OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI
……………………………………
Miejscowość i data
OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- po zakończeniu szkolenia
Ja ………………………………….…………………………................................................
(Imię i Nazwisko)
zamieszkały/ła ……………………………………………………………………………….
PESEL ……………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że po ukończeniu szkolenia: …………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…
(pełna nazwa szkolenia)
zamierzam podjąć działalność gospodarczą ……………………………………………
………………………………………………………………………... z własnych środków
(rodzaj planowanej działalności)
finansowych, nie później niż do trzech miesięcy od zakończenia ww. szkolenia.
……………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

Podobne dokumenty