystkim, poprzez prawne usankcjonowanie, gwarantuje
nienaruszalność i poszanowanie tak cennego na obszarze
gminy Osie środowiska.
Te walory docenił i papież Jan Paweł II, jako uczestnik
spływów rzeką Wdą. Zwykł biwakować na polanie, gdzie
zlokalizowana jest stacja badawcza, która miała nosić
nazwę nieżyjącego już wojewódzkiego konserwatora przyrody Marka Wilcza.
A wszelkie wątpliwości rozwiać powinny Jego słynne
słowa:
„Nie lękajcie się”,
stanowiące zachętę do zdecydowanego i trwałego w skutkach działania.
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Borsuk
mgr inż. Agnieszka Krysztofiak
fot. Archiwum
Gmina ma szansę
Jedną z podstawowych kwestii rozstrzygających o możliwości ubiegania się o taki status, jest spełnienie łącznie
kilku warunków: Gmina musi posiadać: złoża naturalnych
surowców leczniczych, klimat o właściwościach leczniczych, zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego,
spełniać określone wymagania w stosunku do środowiska,
posiadać odpowiednią infrastrukturę techniczną.
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
21
A TO REGION
MOTORYZACJA
Po Alfie Romeo 147 będzie Milano
Piękna Włoszka już czeka
Zanim jeszcze najmniejsza Alfa Romeo MiTo weszła
jesienią ubiegłego roku na rynek, już w plebiscycie dziennikarzy motoryzacyjnych wyróżniona została tytułem
Auto Europa 2008, zdobyła piątą pozycję w plebiscycie
Car of the Year 2009 i otrzymała pięć gwiazdek w teście
bezpieczeństwa EURO NCAP.
Alfa MiTo zaskoczyła swoją uroda i nowoczesnością nie
tylko ekspertów. I zdobywa rynek. W opinii także naszych
dilerów, jest dziś jednym z najchętniej kupowanych aut tej
klasy i czeka się nań w kolejce. Teraz do palety oferowanych jednostek napędowych doszedł jeszcze jeden silnik
Multi Air - o pojemności 1.4 l i mocy 120 KM - to najnowszej generacji dynamiczny i oszczędny silnik benzynowy
z turbodoładowaniem, (technologia Multi Air, to nowy
system sterowania zaworów, zwiększający moc napędową jednostki do 10 proc. przy jednoczesnym podobnym
zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.)
Na Alfa Romeo MiTo Włosi nie poprzestali i szykują
kolejny rynkowy przebój. To kompaktowa Alfa Giulietta,
następca znakomitej 147-ki. Jej przód to niemal kopia Alfy
22
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
MiTo, pieszczotliwie zwanej śliczną małą Włoszką, której
stylistykę oparto na fascynującej 8C Competizione.
Milano to interesujący i dynamiczny hatchback. Ma
wyłącznie pięciodrzwiową karoserię. W środku jest więcej
miejsca i solidnych materiałów wykończeniowych.
Podobnie jak Alfa MiTo, również Giulietta otrzyma
dynamiczne i oszczędne nowoczesne benzynowe, z turbodoładowaniem, silniki MultiAir - najmniejszy o pojemności
1.4 l i mocy 120 KM, z sześciostopniową skrzynia biegów
w standardzie. Jest i diesel 1.9 l.
Najmocniejszy, 260-konny wariant będzie doposażony
o dyferencjał Q2, najnowszy system blokady przedniego
napędu posiadający zalety układów 4x4. Alfy z systemem
Q2 charakteryzują się jeszcze większą dynamiką, pewnością prowadzenia i przyczepnością.
Nowa Alfa trafi miała zadebiutować na rynku już na
początku tego roku ale Włosi postawili najpierw na MiTo
i odłożyli premierę Giulietty o rok, do marcowego Salonu
Samochodowego w Genewie.
Zadebiutowała we Frankfurcie,
w Gliwicach ruszyła produkcja
Opel Astra IV przed rynkową premierą
Zadebiutowała podczas
niedawnego salonu
samochodowego we Frankfurcie,
a już w gliwickim zakładzie
General Motors Manufacturing Poland
(GMMP), które w tym celu
rozbudowano, ruszyła jej produkcja.
Posypały się pierwsze nagrody.
Nowy Opel Astra wprowadza do klasy kompakt własną
interpretację języka stylistyki marki, po raz pierwszy
zaprezentowanego w modelu Insignia. Mocna, opadająca
nisko do przodu sylwetka o silnie nachylonej przedniej
szybie i opadająca w tylnej części linia dachu, sprawiają,
iż tradycyjna forma hatchbacka staje się niezwykle przyjemna dla oka.
Wnętrze to ciepłe, przytulne dla pasażerów otoczenie,
dodatkowo intensyfikowane nocą dzięki rozproszonemu
czerwonemu światłu podświetlającemu podstawę konsoli
centralnej i panele drzwi przednich. Jest pełne drobnych
stylistycznych smaczków, podkreślających wrażenie
przemyślanej całości. W dolnej części konsoli jest dość
głęboki, niewielki schowek z gniazdkami prądu, zestawu
audio i port USB. I mnóstwo schowków.
Wszystko co najlepsze
To najnowsze auto spod znaku GM - Opel Astra IV.
Przypomina Insignię, ale nie jest jej kopią. Wykorzystuje
pewne elementy technologii i linie stylistyczne, w podobny
sposób łączy tradycyjne, płynne linie z ostrymi, nowoczesnymi elementami.
Wiele z innowacyjnych technologii zastosowanych
w nowej Astrze jest wyjątkowych dla klasy kompakt
i wprowadza zaawansowane, wcześniej niespotykane
w tym segmencie rozwiązania. Np. system przedniej kamery Opel Eye, rozpoznaje znaki drogowe
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
23
A TO REGION
MOTORYZACJA
i ostrzega kierowcę o nieopatrznym zjechaniu ze swojego
pasa jazdy.
Podczas jazdy nowy Opel jest komfortowy, ale i stabilny
przy szybszych manewrach, co osiągnięto nie tylko przez
zwiększenie rozstawu osi i kół w porównaniu z poprzednią
generacją, ale także montując dodatkowe drążki stabilizujące w tylnym zawieszeniu. Jako opcja dostępny jest system
FlexRide - adaptacyjny układ zawieszenia nieustannie
dostosowujący się do zmian stylu jazdy i prędkości na
zakrętach. To rzadkość w tej klasie pojazdów.
Bagażnik ma pojemność 370 l. Nowatorski system
FlexFloor pozwala na łatwe załadowanie różnego rodzaju
ładunków; podłoga bagażnika jest ruchoma i może zostać
ustawiona w trzech poziomach w ergonomicznie zaprojek-
24
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
towanych kanałach mocujących, znajdujących się w pobliżu
każdego narożnika bagażnika. Ale jest także bagażnik
rowerowy FlexFix - wysuwana ze zderzaka platforma, na
której można zamontować dwa rowery.
Przednie fotele mają m.in. czterostopniową regulację
oparcia kręgów lędźwiowych i rozsuwane siedzenie. Ich
walory ergonomiczne zyskały uznanie w oczach specjalistów i lekarzy, co zaowocowało certyfikatem AGR ruchu na
rzecz zdrowych pleców. Na tylnej kanapie bez większego
problemu zmieszczą się nawet wysokie osoby.
Mocne i oszczędne
Nowa Astra, oferowana w czterech wersjach: essentia, enjoy, cosmo, sport, może być wyposażona w jeden
ecoFlex; spalająca zaledwie (średnio) 4,2 l/100 km, dojdzie
wiosną przyszłego roku.
Auto ze „Złotą Kierownicą”
z ośmiu silników o mocy od 95 do 180 KM. To nowoczesne,
oszczędne, także pod względem emisji dwutlenku węgla do
atmosfery, spełniające normę emisji spalin Euro 5, jednostki
napędowe. Połowa z nich to turbodiesle.
Jednostki benzynowe to dwa wolnossące silniki o pojemności 1,4 (100 KM) i 1,6 l (115 KM) oraz dwa turbo: 1,4
(140 KM) i 1,6 (180 KM). Podstawą gamy jest stukonny
silnik benzynowy o pojemności 1,4 l. Na rozpędzenie
kompaktowej Astry do 100 km/h potrzebuje 14,2 sekundy,
spalając średnio 5,5 l benzyny na 100 km. Benzynowy silnik
1,6 Turbo to najmocniejsza jednostka nowej Astry, zapewniająca przyspieszenie do 100 km/h w 8,5 sekundy
Silniki diesla to nowoczesne jednostki wykonane w technologii common rail, o pojemności od
1,3 l i mocy 95 KM poprzez silniki 1,7 ( 110 KM
i 125 KM) aż do topowej odmiany znanej z flagowego modelu Opla Insignia - 2.0 CDTI 160 KM, Najmniejszy - 1,3
CDTI, o mocy 95 KM, to najbardziej ekologiczna wersja
Jeszcze nowa Astra nie zadomowiła się w salonach
a już jest nagradzana. Niedawno w Berlinie europejscy
fani motoryzacji przyznali jej pierwsze znaczące trofeum - nagrodę Złotej Kierownicy (Goldene Lenkrad)
w klasie samochodów kompaktowych. To najbardziej
prestiżowa nagroda przyznawana przez magazyn Auto
Bild. W tegorocznym wyborze uczestniczyli czytelnicy
z 26 europejskich krajów. Wygrała ze sporą przewagą
otrzymując najwyższe noty za silnik, zużycie paliwa,
zawieszenie, układ hamulcowy oraz układ kierowniczy,
a także podnoszący bezpieczeństwo system wspomagania
kontroli jazdy.
Na początku listopada redakcja magazynu Auto Świat
ogłosiła wyniki pierwszej, polskiej edycji plebiscytu „Złota
Kierownica”. O tytuł walczyło 46 samochodów w sześciu
kategoriach. Najwięcej głosów czytelników oraz jury
zdobył właśnie Opel Astra IV i tytuł „Złotej Kierownicy
2009”, zwyciężając w kategorii kompaktów.
Numer 1 w swojej klasie
Zarówno eksperci techniczni jak i kierowcy sportowi
uznali, że nowa Astra to numer jeden w swojej klasie.
Tę wysoką ocenę potwierdzają także nasi dilerzy, którzy
w połowie listopada, w Berlinie, przez dwa dni testowali
nową Astrę.
Słowem, Opel Astra IV zapowiada się na prawdziwy rynkowy przebój. Jest najbardziej zaawansowanym technicznie
samochodem seryjnym produkowanym w Polsce.
Maciej Kamiński, fot. GM
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
25
A TO REGION
MOTORYZACJA
Honda CBR 1000RR Repsol
– ugłaskany wojownik
Już Honda CBR 600RR była ulubienicą wielu prawdziwych macho po czterdziestce, ratujących swój budżet
przystępną ceną i doskonałymi własnościami jezdnymi. Ale
to był dopiero przedsionek wielkiej przygody do królewskiej klasy 1000 ccm, w której dominowały Suzuki GSX-R,
Yamaha YZF R1, Kawasaki ZX10R czy Ducati 1198.
W momencie wprowadzenia na rynek Hondy z mocniejszym silnikiem 998 ccm, od razu było wiadomo, że to coś
więcej niż kolejna kochanka gwiazdorów z Hollywood.
Dlatego z wielkim szacunkiem i pokorą dla mocy superbika
prezentujemy najnowszą wersji CBR 1000RR Fireblade
Repsol z systemem Combined ABS, którą dostaliśmy do
testów dzięki importerowi Honda Poland Sp. z o.o.
Pobić mistrza nie jest łatwo
Yamaha, Suzuki, Kawasaki czy Ducati to odwieczni
wojownicy z dużymi aspiracjami do liderowania w klasie.
26
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
Wszystkich jednak pogodziła CBR 1000RR, jest świetna
na torze i jeszcze lepsza w miejskim korku. W rękach wirtuoza jazdy na kole potrafi mile zaskoczyć równomiernym
oddawaniem mocy, nieprawdopodobnym przyspieszeniem
i małym zużyciem paliwa.
Wydaje się, że po mocnej jak hermafrodyta YZF R1,
raptownej jak F16 GSX-R i diabolicznej jak Madonna
ZX-10R nastała era rasowej i przewidywalnej w każdym
calu Hondy. Odkąd zadebiutowała w 2004 roku, z nowym,
rzędowym silnikiem 998 ccm jest najjaśniejszą gwiazdą
w tym doborowym towarzystwie.
- Każdy z prezentowanych motocykli ma swoich zagorzałych zwolenników i przeciwników. Ale najnowszy
model Hondy CBR 1000RR Repsol posiada przeszczepione
z toru wyścigowego najlepsze geny sportowca. Dzięki
znakomitemu zawieszeniu, świetnemu silnikowi i kilku
systemom bezpieczeństwa (Combined ABS, eC-ABS) jest
także dobrym rozwiązaniem w mięście – powiedział Michał
Dudek, Honda Poland, Sp. z o.o.
Jazda lepsza od ...
Wracam z kolejnej ekscytującej jazdy. Silnik metalicznym klangiem daje znać, że chciałby jeszcze poharcować.
Jeździec wprawdzie gotowy na kolejne potyczki z wiatrem,
ale słońce w zenicie. Przemawia rozsądek.
Pomimo jazdy w ponad 42-stopniowym upale, temperatura płynu chłodzącego nawet nie drgnęła powyżej 92
st. Celsjusza. Słyszę jednak, że motor ma dodatkowe, wymuszone chłodzenie (elektryczny wentylator). Zarządzam
błogi odpoczynek, jednak kątem oka zerkam na smagany
delikatnymi powiewami wiatru zjawiskowy, 4-cylindrowy
silnik dostarczony ze sportowego działu Hondy.
Większość pomyśli, że najnowsza RR to typowy rozbójnik i przywódca stada ze stajni HRC (Honda Racing Corporation). Inni, pamiętający sukcesy Nicky’iego Haydena
przypomną sobie o cudach na torze, a weterani i właściciele
poprzedniego modelu z 2006 roku zaraz dodadzą, że jest
szorstka i niewygodna jak pozostałe ścigacze w tej klasie.
Nic podobnego, nawet obdarzeni słusznym wzrostem amatorzy adrenaliny znajdą tu swoją pozycje za kierownicą.
Dodajmy, po kilku treningach, całkiem wygodną.
Prowadzenie tego rozbójnika wyciska zły cholesterol
z tętnic lepiej niż kapsułka Lipantylu zaaplikowana przez
panią doktor. Jeśli nie przesadzasz z prawami fizyki, Honda wybaczy ci niemal wszystko (zbyt narowiste wejście
w zakręt, późne hamowanie, nawet odkręcenie manetki na
maxa czy hamowanie silnikiem na mokrej nawierzchni).
Przyjemność prowadzenia nie wyznacza granica uciekających cyferek na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu,
ale trzeźwa ocena własnych umiejętności i respektowanie
przepisów kodeksu drogowego. Do 6 tys. obrotów (ok. 140
km/h) CBR-ka zachowuje się jak panna na pierwszej randce
i zadawala się pepsi-colą, byle jak schłodzona (czytaj: spala
zaledwie 5,5 l/100 km). Jeśli przekraczasz granice 9 tys.
obrotów jesteś kozakiem, ale ryzykujesz wiele, zbyt wiele.
Jazda na progu odcięcia wymaga większych umiejętności
niż się tobie wydaje.
Zawieszenie: nadal nie wymyślono nic lepszego
Choć może to zabrzmieć jak megalomania, ale najlepsze konstrukcje w klasie MotoGP (aczkolwiek z dużym
opóźnieniem), trafiają do ulicznych fighterów próbujących
niezdarnie naśladować najlepszych polskich stunterów, czyli ekwilibrystów na motorze, dla których jazda na jednym
kole jest jak… bułka posmarowana masłem.
W pełni regulowany odwrócony widelec teleskopowy
HMAS, z bezstopniową regulacją napięcia wstępnego oraz
siły tłumienia dobicia i odbicia, jest chyba najlepszym rozwiązaniem dla tej wersji produkowanej seryjnie. Producent
doposażył także przednie zawieszenie w elektrohydrauliczny amortyzator skrętu drugiej generacji HESD (Honda
Electronic Steering Damper). Równie dopracowane jest
tył typu Unit Pro-Link z amortyzatorem gazowym Showa
i zewnętrznym zbiornikiem gazu i 13-stopniową regulacją
napięcia wstępnego.
Dzięki takiej koncepcji Honda jest przewidywalna, bardzo dobrze wybiera nierówności. Rama wykonana z odlewu
grawitacyjnego, z pustymi profilami jest dość elastyczna i
znakomicie amortyzuje ewentualne wibracje.
Hamulce grają koncertowo
Trudno sobie wyobrazić, aby w tak profesjonalnej konstrukcji nie zadbano o bardzo skuteczne hamulce. Są ostre
jak brzytwa Franka, jednego z najstarszych golibrodów na
warszawskiej Woli. Przednie hydrauliczne Tokico, z zaciskami czterotłoczkowymi płynnie i z wyczuciem wykonują
swoja pracę. Z kolei tylne Nissina, z zaciskiem jednotłoczkowym, harmonijnie współpracują z C-ABS.
Jednostka napędowa: mistrzostwo świata
Złośliwi zarzucają konstruktorom, że to najsłabszy
konkurent w klasie 1000 ccm. Ale Tadao Baba (główny
konstruktor) tłumaczy, że nie chodziło o moc jednostkowa
jak w YZF R1 czy Kawasaki Ninja ZX 10R tylko o harmonijne oddawanie mocy już od najniższych prędkości
obrotowych.
Pod tym względem Honda CBR 1000RR jest nie do
pokonania, co więcej, jest przewidywalna jak Elena
Isinbajewa w dążeniu do rekordów świata na dużych
wysokościach.
Innymi słowy Honda ma charakter, niektórzy nawet
mówią, że jest zagłaskana, ale potrafi pokazać temperament
jak pitbull. Ale jak to zrobiono? Serce RR w prostej linii
pochodzi od wyczynowego protoplasty RC211V. Głowica
o czterech zaworach na cylinder posiada dwa walki rozrządu, nowe stożkowe sprężyny na zaworach ssących
i magnezową obudowę. Do tego lekki wał korbowy
podparty na chronionych patentem łożyskach, nowe
oprogramowanie ECU i po dwa wtryskiwacze na każdy
cylinder współpracujące z programowanym wtryskiem
paliwa PGM-DFSI.
Ponadto dodano czujnik tlenu HECS3 (Honda Evolutional Catalysing System), który stale monitoruje emisję
spalin, redukując szkodliwą emisję do minimum.
I co, to wszystko? Dla entuzjasty pragnącego wydać
jedynie 67.900 zł - tak. Celebryta będzie szukał dalej.
Podsumowanie: nowa Honda CBR 1000RR Repsol nie
jest łagodną koleżanką z kościelnego chóru. To sprawny
wojownik wymagający dobrego nauczyciela respektującego
podstawowe prawa fizyki. Jednego możesz być pewien nigdy cię nie zawiedzie a sportowy design, znakomity silnik
i bezpieczne zawieszenie jeszcze długo będą klasycznym
wzorcem dla innych harcowników. Ci ostatni nie próżnują,
już kombinują, jak pobić mistrza.
Krzysztof Golec, zdjęcie: autor
Szczegółowe dane techniczne i porównanie z innymi
przedstawicielami w tej klasie na www.autoflesz.pl
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
27
A TO REGION
ŻYCIE I STYL REGIONU
Twój pobyt w Kujawsko-Pomorskiem / Your stay in Kujawsko-Pomorskie
Bydgoszcz
Hotel Brda*** - 306 miejsc, www.hotelbrda.com.pl
Euro-Hotel*** - 60 miejsc, www.eurohotel.com.pl
Hotel Apollo*** - 49 miejsc, www.apollohotel.com.pl
Park Hotel*** - 37 pokoi, www.parkhotel.bydgoszcz.pl
Hotel Ratuszowy** - 28 pokoi, www.ratuszowy.com.pl
Hotel Ikar** - www.hotel-ikar.pl
Toruń
Hotel Gromada Toruń*** 87-100 Toruń, ul. Żeglarska 10/14
tel. 056 622 60 60 - www.gromadatorun.pl
Hotel Gotyk*** - www.hotel-gotyk.com.pl
Hotel Pod Orłem*** - www.hotel.torun.pl
Hotel Polonia*** - www.polonia.torun.pl
Włocławek
Hotel Młyn**** - 170 miejsc, www.hotelmlyn.pl
Ciechocinek
Hotel Pałac Targon**** - 110 miejsc, www.targon.pl
Hotel Kopernik** - 14 pokoi, www.kopernik.alpha.pl
28
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
Inowrocław
Hotel Bast*** - 66 miejsc, www.hotelbast.pl
Hotel Park** - 50 miejsc, www.osir.inowroclaw.info.pl
Grudziądz
Hotel Rad***, 65 miejsc, www.hotel-grudziadz.pl
Hotel Kowalkowski*** - 30 miejsc, www.hotel.grudziadz.net
Hotel Ułan**, 40 miejsc, www.hotel-ulan.iq.pl
Golub-Dobrzyń
Hotel Dom Turysty PTTK Zamek - 82 miejsca
www.zamekgolub.pl
Brodnica
Hotel Happy End*** - 30 miejsc, www.happyend.emeteor.pl
Hotel Magnat** - 34 miejsca, www.hotel-magnat.com.pl
BIURO PODRÓŻY GOSIA TRAVEL mgr Małgorzata Duran
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 15, tel./fax 052 345 65 59, 322 53 17
tel. 606 200 860, 602 100 185
www.gosiatravel.pl, [email protected]

Podobne dokumenty