Ulotka "Żółta i pomarańczowa kartka, czyli jak parlamenty narodowe

Komentarze

Transkrypt

Ulotka "Żółta i pomarańczowa kartka, czyli jak parlamenty narodowe
Bogusław LIBERADZKI
S&D
EPL
Elżbieta ŁUKACIJEWSKA
EPL
Jerzy BUZEK
EPL
Krystyna ŁYBACKA
S&D
Ryszard CZARNECKI
EKR
Michał MARUSIK
NI
Andrzej DUDA
EKR
Jan OLBRYCHT
EPL
Anna FOTYGA
EKR
Stanisław OŻÓG
EKR
Lidia GERINGER DE OEDENBERG
S&D
Bolesław PIECHA
EKR
Adam GIEREK
S&D
Mirosław PIOTROWSKI
EKR
Beata GOSIEWSKA
EKR
Julia PITERA
EPL
Marek GRÓBARCZYK
EKR
Marek PLURA
EPL
Andrzej GRZYB
EPL
Tomasz PORĘBA
EKR
Krzysztof HETMAN
EPL
Dariusz ROSATI
EPL
Danuta HÜBNER
EPL
Jacek SARYUSZ-WOLSKI
EPL
Robert IWASZKIEWICZ
EFDD Czesław SIEKIERSKI
EPL
Dawid JACKIEWICZ
EKR
Adam SZEJNFELD
Danuta JAZŁOWIECKA
EPL
Róża THUN
EPL
Marek JUREK
EKR
Kazimierz Michał UJAZDOWSKI
EKR
Jarosław KALINOWSKI
EPL
Jarosław WAŁĘSA
EPL
Karol KARSKI
EKR
Bogdan WENTA
EPL
Jadwiga WIŚNIEWSKA
EKR
EKR
Janusz KORWIN-MIKKE
NI
EPL
Janusz WOJCIECHOWSKI
Zdzisław KRASNODĘBSKI
EKR
Bogdan ZDROJEWSKI
EPL
Barbara KUDRYCKA
EPL
Janusz ZEMKE
S&D
Zbigniew KUŹMIUK
EKR
Kosma ZŁOTOWSKI
EKR
Ryszard LEGUTKO
EKR
Stanisław ŻÓŁTEK
NI
Janusz LEWANDOWSKI
EPL
Tadeusz ZWIEFKA
EPL
NI
Grupa Postępowego Sojuszu
Socjalistów i Demokratów
europarl.europa.eu/relnatparl
[email protected]
EPL
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
Grupa Europejskiej Partii Ludowej
Więcej informacji o współpracy
Parlamentu Europejskiego
i parlamentów narodowych można
znaleźć pod adresem:
Żółta i pomarańczowa
kartka, czyli jak parlamenty
narodowe mogą wpływać
na prawo UE
Niezrzeszeni
Grupa Europa Wolności
i Demokracji Bezpośredniej
Europejscy Konserwatyści
i Reformatorzy
JAK PARLAMENT EUROPEJSKI WPŁYWA
NA TWOJE ŻYCIE
Uchwalił budżet UE, decydując, ile funduszy
europejskich trafi do Polski
Odrzucił porozumienie ACTA
Ograniczył opłaty za roaming i chce ich całkowitego
zniesienia
Ustalał standardy produkcji żywności
Decydował o warunkach działania energetyki,
wydobycia gazu łupkowego, zasadach ochrony
środowiska
Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel. 22 595 24 70
[email protected]
europarl.pl
facebook.com/epwarszawa
twitter.com/PE_Polska
Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego we Wrocławiu
ul. Widok 10, 50-052 Wrocław
tel. 71 337 63 63
[email protected]
facebook.com/PEWroclaw
twitter.com/PE_Wrocław
PHOTO © Unia Europejska 2015, Architecture Studio
Stan na: 28.04.2015
Michał BONI
BIURO INFORMACYJNE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POLSCE
PARLAMENTY NARODOWE A PRAWO UE
Wspólnym parlamentem Unii Europejskiej jest Parlament
Europejski, który uchwala nowe prawa unijne razem z Radą
UE po ewentualnym wniesieniu poprawek do propozycji
zgłaszanych przez Komisję Europejską. Równocześnie jedną z głównych zasad funkcjonowania Unii jest tzw. zasada pomocniczości. Według niej UE może interweniować
tylko wtedy, gdy jest w stanie działać skuteczniej niż państwa członkowskie. Zasada dotyczy dziedzin nienależących
do wyłącznych kompetencji Unii.
PROCEDURY ŻÓŁTEJ I POMARAŃCZOWEJ KARTKI
Parlamentom narodowym przyznano prawo sprzeciwu
wobec nowych przepisów UE. Polega ono na tym, że
jedna trzecia parlamentów narodowych może wnioskować
o ponowne rozpatrzenie projektu aktu ustawodawczego,
jeśli stwierdzą, że nie jest w nim przestrzegana zasada
pomocniczości.
ZOWA
POMARAŃC
KARTKA
Jeśli co najmniej jedna trzecia parlamentów narodowych
- lub jedna czwarta w przypadku projektu prawa dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - opowie się za wnioskiem o ponowne rozpatrzenie projektu prawa, uruchomiona zostaje procedura żółtej kartki.
Po odpowiedniej analizie Komisja Europejska może wycofać, zmienić lub podtrzymać projekt ustawodawczy, uzasadniając swój wybór.
Jeśli ponad połowa parlamentów narodowych opowie
się za wnioskiem o ponowne rozpatrzenie projektu,
uruchamiana zostaje procedura pomarańczowej kartki.
Oznacza to, że Komisja musi poddać wniosek ponownej
analizie. Jeśli Komisja zdecyduje o podtrzymaniu wniosku,
Rada UE i Parlament Europejski decydują ostatecznie,
czy procedura ma być kontynuowana.
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ŻÓŁTEJ KARTKI:
PRAWO DO INFORMACJI
W 2012 r. Rada wydała projekt rozporządzenia w sprawie m.in. prawa do strajku
- 12 izb parlamentów narodowych zgłosiło swój sprzeciw,
który wpłynął na wycofanie
wniosku przez Komisję Europejską (Dz. Ust. 16.04.2013 r.).
PHOTO © Unia Europejska 2015
PHOTO © Unia Europejska 2015
PHOTO © Unia Europejska 2015, Architecture Studio
Od 2009 roku parlamenty krajów UE zostały znacznie silniej
włączone w proces integracji europejskiej. Teraz mogą one
kontrolować przestrzeganie zasady pomocniczości dzięki
tzw. procedurze żółtej i pomarańczowej kartki.
TKA
ŻÓŁTA KAR
W 2013 r. Rada wydała projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej - 14 izb
parlamentów narodowych zgłosiło
swój sprzeciw. 27.11.2013 r. Komisja
stwierdziła zgodność swojego wniosku z zasadą pomocniczości i podtrzymała go.
EUROPARL.PL
Parlamenty narodowe mają również prawo do informacji
o działaniach instytucji UE. Ustanowiono dokładną listę
dokumentów, które należy obowiązkowo przekazać parlamentom narodowym. Są to:
▪zielone księgi, rozpoczynające konsultacje nad nowym
prawem UE
▪białe księgi, zawierające propozycje działań UE
▪komunikaty
▪roczny program prac legislacyjnych
▪projekty aktów ustawodawczych
Parlamenty narodowe dysponują ponadto szczególnym
prawem do informacji dotyczącym przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Uczestniczą
one także w ocenie działalności Eurojust i kontroli działań
Europolu. Ponadto parlamenty narodowe są informowane
o wnioskach państw trzecich o przystąpienie do UE.
KONFERENCJA ORGANÓW PARLAMENTARNYCH
WYSPECJALIZOWANYCH W SPRAWACH UNII
Od 1989 r. deputowani parlamentów narodowych oraz
Parlamentu Europejskiego zbierają się co pół roku
na Konferencji Parlamentarnych Komisji do Spraw Europejskich (COSAC) głównie w celu wymiany informacji.

Podobne dokumenty