pobierz pdf - Wiadomości Turystyczne

Komentarze

Transkrypt

pobierz pdf - Wiadomości Turystyczne
promocja
Wydanie
specjalne
16 czerwca 2010
Wiadomości Turystyczne
– pismo branżowe pracowników turystyki
Wydawca: Eurosystem
Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa
tel. (022) 822 20 16,
e-mail: [email protected]
www.wiadomosciturystyczne.pl
Nie spoczywamy
na laurach
Touroperatorzy
RAPORT 2010
Rozmowa
z Semirem
Hamoudą,
prezesem
SUN & FUN
HOLIDAYS
str. 20
To nie był rok
spektakularnych debiutów
FINANSE
Walutowe strachy na lachy. Eksperci branżowi malowali przyszłość w ponurych barwach. Dziś oswoiliśmy się
z ryzykiem kursowym. Strona 13
ROZMOWA
Wi´kszoÊç touropertorów nie
chce prognozowaç, jak w najbli˝szych miesiàcach b´dzie wyglàdał rynek turystyczny w Polsce i na Êwiecie. Powodem jest
nagromadzenie si´ zdarzeƒ, których wczeÊniej nikt nie mógł
przewidzieç.
Marek Czajka
ynek touroperatorski jest dziÊ wyjàtkowo niestabilny i nieprzewidywalny.
Przedstawiciele bran˝y niemal jednym głosem wymieniajà zdarzenia, które odcisn´ły
na nim swoje pi´tno, i to zarówno pozytywne, jak i negatywne.
– Po pierwszych trzech miesiàcach tego roku zagraniczne
wycieczki sprzedawały si´
wyjàtkowo dobrze. Smoleƒska
katastrofa, pył wulkaniczny
znad Islandii oraz powodzie
w Polsce mocno jednak zweryfikowały optymistyczne nastawienie wielu touroperatorów
– mówi Piotr Henicz, wiceprezes Itaki. Dodaje, ˝e tegoroczne
wyniki bran˝y przede wszystkim
b´dà uzale˝nione od cen paliw
oraz kursów walut obcych. JeÊli
sytuacja pod tym wzgl´dem b´dzie w miar´ stabilna, to rynek
mo˝e wzrosnàç nawet o 10
R
proc. Mniej optymistycznie
obecne zmiany postrzegajà inni
touroperatorzy. – Oceniamy, i˝
wielkoÊç rynku b´dzie podobna
do zeszłoroczny, gdy˝ z jednej
strony ubyło nam troszk´ czynników negatywnych takich jak
kryzys i bardzo słaba złotówka,
ale z drugiej strony pojawiło si´
kilka nowych – powodzie, pył
wulkaniczny – szacuje Grzegorz
Baszczyƒski, prezes Rainbow
Tours.
Nieoczekiwane zdarzenia
Cz´Êç potencjalnych turystów omija ten kierunek tylko
dlatego, ˝e widziało w telewizji
zamieszki, które miały miejsce w
Atenach. – Spadek popytu na
wycieczki do Grecji, to w du˝ej
mierze efekt niepotrzebnych
obaw, jakie ma wiele osób w
zwiàzku z sytuacjà panujàcà w
tym kraju. Grecja przyczyniła si´
równie˝ w ostatnich tygodniach
do wzrostu cen walut obcych, co
istotnie obni˝a rentownoÊç działalnoÊci prowadzonej przez touroperatorów i zwi´ksza koszty
ponoszone przez turystów, którzy muszà wi´cej płaciç za usługi
i produkty nabywane za granicà
– twierdzi Piotr Zawistowski,
prezes Triady.
Przypuszcza, ˝e po zachwianiu si´ popytu na zagraniczne
woja˝e, z którym mieliÊmy do
10 NAJWI¢KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW
Organizator
Obroty w roku 2009
(w mln z∏)
1. Itaka
2. Triada
3. TUI Polska
4. Neckermann Polska
5. Alfa Star
6. Rainbow Tours
7. Exim Tours
8. Sun & Fun Holidays
9. PBP Orbis
10. Ecco Holiday
720,00
515,00
364,50
325,00
306,97
302,00
300,00
174,95
168,00
145,00
Obroty w roku 2008
(w mln z∏)
518,41
555,00
537,87
360,00
326,43
314,00
200,00
243,32
257,66
150,00
èród∏o: dane touroperatorów
czynienia w kwietniu, bran˝a o˝ywi si´ na wakacje. Jego zdaniem
to, jaki b´dzie rynek, powinno
okazaç si´ w ciàgu dwóch miesi´cy. Póki co mamy zalew ofert typu last minute, co prowadzi do
obni˝ki rentownoÊci sprzeda˝y i
zarazem Êwiadczy o zbyt du˝ej
ofercie wystawionej do sprzeda˝y przez touroperatorów. Zawistowski nie wie czy zyski w bran˝y b´dà w tym roku mo˝liwe.
Przede wszystkim przed firma-
mi jest jeszcze ponad połowa
roku. poro b´dzie zale˝ało od
popytu na ofert´ zimowà.
Dynamiczny lider
Jak w trudno przewidywalnej
rzeczywistoÊci radzà sobie poszczególni touroperatorzy?
– Mimo niekorzystnych czynników wyst´pujàcych na rynku
planujemy zwi´kszyç tegorocznà
sprzeda˝ o mniej wi´cej 30 proc.
Strona 6
Polskie Hotele we Włoszech i Bułgarii
www.buksatravel.pl
Widzimy duży potencjał
w Europie. Przede wszystkim na rynkach Europy Centralnej
i Wschodniej – twierdzi Gerhard
Begher z Dertour. Strona 14
OFERTA
Egzotyka na plusie. Touroperatorzy coraz śmielej
wkraczają na rynek z droższą ofertą wypoczynku w krajach egzotycznych.
Strona 11
SONDA
Zapytaliśmy przedstawicieli touroperatorów, czy
oferty luksusowe będą miały
większą dynamikę sprzedaży.
Strona 12
promocja
Sprzedaje, jak sam przyznaje,
marzenia, ale mocno stąpa po ziemi
Jego celem jest zwiększenie
udziałów rynkowych TUI
Poland , aby za kilka lat
uplasować firmę na pozycji
największego polskiego
organizatora podróży.
O rynku turystycznym,
zmianach w ofercie, nowych produktach i wprowadzanych udogodnieniach rozmawiamy z Markiem Andryszakiem – Prezesem Zarządu TUI Poland, który
mówi, że choć od dwóch lat kieruje firmą jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. str. 10
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
PROMOCJA
3
4
PROMOCJA
Touroperatorzy 2010
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
DODATEK SPECJALNY
5
od redakcji
WIADOMOŚCI
TURYSTYCZNE
eszcze b´dzie przepi´knie, jeszcze b´dzie normalnie...
Nawet najwi´kszy mistrz grozy nie nakreÊliłby takiego scenariusza. Najpierw kryzys skonsumował zyski i wypluł straty w 2009 r. Wyglàdało na to, ˝e rok 2010 zafunduje touroperatorom Êwiatełko w tunelu i organizatorzy ruszà z kopyta do odrabiania strat na poczàtku 2010. Gdy wydawało
si´, ˝e powoli wychodzimy na prostà, jak grom z jasnego nieba dotknàł nas splot nieszcz´Êliwych
okolicznoÊci. Pył wulkaniczny, Grecja, a ostatnio powódê, utopiły nadziej´ na szybkà odbudow´ wyników sprzed kryzysu, zwiàzały r´ce bran˝y. Mimo tego touroperatorzy zachowujà spokój. Sytuacja wymusza w koƒcu ostro˝ne i przemyÊlane posuni´cia. Najwi´ksi na rynku kr´cà nosem na last minute i
patrzà zalotnie na oferty z najwy˝szej półki – luksus, egzotyk´. Nie oznacza to jednak, ˝e klasyka
(Egipt) w wydaniu all inclusive zostaje jedynie w odwodzie. Do tego wszyscy zgodnym chórem wznoszà modlitwy o euro, które w wi´kszym stopniu ma zabezpieczyç polski rynek przed skutkami wahaƒ
kursowych. Odsuwajàc myÊl o skutkack krzyzysu na bok, touroperatorzy skoncentrowali si´ na umacnianiu jakoÊci swoich usług i budowaniu wysokiego poziomu oferowanych produktów. I oby tak dalej!
J
WYDANIE SPECJALNE
TOUROPERATORZY RAPORT 2010
16 czerwca 2010
ISSN 1731-7452
Redakcja:
Marta Jurek, redaktor prowadząca,
Gabriela Jatkowska, redaktor wydania
Zespół:
Monika Gajewska-Okonek,
Marzena German,
Agata Wołosik-Wysocka,
Karolina Felner,
Marek Czajka,
Joanna Torbé
Gabriela Jatkowska
LIDER WYŁONIONY
Pozycja lidera zobowiàzuje!
Reklama:
Jagoda Walczak (dyrektor),
Joanna Markowska,
Karolina Tamioła
oziom rekordowej liczby obsłu˝onych klientów – prawie 300 tys. – osiàgn´liÊmy w roku
uwa˝anym za szczególnie ci´˝ki dla bran˝y turystycznej. Du˝a poda˝ oferty sprawiła, ˝e
był to w dalszym ciàgu rynek Klienta. Niestabilny kurs złotówki spowodował, ˝e niektórzy
touroperatorzy mieli problemy z bie˝àcymi płatnoÊciami. Kryzys w gospodarce miał jednak
wpływ bardziej na ogólne nastawienie ni˝ na faktycznà sytuacj´, czego dowodem jest właÊnie
osiàgni´ty przez nas poziom sprzeda˝y. Wakacje zagraniczne sà i b´dà na trwałe wpisane w
kalendarz Polaków, którzy majà swoje tradycyjne miejsca na rodzinne wczasy, ulubione kurorty na urlopowe szaleƒstwa i wymarzone trasy wycieczek objazdowych. Nasza recepta na
sukces w trudnych warunkach ekonomicznych jest prosta: osiàgni´cie maksymalnej konkurencyjnoÊci cen przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu produktu, przygotowanie
szerokiej i zró˝nicowanej oferty, a tak˝e zapewnienie profesjonalnej obsługi zarówno w naszych firmowych salonach, jak i w destynacjach.
Piotr Henicz, prezes Biura Podró˝y Itaka
P
Skład: Studio4you, Iwona Bóta
Wydawca:
Eurosystem,
Jaros∏aw Âleszyƒski,
02-034 Warszawa,
ul. Wawelska 78, ap. 30,
tel. (22) 822 20 16, faks (22) 823 78 83,
e-mail: [email protected],
www.eurosys.pl
„WiadomoÊci Turystyczne“
to specjalistyczny dwutygodnik
bran˝y turystycznej. Opisujàc
najwa˝niejsze wydarzenia
turystyczne w Polsce i na Êwiecie,
gazeta dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji
z zakresu organizacji pracy, prawa i marketingu.
Redakcja przygotowuje równie˝ specjalne wydania
targowe, dodatki regionalne i tematyczne.
WIADOMOŚCI
TURYSTYCZNE
POLSKA GOSPODARKA
Polska jako jedyna unikn´ła recesji
Prenumerata:
Zamówienia na prenumerat´ przyjmujemy
pod tel./faks (22) 822 20 16,
e-mail: [email protected],
www.wiadomosciturystyczne.pl
Zamówienia realizujà tak˝e:
Ruch, Kolporter, Garmond.
Prenumerata standard: automatycznie odnawiana
prenumerata, 24 numery w cenie 131 zł, standard
edukacja: oferta skierowana do uczniów, studentów i pracowników naukowych, 24 numery w cenie 93 zł (50 proc. upustu) i terminowa: roczna
prenumerata w cenie 154 zł
zynnikiem wspierajàcym naszà gospodark´ było m.in. dynamiczne osłabienie złotego, obserwowane od lipca 2008 do lutego 2009 r. Sprawiło ono, ˝e eksport naszego kraju stał si´
bardzo atrakcyjny cenowo.
Wi´ksza cz´Êç 2009 r. upłyn´ła ju˝ pod znakiem stopniowego umocniania złotego. Tempo
w jakim zyskiwał na wartoÊci, było ni˝sze ni˝ pr´dkoÊç, z jakà wczeÊniej si´ osłabiał. Z tego wzgl´du w okresie wakacyjnym ubiegłego roku przyszło nam płaciç wi´cej za obce waluty ni˝ w tym samym czasie 2008 r., co przeło˝yło si´ na wzrost cen wycieczek. Latem 2010 r. kurs euro wzgl´dem złotego nie powinien byç wy˝szy ni˝ przed rokiem (w okresie pomi´dzy lipcem a wrzeÊniem
kształtował si´ on w przedziale 4,06-4,40). W dalszej cz´Êci bie˝àcego roku polska waluta powinna powróciç do umocnienia wspierana przez solidne fundamenty rodzimej gospodarki. Stopniowy wzrost wartoÊci złotego b´dzie prawdopodobnie kontynuowany równie˝ w 2011 r. Element ryzyka tworzy niepewnoÊç odnoÊnie przyszłej sytuacji w strefie euro, która zmaga si´ obecnie z du˝ymi problemami fiskalnymi. Ewentualne zaostrzenie si´ tych problemów mo˝e wpłynàç negatywnie równie˝ na polskà walut´.
Tomasz Regulski, analityk
Departament Analiz DM TMS Brokers SA
C
Indeks osób
Indeks osób
Andryszak Marek –....... s. 22
Armendowicz – Zawadzka
Lidia ............................. s. 22
Attia Zouhaier ............... s. 28
Baklouti Sami .............. s. 28
Baszczyński Grzegorz ...........
........................... s. 1, 13, 22
Begher Gerhard ........... s. 14
Bektas Ayhan .............. s. 24
Betlej Andrzej ............... s. 22
Bielak Barbara ............. s. 28
Bojar Grzegorz ............. s. 24
Cetlin Joanna ............... s. 22
Chahrour – Olejniczak Joanna
..................................... s. 28
Cholewa Robert ........... s. 28
Cieszkowska Anna ...... s. 24
Czapla Tomasz ............ s. 22
Czorniej Piotr ............... s. 24
Czpak Michał ............... s. 15
Darnowski Jacek ......... s. 28
Dąbrowski Jacek ......... s. 17
Drąg Adam .................. s. 28
Dybaś Alina ................. s. 22
Ellili Mohamed ............. s. 20
Ferid Nasr .................... s. 24
Figarska Justyna .......... s. 22
Furgalski Adrian ............s. 13
Gaida Abdelfettah .. s. 20, 24
Glińska Magdalena ...... s. 20
Głapiak Andrzej .............. s. 8
Godlewska Agnieszka . s. 26
Górecka Teresa ..... s. 11, 26
Gruszyński Mieszko ..... s. 28
Haładus Piotr ............... s. 11
Hamela ........................ s. 28
Hamouda Hadj Hamdi . s. 24
Hamouda Samir
..........................s. 18, 20, 24
Henicz Piotr ......s. 1, 5, 6, 22
Hul Katarzyna .............. s. 24
Iskander Nassif – s. 24
Jankowski Marek – s. 20
Jańczuk Mariusz – s. 22
Jarmontowicz Anna– s. 20
Jeleń Tomasz – s. 11
Jeshke Jarosław – s. 11, 22
Kaan Ergun –s. 8
Karolewski Grzegorz – s. 8,
12, 26
Kawka Krzysztof – s. 12
Kazimierczak Krzysztof – s.
28
Kiedrzyńska – Moussa
Joanna – s. 8
Kociołek Piotr .. s .20, 24, 26
Kosmala Aleksandra .... s. 24
Kowalski Wojciech ...... s. 22
Krawczyński Wiesław .. s. 26
Kurys Bogdan .............. s. 18
Ladżyńska barbara ...... s. 26
Larwiński Bartłomiej .... s. 11
Lewandowski Piotr ...... s. 20
Łabędowicz Piotr ......... s. 18
Łopaciński Krzysztof ..... s.13
Mamouda Hamdi Hadj s. 24
Mańczak Rafał ............. s. 22
Marcińczak Karol .. s. 24, 26
Markiewicz Marek ....... s. 22
Matiaszczcyk Artur . s.11, 26
Matys Krzysztof ............. s. 8
Mazur Radosław ......... s. 22
Molak Aneta................... s.13
Nassif Iskander Monir Hamdy
Bossom ....................... s. 24
Nassif Iskander Monir Hamdy
Wael ............................. s. 24
Ochwat Robert ............ s. 26
Olek Radosław ............ s. 26
Oleśków Barbara ......... s. 28
Pałęga Artur.................. s. 24
Piątek Krzysztof ........... s. 22
Przybylska Wiesława ... s. 28
Puchatka Jakub ........... s. 22
Rećko Marcin .............. s. 20
Reder Sadowska Jadwiga
.................................... s. 15
Regulski Tomasz .......... s. 5
Rżysko Tomasz s. 6,12, 20
Shokry Ahmed ............... s. 8
Sikorski Mirosław ........ s. 26
Skoczylas Barbara ....... s. 26
Sławiński Andrzej ........ s. 28
Soszyński Grzegorz ..... s. 17
Strojek Małgorzata ....... s. 26
Strzylak Izabela ............ s. 22
Strzylak Sylwester ....... s. 22
Studnicki Andrzej .... s.12, 24
Sućko Piotr ................... s.15
Szagdaj Leszek ............ s. 22
Szczygłowski Piotr ...... s. 20
Szydłowska – Bartiak Joanna
...................................... s.18
Śliwka – Miszkiewicz Alicja ..
..................................... s. 28
Śliwka Magdalena ....... s. 28
Śliwka Marek .......... s.12, 28
Śmigielski Janusz ......... s.18
Świątek Jezry .............. s. 24
Talarek Remigiusz ....... s. 22
Truskolaski Maciej ....... s. 22
Warzybok – Wietecha
Karolina ................. s. 24, 26
Wojtasiewicz Dariusz .. s. 22
Wójcik Ryszard ........... s. 24
Wróbel Michał ............. s. 22
Wysmyk Sławomir ...... s. 22
Yourt Coskun ............... s. 24
Zamysłowska Anna ..... s. 28
Zarzycka Wioletta ........ s. 22
Zawistowski Piotr .... s. 1, 22
Zghal Slim .................... s. 26
Zghal Ziad .................... s. 26
Żak Rafał ..................... s. 22
6
DODATEK SPECJALNY
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
cd. ze strony 1
To nie był rok spektakularnych debiutów
JeÊli uda si´ zrealizowaç zało˝one szacunki, to liczba obsłu˝onych klientów mo˝e osiàgnàç poziom 360 tys. osób wobec 280 tys. zanotowanych w
2009 r. – uwa˝a Henicz. Odwa˝ne prognozy Itaka snuje ju˝ od
kilku sezonów. W tym roku
dzi´ki zwi´kszej liczbie obsłu˝onych klientów zamierza istotnie
zbli˝yç si´ do magicznej granicy
miljona złotych obrotów. Jego
osiàgniecie b´dzie oznaczało
awans do grona najwi´kszych
firm w kraju. Dla porównania w
2009 r. sprzeda˝ Itaki wyniosła
720 mln zł. Zarzàd do snucia
tak optymistycznych prognoz
niewàtpliwie zach´ciły wyniki I
kwartału. Spółka w tym czasie
sprzedała swojà ofert´ za 254
mln zł, co oznacza wzrost o ponad 45 proc. w stosunku do tego samego okresu 2009 r. Do
wypracowania miliarda złotych sprzeda˝y majà przyczyniç si´ m.in. wydatki na marketing. Jednym z jego głównych
celów jest dbałoÊç o wizerunek, co powinno zaowocowaç
pojawieniem si´ kolejnych
klientów. Itaka przede wszystkim stawia na dalsze umocnienie i tak silnej pozycji w Turcji
i Hiszpanii. To w tych dwóch
kierunkach osiàgała dotychczas najwi´ksze wzrosty. Du˝e
nadzieje wià˝e te˝ z rosnàcym
zainteresowaniem turystów
Marokiem.
chomiła presti˝owà mark´ Terra
Mare. Oferowane w jej ramach
wycieczki obejmujà wyłàcznie
segment ekskluzywny.
Kampanie telewizyjne
Piotr Zawistowski, prezes Triady:
nie staramy się sprzedawać imprez
za wszelką cenę, nie chcemy do nich
dokładać. Będziemy coraz większy
nacisk kładli na poprawę jakości.
Obrona wyników
Wicelider rynku – Triada w
tym roku stawia na obron´ wyników. Co to oznacza?
– Przede wszystkim nie staramy si´ sprzedawaç imprez za
wszelkà cen´, nie chcemy do
nich dokładaç. Poza tym b´dziemy coraz wi´kszy nacisk kładli
na popraw´ jakoÊci – informuje
Zawistowski. Zaznacza, ˝e
obecnie klienci oczekujà wy˝szego standardu usług ni˝ jeszcze kilka lat temu. Za takà ofert´ chcà wi´cej zapłaciç. RoÊnie
te˝ rzesza klientów, którzy na
pierwszym miejscu stawiajà jakoÊç, a dopiero potem cen´. W
tej sytuacji Triada za jeden ze
swoich głównych celów stawia
sobie oferowanie wysokiej jakoÊci usług za rozsàdnà cen´. Spółka w lutym ubiegłego roku uru-
Optymistycznie nastawieni
do sytuacji na rynku sà przedstawiciele Rainbow Tours.
Giełdowa spółka notuje obecnie wzrost sprzeda˝y na poziomie 22 proc. Jej zarzàd ocenia,
˝e zwy˝ki pod koniec sezonu
mogà mieç mniejszà dynamik´. Zapewne wyniosà 10-12
proc. W efekcie tych działaƒ
łódzka spółka planuje w całym
2010 r. osiàgnàç ok. 325 mln zł
przychodów. Lepsze wyniki
powinno si´ udaç osiàgnàç
m.in. dzi´ki nowym spotom reklamowym. – Standardowo nasze nakłady marketingowe
wynoszà ok. 3 proc. całoÊci
przychodów, wi´c i w tym roku,
z racji planowanych wy˝szych
przychodów, wzrósł nieznacznie bud˝et marketingowy –
mówi Baszczyƒski. Dodaje, ˝e
tegoroczny bud˝et przeznaczono m.in. na dwie kampanie telewizyjne. Rok temu – tylko na
jednà.
Czołówka bran˝y
Tegoroczna czołówka touroperatorów nie powinna w sposób istotny ró˝niç si´ od ubiegłorocznej. Zarzàd Itaki jest
przekonany, ˝e w tym roku na
pewno nikt nie pozbawi opolskiej spółki pozycji lidera rynku.
Jej przedstawiciele nie oczekujà
te˝ istotnych roszad na kolejnych pozycjach listy firm o najwi´kszych obrotach w bran˝y.
|– W Polsce rynek touroperatorów jest ju˝ ustabilizowany. Z
tego powodu nie oczekuj´, aby
doszło na nim do wielkich
zmian – uwa˝a Henicz.
Jego zdaniem w najbli˝szym czasie nikt nowy nie wejdzie te˝ przebojem do czołówki krajowych touroperatorów.
Raczej niezagro˝ona jest te˝
pozycja wicelidera. Triada z
ubiegłorocznymi
obrotami
przekraczajàcymi 515 mln zł
ma du˝à przewag´ nad kolejnymi na liÊcie firmami z kapitałem zagranicznym, czyli TUI i
Neckermannem. Pewne roszady mogà mieç za to miejsce w
gronie trzech kolejnych podmiotów. Obroty Alfa Star, Rainbow Tours i Exim Tours oscylowały w ubiegłym roku w
przedziale 300-306 mln zł.
Kolejna grupa touroperatorów generuje ju˝ roczne obroty
poni˝ej 200 mln zł, wi´c szans
na awans do czołowej siódemki w najbli˝szym czasie raczej
nie ma. Chyba ˝e na rynku dojdzie do konsolidacji.
RANKING NAJWI¢KSZYCH TOUROPERATORÓW 2009
Po raz kolejny Wiadomości Turystyczne przygotowały ranking największych touroperatorów w Polsce. Dane zbierane były drogą elektroniczną za
pomocą ankiet wypełnianych przez osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji finansowych, a następnie podpisywanych przez dyrektorów finansowych, prezesów, menedżerów.
W ankietach zadaliśmy pytania dotyczące obrotów w roku 2009. Dzięki
przedstawionym danym wyselekcjonowaliśmy zdecydowanego lidera, którym okazała się Itaka – z rekordowym w tym roku wynikiem 720 mln zł. Zaraz za nią uplasował się lider zeszłoroczny Triada z wynikiem nieco gorszym od zeszłorocznego – 515 mln zł.
Dobra współpraca z największymi touroperatorami w zakresie wypełniania ankiet, a nastepnie publikowania ich wyników, jest sygnałem transparentności działań i profesjonalizmu branży. Ranking liderów zamieściliśmy
na pierwszej stronie, pełne dane – na ostatnich stronach naszego raportu.
Pełne dane na stronach 22-27
Liczby Nowi touroperatorzy w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych
Mało nowych organizatorów na horyzoncie
Rok 2009 odznaczył si´ zrównowa˝onà liczbà wpisów podmiotów turystycznych w Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych w stosunku do lat ubiegłych.
Polsce w 2009 r. ogółem
dokonano 303 wpisów,
podczas gdy w 2008 r.– 259. Wyglàda na to, ˝e 2010 r. nie b´dzie
gorszy, na koniec maja wskaênik
wpisów nowych podmiotów turystycznych wyniósł 212. Dla przykładu w samym województwie
mazowieckim styczniu 2008 r. dokonano oÊmiu wpisów, by w styczniu 2009 r. dokonaç ich siedmiu.
W lutym 2008 r. dokonano
wpisów cztery – w tym samym
miesiàcu 2009 r. – tyle samo. W
marcu 2008 – dziesi´ç wpisów,
W
w trzecim miesiàcu 2009 r. –zaledwie cztery. Ogółem w roku
2008 dokonano 371, podczas
gdy w 2009 r. – 332. 2009 rok w
stosunku do 2008 wykazał tendencj´ spadkowà. W 2008 r., w
tym samym województwie dokonano 81 wpisów, podczas gdy
w 2009 - tylko 70. Natomiast na
stan z ostatniego dnia maja
2010 mamy ju˝ w Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki zarejestrowanych podmiotów turystycznych 212. Trzeba
mieç na uwadze, ˝e spoÊród
tych uczestników nale˝y wyodr´bniç podmioty gospodarcze o
statusie spółdzielni, fundacji,
czy stowarzyszenia. Dla przykładu w województwie mazowieckim istnieje zarejestrowanych
608 podmiotów gospodarczych
(na dzieƒ 31. maja 2010r.), spo-
Êród których wyró˝nimy 13 stowarzyszeƒ, cztery fundacje i
dwie spółdzielnie.
Wybrani touroperatorzy
zarejestrowani na polskim
rynku w 2009/2010 r.
Bee Free Holidays
Pełna nazwa firmy: Bee Free
sp. z o.o.; właściciel: Mohamed Ellili
adres: ul. Zawojska 34, 02-927
Warszawa, tel.: 22 563 10 00
faks 22 842 65 62
Strona WWW: www.beefree.pl
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: dyr. marketingu P. Piotr
Łabędowicz – 22 563-10-20
rok powstania: 2009
Dertour
Pełna nazwa firmy: Dertour Polska
sp. z o.o.; właściciel: Dertour
Gmbh&Co. KG – udziałowiec
większościowy; adres: ul. Sabały 58,
02-174 Warszawa,
tel.: 22 26 601 68,
faks 22 26 601 69,
e-mail.: [email protected]
www.dertour.pl
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Tomasz Rżysko
tel. 22 26 601 68
rok powstania: 2009
Lemur Travel
Pełna nazwa firmy: Lemur Travel
sp. z o.o.; właściciel: Jarosław
Mojzych, Lilianna Kasprzak,
Roman Maryewski;
Zarząd: Jarosław Mojzych,
Lilianna Kasprzak, Roman
Maryewski; adres: Annopol 3,
Warszawa 03-236,
tel./faks: 22 519 02 75
e-mail: [email protected]
Strona WWW: www.lemurtravel.pl
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Lilianna Kasprzak
rok powstania: 2009
Maroko Travel
Nazwa: Maroko Travel sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Turystyczno
Handlowe; właściciel: Ibrahim Lamlih;
rok założenia: 2010
adres: Mielżyńskiego 18/1,
61-725 Poznań
tel: 61 850 00 35
faks 61 855 13 30
e-mail: [email protected]
marokotravel.pl
Strona WWW: www.marokotravel.pl
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Ewa Przystanowicz
rok powstania: 2010
Simba
Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży
Simba; właściciel: Krzysztof
Czarnuszewski
adres: ul. Paderewskiego 40,
25-502 Kielce, Tel: 41 366 02 51,
faks 41 366 02 51
E-mail: [email protected]
rok założenia: 2010
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
PROMOCJA
7
8
DODATEK SPECJALNY
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
Destynacje Kierunek skrojony na miar´ turystyki masowej
Egipt taniej sprzedaje, wi´cej zarabia
WÊród Polaków Egipt od kilku ju˝
lat jest liderem na liÊcie najpopularniejszych destynacji. Jednak
pewna pogoda czy bogata oferta
atrakcji turystycznych nie wystarczyłyby do odniesienia tak
spektakularnego sukcesu. Najwa˝niejsza okazała si´ korzystna
relacja cen do jakoÊci.
Karolina Felner,
Maria Kilijańska
raktycznie nie ma dziÊ
polskiej rodziny, w której
choç jeden członek przynajmniej raz w ˝yciu nie byłby w
Egipcie. Nie ma lepszego marketingu ni˝ rekomendacja z jego
ust – mówi Andrzej Glapiak, PR
manager Easygo.pl. Od kilku lat
Egipt znajduje si´ wÊród najcz´Êciej wybieranych kierunków podró˝y. Chocia˝ zeszłoroczne wakacje przyniosły spadek zainteresowania tym krajem, utrzymał
on pozycj´ lidera. – W 2008 r. zanotowaliÊmy ok. 600 tys. turystów odwiedzajàcych nasz kraj.
W 2009 r. spadek turystów wahał
P
Ergün Kaan, dyrektor generalny Wezyr
Holidays: Kraj faraonów będzie numerem 1 wśród polskich turystów. Powodem tego są atrakcyjne ceny, które
touroperatorzy mogą zaproponować
w przypadku ofert do tej destynacji
Ahmed Shokry, radca ds. turystyki
ambasady Egiptu: Wysoki standard
zakwaterowania, bogactwo kulturowe oraz szeroki wachlarz rozrywek to
nasze największe atuty, które wyróżniają nas spośród innych destynacji
si´ w przedziale 10-15 proc. –
mówi Ahmed Shokry, radca ds.
turystyki ambasady Egiptu. Jakie
sà przyczyny tak du˝ej popularnoÊci tego kierunku?
2009 r. podró˝e do do tego kraju
osiàgn´ły 36 proc. całej sprzeda˝y, w wysokim sezonie letnim 24proc., a od poczàtku paêdziernika 2009 r. do koƒca marca roku
bie˝àcego a˝ 46 proc. To, ˝e Polacy przybywajà do Egiptu przez
okràgły rok, potwierdzajà jednogłoÊnie organizatorzy wycieczek.
– Lato w Egipcie to tłumy Polaków. Najmniejszy ruch panuje w
miesiàcach od stycznia do kwietnia. Ostatnio jednak Polaków jest
Kierunek dost´pny
przez cały rok
Ju˝ od kilku lat Polacy planujàcy długi majowy weekend za
granicà wyjàtkowo cz´sto wybierajà Egipt. Według statystyk
Easygo.pl i Wakacje.pl, wiosnà
coraz wi´cej, i to niezale˝nie od
pory roku – mówi Joanna Kiedrzyƒska-Moussa, właÊcicielka
biura podró˝y Joanna Travel. Tak
ogromna popularnoÊç tej destynacji to równie˝ efekt zintegrowanej kampanii promocyjnej
którà prowadzà ambasady Egiptu w 26 krajach. Hasło „Egipt tu
wszystko si´ zaczyna” ma na celu
wznowienie zainteresowania turystów tym krajem. – Strategia na
2010 r. przygotowana jest specjalnie dla rodzin z dzieçmi, ma jednak równie˝ nadaç wizerunkowi
kraju wi´cej presti˝u i jakoÊci –
podkreÊla Ahmed Shokry.
Dobry standard za
rozsàdnà cen´
Egipt to kraj przyst´pnych
cen i to przyczynia si´ do jego
sukcesu. Wycieczki w promocjach dost´pne sà nawet od tysiàca złotych za osob´, na siedem
dni, w hotelu trzy-, czterogwiazdkowym, z dwoma posiłkami
dziennie. Koszt tygodnia sp´dzonego w Egipcie jest zatem porównywalny z cenà tygodniowe-
go pobytu nad polskim morzem.
Polacy ch´tniej wybierajà zagraniczne podró˝e, a Egipt w zestawieniu ekonomicznym z innymi
krajami wypada zazwyczaj korzystnie. Dzieje si´ tak dlatego,
˝e rozliczenie funta egipskiego
na złotówki nast´puje poprzez
dolary. – Wielu turystów wybiera
ten kierunek równie˝ dlatego, ˝e
w tej cenie trudno jest znaleêç
coÊ innego o porównywalnym
standardzie. Bywa, ˝e klienci
przychodzà do biura z myÊlà o
wycieczce do Portugalii, Hiszpanii czy Grecji, a wychodzà z wykupionym wyjazdem do Egiptu –
tłumaczy Krzysztof Matys przewodnik, BP wakacje–hity.pl.
– Porównujàc zagraniczne
kierunki, relacja jakoÊci do ceny
w przypadku Egiptu jest najkorzystniejsza. Dobry standard za
rozsàdnà cen´ – dodaje Grzegorz Karolewski, dyrektor generalny Oasis Tours. – Egipt jest te˝
kierunkiem doskonale dopasowanym do potrzeb turystyki masowej. Prawie ka˝dy znajdzie coÊ
dla siebie – przekonuje.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
PROMOCJA
9
10
PROMOCJA
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa
– wywiad z Markiem Andryszakiem, Prezesem Zarządu TUI Poland
i świetnych krawców. Myślę, że przyszłość tego biznesu polega w wyprzedzaniu oczekiwań klientów i dostarczaniu
mu produktów, które dadzą nowy wymiar w jego myśleniu o usługach turystycznych.
Rok 2009 i początek roku 2010 był dla
Państwa okresem licznych zmian?
Marek Andryszak: Rzeczywiście udało nam się znacznie obniżyć ceny naszych imprez turystycznych, w niektórych przypadkach nawet o 30 proc. Od
sezonu lato 2010 zmieniliśmy także walutę, w jakiej podawane są ceny wycieczek. Obecnie w katalogach TUI i Scan
Holiday ceny podawane są złotych polskich, a nie jak w latach ubiegłych w
euro. Zaproponowaliśmy też nowy
układ katalogów i wprowadziliśmy na
rynek polski zupełną nowość – TUI
Premium.
Prezesem zarządu w TUI Poland jest
pan od 2 lat. Jakie ma pan plany biznesowe?
Marek Andryszak: Nasze plany biznesowe dotyczące rynku polskiego są jednoznaczne: zwiększenie udziałów rynkowych TUI Poland i zapewnienie polskim
klientom beztroskich wakacji, nie rezygnując z dotychczasowego poziomu jakości i bezpieczeństwa, które były i będą
wizytówką TUI. Moim celem jest osiągnięcie przez TUI Poland udziałów na
rynku polskim na poziomie 25%, a co się
z tym wiąże uplasowanie TUI na pozycji
największego polskiego organizatora podróży. Przed nami okres 3-5 lat wytężonej pracy ale widzę wyraźną potrzebę,
aby nasza firma z produktami, które oferujemy osiągnęła należną sobie pozycję.
Poruszył Pan kwestię jakości usług.
Po czym pana zdaniem można poznać
dobrego, rzetelnego touroperatora?
Marek Andryszak: Jakość usług i wiarygodność touroperatorów weryfikują sytuacje kryzysowe, takie jak np.: ostatni wybuch wulkanu na Islandii. W pomocy naszym klientom, którzy utknęli daleko od
domu poszliśmy dalej niż wymagała od
nas tego ustawa – wszyscy otrzymali identyczne świadczenia, jak w czasie swojego
planowego urlopu czyli: hotel, wyżywienie i opiekę rezydenta oraz przedłużone
ubezpieczenie. Koszty w całości pokryło
TUI, choć były one niebagatelne.
Czy prowadzenie biznesu turystycznego da się porównać z jakimkolwiek
innym?
Marek Andryszak: Sprzedaż produktu
turystycznego w aspekcie ekonomicznym nie różni się niczym od sprzedaży
garnituru. Tyle tylko, że w naszym biurze nie można niczego przymierzyć i
przejrzeć się w lustrze – my sprzedajemy
marzenia o świetnych wakacjach, czasie
spędzonym z rodziną. Jednak idea „szycia na miarę” jest nam bliska. Mamy dobrych projektantów, doskonały materiał
Powiedział pan o zmianie waluty. W
tej chwili euro się umacnia. Niektórzy
touroperatorzy zapowiedzieli możliwość wprowadzenia dopłat.
Marek Andryszak: Niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych klienci
TUI Poland są odpowiednio zabezpieczeni i mogą bez obaw planować swoje
wakacje.
Nie wprowadzimy żadnych dopłat
związanych z wahaniami kursowymi.
Zabezpieczyliśmy się na tę okoliczność
wprowadzając kosztowne instrumenty
finansowe (rodzaj hedgingu). Jak widać
opłacało się…
Wspomniał pan o katalogu luksusowych podróży? Czy w Polsce w ogóle
jest zapotrzebowanie na takie usługi?
Marek Andryszak: W Polsce rynek
produktów premium rośnie. Tę tendencję zauważyć można nie tylko w turystyce. Szereg ekskluzywnych marek
odzieżowych wkracza na nasz rynek, a
to znak, że siła nabywcza Polaków rośnie. Wprowadzenie przez nas oferty
TUI Premium poprzedzone zostało szeregiem analiz. Zaprezentowaliśmy ją w
osobnym katalogu o nazwie „Podróże
dookoła świata”. Znalazły się w nim destynacje obejmujące: Karaiby, Europę,
Afrykę, Azję, Ocean Indyjski i Europę.
Czyli luksusowe kierunki i luksusowe hotele?
Marek Andryszak: Tak, ale to oczywiście nie wszystko. Zadbaliśmy także o
wszelkie szczegóły m.in.: wyśmienitą
kuchnię oraz rozbudowaną opcję wellness, obejmującą relaksujące zabiegi w
SPA lub dostęp do pól golfowych, kortów tenisowych czy klubów fitness.
Oferta Premium zawiera również szereg
innych benefitów m.in.: prywatny
transfer do/z hotelu, zwiększony do 30
kg. limit bagażu oraz bogatsze menu na
rejsach liniami Condor, przewodnik
książkowy,a także dodatkowe świadczenia i niespodzianki czekające na gości w
hotelach.
Jak w takim razie zadbać, aby raz pozyskany klient wracał?
Marek Andryszak: Słuszne pytanie i
zadają je sobie pewnie wszyscy prezesi
na świecie. W tym roku TUI i Scan Holiday rozpoczęły pierwszą edycję nowego
programu lojalnościowego „Klub w podróży”. Jest on skierowany do osób, które na przestrzeni czterech ostatnich lat
dokonały przynajmniej jednej rezerwacji wycieczki z biurami podróży TUI lub
Scan Holiday. To unikalny program,
gdzie bonusami są konkretne świadczenia przydatne w podróży. Chcieliśmy
uniknąć przysłowiowych już czapeczek,
koszulek i flamastrów, które w żaden
sposób nie wiążą się z naszą branżą i
dawno już przestały być postrzegane jako benefit.
Jakiego rodzaju świadczenia ma pan
na myśli?
Marek Andryszak: Lojalność klientów
będzie nagradzana darmowymi wycieczkami fakultatywnymi, przewodnikami
Pascal, wstępem do komfortowych saloników Business Longue w większości
portów lotniczych, bezpłatnymi miejscami postojowymi na parkingach przy lotnisku, możliwością darmowej rezerwacji
miejsca w samolocie, bezkosztową zmianą rezerwacji na 45 dni przed datą planowanego wyjazdu, czy o połowę tańszym
ubezpieczeniem, dającym gwarancję niezmienności ceny. Dla osób stale podróżujących z TUI lubScan Holiday przewidzieliśmy także rozszerzenie ubezpieczenia, transfery z lotniska do hotelu czy
bezpłatne noclegi w hotelach tranzytowych w przypadku oczekiwania na dalsze połączenie.
Dużo się mówi o roszadach przewoźników. Czy na rynku polskim pojawił
się ktoś warty zaufania?
Marek Andryszak: Rzeczywiście w
tym obszarze sporo się dzieje. Od tego
sezonu rozpoczęliśmy współpracę z liniami lotniczymi Enter Air – polską nowoczesną niskokosztową czarterową linią lotniczą obsługująca loty do najpopularniejszych miejsc wakacyjnych. Dla
TUI Poland Enter Air będzie obsługiwać loty z Warszawy i Poznania na takich kierunkach jak: Hurgada (Egipt),
Antalia (Turcja), Rodos, Kos i Heraklion (Kreta).
W tym roku więcej uwagi poświęcacie też państwo promocji oferty dla
rodzin z dziećmi?
Marek Andryszak: W tym roku zdecydowaliśmy się sprofilować Scan Holiday jako eksperta od rodzinnych wakacji, oferującego wyjazdy stricte rodzinne. Taką formę wypoczynku oferuje na
polskim rynku wyłącznie Scan Holiday. Z perspektywy ostatniego pół roku
uważam, że było to dobre posunięcie.
Kluby dla dzieci z autorskim programem animacji dla dzieci w języku polskim spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.
Co wyróżnia ofertę Scan Holiday, bo
rodzinne wakacje oferują wszyscy touroperatorzy?
Marek Andryszak: Dobieramy specjalne udogodnienia dla dzieci i oferujemy
im autorski i unikalny program animacji. Przykładamy szczególną wagę do doboru hoteli odpowiednich do potrzeb
najmłodszych zwracając uwagę na takie
aspekty jak: pokoje rodzinne – w opcji
2+1 lub 2+2, place zabaw – gdzie dzieci
mogą się nie tylko bawić ale również poznać swoich rówieśników, zjeżdżalnie,
położenie blisko plaży, płaski teren - by
łatwiej spacerowało się z wózkami i bogaty program animacji, w szczególności zabawy z polskimi animatorami w klubach
FanScan. Hotele selekcjonowane są także pod kątem bezpieczeństwa – wszystkie
spełniają w tym zakresie międzynarodowe normy.
Czy to oznacza, że macie państwo jakieś specjalne udogodnienia dla rodzin?
Marek Andryszak: Wprowadziliśmy
możliwość rezerwacji niestandardowej
długości pobytu – wakacje 10 i 11 dniowe, bo wiemy jak ważny dla dzieci jest
czas aklimatyzacji. Dbamy też o komfort
podróży dlatego istnieje możliwość wykupu miejsca w samolocie podczas rezerwacji wakacji. Dzięki temu rodziny mają
pewność, że będą razem także w trakcie
lotu. Scan Holiday proponuje swoim
klientom także organizację wyjazdów dla
większych grup w hotelach rodzinnych.
W tej opcji na niezapomniane wakacje
można wybrać się dużą rodziną lub grupą kilku rodzin.
Wiem również, że Scan Holiday nawiązał współpracę z Disneylandem…
Marek Andryszak: Tak, wyjazdy do
paryskiego Disneylandu świetnie uzupełniają naszą ofertę. Wspólnie z Disneyem oferujemy wyjazdy pakietowe dla rodzin z dziećmi, obejmujące kilkudniowe
wejściówki do 2 położonych obok siebie
parków rozrywki Disneya wraz z pobytem w jednym z 9 hoteli sąsiadujących z
parkami. Wydaliśmy też odrębny katalog
i zrealizowaliśmy spot reklamowy. W tej
chwili do końca sierpnia, wszystkie dzieci do 12 roku życia podróżujące razem z
rodzicami nocują i bawią się w paryskim
Disneylandzie za darmo. Jedyne koszty,
jakie muszą ponieść to cena podróży.
Przeloty dla dzieci oferujemy już od 350
pln. To jedyna taka promocja w Europie
Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że to doskonała oferta i doskonała
zabawa polecam ją każdemu.
Czego życzyć panu jako prezesowi
TUI Poland?
Marek Andryszak: Proszę życzyć mnie
i mojej firmie spełniania wszystkich zamierzeń o których wspomniałem na początku rozmowy! Wierzę, że jak spotkamy się za 5 lat TUI będzie największym
polskim organizatorem podróży, bo jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa!
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
Oferty RoÊnie zainteresowanie Polaków dalekimi destynacjami
Egzotyka na plusie
Choç to stosunkowo niedrogi Egipt znajduje
si´ na szczycie listy najpopularniejszych krajów wakacyjnych, touroperatorzy coraz
Êmielej wkraczajà na rynek z dro˝szà ofertà
wypoczynku w krajach egzotycznych.
Marzena German
iedy pogoda w Polsce nie sprzyja
wakacyjnej przygodzie, na dalekich
Karaibach i w Azji rozpoczyna si´ sezon
wypoczynkowy. Klienci, którzy chcà
sp´dziç zim´ nad morzem, szukajà egzotycznych wra˝eƒ i gwarancji upału.
Po raz pierwszy mo˝na było polecieç
bezpoÊrednio z Polski do odległych destynacji w 2006 r. WczeÊniej nasi rodacy
tak˝e wypoczywali w Azji czy na Karaibach, musieli jednak korzystaç z czarterów z Niemiec, ewentualnie z Czech albo
z przelotów rejsowych. Wiàzało si´ z to
z koniecznoÊcià dodatkowej rezerwacji
dolotu lub dojazdu do miasta wylotowego i wi´kszymi kosztami takich wakacji.
K
Coraz wi´ksza liczba klientów
W momencie wprowadzenia lotów
bezpoÊrednich na Karaiby oraz do Azji
liczba osób, które chciały wypoczàç w
tych egzotycznych miejscach, wzrosła nagle o kilkaset procent. – Mniej wi´cej od
trzech lat liczba turystów wyje˝d˝ajàcych
do destynacji longhaulowych utrzymuje
si´ na stałym poziomie – twierdzi wiceprezes Triady Jarosław Jeschke. Dla
przykładu Rainbow Tours zauwa˝a doÊç
znaczny wzrost sprzeda˝y egzotyki. Od
kilku lat dalekie kraje stały si´ ofertà coraz ch´tniej kupowanà i coraz bardziej
dost´pnà dla Polaków. Udział procentowy produktów egzotycznych w całej ich
sprzeda˝y wzrósł w ciàgu ostatnich
trzech lat o mniej wi´cej 50 proc. – z 10
do prawie 14 proc.
Cena tak˝e gra rol´
Choç klient wybierajàcy si´ na drugà
półkul´ liczy si´ z wi´kszymi wydatkami
ni˝ ten sp´dzajàcy wakacje w Europie lub
Afryce Północnej, to tak˝e i on spoglàda na cen´ wycieczki. WłaÊnie ten czynnik wpływa na popularnoÊç takich kierunków jak Kuba, czy Tajlandia. Wa˝nà
kwestià jest równie˝ stosunek jakoÊci do
ceny. Poza rozpoznawalnà markà kraje
te wygrywajà stosunkowo korzystnà
EGZOTYCZNE PODRÓ˚E W 2009 R.
7tys.
Polaków odwiedziło
Dominikanę
13,5 tys.
12 tys.
Polaków odwiedziło
Kubę
wiz turystycznych
wydano do Tajlandii
cenà i wysokà jakoÊcià usług. – Wkładamy du˝o pracy w to, aby pojawiały si´
nowe kierunki, ale tak˝e nowe miejsca
i atrakcje na dotychczasowych trasach.
JesteÊmy w stałym kontakcie z naszymi
turystami, zbieramy opinie i wykorzystujemy te głosy w tworzeniu coraz doskonalszych i ciekawszych propozycji –
komentuje Teresa Górecka, prezes
zarzàdu LogosTour.
Inny turysta
Bran˝a zgodna jest co to tego, ˝e
klienci sp´dzajàcy wakacje w tak odległych zakàtkach Êwiata ró˝nià si´ od
tych, którzy wybierajà urlop nad Morzem Âródziemnym. – Zazwyczaj osoby
te wiedzà dobrze, czego mogà spodziewaç si´ na miejscu, dlatego nie odstraszajà ich takie wydarzenia jak zamieszki w Tajlandii – zauwa˝a Jeschke. – Zainteresowanie dalekimi krajami wynika
z faktu, ˝e od paru lat Polacy czujà potrzeb´ wyjechania na wakacje dwa razy
do roku. Sà obyci z podró˝owaniem
i poszukujà nowych wra˝eƒ. – Nasi turyÊci nie lubià stagnacji, sà ciekawi Êwiata
i odkryç – dodaje Górecka.
To właÊnie dla tych osób tworzone
sà nowe pakiety do jeszcze mało popularnych w Polsce krajów – Najnowszymi kierunkami zimowymi 2010/2011
b´dà takie kierunki jak: Senegal,
Ekwador, Filipiny, Australia, Kostaryka. Zupełnà nowoÊcià sà Floryda
i Wschód – Azerbejd˝an, Armenia. Hitem nadchodzàcego sezonu sà – Bali
i Malediwy - wylicza Artur Matiaszczyk
z Konsorcjum Polskich Biur Podró˝y.
W naszej specjalizacji, którà jest egzotyka, sezon trwa cały rok – podsumowuje
Górecka.
OPINIA
Tomasz Jeleń, wiceprezes CT Poland
Zapotrzebowanie na wyjazdy do krajów egzotycznych będzie w Polsce rosło, ponieważ coraz więcej osób chce na wakacjach odkrywać nowe kultury i bogatą historię krajów położonych o tysiące kilometrów od Polski.
Spośród kierunków przez nas oferowanych największe zainteresowanie
dotyczy wyjazdów do Chin, które są państwem tak ciekawym i różnorodnym, także ze względu na olbrzymią powierzchnię, że wielu klientów wybiera się tam kilkakrotnie. Państwo Środka z pewnością będzie cieszyło
się w nadchodzącym sezonie dużym zainteresowaniem Polaków.
DODATEK SPECJALNY
11
12
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
DODATEK SPECJALNY
Premium Oferta ekskluzywna ulega przewartoÊciowaniu
TuryÊci wybierajà luksus
Loty balonem, rejsy jachtem,
przygody na safari – słowem:
spełnianie niecodziennych zachcianek turystów, to elementy,
które odró˝niajà ofert´ premium
od standardowej.
Marzena German
lient z segmentu podró˝y luksusowych pragnie
byç traktowany szczególnie i otrzymaç od organizatora wartoÊç dodatkowà, coÊ
wi´cej ni˝ wygodne łó˝ko w eleganckim hotelu. Standardem
jest prywatny transfer do hotelu
czy dostarczenie dokumentów
podró˝y do domu. – Ofert´
Premium mo˝na, przy odpowiednim podejÊciu, doÊwiadczeniu i kompetencjach, stworzyç w ka˝dym zakàtku Êwiata
– tłumaczy Bartłomiej Larwiƒski, prezes Terra Mare. Podobnego zdania jest Piotr Haładus,
dyrektor marketingu z TUI Poland. – Nasza oferta premium
obejmuje: Zjednoczone Emira-
K
WT SONDA
ty Arabskie, Jamajk´, Barbados,
jak równie˝ Turcj´, Grecj´,
Egipt czy Tunezj´ – wylicza Haładus.
Pró˝no równie˝ szukaç w
ofertach premium hoteli o standardzie ni˝szym ni˝ cztery
gwiazdki; prym wiodà tu obiekty
luksusowe oznaczone pi´cioma,
szeÊcioma gwiazdkami. Najnowszy touroperator na polskim rynku oferujàcy tego typu
wyjazdy – Dertour Polska – zach´ca z kolei do korzystania z
creme de la creme hoteli. Klientów kusi ekskluzywnymi willami
na Seszelach czy Mauritiusie –
Lepszych hoteli ju˝ po prostu
nie ma – podkreÊla Tomasz
R˝ysko, prezes zarzàdu Dertour Polska.
Jak si´ okazuje, luksusowe
wakacje rozpoczynajà si´ jednak na długo przed wyjazdem.
Z zało˝enia ka˝dy etap kontaktu z biurem ma byç dla klienta
doÊwiadczeniem luksusu i
szczególnego traktowania. – Turysta otrzymuje od nas wyjàtko-
wy serwis sprzeda˝owy i posprzeda˝owy – potwierdza Larwiƒski. I wymienia: gwarancj´
niezmiennoÊci ceny, ekskluzywny pakiet ubezpieczeniowy czy
wysyłk´ dokumentów podró˝y
do domu. Podobnie jest u innych firm. – Do naszej oferty
wprowadziliÊmy te˝ takie udogodnienia jak mo˝liwoÊç zarezerwowania miejsc w samolocie
w momencie zakładania rezerwacji oraz wczasy o niestandardowej długoÊci pobytu – informuje Piotr Haładus z TUI.
By móc skupiç si´ na spełnianiu niecodziennych wymagaƒ,
touroperatorzy tworzà oddzielne submarki, a nawet firmy.
– Model biznesowy przyj´ty
przez Terra Mare odpowiada na
zapotrzebowanie rynku na produkt luksusowy – informuje
Larwiƒski. – Naszym celem jest
specjalizacja i skupienie si´
wyłàcznie na ofercie premium,
a nie robienie tego przy okazji
core biznesu Triady – wyjaÊnia
prezes Terra Mare.
WYJAZD PREMIUM A STANDARDOWA OFERTA
Pakiet premium zawiera
Pakiet standardowy z pobytem
w hotelu pięciogwiazdkowym
Dostarczenie dokumentów
do domu klienta
Odbiór dokumentów na lotnisku
Kosz owoców w pokoju na powitanie
Brak
Zakwaterowanie w pokoju
o podwyższonym standardzie
Zakwaterowanie
w pokoju standardowym
Prywatny transfer
(czasem dodatkowo płatny)
Brak
Gwarancję niezmienności ceny
Za dodatkową opłatą lub w ramach
ograniczonej czasowo promocji
Poszerzony pakiet ubezpieczeń
Podstawowy pakiet ubezpieczeń
Podarunek powitalny
brak
Czy oferty luksusowe b´dà miały najwy˝szà dynamik´ sprzeda˝y?
kOd kilku sezonów obserwujemy
zmiany w preferencjach klientów
dotyczàce wyjazdów zagranicznych. Coraz
wi´kszym zainteresowaniem cieszà si´ wycieczki z pobytem w hotelach cztero- i pi´ciogwazdkowych z doskonałà infrastrukturà wypoczynkowà i opcjà wy˝ywienia all
inclusive lub ultra all inclusive. Wypoczynek w hotelutrzygwiazdkowym to obecnie
minimum dla wielu klientów. Od kilku lat
roÊnie systematycznie Êrednia cena wycieczek. Ten trend nie został wyhamowany
nawet przez kryzys. Obecnie turyÊci raczej
zrezygnujà z wyjazdu, ni˝ wybiorà ni˝szy
standard wypoczynku. Preferencje polskich turystów coraz bardziej przypominajà wybory klientów na Zachodzie.
Wprowadzenie luksusowej marki wymaga
jednak czasu i inwestycji w promocj´.
Ta
Andrzej Studnicki, prezes PBP Orbis,
Warszawa
Oferta luksusowa pozostanie
niszowa i przeznaczona dla
wàskiego grona klientów. OczywiÊcie
to grono wraz ze wzrostem zamo˝noÊci
i aspiracji Polaków b´dzie si´ powi´kszaç. W zwiàzku z tym stawiałbym jednak na wzrost segmentu obejmujàcego
oferty tworzone na miar´, według Êcisłych wytycznych klientów. Sprzyjajà temu zarówno zmiany w ich zachowaniach
i potrzebach, mnogoÊç i dost´pnoÊç ró˝norodnych produktów turystycznych, jak
i rozwój technologii informatycznych
(systemy rezerwacyjne, platformy sprzeda˝owe). Liczyç b´dzie si´ dopasowanie
oferty do potrzeb i gustów klienta. Czy
mo˝na to robiç lepiej, majàc mo˝liwoÊç
zło˝enia całoÊci z szeregu dobrze do siebie dopasowanych elementów?
Nie
Grzegorz Karolewski, dyrektor
generalny Oasis Tours, Warszawa
Turystyka luksusowa b´dzie
najbardziej rozwijajàcà si´ niszà w bran˝y turystycznej. Wraz z rozwojem klasy Êredniej w Polsce wzroÊnie
skokowo zapotrzebowanie na usługi turystyczne o bardzo wysokim standardzie.
To normalne zjawisko socjologiczne, obserwowane wczeÊniej w innych krajach.
Uwa˝am, ˝e okres, w którym dominowała moda na dobry hotel, pla˝´ i wakacyjnà bezczynnoÊç, b´dzie odchodził w
zapomnienie. MyÊl´, ˝e rynek w Polsce
podà˝y za modami, które ju˝ funkcjonujà – aktywne wakacje, ale w bardzo dobrej oprawie logistycznej. JeÊli wi´c polowanie w Afryce, to nocleg w ekskluzywnych loggiach, jak intensywny trekking w Himalajach – to relaks w parku
Chitwan w luksusowych warunkach.
Tak
Marek Śliwka, właściciel Logos Travel,
Poznań
Choç zauwa˝amy rosnàcà iloÊci zapytaƒ o naszà ofertà luksusowà, to i tak nie sàdz´, ˝e wyjazdy
typu premium b´dà w przyszłoÊci dominowały w naszych katalogach. Najwi´kszym zainteresowaniem klientów cieszà
si´ produkty oferujàce zakwaterowanie
w standardzie trzygwiazdkowym – dajàce najlepszà kombinacj´ wysokiej jakoÊci i dobrej ceny. W ramach tych właÊnie ofert klienci spodziewajà si´ coraz
wy˝szego standardu obejmujàcego bogatsze wy˝ywienie czy szerszy wachlarz
mo˝liwoÊci sp´dzenia wolnego czasu.
Na takie produkty poło˝ony te˝ b´dzie
najwi´kszy nacisk. Produkty luksusowe,
pomimo spodziewanej wysokiej dynamiki sprzeda˝y, pozostanà jedynie dopełnieniem oferty.
Nie
Krzysztof Kawka, członek zarządu
Alpetour, Szczecin
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
DODATEK SPECJALNY
13
Finanse Wahania walutowe nie wpłynà decydujàco na rynek turystyczny
Walutowe strachy na lachy
Po Êwiatowym kryzysie, który
podminował złotówk´, eksperci
bran˝owi malowali przyszłoÊç
w ponurych barwach. DziÊ
oswoiliÊmy si´ ju˝ z ryzykiem
kursowym.
iedy we wrzeÊniu
2008 r. upadek giganta bankowoÊci inwestycyjnej Lehmann
Brothers wstrzàsnàł Êwiatowymi finansami, oberwało si´ te˝
złotówce. W poczàtku zeszłego roku, w apogeum kryzysu
euro kosztowało nawet 4,9 zł.
Kolejny cios odrabiajàca straty
krajowa waluta zotrzymała na
poczàtku wrzeÊnia, kiedy po rekomendacjach zachodnich banków sugerujàcych sprzeda˝ obligacji paƒstw Êrodkowoeuropejskich kurs euro dobił do 4,22
zł. Potem złotówka zacz´ła mozolnie odrabiaç straty, zwłaszcza do dolara, który spadł do
ceny poni˝ej 3 zł. Kiedy w
pierwszych miesiàcach tego roku niektórzy analitycy zacz´li
nieÊmiało napomykaç, ˝e ma
szanse wróciç do poziomu zbli˝onego do złotych lat 20072008, na przełomie kwietnia i
maja bomb´ pod europejskà
gospodarkà zdetonowali Grecy.
Jeszcze 4 maja rano dolar kosztował 2,96 zł, do wieczora zdà˝ył podro˝eç a˝ o 10 gr. Jeszcze
gorzej było dwa dni póêniej,
kiedy w Grecji rozkr´ciły si´
protesty przeciwko reformom i
zapłon´ły banki. Inwestorzy
wpadli w panik´. Poleciała nie
tylko złotówka, ale i euro, które
osiàgn´ło nienotowany od czarnej jesieni 2008 r. kurs 1,25 euro
za dolara. Jednak podczas gdy
interwencja unijnych ministrów
finansów wyhamowała pikujàcy
lot wspólnej waluty, złoty nadal
si´ osłabiał. Za dolara trzeba
było zapłaciç a˝ 3,34 zł, a za euro 4,23 zł, co oznaczało, ˝e kurs
naszej waluty dobił do najgorszych wyników ze szczytu kryzysu 2008/2009. W połowie maja
zaczàł powoli piàç si´ do góry,
jednak nadal dolar kosztował
ok. 3,3 zł, a kurs euro nieco
przekraczał 4 zł.
K
Podwy˝ek nie b´dzie
Po ka˝dym takim załamaniu media podnosiły alarm dla
turystyki. Analitycy bankowi,
ekonomiÊci i sami touroperatorzy przekonywali, ˝e osłabienie złotówki uderzy po kieszeni
nie tylko bran˝´, ale te˝ turystów, na których zdesperowane
biura, podnoszàc ceny, prze-
rzucà cz´Êç swoich strat. Teraz
okazuje si´, ˝e czarne scenariusze wcale nie muszà si´ ziÊciç,
a bran˝a spokojnie patrzy
w przyszłoÊç. Prezes Raibow
Tours Grzegorz Baszczyƒski
pytany, jak długo jego firma
mo˝e wstrzymywaç si´ ze zmianami cen, czy skoki kursów wymagały negocjacji z zagranicznymi kontrahentami i czy odbiły si´ na cenach czarterów odpowiada: – Na chwil´ obecnà
sytuacja nie budzi naszego niepokoju.
W podobnym tonie wypowiada si´ wiceszefowa specjalizujàcego si´ w wyjazdach do
Francji Lekiera. – Wahania złotego nie znalazły odzwierciedlenia w naszych cenach – mówi Aneta Molak.
Mo˝na byç sceptycznym wobec deklaracji touroperatorów,
doszukujàc si´ w nich obowiàzkowego PR-owego optymizmu,
ale ich opinie potwierdzajà niezale˝ni obserwatorzy. Prezes Instytutu Turystyki Krzysztof Łopaciƒski tłumaczy, ˝e krótkookresowe – czyli takie, jak np.
majowe – wahania kursów majà
wpływ na bra˝´, ale głównie psychologiczny, i odbijajà si´ raczej
na turystyce indywidualnej.
– Przykładem ubiegłoroczny
znaczny spadek zimowych wyjazdów na Słowacj´ po znacznym wzroÊcie kursu euro na
przełomie 2008 i 2009 r. Na rynek wyjazdów grupowych wahania kursów walut wpływajà
znacznie słabiej – uwa˝a Krzysztof Łopaciƒski. I zauwa˝a, ˝e
w 2009 r. wydatki na podró˝e
z biurami podró˝y wzrosły o
16,3 proc., mimo ˝e Êredni kurs
dolara wzrósł o niemal 30 proc.,
a euro o 23 proc. – Wpływ krótkookresowych wahaƒ kursowych na Êrednie roczne wydatki
był niewielki kwituje prezes Instytutu Turystyki. Jego zdaniem
ceny walut nie odbijajà si´ te˝
na dodatkowych kosztach wyjazdu, czyli wycieczkach fakultatywnych czy biletach wst´pu.
– JeÊli przeanalizujemy wydatki
w czasie wyjazdu, nie zaobserwujemy wyraênych zale˝noÊci
mi´dzy ich poziomem a kursem euro czy dolara – podkreÊla Krzysztof Łopaciƒski.
Wszystko jest przewidziane
Stoicki spokój touroperatorów ma – prócz statystyk – jeszcze jednà przyczyn´. Wprost
nikt o tym nie mówi, ale tajemnicà poliszynela jest, ˝e kalkulujàc ceny katalogowe, organizatorzy turystyki przyjmujà
kurs euro i dolara Êrednio o
20 proc. wy˝szy od bie˝àcego.
Działanie tego mechanizmu
potwierdza poÊrednio Grzegorz Baszczyƒski. – Nasze zało˝enia kalkulacyjne uwzgl´dniały podobny poziom walutowy,
jaki mamy w tej chwili, zatem
obecnie nie planujemy podwy˝ek cen – tłumaczy prezes Rainbow Tours. Dzi´ki temu jest z
czego schodziç w trudnych czasach. – Biura podró˝y biorà na
siebie zmiany kursów. Po prostu wolà zmniejszyç zyski, ni˝
straciç klientów – mówi Krzysztof Łopaciƒski. I zauwa˝a, ˝e
przy wzroÊcie wartoÊci euro lub
dolara turysta wyje˝d˝ajàcy z
biurem i tak traci mniej ni˝ podró˝ujàcy indywidualnie.
Bilety nie odleciały
Ostatni powód, dla którego
biura nie muszà wykonywaç
gwałtownych ruchów cenowych, to struktura ich kosztów
i forma współpracy z kontrahentami. – Wypracowane przez
lata ceny sà na tyle satysfakcjonujàce i korzystne, ˝e nie myÊlałam o dodatkowych negocjacjach. Jednak sàdz´, ˝e w przypadku drastycznego wzrostu
kursu euro b´d´ mogła liczyç
na zrozumienie i pomoc ze
strony moich partnerów. Musz´ jednak przyznaç, ˝e nie mamy wykupionych lotów czarterowych i w zwiàzku z powy˝szym na bie˝àco negocjujemy
i ustalamy ceny – mówi Aneta
Molak. Ta ocena wiceprezes
Lekiera pokazuje, gdzie kryje
si´ najwi´ksze zagro˝enie dla
touroperatorów – nie w kosztach hoteli, gastronomii czy organizatorów lokalnych atrakcji,
bo ci jadà z touroperatorami na
jednym wózku i dlatego reagujà elastycznie, tylko w cenach
przelotów i wpływajàcych na
nie opłat lotniskowych.
Te zaÊ na koszt organizacji
wycieczek nie wpłyn´ły, bo
wra˝liwa na wszelkie gospodarcze zawirowania bran˝a lotnicza akurat na kryzysy walutowe
okazuje si´ odporna. Wahania
kursów nie odbiły si´ ani na cenach regularnych połàczeƒ, ani
na czarterach, nie ubyło te˝ za
ich sprawà pasa˝erów. – Analitycy podniecajà si´, ale to nie sà
du˝e wahania, które odebrałyby ludziom ch´ç do latania. Nie
obserwujemy wzrostu cen –
uÊmiecha si´ Adrian Furgalski,
ekspert rynku lotniczego z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Eksperci podkreÊlajà, ˝e przewoênicy cz´sto nawet nie uwzgl´dniajà – jak czyni to bran˝a turystyczna – ryzyka walutowego, kalkulujàc ceny
biletów. – Takie fale przychodzà i odpływajà szybko, podobnie jak w przypadku cen paliw.
Chwilowe straty rekompensujà
odbicia w drugà stron´ – wyjaÊnia polityk´ linii lotniczych
Adrian Furgalski.
Jeszcze b´dzie wspaniale
Na uspokojenie nastrojów
w bran˝y na pewno wpływajà
te˝ korzystne prognozy walutowe. EkonomiÊci uwa˝ajà, ˝e
ostatnie wzrosty kursów sà
chwilowe, złotówka jest stabil-
na, a unijna gospodarka odporna na greckiego wirusa i
ataki paniki inwestorów. Bran˝a zgadza si´ z tymi ocenami.
– Zakładam, ˝e przez okres do
jednego miesiàca czeka nas du˝a zmiennoÊç notowaƒ, natomiast Êrednio- i długoterminowo złoty powróci do stabilnego, lecz powolnego trendu
aprecjacyjnego – uspokaja
Baszczyƒski. Aneta Molak przywołuje zaÊ konkretne liczby –
jej zdaniem w okresie wakacji
euro nie powinnno byç dro˝sze
ni˝ 4,2 zł. W porównaniu z
wczesnà wiosnà, kiedy jego
kurs spadł poni˝ej psychologicznej bariery 4 zł to du˝o, ale
biura podró˝y i tak Êpià spokojnie. – Waluty sà mimo
wszystko na doÊç rozsàdnym
poziomie. Prosz´ pami´taç, ˝e
pierwsza połowa 2009 r. to
Êrednie kursy eur na poziomie
4,5 – 4,7 zł. Obecnie mamy tylko 4 zł za 1 eur, wi´c nie ma
powodów do paniki – zauwa˝a
Baszczyƒski. W dodatku zdaniem analityków ma ju˝ byç
tylko lepiej – najbardziej optymistyczne szacunki mówià, ˝e
pod koniec roku euro b´dzie
kosztowało nie wi´cej, ni˝ 3,63,7 zł. Eksperci oceniajà, ˝e tak
naprawd´ jedynym zagro˝eniem dla stabilnoÊci cen w turystyce mo˝e byç wcià˝ niepewna sytuacja przewoêników
lotniczych. – Sà inne zagro˝enia ni˝ kursy walut. Po zabójczym dla lotnictwa wulkanie
Eyjafjallajökull nadchodzi reforma finansów bogatych
paƒstw. Razem z Grecjà do zamro˝enia płac w bud˝etówce
czy wr´cz obni˝ki emerytur
przymierzajà si´ Francja i Włochy. To uderzy w du˝à grup´
klientów linii lotniczych, bo
pierwsze, co zrobià ludzie, to
zrezygnujà ze zbytków, czyli
podró˝y – ostrzega Adrian Furgalski. MAR
WAHANIA KURSÓW W
WYBRANYCH OKRESACH
2009-2010
4,90 euro
4,25 euro
3,95 euro
luty 2009
wrzesień
2009
4 maja 2010
Grzegorz Baszczyński, prezes Rainbow
Tours: Nasze założenia kalkulacyjne
uwzględniały podobny poziom walutowy, jaki mamy w tej chwili, zatem
obecnie nie planujemy podwyżek cen
Krzysztof Łopaciński, prezes Instytutu
Turystyki: Jeśli przeanalizujemy wydatki w czasie wyjazdu, nie zaobserwujemy wyraźnych zależności między ich
poziomem a kursem euro czy dolara
Adrian Furgalski, ekspert rynku
lotniczego z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR: To nie są duże wahania,
które odebrałyby ludziom chęć do latania. Nie obserwujemy wzrostu cen
14
DODATEK SPECJALNY
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
Nagrody
Rozmowa Kolejny wielki touroperator wszedł na polski rynek
Medal nie
dla ka˝dego
Widzimy du˝y potencjał w Europie
Touroperatorzy wcià˝ doskonalà
jakoÊç swoich usług. W rozpoznawaniu, kto Êwiadczy najlepsze,
pomagajà nagrody przyznawane
firmom w ciàgu roku.
ednà z wa˝niejszych nagród
wÊród firm, a wi´c i organizatorówturystyki,jestbadanieEuropean
Trusted Brands.
W tegorocznej edycji wzi´ło
udział 32 162 respondentów.
WÊród bran˝y turystycznej
triumfowały dwa biura – Orbis
Travel oraz Triada. Pierwsze
otrzymało nagrod´ w postaci
Złotego Godła European Trusted Brands, Triada natomiast –
Kryształowe.
Badanie European Trusted
Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 r. To jedno z
najwi´kszych badaƒ konsumenckich prowadzonych w Europie.
Tegoroczna, dziesiàta edycja była
przeprowadzona w 16 krajach
europejskich. Uczestnicy zostali
ocenieni według kryteriów: jakoÊci, wartoÊci w stosunku do ceny,
silnego wizerunku oraz zrozumienia potrzeb klienta. GJ
J
O obecnych i przyszłych trendach sprzeda˝owych z Gerhardem Begherem dyrektorem generalnym Dertour
Austria, odpowiedzialny za m.in. rynki Europy Wschodniej, rozmawia Gabriela Jatkowska.
Jesteście jednym z największych touroperatorów w Europie. Właśnie rozszerzacie swoją
działalność. Jakie rynki wchodzą w grę?
Widzimy du˝y, niewykorzystany potencjał w Europie.
Przede wszystkim na rynkach
Europy Centralnej i Wschodniej. Zwłaszcza na rynku polskim bardzo dobrze oceniamy
nasze szanse i wià˝emy z nim
ogromne nadzieje.
Czy już badaliście nasz rynek?
Przy wchodzeniu na nowy
rynek trzeba oczywiÊcie dokładnie go poznaç, aby móc zaproponowaç właÊciwy produkt
turtystyczny.
Jaki zatem produkt zaproponujecie polskiemu odbiorcy?
Oferty all inclusive z pewnoÊcià znajdujà zainteresowanie
głównie u klientów, przede
wszystkim tych rodzin z dzieçmi.
Jednak teraz turyÊci ch´tniej pla-
nujà urlop indywidualnie, zgodnie z własnymi potrzebami i chcà
płaciç tylko za to, co rzeczywiÊcie
skonsumujà.
Klient robi się coraz bardziej
wybredny?
Tak, to sà dostrzegalne trendy
na rozwini´tych rynkach europejskich, zwłaszcza w grupie bardziej wymagajàcych turystów.
Z pewnością wpłynie to też
na ofertę.
Owszem. W przyszłoÊci biznes
turystyczny zdominujà podró˝e
indywidualne. Mam tu na myÊli
wyjazdy przygotowywane wedle
oczekiwaƒ klienta, a wi´c „szyte
na miar´“. Udział takich podró˝y w ogólnej liczbie wyjazdów roÊnie, a udział tradycyjnych pakietów zmniejsza, si´ co dla nas, jako liderów rynku w segmencie
podró˝y indywidualnych i modułowych jest bardzo korzystne.
Na jakie nowe rynki będziecie wchodzić? Czy Azja to ten
kierunek, na który trzeba
uważniej spoglądać i planować
ekspansję biznesową w tym regionie świata?
Chiny b´dà z pewnoÊcià interesujàcym rynkiem dla turystyki
wyjazdowej z tego kraju. Powstaje tylko pytanie ilu z 1,3 mld
mieszkaƒców Chin b´dzie mogło
pozwoliç sobie na zagraniczny
urlop. My raczej koncentrujemy
si´ na wysyłaniu turystów z Europy do Chin, a nie odwrotnie, ale
w razie potrzeby moglibyÊmy
przygotowaç produkt na rynek
chiƒski.
Co jest ofertą przyszłości?
Jak ju˝ wspomniałem trend
zmierza w kierunku podró˝y zindywidualizowanych, odpowiednio uatrakcyjnionych o ró˝norodne Êwiadczenia dodatkowe.
TuryÊci chcà indywidualnie prze˝ywaç swojà podró˝ – tak, jak lubià, a nie tak, jak nakazuje narzucony program wycieczki. Zauwa˝alny jest równie˝ silny trend w
kierunku podró˝y luksusowych.
Gerhard Begher
ur. 27.02.1969, Związany z branżą
turystyczną od 1984 roku.
01.11.2001 do dziś Dyrektor
Generalny Dertour Austria (firmy
zaliczanej do grona największych
touroperatorów w Niemczech
i Austrii). Odpowiedzialny za rynki:
austriacki, włoski, szwajcarski
oraz rynki Europy Wschodniej.
Od maja 2009 roku także wiceprezes ds sprzedaży międzynarodowej
Dertour z siedzibą we Frankfurcie
nad Menem.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
Reklamacje Istnieje stała grupa turystów regularnie narzekajàcych
Klienci skar˝yli
si´ coraz ch´tniej
Jaszczurki w hotelu, niemiły
rezydent, brudna pla˝a, martwe
ryby w morzu – lista za˝aleƒ jest
bardzo bogatym spisem. Kilka
powodów narzekaƒ powtarza si´
jednak wyjàtkowo cz´sto.
Monika Gajewska-Okonek
owracajàcy z wakacji rozczarowani urlopowicze sà
dla touroperatorów prawdziwà bolàczkà. Składane reklamacje cz´sto uderzajà w dobry
wizerunek firmy i nara˝ajà jà na
dodatkowe koszty. Tymczasem
organizatorzy wyjazdów niech´tnie chcà rozmawiaç na temat iloÊci i przyczyn skarg turystów.
P
Póêny Gomułka, wczesny
Gierek i iluzja profesjonalizmu
Na szczycie listy skarg klientów biur podró˝y figurujà złe
warunki hotelowe. Według badaƒ portalu Trivago a˝ 80 proc.
turystów nieprzyjemnie wspomina hotele, w których si´ zatrzymali. GoÊcie skar˝à si´ przede
wszystkim na zły opis poło˝enia
i wyposa˝enia hotelu. – Cz´stym
niedopatrzeniem jest równie˝
niedostateczna czystoÊç pokoi.
Jadwiga Reder-Sadowska, miejski
rzecznik konsumentów w Jeleniej
Górze: Skargi dotyczą najczęściej
jakości usług, niższego standardu
hotelu, braku obiecanych połączeń
busikiem do plaży i jej usytuowania.
NA CO SKAR˚Ñ SI¢ TURYÂCI?
zdjęcia pokoi hotelowych
zawarte w katalogach nie odzwierciedlają rzeczywistości
plaża ma być blisko – ale są
utrudnienia w dotarciu do niej
brak opieki ze strony rezydenta,
który znika w najmniej
odpowiednim momencie
wielogodzinne opóźnienia
lotów i brak opieki w tej sytuacji ze strony touroperatora
Jednak zdarza si´ to na szcz´Êcie
coraz rzadziej – mówi Jadwiga
Reder-Sadowska, miejska rzecznik konsumentów w Jeleniej Górze. Problem z pokojami hotelowymi zaczyna si´ ju˝ na poziomie ich oznakowania. Brak czytelnego systemu klasyfikacji
obiektów w UE daje wi´kszà
swobod´ działania nieuczciwej
konkurencji oraz dezorientuje
konsumenta. Niestety, cz´sto
oznaczenie hotelu czterema
gwiazdkami nie oddaje rzeczywistej jakoÊci usług, które na tym
poziomie sà oczekiwane. NieÊcisłoÊci dotyczà niejasnej klasyfikacji (np. hotele budowane
20 lat temu podlegały innym
standardom), braku ujednolicenia oznaczeƒ (np. w Grecji do
niedawno zamiast gwiazdek
obowiàzywały oznaczenia literowe) czy niedookreÊlenia, co
wchodzi w zakres obsługi na danym poziomie (np. w Belgii czy
Austrii Êniadania nie sà wliczane
w cen´ noclegu). Wszystko to
powoduje zam´t informacyjny,
ale te˝ wzrost nieuczciwych
praktyk konsumenckich.
Na drugim miejscu listy skarg
turystów plasuje si´ niekompetentny rezydent. – Osoba, która
miała si´ nami opiekowaç, była
ciàgle nieosiàgalna. Najwi´kszy
problem pojawił si´, gdy skr´ciłam nog´ w czasie zwiedzania
miasta. Nie znam j´zyka obcego
i nie wiedziałam, do kogo mam
si´ zwróciç o pomoc – mówi Maja Wesołowska, rozczarowana
turystka, która wróciła z wakacji
w Hiszpanii. Rezydenci, jak
podkreÊlajà turyÊci, cz´sto nie
majà odpowiednich kompetencji, co nie pozwala im nale˝ycie
wywiàzywaç si´ z obowiàzków.
Klienci biur narzekajà równie˝
na złà znajomoÊç j´zyka obcego
czy lekcewa˝enie wczasowiczów. Innym cz´stym powodem
reklamacji jest zła organizacja
imprez turystycznych jak np.
niestaranne prowadzenie dodatkowych atrakcji – lokalnego wieczoru czy kolacji na pla˝y. Prawdziwym utrapieniem zarówno
turystów, jak i organizatorów
wycieczek sà opóênienia lotów.
– Koczowałem 12 godzin na polskim lotnisku, przez co miałem
skrócony urlop. B´d´ walczyç o
rekompensat´ u touroperatora
– mówi Krystian Sobczyƒski, turysta powracajàcy z urlopu w
Tunezji.
Lista skarg i za˝aleƒ turystów
powi´ksza si´ niekiedy o iÊcie
absurdalne za˝alenia, jak choçby: „zbyt du˝a liczba Arabów”,
p´kajàca płytka na Êcianie czy
opady deszczu. Zdarzajà si´ sytuacje, gdy klienci biur doszukujà si´ nieprawidłowoÊci tylko po
to, by uzyskaç np. obni˝enie
kosztów wycieczki, czy dodatkowe gratisy. – Jest stała grupa
klientów, którzy sà zawsze niezadowoleni i regularnie skar˝à
si´ na pozorne niedogodnoÊci.
Bardzo cz´sto sà to osoby, którym kieszonkowe skoƒczyło si´
przed ukoƒczeniem wycieczki –
mówi Piotr Suçko, prezes zarzàdu biura podró˝y Funclub. Niekiedy media dodatkowo podgrzewajà atmosfer´ wokół niedopatrzeƒ organizatorów wycieczek, a mniej uczciwi turyÊci próbujà na tym zarobiç, niesłusznie
domagajàc si´ zwrotu kosztów.
Z czym do kogo
Do rzeczników konsumentów bezustannie napływajà liczne
za˝alenia klientów biur. Miejski
rzecznik konsumentów we Wrocławiu otrzymuje w ciàgu roku
ok. 30-40 skarg. Do UOKiK – w
zeszłym roku trafiło a˝ 137 wniosków o wpisanie do wykazu klauzul niedozwolonych. Zawiedzeni
klienci biur podró˝y udajà si´
równie˝ do placówek Polskiej
Izby Turystycznej, urz´dów marszałkowskich, Sanepidu, Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Stowarzyszenia
Konsumentów Polskich. Lista
skarg wsz´dzie jest podobna.
– Najcz´stsze problemy, jakie wyst´pujà w Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich, to: inny standard hotelu, niewłaÊciwa lokalizacja hotelu, mniej posiłków
i podnoszenie ceny wycieczki
– mówi Michał Czpak, prawnik
– konsultant ze Stowarzyszenia
Konsumentów Polskich.
W sposób niepozostawiajàcy
wàtpliwoÊci spraw´ reklamacji
rozwiàzuje si´ w Niemczech.
Przy oszacowaniu szkody mo˝na
posiłkowaç si´ tzw. kartà frankfurckà. Dokument ten okreÊla,
jakiej konkretnie wielkoÊci odszkodowania mo˝e domagaç si´
klient w przypadku, gdy biuro
podró˝y nie wywià˝e si´ z wczeÊniejszych ustaleƒ. Karta frankfurcka chocia˝ nie ma mocy
prawnej w Niemczech jest powszechnie u˝ywana.
DODATEK SPECJALNY
15
16
PROMOCJA
Touroperatorzy 2010
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
Ekonomia Przyj´cie euro jest po˝àdane, ale nie oznacza samych korzyÊci
Modlitwa o euro
Chocia˝ europejska waluta za
sprawà greckiego kryzysu i problemów bud˝etowych całej grupy PIGS (czyli Portugalii, Włoch,
Grecji i Hiszpanii) prze˝ywa
trudne chwile, nie ma od niej
odwrotu.
ajpóêniej za 10 lat euro
zastàpi w naszych portfelach złotówk´. Co ta
walutowa rewolucja oznacza dla
polskiej bran˝y turystycznej?
N
Mała stabilizacja
Zamiana złotówki na euro
oznacza spadek stóp procentowych i sprzyjajàcà konsumentom
przejrzystoÊç cen, minimalizacj´
kosztów obsługi kredytów, eliminacj´ ryzyka walutowego, a
przy okazji usuwa Polsk´ z celownika wielkich spekulantów
finansowych zarabiajàcych na
destabilizacji małych narodowych walut. To korzyÊci dla całej
gospodarki. Touroperatorzy sà
równie przychylnie nastawieni
do wspólnej waluty co montownie telewizorów, eksporterzy nabiału lub kredytobiorcy.
Ten entuzjazm ma proste wytłumaczenie – a˝ 70 proc. ceny
wyjazdu, jakà płaci klient, to element dewizowy, czyli koszty
transportu, hoteli czy wy˝ywienia. Trafne oszacowanie kursów
walut w perspektywie roku,
dwóch jest kluczowe przy konstruowaniu oferty przez touroperatorów. W czasach prosperity czy choçby stabilizacji ryzyko
pomyłki jest niewielkie, jednak
kiedy nadchodzi kryzys, ka˝dy
nieuwzgl´dniony grosz w kursie
złotego przekłada si´ na idàcy w
miliony spadek zysku lub wr´cz
straty. W dodatku nie musi to
byç od razu kataklizm obejmujàcy cały Êwiat i wszystkie gał´zie
gospodarki. Wystarczy nagły
wzrost cen paliw, spekulacyjny
atak na rynku walut czy zmiana
wyceny obligacji któregoÊ z
paƒstw Eurolandu, by przez
dzieƒ, dwa kursy wariowały – a
takie zawirowania zdarzajà si´
nawet kilka razy w roku, i to niezale˝nie od globalnej koniunktury. Budowa katalogu to loteria.
Euro wyeliminuje najgorszà dla
biznesu niepewnoÊç.
Co prawda po zastàpieniu
złotówki przez euro element ryzyka zostanie, ale b´dzie znacznie zredukowany. W czym
rzecz? Kiedy w telewizyjnych
programach informacyjnych
mówi si´ o kursach walut, patrzy
si´ na stosunek naszej waluty do
euro i do dolara jak na osobne
zjawiska. Tymczasem w bran˝y
turystycznej to naczynia połàczone. Touroperatorzy muszà braç
pod uwag´ kurs euro – złotówka,
złotówka – dolar i euro – dolar.
Po wprowadzeniu euro zostanie
tylko znacznie łatwiejsze do
oszacowania ryzyko wahaƒ euro
i dolara.
Nie zapłaczà po złotówce
Modlitwy o euro zanoszà
zgodnie biura zajmujàce si´ turystykà wyjazdowà. A co z przyjazdówkà? Wspólna waluta oznacza, ˝e zniknie jeden z głównych
atutów Polski, czyli ni˝sze ni˝ w
strefie euro – zwłaszcza w przypadku słabej złotówki – koszty
pobytu i ceny. Okazuje si´ jednak, ˝e i przyjazdówka wolałaby
unijny pieniàdz od rodzimej waluty. – Euro to błogosławieƒstwo
– mówi stanowczo Grzegorz Soszyƒski, prezes krakowskiego
Jan-Polu. W czym rzecz? Otó˝,
jak tłumaczà biura turystyki
przyjazdowej, ni˝sze ceny paliw,
hoteli, biletów do muzeów i innych atrakcji turystycznych czy
˝ywnoÊci to ju˝ przeszłoÊç. Dzisiaj sà one zbli˝one do zachodnioeuropejskich, mało tego –
w nie tak dawnych czasach mocnej złotówki weekend w Berlinie
był taƒszy ni˝ w Warszawie.
– Najcz´stsze nagłe wahania
kursu to zjawisko chwilowe, które na ceny nie wpływa. W ciàgu
dwóch, trzech dni nast´puje
skok o 20 proc., a potem wszystko wraca do normy – tłumaczy
Grzegorz Soszyƒski.
Co innego powa˝niejsze, długoterminowe zmiany kursów. To
właÊnie za ich sprawà argumenty „za” przyjazdówki brzmià tak
samo jak wielkich touroperatorów. – Stały kurs ułatwi nam ˝ycie, bo biura przyjazdowe kalkulujà ceny na dwa, trzy lata do
przodu. Przyjmujàc, ˝e euro b´dzie kosztowało 4 zł, a kurs
spadnie do 3,2 dostajemy za nie
mniej złotówek. Przy dro˝szym
euro nasz kraj mo˝e si´ okazaç
za drogi na wycieczki do Polski –
przekonuje Grzegorz Soszyƒski.
Prezes Jan-Polu zwraca uwag´ na jeszcze jeden aspekt braku
euro, który dotyka wyłàcznie
przyjazdówk´. W niepewnych
czasach zabezpieczeniem przed
ryzykiem kursowym sà zawy˝ane cenniki (hoteli, przewoêników, restauracji), a wtedy okazuje si´, ˝e wycieczka do Polski staje si´ nieatrakcyjna. Za sprawà
tego mechanizmu cierpi cała gospodarka, tracà nie tylko biura
obsługujàce cudzoziemców, ale
cały sektor MICE.
Podwy˝ek nie b´dzie
Przyj´cie euro nie oznacza
samych korzyÊci. DoÊwiadczenie Słowaków, którzy po jego
wprowadzeniu odkryli, ˝e ich
wydatki na ˝ywnoÊç czy usługi
wzrosły o kilka procent, pokazuje, ˝e wymiana waluty jest dla
przedsi´biorców znakomitym
pretekstem do lekkiej podwy˝ki
wszystkich cen. Takiego scenariusza obawiajà si´ i komentujàcy kwesti´ euro w mediach analitycy, i sami konsumenci. Czy
czarne scenariusze sprawdzà
si´, mo˝na tylko gdybaç, jednak
w przypadku turystyki mo˝na
mieç pewnoÊç, ˝e ceny w katalogach na rok 2015 – czyli hipotetycznà dat´ przyj´cia euro – nie
zwy˝kujà. MAR
CZYNNIKI WPŁYWAJÑCE NA CEN¢ OFERTY
70 proc.
20 proc.
ceny wyjazdu
to element dewizowy
poziom krótkotrwałych wahań kursów
które nie wpływają na kalkulację cen
OPINIA
Jacek Dąbrowski, dyrektor ds. finansów
i relacji inwestorskich w Triada SA
Liczymy na euro jak każdy touroperator. Wahania walutowe to główne ryzyko w tej branży. Nie obawiamy
się wzrostu cen ani idącego za tym odpływu klientów.
Przy kalkulowaniu cen wycieczek i tak główną rolę gra
czynnik dewizowy, więc tu nic się nie zmieni. Kurs
wymiany może wpłynąć tylko na 30 proc. ceny związane z krajową walutą, a to znikoma różnica.
DODATEK SPECJALNY
17
18
DODATEK SPECJALNY
Touroperatorzy 2010
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Trendy Za pomocà stron internetowych najlepiej sprzedaje si´ oferta masowa
Na Bentleya w sieci musimy poczekaç
Polacy coraz ch´tniej kupujà wycieczki przez internet, jednak oferta luksusowa pozostaje ciàgle domenà sprzeda˝y tradycyjnej.
Agata Wołosik – Wysocka
Sprzeda˝ elektroniczna
z ka˝dym rokiem staje
si´ coraz wa˝niejszym
kanałem dystrybucji produktu turystycznego. – Obecnie
45 proc. naszej oferty sprzedajemy przez internet – mówi
Joanna Szydłowska-Bartniak,
kierownik działu sprzeda˝y
i marketingu w Trade & Travel
Company.
– W ciàgu ostatnich lat nastàpił wzrost o 10 proc. Ponadto
wyraênie widaç, ˝e roÊnie znaczenie sprzeda˝y elektronicznej
na polskim rynku turystycznym
– dodaje. O wzrostach, chocia˝
nie tak du˝ych, mówià równie˝
inni touroperatorzy. – Zakupy
całego rynku dokonywane
przez internet oceniam na 25
proc. – mówi Bogdan Kurys,
dyrektor działu turystyki Sind-
Z
Bogdan Kurys, dyrektor działu turystyki
Sindbada: Zawsze znajdzie się grupa
ludzi, którzy będą chcieli przyjść do
biura i porozmawiać z panią Kasią
Joanna Szydłowska-Bartniak, kierownik działu sprzedaży w Trade & Travel:
Wyraźnie widać, że rośnie znaczenie
sprzedaży elektronicznej
Janusz Śmigielski, członek zarządu
Grecos: Sprzedaż przez internet w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła
o mniej więcej 20-30 proc.
bad. – U nas jest to wielkoÊç rz´du 20 proc. z 6-procentowym
wzrostem w porównaniu do poprzedniego roku – dodaje. Tendencj´ zwy˝kowà odnotowało
równie˝ Sun & Fun. – Handel
elektroniczny stale roÊnie, ale
jest mniejszy od tradycyjnego
i wynosi ok. 14 proc. – mówi
Samir Hamouda, właÊciciel
i prezes Sun & Fun Holidays.
Janusz Âmigielski, członek zarzàdu Grecos, dodaje: – Sprzeda˝ przez internet w porówna-
niu z rokiem ubiegłym wzrosła
o ok. 20-30 proc.
zj´ i nie zastanawiajà si´ zbyt
długo – wyjaÊnia Piotr Łab´dowicz, dyrektor marketingu Bee
Free. Zdaniem Bogdana Kurysa
z Sindbada internet zdecydowanie b´dzie nale˝ał do sprzeda˝y
kierunków popularnych, o zasi´gu masowym, kierunki mniej
znane i popularne pozostanà
w sprzeda˝y tradycyjnej.
Tanio przez internet
Wraz ze zmieniajàcà si´ strukturà form dystrybucji produktu
turystycznego podà˝a równie˝
inna tendencja. Produkt, który
w du˝ej mierze sprzedaje si´ tà
drogà, to produkt tani, łatwo
dost´pny. – W internecie sprzedajà si´ głównie wycieczki niedrogie, z oferty last minute.
Klienci szybko podejmujà decy-
Po luksus tylko osobiÊcie
Osoby kupujàce drogie wycieczki chcà dokładnie zapo-
znaç si´ z ofertà proponowanà
przez organizatora turystyki.
Istotnà rol´ odgrywa tutaj czynnik ludzki, mo˝liwoÊç bezpoÊredniej rozmowy i rozwa˝enia
kilku mo˝liwoÊci bez długotrwałego przeglàdania oferty na stronie internetowej.
– Wydanie kilku albo nawet
kilkudziesi´ciu tysi´cy złotych
na wakacje rzadko opiera si´ o
zakup elektroniczny i jest to
zwiàzane przede wszystkim
z poczuciem bezpieczeƒstwa,
ÊwiadomoÊcià tego, komu i jak
wpłaca si´ pieniàdze. Znika
pewna anonimowoÊç – tłumaczy zjawisko Kurys. Internet
pomimo swojej ekspansywnoÊci z pewnoÊcià nie wyeliminuje sprzeda˝y tradycyjnej.
– Oceniam, ˝e nasycenie rynku
nastàpi, kiedy sprzeda˝ przez
internet w długofalowej perspektywie osiàgnie 60 proc. –
mówi Kurys. – Zawsze znajdzie si´ grupa ludzi, którzy b´dà chcieli przyjÊç do biura
i porozmawiaç z panià Kasià
– dodaje.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
DODATEK SPECJALNY
19
Ustawa Przedstawiamy nowe przepisy, które wejdà w ˝ycie po wakacjach
Zmiany o których musisz wiedzieç
Marszałek Bronisław Komorowski podpisał nowelizacj´ ustawy
o usługach turystycznych.
Z propozycji wybrano i przedstawiono zmiany najwa˝niejsze
dla touroperatorów.
Joanna Torbé
Zgodnie z nowo uchwalonà
ustawà przedsi´biorca wykonujàcy działalnoÊç gospodarczà w
zakresie organizowania imprez
turystycznych oraz poÊredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o Êwiadczenie
usług turystycznych, na wypadek
swojej niewypłacalnoÊci b´dzie
musiał zapewniç klientom:
• pokrycie kosztów powrotu z
imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego
powrotu z imprezy turystycznej (gdy organizator turystyki
lub poÊrednik turystyczny
wbrew obowiàzkowi nie zapewnia tego powrotu),
• zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprez´ turystycznà, gdy nie zostanie ona
zrealizowana, lub zwrot cz´Êci
wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprez´ turystycznà,
odpowiadajàcà cz´Êci imprezy
turystycznej, która nie zostanie zrealizowana (z przyczyn
dotyczàcych organizatora turystyki lub poÊrednika turystycznego oraz osób, które
działajà w ich imieniu).
Przepis wprowadzajàcy zabezpieczenia dla biur podró˝y nale˝y interpretowaç zgodnie z dyrektywà 90/314, która dotyczy
zorganizowanych podró˝y, wakacji i wycieczek. Zgodnie z nià
organizator czy sprzedawca musi zapewniç taki dowód zabezpieczenia, który w przypadku jego niewypłacalnoÊci umo˝liwi
zwrot wniesionych wpłat lub pokrycie kosztów powrotu do kraju. Zgodnie z orzecznictwem
ETS chodzi o pełne zaspokojenie roszczeƒ turystów.
Oprócz tradycyjnej umowy gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów pojawi si´
mo˝liwoÊç przyjmowania wpłat
klientów na rachunek powierniczy. Ta mo˝liwoÊç b´dzie jednak
dotyczyła tylko organizatorów
wykonujàcych usługi turystyczne jedynie na terenie kraju.
Warto te˝ pami´taç, ˝e dotychczas dowód ubezpieczenia trzeba było przedstawiç przed upływem obowiàzywania poprzedniej umowy. Po wejÊciu w ˝ycie
nowelizacji trzeba b´dzie to zrobiç nie póêniej ni˝ 14 dni przed
upływem terminu obowiàzywania umowy poprzedniej.
Ka˝dy mo˝e zało˝yç biuro
Dotychczas, aby zało˝yç działalnoÊç w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz
poÊrednictwa w zawieraniu
umów o Êwiadczenie usług turystycznych, trzeba było spełniç
wymogi zwiàzane z posiadaniem odpowiedniego wykształcenia oraz wskazanym w ustawie praktycznym sta˝em w obsłudze turystów. Preferowane
było przy tym wykształcenie
wy˝sze z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarzàdzania i marketingu. Uzasadnieniem dla takiej regulacji
była koniecznoÊç zapewnienia
profesjonalizmu przy Êwiadczeniu tego typu usług. Zgodnie z
nowelizacjà biuro podró˝y b´dzie mógł zało˝yç ka˝dy; nie ma
ju˝ obowiàzku posiadania wykształcenia
kierunkowego.
Zniknie równie˝ wymaganie
niekarnoÊci za przest´pstwa
przeciwko zdrowiu i ˝yciu, wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu wobec kierowania
działalnoÊcià przedsi´biorstwa
oraz działalnoÊcià jego jednostek organizacyjnych samodzielnie dokonujàcych czynnoÊci
prawnych. Zdaniem ustawodawcy dotychczasowa praktyka
stosowania przepisów ustawy
nie wskazuje, aby brak formalnych kwalifikacji był przyczynà
zdarzeƒ zagra˝ajàcych interesom klientów
Zawieszenie działalnoÊci
Ka˝dy przedsi´biorca na
podstawie regulacji ustawy o
swobodzie działalnoÊci gospodarczej mo˝e zawiesiç wykonywanie działalnoÊci na okres do
24 miesi´cy. Mo˝liwoÊç taka istnieje od 2008 r. Poniewa˝ jednak
przepisy te sà doÊç ogólne i dotyczà ogółu przedsi´biorców, do
ustawy o usługach turystycznych
wprowadzono przepis, który
uzupełnia regulacje odnoÊnie
organizatorów turystyki. Touroperator, który b´dzie chciał zawiesiç działalnoÊç, powinien stosowaç przepisy zarówno jednej,
jak i drugiej ustawy.
Reklamacje
W zakresie reklamacji zmianie ulegnà trzy przepisy dotychczasowej ustawy – art. 14 ust. 2
ZAWIESZENIE DZIAŁALNOÂCI PRZEZ TOUROPERATORA
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa o usługach turystycznych
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą przedsiębiorca
wykonywanie działalności gospodarczej na okres
może zawiesić działalność na okres krótszy niż 24 miesiące
od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
i następnie złożyć wniosek o przedłużenie zawieszenia łącznie
do 24 miesięcy. Zmiana ułatwi touroperatorom zawieszenie
działalności w sytuacji, kiedy nie potrafią oszacować, na jaki
dokładnie okres powinni dokonać zawieszenia.
Zgłaszanie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej O zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności
regulują przepisy KRS.
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz
o przedłużeniu zawieszenia przedsiębiorca musi zawiadomić
pisemnie organ prowadzący rejestr działalności regulowanej
w terminie siedem dni od dnia zawieszenia, przedłużenia
zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności.
Brak zawiadomienia będzie wykroczeniem.
Art. 14a ust. 4 wskazuje, jakie czynności może podejmować
przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą,
stanowiąc m.in., że ma prawo regulować zobowiązania
powstałe przed datą zawieszenia działalności.
---------------------------------------------
pkt 8, art. 16b oraz art. 20 ust
3-6. Utrzymana zostanie zasada
zgodnie z którà to umowa z
klientem okreÊla szczegółowo
sposób zgłaszania reklamacji,
ale w tworzeniu umownych zapisów pojawi si´ wi´cej ograniczeƒ. Przede wszystkim w nowelizacji sprecyzowano, i˝ klient
b´dzie miał 30 dni od dnia zakoƒczenia imprezy, by zło˝yç reklamacj´. WczeÊniej, bo w trakcie imprezy, powinien zawiadomiç o uchybieniach wykonawc´
usługi oraz organizatora turystyki. Trzeba jednak wiedzieç, ˝e
nawet jeÊli klient nie zło˝y zawiadomienia o uchybieniach w czasie trwania imprezy, b´dzie mógł
wnieÊç po zakoƒczeniu imprezy
reklamacj´. Po wejÊciu w ˝ycie
nowych przepisów reklamacja
b´dzie musiała zawieraç wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz wskazywaç
˝àdanie klienta. Choç nowe
przepisy wyraênie tego nie stanowià, niedochowanie tego obowiàzku powinno skutkowaç
zwróceniem si´ do klienta o uzupełnienie reklamacji. Dopiero
od momentu takiego uzupełniania powinien biec termin na jej
rozpatrzenie zgodnie z art. 16b
ust. 5, który stanowi, ˝e termin
30 dniowy na rozpatrzenie reklamacji dotyczy tych reklamacji,
które spełniajà dwa wy˝ej wymienione wymogi. Zmienià si´
tak˝e zadania pilotów wycieczki
zwiàzane z reklamacjà, bowiem
ustawowo b´dà oni zwolnieni od
ich przyjmowania.
Nowelizacja precyzuje, że zawieszenie przez przedsiębiorcę
wykonywania działalności organizatora turystyki lub
pośrednika turystycznego nie zwalnia przedsiębiorcy
z obowiązku wywiązania się z umów zawartych z klientami
w okresie przed zawieszeniem działalności.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
przedsiębiorcy nie trzeba posiadać zabezpieczenia
finansowego na rzecz klientów.
Piloci i przewodnicy
Jedne z istotniejszych zmian
dotyczà pilotów oraz przewodników turystycznych. Po pierwsze, pojawià si´ nowe definicje.
W definicji przewodnika turystycznego wprowadzony został
element dotyczàcy sprawowania
opieki nad klientami. Definicj´
pilota wycieczek uzupełniono
o obowiàzek przekazywania
podstawowych informacji dotyczàcych odwiedzanego kraju
i miejsca. Dodatkowo, do tej pory przewodnicy turystyczni mogli otrzymaç uprawnienia przewodników górskich, przewodników miejskich i przewodników
terenowych. Wraz z nowelizacjà
pojawi si´ instytucja mi´dzynarodowych przewodników wysokogórskich bez ograniczeƒ terytorialnych. Uprawnienia takich
przewodników obejmà prowadzenie i szkolenie turystów podczas wyjÊç wspinaczkowych i alpinistycznych oraz zjazdów narciarskich i snowboardowych,
w szczególnoÊci poza zorganizowanymi terenami turystycznymi
i narciarskimi, a tak˝e podczas
pokonywania stromych koryt
rwàcych potoków górskich i wodospadów przy u˝yciu technik
alpinistycznych bez sprz´tu pływajàcego. W art. 30 wprowadzono tak˝e przepis jasno okreÊlajàcy, jakie kwalifikacje sà wymagane od osób reprezentujàcych organizatora turystyki wobec jego
lokalnych kontrahentów Êwiadczàcych usługi turystyczne klientom. Przepis dopuszcza powie-
rzenie reprezentowania organizatora turystyki wobec jego
lokalnych kontrahentów, Êwiadczàcych usługi turystyczne klientom osobie nieposiadajàcej
uprawnieƒ pilota wycieczek, je˝eli umowa o imprez´ turystycznà tak stanowi, a osoba ta nie
wykonuje jednoczeÊnie zadaƒ
pilota wycieczek okreÊlonych w
art. 20 ust. 3 nowej ustawy.
W kodeksie wykroczeƒ pojawi si´ tak˝e przepis karny , który
wprowadza sankcj´ dla osób
które podejmujàc zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wprowadziły w
błàd co do posiadanych uprawnieƒ. Za takie wykroczenie b´dzie groziła kara ograniczenia
wolnoÊci albo grzywny. Z analogicznà sankcjà musi si´ liczyç organizator turystyki, który wprowadza klientów w błàd co do
uprawnieƒ osób, którym powierza wykonywanie zadaƒ przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
DOSSIER
Znowelizowana ustawa o usługach turystycznych wejdzie w życie z początkiem września. Dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych (w kwestii
zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności biura), zmienia
zasady reklamacji, uprawnienia
pilotów i przewodników oraz znosi obowiązek posiadania wykształcenia kierunkowego.
20
DODATEK SPECJALNY
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
Ludzie Zmiany na stanowiskach wÊród touroperatorów
Niewielkie zmiany w kilku firmach
Mohamed Ellili
W styczniu 2010 r. otworzył własne
biuro Bee Free. Od grudnia 2002 roku do wrzeÊnia 2009 pełnił funkcj´
prezesa w Exim Tours. Urodził si´ w
1958 r., posiada 14-letnie doÊwiadczenie w bran˝y turystycznej.
Abdelfettah Gaida
Jest od wrzeÊnia 2009 roku nowym wiceprezesem Exim Tours oraz szefem
Exim Tours Polska. Urodził si´ w Tunezji, gdzie w latach 1992-1996 pracował w
ministerstwie przemysłu. Organizował
w Warszawie przedstawicielstwo Tunezyjskiego Urz´du ds. Turystyki, którego
nast´pnie był szefem.
Magdalena Glińska
21 grudnia 2009 r.
została pełnomocnikiem zarzàdu ds.
marketingu Triady.
W zakres jej obowiàzków wchodzà
m.in.: zarzàdzanie
działem marketingu
firmy, budowanie wizerunkuinnych marek
nale˝àcych do Grupy Triada, aktywny
udział w tworzeniu strategii ich rozwój,
planowanie i wdra˝anie działaƒ marke-
tingowych, opracowywanie bud˝etu tych
działaƒ, negocjowanie umów. Magdalena Gliƒska pracuje w Grupie Triada od
lutego 2009 r., zaczynała od stanowiska
szefa działu marketingu Terra Mare.
WczeÊniej pracowała w Axel Springer
Polska, tygodniku „Polityka” oraz Presspublice.
Warszawie i w Orbis SA. Od 2006 r. ponownie w zespole Orbis Travel.
Piotr Kociołek –
Urodzony 1974 r.
Zwiàzany z Ecco
Holiday od czerwca
2009 r. Poczàtkowo
zatrudniony jako szef
finansów obecnie prezes zarzàdu Ecco Holiday i Ecco Travel.
Marek Jankowski
Został dyrektorem sprzeda˝y TUI Polska z dniem 1 marca. Jest odpowiedzialny za zarzàdzanie kanałami sprzeda˝y,
rozwój sieci dystrybucji własnej oraz budowanie relacji biznesowych z partnerami handlowymi. WczeÊniej był konsultantem w firmie doradztwa strategicznego A.T. Kearney, doÊwiadczenie zdobywał te˝ w Procter and Gamble Prestige
Products.
Anna Jarmontowicz
Od 1 lutego 2010 r. sprawuje funkcj´
dyrektora Centrum Turystki Przyjazdowej w Orbis Travel. Zastàpiła na tym
miejscu Pawła Lewandowskiego. WczeÊniej była dyrektorem Departamentu
Tursytyki Przyjazdowej (jednostki podległej Centrum). Anna Jarmontowicz z
Orbis Travel jest zwiàzana od lat 80.
Pracowała tak˝e w bran˝y hotelarskiej –
w hotelu Mercure Fryderyk Chopin w
Paweł Lewandowski
Pełni funkcj´ dyrektora Departamentu
Instrumentów Marketingowych w POT.
Zajmuje si´ szeroko
poj´ta
promocjà
– m.in. organizowaniem
przyjazdów
studyjnych i workshopów. Jest na tym
stanowisku od stycznia 2010 r. WczeÊniej piastował stanowisko dyrektora
Centrum Turystyki Przyjazdowej, Krajowej i Kongresowej Orbis Travel.
Marcin Rećko
Centrum Podró˝y w Białymstoku .
Funkcj´ t´ objàł pod koniec lutego ,
wczeÊniej był kierownikiem biura innej
sieci turystycznej.
Tomasz Rżysko
Od 2009 r. prezes zarzàdu firmy Dertour
Polska. Karier´ w turystyce rozpoczynał
w 1990 r jako pilot wycieczek zagranicznych oraz pracownik warszawskiego
Almaturu. Od 1992 r. do 2009 r. zwiàzał
si´ z warszawskim biurem turystycznym
Euroreisen, gdzie przez wiele lat pełnił
funkcj´ prezesa zarzàdu. Wyspecjalizował si´ w sprzeda˝y ofert zagranicznych
organizatorów turystyki: m.in. TUI,
Neckermann, Dertour.
Piotr Szczygłowski
Został market managerem w Ecco Holiday i Ecco Travel. B´dzie odpowiedzialny
za spójnà komunikacj´ w obu markach.
WczeÊniej pracował
jako product manager w centrali Mercedes – Benz Polska.
Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk politycznych.
Kieruje nowo powstałym biurem TUI
Promocja
Nie spoczywamy na laurach
Rozmowa z Semirem Hamoudą, prezesem SUN & FUN HOLIDAYS
Polski rynek turystyczny
to wielu touroperatorów o
różnym statusie biznesowym. Jakie miejsce wśród
nich zajmuje obecnie Sun
& Fun Holidays?
Sun & Fun Holidays istnieje na rynku od sześciu lat i
przez ten czas firma wypracowała sobie miejsce w czołówce touroperatorów w Polsce.
Absolutnym hitem naszej
oferty są wyjazdy do Egiptu,
warto zaznaczyć, że nasza firma jest nadal liderem w tej
dziedzinie na rynku.
Zeszły rok był dla branży
trudniejszy, niż mogłoby
się wydawać. Największy
wpływ na jej kondycję
miał bez wątpienia kryzys,
który dotknął Europę w
2009 r. Czy odczuliście
Państwo jego skutki także
w swojej firmie?
ma, Lider Rynku i Jakość
Roku. Warto też dodać, że
katalog Sun & Fun prezentujący naszą ofertę dotyczącą
Turcji zdobył I miejsce w
konkursie Róża Kolumba na
najlepszy katalog turystyczny Lato 2010 r.
Od początku działalności
spółka dynamicznie się rozwijała, co roku średnio o 2030 proc. Ubiegłoroczny kryzys spowolnił nieco tempo
rozwoju firmy, tak w zakresie produktu, jak i struktury spółki. Pragnę jednak
podkreślić, że w tym roku
pracujemy znów na pełnych
obrotach i realizujemy cele
zawarte w strategii opracowanej przez zarząd spółki.
Ilu klientów planuje w takim razie obsłużyć Sun &
Fun w tegorocznym sezonie letnim?
Nasze plany co do liczby
klientów, którzy wyjadą
z nami na wakacje, sięgają
90 tys. osób i są to bardzo realne założenia. Należy zaznaczyć, że wakacyjne wyjazdy do Egiptu, Tunezji,
Turcji czy Maroka nadal
cieszą się w Polsce dużym
zainteresowaniem.
Choć dopiero wkraczamy
w drugą połowę 2010 r. Sun
& Fun już teraz może pochwalić się kilkoma nagrodami, które otrzymało w
tym roku. Jakiego rodzaju
były to wyróżnienia??
To prawda. W tym roku
spółka Sun & Fun Holidays
otrzymała kolejne cenne nagrody m.in. prestiżową nagrodę Polskiej Izby Turystyki, tytuły Rzetelna Fir-
W jakim kierunku zamierza Pan rozwijać firmę, by
mogła ona nadal cieszyć
się statusem lidera rynku?
Wychodząc na przeciw
oczekiwaniom polskich turystów, postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę o wakacje
w dalekich krajach. Od lutego 2011 r. klienci Sun & Fun
Holidays będą mogli wyjechać z nami do takich destynacji jak Dominikana czy
Kuba. W planach mamy również poszerzenie oferty o wyjazdy łączone do Emiratów
Arabskich, Sri Lanki i Indii.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
PROMOCJA
21
22
DODATEK SPECJALNY
Touroperatorzy 2010
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Dossier Baza najwi´kszych polskich touoperatorów według wielkoÊci obrotów
Najwi´ksi w bran˝y
1. Itaka
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży
„Itaka” sp. z o.o.;
właściciel: Mariusz Jańczuk,
Leszek Szagdaj;
zarząd: Piotr Henicz, Michał Wróbel,
Mariusz Jańczuk, Leszek Szagdaj;
adres: ul. Ozimska 9-11,
45-057 Opole, tel. 77 442 92 02,
faks 77 442 92 03;
strona www: www.itaka.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: region północno-wschodni: Tomasz Borychowski,
tel. 77 541 22 47;
region północno-zachodni:
Rafał Mańczak, tel. 77 5412248;
region południowy: Wojciech
Kowalski, tel. 77 541 22 53;
rok powstania: 1989;
kapitał zakładowy: 3,25 mln zł;
obroty w 2009 r.: 720 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
31 104 972 zł;
liczba oddziałów własnych: 61;
liczba pracowników: 145;
liczba agentów: 882;
wysokość prowizji dla agentów:
10-15 proc.;
liczba wysłanych klientów w 2009 r.:
286 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.:
Kos, Minorka, Ibiza, Çeşme, Taba,
Dominikana
katalogi wydane w 2010 r.: 1. Maroko, Tunezja, Turcja, Egipt; 2. Hiszpania, Portugalia, Włochy; 3. Grecja,
Cypr, Bułgaria; 4. Wycieczki,
ITAKA&GALA, Zima 2010/2011;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 55 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: 254,39 mln zł;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: 175,27 mln zł;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: b.d.; segment rynku – emeryci,
studenci, oferta dla grupy premium:
grupa docelowa 25+; oferta premium
– katalog ITAKA&GALA;
przynależność do organizacji:
PIT, WIT;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Kryształowe Godło European Trusted
Brands 2009, Lista 500 Rzeczpospolitej 2009, Złoty Laur Klienta, Godło
Jakości Obsługi 2009;
udział sprzedaży przez stronę WWW
w całości sprzedaży: 8-10 proc.;
prognozy na 2010 r.: planowany przychód 1 mld zł, 360 tys. klientów
2. Triada
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Triada SA;
właściciel: Marek Markiewicz, Piotr
Zawistowski, Maciej Truskolaski;
zarząd: Piotr Zawistowski, prezes;
Wioletta Zarzycka, wiceprezes ds.
sprzedaży; Andrzej Betlej, wiceprezes
ds. finansów i rozwoju; Jarosław
Jeschke, wiceprezes ds. produktu;
Jakub Puchałka, wiceprezes
ds. zasobów ludzkich;
adres: ul. Nowogrodzka 42, 00-695
Warszawa, tel. 22 333 39 99,
faks 22 333 39 03;
strona www: www.triada.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Dariusz Wojtasiewicz,
tel. 22 333 39 31;
rok powstania: 1991;
kapitał zakładowy: 8,275 mln zł;
obroty w 2009 r.: 515 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
23,349 mln zł;
liczba oddziałów własnych: 77;
liczba pracowników: 365;
liczba agentów: 1,2 tys.;
wysokość prowizji dla agentów: b.d.;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: b.d.;
nowości w ofercie na 2010 r.: wypoczynek: Korfu, Teneryfa, Hiszpania –
Costa de la Luz; wypoczynek + zwiedzanie: Bułgaria + Rumunia, Peloponez, Tunezja + Algieria
katalogi wydane w 2010 r.: Podróże
Małe i Duże – Katalog Lato 2010, Katalog młodzieżowy, Katalog Zimowy,
Katalog egzotyczny – Zima;
procent sprzedaży oferty na
lato 2010 r. w momencie
wypełnienia ankiety: 50 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: organizacja imprez pod indywidualne potrzeby i oczekiwania klientów,
realizowanych na zamówienie przedsiębiorstw, instytucji, fundacji, szkół;
Szkoła Pilotów „Triada”;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: w lutym
2009 r. rozpoczęła działalność Terra
Mare – nowa prestiżowa marka
wchodząca w skład
Triada Group, działająca wyłącznie
w segmencie ekskluzywnym;
przynależność do organizacji: WIT;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Kryształowe Godło European Trusted
Brands 2010, laureat konkursu „Teraz
Polska”, lista 500 Rzeczpospolitej –
najwyżej sklasyfikowany touroperator,
Laureat rankingu Gazele Biznesu.
udział sprzedaży przez stronę WWW
w całości sprzedaży: b.d.;
prognozy na 2010 r.: b.d.
[email protected],
tel. 22 568 01 25;
rok powstania: 1997;
kapitał zakładowy: 200 tys. zł;
obroty w 2009 r.: 364,50 mln. zł;
wysokość gwarancji finansowej:
23,74 tys. zł;
liczba oddziałów własnych:
77 łącznie TUI i Scan Holiday;
liczba pracowników: 250;
liczba agentów: 475;
wysokość prowizji dla agentów:
10-22,5 proc. w zależności od
wysokości i dynamiki sprzedaży;
liczba wysłanych klientów w 2009 r.:
124 843;
nowości w ofercie na 2010 r.: Ibiza,
Formentera, Wyspy Kanaryjskie a la
Carte, Wybrzeże Lizbońskie, Turcja –
Izmir, katalog „Premium” z ofertą wypoczynku dla bardzo wymagających
klientów, usługa rezerwacji konkretnych miejsc w samolotach na wybranych rejsach;
katalogi wydane w 2010 r.: Słoneczne strony świata, dwa katalogi z ofertą
lotniczą, cały świat; Podróże dookoła
świata, TUI Premium, oferta dla wymagających; Piękne widoki na lato,
oferta z dojazdem własnym; Posłuchaj
ekspertów od rodzinnych wakacji,
oferta dla rodzin marki Scan Holiday;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 45 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: sprzedaż biletów lotniczych, oferta
dla firm (incentive travel, kupony i bony wakacyjne), sprzedaż ubezpieczeń;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: wszyscy;
przynależność do organizacji: PIT;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
SUPERBRANDS dla TUI i Scan
Holiday, Róża Kolumba za najlepszy
katalog;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 3 proc.;
prognozy na 2010 r.: szacowany
wzrost sprzedaży w 2009 r.
o 35 proc.
3. TUI
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Neckermann
Polska Biuro Podróży sp. z o.o.;
właściciel: Neckermann jest samodzielną spółką sp. z o.o., która należy
do międzynarodowego koncernu
Thomas Cook Group plc;
zarząd: Krzysztof Piątek, prezes;
adres: ul. Dubois 9,
00-182 Warszawa, tel. 22 536 98 98,
faks: 22 635 96 94;
strona www: www.neckermann.pl,
www.katalogihit.pl, www.happyevents.pl, www.thomascook.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: region Polski centralnej
i wschodniej: Joanna Cetlin,
[email protected],
tel. 22 536 98 77,
Pełna nazwa firmy: TUI Poland
sp. z o.o.;
właściciel: TUI AG (100 proc.);
zarząd: Marek Andryszak, prezes;
adres: ul. Wołoska 9a,
02-583 Warszawa, tel. 22 568 01 25,
faks: 22 568 00 01;
strona www: www.tui.pl,
www.scanholiday.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Radosław Mazur, kierownik sprzedaży biur agencyjnych i franchisingowych,
4. Neckermann
dane potwierdzone
region Polski północnej i zachodniej:
Rafał Żak, [email protected],
tel. 22 536 98 76,
region Polski południowej:
Alina Dybaś, [email protected], tel. 22 536 79 41;
rok powstania: 1996;
kapitał zakładowy: 4,874 mln zł;
obroty w 2009 r.: 325 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
20,5 mln zł;
liczba oddziałów własnych: 55
(własne: 20, franczyzowe: 35);
liczba pracowników: 112;
liczba agentów: 500;
wysokość prowizji dla agentów:
8-13,68 proc.; prowizja dodatkowa
od wzrostu sprzedaży: 4 proc.;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 152 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.: Happy
Events – Klub Aktywnego Wypoczynku z polskimi animatorami – 25 hoteli
w ofercie, w tym pięć hoteli w katalogu, dojazd własny w Bułgarii (dwa hotele w Złotych Piaskach, trzy hotele
w Słonecznym Brzegu); strona
www.happyevents.pl; rozbudowana
oferta hoteli prestige; nowości w katalogach lotniczych: Wycieczka objazdowa Kapadocja i Wybrzeże Libijskie;
rejs statkiem: „Błękitna podróż”, wycieczka objazdowa „Królewskie miasta
Maroka”, rejs statkiem po Nilu „Nefretete”; Fly&Drive w Portugalii oraz na
Costa del Sol; katalog z dojazdem własnym – trzy nowe kierunki: Wybrzeże
Atlantyku, Alpy Włoskie, Południowa
Sardynia, parki rozrywki, wycieczki
rowerowe; nowy kierunek egzotyczny:
Brazylia; nowości hotelowe w Meksyku, Wenezueli, Kenii, na Kubie i Kostaryce; oferta wycieczek objazdowych;
katalogi wydane w 2010 r: Egipt, Dalekie podróże, Portugalia, Hiszpania,
Grecja, Cypr, Afryka Płn., Europa Płd.,
Turcja, katalog ofert z dojazdem własnym „Europa 2010”;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 48 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: GTA, hotele w Polsce, Hotels 4U,
Vacansoleil;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: rabaty dla
seniorów; rozbudowana oferta hoteli
ekskluzywnych prestige;
przynależność do organizacji: PIT,
IATA;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Godło Jakości Obsługi 2009, Diament
„Forbesa” 2009, Gazela Biznesu
2009, ThomasCook.pl Dobrą Stroną
Turystyki, Lider Informatyki 2009;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 12,1 proc.;
prognozy na 2010 r.: b.d.
5. Alfa Star
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: „Alfa Star” Biuro
Podróży Izabela Strzylak, Sylwester
Strzylak SJ
właściciel: Izabela Strzylak,
Sylwester Strzylak;
zarząd: Izabela Strzylak,
Sylwester Strzylak;
adres: 26-600 Radom,
ul. Warszawska 126,
tel. 48 384 54 42;
strona www: www.alfastar.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Lidia Armendowicz-Zawadzka, Justyna Figarska;
rok powstania: 1995;
kapitał zakładowy: b.d.;
obroty w 2009 r.: 306,97 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
18 127 657 zł;
liczba oddziałów własnych: 4;
liczba pracowników: 62;
liczba agentów: 2105;
wysokość prowizji dla agentów:
10-15 proc.;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 156 127;
nowości w ofercie na 2010 r.: Bułgaria – Warna / Złote Piaski, wylot z Katowic, Poznania, Gdańska i Warszawy;
katalogi wydane w 2010 r.: Katalog
2010: Egipt, Riwiera Turecka,
Turcja Egejska, Turcja – Bodrum,
Bułgaria – Słoneczny Brzeg, Bułgaria
– Złote Piaski, Cypr, Teneryfa, Portugalia, Kreta, Tunezja, Syria, Jordania,
Izrael, Senegal;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 65 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
64 291 717,33 zł;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: 51 382 554,41 zł;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: sprzedaż pakietów na wyjazdy na
mecze piłki siatkowej, sprzedaż Alfa
Bonów, wyjazdy grupowe;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: b.d.;
przynależność do organizacji: PIT ;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.: Gazela Biznesu – „Puls Biznesu”, Lider
Regionu 2009 w kategorii superlider
turystyki, w rankingu „Rzeczpospolitej” biuro znalazło się na liście najszybciej rozwijających się polskich
przedsiębiorstw, Top 5 Touroperators
– nagroda Biura ds. Turystyki Ambasady Egiptu w Polsce, Największy Touroperator w Sezonie 2008/2009 –
Copernicus Airport Wrocław;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 9 proc.;
prognozy na 2010 r.: 165 000 pax
6. Rainbow Tours
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Rainbow Tours
SA;
właściciel: Sławomir Wysmyk,
Grzegorz Baszczyński, Remigiusz
Talarek, Tomasz Czapla;
zarząd: Grzegorz Baszczyński, prezes;
Remigiusz Talarek, wiceprezes;
Tomasz Czapla, wiceprezes;
adres: ul. Piotrkowska 270,
90-361 Łódź, tel. 42 680 38 88,
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
PROMOCJA
23
24
DODATEK SPECJALNY
faks: 42 680 38 89;
strona www: www.rainbowtours.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Aleksandra Kosmala,
tel. 42 680 38 60;
rok powstania: 1990;
kapitał zakładowy: 1205,2 tys. zł;
obroty w 2009 r.: sprzedaż brutto
w grupie: 302 mln zł; przychody
skonsolidowane: 288 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
14 mln zł;
liczba oddziałów własnych: 37;
liczba pracowników: 135;
liczba agentów: ok. tysiąca;
wysokość prowizji dla agentów:
8-15 proc.;
liczba wysłanych klientów w 2009 r.:
123 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.: Od Andalus do Andaluzji – 8/15 dni Hiszpania i Maroko, po obu stronach Gibraltaru – 8/15 dni, Bułgaria – trochę tu, trochę tam – 15 dni, Sycylia – trochę tu,
trochę tam – 15 dni, Chorwacja – trochę tu, trochę tam – 15 dni, Saluti Roma– weekend w Rzymie, Czeski Humor i Austro – Węgierskie smaczki – 9
dni, W drodze na Istrię – 10 dni, Bałkany są super – 10 dni, Włochy i Sycylia
– szlakiem pomarańczy – 13 dni;
katalogi wydane w 2010 r.: Lato
2010 (wydany w listopadzie 2009 r.),
Zima 2010/2011;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 45 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010: 41,5 mln;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: 41,9 mln;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: incentive groups,
zamówienia grupowe;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: b.d.;
przynależność do organizacji:
PIT, IATA;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
b.d.;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 6 proc.;
prognozy na 2010 r.: przychody:
325 mln zł
7. Exim Tours
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Exim Tours
sp. z o.o.;
właściciel: spółka o udziałach prywatnych, należy do skonsolidowanej
Grupy Exim Tours działającej w Czechach, Polsce, Węgrzech,
Rumunii i Słowacji;
zarząd: Ferid Nasr, prezes; Abdelfettah
Gaida, dyrektor zarządzający;
adres: ul. Piękna 43,
00-672 Warszawa, tel. 22 332 71 00,
faks 22 628 61 37;
strona www: www.eximtours.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Piotr Czorniej, dyrektor
działu marketing & technologia,
tel. 22 332 71 36;
rok powstania: 1996;
kapitał zakładowy: 4999,5 tys. zł
wpłacony w całości;
obroty w 2009 r.: 300 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
16 576,55 tys. zł;
liczba oddziałów własnych: 19;
liczba pracowników: 117;
liczba agentów: 3458;
wysokość prowizji dla agentów:
12-16 proc.;
Touroperatorzy 2010
liczba wysłanych klientów w 2009 r.:
sezon lato 2009 (04.2009 – 10.2009)
167 tys. PAX;
nowości w ofercie 2010: : brak;
katalogi wydane w 2010: Lato 2010,
Zima 2010;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 29 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: 57 mln zł;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: 60 mln zł;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: brak;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: emeryci,
wyjazdy grupowe, segment rodzinny,
dla aktywnych;
przynależność do organizacji: PIT
i turystyczne organizacje lokalne;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Jakość Roku 2009 wg Biznes
Raportu „Gazety Prawnej”;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 1 proc. – sprzedaż zamknięta; otwarcie sprzedaży
przez www zapytanie – rezerwacja
wstępna;
prognozy na 2010 r.: 210 tys. pax
(1.04 – 31.10.2010)
8. Sun & Fun
Holidays
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Sun & Fun
Holidays sp. z o.o.;
właściciel: Samir Ben Hadj Hamouda,
Voyages 2000 sp. z o.o., Wael Monir
Hamdy, Nassif Iskander, Bassem
Monir Hamdy Nassif, Iskander Hamdi
Hadj Hamouda;
zarząd: Samir Ben Hadj Hamouda,
prezes; Hamdi Hadj Hamouda, wiceprezes;
adres: ul. Pruszkowska 29 lok. U1,
02-119 Warszawa, tel. 22 257 08 00,
faks. 22 257 08 34;
strona www: www.sunfun.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Katarzyna Hul,
[email protected],
tel. 22 658 28 83;
rok powstania: 2003;
kapitał zakładowy: 440 tys. zł;
obroty w 2009 r.: 174,95 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
8 760 tys. zł;
liczba oddziałów własnych: 3;
liczba pracowników: 50;
liczba agentów: ok. 1,8 tys. agencji;
wysokość prowizji dla agentów:
12-16 proc.;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 70 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.: Oferta
VIP i QUALITY Egipt (wiza na lotnisku,
indywidualny transfer do hotelu,
upominek), możliwość wykupienia
gwarancji niezmienności ceny;
katalogi wydane w 2010: Egipt,
Tunezja Lato 2010, Turcja 2010,
Zjednoczone Emiraty Arabskie;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 42 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: b.d.;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: brak ofert
skierowanych do studentów i seniorów ewentualna grupa Premium: Oferta VIP i QUALITY Egipt (wiza na lotnisku, indywidualny transfer do hotelu,
upominek), VIP PRESTIGE Maroko
(przelot business class, transfer limuzyną);
przynależność do organizacji: PIT;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Solidna Firma 2008, Dyplom PIT za
współpracę oraz wkład wniesiony w
rozwój turystyki, Certyfikat Rzetelności
KRD, Dyplom Dolnośląskiej Izby Turystyki za zajęcie piątego miejsca w
Rankingu Touroperatorów w roku
2009 pod względem wielkości obrotów i ilości sprzedanych miejsc, Dyplom od Biura ds. Turystyki Ambasady Egiptu w uznaniu za cenne działania na rzecz wspierania turystyki wyjazdowej Polski do Egiptu, dyplom wyróżnienia w rankingu Diamenty „Forbesa” 2009, Certyfikat Lidera Polskiej
Turystyki 2009 w kategorii najwięksi
touroperatorzy oraz organizatorzy wyjazdów do krajów śródziemnomorskich, Certyfikat Lidera Rynku – Najlepsza w Polsce Usługa, Wyróżnienie
w konkursie Euro Leader – za usługę,
statuetka Złoty Jaśmin przyznana
przez Ministerstwo Turystyki Tunezji;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży:
system rezerwacyjny: 98 proc.;
poprzez stronę www: 2 proc.;
prognozy na 2010 r.: ok. 90 tys.
klientów
9. PBP Orbis
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: PBP Orbis
sp. z o.o.;
właściciel: 95 proc. Central European
Tour Operator SARL należący
do Funduszu Enterprise Investors;
zarząd: Andrzej Studnicki, prezes;
Artur Pałęga, członek zarządu;
Grzegorz Bojar, wiceprezes ;
adres: ul. Kłobucka 25,
02-699 Warszawa,
tel. 22 559 50 00,
faks. 22 559 50 01,
e-mail [email protected];
strona www: www.orbistravel.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Jerzy Świątek, dyrektor
Departamentu Sieci Agencyjnej,
tel. 22 559 52 91;
rok powstania: 1993;
kapitał zakładowy: 16 453,9 tys. zł;
obroty w 2009 r.: 168 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
6 036 041 zł;
liczba oddziałów własnych: 29;
liczba pracowników: 300 etatów;
liczba agentów: 1,3 tys.;
wysokość prowizji dla agentów:
do 18 proc.;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 66 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.: 150
nowości hotelowych w ofercie czarterowej, pięć programów autokarowych;
katalogi wydane w 2010 r.: Orbis
Travel – lato 2010 – wycieczki lotnicze, Travel Time – lato 2010 – wyecieczki lotnicze, Travel Time
Autokarem po Europie 2010
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 35 proc.
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: oferta lato 2010 została
wprowadzona do sprzedaży kilkana-
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
ście tygodni później niż oferta
lato 2009, wyniki są więc
nieporównywalne;
wyniki sprzedaży za
I kwartał 2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: b.d.;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: osoby
wchodzące do klasy średniej i klasa
średnia;
przynależność do organizacji:
PIT, agent IATA;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Marka Najbardziej Godna Zaufania –
w plebiscycie European Trusted
Brands, zwycięzca rankingu Book of
Lists w kategorii travel management;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 3 proc.;
prognozy na 2010 r.: dynamika rynku
5 proc.
10. Ecco Holiday
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Ecco Holiday
sp. z o.o.;
właściciel: Asekuracja sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie;
zarząd: Piotr Kociołek, prezes; Karol
Marcińczak, członek zarządu;
adres: ul. Wielka 18, 61-755 Poznań,
tel. 61 647 45 70,
faks 61 647 46 46;
strona www: www.eccoholiday.com;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami:Karolina Warzybok-Wietecha, tel. 61 647 46 80;
rok powstania: 2002;
kapitał zakładowy: 1597 752 zł;
obroty w 2009 r.: 145 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
ubezpieczenie organizatora turystyki
z sumą gwarancyjną 2 tys. euro na
klienta;
liczba oddziałów własnych: 4;
liczba pracowników: 65;
liczba agentów: 1,9 tys.;
wysokość prowizji dla agentów:
10-15 proc., w zależności od obrotów
agenta;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 60 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.:
Chorwacja, Zakyntos, Acludia (Majorka), Costa Brava (Hiszpania), wycieczka objazdowa po Tunezji ;
katalogi wydane w 2010 r.: 175 tys.;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: b.d.;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: b.d.;
przynależność do organizacji: b.d.;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Laur Klienta – Odkrycie 2009;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b.d.;
prognozy na 2010 r.: b.d.
11. Wezyr Holiday
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Wezyr Holiday
Service sp. z o.o.;
właściciel: OTI HOLDING;
zarząd: Ayhan Akan Bektas, prezes;
Coskun Yurt, wiceprezes;
A. Kaan Ergun, dyrektor generalny;
adres: ul. Tamka 38,
00-355 Warszawa, tel. 22 581 57 00,
faks. 22 581 57 64;
strona www: www.wezyrholidays.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: trade marketing manager
Anna Cieszkowska, tel. 22 581 57 00;
rok powstania: 1999;
kapitał zakładowy: 600 tys. zł;
obroty w 2009 r.: 126 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
6 831 010 zł;
liczba oddziałów własnych: 1;
liczba pracowników: 170;
liczba agentów: 3 tys.;
wysokość prowizji dla agentów:
12-17 proc.;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 92,4 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.:
Maroko;
katalogi wydane w 2010 r.: Turcja
2010, Egipt 2010, Maroko 2010,
Tunezja 2010, Grecja 2010, Mice;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 40 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: 27,5 tys.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: 33,8 tys.;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: Oferta Hoteli Vip oraz Deluxe;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: oferta dla
wszystkich rodzajów grup;
przynależność do organizacji: PIT;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający wdrożenie i utrzymywanie
systemu zarządzania jakością;
Jakość roku 2009;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b.d.;
prognozy na 2010 r.: rok 2010 jest
rokiem lepszym niż 2009, jednakże
turyści wciąż mają w głowach wiele
znaków zapytania związanych z sytuacją geograficzną i ekonomiczną.
Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłym roku w szczycie sezonu oczekujemy dużego zainteresowania ofertami
last minute
12. Sindbad
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Prywatne Biuro
Podróży Sindbad – Ryszard Wójcik;
właściciel: Ryszard Wójcik;
zarząd: Ryszard Wójcik;
adres: Rynek 8, 45-015 Opole,
tel. 77 443 44 44,
faks. 77 402 15 40;
strona www: www.sindbad.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Dział Marketingu (kilkanaście osób w zależności od regionu
Polski) telefon Opole: 77 402 15 11;
rok powstania: 1983;
kapitał zakładowy: 25 685 551,59 zł;
obroty w 2009 r.: 115,41 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
300 tys. zł;
liczba oddziałów własnych: 3;
liczba pracowników: 318;
liczba agentów: ok. 1,6 tys.;
wysokość prowizji dla agentów:
11-13 proc.;
liczba wysłanych klientów w 2009 r.:
ponad 705 tys. (wraz z regularnymi
liniami);
nowości w ofercie na 2010 r.: b.d.;
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2010
PROMOCJA
25
26
DODATEK SPECJALNY
katalogi wydane w 2010 r.:
„Lato 2010”;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 60 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: b.d.;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: klienci indywidualni, dzieci i młodzież szkolna,
grupy firmowe;
przynależność do organizacji: Opolska Regionalna Organizacja
Turystyczna, IATA, PSPA;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Gazela Biznesu 2009, Lider Polskiego
Biznesu 2009, Nominacja do godła
Teraz Polska;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 20 proc.
turystyka;
prognozy na 2010 r.: 25 proc.
(turystyka)
13. Trade & Travel
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Trade & Travel
Company – Konsorcjum Polskich Biur
Podróży
właściciel: sp. z o.o.;
zarząd: Artur Matiaszczyk,
Barbara Ladżyńska;
adres: Siedziba w Łodzi: ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź,
tel. 42 639 80 47, faks 42 639 80 48,
e-mail: [email protected];
Oddział w Warszawie:
ul. Koszykowa 52, 00-659 Warszawa
tel./ faks. 22 622 82 96, e-mail.:
[email protected];
strona www:
www.konsorcjum.com.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Barbara Ladżyńska,
dyrektor generalny, tel. 42 639 80 47;
rok powstania: 1988;
kapitał zakładowy: 60 tys.;
obroty w 2009 r.: ok. 110 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
suma gwarancji Signal Iduna ok. 904
396 zł, co stanowi równowartość
kwoty 216 772,37 euro;
liczba oddziałów własnych: 2 (biuro
obsługi klienta w Warszawie i Łodzi);
liczba pracowników: 26;
liczba agentów: ok. 1550 biur
agencyjnych w całej Polsce;
wysokość prowizji dla agentów:
12-14 proc. przy wybranych kierunkach, przy pozostałych od 400 zł do
900 zł w zależności od sprzedanej
oferty, a także od poziomu sprzedaży
danego biura agencyjnego;
liczba wysłanych klientów w 2009 r.:
ok. 18,7 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.: Pobyty
– Malta, szkoły językowe – Malta,
Pobyty – Majorka, Wycieczki fly & drive – Portugalia, Pobyty – Ibiza, Pobyty, wycieczki fly & drive – Reunion, Indonezja (oprócz wypoczynku na Bali,
będą wycieczki objazdowe po wyspach), Izrael – oferta pobytów w Netanii, Tel Awiwie, Jerozolimie, nad Morzem Martwym; Armenia, Gruzja i Iran
– wycieczki objazdowe po Bliskim
Wschodzie, Zachodnia Kanada; szersza oferta ślubów w najbardziej egzotycznych miejscach, rejsy na Galapagos, oferta pobytów w Polsce
Touroperatorzy 2010
katalogi wydane w 2010 r.: Afrykańska Przygoda, Wyspy Oceanu Indyjskiego, Chiny, Stany Zjednoczone i
Kanada, Bliski Wschód, Izrael, Indonezja – Bali, Malta (broszura);
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 68 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010: 51 mln zł;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009: 41 mln zł;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: imprezy incentive, wyjazdy na targi, misje gospodarcze; podróże poślubne; wyjazdy tematyczne – spa,
golf, winiarskie; system
rezerwacyjny Twoje Podróże umożliwiający rezerwację hoteli, transferów,
atrakcji turystycznych na całym świecie, dostępny do obsługi dla klientów
(możliwość rezerwacji bez wychodzenia z domu); zwiedzanie/ obsługa pod
kątem zakwaterowania, wyżywienia
itd. W Łodzi, regionie łódzkim, a także
do wybranych miejsc Polski;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: docelowa
grupa oferty egzotycznej to klienci z
grupy premium, odbiorca pielgrzymkowy (Izrael, Europa, świat, polska)
klienci biznesowi, którzy za pośrednictwem naszego systemu www.twojepodroze.com.pl dokonują rezerwacji
hoteli, transferów i atrakcji turystycznych na całym świecie. Klienci zainteresowani kierunkami europejskimi jak
Malta, Majorka, Portugalia, Ibiza,
którzy mają niższy budżet, ale są
chętni na wyjazd;
przynależność do organizacji: PIT,
Członek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Członek American Society of Travel Agents, posiadamy akredytację Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
przedłużenie prawa do używania godła
Teraz Polska, certyfikat ISO 9001,
przystąpienie do programu „Rzetelna
Firma”, nagrody uzyskane na targach
turystycznych;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 43 proc.;
prognozy na 2010 r.: zwiększenie
sprzedaży wszystkich kierunków, zaistnienie w świadomości klientów jako
organizator nie tylko wyjazdów turystycznych, ale również dla klientów
z mniejszym budżetem, promocja
systemu Twoje Podróże, szczególnie
panelu dla klientów
14. Oasis Tours
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Oasis Tours
sp. z o.o.;
właściciel: Slim Zghal;
zarząd: Ziad Zghal;
adres: ul. Złota 11,
00-019 Warszawa, tel. 22 501 94 94,
faks 22 501 94 00,
e-mail [email protected];
strona www:
www.oasistours.com.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Grzegorz Karolewski,
dyrektor generalny;
rok powstania: 1993;
kapitał zakładowy: 1,1 mln zł;
obroty w 2009 r.: 90 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
3,5 mln zł;
liczba oddziałów własnych: 5;
liczba pracowników: w sezonie
powyżej 70 osób;
liczba agentów: 3 tys.;
wysokość prowizji dla agentów:
11-18 proc.;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 55 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.:
kierunek Turcja oraz hotele
Pickalbatros, Caribbean World;
katalogi wydane w 2010 r.:
Lato 2010;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 40 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: b.d.;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: b.d.;
przynależność do organizacji: PIT;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Złoty Jaśmin – Ministerstwo
Turystyki Tunezyjskiej;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b.d.;
prognozy na 2010 r.: b.d.
15. Almatur Polska
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży
i Turystyki „Almatur Polska” SA
właściciel: SA;
zarząd: Mirosław Sikorski, prezes;
Wiesław Krawczyński, wiceprezes;
adres: ul. Kopernika 15,
00-359 Warszawa, tel. 22 826 43 72,
faks: 22 827 90 55;
strona www: [email protected];
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Małgorzata Strojek,
tel. 22 826 33 66;
rok powstania: 1956;
kapitał zakładowy: 1 mln zł;
obroty w 2009 r.: 80 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
956 993 zł;
liczba oddziałów własnych: 20;
liczba pracowników: 120;
liczba agentów: 1,5 tys.;
wysokość prowizji dla agentów:
8-12 proc.;
liczba wysłanych klientów w 2009 r.:
75 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.:
Kreta, Egipt, Majorka;
katalogi wydane w 2010 r.: Przebojowe Wakacje – obozy młodzieżowe,
Podróże 2010 bliskie i dalekie,
Informator ISIC 2010;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 40 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: kursy językowe, praktyki studenckie za granicą, program Work and
Travel; segment rynku – emeryci,
studenci, oferta dla grupy premium:
oferta dla młodzieży
przynależność do organizacji: IATA,
FIYTO, ISTC, PITiZA;
nagrody i wyróżnienia w
2009 r.: b.d.;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 9 proc.;
prognozy na 2010 r.: rok 2010 będzie
niewiele lepszy od 2009;
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
16. LogosTour
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Biuro Turystyki
Związku Nauczycielstwa Polskiego
LogosTour sp. z o.o.;
właściciel: Związek Nauczycielstwa
Polskiego;
zarząd: Teresa Górecka, prezes;
Barbara Skoczylas, członek zarządu;
adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
31/33, 00-379 Warszawa,
tel. 22 397 53-00, faks. 22 397 52
23, e-mail: [email protected];
strona www: www.logostour.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Agnieszka Godlewska,
tel. 22 397 52 09;
rok powstania: 1981;
kapitał zakładowy: 3172 480,09 zł;
obroty w 2009 r.: 60,17 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
3039 418,56 zł;
liczba oddziałów własnych:
11 w 2009 r.;
liczba pracowników: 95;
liczba agentów: 1,6 tys.;
wysokość prowizji dla agentów: zróżnicowana w zależności od produktu;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 28 572;
nowości w ofercie na 2010 r.: Etiopia
– Jemen, Reunion – Mauritius, Malta,
Portugalia (+Madera), Fidżi – Wyspy
Salomona, Papua-Nowa Gwinea,
Chile, Argentyna, Brazylia, Urugwaj,
Ekwador (+Wyspy Galapagos), Karaiby (rejs na Antyle), Wenezuela, Kolumbia, Peru, Ekwador, Chiny południowe (Syczuan i Yunnan), Nepal
(trekking do bazy Everest), Rosja
(Syberia z rejsem po Jeniseju), Wietnam – Kambodża – Laos;
katalogi wydane w 2010 r.: Podróże
na 7 kontynentów z Logos Tour Smak
Świata 2010, Smak Świata Lato 2010,
Sylwester/Zima 2010/2011;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 35 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: 441 533,53 zł;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: 47 103,92 zł;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: organizacja wypraw na Antarktydę
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: nauczyciele,
przedsiębiorcy, prawnicy, managerowie oraz emeryci, oferta dla grup
premium;
przynależność do organizacji: PIT,
Regionalne Izby Turystyki, WIT, IATA;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Gazela Biznesu za rok 2008, wyróżnienie Rynku Turystycznego – lider Polskiej Turystyki w kategorii najwięksi
touroperatorzy, a także w kategorii organizatora do krajów egzotycznych;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b.d.;
prognozy na 2010 r.: przychód:
wzrost 10 proc.; wynik: wzrost
o 5 proc.
17. Olimp
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Olimp – Centrum
Promocji i Last Minute;
właściciel: Robert Ochwat;
adres: ul. Floriańska 24,
31-019 Kraków, tel. 12 422 80 44,
faks (12) 383 25 16;
strona www: www.olimp.travel.pl,
www.nartywalpach.pl,
www.wakacje.net.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami:
Robert Ochwat;
rok powstania: 2001;
kapitał zakładowy: b.d.;
obroty w 2009 r.: 32,93 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
800 tys. zł;
liczba oddziałów własnych: 2;
liczba pracowników: 5;
liczba agentów: b.d.;
wysokość prowizji dla agentów: b.d.;
liczba wysłanych klientów w 2009 r.:
16 tys. osób;
nowości w ofercie na 2010 r.: Hotel
Herih – wyspa Thassos, Wyspa Elba
– Włochy, Hotel Zdravez – Złote Piaski
– Bułgaria;
katalogi wydane w 2010 r.: Zima
2010/2011 (w przygotowaniu) Lato
2010;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: ok 60 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał 2010
r.: w opracowaniu – ok. 16 mln zł;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: 18 874 555,80 zł;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: b.d.; segment rynku –
emeryci, studenci, oferta dla grupy
premium: latem – klasa średnia i oferty ekonomiczne oraz obozy młodzieżowe; zimą – klasa średnia, wyższa;
VIP – oferty narciarskie;
przynależność do organizacji: b.d.;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.: nagroda Lider Rynku – najlepsza firma
w Polsce w kategorii organizacji wyjazdów narciarskich w Alpy; nagroda
Eurolider w tej samej kategorii;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: latem ok. 40
proc., zimą ok. 30 proc.;
prognozy na 2010 r.: w związku z obniżeniem się kursów walut w stosunku
do roku ubiegłego liczymy na zwiększoną sprzedaż szczególnie w sezonie
zimowym 2010/2011
18. Ecco Travel
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Ecco Travel
sp. z o.o.;
właściciel: Asekuracja sp. z o.o.;
zarząd: Piotr Kociołek, prezes;
Radosław Olek, Karol Marcińczak,
członkowie zarządu;
adres: ul. Wielka 18,
61-755 Poznań,
tel. 61 647 45 70
strona www: www.eccotravel.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Karolina Warzybok,
tel. 61 647 46 60;
rok powstania: 2004;
kapitał zakładowy: 50 tys. zł;
obroty w 2009 r.: 28 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
4,5 tys. euro na klienta;
liczba oddziałów własnych: firma
korzysta z oddziałów Ecco Holiday;
liczba pracowników: 15;
liczba agentów: 1 tys.;
wysokość prowizji dla agentów:
8-12 proc., w zależności od obrotów
agenta;
liczba wysłanych klientów w
2009 r.: 6 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.: pro-
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
gramy na Emiraty, Chiny, Koreę,
Japonię, Uzbekistan, Wietnam, Indie,
Sri Lankę, Indonezję, Meksyk, Kubę,
Wenezuelę, Brazylię, USA, Kenię;
katalogi wydane w 2010 r.: 40 tys.;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: b.d.;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: grupa premium
przynależność do organizacji: brak;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
b.d.;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 10 proc.;
prognozy na 2010 r.: b.d.
19. Logos Travel
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Logos Travel
Marek Śliwka SJ;
właściciel: Marek Śliwka,
Magdalena Śliwka;
zarząd: Marek Śliwka,
Magdalena Śliwka;
adres: ul. Mickiewicza 28,
60-836 Poznań,
tel. 61 843 30 17,
faks 61 842 01 28;
strona www: www.wyprawy.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Alicja Miszkiewicz-Śliwka,
tel. 61 843 30 17;
rok powstania: 1995;
kapitał zakładowy: 3122 076 zł;
obroty w 2009 r.: 18,52 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
1,2 mln zł;
liczba oddziałów własnych: 1;
liczba pracowników: 10;
liczba agentów: 1270;
wysokość prowizji dla agentów:
kwotowa;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 5,6 tys.;
nowości w ofercie na 2010 r.:
Kongo, Kamczatka, Mauretania,
Sachalin, Turkmenistan, Ghana,
Dżibuti, Erytea;
katalogi wydane w 2010 r.:
Podróże z pasją 2010;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 40 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: 7 609 293 zł;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: 7 891 726 zł;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: imprezy na zamówienie
dla firm i instytucji – polowania, wyjazdy wędkarskie; segment rynku –
emeryci, studenci, oferta dla grupy
premium: wszystkie segmenty rynku;
przynależność do organizacji:
Wielkopolska Izba Turystyki, PIT,
Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza,
Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Konsorcjum
Wielkopolskich Biur Podróż;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
miejsce w pięćdziesiątce Gazeli
Biznesu, Gepard Biznesu, Diamenty
Biznesu, udział w rankingu „Forbesa”,
Certyfikat Solidna Firm;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 35 proc.
prognozy na 2010 r.: 40 proc.
20. Atas
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: „Atas” Agencja
Wielobranżowa sp. z o.o.;
właściciel: Andrzej Sławiński;
zarząd: Andrzej Sławiński,
Krystyna Łój, Jarosław Szostak;
adres: pl. Konstytucji 4 lok.
17, 00-552 Warszawa,
tel. 22 625 09 00, faks 22 625 46 33;
strona www: www.atas.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami:
Jacek Darnowski 22 6215116;
rok powstania: 1989;
kapitał zakładowy: 100 tys. zł;
obroty w 2009 r.: 15 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
120 tys. zł;
liczba oddziałów własnych: 9;
liczba pracowników: 44;
liczba agentów: ok. 650;
wysokość prowizji dla agentów:
ok. 7 proc.;
liczba wysłanych klientów w 2009 r.:
ok. 8 tys.;
nowości w ofercie 2010 r.: obozy
językowe Malta; obozy Włochy; obozy
Włochy – Grecja, obóz językowy
Warszawa;
katalogi wydane w 2010 r.: Kursy
językowe za granicą, Obozy
młodzieżowe;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 50 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: b.d.;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: b.d.;
przynależność do organizacji: WIT;
nagrody i wyróżnienia w
2009 r.: b.d.;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 20 proc.;
prognozy na 2010 r.: b.d.
21. OK Tours
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: OK Tours SC;
właściciel: Barbara Oleśków, Adam
Drąg;
zarząd: Barbara Oleśków, Adam Drąg;
adres: ul. Podmurna 40,
87-100 Toruń, tel. 56 652 12 57,
faks 56 652 12 59;
strona www: www.ok.-tours.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami:
Barbara Bielak, tel. 56 652 12 57;
rok powstania 1999;
kapitał zakładowy: 5 mln zł;
obroty w 2009 r.: 12 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
357 375 zł;
liczba oddziałów własnych: brak;
liczba pracowników: 10;
liczba agentów: 450;
wysokość prowizji dla agentów:
120-200 zł od osoby;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 7 tys.;
nowości w ofercie 2010 r.: Dąbki –
Hip Hop Akademia, Mały Sportowiec,
Majorka;
katalogi wydane w 2010 r.:
Obozy Kolonie Lato 2010;
procent sprzedaży oferty na lato
Touroperatorzy 2010
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 60 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: nie dotyczy;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: dzieci, młodzież, studenci;
przynależność do organizacji: PITM;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.: nie
dotyczy;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 25 proc.;
prognozy na 2010 r.: b.d.
22. 7islands
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: 7islands
sp. z o.o.;
właściciel: Joanna
Olejniczak-Chahrour;
zarząd: Joanna Olejniczak-Chahrour;
adres: al. Jerozolimskie 133,
lok. 73, 02-304 Warszawa,
tel. 22 822 55 98, faks 22 257 55 55;
strona www: www.7islands.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Wiesława Przybylska,
tel. 22 257 55 77;
rok powstania: 2008;
kapitał zakładowy: 50 tys. zł;
obroty w 2009 r.: 8,5 mln zł;
wysokość gwarancji finansowej:
455 tys. zł;
liczba oddziałów własnych: 1;
liczba pracowników: 8 plus firmy
outsourcingowe;
liczba agentów: 800;
wysokość prowizji dla agentów:
12 proc.;
liczba wysłanych klientów
w 2009 r.: 3,5 tys.;
nowości w ofercie 2010 r.:
Rodos, Zakynthos, Majorka;
katalogi wydane w 2010 r.: 1;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność dodatkowa: oferta dla osób niepełnosprawnych; segment rynku – emeryci, studenci, oferta dla grupy premium: szeroka oferta rodzinna;
przynależność do organizacji:
PIT;
nagrody i wyróżnienia w
2009 r.: b.d.;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b.d.;
prognozy na 2010 r.: b.d.;
Niepełne informacje – brak
danych o obrocie za 2009 r.,
nie kwalifikuje
się do rankingu
Selectours &
Telemac
Pełna nazwa firmy: Selectours
& Telemac sp. z o.o.;
właściciel: Zouhaier Attia,
Sami Baklouti;
zarząd: Zouhaier Attia, Sami Baklouti;
adres: ul. Emilii Plater 36,
00-113 Warszawa,
tel. 22 652 06 35,
faks 22 620 63 61;
strona www: www.selectours.pl;
osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami:
Anna Zamysłowska, dyrektor PR,
tel. 793 660 725;
Krzysztof Kazimierczak,
tel. 695 639 048;
Mieszko Gruszyński,
tel. 697 301 503;
Krzysztof Hamela,
tel. 693 807 050;
Robert Cholewa, tel. 697 705 503;
rok powstania: 1992;
kapitał zakładowy: 75 tys.;
obroty w 2009 r.: b.d.;
wysokość gwarancji finansowej:
3,665 mln zł;
liczba oddziałów własnych: 8;
liczba pracowników: 60;
liczba agentów: ponad 3 tys.;
wysokość prowizji dla agentów:
13-16 proc.;
DODATEK SPECJALNY
27
liczba wysłanych klientów w
2009 r.: ok. 70 tys.;
nowości w ofercie 2010 r.: b.d.;
katalogi wydane w 2010 r.: cztery:
Turcja, Egipt, Ogólny, Ogólny – druga
edycja, rozszerzona;
procent sprzedaży oferty na lato
2010 r. w momencie wypełnienia
ankiety: 45 proc.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2010 r.: b.d.;
wyniki sprzedaży za I kwartał
2009 r.: b.d.;
oferty niszowe, działalność
dodatkowa: brak;
segment rynku – emeryci, studenci,
oferta dla grupy premium: oferta młodzieżowa (obozy, kolonie), oferta dla
wszytskich – głównie rodzin z dziećmi
oraz przedział 25-65 lat;
przynależność do organizacji:
WIT, PIT;
nagrody i wyróżnienia w 2009 r.:
Nagroda Polskiej Izby Turystyki
Globus 2009;
udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 5 proc.;
prognozy na 2010 r.: wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2009
NAJWI¢KSI POLSCY TOUROPERATORZY
Organizator
Obroty w roku 2009
(w mln z∏)
Obroty w roku 2008
(w mln z∏)
1. Itaka
720,00
518,41
2. Triada
515,00
555,00
3. TUI Polska
364,50
537,87
4. Neckermann Polska 325,00
360,00
5. Alfa Star
306,97
326,43
6. Rainbow Tours
302,00
314,00
7. Exim Tours
300,00
200,00
8. Sun & Fun Holidays 174,95
243,32
9. PBP Orbis
168,00
257,66
10. Ecco Holiday
145,00
150,00
11. Wezyr Holiday
126,00
brak danych
12. Sindbad
115,41
92,70
13. Trade & Travel
110,00
96,00
14. Oasis Tours
90,00
brak danych
15. Almatur Polska
80,00
89,00
16. LogosTour
60, 17
55,60
17. Olimp
32,93
brak danych
18. Ecco Travel
28,00
25,00
19. Logos Travel
18,52
28,00
20. Atas
15,00
brak danych
21. Ok Tours
12,00
brak danych
22. 7islands
8,50
brak danych
èród∏o: dane touroperatorów
28
PROMOCJA
Touroperatorzy 2010
www.joanna.wroc.pl
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
50-020 WROCŁAW,
ul. Piłsudskiego 74/45a, (budynek NOT-u)
tel. (071) 341 84 62
(071) 344 19 30
(071) 347 14 59
[email protected]
Infolinia 0 801 000 674
Touroperator kierunków wschodnich i Bułgarii
• KRYM samolotem – chartery z Warszawy,
• wyjazdy sanatoryjne
– TRUSKAWIEC na Ukrainie,
– DRUSKIENNIKI i Pałanga na Litwie,
– BARANOWICZE na Białorusi,
• ODESSA – wczasy i pobyty lecznicze,
• BUŁGARIA – wczasy, Albena, Złote Piaski, Kranewo, Słoneczny Brzeg,
• wczasy krajowe,
• SYLWESTER i wypoczynek zimowy w górach,
• super BAL SYLWESTROWY we Wrocławiu, na 600 osób!,
• wczasy i wycieczki zagraniczne,
• kolonie i obozy młodzieżowe,
• wczasy dla singli,
• sprzedaż biletów autokarowych i lotniczych.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji:
wczasów krajowych, pobytów sanatoryjnych w Druskiennikach, Pałandze i w Truskawcu, Odessie i w Jałcie, Ewpatorii, Ałuszcie i Sudaku na Krymie oraz w Soczi, wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne).
Przez cały rok zapewniamy świadczenia w sprawdzonych hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, apartamentach, pensjonatach, kwaterach prywatnych. W programie Latam z Katowic” uzyskaliśmy tytuł Touroperatora nowego kierunku roku 2005 – KRYMU.
Naszą dewizą jest profesjonalizm, wysoka jakość
świadczeń, solidność i wiarygodność.
Zapraszamy do współpracy!

Podobne dokumenty