LiNKiN PARK - Region

Komentarze

Transkrypt

LiNKiN PARK - Region
bezpłatny miesięcznik | zdarma měsíční | kostenlosen monatlichen
nr
6
Dolny Śląsk
ma nowe władze
Dolní slezsko
má nové vedení
niederschlesien
hat eine neue Regierung
MARZEC 2014
BŘEZEN/MÄRZ 2014
ISSN 2353-2076
str. 5
LiNKiN PARK
– jedyny koncert w Polsce
str. 14
0064
Kancelaria TłUMacZeŃ
PrZYsiĘGłYcH i ZwYKłYcH
ul. Kościuszki 34, Zgorzelec
tel./fax +48 75 72 10 545
ul. Daszyńskiego 23, Bogatynia
tel. +48 75 72 10 197
– tłumaczenie przysięgłe i zwykłe, pisemne i ustne wszystkich
kom. +48 796 122 277
języków europejskich
– pomoc przy rejestrowaniu i prowadzeniu firmy w Niemczech
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia
– zwrot podatku z zagranicy
pon.-pt. 9.00-17.00
– dochodzenie odszkodowań
Zgorzelec: pt. 8.00-16.00, sob. 10.00-13.00
– pomoc w sprawach urzędowych
www.tlumacz.zgorzelec.info
iSSN 2353-2076
BEZPłATNy MiESiĘCZNiK
PoLSKo-CZESKo-NiEMiECKi
Jelenia Góra – Liberec – Goerlitz
Kiedy piszę ten krótki tekst (21 lutego 2013), w Kijowie na Majdanie od trzech dni trwają walki
demonstrantów z siłami porządkowymi. Media podają, że od początku konfliktu – od listopada
2013 r. – na Ukrainie zginęło 67 osób, a kilkaset odniosło rany. Każdego dnia poznajemy nowych
ludzi, którzy mówią, dlaczego protestują przeciwko własnym władzom. Powód jest jeden – chcą
normalnego życia, takiego, jakie widzą w zagranicznych reportażach i w filmach w swojej telewizji.
Nadzieję na to mieli w ubiegłym roku, kiedy prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz negocjował
podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE. Jednak pod koniec listopada prezydent wycofał się
z tej decyzji. Na znak protestu tłumy wyszły na ulice Kijowa. Protesty trwają nieprzerwanie do dziś.
Wielu z nas trudno zrozumieć, że tak dramatyczne wypadki mogą mieć miejsce tuż obok,
w Europie, w XXI wieku, w cywilizowanym kraju. A jednak.
Determinacja protestujących jest olbrzymia – są gotowi na wszystko. Cieszą się z każdego gestu
poparcia, z każdej nawet najmniejszej pomocy. Przypomina to naszą walkę o wolność – także zimą
– ponad 30 lat temu. Wspieramy walczącą Ukrainę, w cieniu tej walki obserwujemy wydarzenia
w naszym regionie. Mam nadzieję, że kolejne wydanie magazynu „Regiony-Regionen” przeczytają
już Państwo w spokojniejszej Europie, sprzymierzonej z wolną Ukrainą.
Izabela Siwińska
Redaktor naczelna
ZDARMA MĚSÍČNÍ
PoLSKo-ČESKÉ-NĚMECKÝ
Jelenia Góra – Liberec – Goerlitz
KoSTENLoSER MoNATLiChER
PoLNiSCh-TSChEChiSCh-DEuTSChEN
Jelenia Góra – Liberec – Görlitz
Właściciel Wydawnictwo Regiony
Majitel ul. Czecha 9/7
Besitzer 59-850 Świeradów-Zdrój
www.region-press.eu
Redakcja ul. Parkowa 25
Redakce 51-616 Wrocław
Redaktion tel./fax 71 348 82 48
Redaktor naczelna Izabela Siwińska
Šéfredaktor
Chefredakteurin
Reklama tel. kom. 500 391 067
tel. kom. 512 282 761
Werbung tel. kom. 503 422 579
tel. kom. 888 188 641
[email protected]
DTP
Rafał Tlak
Korekta Barbara Surkont
oprava
Korrektur
okładka: Obraz licencjonowany przez
Depositphotos.com/Drukarnia Chroma
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
publikowanych reklam, ogłoszeń i listów.
Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i korekt
przy publikacji nadesłanych listów.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Teksty sponsorowane – (TS).
Zatímco píši tento krátký text (21. února 2014), probíhají v Kyjevě na Majdanu už po tři dny boje
demonstrantů s pořádkovými silami. Média uvádějí, že od začátku konfliktu – od listopadu 2013 – na
Ukrajině zemřelo 67 osob a několik stovek jich bylo raněno. Každý den poznáváme nové lidi, kteří říkají,
proč protestují proti vlastní vládě. Důvod je jeden – chtějí normální život, takový, jaký vidí v zahraničních
reportážích a filmech ve své televizi. Naději na to měli v loňském roce, když prezident Ukrajiny Viktor
Janukovyč vyjednal podepsání asociační dohody s EU. Ovšem na konci listopadu od tohoto rozhodnutí
upustil. Na symbol protestu vyšly zástupy do ulic Kyjeva. Protesty trvají nepřetržitě dodnes.
Pro mnohé z nás je obtížné pochopit, že k takto dramatickým událostem může docházet hned
vedle, v Evropě, v 21. století, v civilizované zemi. Přesto.
Odhodlání protestujících je obrovské - jsou připraveni na všechno. Těší se z každého gesta podpory, z každé, i té nejmenší, pomoci. Připomíná to náš boj za svobodu – také v zimě – před více než
30 lety. Podporujeme bojující Ukrajinu, v stínu tohoto boje pozorujeme události v našem regionu.
Doufáme, že další vydání magazínu „Regiony-Regionen” si přečtete v už klidnější Evropě, asociované
se svobodnou Ukrajinou.
Izabela Siwińska
Nakladatel – šéfredaktorka
Während ich diesen kurzen Text schreibe (21. Februar 2014), dauern die Kämpfe in Kiew seit drei
Tagen die Kämpfe der Demonstranten mit den Ordnungskräften an. Die Medien geben an, dass seit
dem Beginn des Konflikts – seit November 2013 – 67 Personen in der Ukraine gestorben sind und
mehrere Hundert verletzt wurden. Jeden Tag lernen wir neue Leute kennen, die sagen, wieso sie
gegen die eigene Regierung protestieren. Es gibt einen Grund – sie möchten ein normales Leben,
wie sie es in Reportagen und Filmen in ihrem Fernsehen sehen. Letztes Jahr hatten sie eine Chance
darauf, als Präsident Viktor Janukowitsch die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags mit der
EU verhandelte. Ende November jedoch zog sich der Präsident von dieser Entscheidung zurück.
Als Zeichen des Protests gingen Massen von Menschen auf die Straßen Kiews. Die Proteste dauern
ununterbrochen bis heute.
Vielen von uns fällt es schwer, zu verstehen, dass solch dramatische Ereignisse direkt neben uns,
in Europa im 21. Jahrhundert, in einem zivilisierten Land stattfinden können. Anscheinend doch.
Die Entschiedenheit der Demonstranten ist enorm – sie sind zu allem bereit. Sie freuen sich über
jede Geste der Unterstützung, über jede noch so kleine Hilfe. Das erinnert an unseren Kampf für die
Freiheit – auch im Winter – vor mehr als 30 Jahren. Wir unterstützen die kämpfende Ukraine, von
diesem Kampf überschattet betrachten wir auch die Ereignisse in unserer Region. Ich hoffe, dass Sie
in der nächsten Ausgabe des Magazins „Regiony-Regionen” bereits von einem ruhigeren Europa
lesen werden, das sich einer freien Ukraine genähert hat.
Izabela Siwińska
Herausgeber – Chefredakteur
redakcJa/redakce/redaktion
GRUPA DOBRYCH M
EDIÓW
bezp łatny mies
ięcznik | zdarma
měsíční | kostenlo
sen monatlic hen
Pierwszy loka
lny
nr
magazyn bez
płatny
tarać?
oże się s
m
o
t
k
–
ściowa
lami
W T YM
tura czę z Trzema Kró
y
r
e
m
E
·
wałem
zy
· Wędro fikowani lider
y
· Cert
ZE M
N UM E R
5
ISSN 2353-2076
LUTY 2014
Fnaederskiae
ch czy w sio
styczeń
ne
ezpłat
ismo b
czasop 53-2114
ISSN 23
Zanim kupisz po
lisę…
Walentynki
Kuchnia erotycz
na str. 19
NYMI:
9
dle?
nr
2014
IĘDZ Y IN
str. 10
str. 17
0046
KANCELARIA TŁ
UMACZEŃ
PRZYSIĘGŁYCH
I ZWYKŁYCH
– tłumaczenie prz
ul. Kościuszki 34,
Zgorzelec
tel./fax +48 75 72
10 545
ysię
ul. Daszyńskiego
języków europejski głe i zw ykłe, pisemne i ustne wsz
23, Bogatynia
ystkich
ch
tel. +48 75 72 10
– pomoc prz y reje
197
strowaniu i prowa
kom. +48 796 122
dzeniu firmy w Nie
– zwrot podatku
277
mczech
z zagranicy
– dochodzenie ods
e-mail: [email protected]
.pl
zkodowań
godziny otwarcia
– pomoc w sprawa
ch urzędowych
pon.-pt. 9.00 -17.0
Zgorzelec: pt. 8.00
0
-16.
00, sob. 10.0
ww w.tlumacz.zgor 0-13.00
zelec.info
www.region-press
.eu
k
Dziad
ń
e
i
z
bci i D
a
ą
ł
a
z
r
j
o
d
ww
www.zielonyszlak.com.pl
i
k
u
y wn
m
j
a
h
ą
i
c
c
ś
o
o
ł
i
K
m
Ba
Dzień
www.rn.info.pl
str. 8
ra.pl
o
i
n
e
s
azyn
w.mag
www.wroclawianin.pl
Bolesławiec
Uroczystość z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego odbyła się
15 lutego w Pałacu Ślubów w Bolesławcu. Złote
gody obchodzili: Anna i Andrzej Dzikowscy,
Maria i Jan Gorzkowiczowie, Zofia i Andrzej
Jastrzębscy. Z okazji jubileuszu dostojni jubilaci
uhonorowani zostali dyplomami i medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie. Podczas
ceremonii jubilatom towarzyszyły rodziny
i przyjaciele. Nie zabrakło gratulacji oraz życzeń wielu lat zdrowia i pomyślności.
•••
Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków
Zesłanych na Sybir wraz z Muzeum Ceramiki
i Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich realizuje projekt
historyczny objęty patronatem prezydenta
miasta Bolesławiec „Ocalić od zapomnienia
– Kresowiacy”. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono wszystkie bolesławieckie
szkoły. Realizacja projektu będzie trwać do
17 kwietnia br. Celem jest wydanie publikacji, w której umieszczonych zostanie około
70 biogramów kresowiaków, mieszkańców
Bolesławca. Zakończenie projektu, połączone
z promocją książki podczas Dni Bolesławca,
będzie ważnym punktem obchodów 25-lecia
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich.
Jelenia Góra
Ale – jak w przypadku Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” – w miejsce niepotrzebnych i istniejących tylko na papierze „szkół”
(a właściwie – ciągów klas) pojawią się inne, których na rynku oświaty brakuje. W „Mechaniku”
zniknie uzupełniające LO dla młodzieży, a pojawi się uzupełniające LO dla dorosłych, bo takie
są potrzeby. Podstawowe specjalności istniały,
istnieją i będą istnieć, póki takie będą potrzeby
rynku pracy i zainteresowania młodzieży.
ZSRA prawie 18 lat temu i wrócił „do siebie”.
W edukacji artystycznej najbardziej istotny
jest rozwój młodzieży i jej wrażliwości twórczej właśnie przez urozmaicone kontakty.
Chcę, by możliwie wiele osób zostawało studentami ASP Wrocław i innych uczelni artystycznych, stąd wspieram wszystkie działania
dyrekcji szkoły w organizacji takich spotkań.
Czynienie z tego zarzutu jest szczególnie dziwaczne – mówi prezydent.
– Zabiegaliśmy i zabiegamy o poszerzenie
możliwości edukacji w ZSRA – dodaje Marcin
Zawiła. – I to skutecznie, bo właśnie otrzymaliśmy informację, że do podstaw programowych szkół tego typu dopisano specjalizację
„szkło artystyczne” i „techniki malarstwa dekoracyjnego”, co umożliwi poszerzenie pracy
szkoły m.in. o witraż. Jeśli ktoś w tej sytuacji
wypisuje, że istnieniu szkoły cokolwiek grozi
– ewidentnie mija się z prawdą.
Natomiast prawdą jest, że struktura kształcenia zmienia się okresowo w niektórych
aspektach, w zależności od potrzeb rynku
edukacji. Od kilku lat nie ma żadnego zainteresowania między innymi liceum profilowanym
dla młodzieży, szkołą policealną dla młodzieży, technikum uzupełniającym dla dorosłych
i szkołą policealną dla dorosłych. Wiąże się to
z faktem, że te formy kształcenia spełniły już
swoją rolę i nie ma potencjalnych uczniów od
co najmniej trzech lat. Zostaną więc wykreślone, zgodnie z zaleceniami resortu edukacji.
Zgorzelec
Po piętnastu miesiącach prac inwestycyjnych na moście kolejow ym na Nysie
Łużyckiej (Zgorzelec – Görlitz), PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. przywróciły symbolicz-
nie ruch. Po rewitalizacji mostu pociągi mają
jechać szybciej, prędkość wyniesie ponownie 80 km/h. Obok naprawy toru, wykonano
między innymi odnowienie zewnętrznej fasady mostu. Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wspierała DB Netz AG działaniami
związanymi z organizacją prowadzenia ruchu
i przystosowaniem urządzeń i obiektów znajdujących się na moście.
– Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych nie
zostanie zlikwidowany – zapewnia Marcin
Zawiła, prezydent Jeleniej Góry. – Żadnej
prawdy nie ma w twierdzeniu o likwidacji tej
szkoły, wręcz odwrotnie – ten Zespół Szkół
zyskuje z roku na rok solidne impulsy do swego rozwoju. W ubiegłym roku podpisał umowę z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych,
na mocy której uczniowie odbywali i będą
odbywali plenery specjalistyczne (plastyki,
rzeźby i in.) pod kierunkiem wykładowców
uczelni. Spotkałem się też z równie zadziwiającym zarzutem, że zapraszanie wykładowców
z zewnątrz jest swoistym wotum nieufności
dla nauczycieli ZSRA. Nic bardziej absurdalnego. Zapraszamy wrocławian, a właściwie
– jeleniogórzan, bo i rektor ASP jest absolwentem ZSRA, a także ostatni z prowadzących
warsztat, dr Andrzej Kosowski, przyjechał tu
z ogromnym sent ymentem, bo kończ ył
4
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
w regionie/v oblasti/in der region
Dolny Śląsk ma nowe władze
Cezary Przybylski, do niedawna
starosta bolesławiecki, został
nowym marszałkiem województwa
dolnośląskiego. Zastąpił na tym
stanowisku Rafała Jurkowlańca, który
rządził regionem przez ostatnie trzy lata.
Do zarządu województwa wszedł także Jerzy
Michalak, który został nowym wicemarszałkiem
z ramienia Obywatelskiego Dolnego Śląska – kierowanego przez prezydenta Wrocławia Rafała
Dutkiewicza. Na swoich stanowiskach zostali: wicemarszałek Radosław Mołoń (SLD) oraz członkowie
zarządu Jerzy Tutaj (PO) i Włodzimierz Chlebosz (PSL).
Zmiany to efekt zawiązania w sejmiku województwa koalicji przez PO, ODŚ, SLD i PSL.
Architektami tej kolacji są: Rafał Dutkiewicz i nowy
szef PO w regionie Jacek Protasiewicz, który zastąpił Grzegorza Schetynę.
Cezary Przybylski ma 58 lat; od lat 90. pracuje
w samorządzie terytorialnym. Przez ostatnie dwie
kadencje był starostą bolesławieckim, a wcześniej
wicestarostą. Jest członkiem komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego.
Nowy marszałek zadeklarował, że będzie współpracował ze wszystkimi
partiami i samorządami
na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu,
a zawarta w koalicyjnym porozumieniu lista zadań
zaplanowana jest nie tylko na dziewięć miesięcy,
ale i na następną kadencję.
Nastąpiła także zmiana przewodniczącego
sejmiku – Jerzego Pokoja zastąpiła na tym stanowisku Barbara Zdrojewska, żona ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, która jest radną
wojewódzką PO i dotychczas była szefem klubu
IS
tej partii w sejmiku.
Cezary Przybylski, do nedávna
bolesławiecký okresní hejtman, se stal
maršálkem Dolnoslezského vojvodství. Na
tomto postu vystřídal Rafała Jurkowlańce,
který region spravoval po poslední tři roky.
Do zastupitelstva vstoupil i Jerzy Michalak,
který se stal novým vicemaršálkem díky mandátu
Obywatelskiego Dolnego Śląska (Občanského
dolního Slezska) - vedeného primátorem Vratislavi
Rafałem Dutkiewiczem. Na svých postech setrvali: vicemaršálek Radosław Mołoń (SLD) a členové zastupitelstva Jerzy Tutaj (PO) a Włodzimierz
Chlebosz (PSL).
Změny jsou proje vem uzavření koalice
v sejmíku PO, ODŚ, SLD
Cezary Przybylski (w środku) – nowy marszałek
a PSL. Architekty této koalice jsou: Rafał Dutkiewicz
a nový lídr PO v regionu Jacek Protasiewicz,
chu udržitelného rozvoje regionu a seznam úkolů
který nahradil Grzegorza Schetynu.
obsažený v koaliční dohodě je naplánován nejen
Cezary Przybylski má 58 let; od 90. let pracuje
na 9 měsíců, ale i na následující funkční období.
v místní samosprávě. Po dvě poslední funkční
Došlo také ke změně na postu předseobdobí byl bolesławieckým okresním hejtmady semíku Jerzyho Pokoje nahradila Barbara
nem a dříve vicehejtmanem. Je členem společné
Zdrojewska, manželka ministra kultury Bogdana
komise vlády a místní samosprávy.
Zdrojewského, která je vojvodskou radní za
Nový maršálek prohlásil, že bude spolupracoPO a doposud byla šéfkou klubu této strany
IS
vat se všemi stranami a samosprávami ku prospěv sejmíku. Niederschlesien hat eine neue Regierung
Cezary Przybylski, bis vor kurzem
noch Landrat von Bolesławiec, ist zum
neuen Marschall der Woiwodschaft
Niederschlesien ernannt worden. Er hat
Rafał Jurkowlaniec in dieser Position
ersetzt, der die Region während
der letzten drei Jahre regiert hat.
In den Vorstand eingetreten sind auch
Jerzy Michalak, der zum neuen Vizemarschall
aus der Bürgerfraktion von Niederschlesien
kommt – die vom Präsidenten der Stadt
Breslau, Rafał Dutkiewicz geleitet wird.
I n i h r e n Po s i t i o n e n g e b l i e b e n s i n d :
Vizemarschall Radosław Mołoń (SLD) sowie
die Vorstandsmitglieder Jerzy Tutaj (PO) und
Włodzimierz Chlebosz (PSL).
Die Änderungen sind das Ergebnis der im
Sejmik der Woiwodschaft eingegangenen
Koalition zwischen PO, ODŚ, SLD und PSL. Die
Architekten dieser Koalition sind Rafał Dutkiewicz
und der neue Chef der PO in der Region Jacek
Protasiewicz, der Grzegorz Schetyna ersetzt hat.
Cezary Przybylski ist 58 Jahre alt; seit den
90er Jahren arbeitet er in der territorialen
Selbstverwaltung. Während der letzten zwei
Kadenzen war er Landrat von Bolesławiec, und
zuvor stellvertretender Landrat. Er ist Mitglied
der gemeinsamen Kommission von Regierung
und territorialer Selbstverwaltung.
w regionie/v oblasti/in der region
Der neue Marschall hat angekündigt, dass
er mit allen Parteien und Selbstverwaltungen
zugunsten einer ausgeglichenen Entwicklung
der Region zusammenarbeiten wird, und die
im Koalitionsabkommen vereinbarte Liste
von Aufgaben nicht nur für 9 Monate, sondern
für die gesamte nächste Kadenz geplant ist.
Es ist auch eine Änderung des SejmikVorsitzenden eingetreten – Jerzy Pokój wurde in seiner Position von Barbara Zdrojewska,
der Ehefrau des Kulturministers Bogdan
Zdrojewski ersetzt, die Woiwodschaftsrätin
der PO ist und bisher Klubobfrau dieser
Partei im Sejmik war.
IS
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
5
Fot. www.umwd.dolnyslask.pl
Dolní Slezsko
má nové vedení
Nowe porozumienie,
nowa jakość kształcenia
Saksońska minister edukacji
Brunhild Kurth
podpisała 5 lutego
polsko-niemieckie porozumienie,
w ramach którego
polscy i niemieccy uczniowie
Gimnazjum Augustum-Annen
w Görlitz mogą uczyć się
w klasach o profilu dwujęzycznym.
Geografia i szczególny charakter Zgorzelca
i Görlitz, kiedyś stanowiących jedno miasto,
a po wojnie podzielone między Polskę i Niemcy,
predestynują to miejsce do pielęgnowania
stosunków między Rzeczpospolitą Polską
i Wolnym Krajem Saksonia. Jednym z przejawów tych dobrych relacji jest współpraca
w dziedzinie oświaty, szczególnie dobrze widoczna na przykładzie Gimnazjum Augustum-Annen w Görlitz, które od 2002 roku oferuje
młodzieży z Polski i Saksonii naukę w dwunarodowej klasie o profilu dwujęzycznym (polsko0065
-niemieckim), co w skali obu krajów stanowi
rozwiązanie unikalne.
Nowa jakość nauczania w Gimnazjum
Augustum-Annen w Görlitz
Pogłębione kształcenie językowe i międzykulturowe w Gimnazjum Augustum-Annen
w Görlitz odbywa się w ramach specjalnie opracowanego, nowoczesnego programu nauczania
ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji
językowych, społecznych i interkulturowych
młodzieży. Przygotowanie do nauki w klasie
o profilu dwujęzycznym rozpoczyna się
w klasach piątej i szóstej, w krajach ojczystych
uczniów. Dzieci opanowują wtedy podstawy
języka sąsiada po to, aby od klasy siódmej kontynuować naukę już wspólnie, jako uczniowie
dwunarodowej klasy w Gimnazjum AugustumAnnen. Kształcenie na tym poziomie obejmuje
poznawanie historii, kultury i sposobu życia
mieszkańców sąsiedniego kraju, a młodzież
– ucząc się i spędzając razem czas wolny –
Chata
Mikołaja
Gospodarstwo Agroturystyczne
zaprasza na wypoczynek
w Karkonoszach
Katarzyna Krawczyk-Demczuk
tel. +48 75 762 17 76
[email protected]
www.chatamikolaja.pl
0066
Agroturystyka
„Konopka”
Czernica 79
58-521 Jeżów Sudecki
tel. 75 71 221 71, 664 803 587
e-mail: [email protected]
agroturystyka-konopka.pl
Witamy w „Konopce” - trzystuletnim domu
przysłupowym, przebudowanym w 1867 roku.
Nasze gospodarstwo leży w zaciszu lasu,
łąk i szumiącego potoku. Idealne miejsce
dla spacerowiczów i osób ceniących ciszę
i spokój. Na życzenie wędzimy mięso, wędliny
i ryby.
Podstawą naszej kuchni są tradycyjne dania polskie, a tajemnica doskonałego smaku
6
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
ukryta jest w polnych ziołach (dziki czosnek,
niedźwiedzi czosnek, krwawnik, szczaw, lebiodka, kozieradka).
Oferujemy:
2 pokoje 4-osobowe
2 pokoje 3-osobowe
1 pokój 2-osobowy
dwupoziomowy domek, 4-5-osobowy
wzbogaca swoje doświadczenia międzykulturowe, nawiązując znajomości i wyzbywając się
wzajemnych uprzedzeń. Na zakończenie nauki
uczniowie polscy i niemieccy otrzymują saksońskie świadectwo maturalne oraz certyfikat
ukończenia dwujęzycznego toku nauczania.
Teraz dwunarodowy i dwujęzyczny profil nauczania otrzymał nową jakość, bowiem
nowe porozumienie między kuratorium oświaty
w Saksonii i kuratorium ze strony polskiej oraz
miastem Görlitz i gminą miejską Zgorzelec
przewiduje wzajemne uznawanie świadectw
ukończenia szkół. Tym samym uczniowie uzyskają uprawienie do studiowania na wyższych
uczelniach w Niemczech i w Polsce.
Minister Brunhild Kurth wyraża się z uznaniem o zaangażowaniu nauczycieli z Gimnazjum
Augustum-Annen: – Cel, jakim jest budowanie
mostów między młodymi ludźmi obu krajów,
nie byłby możliwy bez zaangażowania saksońskich i polskich pedagogów z tej szkoły.
Oni sprawili, że wizja się urzeczywistnia.
Społecznik
Roku 2013
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury
w Stroniu Śląskim, zaprzyjaźnione
z naszą redakcją, zostało uhonorowane
tytułem „Firma Zaangażowana
Społecznie” przyznawanym przez Fundusz
Lokalny Masywu Śnieżnika. Gratulujemy!
Na gali w niedzielę 14 lutego zgromadziło
się blisko 200 osób. Społecznikiem Roku 2013
został Jerzy Błażejewski, Darczyńcą Roku 2013
– Beata i Tomasz Grzesiakowie.
Podczas wieczoru wyróżniono także burmistrzów Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka-Zdroju,
Międzylesia i Stronia, którzy otrzymali piękne taborety wykonane metodą decoupage’ową przez
zaprzyjaźnioną z Funduszem Monikę Duber.
Doceniono także Wyjątkowych Darczyńców:
aktorkę Annę Milewską za długoletnią współpracę, Danutę i Ludwika Bernackich, Mirosławę
Stryjską oraz Andrzeja Jóźwiaka.
Była to trzecia edycja plebiscytu „Społecznik
Roku”. Gratulujemy tej inicjatywy i mamy nadzieję, że każdego roku będzie przybywać osób i firm
zasługujących na nominację do tego tytułu.
Izabela Siwińska
aktualności/zpravy/nachrichten
Nová dohoda,
nová kvalita vzdělávání
Saská ministryně vzdělávání
Brunhild Kurthová podepsala
5. února polsko-německou dohodu,
v jejímž rámci se mohou
němečtí studenti Gymnázia
Augustum-Annen v Görlitz
vzdělávat ve třídách
s dvoujazyčným profilem.
Geografie a specifický charakter polského
Zgorzelce a německého Görlitz, tvořících kdysi jedno město a rozdělených po válce mezi
Polsko a Německo, toto místo předurčily k pěstování vztahů mezi Polskou republikou a spolkovou zemí Sasko. Jedním z projevů těchto
dobrých vztahů je spolupráce v oblasti osvěty,
velmi dobře viditelná na příkladu Gymnázia
Augustum-Annen v Görlitz, které od roku
2002 nabízí mládeži z Polska a Německa výuku v dvounárodnostní třídě s dvoujazyčným
profilem (polsko-německým), což představuje
v měřítku obou zemí unikátní řešení.
Nová kvalita výuky na Gymnázium
Augustum-Annen v Görlitz
Prohloubené jaz ykové a mezikulturní
vzdělávání na Gymnáziu Augustum-Annen
v Görlitz probíhá v rámci speciálně navrženého, moderního vzdělávacího programu,
směřovaného na rozvíjení jazykových, sociálních a interkultrurních schopností mládeže.
Příprava k výuce ve třídě s dvoujazyčným
profilem začíná v 5. a 6. třídě ve vlasti žáků.
Děti si osvojují základy jazyka souseda, aby
od 7. třídy pokračovaly v učení už společně, jako studenti dvounárodností třídy na
Gymnáziu Augustum-Annen. Edukace na této
úrovni zahrnuje poznávání historie, kultury
a způsobu života obyvatel sousední země,
mládež se společně učí a tráví volný čas,
čímž obohacuje své interkulturní zkušenosti,
navazuje známosti a zbavuje se vzájemných
předsudků. Na zakončení studia získávají
polští a němečtí studenti saské maturitní
vysvědčení a certifikát o absolvování dvoujazyčného běhu výuky.
Nyní získal dvounárodnostní a dvou jazyčný vzdělávací profil novou kvalitu, poněvadž dohoda mezi radou pro vzdělávání
v Sasku, radou na polské straně, městem Görlitz
a městskou obcí Zgorzelec počítá s vzájemným uznáváním dokladů o ukončení škol.
Studenti tak získají právo studovat na vysokých školách v Německu a Polsku.
Ministryně Kurthová se s uznáním vyjadřuje o zápalu profesorů z Gymázia Augustum-Annen. - Cíl, kterým je stavění mostů mezi
mladými lidmi z obou zemí, by nebyl možný
bez zapojení saských a polských pedagogů
z této školy. Dík nim se vize stala realitou.
Neues Übereinkommen,
neue Bildungsqualität
Die sächsische Bildungsministerin
Brunhild Kurth
hat am 5. Februar
ein deutsch-polnisches
Übereinkommen unterzeichnet,
in dessen Rahmen die polnischen
und deutschen Schüler
des Augustum-Annen-Gymnasiums
in Görlitz in Klassen
mit zweisprachigem
Profil Unterricht habe.
Die Geografie und der besondere Charakter
von Zgorzelec und Görlitz, die einst eine Stadt
darstellten und nach dem Krieg von Polen und
Deutschland geteilt wurden, bestimmen diesen
Ort zur Pflege der Beziehungen zwischen Polen
und dem Freistaat Sachsen. Eines der Ergebnisse
dieser Beziehung ist die Zusammenarbeit im
Bereich Bildung, die besonders gut am Beispiel
des Augustum-Annen-Gymnasiums in Görlitz
sichtbar ist, das seit 2002 Jugendlichen aus Polen
und Sachsen Unterricht in einer Zwei-LänderKlasse mit zweisprachigem Profil (deutsch-pol-
nisch) bietet, was in der Skala beider Länder eine
einzigartige Lösung darstellt.
Neue Unterrichtsqualität im Augustum-Annen-Gymnasium in Görlitz
Die vertiefte sprachliche und interkulturelle
Bildung im Augustum-Annen-Gymnasium in
Görlitz erfolgt im Rahmen eines speziell erarbeiteten, modernen Bildungsprogramms, das auf
die Entwicklung der sprachlichen, gesellschaftlichen und interkulturellen Kompetenzen der
Jugendlichen ausgerichtet ist. Die Vorbereitung
zum Unterricht in der Klasse mit zweisprachigem Profil beginnt in den Klassen 5. und 6. in
den Heimatländern der Schüler. Die Kinder
beherrschen in dieser Zeit die Grundlagen der
Nachbarsprache, um ab der 7. Klasse den Unterricht
bereits gemeinsam als Schüler der Zwei-LänderKlasse des Augustum-Annen-Gymnasiums fortzusetzen. Die Bildung umfasst auf dieser Ebene
das Kennenlernen der Geschichte, Kultur und
Lebensart der Einwohner des Nachbarlandes, die
Jugendlichen bereichern dank des gemeinsamen
Lernens und der gemeinsamen Freizeitgestaltung
Aktualności/Zpravy/Nachrichten
ihre interkulturellen Erfahrungen, indem sie
Bekanntschaften schließen und sich von gegenseitigen Vorurteilen befreien. Zum Abschluss der
Bildung erhalten die polnischen und deutschen
Schüler ein sächsisches Maturazeugnis sowie ein
Zertifikat über den Abschluss eines zweisprachigen Bildungsmodus.
Jetzt hat das Zwei-Länder- und Zwei-Sprachen-Bildungsprofil eine neue Qualität erhalten, da die
Vereinbarung zwischen Schulaufsichtsbehörde
Sachsen und der polnischen Behörde sowie der Stadt Görlitz und der Stadtgemeinde
Zgorzelec eine gemeinsame Anerkennung der
Schulabschlusszeugnisse vorhersieht. Somit erhalten die Schüler die Berechtigung zum Studium an
Hochschulen in Deutschland und Polen.
Minister Kurth drückt seine Anerkennung
gegenüber der Lehrer des Augustum-AnnenGymnasiums aus. – Das Ziel, das der Aufbau von
Brücken zwischen den jungen Menschen beider
Länder ist, wäre niemals ohne das Engagement
der sächsischen und polnischen Pädagogen dieser Schule möglich gewesen. Dank Ihnen ist die
Vision verwirklicht.
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
7
na zakupy
Przedstawiamy comiesięczne porównanie cen „koszyka zakupowego” w Polsce, Czechach
i Niemczech. Dokąd wybrać się po tańsze zakupy? Z zestawienia wynika, że nadal u nas jest
najtaniej, jednak internauci, którzy przekazują swoje dane do serwisu www.cenynaswiecie.pl,
nie podają stosunku cen do jakości oferowanych produktów. Zatem wszystko zależy od
naszych upodobań zakupowych – od tego, czy patrzymy tylko na cenę produktu, czy też
zwracamy uwagę na jego jakość i inne walory. Decyzja należy jak zwykle do kupującego.
Produkt
chleb (sztuka)
Bułka (sztuka)
Masło (0,2 kg)
ser żółty (1 kg)
Jajka (10 sztuk)
szynka (1 kg)
Pomidory (1 kg)
ogórki (1 kg)
Ketchup (0,5 l)
Mleko (1 l)
Jogurt owocowy (0,2 l)
Ziemniaki (1 kg)
ryż (0,4 kg)
Makaron (0,4 kg)
Filet z kurczaka (1 kg)
Mięso mielone (1 kg)
ryby (1 kg)
olej (1 l)
woda mineralna (1,5 l)
coca-cola (2 l)
sok (1 l)
Kawa (0,25 kg)
Herbata (20 torebek)
cukier (1 kg)
Piwo (0,5 l)
wódka (0,5 l)
wino (0,75 l)
Papierosy (paczka)
chipsy (duża paczka)
czekolada (sztuka)
sUMa
Średnia cena
w niemczech
8,29 PLN (2,00 EUR)
0,87 PLN (0,21 EUR)
4,97 PLN (1,20 EUR)
20,73 PLN (5,00 EUR)
6,42 PLN (1,55 EUR)
49,33 PLN (11,90 EUR)
7,46 PLN (1,80 EUR)
8,25 PLN (1,99 EUR)
6,22 PLN (1,50 EUR)
3,11 PLN (0,75 EUR)
1,62 PLN (0,39 EUR)
5,80 PLN (1,40 EUR)
3,94 PLN (0,95 EUR)
3,69 PLN (0,89 EUR)
26,90 PLN (6,49 EUR)
20,73 PLN (5,00 EUR)
41,45 PLN (10,00 EUR)
4,97 PLN (1,20 EUR)
1,45 PLN (0,35 EUR)
6,22 PLN (1,50 EUR)
4,15 PLN (1,00 EUR)
11,40 PLN (2,75 EUR)
7,46 PLN (1,80 EUR)
3,73 PLN (0,90 EUR)
3,32 PLN (0,80 EUR)
28,60 PLN (6,90 EUR)
12,39 PLN (2,99 EUR)
20,73 PLN (5,00 EUR)
6,42 PLN (1,55 EUR)
2,90 PLN (0,70 EUR)
333,51 Pln
Średnia cena
w Polsce
2,70 PLN
0,42 PLN
4,00 PLN
20,00 PLN
5,35 PLN
25,00 PLN
4,00 PLN
4,00 PLN
4,00 PLN
2,50 PLN
1,50 PLN
2,00 PLN
2,00 PLN
2,60 PLN
15,00 PLN
12,00 PLN
18,25 PLN
6,00 PLN
1,90 PLN
5,00 PLN
4,00 PLN
9,99 PLN
4,50 PLN
3,49 PLN
2,75 PLN
21,00 PLN
13,00 PLN
12,60 PLN
4,50 PLN
3,00 PLN
217,05 Pln
Średnia cena
w czechach
3,70 PLN (24,50 CZK)
0,30 PLN (2,00 CZK)
4,38 PLN (29,00 CZK)
32,51 PLN (215,00 CZK)
4,54 PLN (30,00 CZK)
22,60 PLN (149,50 CZK)
4,08 PLN (27,00 CZK)
3,02 PLN (20,00 CZK)
3,33 PLN (22,00 CZK)
2,87 PLN (19,00 CZK)
1,66 PLN (11,00 CZK)
3,09 PLN (20,45 CZK)
2,80 PLN (18,50 CZK)
3,18 PLN (21,00 CZK)
17,31 PLN (114,50 CZK)
12,40 PLN (82,00 CZK)
31,00 PLN (205,00 CZK)
6,05 PLN (40,00 CZK)
2,12 PLN (14,00 CZK)
3,93 PLN (26,00 CZK)
3,93 PLN (26,00 CZK)
8,30 PLN (54,90 CZK)
4,54 PLN (30,00 CZK)
3,02 PLN (20,00 CZK)
2,04 PLN (13,50 CZK)
23,42 PLN (154,90 CZK)
11,34 PLN (75,00 CZK)
11,34 PLN (75,00 CZK)
4,54 PLN (30,00 CZK)
3,39 PLN (22,45 CZK)
240,74 Pln
ceny paliw
– porównanie
Podajemy notowania cen paliw
z 12 lutego br. zamieszczone
na portalu e-petrol.
Pb95 w europie
Państwo
cena
[waluta
/litr]
cena
[Pln
/litr]
5,29
36,10
1,54
5,29
5,47
6,41
cena
[waluta
/litr]
cena
[Pln
/litr]
5,35
35,95
1,37
5,35
5,45
5,72
POLSKA
Czechy
Niemcy
ilość
litrów
za
100 Pln
18,90
18,27
15,61
on w europie
Państwo
POLSKA
Czechy
Niemcy
ilość
litrów
za
100 Pln
18,69
18,35
17,47
REKLAMA
WERBUNG
tel. +48 71 791 13 65
mobile +48 500 391 067
[email protected]
www.region-press.eu
0067
8
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
aktualności
Nawet 6 tysięcy Dolnoślązaków może niedługo znaleźć pracę pod Wrocławiem
amerykański gigant wchodzi na polski rynek
Dwa centra dystrybucyjne Amazona
powstają pod Wrocławiem,
trzecie – niedaleko Poznania.
Ruszą we wrześniu, a w każdym
pracować ma od 2 do 3 tysięcy osób.
inwestycja warta jest ponad
100 milionów euro. – Dobre zaplecze
logistyczne, które pozwoli na szybką
realizację zamówień, sprawi,
że uruchomienie polskojęzycznej strony
Amazona będzie znacznie łatwiejsze
– mówi w rozmowie z portalem Money.pl
TiM CoLLiNS, dyrektor operacyjny Amazona
na Europę.
Kiedy można spodziewać się startu Amazon.pl?
Tego Tim Collins na razie powiedzieć nie chce.
– Najpierw infrastruktura. Na razie przy tym zadaniu
mamy wystarczająco dużo pracy. Kiedy już będziemy w stanie zagwarantować tę kwestię, będziemy
szykować kolejne usługi w Polsce – tłumaczy.
Podkreśla jednak, że Polska to dla amerykańskiego giganta z branży e-commerce perspektywiczny rynek. Już dziś kilka milionów klientów
Amazona to Polacy, a co miesiąc – jak wynika
z danych Megapanelu, największego badania polskiego internetu – nawet milion polskich internautów odwiedza serwisy Amazon.com, Amazon.de
czy Amazon.co.uk.
Szef europejskiego Amazona podkreśla, że nie
obawia się przyszłej konkurencji na polskim rynku e-commerce. Jest przekonany, że nie będzie
powtórki ze spektakularnej porażki globalnego
portalu aukcyjnego Ebay.com, który w Polsce nie
był w stanie pokonać działających już od lat rywali.
– Nie znam tej historii zbyt dobrze, ale my
nie marnujemy czasu na oglądanie się na rynkowych konkurentów. Skupiamy się na klientach.
Jestem przekonany, że skala innowacyjnych
rozwiązań, jakie jesteśmy w stanie zaoferować,
poparta dobrą infrastrukturą, zagwarantują
nam sukces – komentuje Collins w Money.pl.
– Wierzę, że podjęliśmy dobrą decyzję, bo kierunek rozwoju na północ i wschód Europy jest
w naszym przypadku naturalną koleją rzeczy.
Tim Collins ucina też spekulacje, że uruchomienie centrów logistycznych w Polsce to krok
w kierunku przeniesienia obsługi zamówień
z Niemiec, gdzie w ubiegłym roku doszło do
strajków, ze względu na warunki pracy. – To będzie uzupełnienie i wsparcie dla istniejącej już,
europejskiej sieci, a nie konkurencja między poszczególnymi oddziałami – zapewnia. – Przecież
w ubiegłym roku uruchomiliśmy nowe magazyny, niedaleko Berlina. Jaki to miałoby sens, gdybyśmy naprawdę planowali przenosić obsługę
logistyczną z Niemiec do Polski?
Rekrutacja do trzech polskich centrów logistycznych, w których pracować ma docelowo
6 tysięcy osób, a w sezonie świątecznym dodatkowo 3 tysiące pracowników sezonowych, już
się zaczęła. Tim Collins zapewnia, że koncern
nie będzie szukał w naszym kraju taniej siły roboczej, ale ludzi, którzy będą chcieli się rozwijać.
– To, że ktoś zaczyna od najprostszego stanowiska, pakując paczki, nie oznacza, że będzie
to robił do końca życia. Będziemy potrzebować
w Polsce również wielu specjalistów w różnych
dziedzinach. Inżynierów, programistów i menedżerów, ale nawet na tych najprostszych stanowiskach dajemy możliwość rozwijania się
i awansu – zapewnia szef Amazona na Europę.
– Struktura płac w polskich oddziałach nie jest
jeszcze przygotowana. Pracujemy nad nią, ale
już teraz mogę zapewnić, że będą to górne poziomy widełek obowiązujących dziś na rynku dla
każdego stanowiska, na jakie prowadzimy rekrutację. Tyle mogę powiedzieć na ten moment.
Bartłomiej Dwornik, Money.pl
Dolny Śląsk – kraina umiarkowanego optymizmu
W województwach śląskim, dolnośląskim
i opolskim 38 proc. mieszkańców
o średnich i niskich dochodach jest
zadowolonych z poziomu życia w Polsce.
Z badania przeprowadzonego przez grupę IPF
(właściciela Provident Polska) na klientach firmy
wynika, iż 35 proc. mieszkańców tych trzech województw uważa, że ich sytuacja ulegnie dalszej
poprawie w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Badanie, zrealizowane przez firmę badawczą
YouGov, przeprowadzone zostało w listopadzie
2013 na reprezentatywnej grupie 500 klientów
firmy Provident Polska.
uważają, że systematycznie będzie rósł udział
kosztów związanych ze służbą zdrowia. Na taką
zależność zwraca uwagę 44 proc. badanych respondentów z regionu. Analitycy rynkowi są podobnego zdania. Szacują, że ceny żywności mogą
wzrosnąć nawet o 3 proc., dlatego ponad połowa
respondentów kupuje tańszą żywność, a 23 proc.
badanych oszczędza na innych rzeczach, by mieć
na jedzenie dobrej jakości. Większość ankietowanych mieszkańców województw śląskiego,
dolnośląskiego i opolskiego ogranicza wydatki
na spotkania towarzyskie (72 proc.) oraz na produkty codziennego użytku (62 proc.). Prawie
co czwarty badany oszczędza na ogrzewaniu.
Najwięcej kosztuje jedzenie i media
Na co pożyczamy pieniądze?
Żywność i media pozostają głównym czynnikiem wzrostu kosztów utrzymania. Polacy
Do wzięcia pożyczki zmuszają nas najczęściej
nieprzewidziane wydatki – 43 proc. Polaków z wo-
biznes i gospodarka
jewództw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego
pożycza właśnie w takich sytuacjach. Na sprzęt
AGD pożycza 34 proc. badanych, 90 proc. ankietowanych uważnie analizuje wszelkie za i przeciw
przed wzięciem pożyczki, a 75 proc. pożyczkobiorców bez problemu spłaca swoje zobowiązania.
Jednocześnie 35 proc. mieszkańców tych trzech
województw uważa, że możliwość otrzymania pożyczki w dużym banku byłaby trudna.
W porównaniu z poprzednim badaniem widać, że Polacy częściej biorą pod uwagę możliwość
wzięcia pożyczki. Więcej Polaków jest przekonanych, że mogłoby pozwolić sobie na zaciągnięcie pożyczki w banku lub w firmie pożyczkowej.
To wyraźny sygnał wysyłany przez klientów, że
sytuacja ich gospodarstw domowych się stabilizuje
– podkreśla Przemysław Kasza z działu badań
i analiz Provident Polska.
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
9
Odbiór i przekazanie
Term Cieplickich
W środę 19 lutego w Jeleniej Górze
przekazano do użytku Termy
Cieplickie. Przekazanie kończy
trwający kilka lat proces inwestycyjny
basenów termalnych w Jeleniej Górze.
W ramach projektu na działce o powierzchni około 1,4 ha powstał całoroczny kompleks
basenowo-rekreacyjny wykorzystujący wody
termalne o właściwościach leczniczych i profilaktycznych, których temperatura dochodzi
do 90 stopni Celsjusza. W skład kompleksu
wchodzą m.in.: wewnętrzny czterotorowy basen rekreacyjny, dwa brodziki, dwa baseny termalne częściowo usytuowane po zewnętrznej
stronie obiektu, zjeżdżalnie, tryskacze, jacuzzi,
a także zespół odnowy biologicznej, w którym
przewidziano m.in. sauny, bicze wodne, grotę
śnieżną i lodową fontannę. Baseny rekreacyjne udostępnią liczne atrakcje, takie jak m.in.
dzika rzeka czy gejzery. Zaplanowano również
zaplecze gastronomiczne
oraz antresolę widokową.
Termy Cieplickie zbudowane są na działce o powierzchni około 1,8 ha, wykorzystując zdegradowany
teren po fabryce maszyn
papierniczych, znajdujący
się w strefie ochrony klasy B Uzdrowiska Cieplice.
W listopadzie 2013 r. miasto
odebrało roboty budowlane i wykonawca rozpoczął
rozruch technologic zny
obiek tu. W t ym samym
czasie obiekt został skont r o l o w a ny p o d k ą t e m
przyszłego bezpiecznego
użytkowania przez straż pożarną, sanepid
oraz służby nadzoru budowlanego. Rozruch
technologiczny potwierdził sprawne dzia-
łanie wszystkich urządzeń
i obiegów, m.in. klimatyzacji, ogrzewania, obiegu
wody. Kilka dni temu powiatow y inspektor nadzoru budowlanego wydał
najważniejszy dokument
– pozwolenie na użytkowanie obiektu, a Państwowa
Inspekcja Sanitarna wydała
pozytywną opinię na temat
w ymagań higienicznych
i zdrowotnych w dopuszc zeniu do uż y tkowania
obiektu.
Budowa
Term
Cieplickich kosz towała około 55 mln zł, z czego 18 mln zł miasto otrzymało w ramach
Regionalnego Programu Operac yjnego
Innowacyjna Gospodarka.
promocja
10
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
Turystyka/Turistik/Touristik
Miliony na wodę
na Dolnym Śląsku
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarski Wodnej we
Wrocławiu Marek Mielczarek
i prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
Zdzisław Olejczyk podpisali ważną
dla miasta umowę na europejską dotację
na budowę i modernizację ponad
10 km sieci wodno-kanalizacyjnej.
Dzięki 26,7 mln zł z największego
unijnego programu Infrastruktura
i Środowisko znikną nieszczelne szamba
przy nieskanalizowanych jeszcze
ulicach Wrocławia. W efekcie nowych
inwestycji mniej zanieczyszczeń
będzie dostawało się do Odry.
Wartość inwestycji wrocławskiego MPWiK to
ponad 51 mln zł. W wyniku prac, których zakończenie jest planowane na czerwiec 2015 r., wzrośnie stopień skanalizowania miasta – z 97,9 proc.
do 98,2 proc. Ponad tysiąc kolejnych mieszkańców
uzyska dostęp do kanalizacji. Z wodociągów i kanalizacji skorzysta także Nowy Szpital Wojewódzki
(obiekt ma 500 łóżek).
Projekt, obejmujący łącznie budowę i modernizację 6,7 km kanalizacji i 3,8 km wodociągów, to
szesnaście zadań inwestycyjnych, z czego pięć jest
w trakcie realizacji, trzy rozpoczną się w bieżącym
roku, a osiem jest już zakończonych. W budowie
jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Nowego
Szpitala Wojewódzkiego, przebudowa sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej w ul. Marii
Curie-Skłodowskiej oraz przebudowa
kanalizacji w ul. Purkyniego. W roku
2014 planowane jest uruchomienie pozostałych trzech zadań: modernizacja
kolektora północnego oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Kutrzeby
i ul. Borowskiej. Zrealizowano już
prace przy budowie kanalizacji
i przebudowie sieci wodociągowej
w ulicach: Bengalskiej, Woskowej
i Alei Róż. Zmodernizowano także kanalizację w ul. Grabiszyńskiej, pl. Nankiera i ul. Lompy.
Wybudowano magistrale wodociągowe w ulicach:
Grodzkiej, Sikorskiego i Agrestowej.
Projekt MPWiK „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap VI” nie jest
jedynym, który zyskał unijne wsparcie. W czerwcu
ubiegłego roku pomiędzy MPWiK a WFOŚiGW
we Wrocławiu, który jest instytucją wdrażającą
program Infrastruktura i Środowisko na Dolnym
Śląsku, została zawarta umowa na dotację
w kwocie ponad 35,5 mln zł. Za te środki zostanie
wybudowane około 46 km sieci kanalizacyjnej.
Z nowych inwestycji skorzystają mieszkańcy osiedli: Zakrzów, Pawłowice, Zgorzelisko, Ratyń oraz
ulic: Gagarina, Dolnobrzeskiej i Okulickiego. Koszt
projektu wyniesie ponad 71 mln zł.
Stan środowiska w stolicy Dolnego Śląska
poprawiają także inne inwestycje realizowane
w całym regionie. Należy pamiętać, że woda dla
Wrocławia płynie m.in. przez Ziębice, Strzelin,
Oławę i Siechnice. To gminy, które dzięki inwestycjom w ochronę środowiska przyczyniają się
do polepszenia czystości Oławy. Ta rzeka jest
jednym ze źródeł wody pitnej dla wrocławian.
Samorządowe inwestycje są możliwe dzięki wsparciu w ramach programu Infrastruktura
i Środowisko oraz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. Gmina Strzelin zbudowała ponad
70 km sieci wodociągowej i zmodernizowała
oczyszczalnię ścieków. Prace zakończone w 2012
roku kosztowały ponad 79 mln zł. Gmina Ziębice
zainwestowała w 25 km kanalizacji i zmodernizowała oczyszczalnię ścieków. Oławski samorząd zainwestował około 71 mln zł w poprawę gospodarki
wodnej. W niecałe dwa lata gmina zmodernizowała oczyszczalnię ścieków. Prócz tego zbudowała
50 km nowej kanalizacji. Czystość rzeki Oławy warunkują również inwestycje w gminie Siechnice.
Ogółem powstało tam 13 km nowych rurociągów.
Robert Borkacki, WFOŚiGW
promocja
biznes i gospodarka
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
11
Życie bez bólu
W dniach 20-23 marca 2014 roku
w Zgorzelcu w ramach Międzynarodowego
Dnia Inwalidy odbędzie się Jubileuszowa
Międzynarodowa Konferencja „Życie bez
bólu. Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”.
Zgorzeleckiego Ośrodka Rehabilitacji, w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy
postanowiono cyklicznie obchodzić to święto
w Zgorzelcu w formie konferencji naukowej
z hasłem przewodnim „Życie bez bólu” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Od samego początku TWK towarzyszy i aktywnie
wspiera konferencje, dodając prelekcje, wykłady
jak żyć z niepełnosprawnością, jak jej zapobiegać,
jak przedstawia się stan zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, dostępność pracy i rehabilitacji,
organizując konkursy plastyczne oraz pamiętniki na wspomnienia osób niepełnoprawnych
„Żyją wśród nas”.
Z biegiem lat konferencja nabierała wagi naukowej i społecznej. O randze tej uroczystości
niech świadczy fakt, że w latach 1996 i 2000 patronat honorowy przyjął prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Równie wyśmienitymi patronami byli: minister zdrowia
Krystyna Sienkiewicz (1992), minister zdrowia
Jacek Żochowski (1997), prof. prof. Jerzy Czernik
i Zdzisław Zagrobelny (1998), wicepremier Jarosław
Kalinowski (1999), Jej Magnificencja Kazimiera
Milanowska (2000), prof. Jacek Szechiński
(2001), wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński
Międzynarodowy Dzień Inwalidy obchodzony
jest na świecie od 1956 roku w trzecią niedzielę marca. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
obchodzi to święto od 1960 r. przeważnie w formie spotkań tematycznych, z częścią artystyczną
w wykonaniu samych niepełnosprawnych, wystaw
prac plastycznych oraz konferencji, sympozjów
omawiających wielorakie tematy i problematykę
niepełnej sprawności i życia osób niepełnosprawnych. Konferencjom towarzyszą wystawy sprzętu
rehabilitacyjnego, medycznego oraz urządzeń ułatwiających życie. Spotkania są też okazją do przedstawienia konkretnych problemów i spraw osób
niepełnosprawnych władzom lokalnym, posłom
i dziennikarzom.
Jubileusz w Zgorzelcu
Przed wieloma latami, z inicjat y w y
prof. Zbigniewa Śliwińskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii, kierownika
(2003), minister zdrowia Marek Balicki (2005),
minister zdrowia Zbigniew Religa (2007), minister zdrowia Ewa Kopacz (2008, 2011), marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan
Borusewicz (2012), prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Michał Kleiber (2012), minister zdrowia Bartosz Arłukowicz (2012), wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa (2013), senator
Rzeczypospolitej Polskiej Jan Michalski (2013) i poseł
Rzeczypospolitej Polskiej Rajmund Miller (2013).
W tym roku obchodzimy 20. edycję Konferencji
„Życie bez bólu”. Tegoroczne motto brzmi:
„Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Podczas
Konferencji przedstawione zostaną m.in. wyniki
transgranicznego projektu pod tym samym tytułem, realizowanego w Zgorzelcu i Görlitz przy
współpracy Zgorzeleckiego Ośrodka Rehabilitacji
i Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Instytutu
Inżynierii Biomedycznej. Wykłady obejmują tematykę od uregulowań prawnych, naukowych
i etycznych w fizjoterapii, poprzez inżynierię biomedyczną oraz metodykę leczenia różnych zachorowań, aż do zadań Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w procesie rehabilitacji. Organizatorzy spodziewają się gości, profesorów, prelegentów nie tylko
z Polski, ale z wielu zakątków świata.
Jak od kilku lat, tak i tym razem Konferencja
będzie symultanicznie tłumaczona na języki polski, angielski i niemiecki przez tłumaczy
z Kancelarii ROTAS.
0068
Zapraszamy do „Podkówki” – agroturystycznego gospodarstwa znajdującego się w Świdniku, malowniczo położonej wsi w dolinie Rudawskiego
Parku Krajobrazowego.
Dom powstał około 1890 roku. Do roku 2007 służył jako pomieszczenie
gospodarcze. Przy remoncie zachowano jego zabytkowy charakter.
Agroturystyka „Podkówka” w swojej ofercie posiada 5 pokoi w pełni wyposażonych, urządzonych w wiejskim stylu. Zadbano także o stylowe dodatki,
np. pościel ręcznie haftowaną „tak jak u babci”.
W „Podkówce” można pojeździć konno, skorzystać z profesjonalnego
urządzenia do masażu, pojeździć na rowerze. Gospodarze oferują także zakwaterowanie koni wraz z wyżywieniem oraz opieką w nowo wybudowanej stajni.
Na życzenie gości przygotowywane są posiłki ze swojskich wyrobów:
kiełbas, szynek, pasztetów. Można także spróbować trunków własnej produkcji.
Polecane atrakcje
• Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich – Jeziorko Purpurowe,
Jeziorko Błękitne, Zielony Staw
• Ruiny zamku Bolczów
• Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim
• Park Miniatur Zabytków Dawnego Śląska w Kowarach i kowarskie sztolnie
• Zamek w Bolkowie
• Zamek Książ
• Świątynia Wang, Miejskie Muzeum Zabawek, letni tor saneczkowy,
Western City, miejsce zaburzenia grawitacji – „Trójkąt Bermudzki”
w Karpaczu
• Wodospad Kamieńczyka i Wodospad Szklarki, Muzeum Ziemi „Juna”
i Muzeum Mineralogiczne w Szklarskiej Porębie
• Ruiny zamku Chojnik
• Pałac w Łomnicy
Agroturystyka „Podkówka”
Anna i Tomasz Stelmach
Świdnik 62
58-410 Marciszów
tel. +48 503 021 427, +48 509 042 996
e-mail: [email protected]
www.agro-podkowka.pl
12
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
w regionie
Hora blíže turistům
Jelenia Góra NaJelení
Valentýna, 14. února, proběhlo
slavnostní
Krkonošského
bliżej turysty turistickéhootevření
informačního místa na lacu
W walentynki, 14 lutego, odbyło się
oficjalne otwarcie Karkonoskiego
Punktu Informacji Turystycznej przy
pl. Ratuszowym 6/7 w Jeleniej Górze.
Punkt uroczyście otworzyli prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła, starosta jeleniogórski Jacek Włodyga i prezes Dolnośląskiej
Organizacji Turystycznej Jarosław Charłampowicz. Punkt powołany został przez miasto
Jelenia Góra, Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze i DOT.
W nowym punkcie, prowadzonym przez
DOT, na turystę czekać będzie troje informatorów turystycznych, wyspecjalizowanych
w udzielaniu informacji o regionie Karkonoszy, zabytkach, ciekawostkach, miejscach,
które warto odwiedzić oraz o odbywających
się w Jeleniej Górze imprezach. Ponadto dostępne będą materiały informacyjne i mapy
regionu. W nowej IT turyści będą mieli możliwość skorzystania z komputera oraz dotykowego panelu informacyjnego. Karkonoska
Informacja Turystyczna czynna będzie
codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00.
0069
Ratuszowym 6/7 v Jelení Hoře.
Místo slavnostně otevřeli primátor Jelení Hory
Marcin Zawiła, jelenohorský hejtman Jacek Włodyga
a předseda Dolnoslezské turistické organizace
Jarosław Charłampowicz. O vznik centra se zasloužilo město Jelení Hora, Okresní hejtmanství v Jelení
Hoře a Dolnoslezská turistická organizace. Na novém
místě vedeném DTO bude na turisty čekat trojice
turistických průvodců zaměřených na poskytování
informací o regionu Krkonoš, památkách, zajímavostech, místech, které stojí za návštěvu a o akcích
konajících se v Jelení Hoře. Navíc zde budou dostupné informační materiály a mapy regionu. V novém
IC budou turisté moci použít počítač a dotykový
informační panel. Krkonošské informační centrum
bude otevřeno každý den od 8.00 do 20.00.
Jelenia Góra näher am Touristen
Am Valentinstag, den 14. Februar,
fand die offizielle Eröffnung der
Tourismusinformation von Karkonoszy
am Plac Ratuszowy 6/7 in Jelenia Góra
statt.
Die Stelle wurde feierlich vom Präsidenten
der Stadt Jelenia Góra Marcin Zawiła, dem
Landrat von Jelenia Góra Jacek Włodyga sowie dem Vorsitzenden der Niederschlesischen
Tourismusorganisation Jarosław Charłampowicz
eröffnet. Die Stelle wurde von der Stadt Jelenia
Góra, dem Landkreisrat Jelenia Góra und der
Niederschlesischen Tourismusorganisation ins
Leben gerufen. In der von der Niederschlesischen
Tourismusorganisation geleiteten Stelle warten
drei Mitarbeiter der Tourismusinformation, die
auf die Erteilung von Informationen über die
Region Karkonoszy, Denkmäler, Wissenswertes,
Orte deren Besuch sich lohnt sowie in Jelenia
Góra stattfindende Veranstaltungen spezialisiert
sind. Darüber hinaus sind Informationsmaterial
und Karten der Region verfügbar. In der neuen Informationsstelle haben Touristen auch die
Möglichkeit, einen Computer sowie einen InfoTouchscreen zu nutzen. Die Tourismusinformation
von Karkonoszy ist täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr
geöffnet.
Hotel
Krasnoludki
w malowniczej Sosnówce zaprasza
Pobyt dla 2 osób w cenie 899 zł
Pakiet dla 2 osób obejmuje:
ok. 4 km od hotelu (jednorazowy dowóz
i powrót w wyznaczonych godzinach) podczas całego pobytu
• odbiór z dworca PKP, PKS w dniu przyjazdu,
jak i zawiezienie w dniu wyjazdu
• 5 noclegów
• 5 śniadań w formie szwedzkiego stołu
• 5 serwowanych obiadokolacji
nocleg w pokojach 2-, 3-, 4- i 5-osobowych
z łazienką, TV oraz internetem Wi-Fi
Cena nie obejmuje:
Dodatkowo w cenie pakietu:
• dowóz na stoki do Karpacza
• odebranie w dniu przyjazdu z dworca PKP, PKS
i zawiezienie w dniu wyjazdu
• co sobotę ognisko
• przez 2 dni nauka lub doskonalenie jazdy z instruktorem oraz wynajem sprzętu (narty, kijki, kask)
• przechowalnia sprzętu narciarskiego
• bezpłatny, niestrzeżony parking na terenie hotelu
Dzieci do 3 lat – gratis
Możliwość pobytu bez nart
Duże rabaty dla grup
• karnetów na wyciągi
• ubezpieczenia narciarskiego
Hotel Krasnoludki
Uwaga:
• nauka odbywa się na wyciągach w Karpaczu,
w zależności od warunków atmosferycznych
• kurs grupowy lub indywidualny, w zależności od
stopnia zaawansowania oraz liczby kursantów
• cena obejmuje dowóz na wyciąg oddalony
w regionie/v oblasti/in der region
Liczyrzepy 58, 58-564 Sosnówka
tel. +48 75 76 95 108
mob. +48 695 45 37 29
mob. +48 511 36 46 42
[email protected]
www.hotelkrasnoludki.pl
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
13
LiNKiN PARK
– jedyny koncert w Polsce
Niewiele zespołów jest tak
wyczekiwanych w Polsce jak właśnie
Linkin Park. Koncert we Wrocławiu
odbędzie się w ramach europejskiej
trasy koncertowej.
Linkin Park to dla milionów fanów na świecie
więcej niż zespół. To jednoczący ich stan umysłu,
sposób myślenia i przeżywania poprzez muzykę
otaczającej ich rzeczywistości. Linkin Park to unikatowy mash-up rockowych riffów i rapowanych
tekstów, czym zdefiniowali brzmienie XXI wieku.
Stworzyli w ten sposób kultową ścieżkę dźwiękową dla całej generacji dorastających wraz z nimi
odbiorców, dla których koncerty Linkin Park to
pokoleniowe doświadczenie czasów You Tube’a,
czego dowodem jest miano pierwszego rockowego bandu z miliardem odsłon.
Oszałamiająca kariera Linkin Park rozpoczęła się od multiplatynowych albumów „Hybrid
Theory” i „Meteora”, które określiły radiowy
sound przełomu wieków na całym świecie
0070
AGROTURYSTYKA
„POD SREBRNĄ GÓRĄ”
Zapraszamy
do Jeżowa Sudeckiego
w malownicze
Góry Kaczawskie
Gospodarstwo ekoturystyczne i zagroda edukacyjna
Jeżów Sudecki, ul. Długa 125
Kotlina Jeleniogórska
tel. 75 713 22 21, 75 713 34 54
tel. kom. 695 435 024
www.srebrna-gora.pl
promocja
megaprzebojami „In the End”, „Somewhere
I Belong”, „Numb” i „Breaking the Habit“. Zostali
wielokrotnymi laureatami prestiżowych nagród muzycznych, w tym Grammy. Do legendy przeszły ich występy z Jayem-Z i Paulem
McCartneyem. Łączna sprzedaż ich albumów to
ponad 50 milionów egzemplarzy.
W listopadzie 2013 ukazało się niezwykłe
wydawnictwo, łączące dwa pokolenia fanów
prawdziwego rocka – legendarna grupa Stone
Temple Pilots wydała EP-kę „High Rise”, na której we wszystkich utworach śpiewa frontman
Linkin Park – Chester Bennington. Chester był
ogromnym fanem grupy w czasach, kiedy jej
wokalistą był Scott Weiland. Całkiem niedawno
odbyła się premiera dość zaskakującego klipu,
promującego pierwszy singiel „High Rise”.
Linkin Park koncertuje na całym świecie,
a bilety na ich koncerty rozchodzą się w mgnieniu oka. Nie dzieje się tak bez powodu – ich koncerty to niezwykłe, emocjonalne, energetyczne
spektakle z udziałem tysięcy zagorzałych fanów.
REKLAMA
WERBUNG
tel. +48 71 791 13 65
mobile +48 500 391 067
[email protected]
www.region-press.eu
PRoMoToREM
koncertu Linkin Park w Polsce jest Rochstar Events.
www.rochstar-events.com
www.facebook.com/rochstarcrew
WSPÓłPRACA:
Wrocław 2016
Europejska Stolica Kultury
BiLETy:
Bilety są dostępne na stronie Eventim.pl
oraz w sieci autoryzowanych punktów sprzedaży Eventim.
0071
Serdecznie zapraszamy do Domu Seniora
Jesteśmy po to, aby Państwa wyręczyć
w trudzie opieki nad Waszymi Bliskimi…
 Ciepła, domowa atmosfera
 Serdeczna opieka, na którą każdy człowiek
bezwarunkowo zasługuje
 Wykwalifikowany, troskliwy i przyjazny personel
 Życzliwi opiekunowie, opieka pielęgniarska,
medyczna i rehabilitacja
 Komfortowe warunki, przytulne pokoje, pełne
wyżywienie
 Lokalizacja pomiędzy Środą Śląską
a Kątami Wrocławskimi
Nasz Dom to miejsce wyjątkowe,
bo stworzone przez ludzi, którzy głęboko wierzą,
że miarą człowieczeństwa
jest stosunek do drugiego człowieka…
Dom Troskliwej Opieki SANTORIUS
ul. Średzka 12
55-300 Rakoszyce
tel. +48 602 19 33 61
e-mail: [email protected]
www.santorius.pl
14
nr 5 | MARZEC/BŘEZEN/MÄRZ 2014
kultura/kultura/kultur
30
do
%
www.brw.com.pl
TANIEJ
Oferta promocyjna ważna od 05.03 do 25.03.2014
plac Solidarności
Wrocław
tel 71 355 65 11, 71 355 52 13
www.manhattanmeble.pl
1.
Sprężyny w oparciu
i siedzisku
pow. spania: 136x193 cm
wys./szer./gł.: 91/193/89 cm
W promocji tkaniny:
1. M3224G/M5018G; 2. M3223G/M5018G;
3. M3227G/M5019G
Automat
do rozkładania
2.
Ozdobne kontrastowe
przeszycia
Sofa OLA LUX 3DL
3.
999,-
HIT CENOWY
20 RAT
NA CAŁY ASORTYMENT
• bez pierwszej wpłaty
• bez prowizji
• bez oprocentowania
Promocja „20 rat 0%” trwa od 05.03 do 25.03.2014 r. RRSO kredytu bez ubezpieczenia z możliwością rozpoczęcia spłaty od maja 2014 r. wynosi 0%.
Oferta dotyczy wybranych salonów. Regulamin i szczegóły promocji „Spłacaj raty od maja 2014 roku!” dostępne są w salonach Black Red White.
Zamawiaj produkty przez www.brw.com.pl

Podobne dokumenty