Załącznik nr 4 do SIWZ

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr postępowania:1/WPWiK/PN/2016
Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia : kierownik budowy i kierownik robót wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do
wykonania zamówienia
(pieczęć oferenta)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 1/WPWiK/PN/2016 na:
„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wadowicach
i w Tomicach - etap I ”
OŚWIADCZAM(Y) , ŻE :
zamówienie niniejsze wykonywać będą:
L.
p.
Imię i Nazwisko
Zakres
wykonywanych
czynności
Doświadczenie
Wykształcenie
Kwalifikacje
* Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku
udziału w postępowaniu , o których mowa w pkt. VIII ust.1 ppkt.7)
..................................... dn. ...........................
…………............................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Podobne dokumenty