myjka wysokociśnieniowa TOP GUN wer PL

Komentarze

Transkrypt

myjka wysokociśnieniowa TOP GUN wer PL
EUROCLEAN
TOP GUN
PRZEMYSŁOWA
MYJKA
WYSOKOCIŚNIENIOWA
Z PODGRZEWANIEM WODY
PL
INSTRUKCJA DLA
UŻYTKOWNIKA
GORĄCO WODNA MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA
SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Ostrzeżenia
3. Użytkowanie
3.1 Użytkowanie
3.2 Instalacja
3.3 Wybór dyszy
3.4 Używanie w trybie z zimną wodą
3.5 Używanie w trybie z grzaniem
3.6 Pobór detergentu
3.7 Wyłączanie i przechowywanie.
4. Zabezpieczenia
5. Konserwacja
5.1 Ostrzeżenia i kontrola okresowa
5.2 Usuwanie awarii
6. Opis urządzenia
7. Instalacja wodna i elektryczna.
8. Schematy elektryczne.
9. Tabliczka znamionowa
10. Dane techniczne
11. Deklaracja zgodności
Warunki gwarancji.
1. Wstęp
Ten dokument zawiera normy bezpieczeństwa , opis działania, i obsługę gorąco
wodnej myjki wysokociśnieniowej model TOP GUN. Proszę zachować tę
instrukcję i trzymać ją w łatwo dostępnym miejscu.
Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia i dokładnie
wypełniać zalecenia dotyczące uruchamiania, użytkowania i konserwacji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu nie
stosowania się do tych zaleceń. Instrukcje, rysunki, tabele oraz pozostała
zawartość jest uważana za rezerwową informacje techniczną i jako taka nie może
być reprodukowana, zarówno w całości, jak i jakakolwiek jej część bez zgody
producenta, który jest wyłącznym właścicielem i zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian wg własnego uznania.
-1-
2. Ostrzeżenia
Nigdy nie używaj urządzenia bez uprzedniego zapoznania się z
instrukcją obsługi.
Podłączenia do źródła zasilania elektrycznego musi być przeprowadzone przez
wykwalifikowanego elektryka. Zaleca się zastosowanie uziemienia lub urządzenia
odcinającego zasilanie w przypadku zbyt wysokiego lub niskiego napięcia.
Strumień wody pod ciśnieniem może być bardzo niebezpieczny, jeśli zostaje użyty w
niewłaściwy sposób. Nigdy nie wolno kierować strumienia w kierunku ludzi, zwierząt,
urządzeń elektrycznych pod napięciem, czy też w kierunku samej myjki.
Przed rozpoczęciem czyszczenia lub jakiejkolwiek naprawy należy odłączyć urządzenie
od zasilania.
Za każdym razem, kiedy urządzenie jest wyłączane, należy uwolnić ciśnienie pozostałe w
wężu poprzez naciśnięcie spustu pistoletu lancy.
Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku wraz ze środkami czyszczącymi
dostarczonymi
lub rekomendowanymi przez producenta. Stosowanie innych środków
czyszczących może obniżyć bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. Należy stosować
wyłącznie płynne środki czyszczące.
Myjki wysokociśnieniowe w żadnym wypadku nie mogą być używane przez dzieci lub
osoby nie zaznajomione z procedurami i ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji.
Proszę zwrócić uwagę na ewentualne pojazdy poruszające się w pobliżu urządzenia, aby
nie dopuścić do najechania na wąż wysokociśnieniowy. Węże wysokociśnieniowe są
niezwykle ważne
dla bezpieczeństwa myjki. Jeśli zachodzi konieczność wymiany
części, zawsze należy stosować oryginalne części zamienne – w tym celu skontaktuj się z
centrum serwisowym. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód elektryczny lub wąż
wysokociśnieniowy nie są w doskonałym stanie. Aby zapewnić absolutne bezpieczeństwo
urządzenia używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli w pobliżu czyszczonych powierzchni znajdują się
ludzie.
W trakcie pracy z urządzeniem używaj ubrania ochronnego.
Upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na działanie niskich temperatur: lód może
spowodować poważne uszkodzenie pompy wysokociśnieniowej.
Unikaj dotykania rury wydechowej.
Jeśli urządzenie jest używane w pomieszczeniach zamkniętych, należy zapewnić system
odprowadzenia spalin z pomieszczenia.
-2-
3. Użytkowanie
3.1 Użytkowanie
Urządzenie, które Państwo zakupiliście jest gorąco wodną myjką
wysokociśnieniową, która poprzez proste regulowanie strumienia za pomocą
pokrętła może być używane do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni. Co
więcej, poprzez regulację nagrzewnicy, w którą wyposażona jest myjka, operator
może używać gorącej wody pod ciśnieniem, co jest bardzo pomocne w usuwaniu
tłustych plam od smarów lub czyszczeniu dużych tłustych powierzchni.
Regulowane dozowanie detergentu umożliwia zastosowanie odpowiedniej dawki
dla każdej czyszczonej powierzchni. Ważna jest również odległość między
dyszą a czyszczoną powierzchnią, im mniejsza odległość, tym większa
efektywność strumienia. Do operatora należy ocena obiektu do czyszczenia i
wybór odpowiednich ustawień temperatury, ciśnienia i odległości od
czyszczonego obiektu. Co więcej, operator powinien przestrzegać zaleceń
zawartych w tej instrukcji, co pozwoli uniknąć spowodowania wypadku na skutek
niewłaściwego użycia myjki.
3.2 Instalacja
Upewnij
się,
że
charakterystyka
gniazda
zasilającego do którego podłączane jest urządzenie
odpowiada
specyfikacjom umieszczonym na
tabliczce znamionowej
na urządzeniu (B).
Następnie
podłącz urządzenie do zasilania.
Upewnij się, czy urządzenie stoi stabilnie na równej
powierzchni. Sprawdź, czy dopływ wody jest
wystarczający i podłącz wąż zasilający do wyjścia
1. Podłącz wąż wysokociśnieniowy do wyjścia 2.
Odkręć kurek zasilający.
UWAGA!
Urządzenie
nie
jest
wyposażone w pompę ssącą; należy
zapewnić dopływ wody o ciśnieniu
sieciowym (max 4 bar)
Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że
spust pistoletu jest zablokowany w pozycji 'OFF', w
przeciwnym wypadku nagły strumień pod wysokim
ciśnieniem może sprawić, że lanca stanie się
niebezpiecznym przyrządem.
Jeśli, z powodu
wyłączenia myjki, lub jakiegokolwiek innego lanca
zostaje skierowana w dół, a pompa działa w trybie
'by-pass', upewnij się, że spust pistoletu jest
zablokowany za pomocą specjalnego urządzenia
blokującego w celu uniknięcia
przypadkowego
użycia i wypadków System blokujący jest pokazany na rysunku litera A.
-3-
Uwaga!
Kiedy używasz urządzenia po raz pierwszy, lub po dłuższym
czasie postoju, konieczne jest uruchomienie myjki i
pozostawienie włączonej przez kilka minut bez dyszy w celu
łatwego usunięcia ewentualnych zabrudzeń. Aby ułatwić tą
czynność, dysza i lanca są dostarczane osobno. Dysza jest zabezpieczona
w środku czerwoną taśma, ułatwiająca jej odszukanie.
Z powodu wysokiego ciśnienia strumienia, należy przygotować się na to, że
pistolet może odbić. Operator myjki powinien mocno trzymać pistolet z
lancą.
3.3 Wybór dyszy
Oprócz ciśnienia operacyjnego i odległości lancy od czyszczonej powierzchni, dla
osiągnięcia maksymalnego efektu czyszczącego ważny jest również kształt
strumienia. Kąt strumienia 0° (prosty) daje najmocniejsze działanie mechaniczne i
jest odpowiedni szczególnie do czyszczenia konstrukcji i maszyn budowlanych,
które są zwykle bardzo zabrudzone. Najczęściej stosowana jest dysza 15°, dla
standardowych zastosowań, dostarczana wraz z urządzeniem. Do czyszczenia
bardzo dużych powierzchni zaleca się stosowanie dyszy o dużym kącie
strumienia – 40°.
3.4 Uruchamianie w trybie zimno wodnym
1. Naciśnij główny włącznik gniazda zasilania.
2. Naciśnij włącznik 1 na panelu sterowania myjki aby włączyć pompę.
3. Ustaw przepływ wody /ciśnienie za pomocą pokrętła – tylko wersja TOP.
4. Naciśnij spust pistoletu.
3.5 Uruchamianie w trybie gorąco wodnym
1. Proszę postępować według instrukcji uruchamiania w trybie zimno wodnym
(punkt 3.4).
2. Naciśnij włącznik 2, aby uruchomić palnik.
3. Ustaw temperaturę za pomocą termostatu.
4. Jeśli potrzebna jest para należy pokrętło całkowicie odkręcić.
-4-
3.6 Pobór detergentu
Urządzenia umożliwia pobór detergentu przy pompie wodnej; w celu
przystosowania ilości detergentu dla modelu 150/15 i 200/15 należy przekręcić
pokrętło “A”.
Regulacja zasysania detergentu w wersji 150/21, 200/21, 250/21 odbywa się za
pomocą pokrętła 13 na panelu sterowania.
3.7 Wyłączanie i przechowywanie.
1. Wyłącz palnik za pomocą termostatu, a następnie w celu schłodzenia kotła
pozwól urządzeniu działać przez kilka minut w trybie z zimną wodą naciskając
spust pistoletu (obróć pokrętło max. na początek skali).
2. Wyłącz palnik za pomocą wyłącznika 5
3. Wyłącz wyłącznik główny 2
4. Odłącz od zasilania i zamknij dopływ wody i odłącz wąż zasilający.
5. W celu łatwiejszego ponownego uruchomienia myjki, oraz aby przedłużyć
żywotność silnika, po wyłączeniu urządzenia spuść pozostałe ciśnienie
poprzez naciśnięcie spustu pistoletu B (rys.5)
Podczas przechowywania urządzenia należy zwinąć przewód
elektryczny i wąż wysokociśnieniowy w celu uniknięcia
uszkodzenia.
Myjkę
należy przechowywać
w
miejscu
zabezpieczonym przed zimnem i
użyciem przez osoby
postronne.
4. Urządzenia zabezpieczające
Zawór 'by-pass' (obiegowy).
Zadaniem
tego systemu obiegowego jest pozwolić strumieniowi wody
wypływającej wrócić do wlotu pompy wodnej w przypadku, kiedy ciśnienie
wylotowe przekroczy z jakiegokolwiek powodu ustawione wartości. Zawór bypass jest uruchamiany na przykład wtedy, kiedy wystąpi przeszkoda po
dostarczeniu wody do pompy (np. Zupełnie zapchana dysza), lub za każdym
razem, kiedy zwalniamy dźwignię pistoletu w czasie pracy pompy. Przed
zaworem woda recyrkuluje miedzy wlotem pompy a źródłem przy zmniejszonym
ciśnieniu. Przy właściwej pracy zaworu ciśnieniomierz będzie wskazywał 0.
System ‘total stop’
Po zwolnieniu pistoletu włącza się automatyczne czasowe wyłączenie urządzenia
. Funkcja działa przez zmianę ciśnień w rurkach wprowadzając w ruch pierścień
wyłącznika. Po ponownym naciśnięciu pistoletu urządzenie włącza się
niezwłocznie z 4-sekundowym opóźnieniem odpalenia palnika. Należy mieć na
uwadze, że wyłączanie urządzenia pistoletem jest czynnością tymczasową i na
koniec użytkowania urządzenie musi być wyłączone głównym wyłącznikiem a
ciśnienie musi być wypuszczone poprzez naciśnięcie pistoletu po wyłączeniu.
-5-
Wyłączniki ciśnienia 6 – 8
Wyłączniki ciśnienia są połączone z obwodem elektronicznym i zapewniają
doskonałą pracę urządzenia. Włączają się, kiedy przepływ wody jest zbyt niski, a
ciśnienie niższe niż 25 bar.
System opóźnionego zatrzymania
W trybie pracy z systemem opóźnionego zatrzymania 15 sekund po zwolnieniu
nacisku na spust, całe urządzenie wyłącza się tymczasowo. System ten wykrywa
zmiany ciśnienia w głowicy i uaktywnia zawory elektromagnetyczne.
Maszyna włącza się ponownie jeśli dzwignia pistoletu jest naciśnięta ponownie.
Jednakże wyłączenie maszyny przez pistolet jest tylko do celów tymczasowych
więc na koniec pracy maszyna musi być wyłączona głównym wyłącznikiem a
ciśnienie musi być wypuszczone poprzez naciśnięcie pistoletu po wyłączeniu.
Termostat bezpieczeństwa
Termostat temperatury maksymalnej jest zainstalowany na wylocie z boilera
wodnego. To przerywa dopływ paliwa do palnika poprzez zamknięcie zaworu
paliwa jeśli temperatura osiągnie poziom 140ºC
Jest specjalna funkcja blokady spustu by zabezpieczyć przypadkowe włączenie
pod nieobecność użytkownika. Automatyczna funkcja wyłączenia silnika
uruchamia się w przypadku przegrzania by chronić silnik elektryczny przed
przeładowaniem.
Kontrola palnika.
Jeśli czujnik płomienia nie wykryje ognia zawór zamyka się i silnik palnika się
wyłącza.
5.
Konserwacja
5.1 Konserwacja
Codziennie sprawdzaj poziom oleju w pompie poprzez specjalny
wskaźnik poziomu „B” i jeśli to konieczne dopełnij do
wskazanego poziomu. Aby wymienić olej zdejmij pokrywę „A”,
odkręć pokrywę „C” i usuń olej. Wymieniaj olej co 3 miesiące, lub
co 300 godzin pracy.
Czyść regularnie filtr wlotowy i sprawdzaj regularnie jego stan.
Co miesiąc, lub po 100 godzinach pracy urządzenia, wyczyść
palnik. Dokładnie sprawdź ustawienie elektrod i dyszy –
ustawienia muszą być zgodne z rysunkiem.
Co 3 miesiące lub po 300 godzinach pracy wyczyść filtr paliwa.
Co 3 miesiące, lub co 300 godzin pracy wyczyść filtr pompy
paliwowej.
Upewnij się, że używasz oleju napędowego dobrej jakości. Nie
może zawierać jakichkolwiek domieszek wody. Od czasu do
czasu należy wyczyścić zbiornik paliwa za pomocą specjalnego
wylewu umieszczonego na dnie zbiornika. Nie wolno używać
benzyny, czy innych dodatków!
-6-
Uwaga!
Co dwa tygodnie, lub 50 godzin pracy, wyczyść filtr wodny
sprężonym powietrzem.
Użyte smary powinny być zebrane i usunięte zgodnie z
obowiązującymi przepisami, ponieważ składowanie ich w
środowisku naturalnym może spowodować jego zanieczyszczenie.
5.3 Usuwanie awarii
Problem
Pompa elektryczna nie
uruchamia się
Przyczyna
Brak napięcia.
Pompa jest zablokowana.
Co zrobić
Sprawdź, czy napięcie w instalacji
elektrycznej jest odpowiednie.
Odłącz wtyczkę z gniazda, wyjmij
pokrywę wentylatora i ręcznie porusz
silnik obracając wentylator.
Zawór termomagnetyczny zadziałał.
Pozwól, by silnik się ochłodził i
trzymaj cały czas wciśniętą dźwignię
pistoletu. Jeśli problem wciąż
występuje, sprawdź instalację
elektryczną.
Kondensator się spalił.
Wymień kondensator.
Wyczyść filtr.
Pompa elektryczna
Filtr wlotu jest zapchany.
działa, ale nie wytwarza
ciśnienia.
Wloty pompy.
Sprawdź połączenia i metalową
opaskę zaciskową węża.
Wlot i wylot są zapchane lub zużyte.
Zawory By-pass i regulacji ciśnienia
są zablokowane lub zużyte.
Wyczyść lub wymień zawory.
Obróć pokrętłem, aby je poluzować.
Dysza zbyt duży lub wyeksploatowany W razie potrzeby wymień lub napraw.
otwór.
Wymień dyszę.
Uszczelki są zużyte.
Wymień uszczelki.
Nieregularne wahania
Zawory wlotu i wylotu są zapchane lub Wyczyść lub wymień zawory.
ciśnienia, pompa pracuje zużyte.
bardzo głośno.
Sprawdź obwód wlotowy.
Wlot powietrza.
Spod pompy cieknie
woda.
Woda wycieka z głowicy
pompy.
Pompa pracuje
niestabilnie w trybie bypass nawet, gdy pistolet
jest używany.
Zużyta uszczelka.
Wymień uszczelkę.
Temperatura wody na wlocie pompy
jest zbyt wysoka.
Uszczelki tłoczków są zużyte.
Obniż temperaturę dostarczanej
wody i sprawdź wlot.
Wymień uszczelki.
Uszkodzona lub zużyta głowica.
Wymień głowicę.
Zapchana dysza.
Wymień dyszę.
Zawory wlotu i wylotu są zapchane lub Wyczyść lub wymień zawory.
zużyte.
Zawór by-pass zużyty, lub
uszkodzony.
-7-
Napraw lub wymień zawór.
Spod pompy wycieka
olej
W oleju znajduje się
woda.
Podczas pracy w trybie
by-pass ciśnieniomierz
wciąż wskazuje
ciśnienie, a zawór
szybko się nagrzewa.
Silnik zatrzymuje się
nagle.
Po zwolnieniu spustu
pistoletu palnik wciąż
działa.
Uszczelki olejowe są zużyte.
Wymień uszczelki.
Uszczelki olejowe są zużyte.
Wymień uszczelki.
Zawór by-pass recyrkuluje pod
ciśnieniem: zawór zwrotny jest
uszkodzony.
Sprawdź zawór by-pass.
Wyłącznik termomagnetyczny został
uruchomiony z powodu zwarcia lub
przegrzania.
Sprawdź możliwe przyczyny zwarcia,
sprawdź, czy prąd zasilający jest
odpowiedni (napięcie, częstotliwość).
Wyłącznik ciśnienia nie zadziałał z
powodu awarii.
Pozwól urządzeniu ostygnąć przez
chwilę z wyłączonym wyłącznikiem.
Wymień wyłącznik ciśnienia.
Obwód przed zaworem jest pod
Sprawdź zawór by-pass.
ciśnieniem ( by-pass znajduje się pod
ciśnieniem i recyrkulująca woda
zbytnio się nagrzewa).
Palnik przestaje działać. Zbyt małe ciśnienie paliwa
Sprawdź poziom paliwa.
Sprawdź, czy filtr nie jest zapchany, i
czy do obwodu nie jest zasysane
powietrze.
Sprawdź połączenie pomiędzy
pompą paliwową i zapłonem jest w
dobrym stanie.
Nie ma iskry pomiędzy elektrodami..
Z kotła wychodzi biały
Zbyt dużo powietrza.
dym, kiedy osiągnięta
jest pożądana
temperatura.
Z kotła wychodzi czarny Zbyt dużo zmieszanych paliw.
dym.
Nie można uruchomić
Nie ma iskry pomiędzy elektrodami..
palnika
Sprawdź, czy pompa paliwowa nie
jest zapchana.
Sprawdź transformator startera.
Sprawdź ustawienie elektrod.
Ustaw ciśnienie paliwa (10 bar).
Ustaw ciśnienie paliwa (10 bar).
Ustaw lub wyczyść elektrody.
Wymień elektrody.
Wymień transformator wysokiego
napięcia.
Brak dopływu paliwa.
Sprawdź poziom paliwa.
Wyczyść filtry paliwa.
Sprawdź, czy pompa paliwowa nie
jest zapchana.
-8-
6. Opis urządzenia.
Objaśnienia:
1. Zbiornik paliwa
2. Panel kontrolny
3. Pompa paliwowa
4. Zespół kontroli wody
5. Zespół kontroli wentylatora
6. Zbiornik na detergent
7. Pompa wysokociśnieniowa
8. Silnik elektryczny
9. Palnik
10. Wylot wody
11. Wlot wody
12. Przewód elektryczny
7. Instalacja wodna i elektryczna
1.Przyłącze wody – 2. Uziemienie – 3. Przewód elektryczny – 4. Wyłącznik
różnicowy – 5. Gniazdko elektryczne – 6. Zawór jednodrogowy – 7. Wąż
zasilający wodą – 8. Przewód elektryczny – 9. Odprowadzenie spalin
-9-
8. Schematy elektryczne
9. Tabliczka znamionowa
Model
Kod art.
Nr.seryjny.
Rok produkcji
Zasilanie
Fazy
Moc
Stopień
zabezpieczeń
Max.ciśnienie
Przepływ.
Max.temp.
Homologacja
Poj. zbiornika
Paliw/det
L
Moc
Max. temp.
St. C
Fazy
230/50
240/50
1
2,4
130
11
120
30/5,6
CE
400/50
230-400/50
220/60
3
4,2
150
15
120
30/5,6
CE
150 TOP
400/50
3
4,2
150
15
120
30/5,6
CE
160
160 TOP
400/50
3
5,7
160
18
120
30/5,6
CE
180
400/50
230/60
3
4,4
180
13
120
30/5,6
CE
200
230/50
230/60
400/50
3
5,7
200
15
120
30/5,6
CE
200 TOP
400/50
3
5,7
200
15
120
30/5,6
CE
Model
Zasilanie
V/Hz
Przepływ
L/min
Ciśnienie max.
Bar
10. Dane techniczne
130
150
-13-
11. Deklaracja zgodności
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE
Niżej podpisana firma I.T.M. ITALIA S.p.a.
Zona Industriale 37010 Albare di Costermano
Verona ITALY
Deklaruje na swoją odpowiedzialność, że urządzenie
PRODUKT: Myjka wysokociśnieniowa
MODEL:
PLUTO – PIPPO – ALTAIR – SHARK – MILLENIUM –
BABY GOAL – BLUES – NEW STORM – MONDIAL –
DACK – TOP GUN – HOT POWER – POWER T –
TWIST –
TWENTY – CIAK P – CIAK S
Jest zgodne z normami CE 98/37
73/23 CEE, 89/336 CEE
Verona 05-02-2003
-14-
§ 1. Warunki udzielenia gwarancji
1.
2.
Gwarantem jakości urządzenia jest firma Bart Import Poland, zwana dalej Gwarantem.
Gwarant udziela na sprzedane urządzenie produkcji ITM Italia gwarancję jakości, ponosząc
odpowiedzialność za wady fizyczne tkwiące w urządzeniu w okresie 12 miesięcy od daty
jego sprzedaży.
W tym okresie zostaną naprawione ujawnione wady bądź zostaną wymienione wadliwe części w
miejscu lokalizacji urządzenia lub w Autoryzowanym Serwisie zwanym dalej „AS” po odesłaniu
ich do naprawy, w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia pisemnego
zgłoszenia reklamacyjnego lub od daty dostarczenia urządzenia. Okres naprawy może się
przedłużyć o czas potrzebny na sprowadzenie części niezbędnych do naprawy urządzenia.
Gwarant zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca naprawy.
3.
Jeżeli w okresie trwania gwarancji zostaną wykonane 4 naprawy o tym samym charakterze i AS
stwierdzi bezskuteczność kolejnej naprawy, Sprzedawca na wniosek AS może wymienić urządzenia
na nowe, wolne od wad. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze
specjalistycznym, właściwej do usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości części
wymienionych przy jednej naprawie. Naprawa nie obejmuje czynności serwisowych, tj. czyszczenia,
wymiany oleju, wymiany uszczelek, itp.
4. W przypadku wysyłki urządzenia do AS klient jest zobowiązany do dostarczenia wraz z
urządzeniem
a) wyposażenia standardowego, tj. wąż, pistolet, lancę, przedłużenie lancy
b) dokument gwarancyjny lub jego kserokopię razem z kserokopią dowodu zakupu
Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli :
a) zawiera wpisaną datę sprzedaży, typ oraz numer fabryczny urządzenia (bez skreśleń
i poprawek)
b) posiada pieczęć firmową sprzedawcy
Odbiorca potwierdza akceptację warunków gwarancji w momencie dokonywania
transakcji zakupu.
Urządzenie musi być dostarczone do serwisu czyste z czytelną tabliczką znamionową. W
razie konieczności czyszczenia urządzenia przed dokonaniem naprawy AS ma prawo obciążyć
Klienta kosztem usługi.
Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do AS w oryginalnym opakowaniu fabrycznym
dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym
zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Reklamujący nie może żądać
gratyfikacji, jeśli nieodpowiednio oznakuje lub zabezpieczy przesyłkę.
c) Użytkownik zobowiązany jest do wstępnej oceny reklamacji gwarancyjnej i poinformowania
sprzedawcę lub AS o zaistniałej awarii. Urządzenia przysłane do AS bez wcześniejszej
informacji o awarii będzie naprawiane na zasadach serwisu pogwarancyjnego.
d) W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty manipulacyjne
związane z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji oraz ewentualne koszty dojazdu bądź transportu.
e) Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas między dostarczeniem urządzenia do AS, a
naprawą urządzenia. Gwarancja nie zostaje przedłużona o czas między dokonaną naprawą, a
odbiorem urządzenia z AS.
f) Klient jest zobowiązany do dokonywania okresowego przeglądu serwisowego.
Przegląd serwisowy jest odpłatny według cennika AS, dokonywany minimum co
6miesięcy w okresie gwarancyjnym. W przypadku odmowy wykonania przeglądu
okresowego Klient jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym fakcie AS.
§ 2. Utrata Gwarancji.
1.
AS odmawia przyjęcia reklamacji w ramach gwarancji, w przypadku gdy :
a) Urządzenie zostało przysłane do AS bez wyposażenia standardowego, z naruszonymi bez
wiedzy AS plombami gwarancyjnymi, z uszkodzeniami mechanicznymi lub termicznymi.
b) Urządzenie zostało przysłane bez ważnego dokumentu gwarancyjnego i bez dowodu
zakupu lub ich kserokopii.
c) Braku udokumentowanego przeglądu okresowego w AS.
d) W przypadku niezgodności w dokumentach z danymi na sprzęcie.
e) W przypadku stwierdzenia przeciążenia urządzenia poprzez jednorazowo zbyt długotrwałą
pracę lub prze użycie w innym celu niż zostało to przewidziane przez producenta.
2.
W przypadku nie uznania gwarancji AS ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Klienta w ciągu
7 dniu od podjęcia decyzji wraz z jej uzasadnieniem.
§ 3. Gwarancji nie podlegają :
1.
Części wyposażenia podlegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji urządzenia, tj.:
wypłukana-rozkalibrowana dysza wodna, iniektor i dysza do piaskowania, zatarta dysza rotacyjna,
zanieczyszczona dysza paliwowa, zatarta w skutek niewłaściwej obsługi pompa paliwa(patrz
instrukcja obsługi), uszkodzone w skutek zanieczyszczenia wody zaworki, wytarte tłoki pompy,
wypracowane uszczelniacze pompy i zaworki, koła jezdne, pęknięcia węża wysokociśnieniowego
będące skutkiem zagięcia, załamania, zakleszczenia, uszkodzenia węża spowodowane mechanicznym
lub chemicznym naruszeniem osłony oplotu węża, gumowe elementy uszczelniające, transformator
H.T.
2.
Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych urządzenia, wyposażenia i przewodu
zasilającego (złamanie, pęknięcie, nacięcie, deformacja, stopienie i spalenie).
3.
Uszkodzenia silnika lub łożysk silnikowych spowodowane użyciem urządzenia do niewłaściwego
celu lub za dużą częstotliwością użytkowania.
Uszkodzenia silnika spowodowane podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej o zbyt niskim napięciu
lub do sieci wodnej o zbyt małym przepływie wody.
4.
Uszkodzenia spowodowane zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze oraz wyższym lub
niższym ciśnieniu, aniżeli to zaznaczono w instrukcji obsługi
5.
Zabrudzenie lub uszkodzenia z niego wynikające.
6.
Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, stosowaniem
nieodpowiednich przedłużaczy elektrycznych, przeciążeniem urządzenia poprzez zastosowanie
niewłaściwych zabezpieczeń elektrycznych.
7.
Uszkodzenia spowodowane zalaniem podzespołów elektrycznych i elektronicznych wodą.
8.
Uszkodzenia wynikłe z wypłukania smarów technologicznych, zatarcia mechanizmu urządzenia w
skutek wycieku oleju (brak kontroli)
9.
Uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z urządzenia wysokociśnieniowego bez zalecanego
przez producenta dodatkowego filtra wody, niewłaściwego bądź zanieczyszczonego paliwa, pracy z
zastosowaniem przez Użytkownika nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części
zamiennych i wyposażenia, wykonywania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
10. Czynności, do których wykonania zobowiązany jest wg instrukcji Użytkownik we własnym
zakresie – ewentualne czyszczenie dokonywane jest na koszt Użytkownika według cennika
usług serwisowych i nie jest traktowane jako usługa gwarancyjna.
11. Naklejki informacyjne oraz wady nie mające wpływu na eksploatację urządzeń np. zmiany koloru
obudowy, utleniania powierzchni materiałów.
12. Bieżące konserwacje i przeglądy, a także konfiguracje i programowanie sterowników zawarte w
dokumentacji technicznej
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
GWARANCJA NR .............................
Gwarancja obejmuje kompletne urządzenie /urządzenia/ tj. wszystkie części
mechaniczne, elektryczne oraz sterujące, nie ulegające zużyciu podczas normalnego
użytkowania urządzenia.
Nazwa urządzenia – specyfikacja techniczna
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Model urządzenia
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Numer seryjny
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Zamawiający:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Numer oraz data faktury:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Pieczątka oraz podpis sprzedawcy:
Przeglądy serwisowe , naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
Data
Opis usługi
Pieczątka i podpis serwisu

Podobne dokumenty