Wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii G do obrotu giełdowego

Komentarze

Transkrypt

Wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii G do obrotu giełdowego
System: ESPI
Typ raportu: raport bieżący
Numer: 43/2016
Data sporządzenia raportu: 1 października 2016 r.
__________________
Temat: Wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii G do obrotu giełdowego
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 września 2016 r. Zarząd Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu z dniem 4 października
2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.800.000 (jeden milion
osiemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta o wartości nominalnej 1 zł
(jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem
PLMRCTR00049. Prawa do akcji, o których mowa powyżej, notowane będą w systemie notowań
ciągłych pod nazwą skróconą „MERCATOR-PDA” i oznaczeniem „MRCA”.
__________________
Data: 1 października 2016 r.
Imię i nazwisko: Wiesław Żyznowski
Stanowisko/funkcja: Prezes Zarządu

Podobne dokumenty