Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie

Komentarze

Transkrypt

Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie
Jesús Lau
Kompetencje informacyjne w procesie
uczenia się przez całe życie
Wytyczne
Publikacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych
warunkach 3.0 Polska.
Wolno:
kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór; tworzyć utwory zależne;
użytkować utwór w sposób komercyjny.
Pod warunkami:
utwór należy oznaczyć danymi autora oryginalnej publikacji oraz informacją
o autorach przekładu (Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej); utwory zależne
należy rozpowszechniać na takiej samej licencji.
Treść licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
Kompetencje informacyjne
w procesie uczenia się przez całe życie
Wytyczne
Guidelines on Information Literacy
for Lifelong Learning
Jesús Lau*
Przewodniczący Sekcji Information Literacy IFLA do roku 2007
[email protected] / www.jesuslau.com
Universidad Veracruzana / DGB / USBI VER
www.uv.mx/usbi_ver
Boca del Río, Veracruz, Meksyk
* Zob. też część poświęconą podziękowaniom. Carol Eliot (USA) wniósł duży wkład edytorski do tego
dokumentu
Ostatnia aktualizacja oryginalnego dokumentu: lipiec 2006
Wersja polska stan na: sierpień 2011
Tłumaczenie Guidelines for Information Literacy for Lifelong Learning powstało w ramach
współpracy Komisji SBP ds. Edukacji Informacyjnej z Sekcją Information Literacy IFLA.
Nad przygotowaniem wersji polskiej pracował zespół w składzie:
Ewa Hajdasz
Studium Języków Obcych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Matylda Filas
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Justyna Jasiewicz
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,
Uniwersytet Warszawski
Renata Piotrowska
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet
Wrocławski
Ewa Rozkosz
Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław
Grzegorz Winnicki
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Lublin /
Katedra Kultury Medialnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II
Zuza Wiorogórska
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie / GERiiCO Research Team,
Uniwersytet Lille 3
Koordynatorka przekładu: Zuza Wiorogórska
Opracowanie graficzne: Ewa Rozkosz
Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej
http://sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_edukacji_informacyjnej
Podziękowania
W okresie od września 2004 do marca 2005 Wytyczne poddane były publicznej
recenzji. Autor otrzymał komentarze, sugestie i uzupełnienia rozdziałów od specjalistów w dziedzinie informacji z całego świata. Każda przesłana uwaga była
rozważana w kontekście założeń tego dokumentu, wykluczono jedynie te, które
wykraczały poza zakres treściowy Wytycznych. Dzięki recenzentom, obecna wersja
dokumentu jest bardziej wyczerpująca i dostarcza jaśniejszych przemyśleń na temat
międzynarodowych potrzeb w zakresie kompetencji informacyjnych w środowisku
bibliotecznym.
Pierwsze recenzje otrzymano od uczestników Otwartej Sesji IFLA w Buenos Aires
(ponad 120 osób). Druga partia pochodziła z osobistych kontaktów z autorem
(ponad 50 osób). Trzecia grupa sugestii i ulepszeń wniosła największy wkład
w recenzję Wytycznych. Ze szczególnymi podziękowaniami, nazwiska tych osób
są wymienione poniżej, uszeregowane według wniesionego wkładu prac:
Jesus Cortes (UACJ/Meksyk) przeprowadził pierwszą recenzję całego dokumentu.
Forest Woody Horton, Jr. (Stany Zjednoczone) dodał kilka nowych akapitów
dotyczących kompetencji informacyjnych i uczenia się przez całe życie.
Podzię ko wani a
Thomas Kirk (Stany Zjednoczone) przeprowadził szczegółową recenzję całego
dokumentu.
Sylvie Chevillotte (Francja) zrecenzowała i poprawiła Rozdział 3.
SCONUL Advisory Committee on Information Literacy pod kierownictwem
Liz Hart (Wielka Brytania) dodał wartościowe wskazówki do wszystkich części
dokumentu.
Angela Peragallo i członkowie Grupo Programa de Educación en Información
z Uniwersytetu w Antofagasta (Chile) częściowo zrecenzowali dokument i wnieśli
pewne poprawki koncepcyjne.
Geoff Walton (Wielka Brytania) dodał wskazówki do wszystkich części.
Berenice Mars (Meksyk) dodała ogólne uwagi do dokumentu.
Viggo Gabriel Borg Pedersen (Norwegia) przesłał uwagi do części dotyczących ewaluacji i oceny.
Jayme Spencer, Hildy Benham i Alison Armstrong (Egipt) dodali ogólne
komentarze.
Olle Rimsten (Szwecja) dodał kilka generalnych komentarzy.
Christina Tovoté (Szwecja) przekazała ogólne komentarze do Rozdziału 4.
5
Abstrakt
Międzynarodowe Wytyczne dotyczące kompetencji informacyjnych zostały
opracowane przez Sekcję Information Literacy działającą w strukturach IFLA. Celem
tego opracowania jest dostarczenie praktycznych podstaw bibliotekarzom zainteresowanym programami z zakresu information literacy. Wytyczne mają wspomóc
bibliotekarzy zaangażowanych w programy edukacyjne (na poziomie szkół
i uczelni) w ich wysiłkach na rzecz zaspokajania potrzeb informacyjnych
użytkowników.
Ab s tr ak t
Większość koncepcji, zasad i procedur omawianych w tej publikacji może być łatwo
zaadaptowana w każdej bibliotece. Bibliotekarze
pracujący we wszystkich typach placówek
powinni stawiać sobie za jeden z głównych
celów pomoc użytkownikom chcącym pogłębiać
swoje kompetencje informacyjne. Dla każdego
obywatela umiejętności informacyjne są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w procesach:
uczenia się przez całe życie, zatrudnienia,
i codziennej komunikacji międzyludzkiej.
6
Bibliotekarze pracujący
we wszystkich typach placówek
powinni stawiać sobie za jeden
z głównych celów pomoc
użytkownikom chcącym
pogłębiać swoje kompetencje
informacyjne
Spis treści
Wykaz skrótów
8
Wprowadzenie
9
Przedmowa do wydania polskiego
11
1. Pojęcie kompetencji informacyjnych
13
2. Kompetencje informacyjne i uczenie się przez całe życie
21
3. Międzynarodowe standardy
27
4. Zaangażowanie instytucjonalne
31
5. Plan działania
35
6. Zarządzanie szkoleniami
41
7. Ustawiczne samokształcenie
49
8. Teorie kształcenia
53
9. Ocena procesu nauczania
61
10. Definicje podstawowych pojęć
69
73
Wykaz ilustracji
80
Aneks. Logo information literacy
83
S pi s tr eśc i
Bibliografia
7
W yk az s kró tó w
Wykaz skrótów
8
AASL
American Association of School Librarians – Amerykańskie Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Szkolnych
ACRL
Association of College and Research Libraries – Stowarzyszenie Bibliotek
Akademickich i Naukowych
ALA
American Library Association – Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek
ANZIL
Australian and New Zealand Institute for Information Literacy
Australijsko-Nowozelandzki Instytut ds. Edukacji Informacyjnej
IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions –
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich
IL
Information Literacy – kompetencje informacyjne/edukacja informacyjna
KEI
Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej
SBP
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
SCONUL
Society of College, National, and University Libraries – Stowarzyszenie
Bibliotek Naukowych i Akademickich
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization –
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
–
Wprowadzenie
W pro wadz en ie
Kompetencje informacyjne są kluczowym czynnikiem dla procesu uczenia się przez
całe życie. Są one pierwszym krokiem do spełnienia celów edukacyjnych. Rozwój
tych kompetencji powinien odbywać się w trakcie całego życia obywateli, szczególnie zaś w okresie ich edukacji. Z kolei bibliotekarze,
będący częścią uczącego się społeczeństwa oraz
Kompetencje informacyjne
ekspertami w zakresie zarządzania informacją powinni
są kluczowym czynnikiem
ułatwiać rozwój kompetencji informacyjnych. Pomóc
dla procesu uczenia się
w tym powinny programy zintegrowane z programami
przez całe życie
nauczania, utworzone we współpracy z podmiotami
odpowiedzialnymi za edukację na danym poziomie.
Bibliotekarze powinni aktywnie brać udział w procesie nauczania uczniów, a następnie studentów, pomagać w rozwijaniu umiejętności wyszukiwawczych, wiedzy
i wartości niezbędnych do zostania „uczącym się przez całe życie”.
Oddawane do rąk czytelników Wytyczne to wzór koncepcji pomocnych w stworzeniu programów z zakresu information literacy w bibliotekach szkolnych
i akademickich, jednak część założeń tu przedstawionych może być wykorzystana
także w bibliotekach publicznych. Dokument ten dostarcza pedagogom i bibliotekarzom uniwersalnych informacji na poziomie międzynarodowym, niezbędnych
do sformułowania podstawowych założeń dotyczących kompetencji informacyjnych.
Może być przydatny szczególnie w tych krajach, gdzie information literacy jest
we wczesnych fazach rozwoju. Dokument ma też wartość dla każdego, niezależnie
od położenia geograficznego, kto chciałby opracować program edukacji informacyjnej i potrzebuje ogólnych założeń koncepcyjnych.
9
Finansowanie
Pierwotnie
finansowaniem
projektu
Wytyczne
dotyczące
kompetencji
informacyjnych w procesie uczenia się przez całe życie zajmowała się IFLA, organizacja, w strukturach której pracuje Sekcja Information Literacy. Dodatkowe
finansowanie zapewnił Uniwersytet w Veracruz, gdzie pracuje autor odpowiedzialny
za projekt. Ostateczne prace, związane z tłumaczeniem i promocją Wytycznych
mogły być wykonane dzięki hojnemu wsparciu UNESCO.
Opracowanie dokumentu
Zasady, procedury, zalecenia i koncepcje opisane w Wytycznych są zestawieniem
wielu międzynarodowych dokumentów dotyczących information literacy. Większość
treści bazuje na doświadczeniach opublikowanych przez krajowe stowarzyszenia
biblioteczne, takich jak: obszerne prace ACRL, nowatorskie oraz wcześniejsze prace
AASL, praca wykonana w ramach projektu Big Blue, modele Big Six dotyczące
umiejętności informacyjnych w rozwiązywaniu problemów, przybliżone przez
Einsenberga i Berkowitza (1997), wiele prac z obszaru Stanów Zjednoczonych, prace
SCONUL z Wielkiej Brytanii, prace ANZIL oraz prace the Mexican Information
Literacy Forum.
Korzystanie z Wytycznych
W pro wadz en ie
Wytyczne dotyczące kompetencji informacyjnych w procesie uczenia się przez całe
życie mogą być poprawiane, zmieniane i dowolnie adaptowane przez bibliotekarzy
w zależności od ich potrzeb – tak, aby elementy information literacy były lepiej
dostosowane do lokalnych lub krajowych potrzeb, gdzie budżet, polityka, procedury
czy priorytety mogą się różnić między sobą. Jedyne wymaganie związane z prawem
autorskim to cytowanie tego dokumentu. Wytyczne mogą także służyć jako kontrolny wykaz czynności niezbędnych podczas planowania i wdrażania programów
information literacy albo jako wzmocnienie wcześniej wykonanych w tym zakresie
prac. Pamiętajmy o założeniu, że do zamierzonej pracy muszą nam wystarczyć środki,
z którymi ją zaczynamy. W każdym wypadku lepiej jest zrobić cokolwiek, niż bezczynnie czekać na wypracowanie doskonałego programu z zakresu information
literacy.
Układ Wytycznych
Dokument podzielony jest na dziesięć rozdziałów, omawiających zakres organizacyjny prac związanych z information literacy. W skład rozdziałów wchodzą: definicje, propozycje standardów, rozdział poświęcony zaangażowaniu instytucjonalnemu, zarządzanie procesem uczenia się, osobisty rozwój, teorie edukacyjne,
podstawowe kwestie dotyczące wdrożenia programu oraz lista kluczowych terminów
z zakresu information literacy wraz z definicjami, a także lista bibliograficzna, z lekturami polecanymi do zgłębienia tematu. W większości przypadków każdy temat jest
krótko wprowadzony, a następnie w akapitach wypunktowane są najważniejsze
zagadnienia z graficzną ilustracją omawianego problemu. Styl Wytycznych jest prosty i schematyczny dla ułatwienia czytania.
10
Przedmowa do wydania polskiego
Information literacy to umiejętności charakteryzujące osobę, która samodzielnie
określa własne potrzeby informacyjne, lokalizuje pożądaną informację, poddaje ją
ocenie, a następnie wykorzystuje zgodnie z zasadami etyki. Nowoczesna biblioteka
wspiera swoich użytkowników w rozwoju umiejętności informacyjnych. Przygotowuje ich tym samym do samodzielnej pracy z informacją, a szerzej do efektywnego zdobywania wiedzy.
W styczniu 2011 r. w strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powstała
Komisja ds. Edukacji Informacyjnej. Jej misją jest wprowadzenie information literacy
do polskiego środowiska bibliotecznego oraz podejmowanie inicjatyw służących jej
promocji i popularyzacji we wszystkich typach bibliotek.
Prze dmo wa do wydani a pol sk ie go
Najwyższa pora, aby polscy bibliotekarze zaakceptowali
fakt, że rolą biblioteki wspierającej rozwój społeczeństwa
informacyjnego, jest również edukacja i zaczęli szkolić
użytkowników
informacji
regularnie,
w
sposób
kompetentny i kompleksowy, opierając się na międzynarodowych standardach.
Mamy nadzieję, że ta publikacja oraz inne przedsięwzięcia
podjęte i realizowane przez KEI przyczynią się do rozwoju
edukacji informacyjnej w bibliotekach.
Język oryginału Wytycznych to uproszczony angielski, daleki od skomplikowanej
składni i zawiłości gramatycznych. Tłumacząc tę publikację IFLA, również starano się
zachować prostą strukturę zdań – wydaje się przecież oczywiste, że nie język,
a merytoryczna zawartość Wytycznych jest tu kluczowa.
11
Czytelnikom stykającym się po raz pierwszy ze światem information literacy należy
się kilka słów wyjaśnienia odnośnie terminologii używanej w polskiej wersji. Otóż,
dosłownym tłumaczeniem terminu ‘information literacy’ na język polski jest
‘alfabetyzacja informacyjna’. Ta poważnie brzmiąca fraza, być może dobra do wykorzystywania w rozprawach naukowych, niezbyt nadaje się do codziennego użytku,
zwłaszcza w sytuacjach praktycznych. Wyobraźmy sobie na przykład bibliotekę
uczelnianą ogłaszającą kurs alfabetyzacji informacyjnej – brzmi jeszcze gorzej niż
„przysposobienie biblioteczne”, a studenci od razu pomyślą, że bibliotekarze mają ich
za informacyjnych analfabetów: trudno uniknąć skojarzenia alfabetyzacji z analfabetyzmem.
W Polsce mamy wciąż problem z ustaleniem jednoznacznej terminologii dotyczącej
IL. Nie jesteśmy w tym odosobnieni – nad tłumaczeniami debatują również Francuzi,
Hiszpanie czy Włosi*. W polskiej literaturze tematu Lidia Derfert-Wolf jako pierwsza
zestawiła polskie terminy używane w kontekście angielskiego IL. Naliczyła ich aż
dwanaście**. Dla celów niniejszego tłumaczenia przyjęto używanie wymiennie
czterech: edukacja informacyjna, kompetencje informacyjne, alfabetyzacja informacyjna oraz information literacy.
Prze dmo wa do wydani a pol sk ie go
IFLA zachęca bibliotekarzy z całego świata do szukania odpowiedników pojęcia
information literacy w ich językach. Jak powszechnie wiadomo, rodzima nazwa jest
zrozumiała dla wszystkich (w tym osób nieposługujących się językiem angielskim),
ułatwia również proces wdrażania koncepcji information literacy w poszczególnych
krajach. Obecnie, terminami promowanymi przez KEI i podanymi oficjalnie do wiadomości i użytku IFLA są: ‘edukacja informacyjna’ oraz ‘kompetencje informacyjne’.
Kilka słów wyjaśnienia należy się również stosowaniu w Wytycznych terminów:
‘literacy’ i ‘information literate’. Tam, gdzie to możliwe zaproponowano polskie
odpowiedniki: ‘kompetencje’ oraz ‘osoba posiadająca kompetencje informacyjne’,
w pozostałych przypadkach posłużono się anglojęzycznymi terminami. Pamiętać
trzeba, że oryginalne nazwy posiadają szerszy zakres znaczeniowy, aniżeli ich polskie
ekwiwalenty.
Zespół osób tłumaczących Wytyczne to zarówno bibliotekarze, jak i przedstawiciele
środowiska naukowego. Mamy nadzieję, że ukazanie się polskiej wersji Wytycznych
spotka się z życzliwym przyjęciem bibliotek i ośrodków bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej w całym kraju, co zaowocuje praktycznym wdrażaniem
programów edukacji informacyjnej w bibliotekach oraz zwiększeniem liczby badań
naukowych dotyczących tego zagadnienia.
Zuza Wiorogórska
Ewa Rozkosz
* Por. fragmenty Wytycznych na s. 19.
** Derfert-Wolf, L. (2009). Information literacy - kształcenie umiejętności informacyjnych w bibliotekach
akademickich. W: B. Antczak-Sabala, M. Kowalska i L. Tkaczyk (Red.), Przestrzeń informacyjna biblioteki
akademickiej tradycja i nowoczesność : praca zbiorowa (s. 185-208). Toruń.
12
1
Rozdział
Pojęcie kompetencji informacyjnych
Aby określić wyraźny kierunek przyszłych programów edukacji informacyjnej,
istotne jest zrozumienie różnych pojęć* związanych z terminem kompetencje
informacyjne. W niniejszym rozdziale znajdują się ich krótkie definicje**.
Czym jest informacja?
Informacja jest zasobem, który można zdefiniować na różne sposoby, w zależności
od formatu, nośnika czy sposobu przekazywania, jak również w zależności od dyscypliny, w kontekście której pojęcie to występuje. Case (2002) podaje szerszą definicję,
wg której termin ten jest synonimem:
ukrytej wiedzy,
Pojęci e ko mp e ten cji inf or macy jnyc h
nośnika ludzkiego doświadczenia,
źródła, które może dostarczyć niezliczoną ilość danych,
zasobów występujących w różnych formatach, na różnych nośnikach,
przekazywanych na różne sposoby,
ludzi: rodziny, przyjaciół, nauczycieli, kolegów ze szkolnej ławki,
instytucji, takich jak państwowa służba zdrowia czy wyspecjalizowane
agencje.
* Wyszukując w bazie „Scirus” hasła „IL” i „concept” i ograniczając zasięg chronologiczny do lat
1994-2005 otrzymujemy 1 756 wyników [journal sources].
** Więcej dowiesz się czytając: Bawden (2001) i Owusu-Ansah (2003).
13
Potrzeba efektywnego wykorzystania informacji
Informacja stała się kluczowym zasobem dla światowej gospodarki oraz zasadniczym
komponentem edukacji. Informacja stanowi istotny element zmian dokonujących
się w technologii i nauce. To wielkie
wyzwanie dla wszystkich: uczniów/
studentów, pracowników, dla każdego
obywatela. Obecne przeciążenie informacją zmusza ludzi do oceny jej wiarygodności. Informacja sama w sobie nie
wystarcza, aby uznać jej użytkowników
za osoby posiadające kompetencje
informacyjne (ang. information literate).
Informacja to bez wątpienia:
istotny czynnik kreatywności i innowacyjności,
podstawowe źródło wiedzy ludzkiej i narzędzie w procesie uczenia się,
kluczowy zasób w procesie tworzenia społeczeństwa wiedzy,
czynnik umożliwiający obywatelom osiągniecie lepszych rezultatów w ich
działalności akademickiej lub w odniesieniu do zdrowia czy pracy,
ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego.
Co oznacza pojęcie literacy?
Pojęci e ko mp e ten cji inf or macy jnyc h
Anglojęzyczny termin literacy wg Chambers English Dictionary (2003) odnosi się do
“stanu wiedzy” (dot. wiedzy danego człowieka – przyp. tłum.). Z drugiej strony
jednak, w tej samej pracy, pojęcie to oznacza „uczony, umiejący pisać i czytać,
posiadający kompetencje w tym zakresie” (s. 1856). Mówiąc językiem edukacji,
literacy oznacza - w tradycyjnym rozumieniu tego słowa - nabywanie umiejętności
w zakresie pisania i czytania, a także liczenia. Podstawowe umiejętności w prawie
wszystkich społeczeństwach są kształcone na poziomie szkoły podstawowej i średniej, głównie w szkołach państwowych i prywatnych, ale niekiedy mogą być
uczone w domach lub w centrach tworzonych z myślą o społecznościach lokalnych.
Inne kompetencje związane z kompetencjami informacyjnymi
Kompetencje informacyjne łączą się z innymi rodzajami kompetencji, ale nie
powinny być z nimi utożsamiane. Mowa tu zwłaszcza o kompetencjach informatycznych, medialnych, sieciowych, cyfrowych i internetowych, „Computer literacy”
i „Media literacy” (Bawden, 2001).
14
Ostatnie dwie z wymienionych kompetencji zostały jasno zdefiniowane przez
Hortona (F. Horton, Jr., December, 2004) w następujący sposób:
kompetencje komputerowe – wiedza i umiejętności niezbędne do zrozumienia
(ICT),
włączając sprzęt
technologii
informatyczno-komunikacyjnych
komputerowy, oprogramowanie, systemy, sieci (zarówno komputerowe sieci
lokalne, jak i Internet) i inne elementy systemów komputerowych i telekomunikacyjnych.
kompetencje medialne – wiedza i umiejętności niezbędne do zrozumienia
przekazów medialnych oraz formatów, w których dane, informacja i wiedza
są zapisywane, przechowywane, komunikowane i prezentowane,
np. drukowane gazety, czasopisma, magazyny, transmisje radiowe i telewizyjne, telewizja kablowa, CD, DVD, telefony komórkowe, PDF, format
JPEG dla grafiki lub zdjęć.
Pojęcie kompetencji informacyjnych/edukacji informacyjnej
(ang. information literacy)
Pojęci e ko mp e ten cji inf or macy jnyc h
Istnieje kilka definicji przyjętych przez różne stowarzyszenia i autorów. AASL – prekursor w dziedzinie kształcenia kompetencji informacyjnych oraz Stowarzyszenie na
rzecz Komunikacji i Technologii w Edukacji (Association for Educational
Communications and Technologies) określają, że „kompetencje informacyjne
to umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji, kluczowa umiejętność
dla procesu uczenia się przez całe życie” (Byerly/Brodie, 1999). Na bazie tej definicji,
AASL określa że: „uczeń/student posiadający kompetencje informacyjne zdobywa
informacje w sposób efektywny, krytycznie i kompetentnie ją ocenia oraz używa
informacji kreatywnie i stosownie do potrzeb” (Byerly/Brodie, 1999). Użytkownicy
„powinni być świadomi istnienia strategii wyszukiwania informacji jak i posiadać
umiejętność krytycznego myślenia aby selekcjonować, odrzucać, syntetyzować
i prezentować informacje na nowe sposoby w celu rozwiązywania realnych
problemów” (Byerly/Brodie, 1999). Przedstawiona definicja obejmuje więcej
niż umiejętność korzystania z biblioteki czy pojedyncze umiejętności pozwalające
na wykorzystanie złożonej informacji pochodzącej z różnych źródeł w celu lepszego
rozumienia lub rozwiązywania określonych problemów” (Kuhlthau, cyt. za Stripling,
1999).
15
Ogólnie przyjęta definicja
Próby zdefiniowania terminu information literacy trwają od wielu lat. Są to najczęściej definicje bibliotekarzy lub ekspertów w dziedzinie bibliotekoznawstwa.
W definicjach tych można zauważyć więcej podobieństw aniżeli różnic
(Owusu-Ansah, 2003). Najczęściej cytowaną i używaną definicją jest ta, która
została przyjęta przez ALA, 1998: „Osoba posiadająca kompetencje informacyjne
musi być w stanie określić własne potrzeby informacyjne, zlokalizować potrzebną
informację, ocenić ją i efektywnie wykorzystać. To osoby, które nauczyły się jak
się uczyć” (s. 55-56). Potrafią się uczyć ponieważ wiedzą jak jest zorganizowana wiedza jak znaleźć informację i jak ją wykorzystywać w taki sposób aby inni mogli
uczyć się od nich (Byerly/Brodie, 1999).
„Jakąkolwiek semantykę przyjmiemy do
zdefiniowania kompetencji informacyjnych,
definicja ALA, jest sama w sobie wystarczająco szeroka aby objąć całe spektrum umiejętności informacyjnych; od tradycyjnej wiedzy Innuitów po wyszukiwarki
internetowe i prawdopodobnie będzie obowiązywać przez wiele kolejnych dekad”
(Campbell, 2004).
Kompetencje informacyjne
Pojęci e ko mp e ten cji inf or macy jnyc h
Kompetentny obywatel, czy to uczeń/student, czy też
specjalista w danej dziedzinie, umie rozpoznać swoje
potrzeby informacyjne, potrafi lokalizować, wyszukiwać, uzyskiwać, oceniać, organizować i wykorzystywać informacje. Osoba posiadająca kompetencje
informacyjne wie jak korzystać ze świata wiedzy
oraz jak przenieść doświadczenie innych na własny
grunt. Osoba ta potrafi, wg Mackenziego:
„Poszukiwać:
umiejętnie lokalizować odpowiednią
i selekcjonować wyniki wyszukiwań,
Osoba posiadająca kompetencje
informacyjne musi być
w stanie określić własne potrzeby
informacyjne, zlokalizować
potrzebną informację, ocenić ją
i efektywnie wykorzystać.
To osoby, które nauczyły się
jak się uczyć
informację,
odsiewać,
sortować
Interpretować:
umiejętnie przekładać
i rozumienie,
dane
i
Generować nowe pomysły:
rozwijać nowe pomysły/hipotezy”
16
informację
na
wiedzę,
spostrzeżenia
Przedsięwzięcia biblioteczne przyczyniające się do rozwoju kompetencji
informacyjnych
Istnieje kilka terminów, które wchodzą w skład lub nawiązują do pojęcia
kompetencji informacyjnych. Każdy z nich w jakiś sposób różni się znaczeniowo, jak
również charakteryzuje odrębne typy umiejętności, poziom, kategorię nauki i metody
nauczania. Pojęcie kompetencji informacyjnych przeszło ewolucję, wychodząc poza szkolenia biblioteczne do dzisiejszej koncepcji edukacji informacyjnej. Szkolenia biblioteczne kładą nacisk na przygotowanie do wyszukiwania zbiorów bibliotecznych,
natomiast edukacja informacyjna skupia się na strategiach informacyjnych, w myśl innej koncepcji
edukacja informacyjna jest wykorzystywana do objaśnienia procesu wyszukiwania informacji oraz korzystania z niej. Innymi słowy, edukacja informacyjna koncentruje się raczej na wykorzystywaniu
informacji aniżeli umiejętnościach jej wyszukiwania,
tj. uczniowie/studenci muszą rozwijać swoje kompetencje informacyjne aby efektywniej się uczyć. Oto wybrane terminy związane
z pojęciem edukacji informacyjnej (w słowniku znajdują się dodatkowe definicje):
biegłość informacyjna – zaawansowany poziom kompetencji informacyjnych,
szkolenie/przysposobienie
korzystania z biblioteki,
biblioteczne
szkolenie
w
instruction),
wyszukiwania
zakresie
–
skupia
informacji
się
na
umiejętności
(ang.
bibliographic
Pojęci e ko mp e ten cji inf or macy jnyc h
edukacja użytkowników – całościowe podejście w zakresie nauczania
użytkowników w jaki sposób zdobyć informację,
kompetencje informacyjne – złożone umiejętności i cele osiągane drogą
edukacji informacyjnej,
umiejętności informacyjne,
rozwijanie umiejętności informacyjnych – proces kształcenia umiejętności
informacyjnych.
17
Schemat 1. Koncepcja information literacy
Pojęci e ko mp e ten cji inf or macy jnyc h
Podejście konstruktywistyczne
Umiejętność korzystania z biblioteki nie jest równoznaczna z umiejętnością
zdobywania informacji, nastawioną na myślenie na wyższym poziomie niezbędnym
do oceny, interpretacji i wykorzystania informacji. Metody nauczania wykorzystywane w procesie uczenia przez całe życie oraz teorie edukacyjne mają wpływ
na edukację informacyjną. Podejście konstruktywistyczne skupia się na zaangażowaniu uczniów/studentów w wykorzystywanie informacji do rozwiązywaniu
problemów, a więc w tworzenie nowej wiedzy poprzez aktywne dochodzenie do
wniosków, zamiast uczenia się na pamięć faktów zaprezentowanych podczas
wykładów. Takie podejście pedagogiczne, gdzie wymagane są kompetencje
informacyjne, sprzyja lepszemu przygotowaniu uczniów/studentów do uczenia się.
Z drugiej strony, edukacja informacyjna bazuje lub powinna bazować na uczeniu się
w oparciu o źródła, odkrywaniu informacji oraz na uczeniu w oparciu o badanie
i rozwiązywanie problemów. Podstawową kwestią jest próba stania się „uczonym
pedagogiem” wykorzystującym rozmaite, właściwe podejścia dla osiągnięcia
zamierzonych celów dydaktycznych, a także dla włączenia uczniów/studentów
w proces dokonywania oceny oraz poznania tak wielu stylów uczenia się,
jak to tylko możliwe (Walton, 2004). To potrójne podejście jest wspomniane przez
Bligha (1998, s. 5).
18
Tłumaczenie terminu
Tłumaczenie terminu information literacy z języka angielskiego na inne języki jest
trudne, tak więc specjaliści od informacji z różnych krajów powinni rozważyć, które
słowa przekazują właściwe rozumienie aby uniknąć sytuacji, w której zaproponowany termin nie zostanie zaakceptowany przez społeczność. W języku
hiszpańskim, dosłowne tłumaczenie information literacy jest silnie związane
z tradycyjnym rozumieniem słowa literacy, jako piśmienności. Nauczyciele i wykładowcy wyjątkowo nie lubią tego pojęcia, jako że kojarzy się ono „raczej” z prostymi
umiejętnościami czytania i pisania. Najbardziej popularnym terminem jest
‘Desarrollo de habilidades informativas (DHI)’ / Rozwijanie umiejętności informacyjnych. Pojęcie to wyraźnie odnosi się do edukacji informacyjnej. Podobne wyzwanie semantyczne występuje w języku francuskim, gdzie nadal nie dokonano wyboru
odpowiedniego sformułowania. W większości krajów używa się dosłownego
tłumaczenia literacy (piśmienność, alfabetyzm, alfabetyzacja), ale w niektórych
zastępuje się to pojęcie słowem competency (kompetencje).
Bibliografia rozdziału
American Association of School Librarians i Association for Educational
Communications and Technology. (1998). Information Power: Building
Partnerships for Learning. Chicago: American Library Association.
Pojęci e ko mp e ten cji inf or macy jnyc h
Bawden, D. (2001). Information and Digital Literacies: A Review of Concepts. Journal
of Documentation, 57, 218-259.
Behrens, S. J. (1994, April). A Conceptual Analysis and Historical Overview of
Information Literacy. College and Research Libraries, 55 (4), 309-322.
Bligh, D. A. (2000). What’s the Use of Lectures? W: G. Gibbs (Red.), Teaching in
Higher Education: Theory and Evidence (s. 346). San Francisco: Jossey-Bass
Publishers.
Bruce, C. S. (1997). The Seven Faces of Information Literacy. Adelaide: Auslib Press.
Bruce, C. S., Candy, P. i Klaus, H. (Red.) (2000). Information Literacy Around the
World: Advances in Programs and Research. Wagga Wagga, N.S.W. : Centre for
Information Studies, Charles Sturt University.
Byerly, G. i Brodie, C. S. (1999). Information literacy skills models: defining the
choices. W B. K. Stripling (Red.), Learning and libraries in an information age:
Principles and practice (s. 54-82), Englewood: Littleton: Libraries Unlimited.
st
th
Campbell, S. (2004). Defining Information Literacy in the 21 century. IFLA 70 .
Pozyskano 21 września 2004, z
http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/059eCampbell.pdf
19
Case, D. (2002). Looking for Information: A Survey of Research on Information
Seeking. Needs and Behavior. New York: Academic Press.
Chambers English Dictionary (9 wyd.) (2003). Cambridge: Cambridge University
Press.
Dibble, M. (2004). Directory of Online Resources for Information Literacy: Definitions
of Information Literacy and Related Terms. Pozyskano 27 lipca 2004, z
http://www.lib.usf.edu/ref/doril/definitions.html
Horton, F., Jr. (2004). Comments on International Guidelines on Information Literacy.
(korespondencja prywatna), Washington, DC.
Humes, B. (2004). Understanding Information Literacy. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.ed.gov/pubs/UnderLit/index.html
Information Literacy: Definitions and Models. (2004). Pozyskano 21 września 2004, z
http://dis.shef.ac.uk/literacy/definitions.htm
Kuhlthau, C. C. (1999). Literacy and Learning for the Information Age. W: K. B.
Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information Age: Principles and
Practice. Littleton: Libraries Unlimited.
McKenzie, J. (1997). Filling the Tool Box: Classroom Strategies to Engender Student
Questioning. Pozyskano 5 listopada 1998, z
http://fromnowon.org/toolbox.html#Class
Pojęci e ko mp e ten cji inf or macy jnyc h
Owusu-Ansah, E. (2003). Information Literacy and the Academic Library: a Critical
Look at a Concept and the Controversies Surrounding It. The Journal of
Academic Librarianship, 29, 219-230.
Peterson, P. L. i Clark, C. M. (1978). Teachers´ reports of their cognitive processes
during Teaching. American Educational Research Journal, 15 (4), 555-565.
Rader, H. (2002). Information Literacy 1973-2002: A Selected Literature Review.
Library Trends, 51(1), 242-259.
Siitonen, L. (2004). Information Literacy: Gaps Between Concepts and Applications.
Pozyskano 26 lipca 2004, z http://archive.ifla.org/IV/ifla62/62-siil.htm
Walton, G. (2004, listopad). Comments on the draft International guidelines on
Information Literacy produced for IFLA. (korespondencja prywatna). Stoke-onTrent, England.
20
2
Rozdział
Kompetencje informacyjne
i uczenie się przez całe życie
We współpracy z Forestem Woody Hortonem, Jr.
Kompetencje informacyjne pozostają w silnym związku z procesem uczenia się przez
całe życie. Ma to kluczowe znaczenie dla każdego człowieka, organizacji, instytucji
czy kraju, zainteresowanego osiągnięciem sukcesu w erze społeczeństwa informacyjnego. Idealnie byłoby połączyć te dwa współczesne paradygmaty, aby funkcjonowały w sposób symbiotyczny i synergiczny, jeśli ludzie i instytucje mają przetrwać
i konkurować z dobrymi wynikami w 21 wieku i później.
Wzajemne relacje powyższych koncepcji
Automotywacja oraz samodzielne wyznaczanie kierunków. Żadna z koncepcji nie
wymaga oficjalnego wsparcia z zewnątrz (np. przez osoby lub instytucje),
aczkolwiek porada lub wsparcie przyjaciela, mentora lub trenera mogą być
przydatne.
Samodoskonalenie i rozwój. Przygotowanie jednoKompetencje informacyjne
stki do tego, aby była ona w stanie sama sobie
pozostają w silnym związku
poradzić, niezależnie od swojego wieku, statusu
z procesem uczenia się przez
społecznego i ekonomicznego, roli lub miejsca
całe życie. Ma to kluczowe
w społeczeństwie, płci, rasy, religii czy pochodzenia.
znaczenie dla każdego
Samoaktywizacja i aktualizacja. Im wyższe komczłowieka, organizacji, instytucji
petencje informacyjne i dłuższe stosowanie ich
w praktyce, tym bardziej światły człowiek, zwłaszcza
czy kraju, zainteresowanego
jeśli kompetencje (aktualizacja wiedzy i umieosiągnięciem sukcesu w erze
jętności) są rozwijane i wykorzystywane przez całe
społeczeństwa informacyjnego
życie.
21
Ko mpe tenc je i nfo rmacy jne i ucz eni e się pr zez c ałe życ ie
Obie koncepcje łączy:
Teoretycznie jedna osoba może dążyć do osiągnięcia wysokich kompetencji
informacyjnych, ale nie nieustannie przez całe życie. Inna osoba natomiast może być
ukierunkowana na uczenie się przez całe życie, nie nabywając uprzednio kompetencji
informacyjnych. Żadna z opisanych ścieżek, jeśli występują one oddzielnie, nie wykorzystuje pełnego potencjału człowieka do „uczenia się jak się uczyć”.
Kompetencje informacyjne i uczenie się przez całe życie
Połączone razem kompetencje informacyjne i uczenie się przez całe życie w istotnym
stopniu polepszają:
zestaw możliwości i opcji, jakie otwierają się przed człowiekiem w różnych
obszarach życia (osobistym, rodzinnym i społecznym),
jakość i użyteczność edukacji, zarówno formalnej (edukacji szkolnej
przygotowującej do wykonywania zawodu), jak i nieformalnej, związanej
z wykonywanym zawodem lub podwyższaniem kwalifikacji,
perspektywy znalezienia i utrzymania satysfakcjonującej pracy oraz szybkiego
awansu, z którym wiążą się odpowiednie profity, a także umiejętność
podejmowania korzystnych finansowo decyzji biznesowych,
efektywne uczestnictwo człowieka w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym, zarówno na poziomie lokalnym jak i na wyższych poziomach,
oraz jego zdolność do określenia i spełniania swoich zawodowych celów
i aspiracji.
Ko mpe tenc je i nfo rmacy jne i ucz eni e się pr zez c ałe życ ie
Kompetencje informacyjne to zestaw umiejętności, które można wytrenować
Obejmują one podejście do procesu uczenia się, korzystania z narzędzi takich
jak tutoriale on-line, rozmaitych technik pracy grupowej, a także metod komunikacji
z trenerem oraz korzystania ze wsparcia.
W przeciwieństwie do kompetencji informacyjnych, uczenie się przez całe życie
stanowi dobry nawyk, który musi być
wpojony i któremu powinno towarzyszyć
pozytywne nastawienie. Potrzeba zmiany
oraz ciekawość świata i żądza wiedzy
sprzyjają uczeniu się przez całe życie.
22
Schemat 2. Kompetencje informacyjne i uczenie się przez całe życie
Biblioteki i bibliotekarze jako partnerzy w zespołach ds. edukacji informacyjnej
i uczenia się przez całe życie
Ko mpe tenc je i nfo rmacy jne i ucz eni e się pr zez c ałe życ ie
Niniejsza publikacja to dokument IFLA, nie ma więc wątpliwości, że dotyczy ona
bibliotek i bibliotekarzy. Jednakże programy edukacji informacyjnej lub wspierania
procesu uczenia się przez całe życie nie muszą być realizowane wyłącznie przez
bibliotekarzy w bibliotekach. Za to wielkie przedsięwzięcie odpowiadają wszyscy
uczestnicy procesu edukacji: nauczyciele/wykładowcy, rodzice, uczniowie/studenci
oraz społeczeństwo. Konieczne zatem jest stworzenie zespołu i znalezienie partnerów,
którzy będą współpracować z bibliotekarzami. Na przykład, w szkolnej bibliotece
zespół mógłby składać się z jednego lub więcej nauczycieli, zewnętrznego eksperta,
szkolnego doradcy i być może innych osób. W bibliotece publicznej współpraca
będzie wyglądać inaczej.
Biblioteki i bibliotekarze jako inicjatorzy zmian w zakresie edukacji informacyjnej
Edukacja informacyjna jest ważna również poza obszarem bibliotek i bibliotekarstwa. Zatem bibliotekarze mogą być inicjatorami zmian, pomagając wdrażać
politykę, programy i projekty edukacji informacyjnej na różnych obszarach. Mogą
oni występować w roli ekspertów. Nie powinni przy tym obawiać się oferować
swojej pomocy w innych aniżeli bibliotekarskie obszarach. Na przykład, w kontekście
prywatnego biznesu, kompetencje informacyjne/uczenie się przez całe życie są ważne
dla firmy. W tym wypadku, wychodzą więc poza kontekst biblioteki, jako że nie
dotyczą tylko bibliotekarzy i pracowników informacji. Bibliotekarze mogą występować tu w roli konsultantów, aby pomóc różnym działom firmy rozwinąć ich
własne programy edukacji informacyjnej. To samo dotyczy instytucji rządowych na
wszystkich jej szczeblach.
23
Mała lub duża, twoja biblioteka odgrywa rolę w edukacji informacyjnej
Niezależnie od zasobów i rozmiarów, biblioteka odgrywa ważną rolę w instytucjonalnych programach edukacji informacyjnej,
niekiedy jako prekursor zmian. Bibliotekarze
i inni eksperci ds. informacji powinni promować oraz realizować programy edukacji
informacyjnej, ponieważ biblioteka lub centrum informacji to:
repozytorium wiedzy,
zbiór informacji w różnych formatach,
centrum z bibliotekarzami, będącymi ekspertami w zakresie informacji,
instytucja z przestrzenią do nauki,
miejsce interakcji pomiędzy uczącymi się rówieśnikami i zespołami,
przestrzeń uspołeczniania wiedzy,
miejsce, gdzie można uzyskać poradę i informację od ekspertów,
centrum z dostępem do komputera, gdzie możliwe jest przetwarzanie i transfer
wiedzy,
Ko mpe tenc je i nfo rmacy jne i ucz eni e się pr zez c ałe życ ie
punkt dostępu do Internetu, świata informacji.
Zintegrowanie edukacji informacyjnej z programami nauczania jest jedną
z możliwości
Sformalizowanie programów edukacji informacyjnej oraz uczenia się przez całe życie
jest tylko jednym z potencjalnych rozwiązań. Równie ważne są inne inicjatywy,
polegające na opracowaniu i implementacji:
założeń i zasad,
strategii,
programów,
projektów pilotażowych,
modeli,
warsztatów,
wykładów,
podręczników,
sesji typu „burza mózgów”,
technik, narzędzi, metod.
24
Podsumowując
Istnieje cała gama sposobów wspomagających
proces wdrażania information literacy, którym
kadra zarządzająca może nadać odpowiedni
priorytet.
Bibliografia rozdziału
Bundy, A. (2002). Essential Connections: School and Public Libraries for Lifelong
Learning. Australian Library Journal, 51, 47-70.
Candy, P. (2002). Lifelong Learning and Information Literacy. Pozyskano 20
października 2004, z
http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/candy-fullpaper.pdf
Ko mpe tenc je i nfo rmacy jne i ucz eni e się pr zez c ałe życ ie
Case, D. (2002). Looking for Information: A Survey of Research on Information
Seeking, Needs and Behavior. New York: Academic Press.
Ford, N. (2003). Towards a Model of Learning for Educational Informatics. Journal of
Documentation, 60, 183-225.
Hancock, V. E. (2004). Information Literacy for Lifelong Learning. Pozyskano 21
października 2004, z http://www.libraryinstruction.com/informationliteracy.html
Hepworth, M. (2004). A Framework for Understanding User Requirements for an
Information Service: Defining the Needs of Informal Careers. Journal of the
American Society of Information Science and Technology, 55, 695-708.
Hiscock, J. i Marriott, P. (2003). A Happy Partnership Using an Information Portal to
Integrate Information Literacy Skills into an Undergraduate Foundation
Course. Australian Academic and Research Libraries, 34, 32-41.
Kapitzke, C. (2003). Information Literacy: A Positivist Epistemology and a Politics of
Outformation. Educational Theory, 53(1), 37-53.
Langford, L. (2001). Critical Literacy: A Building Block Towards the Information
Literate School Community. Teacher Librarian, 28, 18-21.
25
Mednick, M. (2002). Information Literacy: The New Challenge. California.
Nimon, M. (2002). Developing Lifelong Learners: Controversy and the Educative
Role of the Academic Librarian. Australian Academic and Research Libraries, 33,
14-24.
Ko mpe tenc je i nfo rmacy jne i ucz eni e się pr zez c ałe życ ie
Pappas, M. i Tepe, A. (2002). Pathways to Knowledge and Inquiry Learning.
Colorado.
26
3
Rozdział
Międzynarodowe standardy
Ta część zawiera projekty standardów edukacji informacyjnej dla międzynarodowego środowiska bibliotekarskiego skupionego wokół IFLA. Są to kluczowe
elementy Wytycznych. W poszczególnych organizacjach i krajach standardy mogą
być wdrażane w niezmienionej postaci, ale, w miarę możliwości, powinny być
dostosowane do lokalnych potrzeb.
Struktura standardów
Mi ę dzyn aro do we s tandardy
Standardy edukacji informacyjnej dla efektywnego
uczenia się zawierają trzy podstawowe elementy:
pozyskiwanie, ocenę i wykorzystanie informacji.
Te kluczowe punkty znajdują się w większości
standardów
tworzonych
przez organizacje
bibliotekarskie takie jak AASL, ACRL, SCONUL
oraz ANZIIL, rozwijanych następnie na forum
innych krajów (jak np. w Meksyku) czy lokalnie
przez pojedynczych nauczycieli (Byerly/Brodie,
1999; Kuhlthau, cyt. za Stripling, 1999). Standardy
edukacji informacyjnej IFLA czerpią z międzynarodowych doświadczeń, co zostało
dokładnie opisane w bibliografii umieszczonej na końcu tego dokumentu.
27
Standardy IFLA uszeregowano według trzech, wymienionych wcześniej części
(kompetencji informacyjnych):
A. POZYSKIWANIE INFORMACJI. Użytkownik sprawnie i skutecznie pozyskuje
informacje.
1. Definiowanie i wyrażanie potrzeby informacyjnej. Użytkownik:
rozpoznaje lub precyzuje potrzebę informacji,
decyduje się na podjęcie działania w celu zdobycia informacji,
uściśla i artykułuje swoje potrzeby informacyjne,
rozpoczyna poszukiwanie informacji.
2. Lokalizowanie informacji. Użytkownik:
identyfikuje potencjalne źródła informacji i ocenia je,
opracowuje strategię wyszukiwania,
dociera do wybranych źródeł informacji,
selekcjonuje i pobiera zlokalizowane w tych źródłach informacje.
B. OCENA INFORMACJI. Użytkownik krytycznie i kompetentnie ocenia informacje.
1. Ocena informacji. Użytkownik:
analizuje, wartościuje i wybiera informacje,
uogólnia i interpretuje informacje,
wybiera i syntetyzuje informacje,
ocenia trafność i użyteczność pozyskanych informacji.
Mi ę dzyn aro do we s tandardy
2. Organizacja informacji. Użytkownik:
porządkuje i klasyfikuje informacje,
grupuje i porządkuje pozyskane informacje,
rozstrzyga, które informacje najlepiej odpowiadają danej potrzebie i są
najbardziej przydatne.
C. ZASTOSOWANIE INFORMACJI. Użytkownik twórczo i we właściwy sposób
wykorzystuje informacje.
1. Zastosowanie informacji. Użytkownik:
odnajduje nowe sposoby prezentacji informacji,
wdraża pozyskane informacje,
włącza nowe informacje do swojego dotychczasowego zasobu wiedzy,
prezentuje „produkt informacyjny” (czyli odpowiednio przetworzone
informacje).
2. Komunikacja i etyczne wykorzystanie informacji. Użytkownik:
rozumie potrzebę etycznego korzystania z informacji,
szanuje normy prawne dotyczące korzystania z informacji,
rozpowszechnia zdobytą wiedzę z poszanowaniem prawa autorskiego,
stosuje odpowiednie standardy cytowania.
28
Schemat 3. Kompetencje informacyjne
Edukacja informacyjna
Mi ę dzyn aro do we s tandardy
Podsumowując - edukacja informacyjna obejmuje zarówno wiedzę jak i umiejętności
niezbędne do prawidłowej identyfikacji informacji potrzebnych do podjęcia określonego działania lub rozwiązania problemu. Składają się na nie: (1) wydajne
poszukiwanie; (2) organizacja i porządkowanie; (3) interpretacja i analiza już
w momencie odnalezienia i pozyskania informacji (np. pobrania ze źródła); (4) ocena
trafności i wiarygodności informacji; (5) etyczne cytowanie źródeł informacji,
a w razie potrzeby prezentowanie innym wyników analizy i interpretacji informacji
oraz (6) wykorzystanie jej do osiągnięcia właściwych rezultatów podjętych działań.
Edukacja informacyjna bywa niekiedy także łączona z terminem ‘myślenie krytyczne’
albo ‘nauka uczenia się’. Tradycyjnie (w krajach anglosaskich – przyp. tłum.)
szkolenia z edukacji informacyjnej obejmujące uczniów i studentów odbywają się
w bibliotekach szkolnych i centrach multimedialnych. Obecnie, coraz częściej, tego
typu szkolenia są kierowane też do aktywnych zawodowo dorosłych, zarówno
w ramach edukacji tradycyjnej, jak i szkoleń komercyjnych czy kształcenia
ustawicznego.
Nie należy brać za pewnik, że ludzie posiadają potrzebne umiejętności i potrafią
dokonywać mądrych wyborów. Należy podkreślić, że posiadanie potrzeb informacyjnych niekoniecznie przekłada się na posiadanie wystarczającej motywacji do
odnalezienia informacji (Case, 2002; Ford, 2004; Wilson, 1999; Hepworth, 2004).
29
Według Waltona (rozmowa autora z 2004 r.), często przyjmuje się, że osoby, które już
odnalazły informacje zachowają się racjonalnie i wybiorą najlepsze z nich. Wyniki
badań wskazują jednak, że w rzeczywistości tak nie jest. Co więcej, szczególnie
w odniesieniu do uczniów/studentów, trzeba zdać sobie sprawę, że nie kojarzą oni
listy lektur ze schematami odnajdywania informacji. W celu poszukiwania informacji
obierają oni inne drogi – na przykład w bezpośrednich kontaktach z innymi
uczniami/studentami dzielą się wcześniej posiadaną oraz świeżo pozyskaną wiedzą.
Konstruktywistyczna teoria kształcenia zachęca do takich typów wymiany informacji
(praca grupowa, kontakty bezpośrednie lub przez Internet) i to także powinno zostać
uwzględnione przy opracowywaniu standardów edukacji informacyjnej.
Bibliografia rozdziału
Association of College and Research Libraries. (2004, luty). Information Literacy
Competency Standards for Higher Education. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm
Bundy, A. (2004). Australian and New Zealand Information Literacy Framework:
Principles, Standards and Practice. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.caul.edu.au/content/upload/files/infoliteracy/InfoLiteracyFramework.pdf
Mi ę dzyn aro do we s tandardy
Byerly, G. i Brodie, C. S. (1999). Information Literacy Skills Models: Defining the
Choices. W: B. K. Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information Age:
Principles and Practice (s. 54-82). Englewood: Littleton: Libraries Unlimited.
Cortés, J., González, D., Lau, J., Moya, A. L., Quijano, A., Rovalo, L. i Souto, S. (2002).
Normas sobre alfabetización informativa en educación superior. Juárez: México:
UACJ. Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://bivir.uacj.mx/dhi/DocumentosBasicos/Default.htm
Dibble, M. (2004). Directory of Online Resources for Information Literacy: Information
Literacy Standards. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.lib.usf.edu/ref/doril/standard.html
Information Literacy Standards. (2001). Pozyskano 27 lipca 2004, z
http://www.caul.edu.au/cauldoc/InfoLitStandards2001.doc
Kuhlthau, C. C. (1999). Literacy and Learning for the Information Age. W: B. K.
Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information Age: Principles and
Practice. Littleton: Libraries Unlimited.
Society of College, National and University Libraries. (2001). The Seven Pillars of
Higher Education. London: Society of College, National and University
Libraries.
Walton, G. (2004, listopad). Comments on the Draft International Guidelines on
Information Literacy Produced for IFLA. (korespondencja prywatna). Stoke-onTrent, England.
30
4
Rozdział
Zaangażowanie instytucjonalne
Pełny sukces wdrożenia programu edukacji informacyjnej uzależniony jest od
zaangażowania na poziomie instytucjonalnym. Niestety, takie zaangażowanie nie
zawsze jest obecne na najwyższych szczeblach zarządzania instytucją. Dlatego ważne jest, aby bibliotekarze
poświęcili czas na stworzenie właściwych strategii
w celu uzyskania poparcia przełożonych i przekonania
ich o korzyściach płynących z edukacji informacyjnej.
Przydatne przy wdrażaniu edukacji informacyjnej
i przekonywaniu zarządzających może być zapoznanie
się z wytycznymi, proponowanymi ACRL (2004)
czy Byerly’a i Brodiego (1999):
Z aangaż owanie i ns ty tuc jo naln e
Główne działania
dostosować lub przyjąć międzynarodowe standardy edukacji informacyjnej,
określić program edukacji informacyjnej, który będzie najlepszy dla konkretnej instytucji,
dostosować lub zaprojektować program w oparciu o doświadczenia krajowe
i międzynarodowe,
określić, co jest wymagane do realizacji programu,
zakładając, że proces wdrażania edukacji informacyjnej nie jest linearny,
można pomijać pewne etapy lub zmieniać ich kolejność,
opracować plan strategiczny, zawierający cele i działania, (szczegóły:
zob. Rozdział 5),
zaangażować w proces planowania wszystkie zainteresowane strony: zespół
biblioteki, przedstawicieli szkół/wydziałów, przedstawicieli administracji
oraz osobę/osoby uprawnione do podejmowania ostatecznych decyzji na poziomie instytucjonalnym.
31
Zmiana strategii
Opór wobec zmian jest wpisany w ludzką naturę, ale bibliotekarze powinni dobrze
poznać przeszkody, aby umieć je pokonać. Według Waltona (rozmowa autora w listopadzie 2004), głównym problemem biblioGłównym problemem bibliotekarzy
tekarzy jest to, że prowadząc szkolenia, zbyt często
jest to, że prowadząc szkolenia,
koncentrują się na oferowanych zasobach, a nie na
zbyt często koncentrują się
programie nauczania ze szczególnym naciskiem na
potrzeby uczniów/studentów. Ponadto, bibliona oferowanych zasobach,
tekarze powinni orientować się, jakie zajęcia
a nie na programie nauczania
kształtujące kompetencje informacyjne (nieze szczególnym naciskiem
koniecznie określane tą nazwą) są realizowane na
na potrzeby uczniów/studentów
lekcjach/zajęciach w ramach programu nauczania.
Peterson (1978) przedstawił następujące zalecenia, które bibliotekarze mogą
uwzględnić, przygotowując pole współpracy:
zmiany w metodach nauczania są trudniejsze do wprowadzenia niż zmiany
w programie nauczania lub w administracji,
jeśli zmiana wymaga od nauczycieli rezygnacji z dotychczasowych praktyk
pedagogicznych, sukces jest mało prawdopodobny,
jeśli wymagane jest przekwalifikowanie, sukces działań może być zagrożony,
chyba że bodźce do przekwalifikowania będą wystarczająco silne,
Z aangaż owanie i ns ty tuc jo naln e
wysiłki zmierzające do zmiany programu nauczania przez dodanie lub integrowanie danych treści są szczególnie narażone na ryzyko niepowodzenia,
koszt zmian jest znaczącym czynnikiem branym pod uwagę przy ustalaniu
trwałości zmiany,
jeśli zmiana wiąże się z obciążeniem personelu szkoły lub wymaga znacznego
zaangażowania w uczenie się nowych danych i trybu działania, mało
prawdopodobne, aby przedsięwzięcie się powiodło,
metoda wprowadzania minimalnych zmian ma największe szanse na
akceptację,
bibliotekarze muszą wziąć na siebie większą część pracy, zanim nauczyciele
dostrzegą korzyści ze współpracy,
wspólne działania nie powinny być postrzegane jako trudne do osiągnięcia,
współpraca z biblioteką powinna być postrzegana przez nauczycieli/
wykładowców jako kluczowa dla osiągnięcia sukcesu,
korzyści z wprowadzenia zmian powinny być wyraźnie jasne dla uczestników
projektu,
bibliotekarze powinni otrzymać wsparcie podczas budowy projektu.
32
Podział zarządzania
określenie zadań i ich podział między bibliotekarzy,
zabieganie o włączenie założeń edukacji informacyjnej do kluczowych dokumentów instytucjonalnych, takich jak: misja, plan działania/plan strategiczny
oraz odpowiednich dokumentów programowych,
przekonanie władz do pozyskiwania odpowiednich środków finansowych na
zatrudnianie pracowników biblioteki, zakup urządzeń, doszkalanie personelu
oraz opracowywanie projektów,
docenienie współpracy wszystkich zaangażowanych stron,
raportowanie partnerom i rozpowszechnianie informacji dotyczących wzrastającej rozpoznawalności edukacji informacyjnej, uzyskiwanej dzięki
podjętym działaniom.
Kultura instytucjonalna
analiza strategii, zasobów ludzkich i budżetu własnej instytucji i otaczającego
ją środowiska edukacyjnego,
określenie stylu organizacji pracy własnej instytucji,
wzięcie na siebie głównej roli w budowaniu partnerstwa nauki,
Z aangaż owanie i ns ty tuc jo naln e
zapoczątkowanie współpracy z nauczycielami/wykładowcami, innymi bibliotekarzami, specjalistami IT, administracją oraz twórcami programów
nauczania.
Wyzwania przed jakimi trzeba stanąć i wiążące się z nimi potencjalne trudności
należy być przygotowanym na przeszkody w postaci ograniczonych
możliwości sprzętowych lub niewystarczających zasobów finansowych
czy ludzkich,
trzeba mieć na uwadze, że niektórzy zarządzający mogą z góry odrzucić
lub zignorować korzyści wynikające z edukacji informacyjnej,
należy nastawić się na działanie zarówno spotykające się z pozytywną,
jak i z negatywną lub obojętną reakcją nauczycieli/wykładowców
prowadząc współpracę wewnątrz instytucjonalną, trzeba polegać na nowych
technologiach,
dobrze jest zabiegać o wsparcie ze strony środowiska edukacyjnego –
uczniów/studentów, nauczycieli/wykładowców, administracji, członków
innych instytucji.
33
Z aangaż owanie i ns ty tuc jo naln e
Schemat 4. Angażowanie instytucji
Bibliografia rodziału
Association of College and Research Libraries. (2004, lipiec). Information Literacy in
Action. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/acrlinfolit/infolitresources/infolitinaction/i
nfolitaction.htm
Byerly, G. i Brodie, C. S. (1999). Information literacy skills models: defining the
choices. W: B. K. Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information Age:
Principles and Practice (s. 54-82). Littleton: Libraries Unlimited.
Peterson, P. L. i Clark, C. M. (1978). Teachers reports of their cognitive processes
during teaching. American Educational Research Journal, 15 (4), 555-565.
Walton, G. (2004, listopad). Comments on the Draft International Guidelines
on Information Literacy Produced for IFLA. (korespondencja prywatna).
Stoke-on-Trent, England.
34
5
Rozdział
Plan działania
Pl an dzi ałan i a
Aby stworzyć program edukacji informacyjnej, należy działać zgodnie z planem,
który będzie pomocny w zdefiniowaniu celów oraz sposobu ich osiągnięcia. Każda
instytucja, a nawet osoba planuje działania w inny, charakterystyczny dla siebie
sposób. Dlatego też przygotowywanie planu działania
należy rozpocząć od określenia modelu planowania
typowego dla danej instytucji. Ważne, by pracować
zgodnie z planem, który odpowiadać będzie temu
modelowi. Innymi słowy, plan działania można
stworzyć, określając: zadania do realizacji, cele, ich
uzasadnienie, oszacowanie potrzeb oraz nakreślenie
budżetu. Być może zajdzie też potrzeba, by wypracować
dokładniejszy plan na wzór tych, które omówione są
w kolejnych rozdziałach. Niemniej jednak, ważne jest
by stworzyć taki plan działania, który najpełniej będzie
odpowiadał potrzebom danej instytucji.
Planowanie: pierwszy krok w stronę edukacji informacyjnej
Plan działania jest doskonałym narzędziem, dzięki któremu można uzyskać ze strony
społeczności lokalnej oraz przełożonych wsparcie dla działań zmierzających do podniesienia poziomu kompetencji informacyjnych. Jeśli czas
Plan działania jest doskonałym
na to pozwala, ustalając etapy planowania można posłużyć
się podręcznikiem zarządzania i zaadaptować na potrzeby
narzędziem, dzięki któremu
swojego działania. Zalecana strategia opracowywania
można uzyskać ze strony
planu działania zakłada włączenie w prace pracowników
biblioteki oraz przedstawicieli poszczególnych grup użytkospołeczności lokalnej
wników: nauczycieli/wykładowców, uczniów/studentów
oraz przełożonych wsparcie
oraz przedstawicieli władz szkoły lub uczelni. Idealnym
rozwiązaniem jest zbudowanie planu w porozumieniu
dla działań zmierzających do
oraz przy wkładzie wszystkich zainteresowanych.
podniesienia poziomu
kompetencji informacyjnych
35
Poniżej omówiono elementy najczęściej wchodzące w skład planu działania:
Misja
W tej części powinny zostać zaprezentowane cele oraz zadania planu działania w zakresie kształcenia kompetencji informacyjnych. Należy w tym miejscu unikać wyjaśniania, w jaki sposób misja ma zostać zrealizowana. Opis misji:
zawiera stosowaną w danej instytucji definicję edukacji informacyjnej,
jest adekwatny do polityki biblioteki prowadzonej w zakresie edukacji
informacyjnej,
nawiązuje do misji danej instytucji lub biblioteki,
raczej mówi o tym, „co” niż „jak” lub „dlaczego”,
uwzględnia udział różnych członków społeczności: bibliotekarzy, nauczycieli/
wykładowców, pracowników i przedstawicieli administracji.
Wizja
W wizji powinno zostać określone, czym program ma skutkować w przyszłości,
w zależności od tego czy przyjęto krótko-, średnio- czy długoletnią perspektywę:
1, 3 lub 5 lat. Wizja powinna:
zawierać oczekiwane długofalowe skutki programu na rzecz edukacji
informacyjnej,
Pl an dzi ałan i a
być sformułowana w prostym i przejrzystym języku,
bardziej podkreślać rezultaty same w sobie, niż to „jak” i „dlaczego” powinny
zostać one osiągnięte.
Uzasadnienie
Uzasadnienie programu zawiera przyczyny, potrzeby oraz korzyści zbudowania
programu w zakresie edukacji informacyjnej. Ta część może zająć stronę lub więcej.
Kluczowe jest przekonanie o zasadności stworzenia programu na rzecz edukacji
informacyjnej. Uzasadnienie zazwyczaj zawiera:
wyzwania związane z edukacją informacyjną, jakie stoją przed użytkownikami (np. jakie umiejętności będą kształcone),
jakościowe wykorzystywanie informacji przez potencjalnych i rzeczywistych
użytkowników,
korzyści wynikające z procesu kształcenia zarówno dla użytkowników indywidualnych jak i dla samej instytucji,
dane statystyczne będące poparciem argumentacji.
36
Schemat 5. Plan działania
Analiza mocnych i słabych stron
Pl an dzi ałan i a
Ta część zawiera krótką analizę możliwości przeprowadzenia programu edukacji
informacyjnej przez bibliotekę. Powinna ona zawierać:
listę wszystkich pozytywnych elementów mogących przyczynić się do powodzenia programu,
analizę zasobów ludzkich, ekonomicznych oraz wyposażenia biblioteki,
wyzwania, przed którymi biblioteka może stanąć, dążąc do kształtowania
programu edukacji informacyjnej - wymienione na osobnej liście,
ocenę słabości w odniesieniu do zasobów ludzkich, ekonomicznych i wyposażenia biblioteki w odniesieniu do programu na rzecz kompetencji
informacyjnych.
Całość powinna zostać opisana w pozytywny sposób, podkreślający przekonanie,
że problemy mogą stworzyć okoliczności do rozwoju.
37
Diagnoza środowiska
Powinna zawierać analizę wszystkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych,
które mogą przyczynić się do powodzenia lub porażki planu działania na rzecz
edukacji informacyjnej. Diagnoza środowiska powinna:
zawierać listę czynników instytucjonalnych, które mogą przyczynić się
do powodzenia lub porażki planu,
zawierać ocenę czynników zewnętrznych, które mogą pomóc lub utrudnić
pomyślnie przeprowadzenie planu na rzecz edukacji informacyjnej,
być napisana pozytywnym językiem.
Strategia
Zawiera wyrażone ogólne zasady oraz metody, które
będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia
programu. Zawiera ona:
strategie finansowania programu,
opis strategii wydajnościowych, które zostaną
wykorzystane w celu przeprowadzenia planu na
rzecz edukacji informacyjnej,
Pl an dzi ałan i a
istotne zasady zarządzania skierowane do administracji biblioteki.
Zamierzenia i cele
W tej sekcji należy opisać podstawowe cele działania. Można je sklasyfikować
w rozmaity sposób, np. pogrupować według poszczególnych grup użytkowników:
uczniowie/studenci, nauczyciele/wykładowcy oraz administracja lub zgodnie z kierunkami i etapami nauki. Można również pogrupować zadania zgodnie z ich typami,
np. rozwój kadry, tworzenie kursów w zakresie edukacji informacyjnej, infrastruktura
(stworzenie wirtualnej klasy). W tej sekcji:
każdy cel powinien zostać określony jako cel ogólny lub szczegółowy, w zależności od ilości szczegółów, które należy określić,
każde zamierzenie powinno zostać opatrzone celem lub celami, które zostaną
osiągnięte poprzez jego realizację,
cele powinny być dokładnie opisane, należy skoncentrować się na wynikach
nauczania jakie powinni osiągnąć wszyscy uczniowie/studenci, wykorzystując
podejście dydaktyczne zorientowane na studentów (ang. student-centered
approach).
38
Działania
Tu przedstawia się główne zadania, jakie muszą być zrealizowane by osiągnąć każde
z zamierzeń. W tej części należy:
wymienić rozmaite działania wymagane do osiągnięcia każdego celu,
wymieniając jedno lub więcej zadań, ująć je w zwięzły sposób,
wymienić działania w kolejności ich realizacji.
Zasoby/Zapotrzebowanie
Aby osiągnąć zamierzenia i cele, należy sprecyzować rodzaj zasobów, jakie będą
potrzebne przy realizacji każdego z zadań. W tej części należy:
zamieścić listę poszczególnych zadań składającą się wyłącznie z ich nazw,
bez żadnych szczegółowych informacji,
zamieścić przy każdym zadaniu liczbę osób potrzebnych do jego wykonania
i wymagane kwalifikacje,
opisać wymagania
wyposażenie,
lokalowe,
np.
klasa,
otwarta
przestrzeń,
meble,
opisać metody, szkolących i metody zarządzania, jakie będzie trzeba stosować
podczas realizowania poszczególnych zadań.
Budżet
Pl an dzi ałan i a
Należy oszacować koszt wszystkich zasobów, jakie są wymagane by przeprowadzić
poszczególne zadania. Na tym etapie:
należy oszacować koszty działania,
podczas szacowania kosztów należy zachować
elastyczność,
liczby oddają, jakie fundusze są wymagane,
by przeprowadzić program na rzecz edukacji
informacyjnej,
informacja na temat budżetu determinuje
wykonalność celów i zamierzeń związanych
z edukacją informacyjną.
39
Harmonogram
Aby określić terminy realizacji poszczególnych zadań, trzeba stworzyć harmonogram.
W tej części należy:
wyrysować plan, w którym przedstawione zostaną
zadania podzielone według celów wraz z poszczególnymi działaniami niezbędnymi do osiągnięcia
każdego z nich,
stworzyć oddzielne kolumny dla każdej jednostki czasu
(dni, tygodni, miesięcy, lat),
oznaczyć daty odpowiadające oczekiwanemu rozpoczęciu i zakończeniu każdego z zadań,
korzystać z różnych kolorów, by oznaczyć datę rozpoczęcia i zakończenia pracy nad każdym zadaniem.
Bibliografia rozdziału
Association of College and Research Libraries. (2003). Characteristics of Programs
of Information Literacy that Illustrate Best Practices: A Guideline. Pozyskano
26 lipca 2004, z http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/characteristics.htm
Pl an dzi ałan i a
Association of College and Research Libraries. (2003). Guidelines for Instruction
Programs in Academic Libraries Approved. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinesinstruction.htm
Spaeth, C. i Walter, L. (1999). Implement a Literacy Program. Pozyskano 26 lipca
2004, z
http://www.sil.org/lingualinks/literacy/ImplementALiteracyProgram/content
s.htm
WLMA and OSPI Essential Skills for Information Literacy. (2004). Pozyskano 26
lipca 2004, z http://www.wlma.org/Instruction/wlmaospibenchmarks.htm
40
6
Rozdział
Zarządzanie szkoleniami
Z arz ądz ani e szko le ni ami
Udział bibliotekarzy w działaniach na rzecz edukacji informacyjnej może przybierać
rozmaite formy. Idealne rozwiązanie to takie, w którym edukacja informacyjna
stanowi cześć obowiązkowego programu nauczania, bowiem rozwój kompetencji
informacyjnych wymaga stałego rozwijania na wszystkich etapach edukacji: podstawowym, średnim i wyższym. Wykształcenie kompetencji informacyjnych wymaga od uczniów/
Idealne rozwiązanie to takie,
studentów zdobycia doświadczenia podczas naw którym edukacja informacyjna
uczania większości, jeśli nawet nie wszystkich,
przedmiotów. Kształtowanie kompetencji inforstanowi cześć obowiązkowego
macyjnych powinno być włączone w zawartość,
programu nauczania
strukturę i całość programu nauczania. Kompetencje informacyjne nie mogą być rozwijane
tylko na zajęciach z jednego przedmiotu (Bundy, 2004), ze względu na co niezwykle
istotna jest współpraca wszystkich stron uczestniczących w procesie kształcenia.
Bibliotekarze powinni rozważyć prowadzenie zajęć dydaktycznych, aby włączyć się
w instytucjonalne starania na rzecz information literacy.
Start programu
Uczniowie/Studenci powinni rozwijać kompetencje informacyjne na każdym etapie
edukacji. Jednak niestety, zwłaszcza na początku wdrażania programu na rzecz
edukacji informacyjnej, bywa inaczej. W niektórych instytucjach może upłynąć wiele
czasu zanim kształtowanie kompetencji informacyjnych stanie się integralną częścią
oferty dydaktycznej. Oto kilka rad, jak rozpocząć i prowadzić program nauczania
w zakresie edukacji informacyjnej (Bundy, 2004; Stripling, 1999).
41
Ogólne wytyczne
Istnieją pewne ogólne zasady zarządzania, które mogą być zastosowane do wszelkich
działań z zakresu edukacji informacyjnej:
wyraźne zorientowanie na standardy information literacy w trakcie realizacji
wszelkich zadań w tym zakresie,
opracowywanie poszczególnych standardów jeden po drugim, jeśli nie jest
możliwa praca ze wszystkimi w tym samym czasie,
szukanie wsparcia wśród kadry dydaktycznej w przypadku wątpliwości
dotyczących zorganizowania kursu,
dobra promocja swojej działalności w zakresie edukacji informacyjnej –
każdymi dostępnymi środkami,
praca w grupach – każde zadanie może być realizowane przez więcej niż
jednego bibliotekarza,
wyznaczenie jednego lidera dla wszystkich przedsięwzięć związanych
z information literacy - jeśli to możliwe,
branie pod uwagę faktu, że edukacja informacyjna nie jest domeną wyłącznie
bibliotek – dlatego też trzeba współpracować z wieloma członkami społeczności szkolnej/akademickiej,
Z arz ądz ani e szko le ni ami
jasne przedstawianie zadań i działań z zakresu edukacji informacyjnej.
Potrzeby są różne
Osoby zajmujące się edukacją informacyjną powinny być świadome, że potrzeby
użytkowników są różne – zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i społecznej.
Pojedynczy użytkownicy oraz grupy mają bardzo różne kompetencje początkowe
i prawdopodobnie, co nawet bardziej istotne, rozmaite motywacje jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb i poszerzanie kompetencji. I tak na
przykład, może się wydawać, że uczniowie/studenci są
jednolitą grupą o podobnych potrzebach, umiejętnościach i motywacjach. Jednak ostatnie tendencje do
zwiększania współudziału uczących się w zajęciach stoją
w sprzeczności ze sposobem postrzegania ich jako jednolitej grupy. W terminologii pedagogicznej mowa także
o czynnikach zapowiadających (ang. presage factors),
odnoszących się do jednostek, które w proces
dydaktyczny wnoszą swoje wcześniejsze doświadczenia,
cechy i koncepcje uczenia się, na które z kolei oddziaływują czynniki rozwojowe
i społeczne jak również sposób uczenia się i podejście do niego. Autorzy tacy jak
Biggs i Moore (1993) sugerują, że wzięcie wszystkich tych czynników pod uwagę jest
konieczne (Walton, rozmowa z autorem, 2004).
42
Element systematycznych zajęć szkolnych/uczelnianych
Kompetencje informacyjne mogą być rozwijane przez nauczycieli/wykładowców jako
część regularnego programu nauczania. Ta forma nauczania jest dobrym punktem
wyjścia do prac w zakresie edukacji informacyjnej, a także daje możliwość przekonania środowiska edukacyjnego co do korzyści związanych z edukacją informacyjną. Poniżej przedstawiono działania, jakie mogą ułatwić realizowanie tego
procesu:
spotkanie z władzami wydziału w celu przedstawienia korzyści wynikających
z edukacji informacyjnej,
spotkanie
literacy,
z
potencjalnymi
nauczycielami/wykładowcami
information
rozprowadzenie wśród potencjalnych partnerów dokumentów przedstawiających korzyści płynące z ogólnowydziałowego programu na rzecz
edukacji informacyjnej,
oferowanie usług z zakresu edukacji informacyjnej nauczycielom/
wykładowcom podczas przygotowywania przez nich zajęć kursowych,
przygotowanie ćwiczeń w zakresie edukacji informacyjnej jako przykładu,
w jaki sposób można zorientować nauczanie na problemy information
literacy,
uczynienie z biblioteki laboratorium informacyjnego,
Z arz ądz ani e szko le ni ami
przygotowanie warsztatów dla nauczycieli/wykładowców, podczas których
omówiona zostanie koncepcja edukacji informacyjnej oraz istota jej implementacji.
Schemat 6. Formy kształcenia w zakresie edukacji informacyjnej
43
Dedykowane zajęcia w ramach programu nauczania
Kurs nie powinien
być za długi.
Idealna długość
to 4 do 10 godzin
Zajęcia tego rodzaju są odrębnym przedmiotem całkowicie dedykowanym kompetencjom informacyjnym, stanowiąc jednocześnie
część programu kształcenia. Odpowiedzialność za kształcenie w tym
zakresie jest w pełni przekazana bibliotekarzom. Jeśli istnieje
możliwość przeprowadzania kursu w tej właśnie formie, to:
należy zaplanować zajęcia tak, by były zbieżne z profilem szkoły lub uczelni,
warto oprzeć zajęcia na teorii konstruktywistycznej – zachęcającej uczniów/
studentów do aktywnego w nich udziału,
należy przygotować zajęcia w taki sposób, by już sam temat był interesujący
i przyciągał studentów,
podczas ćwiczeń należy skoncentrować się na zagadnieniach, które studenci
będą mogli wykorzystać podczas innych zajęć,
jeśli to możliwe, należy współpracować z nauczycielami/wykładowcami tak,
by nie omawiać tych samych zagadnień podczas ćwiczeń,
należy dostosować długość kursu do czasu, jakim dysponujemy,
kurs nie powinien być za długi – idealna długość to 4 do 10 godzin,
warto podzielić tematy i, jeśli to konieczne, prezentować je podczas więcej niż
jednego kursu.
Zajęcia osadzone
Z arz ądz ani e szko le ni ami
Zajęcia ponadprogramowe
w programie
Zajęcia ponadprogramowe są łatwiejsze do zaplanowania ponieważ
kształcenia
są niezależne od programu nauczania w szkole lub uczelni. Niemniej
odnoszą zawsze
jednak, głównym celem powinno pozostać uczynienie zajęć z zakrewiększy sukces.
su edukacji informacyjnej przedmiotem kursowym. Oto pewne sugestie, z których warto skorzystać przy planowaniu zajęć ponadprogramowych:
należy stosować formułę zajęć i procedury takie same jak przy zajęciach
kursowych,
warto wybrać taki termin kursu, kiedy uczniowie/studenci mają najmniej
swoich zajęć,
dobrze pamiętać, że na początku i pod koniec semestru uczniowie/studenci
będą mieli mniej czasu na tego rodzaju zajęcia,
uczestnikom kursu należy zapewnić jakiś rodzaj uznania, np. wręczyć
certyfikaty ukończenia zajęć,
biblioteka może mieć swój własny formularz certyfikatu,
należy korzystać z tej formy kształcenia tylko jeśli zajęcia obowiązkowe są
niemożliwe do przeprowadzania – pamiętajmy, że zajęcia osadzone w programie kształcenia odnoszą zawsze większy sukces.
44
Dedykowane krótkie kursy
Ten rodzaj kształcenia jest środkiem do zrealizowania konkretnych zadań związanych
z edukacją informacyjną oraz do rozwijania umiejętności członków społeczności
edukacyjnej. Kursy tego rodzaju powinny być realizowane w ostateczności i muszą
być w sposób przemyślany powiązane z programem kształcenia. Nauczanie jest efektywne bowiem tylko wtedy, gdy jest skontekstuWarto nadać warsztatom
alizowane i zakorzenione w programie kształcenia nazwy, które będą
sedno teorii konstruktywistycznej (Walton, rozmowa
wpadały w ucho,
z autorem, 2004). Jeśli jednak zdecydujemy się na taką
formę kształcenia, seria krótkich kursów może zostać
a jednocześnie oddawały
włączona do programu kształcenia. Przy organizowaniu
tematykę zajęć
kształcenia osadzonego w programie kształcenia, jak również krótkich kursów i modułów dedykowanych, warto podjąć następujące kroki:
zaplanować warsztaty
umiejętności,
w
celu
podniesienia/wzmocnienia
konkretnych
warsztaty powinny być zorientowane na konkretne zagadnienia,
zajęcia powinny być krótkie i rozplanowane w takich godzinach, kiedy
uczniowie/studenci mają nieco więcej czasu, np. podczas przerw na lunch
lub wieczorami,
należy stworzyć program kształcenia obejmujący cały semestr, oferujący
warsztaty realizowane w różnych wariantach,
Z arz ądz ani e szko le ni ami
prowadzenie warsztatów może być rozdzielone pomiędzy kilku bibliotekarzy,
jeśli takowi są dostępni,
podczas sesji należy utrzymywać ożywioną atmosferę,
warto nadać warsztatom nazwy, które będą wpadały w ucho a jednocześnie
oddawały tematykę zajęć.
45
Zajęcia dla nauczycieli/wykładowców
Nauczyciele/wykładowcy stanowią czynnik decydujący o powodzeniu programu na rzecz edukacji
informacyjnej. Wykładowcy, profesorowie i nauczyciele muszą posiąść kompetencje nowego
typu, mimo iż sami mogą nie zdawać sobie z tego
sprawy. Dlatego im też należy zaoferować zróżnicowany i elastyczny model nauczania. Podczas
kształcenia kadry dydaktycznej należy pamiętać
o następujących kwestiach:
w każdej placówce edukacyjnej to nauczyciele/wykładowcy stanowią tę
grupę, którą należy przekonać co do korzyści płynących z posiadania
kompetencji informacyjnych,
warto zorganizować jeden lub więcej kursów
odpowiadających bezpośrednio potrzebom
nauczycieli/wykładowców,
wraz z każdym kursem przygotowanym z myślą o tej grupie, wzrastać będzie liczba
zwolenników edukacji informacyjnej,
W każdej placówce edukacyjnej
to nauczyciele/wykładowcy
stanowią tą grupę, którą należy
przekonać co do korzyści
płynących z posiadania
kompetencji informacyjnych
Z arz ądz ani e szko le ni ami
warto zaplanować jedne eksperymentalne zajęcia praktyczne, podczas których
zaprezentowane zostaną treści nauczania z zakresu information literacy, które
wykładowcy i nauczyciele będą mogli włączyć w program swoich zajęć,
zajęcia należy oferować przed rozpoczęciem lub po zakończeniu semestru,
warto prowadzić kurs jako część wydziałowego lub instytucjonalnego
programu doskonalenia,
kurs warto promować wśród tych członków społeczności akademickiej, którzy
są zwolennikami działalności bibliotecznej,
warto w trakcie kursu zorganizować przerwę
na kawę,
Wraz z każdym kursem
należy przygotować treści kształcenia w taki
sposób, by uczestnicy mogli się do nich
odnieść, z uwzględnieniem ich własnych
potrzeb w zakresie nauczania,
o grupie, wzrastać będzie
przygotowanym z myślą
liczba zwolenników
edukacji informacyjnej
trzeba pamiętać, że uczestnicy zajęć będący nauczycielami/wykładowcami
mogą być bardziej wymagający od innych, dlatego też należy ze szczególną
dbałością przygotować treść kursu oraz materiały informacyjne.
46
Inne formy kształcenia
Mogą one obejmować: pokazy, wykłady, wizyty w bibliotekach oraz sesje treningowe. Dobry program kształcenia
w zakresie edukacji informacyjnej powinien łączyć w sobie
szerokie spektrum tradycyjnych i komplementarnych form
nauczania, by wzbogacać proces uczenia.
Między innymi:
oferta sesji treningowych „na żądanie” (służących podniesieniu kompetencji
informacyjnych), przeznaczona dla nauczycieli/wykładowców,
stworzenie wyboru rozmaitych opcji gotowych do wykorzystania sesji
treningowych,
informowanie uczestników na temat celów i korzyści ze szkoleń,
przygotowanie i rozprowadzanie materiałów informacyjnych przy realizowaniu każdego kursu,
zapewnianie sesji w salach lub innych miejscach – nie muszą być one tak
dobrze wyposażone jak biblioteka,
wyrażanie publicznego uznania dla nauczycieli/wykładowców, którzy mogą
zaoferować bibliotece wsparcie w programach edukacji informacyjnej,
w przypadku ograniczeń czasowych warto zarezerwować wcześniej konkretne
daty na przeprowadzenie szkoleń służących podnoszeniu kompetencji
informacyjnych.
Z arz ądz ani e szko le ni ami
Bibliografia rozdziału
Adams, L. (2004). Designing the Electronic Classroom. Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.checs.net/95conf/PROCEEDINGS/adams.html
Assessment in Library and Information Literacy Instruction (2004). Pozyskano 26 lipca
2004, z http://www2.library.unr.edu/ragains/assess.html
Biggs, J. B. i Moore, P. (1993). Process of Learning. New York: Prentice Hall.
Bundy, A. (2004). Australian and New Zealand Information Literacy Framework:
Principles, Standards and Practice. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.caul.edu.au/infoliteracy/InfoLiteracyFramework.pdf
Cortes, J. (2002). Diseño y Equipamiento de Salones Electrónicos para Programas de
DHI. Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.infoconsultores.com.mx/RevInfo52/20_22_ART_Cortes.pdf
Gratch-Lindauer, B. (2000). Assessing Community Colleges: Information Literacy
Competencies and Other Library Services and Resources. Pozyskano 26 lipca
h
f
f
b
h
h l
47
Information Literacy Instruction: a Selection of Tools for Instructors. (2004). Pozyskano
26 lipca 2004, z http://mapageweb.umontreal.ca/deschatg/AAFD_index_en.html
Information Literacy Program. (2002, kwiecień). Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://faculty.weber.edu/chansen/libinstruct/ILProgram/goals/programgoals03.h
tm
Stripling, B. K. (1999). Learning and Libraries in an Information Age: Principles and
Practice. Littleton: Libraries Unlimited.
Z arz ądz ani e szko le ni ami
Teaching Library Projects. (2004). Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Projects.html
48
7
Rozdział
Ustawiczne samokształcenie
Bibliotekarze potrafią doskonale wykorzystać czas na szkolenia
uczniów/studentów i wykładowców z zakresu wyszukiwania, oceny
i wykorzystania informacji. Praca bibliotekarzy powinna skoncentrować się głównie na edukacji informacyjnej, a w mniejszym
stopniu na pokazywaniu dostępu do źródeł. Rola szkoleniowca to
wyzwanie: bibliotekarze powinni wykorzystywać różne możliwości
aby podwyższać swoją wiedzę i zwiększać skuteczność stosowanych
metod nauczania.
Edukacyjna rola bibliotekarzy (Goldfarb, cyt. za Stripling, 1999)
U s tawiczn e s amok sz tałcen ie
Nowe metody dydaktyczne stosowane w szkołach i na uczelniach
wymagają również od bibliotekarzy aktywnego włączenia się
w proces edukacji. Dlatego bibliotekarze powinni:
podjąć się pełnienia nowych ról: trenerów i pomocników w zdobywaniu
wiedzy,
dostarczać specjalistyczną wiedzę dotyczącą: (1) pozyskiwania informacji, (2)
doboru zasobów informacyjnych, (3) wykorzystywania informacji w procesie
edukacji (Kuhltahu, cyt. za Stripling, 1999),
znać dobrze nowe formaty informacji, by móc szkolić innych z tego zakresu,
ułatwiać dostęp do innych niż tradycyjne zasobów informacji.
49
Rozwój zawodowy bibliotekarzy (Goldfarb, cyt. za Stripling 1999)
Rozwój zawodowy bibliotekarzy opiera się na procesach i działaniach mających na
celu samokształcenie. Należy zatem:
rozwijać swoje własne kompetencje informacyjne,
rozwijać własne umiejętności pedagogiczne, które mogą być przydatne
w nauczaniu krytycznego myślenia i wyszukiwania informacji,
podjąć odpowiedzialność
umiejętności technicznych,
za
własne
samokształcenie
i
pogłębianie
regularnie uczestniczyć w szkoleniach dla bibliotekarzy, kluczowych dla zdobywania wiedzy o nowych koncepcjach i dla nauki nowych umiejętności,
działać w organizacjach zawodowych, brać udział w konferencjach, czytać
literaturę fachową,
korzystać z możliwości współpracy z kolegami po fachu – jest to okazja do
wzajemnego wspierania się i wymiany poglądów na temat programu
nauczania.
Szkolenia instytucjonalne
U s tawiczn e s amok sz tałcen ie
Biblioteka powinna zapewnić pracownikom odpowiednie szkolenia adekwatnie do swoich możliwości.
Program podwyższenia i rozwoju kompetencji trenerskich może zawierać:
obszerny program szkoleń dla całego zespołu
biblioteki, w tym pracowników niebędących
bibliotekarzami,
program może być podzielony na oddzielne sesje: poziom podstawowy,
średni i zaawansowany,
plan warsztatów i kursów może być zaplanowany w czasie na dłużej niż rok,
należy przeprowadzić przynajmniej cztery rodzaje szkoleń dla trenerów:
(1) pedagogiczny,
(2) techniczny,
(3) zarządzania sobą,
(4) rozwijania kompetencji informacyjnych.
50
(1) Kurs pedagogiczny powinien obejmować zagadnienia związane z:
planowaniem szkoleń, metodyką, ewaluacją, komunikacją w grupie,
zarządzaniem grupą, rozwiązywaniem problemów.
(2) Szkolenie techniczne powinno obejmować: obsługę sprzętu komputerowobiurowego, zarządzanie narzędziami do prowadzenia kursów (np. platformy
e-learningowe – przyp. tłum.) czy projektowanie stron internetowych.
(3) Program zarządzania sobą powinien zawierać: ogólne elementy zarządzania,
zarządzanie czasem, planowanie oraz warsztaty motywacji.
(4) W efekcie szkoleń rozwijających kompetencje informacyjne, bibliotekarze
powinni osiągnąć biegłość w posługiwaniu się narzędziami i zasobami
informacyjnymi dostępnymi zarówno w bibliotece jak i w Internecie, takimi
jak: wyszukiwarki internetowe, bazy danych, publikacje elektroniczne
oraz wszelkie treści informacyjne dostępne za pośrednictwem biblioteki jak
i poza nią.
U s tawiczn e s amok sz tałcen ie
Schemat 7. Ustawiczne samokształcenie
51
Kształcenie na odległość i e-learning
Szkolenia z zakresu edukacji informacyjnej dla więcej niż jednej grupy kursantów
łatwiej realizować przy pomocy narzędzi do e-learningu. Jest to także rozwiązanie
problemu zbyt małej liczby szkolących bibliotekarzy. Do prowadzenia edukacji na
odległość konieczne jest opanowanie nowych możliwości i narzędzi, jakie daje
edukacja w sieci. Współpraca on-line jest korzystna dla obu stron:
uczniom/studentom daje możliwość uczestnictwa w szkoleniu z dowolnie wybranego
miejsca, a bibliotekarz może prowadzić kurs niekoniecznie będąc w bibliotece.
Bibliografia rodziału
Biggs, J. B. i Moore, P. J. (1993). Process of Learning. New York: Prentice Hall.
Goldfarb, E. K. (1999). Learning in a Technological Context. W: B. K. Stripling (Red.),
Learning and Libraries in an Information Age. Principles and Practice. Littleton:
Libraries Unlimited.
Kuhlthau, C. C. (1999). Literacy and Learning for the Information Age. W: B. K.
Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information Age: Principles and
Practice. Littleton: Libraries Unlimited.
Marton, F. i Saljo, R. (1997). Approaches to Learning. W: F. Marton, D. Hounsell i N.
Entwistle (Red.), The Experience of Learning. Edinburgh: Scottish University
Press.
U s tawiczn e s amok sz tałcen ie
Oellers, B. i Monfasani, R. (2001, kwiecień). Capacitación del Personal y Formación
de Usuarios. Pozyskano 26 lipca 2004, z http://www.abgra.org.ar
Saavedra Fernández, O. (2003). El bibliotecario del siglo XXI. ACIMED, 11(5).
Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_5_03/aci10503.htm
Squires, G. (1994). A New Model of Teaching and Training. Hull: University of Hull.
52
8
Rozdział
Teorie kształcenia
Współczesne teorie kształcenia oparte są na psychologii poznawczej (kognitywnej)
oraz badaniach nad konstruktywistycznym podejściem do uczenia się. Ich znajomość
jest niezbędna dla bibliotekarzy, jeśli dążą oni do wypracowania skutecznych technik
nauczania (McGregor, cyt. za Stripling, 1999). Bibliotekarz musi znać biegle zagadnienia związane z edukacją informacyjną, ale również powinien posiadać predyspozycje
do przekazywania wiedzy (odpowiednią wiedzę pedagogiczną) oraz świadomość
indywidualnych różnic edukacyjnych uczniów/studentów.
Teor ie k sz tałce ni a
Istnieje wiele teorii kształcenia, a każda z nich ma kilka wariantów. Nie ma dobrych
lub złych teorii, poszczególne metody przekazywania wiedzy wywodzą się z różnych
szkół (Grassian i Kaplowitz, 2001). Bibliotekarze muszą dokonać wyboru konkretnej
teorii, wraz z jej wariantami, zgodnej z ich stylem nauczania oraz odpowiedniej dla
realizowanego tematu nauczania. Należy pamiętać, że:
uczenie się wiąże się ze zmianą,
zmiana ta jest dość trwała,
uczenie się może wiązać się ze zmianami w świadomości (jak myślimy)
lub w zachowaniu (co robimy), albo jednym i drugim,
uczymy się poprzez interakcje z elementami naszego środowiska, takimi jak:
informacja, wydarzenia i doświadczenia (również w trakcie nauczania i szkolenia) (Squires, 1994).
Poniżej przedstawiono podsumowanie najważniejszych teorii kształcenia, modeli uczenia się i czynników, które mają wpływ na
samodzielne uczenie się, sposoby myślenia
i koncepcje uczenia się (McGregor, cyt. za
Stripling, 1999). Należy podkreślić, że teorie
wymienione poniżej stanowią jedynie reprezentatywną grupę spośród istniejących.
Bibliotekarz musi znać biegle
zagadnienia związane z edukacją
informacyjną, ale również posiadać
predyspozycje do przekazywania
wiedzy (odpowiednią wiedzę
pedagogiczną) oraz świadomość
indywidualnych różnic edukacyjnych
uczniów/studentów
53
Podejście behawioralne
Informacje dostarczane są z zewnątrz przez nauczyciela/wykładowcę. Wiedza jest
mierzalna – proces i efekty kształcenia mogą być określone i ustrukturyzowane.
Przykładem pomiaru może być test sprawdzający. Niektóre z głównych pojęć:
Warunkowanie (Pawłow, 2005). Uczenie się jest interpretowane na
podstawie obserwacji zachowania. Ważne jest to, co ludzie robią, a nie to, co
myślą.
Wzmocnienie (Skinner, 1986). Bodziec (mający charakter wzmocnienia
pozytywnego lub negatywnego – przyp. tłum.) determinuje wykonanie
czynności w określony sposób. Ma on za zadanie zachęcić lub zniechęcić do
powtarzania danego zachowania.
Obserwacyjne uczenie się (Bandura, 2004). Nauka odbywa się poprzez
obserwowanie i następnie naśladowanie konkretnych zachowań.
Podejście konstruktywistyczne
Rzeczywistość jest ukształtowana przez jednostki, kierujące się posiadaną
unikalną wiedzą i doświadczeniem. Teoria ta różni się od spojrzenia behawiorysty,
gdyż zakłada, że możliwe jest zbadanie zjawiska, którego nie możemy zaobserwować
- próbując zrozumieć, co dzieje się w umyśle podczas uczenia się.
Teor ie k sz tałce ni a
Obecne tendencje w nauczaniu są pod silnym wpływem teorii konstruktywistycznej
i badań w tym zakresie. Poniżej omówiono niektóre z głównych modeli kształcenia
konstruktywistycznego:
Rozwiązywanie problemów praktycznych (Dewey, 1967). Uczenie się następuje poprzez intelektualną analizę problemów i rozważanie potencjalnych
rozwiązań. Nauczyciele zamiast dostarczycieli informacji (jak jest w podejściu
behawioralnym) pełnią rolę opiekunów wspierających naukę.
Etapy rozwoju poznawczego (Piaget, 2005). Wiedza dzieci budowana jest na
podstawie wcześniejszych, następujących po sobie aktów poznawczych,
nawet jeżeli nie wszystkie zostały poprawnie zrozumiane. Piaget opisuje
cztery etapy dziecięcego poznawania świata (okres sensoryczno-motoryczny,
okres wyobrażeń przedoperacyjnych, okres operacji konkretnych, okres
operacji formalnych – przyp. tłum). Przejście na kolejny etap nie jest możliwe
bez spełnienia odpowiednich kryteriów. Podstawę oceny stanowi to, co dzieci
mogą zrobić, a nie to, czego nie mogą.
Wykorzystanie wcześniej nabytej wiedzy (Bruner, 1962). Rozwój umysłowy
uczniów następuje na skutek wykorzystywania i poszerzania posiadanej
wiedzy. Uczenie się jest aktywnym procesem odkrywania i kategoryzacji.
54
Aaa
Schemat 8. Teorie kształcenia
Teor ie k sz tałce ni a
Modele kształcenia (McGregor, 1999)
W podejściu konstruktywistycznym, zarówno wiedza o tym jak się uczyć,
jak i psychologia poznawcza wywodzą się z różnych, niewykluczających się wzajemnie modeli kształcenia.
Nauczanie
zorientowane
na
problem
(ang.
inquiry
learning)
(Bruner, 1962). Nauczyciel/Wykładowca
wskazuje
uczniom/studentom
problemy (wymagające otwartych, zamkniętych lub twórczych odpowiedzi)
oraz wykaz źródeł, dzięki którym będą w stanie je rozwiązać.
Nauczanie zorientowane na uczącego się (ang. student-centered
learning). Uczniowie/Studenci postrzegani są jako jednostki, które powinny
brać czynny udział w procesie nauczania. Dzięki temu nauka staje się
aktywnym procesem, w trakcie którego uczniowie przygotowywani są do
samokształcenia oraz przejmują odpowiedzialność za swoje postępy.
55
Uczenie się we współpracy (ang. cooperative learning) (Slavin, 1995).
Interakcje zachodzące między uczniami sprzyjają realizacji celów nauki
z większym powodzeniem, niż w trakcie samodzielnej nauki.
Nauczanie wykorzystujące naturalne zdolności mózgu (ang. brain-based
learning). Ten styl nauczania opiera się na pięciu założeniach:
(1) Mózg organizuje wiadomości i tworzy ich znaczenie.
(2) Mózg działa w oparciu o wyszukiwanie wzorców.
(3) Mózg jednocześnie może wykonywać więcej niż jedną czynność, analizuje
problem całościowo oraz poszczególne jego części.
(4) Emocje odgrywają ważną rolę w uczeniu się.
(5) Każdy mózg posiada indywidualne cechy, odróżniające go od pozostałych.
Teor ie k sz tałce ni a
Uczenie przez zrozumienie (ang. meaningful learning). Uczniowie/Studenci
przyjmują otwartą na zrozumienie, dociekliwą postawę w trakcie realizowania zadań, a także rozwiązywania codziennych
problemów. Tworzą własne znaczenia zagadnień,
jeśli tylko są zainteresowani tym, czego się uczą
(dostrzegają logiczne połączenia między tymi
zagadnieniami – przyp. tłum.). Kontrolują proces
uczenia się. Potrafią sami określić cele nauki. Są
świadomi strategii samodzielnego uczenia się
potrafią wybrać tę odpowiednią, a także są w stanie współpracować z innymi
uczniami/studentami. Ten model edukacyjny zawiera elementy wielu modeli
opisanych powyżej.
Czynniki w procesie nauczania (McGregor, 1999)
Na proces nauczania wpływ mają różne czynniki: inteligencja wieloraka uczniów/
studentów, style uczenia się oraz posiadana motywacja.
Inteligencja wieloraka (ang. multiple intelligence) (Gardner, 1983). Inteligencja
składa się z wielu komponentów, a uczący się w celu poznawania świata
wykorzystuje jednocześnie kilka z nich. Gardner wyróżnia osiem typów
inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, przestrzenną, cielesnokinestetyczną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną oraz przyrodniczą.
56
Style uczenia się (Gardner, 1983). Styl uczenia się jest to preferowany
sposób, natomiast inteligencja to zdolność do radzenia sobie z realizowaniem
konkretnych zadań. Niektórzy autorzy podkreślają fizyczne i środowiskowe preferencje, style poznawcze i metody pracy. Istnieje kilka klasyfikacji
(stylów uczenia się – przyp. tłum.) uwzględniających typy osobowości, preferencje sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, ruchowe), uwarunkowania środowiskowe oraz style myślenia.
Motywacja (Wittrock, 2004). Proces inicjowania aktywności poznawczej, jej
utrzymania i ukierunkowywania ma silny wpływ na sposób, w jaki ludzie
się uczą. Programy motywacyjne oparte są na teorii behawioralnej, gdzie
zachętę do nauki stanowi obietnica nagrody. Wadą tej teorii jest to,
że uczniowie/studenci przejawiają tendencję do skupiania się na nagrodzie,
a nie na procesie uczenia się.
Teor ie k sz tałce ni a
Schemat 9. Czynniki procesu uczenia się
57
Myślenie i uczenie się (McGregor, 1999)
Ważnymi elementami procesu ucznia się są wykorzystywane przez ludzi rodzaje
i sposoby myślenia.
Taksonomia Blooma (Bloom, 1956). Taksonomia klasyfikująca cele nauczania. Dzieli się je na strefę celów: poznawczych, emocjonalnych oraz psychomotorycznych. Nauka na wyższych poziomach zależna jest od osiągnięcia
wiedzy i umiejętności na niższych poziomach. Zadaniem nauczycieli jest
uwzględnienie i zastosowanie w całości tej hierarchii w procesie dydaktycznym. Kształcenie poszczególnych umiejętności powinno przebiegać od najprostszych do najtrudniejszych. W sferze poznawczej wyróżniamy sześć
poziomów: wiedzę, rozumienie, zastosowanie, analizę, syntezę i ocenę.
Myślenie krytyczne (Ennis, 1985). Pod tym pojęciem rozumiemy
„rozsądny, refleksyjny sposób myślenia, służący podejmowaniu decyzji, w co
wierzyć lub nie" (s. 54). Definicja myślenia krytycznego obejmuje także
zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji oraz doskonaleniem
sposobów myślenia.
Teor ie k sz tałce ni a
Twórcze myślenie (Cave, 1996). Jest to umiejętność postrzegania rzeczywistości w sposób
odmienny od oczywistego, tradycyjnego. Twórcze myślenie składa się z dwóch elementów:
myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) i myślenia zbieżnego (konwergencyjnego). Pierwszy
z nich odnosi się do zdolności intelektualnych,
polegających na poszerzaniu procesu myślenia, tworzeniu różnych punktów
widzenia, myśleniu o więcej niż jednej rzeczy na raz i pomysłach ich
opracowania. Drugi określa zdolność do szerokiego spojrzenia na problem,
dokonania logicznej, krytycznej oceny i w rezultacie wybrania najlepszego
rozwiązania.
Metapoznanie (Blakey & Spence, 1990). Myślenie o myśleniu określane
jest mianem metapoznania i stanowi ważny element myślenia zarówno
krytycznego, jak i twórczego. Uczący się, którzy są świadomi tego w jaki
sposób przebiega ich proces uczenia się, mają możliwość doskonalenia go
i samokształcenia.
Modele myślowe (Glynn, 1997). Modele myślowe stanowią podstawę
nadawania rzeczywistości nowych znaczeń (wspierają teorię Piageta
i Wygotskiego). Uczący się dokonują intelektualnego poznania i zrozumienia
różnych zagadnień. Modele myślowe podkreślają znaczenie wcześniejszej
wiedzy, która stanowi podstawę i jest punktem wyjścia dla kolejnych
procesów kształcenia.
58
Narzędzia wspierające naukę (McGregor, 1999)
Istnieje kilka technik wspierających proces uczenia się, m.in.:
Coaching. Polega na opiece, wsparciu i nadzorowaniu uczniów/studentów
poprzez naprowadzanie ich na właściwy tok myślenia. Technika ta stanowi
przeciwieństwo kierowania i jest bardzo przydatna w pracy nauczycieli/
wykładowców.
Zadawanie pytań. Technika ta umożliwia wykorzystywanie wcześniej nabytej
wiedzy i rozwija myślenie. Jest to metoda wspierająca myślenie rozbieżne
(dywergencyjne) oraz myślenie krytyczne.
Teor ie k sz tałce ni a
Schemat 10. Elementy nauczania
Bibliografia rozdziału
Bandura, A. (1998). Personality Theories. Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.ship.edu/~cgboeree/bandura.html
Biggs, J. B. (1999). Teaching for Quality Learning at University: What the Student
Does. Buckingham: Society for Research into Higher Education/Open
University Press.
Blakey, E. i Spence, S. (1990, maj-czerwiec). Thinking for the Future. Emergency
Librarian, 18, 11-14.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: Classification of Educational
Goals. Handbook 1: Cognitive Domain. New York: Longman, Green and Co.
Bruner, J. (1962). On Knowing: Essays for the Left Hand. Cambridge: Belknap Press.
Cave, C. (1996). The Creativity Web. Pozyskano 5 listopada 1998, z
http://www.ozemail.com.au/~caveman/Creative
59
Dewey, J. (1967). La Concepción democrática en educación. Democracia y Educación.
Ed. Losada.
Educational Technology and Information Literacy: Planning to Make a Difference in
How we Teach and Learn. (2004). Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.cde.state.co.us/cdelib/etil/et_planning-workshops.htm
Ennis, R. (1985). Goals for a Critical Thinking Curriculum. W: A. L. Costa (Red.),
Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking. Alexandria:
Association for Supervision and Curriculum Development.
Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York:
Basic Books.
Glynn, S. (1997). Drawing Mental Models. Science Teacher, 61, 30-32.
Grassian, E. i Kaplowitz, J. (2001). Information Literacy Instruction: Theory and
Practice. New York: Neal-Schuman.
Information Literacy: Learning How to Learn. (2004). Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.ri.net/RITTI_Fellows/Barton/infolit.html
Information Power: Building Partnerships for Learning: Learning and Teaching
Principles of School Library Media Programs. (2004). Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/informationpower/iplearningteaching.
htm
Teor ie k sz tałce ni a
Learning Theories. (2004). Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.emtech.net/learning_theories.htm#Skinner1
McGregor, J. H. (1999). How do we learn. W: B. K. Stripling (Red.), Learning and
Libraries in an Information Age: Principles and Practice. Littleton: Libraries
Unlimited.
Pavlov, I. P. (1999, maj). Condicionamiento Clásico. Pozyskano w październiku 2004, z
http://fates.cns.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/pavlov.htm
Piaget, J. (1972). Psicología de la inteligencia. Buenos Aires: Editorial Psique
Skinner, B. F. (1986). Ciencia y conducta humana. Barcelona: Martínez Roca.
Slavin, R. E. (1995). Cooperative Learning Among Students: Theory, Research, and
Implications for Active Learning. Center for Research on the Education of
Student, Johns Hopkins University.
Squires, G. (1994). A New Model of Teaching and Training. Hull: University of Hull.
Tarpy, R. M. (1999). Aprendizaje: Teoría e Investigación Contemporánea. Madrid:
McGraw-Hill.
Teacher Tips, Tools, and Tutorials: Information Literacy Skills Used in BCPS Research
Lessons. (2004). Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.bcps.org/offices/lis/models/tips
Wittrock, M. C. (1986). Students‘ Thought Processes. New York: Macmillan.
60
9
Rozdział
Ocena procesu nauczania
Oce n a p roce s u n aucz an i a
Ocenianie to osąd na podstawie wnikliwej obserwacji uczniów/studentów w trakcie
całego procesu nauczania. Wymaga gromadzenia, analizowania i dokumentowania
postępów ucznia/studenta w trakcie kształcenia jego kompetencji informacyjnych (AASL, 1998). Ewaluacja różni się od oceny w tym sensie, że pierwszą
dokonuje się na podstawie końcowego wyniku realizowanego zadania. Ocena jest
procesem
bardziej
kompleksowym,
ponieważ
gromadzi informacje na temat zaangażowania
Ocena powinna angażować
uczniów/studentów w naukę w trakcie całego
uczniów/studentów
procesu edukacji informacyjnej, a także po jego
w dyskusję nad własnymi
zakończeniu oraz bierze pod uwagę końcowy efekt
umiejętnościami
ich pracy. Inna ważna różnica pomiędzy tymi
dwoma pojęciami polega na tym, że oceny:
„…dokonujemy razem z uczniem/studentem, natomiast ewaluacji podlega tylko jego
praca. Ocena powinna angażować uczniów/studentów w dyskusję nad własnymi
umiejętnościami” (AASL, 1998, s. 67).
Najważniejsze czynniki, jakie powinny być brane pod uwagę przy ocenie efektów
edukacji informacyjnej.
Dlaczego oceniać?
Aby:
doskonalić rozwój ucznia/studenta (metoda formatywna – o metodzie
formatywnej i sumatywnej w dalszej części tego rozdziału – przyp. tłum.),
doskonalić metody nauczania (metoda formatywna),
dostrzec osiągnięcia (metoda sumatywna),
modyfikować lub polepszać program nauczania (metoda sumatywna)
61
Znaczenie oceny. Co daje ocenianie?
osiągnięcia uczniów/studentów są powiązane z wykorzystywanymi technikami oceny (Wiggins, 1998),
ocena ma kluczowe znaczenie w określeniu, czy uczeń/student robi postępy
w nauce (Jones i Gardner, cyt. za Stripling, 1999),
pokazuje lepsze metody ewaluacji tego, w jaki sposób uczniowie/studenci
wykorzystują umiejętności akademickie (Baron, 1995),
otwiera uczniom/studentom drogę do osiągnięć (Baron, 1995),
uczenie oparte na ocenianiu i wynikach (ocenianie stymuluje do uczenia się przyp. tłum.) może być realizowane na wszystkich poziomach edukacji
i wśród wszystkich dyscyplin.
obecnie testy sprawdzające jedynie kontrolują działania uczniów/studentów,
stwarza możliwość przyjęcia jednej strategii dla kształcenia i oceniania,
pozwala na stałe monitorowanie osiągnięć uczniów/studentów w całym
cyklu kształcenia (Jones i Gardner, cyt. za Stripling, 1999),
ocena kompetencji informacyjnych powinna być włączona w program
nauczania wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach kształcenia.
Oce n a p roce s u n aucz an i a
Umiejętności akademickie (ang. academic skills). To zestaw
umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w procesie nauki. W ich
skład wchodzą: czytanie, pisanie, arytmetyka, wyszukiwanie
informacji, korzystanie z komputera i umiejętność efektywnego
uczenia się. Opanowanie umiejętności akademickich jest niezbędne
nie tylko do radzenia sobie w sytuacjach szkolnych, ale też w wielu
przypadkach, w życiu zawodowym.
Nastawienie na niezależne uczenie się. Uczniowie/studenci są zaangażowani
w proces oceniania
ocena powinna być zorientowana na działania, tak aby uczniowie/studenci
byli przygotowani do zadań życiowych, a nie wyłącznie do nauki w szkole,
dzięki przygotowaniu uczniów/studentów do dokonywania samooceny, uczą
się oni jak ocenić informacje, aby skutecznie rozwiązywać problemy,
podejmować decyzje oraz samodzielnie zdobywać wiedzę (ang. independent
learners),
62
umożliwienie
uczniom/studentom
przygotowania
zestawu
strategii
przydatnych do oceniania – co umożliwi im monitorowanie swojej pracy
(Donnahan, i Stein, cyt. za Stripling, 1999),
zaangażowanie w ocenę pomaga uczniom/studentom w autorefleksji,
ocena powinna być zaprojektowana
osiągnięcia uczniów,
tak,
aby
rozwijać
i
doskonalić
wiarygodna ocena mierzy efektywność studentów i opiera się na zadaniach
mających zastosowanie także w codziennym życiu (Baron, 1995),
przygotowywanie i wykorzystywanie oceny skupia się na potrzebach ucznia/
studenta.
Nastawienie na myślenie na wyższym poziomie
edukacja informacyjna polega na przygotowaniu do wyszukiwania
informacji, ich oceniania i wykorzystywania, a nie wyłącznie na uczeniu jak
lokalizować źródła i pobierać z nich dane,
edukacja informacyjna powinna uwypuklać rolę zaawansowanej pracy
umysłowej (poprzez stosowanie, integrowanie i ocenianie informacji)
w uzupełnieniu do podstawowego myślenia (opartego na wykorzystywaniu
i rozumieniu informacji) (Donnahan & Stein, cyt. za Stripling, 1999),
Oce n a p roce s u n aucz an i a
nauczanie przetwarzania informacji poprzez zachęcanie do samodzielnego
podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, a nie wyłącznie przez
dostarczanie wiedzy – w ten sposób uczniowie/studenci doskonalą umiejętności uczenia się,
opracowanie przejrzystych zasad i technik oceny dla procesu przetwarzania
informacji,
zadania i ocena ich wykonania muszą wiązać umiejętności operacyjne z umiejętnościami prezentacji informacji (Jones & Gardner, cyt. za Stripling, 1999).
Umiejętności operacyjne (ang. process skills). Umiejętności
niezbędne do prowadzenia działań edukacyjnych i naukowobadawczych. Wszystkie dotyczą pracy z informacją. Do umiejętności
operacyjnych należą: obserwacja, dyskusja, mierzenie, porównywanie, zestawianie oraz organizowanie.
63
Pytania ułatwiające kształcenie kompetencji informacyjnych
Co staram się ocenić?
Czego uczniowie/studenci się nauczyli?
W jaki sposób uczniowie/studenci postrzegają swój proces uczenia się?
Czy uczniowie/studenci naprawdę się uczą?
Przykład (Stec, 2004): "Wybierz główne kryteria oceny i podziel je
na mniejsze części. Te części powinny być podstawą opracowania programu.
Oto skrócony przykład:
Czego uczniowie się nauczyli?
Czy uczniowie/studenci
z czasopism?
włączają
do
swoich
prac
artykuły
Czy potrafią odnaleźć właściwe indeksy czasopism, drukowane
lub elektroniczne?
Czy korzystają z komputerów do przeszukiwania zasobów elektronicznych?
Oce n a p roce s u n aucz an i a
Czy opracowują
wyszukiwawcze?
dla
własnych
potrzeb
przydatne
strategie
Czy znają dostateczną liczbę słów do wyszukiwania za pomocą słów
kluczowych?
Czy rozumieją zasady działania
i potrafią z nich korzystać?
słowników
kontrolowanych
Czy skutecznie wykorzystują operatory Boole’a w realizowanej
strategii wyszukiwawczej?
Czy opierają swoje poszukiwania na artykułach z czasopism
recenzowanych?" (s. 3).
64
Pytania dotyczące procesu oceniania (Wiggins, 1998)
Czy ocena naprawdę mierzy to, co ma być mierzone?
Czy przyjęte kryteria oceny są jasne, obiektywne i wyraźnie powiązane
ze standardami?
Czy system punktacji jest obiektywny i czy odpowiednio rozróżnia stopnie
jakości pracy?
Czy zadania są postrzegane jako ambitne?
Czy stosowane techniki oceny informacji stanowią dla uczniów/studentów
odpowiednie wyzwanie edukacyjne?
Czy oceniane zadania odzwierciedlają wyzwania, kontekst i problemy spotykane w codziennym życiu?
Rodzaje oceny nauczania (Stec, 2004)
Poniżej przedstawiono trzy metody oceny:
Diagnostyczna (ang. diagnostic). Ocena wiedzy i umiejętności uczniów
odbywa się przed opracowaniem programu kształcenia. Może odbywać się na
podstawie standardowych lub wymyślonych przez nauczyciela testów
pisemnych, odpowiedzi ustnych lub przejrzenia wcześniejszych prac ucznia/
studenta.
Oce n a p roce s u n aucz an i a
Formatywna (ang. formative). Dostarcza informacji zwrotnej o postępach
uczniów/studentów, w trakcie trwania procesu kształcenia i pozwala
nauczycielowi/wykładowcy dostosować metody nauczania w trakcie trwania
zajęć. Na przykład warto polecić uczniom/studentom przygotowanie bibliografii do referatu już na kilka tygodni przed jego oddaniem, a potem
sprawdzić, jak poradzili sobie z tym zadaniem.
Sumatywna (ang. summative). Ostateczna ocena dokonywana jest pod koniec
procesu kształcenia. Do takiej oceny można wykorzystać np. pytania wielokrotnego wyboru, eseje, referaty, ocenę wykorzystanych przez ucznia cytowań
lub przegląd portfolio. Dwa ostatnie przykłady wymagają zastosowania
techniki oceny zwanej „tabelą ewaluacyjną” (o portfolio i tabelach ewaluacyjnych w dalszej części tego rozdziału – przyp. tłum.). Ocena stosunku
studentów do procesu kształcenia może być przeprowadzona za pomocą
ankiety lub w obrębie grup fokusowych.
Grupa fokusowa – technika polegająca na zebraniu grupy badanych
i zainicjowaniu ich dyskusji. Stosowana często w badaniach rynku, np. dla
oceny produktów lub usług. Inne polskie terminy: ‘zogniskowany wywiad
grupowy’ lub po prostu ‘fokus’.
Źródło: Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
65
Trzeba pamiętać, że opisane rodzaje oceniania nie służą do oceny zdobytej wiedzy,
a do oceny samego procesu jej zdobywania. Często bywają one błędnie stosowane.
Schemat 11. Ocena
Techniki oceny
Oce n a p roce s u n aucz an i a
Istnieją różne metody oceny, wspierające uczniów/studentów w trakcie całego
procesu kształcenia kompetencji informacyjnych. Poniżej opisano podstawowe
z nich:
Listy kontrolne. Są to listy, mające pomóc uczniom w realizacji ich zadań.
Uwzględniają kolejne etapy i tematy poddawane ocenie, niezbędne do zrealizowania całości procesu kształcenia. Listy kontrolne powinny w sposób
obrazowy przedstawiać rozwój kompetencji informacyjnych ucznia/studenta.
Listy kontrolne należy opracować na początku nauczania, aby mogły być
wykorzystywane podczas realizowania projektu lub samodzielnie wykonywanej pracy.
Tabele ewaluacyjne. Jest to precyzyjnie opracowane narzędzie oceny, które
pomaga uczniom/studentom samodzielnie oceniać swoje postępy. Zwykle
zawiera uporządkowaną listę umiejętności, które uczący się powinni
opanować podczas realizacji zadań w procesie kształcenia. Nie należy używać
słownictwa wartościującego, tzn. kwalifikatorów. Określenia opisujące wyniki
uczniów/studentów powinny być sformułowane neutralnym językiem,
w sposób opisowy (Donnahan & Stein, cyt. za Stripling, 1999). Tabele
ewaluacyjne mogą być podzielone zgodnie z etapami kształcenia, z wyraźnym
zaznaczeniem poszczególnych elementów, które należy zrealizować do osiągnięcia wyznaczonego celu.
66
Dyskusja. Technika, która opiera się na dyskusji z pojedynczym
uczniem/studentem lub całą grupą na forum klasy, mająca na celu zastanowienie się nad procesem kształcenia kompetencji informacyjnych. Można
ją przeprowadzić na różnych poziomach kształcenia, jak również pod koniec
tego procesu. Podczas dyskusji nauczyciel/wykładowca zadaje pytania
dotyczące procesu nauki.
Portfolio (np. teczka prac – przyp. tłum). Ta technika polega na gromadzeniu
prac uczniów wykonywanych podczas procesu kształcenia kompetencji
informacyjnych. Portfolio dostarcza przydatnych technik oceny, ponieważ
stwarza uczniom możliwość śledzenia swoich postępów nauki aż do jej
końcowego efektu. Obrazuje wzrost wiedzy i umiejętności uczniów (Jones
& Gardnem, cyt. za Stripling, 1999). Portfolio to doskonały
sposób na pomiar skuteczności realizacji celów kształcenia,
ocenę efektywności zastosowanych metod nauczania
oraz przejrzystość w prezentowaniu wiedzy.
Raporty/Prace pisemne. Przydatna technika polegająca na ćwiczeniu pisania
krótkich tekstów - o ile nie bazują one na zastosowaniu techniki kopiuj-wklej
lub kompilacji informacji zaczerpniętych ze źródeł drukowanych lub elektronicznych bez poddania ich krytycznej ocenie. „Tylko tworzenie prac pisemnych wzmacnia cel nauczania” (Jones & Gardner, cyt. za Stripling, 1999).
Oce n a p roce s u n aucz an i a
Tradycyjne testy. Listy otwartych bądź zamkniętych pytań także mogą być
przydatne, pod warunkiem, że nie koncentrują się na sprawdzaniu poziomu
wiedzy, tylko na procesie nauczania. Testy mogą być wykorzystane w przypadku braku czasu na zastosowanie innych technik lub do oceny jednego,
konkretnego aspektu projektu edukacyjnego.
Inne metody. Dokonanie całościowej ewaluacji podkreśla potrzebę powiązania trzech elementów: zakładanych efektów kształcenia, zaangażowania
nauczyciela/wykładowcy oraz procesu oceny (Bligh, 1998). Podobną metodę
proponuje Bigg (1999). Przygotowany przez niego model SOLO (Structure of
Observed Learning Outcomes - Struktura Obserwowanych Efektów
Kształcenia) umożliwia dokonanie oceny umiejętności myślenia.
Schemat 12. Techniki oceny
67
Bibliografia rozdziału
American Association of School Librarians i Association for Educational
Communications and Technology. (1998). Information Power: Building
Partnerships for Learning. Chicago: ALA.
Angelo, T. A. i Cross, K. P. (1993). Classroom Assessment Techniques: A Handbook for
College Teachers. San Francisco: Jossey-Bass.
Baron, M. A. i Boschee, F. (1995). Authentic Assessment: The Key to Unlocking Student
Success. Lancaster: Technomic Publishing.
Bligh, D. A. (2000). What’s the Use of Lectures? W: Gibbs (red.), Teaching in Higher
Education: Theory and Evidence. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Donnahan, J. i Stein, B. B. (1999). Assessment: A Tool for Developing Lifelong
Learners. W: B. K. Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information
Age: Principles and Practice. Littleton: Libraries Unlimited.
Goldfarb, E. K. (1999). Learning in a Technological Context. W: B. K. Stripling (Red.),
Learning and Libraries in an Information Age: Principles and Practice. Littleton:
Libraries Unlimited.
Jones, A. J. i Gardner, C. (1999). Student Learning: Linking Research and Practice. W:
B. K. Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information Age: Principles
and Practice. Littleton: Libraries Unlimited.
Kitzinger, J. (1995). Introducing Focus Groups. British Medical Journal, 3, 299-302.
Oce n a p roce s u n aucz an i a
Practical Assessment, Research, and Evaluation (2003). Pozyskano 20 października
2004, z http://pareonline.net
S.A.I.L.S. (2004). Pozyskano 25 maja 2004, z http://sails.lms.kent.edu/index.php
Stec, E. (2004). Guidelines for Information Literacy Assessment. (ulotka). The Hague:
IFLA.
Wiggins, G. (1998). Educative Assessment: Designing Assessments to Inform and
Improve Student Performance. San Francisco: Jossey-Bass.
Williams, J. (2000). Creativity in Assessment of Library Instruction. Reference
Services Review, 28, 323-334.
68
10
Rozdział
Definicje podstawowych pojęć
Celem glosariusza jest dostarczenie podstawowych definicji przydatnych do zgłębiania zagadnienia information literacy. Pojęcia
umieszczone na tej liście są zdefiniowane z operatywnego punktu
widzenia. Zazwyczaj mają więcej niż jedno znaczeniowe skojarzenie, które różni się w zależności od procesu i sytuacji, w której
są wykorzystywane – ten glosariusz nie obejmuje wielości
definicji. Kilka pojęć opiera się na definicjach stworzonych przez
innych autorów – w takim wypadku podane jest źródło cytowania.
D ef ini cje pods tawo wyc h pojęć
Informacja – postrzeganie danych przez stymulację jednego ze zmysłów ludzkich.
Innymi słowy: ”jednostka pozyskuje informację kiedy jest ona świadoma,
że konkretne dane przypisane są konkretnemu wydarzeniu” (Debons, 1988). Grupa
konkretnych danych może być pozyskana przez jednostkę przez zdobywanie,
przetwarzanie, organizowanie, przemieszczanie czy upowszechnianie informacji
w swoim otoczeniu. Zob. też Rozdział 1 Wytycznych. Angielskie synonimy:
information, data, knowledge.
Information literacy / Kompetencje informacyjne – termin powszechnie używany
w krajach anglojęzycznych, określający kompetencje informacyjne zakładające
zdolność do zidentyfikowania potrzeby informacyjnej oraz kompetencje i umiejętności do zlokalizowania, oceny i efektywnego wykorzystania informacji. W języku
hiszpańskim ‘literacy’/’alfabetyzacja’ używany jest przez jednostki państwowe
odpowiedzialne za sektor edukacji w odniesieniu do podstawowych, nabywanych
w szkole, umiejętności czytania i pisania, a nie w stosunku do uczenia jak się uczyć.
Dlatego, preferowanym terminem, przynajmniej z hiszpańskiego punktu widzenia,
jest ‘rozwój kompetencji informacyjnych’. Angielskie synonimy: information skills,
bibliographic instruction, user education, information competencies.
69
Information Literacy / Rozwój umiejętności informacyjnych / edukacja
informacyjna – oferta instytucji edukacyjnych, skupiająca się na pomocy
uczniom/studentom i pracownikom w rozwoju ich zdolności do identyfikowania,
lokalizowania, pozyskiwania, pobierania i wykorzystywania informacji. Angielskie
synonimy: development of information skills, user eduaction, bibliographic
instruction, user formation.
Kompetencje informacyjne – termin ‘kompetencje’ oznacza grupę umiejętności
identyfikujących potrzeby informacyjne, a także pozyskanie informacji, jej ocenę,
wykorzystanie i odtworzenie stanu wiedzy na podstawie pobranych zasobów
informacyjnych. Angielskie synonimy: information competencies, information skills,
information capabilities, information literacy.
Konstruktywizm (w ujęciu pedagogicznym – przyp. tłum.) – proces nauczania,
którego centrum stanowi aktywny uczeń/student. W procesie tym stosuje się
aktywizujące metody pracy, między innymi: analizę przypadku, pracę w grupie,
uczenie się przez zrozumienie. Angielskie terminy powiązane: constructivism,
cognitive science, meaningful learning.
D ef ini cje pods tawo wyc h pojęć
Nauczenie się – „rezultat procesu nauczania, zdefiniowany jako trwała zmiana
zachodząca w zachowaniu lub umiejętnościach jednostki, osiągana dzięki szkoleniu
lub innym formom poznawczym” (Shuelle, 1986). Angielskie synonimy: learning,
education, teaching.
Osoba ułatwiająca wykonanie zadania / Facilitator – termin wykorzystywany
w zarządzaniu. W kontekście edukacji – określa osobę, która obiektywnie wspiera
działania grupy, pomagając w osiągnięciu zakładanego celu edukacyjnego. Taka
osoba może pełnić rolę zarządzającego procesem edukacyjnym konkretnej grupy,
pomagać jej zbudować wiedzę. Angielskie synonimy: facilitator, learning manager,
learning director, learning administrator, learning guide.
Proces nauczania – faza budowania wiedzy przez osobę uczącą się. Może przebiegać
w różnych przestrzeniach edukacyjnych, takich jak: klasa, laboratorium, biblioteka,
Internet. Angielskie synonimy: learning process, education, instruction, teaching.
Profesor – synonim terminu ‘nauczyciel’. W krajach anglosaskich (i nie tylko) termin
ten oznacza najwyższy stopień, jaki uzyskać może pracownik naukowy, posiadający
duży dorobek, szczególnie badawczy, ale także pedagogiczny. Ale na przykład
w Meksyku termin ten używany jest odnośnie każdego pracownika wydziału,
głównie kadry wykładającej, rzadko prowadzącej badania naukowe. Angielski
synonimy: academic, teacher, facilitator.
70
Prowadzący zajęcia – pracownik jednostki dydaktycznej, który może być nazywany
wykładowcą, profesorem lub nauczycielem (w szkole podstawowej i średniej).
Ogólnie rzecz ujmując - termin mający konotacje pedagogiczne. Prowadzący zajęcia,
w tradycyjnym rozumieniu tego znaczenia, jest zobowiązany do dostarczania wiedzy
w konkretnej przestrzeni edukacyjnej. Angielskie synonimy: professor, educator,
lecturer, instructor, academic, teacher.
Teoria poznawcza – grupa teorii naukowo-badawczych pierwotnie zaczerpnięta
z teorii Jeana Piageta, oparta na „umysłowym przetwarzaniu informacji: jej pozyskiwaniu, organizowaniu, klasyfikacji, ocenie, przechowywaniu i pobieraniu z pamięci a także zapominaniu” (Schunk 1997). Angielskie synonimy: cognitive theory,
cognitive psychology,cognitive science.
Uczący się – termin popularnie wykorzystywany do podkreślenia aktywnej roli
ucznia/studenta w procesie kształcenia. Uczącego się można zdefiniować jako
jednostkę uczestniczącą w procesie edukacyjnym nastawionym na samokształcenie,
gdzie jest on/ona (uczeń/student)
współodpowiedzialny/współodpowiedzialna
za konstruowanie wiedzy w zmieniającym się środowisku. Angielskie synonimy:
learner-actor, student.
D ef ini cje pods tawo wyc h pojęć
Uczeń/Student – jednostka zaangażowana w proces nauczania w danej jednostce
edukacyjnej – odbiorca tego procesu. Współczesne teorie promują koncepcje
aktywnej roli ucznia/studenta w procesie nauczania, dlatego używają często
terminem ‘uczący się’. Angielskie synonimy: student, learner, scholar, actor learner.
Uczyć się – „proces nabywania i modyfikacji wiedzy, umiejętności, myślenia
strategicznego, przekonań, postaw i zachowań” (Schunk, 1997). Angielskie synonimy:
to learn, to study, learning, to think.
Umiejętność – dobrze rozwinięta sprawność rozwiązywania zadań związanych
z informacją. Angielskie synonimy: skill, capacity, competence, aptitude.
Umiejętności informacyjne – semantycznie termin ten różni się od ‘kompetencji
informacyjnych’ w takim sensie, że ‘kompetencje’ zawierają już w sobie zestaw
umiejętności. Jednak w praktyce te terminy mogą być używane wymiennie.
W definicji z Diccionario de la Real Akademia Española (2005) zaznaczono,
że ‘kompetencja’ to umiejętność lub zdolność do wykonania czegoś, a sprawność to
możliwość i chęć wykonania. Innymi słowy: umiejętności informacyjne mogą być
definiowane jako zdolność do zidentyfikowania potrzeby informacyjnej i umiejętność jej zaspokojenia. Angielskie synonimy: information skills, information
competencies, information capacity.
71
Bibliografia rozdziału
Debons, A., Horne, E. i Cronenweth, S. (1988). Information science: an integrated
view. Boston: G. K. Hall.
Diccionario de la Real Academia Española. (2005). Pozyskano z http://www.rae.es
Piaget, J. (1972). Psicología de la inteligencia. Buenos Aires: Editorial Psique.
Schunk, D. H. (1997). Teorías del aprendizaje. México: Prentice Hall.
D ef ini cje pods tawo wyc h pojęć
Shuell, T. J. (1986). Cognitive Conceptions of Learning. Review of Educational
Research, 56 (30), 411-436.
72
Bibliografia
Adams, L. (2004). Designing the Electronic Classroom. Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.checs.net/95conf/PROCEEDINGS/adams.html
American Association of School Librarians i Association for Educational
Communications and Technology. (1998). Information Power: Building
Partnerships for Learning. Chicago: American Library Association.
Angelo, T. A. i Cross, K. P. (1993). Classroom Assessment Techniques: A Handbook for
College Teachers. San Francisco: Jossey-Bass.
Assessment in Library and Information Literacy Instruction. (2004). Pozyskano 26
lipca 2004, z http://www2.library.unr.edu/ragains/assess.html
Association of College and Research Libraries. (2003). Characteristics of Programs of
Information Literacy that Illustrate Best Practices: A Guideline. Pozyskano 26
lipca 2004, z http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/characteristics.htm
Association of College and Research Libraries. (2003). Guidelines for Instruction
Programs in Academic Libraries Approved. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinesinstruction.htm
Bib lio gr afi a
Association of College and Research Libraries. (2004, luty). Information Literacy
Competency Standards for Higher Education. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm
Association of College and Research Libraries. (2004, lipiec). Information Literacy in
Action. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/acrlinfolit/infolitresources/infolitinaction/i
nfolitaction.htm
Bandura, A. (1998). Personality Theories. Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.ship.edu/~cgboeree/bandura.html
Baron, M. A. i Boschee, F. (1995). Authentic Assessment: The Key to Unlocking Student
Success. Lancaster: Technomic Publishing.
Bawden, D. (2001). Information and Digital Literacies: A Review of Concepts. Journal
of Documentation, 57, 218-259.
Behrens, S. J. (1994, April). A Conceptual Analysis and Historical Overview of
Information Literacy. College and Research Libraries, 55 (4), 309-322.
Biggs, J. B. (1999). Teaching for Quality Learning at University: What the Student
Does. Buckingham: Society for Research into Higher Education/Open
University Press.
73
Biggs, J. B. i Moore, P. (1993). Process of Learning. New York: Prentice Hall.
Blakey, E. i Spence, S. (1990, maj-czerwiec). Thinking for the Future. Emergency
Librarian, 18, 11-14.
Bligh, D. A. (2000). What’s the Use of Lectures? W: G. Gibbs (Red.), Teaching in
Higher Education: Theory and Evidence. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: Classification of Educational
Goals. Handbook 1: Cognitive Domain. New York: Longman, Green and Co.
Bruce, C. S. (1997). The Seven Faces of Information Literacy. Adelaide: Auslib Press.
Bruce, C. S., Candy, P. i Klaus, H. (Red.) (2000). Information Literacy Around the
World: Advances in Programs and Research. Wagga Wagga, N.S.W. : Centre for
Information Studies, Charles Sturt University.
Bruner, J. (1962). On Knowing: Essays for the Left Hand. Cambridge: Belknap Press.
Bundy, A. (2002). Essential Connections: School and Public Libraries for Lifelong
Learning. Australian Library Journal, 51, 47-70.
Bundy, A. (2004). Australian and New Zealand Information Literacy Framework:
Principles, Standards and Practice. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.caul.edu.au/content/upload/files/infoliteracy/InfoLiteracyFramework.pdf
Bib lio gr afi a
Byerly, G. i Brodie, C. S. (1999). Information literacy skills models: defining the
choices. W: B. K. Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information Age:
Principles and Practice (s. 54-82). Littleton: Libraries Unlimited.
st
th
Campbell, S. (2004). Defining Information Literacy in the 21 century. IFLA 70 .
Pozyskano 21 września 2004, z
http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/059eCampbell.pdf
Candy, P. (2002). Lifelong Learning and Information Literacy. Pozyskano 20
października 2004, z
http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/candy-fullpaper.pdf
Case, D. (2002). Looking for Information: A Survey of Research on Information
Seeking, Needs and Behavior. New York: Academic Press.
Cave, C. (1996). The Creativity Web. Pozyskano 5 listopada 1998, z
http://www.ozemail.com.au/~caveman/Creative/
Chambers English Dictionary (9 wyd.) (2003). Cambridge: Cambridge University
Press.
Cortes, J. (2002). Diseño y Equipamiento de Salones Electrónicos para Programas de
DHI. Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.infoconsultores.com.mx/RevInfo52/20_22_ART_Cortes.pdf
74
Cortés, J., González, D., Lau, J., Moya, A. L., Quijano, A., Rovalo, L. i Souto, S. (2002).
Normas sobre alfabetización informativa en educación superior. Juárez: México:
UACJ. Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://bivir.uacj.mx/dhi/DocumentosBasicos/Default.htm
Debons, A., Horne, E. i Cronenweth, S. (1988). Information science: an integrated
view. Boston: G. K. Hall.
Dewey, J. (1967). La Concepción democrática en educación. Democracia y Educación.
Ed. Losada.
Dibble, M. (2004). Directory of Online Resources for Information Literacy: Information
Literacy Standards. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.lib.usf.edu/ref/doril/standard.html
Diccionario de la Real Academia Española. (2005). Pozyskano z http://www.rae.es
Donnahan, J. i Stein, B. B. (1999). Assessment: A Tool for Developing Lifelong
Learners. W: B. K. Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information
Age: Principles and Practice. Littleton: Libraries Unlimited.
Doskatsch, I. (2003). Perceptions and Perplexities of the Faculty- Librarian
Partnership: An Australian Perspective. Reference Services Review: Reference
and Instructional Services for Libraries in the Digital Age, 31, 111-121.
Bib lio gr afi a
Educational Technology and Information Literacy: Planning to Make a Difference in
How we Teach and Learn. (2004). Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.cde.state.co.us/cdelib/etil/et_planning-workshops.htm
Ennis, R. (1985). Goals for a Critical Thinking Curriculum. W: A. L. Costa (Red.),
Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking. Alexandria:
Association for Supervision and Curriculum Development.
Estrategias y Modelos para Ensenar a Usar la Información: Guía para Docentes,
Bibliotecarios y Archiveros. (2000). Murcia, Spain: KR.
Evers, F. T. (1998). The Bases of Competence: The Skills for Lifelong Learning and
Employability. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Flaspohler, M. R. (2003) Information Literacy Program Assessment: One Small
College Tales the Big Plunge. Reference Services Review: Reference and
Instructional Services for Libraries in the Digital Age, 31, 129-140.
Ford, N. (2003). Towards a Model of Learning for Educational Informatics. Journal of
Documentation, 60, 183-225.
Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York:
Basic Books.
Glynn, S. (1997). Drawing Mental Models. Science Teacher, 61, 30-32.
Goldfarb, E. K. (1999). Learning in a Technological Context. W: B. K. Stripling (Red.),
75
Grassian, E. i Kaplowitz, J. (2001). Information Literacy Instruction: Theory and
Practice. New York: Neal-Schuman.
Gratch-Lindauer, B. (2000). Assessing Community Colleges: Information Literacy
Competencies and Other Library Services and Resources. Pozyskano 26 lipca
2004, z http://fog.ccsf.cc.ca.us/~bgratch/assess.html
Hancock, V. E. (2004). Information Literacy for Lifelong Learning. Pozyskano 21
października 2004, z http://www.libraryinstruction.com/informationliteracy.html
Hepworth, M. (2004). A Framework for Understanding User Requirements for an
Information Service: Defining the Needs of Informal Careers. Journal of the
American Society of Information Science and Technology, 55, 695-708.
Hiscock, J. i Marriott, P. (2003). A Happy Partnership Using an Information Portal to
Integrate Information Literacy Skills into an Undergraduate Foundation
Course. Australian Academic and Research Libraries, 34, 32-41.
Horton, F., Jr. (2004). Comments on International Guidelines on Information Literacy.
(korespondencja prywatna), Washington, DC.
Humes, B. (2004). Understanding Information Literacy. Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.ed.gov/pubs/UnderLit/index.html
Information Literacy: Definitions and Models. (2004). Pozyskano 21 września 2004, z
http://dis.shef.ac.uk/literacy/definitions.htm
Bib lio gr afi a
Information Literacy: Learning How to Learn. (2004). Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.ri.net/RITTI_Fellows/Barton/infolit.html
Information Literacy Instruction: a Selection of Tools for Instructors. (2004). Pozyskano
26 lipca 2004, z http://mapageweb.umontreal.ca/deschatg/AAFD_index_en.html
Information Literacy Program. (2002, kwiecień). Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://faculty.weber.edu/chansen/libinstruct/ILProgram/goals/programgoals03.h
tm
Information Literacy Standards. (2001). Pozyskano 27 lipca 2004, z
http://www.caul.edu.au/cauldoc/InfoLitStandards2001.doc
Information Power: Building Partnerships for Learning: Learning and Teaching
Principles of School Library Media Programs. (2004). Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/informationpower/iplearningteaching.
htm
Jones, A. J. i Gardner, C. (1999). Student Learning: Linking Research and Practice. W:
B. K. Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information Age: Principles
and Practice. Littleton: Libraries Unlimited.
76
Kapitzke, C. (2003). Information Literacy: A Positivist Epistemology and a Politics of
Outformation. Educational Theory, 53(1), 37-53.
Kitzinger, J. (1995). Introducing Focus Groups. British Medical Journal, 3, 299-302.
Kuhlthau, C. C. (1999). Literacy and Learning for the Information Age. W: B. K.
Stripling (Red.), Learning and Libraries in an Information Age: Principles and
Practice. Littleton: Libraries Unlimited.
Langford, L. (2001). Critical Literacy: A Building Block Towards the Information
Literate School Community. Teacher Librarian, 28, 18-21.
Learning Theories. (2004). Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.emtech.net/learning_theories.htm#Skinner1
Marton, F. i Saljo, R. (1997). Approaches to Learning. W: F. Marton, D. Hounsell i N.
Entwistle (Red.), The Experience of Learning. Edinburgh: Scottish University
Press.
McGregor, J. H. (1999). How do we learn. W: B. K. Stripling (Red.), Learning and
Libraries in an Information Age: Principles and Practice. Littleton: Libraries
Unlimited.
McKenzie, J. (1997). Filling the Tool Box: Classroom Strategies to Engender Student
Questioning. Pozyskano 5 listopada 1998, z
http://fromnowon.org/toolbox.html#Class
Mednick, M. (2002). Information Literacy: The New Challenge. California.
Bib lio gr afi a
Nimon, M. (2002). Developing Lifelong Learners: Controversy and the Educative
Role of the Academic Librarian. Australian Academic and Research Libraries, 33,
14-24.
Oellers, B. i Monfasani, R. (2001, kwiecień). Capacitación del Personal y Formación
de Usuarios. Pozyskano 26 lipca 2004, z http://www.abgra.org.ar
Owusu-Ansah, E. (2003). Information Literacy and the Academic Library: a Critical
Look at a Concept and the Controversies Surrounding It. The Journal of
Academic Librarianship, 29, 219-230.
Pappas, M. i Tepe, A. (2002). Pathways to Knowledge and Inquiry Learning.
Colorado.
Pavlov, I. P. (1999, maj). Condicionamiento Clásico. Pozyskano w październiku 2004, z
http://fates.cns.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/pavlov.htm
Peterson, P. L. i Clark, C. M. (1978). Teachers reports of their cognitive processes
during teaching. American Educational Research Journal, 15 (4), 555-565.
Piaget, J. (1972). Psicología de la inteligencia. Buenos Aires: Editorial Psique.
77
Practical Assessment, Research, and Evaluation. (2003). Pozyskano 20 października
2004, z http://pareonline.net
Rader, H. (2002). Information Literacy 1973-2002: A Selected Literature Review.
Library Trends, 51(1), 242-259.
S.A.I.L.S. (2004). Pozyskano 25 maja 2004, z http://sails.lms.kent.edu/index.php
Saavedra Fernández, O. (2003). El bibliotecario del siglo XXI. ACIMED, 11(5).
Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_5_03/aci10503.htm
Schunk, D. H. (1997). Teorías del aprendizaje. México: Prentice Hall.
Shuell, T. J. (1986). Cognitive Conceptions of Learning. Review of Educational
Research, 56 (30), 411-436.
Siitonen, L. (2004). Information Literacy: Gaps Between Concepts and Applications.
Pozyskano 26 lipca 2004, z http://archive.ifla.org/IV/ifla62/62-siil.htm
Skinner, B. F. (1986). Ciencia y conducta humana. Barcelona: Martínez Roca.
Slavin, R. E. (1995). Cooperative Learning Among Students: Theory, Research, and
Implications for Active Learning. Center for Research on the Education of
Student, Johns Hopkins University.
Bib lio gr afi a
Society of College, National and University Libraries. (2001). The Seven Pillars of
Higher Education. London: Society of College, National and University
Libraries.
Spaeth, C. i Walter, L. (1999). Implement a Literacy Program. Pozyskano 26 lipca 2004,
z
http://www.sil.org/lingualinks/literacy/ImplementALiteracyProgram/contents.ht
m
Squires, G. (1994). A New Model of Teaching and Training. Hull: University of Hull.
Stec, E. (2004). Guidelines for Information Literacy Assessment . (ulotka). The Hague:
IFLA.
Stripling, B. K. (1999). Learning and Libraries in an Information Age: Principles and
Practice. Littleton: Libraries Unlimited.
Tarpy, R. M. (1999). Aprendizaje: Teoría e Investigación Contemporánea. Madrid:
McGraw-Hill.
Teacher Tips, Tools, and Tutorials: Information Literacy Skills Used in BCPS Research
Lessons. (2004). Pozyskano 28 lipca 2004, z
http://www.bcps.org/offices/lis/models/tips
78
Teaching Library Projects. (2004). Pozyskano 26 lipca 2004, z
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Projects.html
Von Herausgegeben E. S. (2003). Medienkompetenz Information Literacy Wie Lehrt
und Lernt Man Medienkompetenz. How to Learn and to Teach Information
Literac. Berlin: BibSpider.
Walton, G. (2004, listopad). Comments on the draft International guidelines on
Information Literacy produced for IFLA. (korespondencja prywatna). Stoke-onTrent, England.
Westbrook, L. (1993). Evaluation. Learning to Teach: Workshops on Instruction.
Chicago: Association of College and Research Libraries, American Library
Association.
Wiggins, G. (1998). Educative Assessment: Designing Assessments to Inform and
Improve Student Performance. San Francisco: Jossey-Bass.
Williams, J. (2000). Creativity in Assessment of Library Instruction. Reference
Services Review, 28, 323-334.
Wittrock, M. C. (1986). Students‘ Thought Processes. New York: Macmillan.
WLMA and OSPI Essential Skills for Information Literacy. (2004). Pozyskano 26 lipca
2004, z http://www.wlma.org/Instruction/wlmaospibenchmarks.htm
Bib lio gr afi a
79
Wykaz ilustracji
Ilustracje zamieszczone w polskiej wersji Wytycznych:
Ilustracja na okładce
Tytuł: useful_websites / Autor: Search Engine People Blog
Źródło: http://www.flickr.com/photos/sepblog/3982712181/in/photostream / licencja CC BY
Ilustracja na s. 14
Tytuł: Information / Autor: heathbrandon
Źródło: http://www.flickr.com/photos/heathbrandon/3187207970 / licencja CC BY SA
Ilustracja na s. 16
Tytuł: Information literacy / Autor: Ewa Rozkosz
Źródło: zbiory KEI / licencja CC BY SA
Ilustracja na s. 17
Tytuł: Ann Arbor Library - Pittsfield Branch / Autor: jhoweaa
Źródło: http://www.flickr.com/photos/jhoweaa/327651705 / licencja CC BY SA
Ilustracja na s. 22
Tytuł: Education Reform: What I want my children to learn / Autor: opensourceway
Źródło: http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5752191344 / licencja CC BY SA
Ilustracja na s. 24
Tytuł: Boston Public Library / Autor: cogito ergo imago
Źródło: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/299043567 / licencja CC BY SA
Ilustracja na s. 25
Tytuł: Children show their own comics at Ewell Library / Autor: Surrey County Council
Źródło: http://www.flickr.com/photos/surreycountycouncil/5506212714 / licencja CC BY
W yk az i l us tr ac ji
Ilustracja na s. 27
Tytuł: "Standard" of Living / Autor: chmeredith
Źródło: http://www.flickr.com/photos/chmeredith/4560746937 / licencja CC BY
Ilustracja na s. 31
Tytuł: Library / Autor: }{enry
Źródło: http://www.flickr.com/photos/hankzby/4272697578 / licencja CC BY
Ilustracja na s. 35
Tytuł: focus on goals / Autor: Search Engine People Blog
Źródło: http://www.flickr.com/photos/sepblog/3616698343/in/photostream / licencja CC BY
Ilustracja na s. 38
Tytuł: modern-library-1 / Autor: jingdianjiaju2
Źródło: http://www.flickr.com/photos/jingdianjiaju2/3983524842 / licencja CC BY SA
Ilustracja na s. 39
Tytuł: International Money Pile in Cash and Coins / Autor: epSos.de
Źródło: http://www.flickr.com/photos/epsos/5394616925 / licencja CC BY
Ilustracja na s. 40
Tytuł: Timeline / Autor: flattop341
Źródło: http://www.flickr.com/photos/flattop341/352434831 / licencja CC BY
Ilustracja na s. 42
Tytuł: Business Class / Autor: Tulane Public Relations
Źródło: http://www.flickr.com/photos/tulanesally/4307042890 / licencja CC BY
80
Ilustracja na s. 45
Tytuł: Workshop attendees / Autor: UofSLibrary
Źródło: http://www.flickr.com/photos/universityofscrantonlibrary/3973828477 / licencja CC BY
Ilustracja na s. 46
Tytuł: February 03, 2009-12.41.53 / Autor: gcbb
Źródło: http://www.flickr.com/photos/gcbb/3254283810 / licencja CC BY
Ilustracja na s. 47
Tytuł: Knowledge sharing / Autor: Ewa Rozkosz
Źródło: zbiory KEI / licencja CC BY SA
Ilustracja na s. 49
Tytuł: Reaching higher (60/365) / Autor: LifeSupercharger
Źródło: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/5489726767 / licencja CC BY
Ilustracja na s. 50
Tytuł: MADRID_051123_MXALX_073 / Autor: PromoMadrid
Źródło: http://www.flickr.com/photos/promomadrid/5786433557 / licencja CC BY SA
Ilustracja na s. 56
Tytuł: Teacher / Learner / Autor: opensourceway
Źródło: http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5538035618 / licencja CC BY SA
Ilustracja na s. 58
Tytuł: Be creative / Autor: Ewa Rozkosz
Źródło: zbiory KEI / licencja CC BY SA
Ilustracja na s. 62
Tytuł: lightbulbidea / Autor: Search Engine People Blog
Źródło: http://www.flickr.com/photos/sepblog/3941049115/in/photostream / licencja CC BY
Ilustracja na s. 67
Tytuł: portfolio building / Autor: Sean MacEntee
Źródło: http://www.flickr.com/photos/smemon/4349315461 / licencja CC BY
W yk az i l us tr ac ji
Ilustracja na s. 69
Tytuł: Glossary / Autor: kev_hickey_uk
Źródło: http://www.flickr.com/photos/kevhickey/3588682702 / licencja CC BY
81
Aneks
82
Logo information literacy
Logo information literacy
Potrzeba stworzenia uniwersalnego symbolu, który prezentowałby ideę information
literacy bez używania słów, wyłoniła się jako odpowiedź na trudności z tłumaczeniem pojęcia information literacy na inne języki. Graficzny symbol miał przełamać
barierę terminologiczną, a jednocześnie ułatwić identyfikację inicjatyw związanych
z omawianą tematyką.
W 2008 r. ogłoszono konkurs na logo information literacy. Miał on otwartą formułę.
Spośród 198 nadesłanych prac wybrano logo kubańskiego grafika, Edgara Luy Péreza.
Prawdopodobnie jury ujęła czytelność owej propozycji. Grafika o południowoamerykańskim rodowodzie łączy w sobie wyobrażenie książki, użytkownika
oraz znak informacji (litera „i”). Połączenie to stanowi jednocześnie metaforę procesu,
w którym główną rolę odgrywa użytkownik rozwijający swoją wiedzę poprzez
sprawne korzystanie z informacji. To wszystko podane w prostej i miłej dla oka
formie.
Logo info r mation l i ter ac y
UNESCO – IFLA, Information Literacy Logo
83
Stosowanie
Logo można wykorzystać do oznaczenia dowolnej działalności związanej z edukacją
informacyjną. Szczegółowe zasady oraz propozycje zastosowania znajdują się
w rozbudowanej instrukcji*, udostępnionej nieodpłatnie na stronie projektu InfoLit
Global**. Poniżej zamieszczono podstawowe wytyczne.
Jeśli chcesz wykorzystać logo:
wybierz najlepszą do swoich potrzeb wersję spośród udostępnionych na
stronie: http://infolitglobal.info/logo/en/download*
Od sierpnia 2011 r. logo [z nazwą] dostępne jest na stronie
projektu InfoLit Global również w polskiej wersji językowej.
Podobnie jak w przypadku języka hiszpańskiego opublikowane
zostały dwa warianty (edukacja informacyjna oraz kompetencje
informacyjne).
zastosuj opis bibliograficzny: UNESCO – IFLA, Information Literacy Logo,
L ogo info r mation l i ter ac y
jeśli to możliwe, zamieść w cytowaniu link do strony:
http://infolitglobal.info/logo
nie wprowadzaj zmian w logo (dodatkowe znaki, zmiana koloru, zniekształcenia, cieniowanie, obrót, zamieszczanie logo w obrębie kształtu, np. koła
lub trójkąta).
Logo można zamieścić na stronie internetowej, koszulce, materiałach biurowych,
zaproszeniach, plakatach. Listę ogranicza jedynie wyobraźnia, której z pewnością nie
zabraknie trenerom działającym na polu edukacji informacyjnej.
Ewa Rozkosz
*
IFLA – Information Literacy Section / UNESCO. (2009, grudzień). Integrating the Information Literacy Logo:
A Marketing Manual. Pozyskano 31 sierpnia 2011, z http://www.infolitglobal.info/logo/en/manual
** Międzynarodowy projekt realizowany przez Sekcję IFLA ds. Information Literacy ze wsparciem UNESCO, którego
celem jest usprawnienie komunikacji między osobami, instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się edukacją
informacyjną (międzynarodowe logo IL, baza z informacją o inicjatywach związanych z IL, raport o stanie rozwoju IL
na świecie).
84
Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne
Wersja polska nr 1
Stan na: sierpień 2011
85
86

Podobne dokumenty