SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „Wielton ” S.A. z siedzibą w

Komentarze

Transkrypt

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „Wielton ” S.A. z siedzibą w
Załącznik do uchwały Nr 7/VI/2015 Rady Nadzorczej ,, Wielton ” S.A. z dnia 25 czerwca 2015 r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„Wielton ” S.A. z siedzibą w Wieluniu
z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2014 roku z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej
Rada Nadzorcza „Wielton” S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając zgodnie z przyjętymi
przez Wielton zasadami ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
na GPW” dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton
uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym
dla Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton. Ocena ta została dokonana w oparciu o
sprawozdanie finansowe Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy
2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton
za 2014 rok, opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. i Grupy
Kapitałowej Wielton przez biegłego rewidenta oraz wiedzę członków Rady Nadzorczej,
aktualną na dzień jej sporządzenia.
Wyniki oceny są następujące:
I. Ocena sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w roku 2014.
W 2014 roku zysk operacyjny Spółki Wielton S.A. wyniósł 25,6 mln zł, co stanowi
spadek o 15,6% w porównaniu z rokiem 2013, kiedy to Spółka zanotowała zysk operacyjny w
wysokości 30,3 mln zł. Za rok obrotowy 2014 zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Wielton
wyniósł 26,5 mln zł, co stanowi spadek o 25,1% w porównaniu z rokiem 2013, kiedy to Grupa
zanotowała zysk operacyjny w wysokości 35,4 mln zł.
Na wynik netto Spółki jak również Grupy wpływ miały:
• ujemne różnice kursowe – wynikające przede wszystkim z deprecjacji rubla rosyjskiego
i jej wpływu na wycenę rozrachunków zrealizowanych i różnic kursowych
niezrealizowanych na dzień bilansowy.
• rozpoznanie aktywa na podatek odroczony z tytułu pozostałej do wykorzystania premii
inwestycyjnej uzyskanej przez Spółkę tytułem zrealizowanych inwestycji w zakresie
zezwolenia z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W 2014 roku Spółka zanotowała, w porównaniu do roku poprzedniego, znaczny wzrost
sprzedaży w Polsce w ujęciu ilościowym o 16,3%. Źródłem wzrostu sprzedaży krajowej dla
Spółki było utrzymanie się stabilnego wzrostu gospodarczego w Polsce, a także wprowadzenie
nowej linii ultra lekkich wywrotek, co zrekompensowało spadki sprzedaży na rynku rosyjskim,
które nasiliły się szczególnie w IV kwartale 2014 roku. Spadek sprzedaży w ujęciu ilościowym
na rynku rosyjskim w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 23,9% (387szt.).
Spółka zrekompensowała część spadków odnotowanych na rynku rosyjskim również dzięki
rozwiniętej sieci sprzedaży na innych rynkach eksportowych takich jak Czechy, Słowacja,
Niemcy, Rumunia, Włochy, oraz Francja.
Dzięki wzrostowi sprzedaży na rynku polskim oraz utrzymaniu sprzedaży na innych
rynkach eksportowych, przychody ze sprzedaży produktów i usług Spółki Wielton, mimo
niższym realizacjom na rynkach Rosji i krajów Europy Wschodniej, wzrosły z 554,0 mln zł w
1
2013 r., do poziomu 560,8 mln zł w 2014 r. natomiast przychody ze sprzedaży produktów i
usług Grupy utrzymały się na zbliżonym poziomie 584,2 mln zł w 2014 r., w porównaniu do
roku 2013 gdzie wyniosły 588,1 mln zł w 2013 r.
Sprzedaż produktów marki Wielton Agro realizowana była w 2014 r. zarówno w kraju
jak i zagranicą. W 2014 roku nastąpił wzrost sprzedaży produktów Agro w ujęciu ilościowym
o ponad 11% względem roku 2013. Spółka z roku na rok wykazuje się wzmożonymi
działaniami w celu rozwoju exportowej sieci dealerskiej, co z kolei pozwoliło na zwiększenie
wolumenu sprzedaży na rynkach zagranicznych o ponad 27%.
W 2014 r. koszty materiałów i energii wyniosły ok. 399 mln zł i wzrosły o 11,3%
w stosunku do 2013 r. gdzie wyniosły ok. 386 mln zł. Wzrost kosztów związany był przede
wszystkim z większym udziałem kosztów materiałów w strukturze kosztowej sprzedanych
produktów. Koszty materiałów i energii były największą pozycją kosztową i stanowiły 71,1%
wartości przychodów za 2014 r.
Łączny koszt świadczeń pracowniczych w Spółce w 2014 r. wyniósł 70,8 mln zł i był o
3,5 mln zł (o 5,2%) większy niż w roku 2013 natomiast łączny koszt świadczeń pracowniczych
w Grupie w 2014 r. wyniósł 77,0 mln zł i był o 2,8 mln zł (o 3,8%) większy niż w roku 2013.
Źródłem wzrostu wynagrodzeń była założona w budżecie Spółki stopa wzrostu wynagrodzeń,
ponadto wzrost odpisu na ZFŚS oraz wypłacone premie roczne dla Zarządu od wyniku za rok
2013. Zatrudnienie etatowe w Spółce na koniec 2014 r. wyniosło 1180 etaty i wzrosło o 35
etaty w stosunku do roku 2013 r. natomiast zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec 2014 r.
wyniosło 1269 etaty i wzrosło o 35 etaty w stosunku do roku 2013 r.
W 2014 roku Spółka Wielton S.A. sukcesywnie wzmacniała swoją obecność na
zachodzie Europy, nie tylko w kwestii wizerunkowej, ale zwłaszcza poprzez wzmożony
eksport. Sfinalizowane w 2015 roku przejęcie francuskiej spółki Fruehauf Expansion SAS, ma
być środkiem w ekspansji na rynki Europy Zachodniej, w tym kraje Beneluksu. Grupa Fruehauf
jest liderem na francuskim rynku naczep i przyczep, którego aktualną wielkość określa się na
poziomie 16 tys. sztuk, przy średniej wieloletniej na poziomie 21 tys. sztuk rocznie. W 2015
roku spółka Wielton rozpoczęła także sprzedaż na rynek włoski pod logo trzech tamtejszych
marek: Merker, VIBERTI i CARDI.
Kolejnym krokiem w realizowaniu strategii rozwoju na rynki Europy Zachodniej było
wzmocnienie Zarządu Wielton S.A. W dniu 1 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Wielton S.A.
podjęła uchwałę, w wyniku której, do składu Zarządu Spółki dołączył Pan Thomas Hajek jako
Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych, odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i obsługę
posprzedażną.
Ponadto Wielton jest w trakcie budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego, którego
oddanie planowane jest w 2015 roku. Powstanie w nim jedyna w tej części Europy stacja do
całopojazdowego badania naczepy. Zatrudnienie w dziale Badań i Rozwoju zwiększy się
przynajmniej o 20 inżynierów, a oferta producenta o nowoczesne rozwiązania w produktach,
które już dziś są konkurencyjne wobec naczep największych światowych marek.
Istotnym dla Wielton S.A. wydarzeniem jest uruchomienie we wrześniu 2014 roku na
stronie internetowej Spółki graficznego konfiguratora wywrotek on-line. Jest to pierwszy w
świecie graficzny konfigurator wywrotek, dostępny w wersji on – line. To ewenement. Dotąd
konfigurator wprowadzali producenci samochodów osobowych. Wielton – producent naczep i
2
przyczep z Wielunia jest prekursorem. Konfigurator umożliwia klientowi dobranie produktu w
zależności od przewożonego towaru, w taki sposób, że program sam wylicza masę produktu,
przy każdym dodatkowym wyborze wyposażenia czy materiału z jakiego produkt ma być
wykonany (stal, aluminium).
Reasumując:
Jak pokazują powyższe dane rok 2014 był trudny ale i szczególny dla Wielton S.A.
Niestabilna sytuacja na wschodzie Europy negatywnie wpłynęła na gospodarkę nie tylko
naszego kraju, ale całej Europy. Pierwsze niespokojne doniesienia ze wschodu pojawiły się w
2014 roku i początkowo sytuacja nie miała wpływu na działalność Grupy. Wraz z upływem
czasu i nasileniem konfliktu negatywny wpływ na sprzedaż i osiągane marże stopniowo się
nasilał (szczególnie w IV kwartale).
Dokonując ogólnej oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton
Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyniki wypracowane przez Wielton S.A. świadczą o trafności
podjętej strategii, o właściwym zarządzaniu budżetem oraz o skutecznym ograniczaniu ryzyk
finansowych. Z danych CEPiK wynika, że spośród pięciu największych producentów
działających na terenie Polski największy 18% udział w rynku krajowym w 2014 roku osiągnął
Wielton S.A.
Skuteczna praca Zarządu Wielton S.A. widoczna jest we wszystkich obszarach
funkcjonowania Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej. Zarząd podąża za przyjętą strategią
rozwoju dla Spółki i Grupy Wielton w długoterminowej perspektywie czasowej, zweryfikował
i zwiększył sieć handlową w Polsce a także za granicą. Inwestycje poczynione w ciągu ostatnich
kilku lat pozwoliły Spółce Wielton S.A. na stworzenie wysoce zautomatyzowanego zakładu
produkcyjnego, poszerzenie i unowocześnienie palety produktowej. W opinii Członków
Zarządu Wielton S.A., jak również Członków Rady Nadzorczej opisane powyżej działania
przyczynią się do utrzymania ponad 18% udziału w rynku polskim, pozyskania nowych
klientów oraz wykreują źródło nowych przychodów.
Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki jak
i całej Grupy Kapitałowej Wielton w roku 2014.
II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki i Grupy.
W opinii Rady Nadzorczej system kontroli Spółki jak i Grupy ma kompleksowy
charakter, zapewnia terminowe i dokładne ujawnianie faktów dotyczących istotnych
elementów działalności Spółki i Grupy. Pozwala on Zarządowi, jak również Radzie Nadzorczej
na uzyskiwanie pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku
Spółki i Grupy, a także efektywności zarządzania.
W Spółce Wielton S.A. jak i w Grupie Kapitałowej Wielton istnieje system kontroli
wewnętrznej, który obejmuje zarówno proces sporządzania sprawozdań finansowych, jak i inne
obszary działalności Spółki i Grupy, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów
kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki i Grupy. Za
skuteczność systemu kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest Zarząd Wielton S.A.
3
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych jest w Spółce jak i w Grupie realizowany w drodze
obowiązujących w Spółce i Grupie procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań
finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo – księgowe pod
kierownictwem głównego księgowego Spółki Wielton S.A., a następnie zatwierdzane i
podpisywane przez Zarząd. Roczne oraz półroczne sprawozdania finansowe Spółki jak i Grupy
zatwierdzone przez Zarząd są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta
wybieranego przez Radę Nadzorczą Wielton S.A. Następnie, działając na podstawie art. 382 §
3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny zaudytowanych
sprawozdań finansowych Spółki jak i Grupy w zakresie ich zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a o wynikach tej oceny informuje akcjonariuszy w
swoim rocznym sprawozdaniu. W Spółce jak i w Grupie ustanowiona jest struktura
organizacyjna, w której dokładnie określono zakres odpowiedzialności oraz uprawnień
poszczególnych pracowników, a także tryb raportowania. Ważnym elementem systemu
kontroli wewnętrznej jest również działający w Spółce audyt wewnętrzny, jak również audyt
zewnętrzny związany z posiadanym przez Spółkę certyfikatem Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP spełniającego wymagania norm PN-EN ISO
9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005(9) i OHSAS 18001:2007. Biorąc powyższe pod uwagę
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia istniejący w Spółce Wielton S.A. jak i w całej Grupie
Kapitałowej Wielton system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem istotnym
dla Spółki jak i Grupy.
Paweł Szataniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
,, Wielton ” S.A.
4