Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G oraz o

Komentarze

Transkrypt

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G oraz o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 63/2007
Data sporządzenia: 2007-07-10
Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS
Temat:
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G oraz o liczbie oferowanych warrantów subskrypcyjnych
serii B spółki Sfinks Polska S.A.
Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. informuje, że w dniu wczorajszym 09 lipca 2007r. podjął
uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie ustalenia ceny
emisyjnej akcji serii G obejmowanych wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów
subskrypcyjnych serii B.
Zarząd Sfinks Polska SA działając zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego Spółki
zatwierdzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2007 r. oraz na podstawie
uchwał nr 4 i 5 NWZA Spółki z dnia 29 września 2006 r., podjął uchwałę o zaoferowaniu 1353
warrantów subskrypcyjnych serii B
Warranty subskrypcyjne serii B uprawniają do objęcia akcji serii G Spółki w terminie
ogłoszonym przez Spółkę w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, tj. 11-18 lipca 2007 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki określił cenę emisyjną akcji serii G obejmowanych wyniku realizacji
uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B na poziomie 71,00 PLN
(siedemdziesiąt jeden złotych).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę
Michał Seider
Wiceprezes Zarządu
Otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego
2. Polska Agencja Prasowa S.A.
3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Podobne dokumenty