Raport 22_2012 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Komentarze

Transkrypt

Raport 22_2012 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
Raport bieŜący nr: 22/2012
Data sporządzenia: 12/04/2012
Nazwa skrócona emitenta: AC S.A.
Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku
GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i
okresowe
Treść raportu:
AC Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 10.04.2012 r., uchwale Nr 332/2012,
stwierdzającej dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 126.750
(sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela
serii B Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) kaŜda.
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił
wprowadzić z dniem 13.04.2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13.04.2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia
ich kodem „PLACSA000014”).
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim

Podobne dokumenty