Rzućmy się wszyscy społem - Liturgia

Komentarze

Transkrypt

Rzućmy się wszyscy społem - Liturgia
Rzućmy się wszyscy społem
#
& c
&
#
G
œ
b
e
œ œ
C
D
G
œ
œ œ
˙
e
œ
1. Rzu - ćmy się wszy - scy spo - łem,
2. Wszak pod u - tra - tą nie - ba
3. A
je - śli kto nie wie - rzy,
D
œ
G
œ
˙
mię czo - łem,
mu trze - ba,
Wie - cze - rzy
#Cj j a
& œ œ œ
D
œ
C
a
34 .. j œj œ
œ
e7
œ
C
œ
a
œ
u - de - rzmy w zie wie- rzyć ka - żde ma z o - sta - tniej
j œj eœ
œ
G
D
œ
e7
œ
da - jąc po - kłon Na - jwy - ższe - mu
że pod ty - mi przy - mio - ta - mi
ja - sny do - wód, co się sta - ło,
j œj
œ
G
œ
j G
œ
œ J œ œ
G7
C
D7
œ
˙ . ..
G
w Sa - kra - me - ncie u - kry - te - mu, Bo - gu na - sze - mu.
chle - ba, wi - na jest Bóg z na - mi, choć u - ta - jo - ny.
że
wi - no w Krew, a chleb w Cia - ło Bóg swe prze - mie - nił.
4. I tę moc dał kapłanom, nie królom ani panom,
Aby oni poświęcali i nam grzesznym rozdawali
Ciało, Krew Pańską.
5. O, jaka to moc wielka! Niech uzna dusza wszelka,
Że to kapłan słowem sprawi, iż się Chrystus zaraz zjawi
Z nieba na ołtarz.
6. Oto tu obecnego mamy Boga naszego,
Który stanął w tym momencie w Przenajświętszym Sakramencie
Na tym ołtarzu.
7. Nuż królowie i pany i wszystkie ludzi stany
Upadajcie na kolana, uznawajcie swego Pana
I Zbawiciela.
8. Oto tu Aniołowie, z nieba święci duchowie
Panu swemu asystują, Jego godność adorują,
Choć niewidocznie.
9. Więc i my się korzymy, dzięki Panu czynimy:
Niech Ci za Twą łaskę, Panie, chwała w niebie nie ustanie
Na wieki wieków.
MSZA ŚWIĘTA
PIEŚNI
WIARA / SIGISMUNDUS

Podobne dokumenty