wniosek o finansowanie projektu badawczego, w

Komentarze

Transkrypt

wniosek o finansowanie projektu badawczego, w
Strona 1 z 28
WNIOSEK
O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,
W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY
NAUKOWO-BADAWCZEJ NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI TEGO PROJEKTU
A. DANE WNIOSKODAWCY
Status organizacyjny wnioskodawcy
3. Sieć naukowa lub jednostka organizacyjna uczelni niebędąca
podstawową jednostką organizacyjną
Kierownik projektu (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy,
adres do korespondencji, tel., e-mail)
przew. kwal. II Artur Ryszard Tajber
Kraków, ul. Królewska 44 m. 9, 30-045
tel.: (12) 634-35-13 0: [email protected]
Nazwa i adres jednostki naukowej (nazwa, adres, tel., faks, e-mail)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
pl. J. Matejki 13, 31-157 Kraków, małopolskie,
tel.: (12) 299-20-00, (12) 299-68-00, faks: (0-12) 422-65-66,
0: [email protected], www: www.asp.krakow.pl
Nazwa jednostki w języku angielskim
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow
Wydział Rzeźby
pl. J. Matejki 13, 31-157 Kraków, małopolskie,
tel.: (12) 299-20-10, (12) 299-20-37, faks: (0-12) 422-65-66,
0: [email protected], www: asp.krakow.pl
Nazwa jednostki w języku angielskim
Faculty of Sculpture
Katedra Intermediów
pl. Matejki 13, 31-157 Kraków, małopolskie,
tel.: 696095003, faks: 12 299-20-37,
0: [email protected], www: imedia.asp.krakow.pl
Nazwa jednostki w języku angielskim
Department of Intermedia
Adres korespondencyjny
bd.
Status organizacyjny podmiotu
Jednostka naukowa
Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu
nauki? tak
Kierownik jednostki
prof. Adam Wsiołkowski, Rektor
Nazwa stanowiska w j. angielskim Rector
Tytuł w j. angielskim prof.
NIP, REGON
6750007570, 000275783
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Wypełnia Narodowe Centrum Nauki
Nr rejestracyjny wniosku:
Data wpłynięcia wniosku:
Strona 2 z 28
Informacje o partnerach
Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów
Adres siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer faksu, e-mail
Adres siedziby: ul. Kuźnicza 29a, 50-138 Wrocław, dolnośląskie
Adres korespondencyjny: PO Box 1385, 54-237 Wrocław, dolnośląskie
Telefon: 0-603303324
Faks: 0-713433240
0: [email protected]
WWW: http://wrocenter.pl
Status organizacyjny podmiotu
Status organizacyjny: Inne
NIP, REGON, KRS, EDG
NIP: 8971580903
EDG: ???
REGON: 931893595
KRS: 0000072330
Osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (imię, nazwisko, funkcja, funkcja w jęz. ang.)
1. Piotr Krajewski, prezes, president
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 3 z 28
B. INFORMACJE OGÓLNE
Tytuł projektu
Akcja uliczna - studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i
sfery publicznej
Tytuł projektu w j.
angielskim:
Street Action - studies of the processes of mutual transference of elements between art
and the public sphere
Numer panelu dyscyplin
HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo,
językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce
Pomocnicze określenia
identyfikujące
HS2_8 - Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna
HS3_11 - Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych,
antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne,
antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
Planowany okres realizacji
projektu (w miesiącach)
16
Liczba wykonawców
projektu
1
Słowa kluczowe
akcjonizm, sztuka akcji, sztuka performance, intermedia, sztuka współczesna, fluxus,
sztuka panięci i sztuka działania
Słowa kluczowe w j.
angielskim:
action art, performance art, intermedia, contemporary art, fluxus, art of memory and art
of action
Planowane nakłady w zł:
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Ogółem
Pierwszy rok realizacji
214 800,00
4 000,00
Strona 4 z 28
Streszczenie projektu
(podać najważniejsze cele projektu, określić, w jakim stopniu i zakresie projekt dotyczy badań podstawowych, omówić
spodziewany wpływ badań na naukę, cywilizację, społeczeństwo, maks. 1000 słów)
Akcja uliczna
studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej
Program projektu o powyższym tytule jest w zasadzie zwieńczeniem intensywnych studiów rozpoczętych już z
końcem 1996 roku. Wtedy to zdecydowałem się dokładnie prześledzić historię swoich własnych inicjacji i
doświadczeń artystycznych pod kątem ich przyległości do interesujących mnie procesów zachodzących wcześniej i równocześnie - w światowej sztuce; odtworzyć drogę, którą rozpocząłem w roku 1977 podczas
pierwszego dłuższego pobytu w Europie Zachodniej. Postanowienie dotyczyło swoistej krytycznej i
analitycznej rekonstrukcji tych doświadczeń i kontaktów, z naciskiem na związki inspiracji artystycznych z
miejscem, z lokalizacją i fizycznymi aspektami przestrzeni. Równocześnie do procesu rekonstrukcji podjąłem
wysiłek rzetelnego zapisu i dokumentacji działań bieżących, tak by wnioski wynikające z analizy mnemonicznej
miały możliwość bezpośredniego wpływu na metodę planowania i realizacji planów aktualnych. W okresie
minionych czternastu lat zebrałem ogromny objętościowo i znaczący dla mnie materiał zawierający
dokumentację historii mej własnej pracy i przemyśleń, dokumenty prac i polemik z wieloma artystami,
teoretykami i krytykami sztuki (głównie sztuki performance i sztuki intermedialnej), wywiady i rozmowy z
wieloma ważnymi dla ewolucji zjawisk artystycznych osobami. Praktyka ta trwa do dzisiaj i staje się obecnie po wyczerpaniu energii intuicyjnych poszukiwań - fundamentem systematycznego projektu badawczego.
Tak więc zamiarem stojącym u podstaw projektu jest opracowanie szeregu przyczynkowych wątków, które
powinny wypełnić wytworzoną przez lata w sferze języka polskiego próżnię pomiędzy artystyczną praktyką a
naukami o sztuce, teorią sztuki i estetyką. Tak się bowiem - w moim przekonaniu - stało, że rodzimi teoretycy
sztuki w niewielkim tylko stopniu interesują się zjawiskami zachodzącymi w ich kręgu geograficznym i
kulturowym, opierając swe sądy głównie na gotowych, pochodzących z innych realiów i wcześniej
opracowanych, importowanych źrodłach, a następnie stosując je mechanicznie do kompilacji syntez sztuki
tworzonej w Polsce. Jest to częściowo zrozumiałe, gdyż pozycja naukowa w Polsce od dawna jest uzależniona
głównie od stopnia znajomości i kontaktów z kulturą Zachodu. Skutkiem tego znaczne obszary działalności
artystycznej z okresu lat ’50, ’60, ’70 i ’80 nigdy nie zostały opisane, uporządkowane i poddane teoretycznej
refleksji, gdy równocześnie nader często rozpowszechniane są stereotypy i powierzchowne uogólnienia.
Interesujące mnie wątki dotyczą głównie terenów najmniej opisanych a związanych bezpośrednio z moją
własną praktyką artystyczną - jako, że jest to sfera, w której w naturalny sposób mogę się czuć specjalistą, i w
której wiedza nabyta jest zawsze bezpośrednio weryfikowana przez bezpośrednie doświadczenie, pamięć i
osobiste kontakty. Jest to sztuka performance, intermedia, multimedia, akcjonizm i nowe strategie społeczne
sztuki - zjawiska, których proces ewolucji rozpoczyna się w latach pięćdziesiątych, a które w widoczny sposób
skutkują we współczesności.
Zakładam, że drogą do wiarygodnej historii jest szukanie syntez dróg życia pojedynczych ludzkich istot; a
podstawą historycznej wiedzy o sztuce - opis ewolucji twórczości artysty, która następuje w procesie jego
kontaktów z otoczeniem. Tak się składa, że zajmując się sztuką akcyjną rozwijałem swe zainteresowania w
stałym kontakcie z wieloma artystycznymi indywidualnościami. Z wieloma żyjącymi artystami
międzynarodowymi pozostaję w stałym kontakcie. Część mej własnej twórczości zawiera w sobie relikty tych
związków i może stanowić solidny pomost nie tylko ich opisania lecz i przyczynek bardziej solidnych badań.
Założeniem węższym jest sprawdzenie mego przeświadczenia o konwergencyjnej naturze zmian
zachodzących w kulturze artystycznej, i jej pogłębiającym się związku z nową przestrzenią publiczną,
poszerzaną technologicznymi mediami masowej komunikacji.
Dotychczas skupiałem swą uwagę głównie na rekonstrukcji przeszłych wydarzeń w celu ich spożytkowania w
bieżącej pracy artystycznej, aby je w ten sposób aktualizować. Obecnie poszukuję możliwości szerszego i
systematycznego zestawienia zgromadzonych materiałów, aby móc się pokusić o syntezę bardziej
obiektywną.
W oparciu o zebrane zapisy, dokumenty, relacje, itd., zamierzam dokonać kilku pierwszych syntez tego okresu
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 5 z 28
(1977-2012), by przynajmniej wstępnie naszkicować drogi identyfikowanych doświadczeń.
W zakres projektu wchodzą:
- uporządkowanie i redakcja archiwów - materiałów zebranych w latach 1997-2011 - w tym digitalizacja i
elektroniczna konserwacja materiałów pochodzących z epoki - publikacja książki o roboczym tytule "akcja
uliczna" mojego autorstwa, a w części tylko pod moją redakcją; jest to złożona merytorycznie i edytorsko
publikacja łącząca autorski eksperyment artystyczny z eseistyką, antologią i dokumentem - obejmuje okres od
roku 1996 do 2011, oraz rekonstruuje okres od roku 1996 do 1977;
- opracowanie wyboru materiałów pod kątem ekspozycji (w tym częściowa rekonstrukcja dzieł efemerycznych,
w oparciu o dokumentację);
- utworzenie w Katedrze Intermediów ASP w Krakowie, w Pracowni Sztuki Performance, bazy i ośrodka
monitoringu interakcji sztuki i przestrzeni publicznej; w tym również jej sieciowej reprezentacji - jako jednostki
badawczej oraz wspierającej dydaktykę;
- utworzenie stałego, 2-3 osobowego zespołu prowadzącego w/w ośrodek i opracowanie jego metod pracy, z
naciskiem na praktykę upowszechniania.
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 6 z 28
Streszczenie projektu w j. angielskim
(podać najważniejsze cele projektu, określić, w jakim stopniu i zakresie projekt dotyczy badań podstawowych, omówić
spodziewany wpływ badań na naukę, cywilizację, społeczeństwo, maks. 1000 słów)
Akcja uliczna – Street Action
Studies of the processes of mutual transference of elements between art and the public sphere
The programme of the above-titled project is, in fact, the culmination of intensive studies commenced as early
as late 1996. It was then that I decided to trace the history of my own artistic initiations and experiences in
terms of their contiguity with the processes occurring in world art – previously and at the time – which were of
interest to me; to re-create the journey I began in 1977 during my first longer stay in Western Europe. The
decision involved a critical and analytical reconstruction of those experiences and contacts, with emphasis on
the relationship of artistic inspiration to the place, to the location and physical aspects of space. Parallel with
the reconstruction, I made an effort to record and document thoroughly the present activities so that the
conclusions from the mnemonic analysis could directly influence the method of planning and completing my
current projects. Over the last fourteen years I have collected a vast amount of significant material
documenting the history of my own work and thoughts, records of works and polemics with numerous artists,
art theoreticians and critics (mainly performance and intermedia art), interviews and conversations with many
people who have played an important role in the evolution of artistic expression. This practice continues to the
present day and – now that the energy of intuitive explorations has been exhausted - is becoming the
foundation of a systematic research project.
The intention behind the project is to work out a series of causal nexuses that should fill the hiatus created
over the years in the Polish language between artistic practice on the one hand and art sciences, art theory
and aesthetics on the other. In my opinion, Polish art theoreticians are only marginally interested in the
phenomena that occur in their region or culture, basing their judgment on ready-made imported sources and
then applying them mechanically to compile syntheses of Polish art. This is partly understandable since
scientific rank in Poland has long depended on one’s degree of familiarity and contact with Western culture. As
a result, vast areas of artistic activity in the 1950s, 1960s, 1970s and 1980s have never been described,
systematized or subjected to theoretical reflection while stereotypes and generalisations have been circulated
all too frequently.
The ideas/themes that interest me concern mainly the least described areas, which are directly linked to my
own artistic practice – since this is the sphere where I can naturally consider myself a specialist and where the
knowledge acquired by me is always verified by firsthand experience, memory and personal contacts. These
are performance art, intermedia, multimedia, actionism and new social strategies of art – developments which
began to evolve in the 1950s and have evident consequences in the present day.
I assume that reliable historical knowledge is arrived at by seeking to synthesize the life paths of individual
human beings, while historical knowledge about art has its foundation in the story/description of how an artist’s
work evolves in the process of his successive contacts with his environment. It so happened that through my
involvement with action art I have pursued my interests in regular contact with many artistic personalities. I
keep in touch with many international artists. Some of my work contains relics of these relationships and may
constitute not only a solid basis for describing them, but also a contribution to more thorough research.
A narrower objective is to verify my belief in the convergent nature of the changes occurring in artistic culture
and its deepening connection with the new public space, expanded by modern mass media.
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 7 z 28
So far I have focused mainly on the reconstruction of past events with a view to using them in my current
artistic work and thus upgrading both the relations and the work. At present I am going to concentrate on
looking for a means of a more extensive and systematic arrangement of the accumulated materials in order to
attempt a more objective synthesis. Based on the collected records, documents, accounts etc. I intend to
produce several initial syntheses of the period (1977-2012) that will at least outline the paths of the identified
experiences.
The scope of the project includes:
- collating and editing of the archives, i.e. materials collected in the years 1997-2011, including digitisation and
electronic preservation of materials dating from the pre-digital age;
- publication of a book with the working title akcja uliczna (Street Action) written by me (part of the book has
only been edited by me); it is a complex work in terms of both the content and editing, combining an original
artistic experiment with elements of an essay, an anthology and a documentary. It covers the period from
1996 to 2011 and reconstructs the period back, from 1996 to 1977;
- preparation of a selection of materials with a view to an exhibition (including partial reconstruction of
ephemeral works on the basis of the documentation);
- creation of a centre for monitoring the interaction of art and public space at the Performance Art Studio,
Department of Intermedia of the Academy of Fine Arts in Krakow, including its web representation, as a
research and education-assisting facility; integration of the centre into the structure of the future Faculty of
Intermedia at the Academy of Fine Arts in Krakow;
- appointment of a permanent team of 2 or 3 managing the above-mentioned centre and development of the
methodology of its operations, with particular emphasis on the practice of continuous monitoring and
dissemination of artistic phenomena.
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 8 z 28
C. ANKIETY DOROBKU NAUKOWEGO KIEROWNIKA PROJEKTU
(na odrębnych stronach dla każdego z wykonawców)
1. Imienny wykaz (maks. 3 osoby)
(tytuł naukowy, stopień naukowy, imię, nazwisko, charakter udziału w realizacji projektu - kierownik, wykonawca)
Tytuł i stopień naukowy
przew. kwal. II
Imię i nazwisko
Artur Ryszard Tajber
Charakter udziału
Kierownik projektu
2. Ankiety dorobku naukowego
(na odrębnych stronach, obowiązkowa dla każdej z osób wymienionych w imiennym wykazie)
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 9 z 28
Kierownik projektu
1) Imię i nazwisko, PESEL
Artur Ryszard Tajber, 53010505656
2) Adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu, e-mail
Adres do korespondencji: ul. Królewska 44 m. 9, 30-045 Kraków, małopolskie, Polska
numer telefonu: (12) 634-35-13
E-mail: [email protected]
3) Miejsce zatrudnienia, członkostwa i funkcje oraz zajmowane stanowiska
1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Rzeźby; Katedra Intermediów;
stanowisko: profesor nadzwyczajny, Kierownik
Adres:
pl. j. Matejki 13, 31-157 Kraków
2. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie; Wydział Zamiejscowy Informatyki
w Bytomiu; stanowisko: profesor nadzwyczajny
Adres:
al. Legionów 2, 41-902 Bytom
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 10 z 28
Autor
i
redaktor
wniosku,
kierownik
projektu
i
jego wykonawca:
‐
całościowy
nadzór
nad
zakresem
i
przebiegiem
prac
‐
podzlecanie prac i nadzór nad ich wykonaniem
‐
realizacja
części
badań
terenowych
‐
redakcja
publikacji
Artur Ryszard Tajber
Urodzony 5 stycznia 1953 roku w Katowicach (wówczas Stalinogród)
‐
Studia
‐
PWSSP
we
Wrocławiu,
Wydział
MGR,
oraz
Akademia
Sztuk
Pięknych
w
Krakowie,
Wydział
Malarstwa,
1973‐1978
‐
Dyplom
magisterski
‐
1978,
Akademia
Sztuk
Pięknych
w
Krakowie,
Wydział
Malarstwa,
Pracownia
prof.
Adama
Marczyńskiego
‐
z
wyróżnieniem
‐
Przewód
I
Stopnia
‐
1988,
Akademia
Sztuk
Pięknych
w
Krakowie,
Wydział
Malarstwa,
w
dziedzinie:
malarstwo
‐
Przewód
II
Stopnia,
habilitacja
‐
1998,
PWSSP
w
Poznaniu
(dzisiaj:
Akademia
Sztuk
Pięknych
w
Poznaniu),
Wydział
MGR,
w
dziedzinie:
rzeźba
‐
nominacja
na
profesora
ASP
na
czas
określony
‐
2001
‐
nominacja
na
profesora
ASP
na
czas
nieokreślony
‐
2006
‐
Otwarcie
procedury
zmierzającej
do
nadania
tytułu
profesora
zwyczajnego,
ASP
w
Krakowie,
Wydział
Form
Przemysłowych
‐
2006
‐
1982‐2007
‐
zatrudniony
w
Katedrze
Sztuk
Wizualnych,
Wydział
Form
Przemysłowych
ASP
w
Krakowie
(asystent,
starszy
asystent,
adjunkt,
kierownik
pracowni,
profesor
ASP)
‐
1997
‐
short
scholar
agreement,
Illinois
University,
Bloomington
‐
2001‐2007
‐
zatrudniony
jako
kierownik
Międzywydziałowej
Pracowni
Intermediów
ASP
w
Krakowie,
realizacja autorskiego programu studiów;
‐
od
2007
‐
zatrudniony
w
Katedrze
Intermediów,
Wydział
Rzeźby,
ASP
w
Krakowie
‐
kierownik
katedry i
kierownik kierunkowej Pracowni Sztuki Performance, współautor unikatowego kierunku studiów w zakresie
intermedia;
ponadto:
‐
Od
roku
2007
wykładowca
kursu
sztuki
performance
na
Wydziale
Polonistyki,
Teatrologia,
Uniwersytet
Jagielloński
w
Krakowie;
- w
roku
2008‐09
wykładowca
“Sztuki
komputerowej”
na
Wydziale
Informatyki
filii
Polsko‐Japońskiej
Wyższej
Szkoły
Technik
Komputerowych (PJWSTK)
w
Bytomiu;
- współautor
projektu
kierunku
kształcenia
artystycznego
(w
kierunku:
Grafika)
na
tym
wydziale
– od 2009
roku zatrudniony w PJWSTK na drugim etacie;
- koordynator i kierownik studiów – studia podyplomowe w zakresie grafiki komputerowej, PJWSTK
Najważniejsze publiczne przeds ięwzięcia artystyczne i badawcze ostatnich 4 lat:
2010-11
1) Warsztaty artystyczne ASP Kraków – Bezalel Academy of Art and Design w Krakowie, współpraca Adina Bar
On – Artur Tajber
2) Rozpoczęcie realizacji programu badawczego finansowanego przez NCN – „Symboliczna emisja czasu w sztuce
performance”, autor projektu, kierownik zespołu
3) Polish Roots – New Territories International Festival of Live Art, Glasgow, CCA – program performance,
konferencja, publikacja
4)Warszawska Jesień, „TIMEMIT - emisja czasu”
2009
5)
TIMEMIT
Geneve
performance,
Batiment
D’Art
Contemporain,
Geneve
‐
Points
d’Imapct
‐
Piano
Nobile,
BAC,
sympozjum
i
wykłady,
publikacja
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 11 z 28
2008
6)
Festiwal
i
sympozjum
„I
AM“,
Bbeyond,
Belfast
–
performance
z
cyklu
WALK’MAN
‐
TIMEMIT,
publikacja
książkowa
"p.a.n.i."Performance
Art
in
Northern
Ireland,
2010,
iSBN:
978‐9557176‐1‐1
7)
Festiwal
„Accidentes
Controllados“,
poszykiwania
technologiczne
w
sztuce
performance,
Ex
Teresa
Arte
Actual,
Mexico
City
–
performance
z
cyklu
WALK’MAN
‐
TIMEMIT,
publikacja
‐
Ex
Teresa
Arte
Actual
+
grant
podróżny
MSZ
8)
Festiwal
ASIATOPIA,
Center
for
Contemporry
Arts,
Bangkok,
Tajlandia
–
performance
z
cyklu
WALK’MAN
Street‐Action,
Bangkok,
Chinatown
‐
grant
Promocja
Kultury
Polskiej
Zagranicą,
MKiDN
‐
publikacja
9)
Warsztaty
artystyczne
ASP
Kraków
–
Bezalel
Academy
of
Art
and
Design w Jerozolinie (Sezon Polski w
Izralelu),
powarsztatowa
ekspozycja
w
Barbur
Gallery,
wykład
w
Bezalel
University,
Jerozolima
–
Street‐
Action,
Jerozolima,
Tel
Aviv
‐
grant
Warsztaty
w
Jerozolimie,
MKiDN,
publikacja
książkowa
planowana
na
2011
po
sfinalizowaniu
warsztatów
izraelskich
w
Krakowie
2007
10)
TIMEMIT
performance
/
instalacja,
Western
Front,
Vancouver,
Live5
Performance
Art
Biennale
and
Symposium,
publikacja
11)
PERFOPUERTO
‐
międzynarodowy
festiwal
sztuki
performance,
TIMEMIT
performance,
Matucana
Arts
Centre,
Santiago
de
Chile,
Street‐Action,
Valparaiso,
publikacja
książkowa
PerfoPuerto
2002‐2007,
Arte
de
Performance
en
Chile,
Ediciones
2007
PerfoPuerto,
ISBN:
978‐956‐8673‐00‐0
12)
nstytut
Polski
w
Sztokholmie:
TIMEMIT
performance,
Gallery
Niklas
Bellenius,
Stockholm,
ALERT
performance,
Instytut
Polski,
Table
performance,
Solentuna
Art
Fair,
Stockholm
13)
Publikacja
"In
Place
of
Passing",
Bbeyond
&
Interface
Belfast,
University
of
Ulster,
ISBN:
978‐0‐9557176‐
0‐4,
wydana
w
roku
2007
a
zawierająca
opracowanie
projektu
o
tym
samym
tytule,
rozpoczętego
w
granicach
historycznego
Ulsteru
w
roku
2004
W
okresie
od
1994
do
2010
udział
w
około
200
wystawach
i
zbiorowych
przedsięwzięciach
artystycznych
oraz
około
100
indywidualnych
wystaw,
prezentacji
i
wystąpień
artystycznych
w
Europie,
Amerykach
i
Azji,
udokumentowanych
wieloma
publikacjami
drukowanymi
i
elektronicznymi.
Pełna
biografia
profesjonalna
na
www.tajber.asp.krakow.pl
Z
racji
specyfiki
dziedziny
oraz
faktu,
że
ostatnie
cztery
lata
poświęciłem
głównie
na
utworzenie
nowego
kierunku
studiów
i
realizującej
go
jednostki
akademickiej,
nie
podejmowałem
w
tym
czasie
projektów
finansowanych
ze
środków
adresowanych
wprost
na
naukę
‐
większość
środków
na
wyliczone
niżej
cele
pochodziła
bądź
z
Ministerstwa
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego,
ze
źródeł
mieszanych,
lub
‐
nawet
jeżeli
w
części
z
MNiSW,
to
nie
bezpośrednio... W roku 2010 złożyłem do konkursu na badania własne aplikację na
projekt pt. „Symboliczna emisja czasu w sztuce performance”, i otrzymałem grant w wymiarze o jaki wystąpiłem.
W
latach 2006-2010
realizowałem
prace
rozwojowe,
celowe
i
badawcze
w
ramach
następujących
projektów:
‐
Projekt
unikatowego
kierunku
studiów
w
zakresie
sztuki
intermediów,
2004‐2006,
uprawnienia
uzyskane
przez
ASP
w
Krakowie
w
grudniu
2006
‐
autorstw
dwuosobowe
(wraz
z
prof.
Antonim
Porczakiem),
‐
Projekt
utworzenia
Katedry
Intermediów
‐
pierwszy
nabór
na
studia
w
roku
akademickim
2007‐2008,
autorstwo
dwuosobowe
(j.w.),
od
roku
2007
‐
kierownik
projektu.
‐
Interfejsy
Sztuki,
sympozjum
międzynarodowe
w
ASP
w
Krakowie
w
grudniu
2007
i
publikacja
‐
2007‐
2008,
członek
komitetu
organizacyjnego.
‐
Projekt
METAMUZEUM,
rozpoczęty
w
roku
2009,
w
roku
2009
grant
MKiDN:
promocja
polskiej
sztuki
zagranicą
(realizacja
w
Szwecji,
Irlandii
Północnej,
Meksyku
i
Tajlandii)
,
projekt
w
kontynuacji
‐
kierownik
projektu.
‐
Projekt
współpracy
pomiędzy
ASP
w
Krakowie
a
Bezalel
Academy
of
Arts
and
Design
w
Jerozolimie,
rozpoczęty
warsztatami
w
Jerozolimie
w
roku
2008
‐
na
rok
2008
grant
MKiDN:
promocja
polskiej
sztuki
zagranicą,
projekt
w
kontynuacji,
kierownik
projektu
ze
strony
polskiej.
‐
Projekt
międzynarodowego
sympozjum
poświęconego
dydaktyce
w
sztuce
performance,
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 12 z 28
współrealizowany
z
Arts
College
University
of
Wales
w
Cardiff,
planowanego
na
rok
2011,
w
przygotowaniu
‐
kierownik
projektu.
Wykłady
gościnne,
prezentacje,
rezydencje
artystyczne
i
kontrakty
w:
‐
Arts
College,
Ulster
University
at
Belfast;
wykłady,
prezentacje
i
spotkania
autorskie,
oraz
krytyki
studenckie
w
latach
1991‐2004,
podczas
6
pobytów
w
Belfaście
w
tym
okresie
czasu.
‐
Illinois
State
University
–
Bloomington‐Normal,
Ill;
short
time
agreement,
artist
in
residence
‐
wykłady
i
krytyki
studenckie,
1998.
Na
zaproszenie
ISU,
Ill.
‐
UQAM
Universite
du
Quebec,
Montreal;
udział
w
sympozjum
Points
des
Forces:
les
centres
d’artistes
‐
bilan
et
perspectives,
prezentacja.
1992.
Na
zaproszenie
Le
Lieu
centre
en
art
actuel,
QC.
‐
Kentucky
State
University,
Lexington;
gościnny
wykład
i
prezentacja,
krytyki
studenckie
i
warsztaty,
1999.
Na
zaproszenie
Kentucky
State
University.
‐
Elgin
Community
College,
Ill.;
artist
in
residence,
wykład
i
spotkanie
autorskie,
wystawa,
1999.
Na
zaproszenie
Gallery
One,
ECC.
‐
NUA
Nagoya
University
of
Ats;
prezentacja
artystyczna
i
spotkanie
autorskie,
w
ramach
NIPAF,
1997.
Na
zaproszenie
NIPAF.
‐
Universitetet
i
Bergen,
wykład
i
konferencja
w
ramach
współpracy
i
programu
2000
‐
1999
oraz
2000,
jako
współorganizator
i
kurator
"End
of
Millennium
Performance
Festival
‐
Bergen
2000".
‐
Uniwersyt
Mikołaja
Kopernika
w
Toruniu;
prezentacja
autorska,
2008.
Na
zaproszenie
Galerii
Wozownia.
‐
University
of
Virginia,
Charlottesville,
2003.
Na
zaproszenie
Art
College
UV.
‐
Akademai
Muzyczna
w
Krakowie;
2007.
Na
zaproszenie
AM.
‐
McMaster
University,
Hamilton,
Kanada;
2005.
Na
zaproszenie
McMaster
University.
‐
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México,
Casa
Talavera,
prezentacja
artystyczna
i
wyklad,
2006.
Na
zaproszenie
Casa
Talavera.
‐
Emily
Carr
Art
Institute,
Vancouver,
Kanada,
wykład‐keynote
i
udział
w
sympozjum
LIVE5,
2008.
Na
zaproszenie
LIVE5.
‐
Bezalel
Academy
of
Arts
and
Design,
Jerusalem,
wykład
w
ramach
warsztatów
twórczych,
del.
przez
ASP
w
Krakowie.
Wybrane
granty
i
stypendia
zagraniczne:
•
Granty
podróżne
Arts
Council
i
British
Council
na
wyjazdy
profesjonalne
do
Wielkiej
Brytanii
–
1990,
1991,
1993,
1995
•
Grant
podróżny
Arts
Council
of
Ireland
–
An
Chomhairle
Ealaion,
1995
•
Granty
podróżne
Fundacji
Batorego
w
latach
1992,
1994,
1996,
1998
na
wyjazdy
profesjonalne
do
Rumunii,
Irlandii,
na
Węgry.
•
Granty
podróżne
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych
w
latach
2000,
2003,
2007
na
wyjazdy
do
USA,
Kanady,
Chile,
Meksyku
•
Grant
Trust
for
Mutual
Understanding
na
udział
w
programie
Currency,
New
York
City,
2004
•
Grant
MKiDN,
program
operacyjny
Promocja
kultury
polskiej
za
granicą,
projekt:
Sztuka
Performance,
2008
•
Grant
MKiDN,
program
operacyjny
Promocja
kultury
polskiej
za
granicą,
projekt:
Warsztaty
w
Jerozolimie,
2008
Ponadto:
bogata
praktyka
artystyczna
i
badawcza
w
zakresie
własnych,
autorskich
projektów
wspieranych
przez
różne
instytucje
artystyczne
w
Kanadzie,
USA,
Meksyku,
Chile,
Wielkiej
Brytanii,
Irlandii,
Francji,
Holandii,
Belgii,
Niemczech,
we
Włoszech,
w
Hiszpanii,
Austrii,
Rumunii,
Słowacji,
Szwajcarii,
na
Węgrzech,
w
Izraelu,
Japonii,
na
Tajwanie,
w
Tajlandii...
Dodatkowe
doświadczenia
w
pracy
organizacyjnej
i
publicystycznej:
•
V‐przewodniczący
Koła
Młodych
przy
ZO
ZPAP
w
Krakowie,
1979‐1980
•
V‐przewodniczący
Sekcji
Malarstwa
ZO
ZPAP
w
Krakowie,
1980‐81
•
Stały
współpracownik
Komisji
Informacji
i
Propagandy
Zarządu
Regionu
NSZZ
Solidarność
–
Małopolska,
1980‐1981
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 13 z 28
•
Członek
Komisji
Zakładowej
NSZZ
Solidarność
Artystów,
przy
ZO
ZPAP
w
Krakowie,
od
stycznia
1981
•
Współzałożyciel
formuły
performance
KONGER
–
1983
•
Współtwórca
i
kierownik
galerii
gt
w
Krakowie,
1986‐1989
•
Członek
regionalnego
koła
OKO
(Ogólnopolski
Komitet
Organizacyjny)
ZPAP
–
od
1989
•
V‐prezes
ZO
ZPAP
w
Krakowie,
1990‐1993
•
Dyrektor
artystyczny
Galerii
Pryzmat,
1990‐1993
•
Współautor
oprawy
i
prezentacji
Dnia
Krakowskiego
i
ekspozycji
na
EXPO
w
Sewilli
‐1992
•
Konsul
Generalny
Territories
Nomades
w
Polsce
(od
1994)
•
Przewodniczący
Komisji
Statutowej
Zarządu
Głównego
ZPAP,
1994‐1995
•
Członek
Komisji
Programowej
Galerii
BWA
w
Krakowie,
1994‐1996
•
Kurator
“Polish
Performance/Installation
Show
in
Quebec”,
1995
•
Kurator
10
Międzynarodowych
Spotkań
Krakowskich
–
Wolne
Miasto
Kraków,
BWA,
1995
•
Założyciel,
członek
i
prezes
Stowarzyszenia
Fort
Sztuki
–
1995‐2007
•
Członek
Rady
Kuratorów
Galerii
Bunkier
Sztuki
w
Krakowie,
1996‐1997
•
Kurator
stałego
programu
performance
“AKCJA”
w
Bunkrze
Sztuki,
1996‐2002
•
Współ‐kurator
wystawy
i
festiwalu
“Raum
und
Bewegung”
–
polska
sztuka
preocesualna
i
performance,
w
ramach
Festiwalu
Jeziora
Bodeńskiego,
Kunstverein
Friedrichshafen,
Bodensee
Festival,
1998
•
Współ‐kurator
międzynarodowego
festiwalu
sztuki
akcji
“End
of
Millennium”,
Bergen
–
Stolica
Kultury
Europejskiej
2000
•
Dyrektor
artystyczny
festiwalu
“Fort
Sztuki
2000
–
stacja
Kraków”,
Kraków
–
Stolica
Kultury
Europejskiej
2000
•
Kurator
“Fort
Sztuki
–
polscy
artyści
w
TBGS”,
Temple
Bar
Gallery,
Dublin
2001
•
Członek
IKG
(Internazionales
Kunstler
Gremium),
od
2001
•
Członek‐założyciel
IAPAO
((International
Association
of
Performance
Artists
and
Organizers),
od
2001
•
Członek
redakcji
magazynu
artystycznego
Fort
Sztuki
(2004‐2007)
•
Członek
Międzynarodowej
Rady
Programowej
magazynu
artystycznego
INTER
–
Quebec
City,
Kanada,
od
2004
Wybrane nagrody i wyróżnienia:
• Srebrna odznaka za wyniki w nauce - Primus Inter Pares – 1978
• Nagroda Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w nauce i pracy społecznej – 1978
• Pierwsza nagroda na Biennale Rysunku Studenckiego w Katowicach, BWA - 1979
• Nagrody – pierwsza, oraz wyróżnienie, na Rzeźbie Roku, BWA Kraków, lata 1979, 1980
• Grand Prix, Rzeźba Roku 1986
• Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (zespołowa – KSW) za twórcze osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w
dziedzinie plastyki, 1999
Wybrane stypendia i granty wyszczególnione zostały cztery akapity wyżej
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 14 z 28
Author, redactor, head of the project:
- general supervision and planning
- commissions
‐
partial realization
- redaction of documents and publication
Artur Ryszard Tajber
Born 5th of January 1953 in Katowice, Poland
Education: Secondary education at the Liceum Plastyczne (a state grammar school specializing in art), Krakow.
Commenced a course of study at the College for Psychiatric Nursing at Kobierzyn, Krakow, but left to enroll in the
Faculty of Painting, Graphics and Sculpture at the PWSSP (State College for the Fine Arts), Wroclaw in 1972, and
transferred in 1973 to Krakow, to the Faculty of Painting in the Academy of Fine Arts, where he completed his
diploma course (M.F.A. - awarded a distinction) in Professor Adam Marczynski studio,1978.
‐
Doctorate
‐
1988,
Academy of Fine Art in Krakow, Faculty of Painting,
field: painting
‐
Postdoctoral degree,
habilitation
‐
1998,
PWSSP
in
Poznan
(today:
Academy of Fine Art in Poznań),
field:
sculpture
‐
Academy professorship (short term)
‐
2001
‐
Academy professorship (unspecified term) ‐
2006
‐
Opening of professorship procedure, Academy of Fine Arts in Krakow, Faculty of Industrial Design ‐
2006
‐
1982‐2007
– employed in Dept. of Visual Arts, Faculty of Industrial Design, Academy of Fine Arts in Krakow
(assistant, professor assistant, adjunct, head of the studio, Academy professor)
‐
1997
‐
short
scholar
agreement,
Illinois
University,
Bloomington
‐
2001‐2007
–
employed as a Head of Interfaculty Studio of Intermedia, Academy of Fine Arts in Krakow, author
of the curriculum
‐
from
2007
–
employed in Department of Intermedia, faculty of Sculpture, Academy of Fine Arts in Krakow, as a
Head of the Department, co-author of the intermedia curriculum
and:
- from 2007 – lecturer of performance art at the Faculty of Polish language, Jagiellonian University in Krakow;
- 2009-2009 – lecturer of computer art at the Faculty of Computer Science, Polish-Japanese Higher School of
Computer Technologies in Bytom;
- co-author of computer graphic curriculum at the Faculty of Computer Science, Polish-Japanese Higher School of
Computer Technologies in Bytom;
- lecturer of visual arts at the Faculty of Computer Science, Polish-Japanese Higher School of Computer
Technologies in Bytom;
- co-ordinator and a director of post diploma course of computer graphic, Polish-Japanese Higher School of
Computer Technologies;
Most important art activities and research projects in last four years:
2010-11
1) “Aesthetics and Bias” workshop in Krakow, ASP Kraków – Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem,
collaboration: Adina Bar On – Artur Tajber
2) Research grant (NCN) – „Symbolical emission of time in performance art”, author, supervisor;
3) Polish Roots – New Territories International Festival of Live Art, Glasgow, CCA – performance programme,
conference, publication
4) Warsaw Autumn, „TIMEMIT – emission of time”
2009
5)
TIMEMIT
Genève
performance,
Batiment
D’Art
Contemporain,
Genève
‐
Points
d’Imapct
‐
Piano
Nobile,
BAC,
symposium, lectures, publication;
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 15 z 28
2008
6)
Festival and symposium
„I
AM“,
Bbeyond,
Belfast
–
WALK’MAN
–
TIMEMIT performance,
publication entitled:
"p.a.n.i."Performance
Art
in
Northern
Ireland,
2010,
iSBN:
978‐9557176‐1‐1
7)
Accidentes
Controllados“,
technological research in performance art,
Ex
Teresa
Arte
Actual,
Mexico
City
–
WALK’MAN
–
TIMEMIT performance,
publication
‐
Ex
Teresa
Arte
Actual
+
travel grant (MSZ)
8)
ASIATOPIA Festival,
Center
for
Contemporary
Arts,
Bangkok,
Thailand
–
WALK’MAN performance,
Street‐Action,
Bangkok,
Chinatown
–
travel grant (Ministry of Culture);
9)
“Aesthetics and Bias” workshop in Israel, ASP Kraków – Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem,
collaboration: Adina Bar On – Artur Tajber, presentation and an exhibition at Barbur gallery, Jerusalem;
2007
10)
TIMEMIT
performance
/
installation,
Western
Front,
Vancouver,
Live5
Performance
Art
Biennale
and
Symposium,
publication;
11)
PERFOPUERTO
–
internetional festival of live art,
TIMEMIT
performance,
Matucana
Arts
Centre,
Santiago
de
Chile,
Street‐Action,
Valparaiso,
publication:
PerfoPuerto
2002‐2007,
Arte
de
Performance
en
Chile,
Ediciones
2007
PerfoPuerto,
ISBN:
978‐956‐8673‐00‐0
12)
Polish Institute
in
Stockholm:
TIMEMIT
performance,
Gallery
Niklas
Bellenius,
Stockholm,
ALERT
performance,
Polish Institute
,
Table
performance,
Solentuna
Art
Fair,
Stockholm;
13)
"In
Place
of
Passing",
Bbeyond
&
Interface
Belfast,
University
of
Ulster,
ISBN:
978‐0‐9557176‐0‐4,
Between 1974 to 2011 participation in about 200 exhibitions and group presentations worldwide, about 100 one
man shows and solo presentations in Europe, Americas and Asia. Full CV at www.tajber.asp.krakow.pl
Research projects 2006-2011:
- Project of unique curriculum of Intermedia, confirmed by the Ministry of Science in 2006 (with Prof. A. Porczak)
- Department of Intermedia, established in 2007
- Interfaces of Art, international symposium, December 2007, publication, a member of the board
- METAMUSEUM, started in 2009 (grant of Ministry of Culture), supervisor
- Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem and Krakow Academy of Fine Arts collaborative workshops
programme – “Aesthetics and Bias”, started in 2008 (grant of Ministry of Culture, IAM, Ministry of Foreign
Affairs of Israel)
- Didactics in performance Art – a project of a conference (in progress), in collaboration with Arts
College
University
of
Wales
in
Cardiff, planned for 2012, supervisor.
Lectures, presentations, artistic residences and short time contracts:
‐
Arts
College,
University of Ulster
at
Belfast;
lectures and critiques
1991‐2004,
during six visits to Belfast
during this period
‐
Illinois
State
University
–
Bloomington‐Normal,
Ill;
short
time
agreement,
artist
in
residence
‐
lectures and
critiques
for postgraduate students,
1998.
Invited by
ISU,
Ill.
‐
UQAM
Universite
du
Quebec,
Montreal;
symposium
Points
des
Forces:
les
centres
d’artistes
‐
bilan
et
perspectives,
1992.
Invited by
Le
Lieu
centre
en
art
actuel,
QC.
‐
Kentucky
State
University,
Lexington;
lecture and presentation,
critiques and workshops,
1999.
Invited by
Kentucky
State
University.
‐
Elgin
Community
College,
Ill.;
artist
in
residence,
lectures and critiques, an exhibition,
1999.
Invited by The
Gallery
One,
ECC.
‐
NUA
Nagoya
University
of
Arts;
presentation
,
invited by
NIPAF,
1997.
‐
Universitetet
i
Bergen,
lecture and conference -
2000
‐
1999
and
2000,
as organizer and curator of
"End
of
Millennium
Performance
Festival
‐
Bergen
2000".
‐
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w
Toruniu;
presentation,
2008.
Invited by
Galeria
Wozownia.
‐
University
of
Virginia,
Charlottesville,
2003.
Invited by
Art
College
UV.
‐
Akademia
Muzyczna
w
Krakowie;
2007.
Invited by
AM.
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 16 z 28
‐
McMaster
University,
Hamilton,
Kanada;
2005, lectures and presentations. Invited by
McMaster
University.
‐
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México,
Casa
Talavera,
presentation and lecture,
2006.
Invited by
Casa
Talavera.
‐
Emily
Carr
Art
Institute,
Vancouver,
BC, Canada,
lecture‐keynote
and symposium
LIVE5,
2008.
Invited by
western Front.
‐
Bezalel
Academy
of
Arts
and
Design,
Jerusalem,
lecture and workshop,
in a frame of workshop exchange.
Grants and foundings:
•
Travel grants -
Arts
Council
and
British
Council,
professional visits to UK
–
1990,
1991,
1993,
1995
•
Travel grant -
Arts
Council
of
Ireland
–
An
Chomhairle
Ealaion,
1995
•
Travel grants of Batory Foundation,
1992,
1994,
1996,
1998
– professional travels
to
Romania,
Ireland,
Hungary.
•
Travel grants, the Ministry of Foreign Affairs
-
2000,
2003,
2007
– travels to
USA,
Canada,
Chile,
Mexico.
•
Travel grant -
Trust
for
Mutual
Understanding
– to take a part in
Currency,
New
York
City,
2004
•
Grant
MKiDN,
Promotion of Polish Culture Abroad,
project:
Performance Art,
2008 (Thailand, Mexico,
Ireland)
•
Grant
MKiDN,
Promotion of Polish Culture Abroad,
project:
Jerusalem Workshop,
2008
• Travel grant, the City of Glasgow, to take a part in New Territories International.
Organizational practice:
• Member of the Board of Solidarity of Artists Trade Union (Solidarnosc), 1981
• Cofounder of KONGER Performance Movement (1983)
• Creator of GT Gallery in Krakow 1986-89
• Art Director of the PRYZMAT Gallery 1990-93
• Vice-President of the Polish Artists Union in Krakow (ZPAP) 1990-1993
• General Consul of the Nomad Territories in Poland
• Member of the Programming Board of BWA (Municipal Gallery) in Krakow 1994-1996
• Curator of the Polish Performance/Installation Show in Quebec City, 1995
• Curator of 10th International Cracow Meetings - 'Free Town of Krakow', BWA Municipal Gallery - 1995
• Member and co-founder of Association of “Fort Sztuki” in Krakow (1995)
• President of Fort Sztuki Association (1996 until 2007)
• Member of the Curators Council of Bunkier Sztuki Gallery in Kraków (1996-1997)
• Curator of permanent performance programme AKCJA (ACTION) at Bunkier Sztuki, municipal gallery of
contemporary art in Krakow (1996-2002)
• Co-Curator of "Raum und Bewegung", an exhibition and festival of Polish Performance and Processual Art,
Kunstverein Friedrichshafen, Bodensee Festival, Germany, 1998
• Co-Curator of “End of Millennium”, PAF, Bergen, Norway 2000
• Curator of “Fort Sztuki – Polish Artists at TBGS”, Temple Bar Gallery, Dublin, 2001
• Member of the Association of Artists and Art Theorists
• Member of IKG (Internazionales Kunstler Gremium)
• Founding member of IAPAO (International Association of Performance Artists and Organizers)
• Member of International Board of art magazine INTER, Quebec City (from 2004)
• Operating director of the quarterly arts magazine FORT SZTUKI (from 2004-2007)
Awards:
• Primus Inter Pares – 1978
• Krakow City Award – 1978
• First Prize, Biennial of Student’s Drawing, Katowice, BWA - 1979
• First Prize, Sculpture Of The Year, BWA Krakow, 1979, 1980
• Grand Prix, Sculpture Of The Year1986
• Minister of Culture and Art Award, 1999
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 17 z 28
Oświadczenie - Artur Ryszard Tajber
Zapoznałem się z opisem projektu badawczego pt.: Akcja uliczna - studia nad procesami wzajemnego przenoszenia
elementów sfery sztuki i sfery publicznej.
W przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji zgadzam się uczestniczyć w wykonaniu projektu na warunkach
określonych przez jednostkę naukową. Oświadczam, że zadania badawcze, które planuję wykonać, objęte niniejszym
wnioskiem, nie są finansowane i nie planuje się ich finansowania z innego źródła oraz, według mojej wiedzy, zadania
badawcze nie naruszają praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we
wniosku w zbiorze danych Narodowego Centrum Nauki oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm..
Miejscowość i data
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
podpis osoby, której dotyczy ankieta
Strona 18 z 28
D. HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO - PLAN ZADAŃ
Nazwa zadania badawczego w j.
angielskim
Lp.
Nazwa zadania badawczego
1.
zakup sprzętu, oprogramowania i
aparatury, pierwszy etap
aparature and software purchase, 1st
phase
2.
zakup sprzętu, oprogramowania i
aparatury, drugi etap
3.
4.
Planowany
czas
trwania
(miesiące)
Przewidywane
koszty zadania
(zł)
3
29 800
aparature purchase, 2nd phase
10
105 800
przygotowanie i druk książki oraz
publikacji cyfrowej
preparation, production and printing
the book and digital publication
10
40 200
wykonanie wydruków i obiektów,
rekonstrukcje
production of prints and artefacts,
reconstructions
8
19 000
5. digitalizacja, edycja i kopiowanie
digitalization, editing and copying
6
12 000
6. koszty pdróży
travel costs
6
8 000
Razem:
214 800
E. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO
1. Poszczególne pozycje kosztorysu w cenach bieżących (zł)
Pozycja
1
Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- inne koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Koszty realizacji projektu ogółem
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
2
3
4
Razem
5
4 000
121 800
81 000
206 800
0
0
0
0
4 000
121 800
81 000
206 800
0
8 000
0
8 000
4 000
129 800
81 000
214 800
Strona 19 z 28
2. Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu
1) Wynagrodzenia z pochodnymi
a) liczba wykonawców projektu: 1
w tym pracowników naukowych: 1
b) ogółem liczba osobomiesięcy: 16
2) Opis planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
(podać nazwę zakupu, planowany przewidywany koszt, planowany miesiąc zakupu lub wytworzenia liczony od rozpoczęcia realizacji
projektu oraz merytoryczne uzasadnienie)
1 rok, 2011
aparat fotograficzny kompakt+ - 2 000,00
2 rok, 2012
skaner A3 – 3 500,00
skaner do filmów – 2 200,00
aparat fotograficzny full-frame – 8 000,00
optyka fotograficzna 1 – 5 000,00
akcesoria fotograficzne – 3 000,00
oświetlenie fotograficzne – 2 500,00
drukarka laserowa, kolor A4 – 1 800,00
kserokopiarka – 1800,00
Jest to osprzęt, którego jednostka obecnie nie posiada, a który jest niezbędny do przeprowadzenia ostatniej
fazy prac dokumentacyjnych – reprodukcji, digitalizacji i archiwizacji materiałów omówionych w opisie projektu.
Sprzęt ten będzie następnie służył do podobnych celów powołanej w konsekwencji realizacji projektu
jednostce badawczej – do bieżących prac dokumentacyjnych.
3 rok, 2013
ploter 40-50 cali, druk fotograficzny – 18 000,00
stacja graficzna, platforma Apple, komputer typu MacPro z wyposażeniem – 16 000,00
laptop klasy Apple MacBook Pro - 9 000,00
optyka fotograficzna 2 – 4 000,00
oprogramowanie pakiet Adobe CS5, 2 licencje – 9 000,00
oprogramowanie pakiet Apple FCS3, 2 licencje – 6 000,00
oprogramowanie drobne, łącznie – 6 000,00
Jest to osprzęt i oprogramowanie niezbędny do uruchomienia – w drugiej fazie projektu – jednostki
dokumentującej na bieżąco opisane we wniosku zjawiska artystyczne i opracowującej materiały do
upowszechnienia.
Opis planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej w j. angielskim
1 year, 2011
still compact+ camera - 2 000,00
2 year, 2012
scanner A3 – 3 500,00
scanner for transparencies – 2 200,00
still camera full-frame, body – 8 000,00
photographic optics, lenses 1 – 5 000,00
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 20 z 28
photographic accessories – 3 000,00
photo-lighting – 2 500,00
laser printer, color A4 – 1 800,00
photocopier – 1800,00
Equipment neccessary to digitalise and archivize the collection - reproduction, digitalisation, copying... to
realize the final phase of archivization. Later, it will be used for documentary works of future research projects.
3 year, 2013
plotter 40-50 inch, photo printing – 18 000,00
graphic station, Apple platform, computer MacPro type, with peripherals – 16 000,00
laptop Apple MacBook Pro class - 9 000,00
photographic optics, lenses 2 – 4 000,00
Adobe CS5, 2 licences – 9 000,00
Apple FCS3, 2 licenses – 6 000,00
other software – 6 000,00
Equipment and software nezzessary to realize a second part of the project - to establish an orgnizational unit
and team for documentation of described art phenomena and publishing.
3) Uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu
(wymienić rodzaj kosztów, wysokość oraz ich powiązanie z planem zadań projektu)
zlecenia:
2011
koszt redakcji i korekty tekstow – 2000,00
2012
tłumaczenia – 6 000,00
druk plansz, podklejanie i oprawa – 12 000,00
digitalizacja obrazów statycznych (skanowanie, retusz, kopiowanie fotograficzne) – 4 000,00
digitalizacja materiałów strumieniowych (transkrypcja, rendering, montaż)
– 5 000,00
edycja materiałów cyfrowych – 5 000,00
skład cyfrowy (DTP) – 8 000,00
druk i oprawa książki – 34 000,00
mastering i tłoczenie płyty BD – 11 000,00
mastering i tłoczenie płyty DVD – 9 000,00
Są to usługi związane przygotowaniem materiałów do druku lub ekspozycji, oraz z wydaniem opisanej we
wniosku ksiuążki.
2013
prace konstrukcyjne, z materiałem – 2 500,00
prace odlewnicze, z materiałem – 4 000,00
prace modelarskie, z materiałem – 2 500,00
prace informatyczne – 4 000,00
Są to usługi, których wymaga rekonstrukcja opisanych we wniosku obiektów, i przygotowanie ich do ekspozycji
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 21 z 28
(obiekty materialne i ich cyfrowa, sieciowa reprezentacja)
koszty podróży (2012):
w kraju: 2 000,00
zagraniczne: 6 000,00
Koszty podróży w celu weryfikacji materiałów, przeprowadzenia wizji lokalnych i wywiadów (wspomnianych i
uzasadnionych we wniosku)
Uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu w j. angielskim
2011
redaction and correction of texts – 2000,00
2012
English translation – 6 000,00
large scale photo-printing – 12 000,00
digitalization of visual materials (scanning, photo-copying) – 4 000,00
digitalization of streaming media (transcription, rendering, editing) – 5 000,00
edition of digital media – 5 000,00
desktop publishing – 8 000,00
printing costs (book) – 34 000,00
mastering of BD, propduction – 11 000,00
mastering of DVD, production – 9 000,00
Preparation of materials for printing and exposition, as well as publishing the book.
2013
construction materials – 2 500,00
foundry and casting – 4 000,00
modelling and materials – 2 500,00
computer programming – 4 000,00
Works and materials for reconstruction of artefacts, preparing objects (material and virtual ones) for exhibition
Travel costs (2012):
in Poland: 2 000,00
abroad: 6 000,00
Travel costs - verification of materials, interviws, etc..
F. OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI PODMIOTU
1. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.
2. W przypadku przyjęcia projektu badawczego pt.: Akcja uliczna - studia nad procesami wzajemnego
przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej do finansowania podmiot zobowiązuje się do:
1. włączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego podmiotu,
2. udostępnienia pomieszczeń, aparatury i obsługi administracyjno-finansowej,
3. zatrudnienia pracowników niezbędnych do realizacji projektu na podstawie uzgodnionej z wykonawcami
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Strona 22 z 28
3.
4.
5.
6.
projektu formy zatrudnienia (mianowanie, umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia),
4. sprawowania nadzoru nad realizacją projektu i prawidłowością wydatkowania środków finansowych.
Oświadczam, że podmiot nie może zapewnić dostępu do urządzeń wymienionych w wykazie aparatury w części E
ust. 2 pkt 2.
Oświadczam, że projekt obejmuje badania3 :
1. wymagające doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka (zgoda właściwej komisji
bioetycznej)
2. wymagające doświadczeń na zwierzętach
3. nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną
4. nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów
Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą przygotowany wniosek o finansowanie projektu badawczego nie narusza
praw osób trzecich.
Oświadczam, że projekt badawczy obejmuje wyłącznie badania podstawowe zgodnie z definicją określoną w art. 2
pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
Wniosek sporządzono (miejscowość, data): ..............................................................................
[TO JEST WYDRUK ROBOCZY - NIE PRZEZNACZONY DO WYSŁANIA DO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI]
1) Szkoły
wyższe podają informację określone w pkt 1 w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem szkoły) planowanej jako miejsce realizacji
projektu.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.
3) Niepotrzebne skreślić
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Załącznik 1 - Opis projektu badawczego, metodyka badań oraz charakterystyka oczekiwanych wyników:pelny AU.pdf
Strona 23 z 28
Akcja uliczna
studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej
Program projektu o powyższym tytule jest w zasadzie zwieńczeniem intensywnych studiów rozpoczętych już z
końcem 1996 roku. Wtedy to zdecydowałem się dokładnie prześledzić historię swoich własnych inicjacji i
doświadczeń artystycznych pod kątem ich przyległości do interesujących mnie procesów zachodzących - wcześniej
i równocześnie - w światowej sztuce; odtworzyć drogę, którą rozpocząłem w roku 1977 podczas pierwszego
dłuższego pobytu w Europie Zachodniej. Postanowienie dotyczyło swoistej krytycznej i analitycznej rekonstrukcji
tych doświadczeń i kontaktów, z naciskiem na związki inspiracji artystycznych z miejscem, z lokalizacją i
fizycznymi aspektami przestrzeni. Równocześnie do procesu rekonstrukcji podjąłem wysiłek rzetelnego zapisu i
dokumentacji działań bieżących, tak by wnioski wynikające z analizy mnemonicznej miały możliwość
bezpośredniego wpływu na metodę planowania i realizacji planów aktualnych. W okresie minionych czternastu lat
zebrałem ogromny objętościowo i znaczący dla mnie materiał zawierający dokumentację historii mej własnej
pracy i przemyśleń, dokumenty prac i polemik z wieloma artystami, teoretykami i krytykami sztuki (głównie sztuki
performance i sztuki intermedialnej), wywiady i rozmowy z wieloma ważnymi dla ewolucji zjawisk artystycznych
osobami. Praktyka ta trwa do dzisiaj i staje się obecnie - po wyczerpaniu energii intuicyjnych poszukiwań fundamentem systematycznego projektu badawczego.
Artur Tajber – wizualizacja biografii artystycznej, z zaznaczeniem tytułów projektów artystycznych od połowy lat siedemdziesiątych
Tak więc zamiarem stojącym u podstaw projektu jest opracowanie szeregu przyczynkowych wątków, które
powinny wypełnić wytworzoną przez lata w sferze języka polskiego próżnię pomiędzy artystyczną praktyką a
naukami o sztuce, teorią sztuki i estetyką. Tak się bowiem - w moim przekonaniu - stało, że rodzimi teoretycy
sztuki w niewielkim tylko stopniu interesują się zjawiskami zachodzącymi w ich kręgu geograficznym i
kulturowym, opierając swe sądy głównie na gotowych, pochodzących z innych realiów i wcześniej opracowanych,
importowanych źródłach, a następnie stosując je mechanicznie do kompilacji syntez sztuki tworzonej w Polsce.
Jest to częściowo zrozumiałe, gdyż pozycja naukowa w Polsce od dawna jest uzależniona głównie od stopnia
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Załącznik 1 - Opis projektu badawczego, metodyka badań oraz charakterystyka oczekiwanych wyników:pelny AU.pdf
Strona 24 z 28
znajomości i kontaktów z kulturą Zachodu. Skutkiem tego znaczne obszary działalności artystycznej z okresu lat
’50, ’60, ’70 i ’80 nigdy nie zostały opisane, uporządkowane i poddane teoretycznej refleksji, gdy równocześnie
nader często rozpowszechniane są stereotypy i powierzchowne uogólnienia.
Interesujące mnie wątki dotyczą głównie terenów najmniej opisanych a związanych bezpośrednio z moją własną
praktyką artystyczną - jako, że jest to sfera, w której w naturalny sposób mogę się czuć specjalistą, i w której
wiedza nabyta jest zawsze bezpośrednio weryfikowana przez bezpośrednie doświadczenie, pamięć i osobiste
kontakty. Jest to sztuka performance, intermedia, multimedia, akcjonizm i nowe strategie społeczne sztuki zjawiska, których proces ewolucji rozpoczyna się w latach pięćdziesiątych, a które w widoczny sposób skutkują
we współczesności.
Wszystkie wspomniane pojęcia i zjawiska przynależą do kręgu kulturowego paradygmatu opisanego przez
teoretyków Fluxusu, Dicka Higginsa i Kena Friedmana, i określonego jako „intermedia”. Jest to koncept
tłumaczący i antycypujący zmiany zachodzące w sztuce od początku lat sześćdziesiątych, od momentu gdy zmiany
obyczajowe, społeczne i polityczne zbiegły się z eksplozją kontrkultury i niespotykanym dotąd przyspieszeniem
technologiczno-informatycznym. Jego istotą jest – w mojej opinii – zwrócenie uwagi na przeniesienie procesów o
naturze konwergencji ze sfer technologicznych w przestrzeń kultury.
Zakładam, że drogą do wiarygodnej wiedzy historycznej jest szukanie syntez dróg życia pojedynczych ludzkich
istot; a podstawą historycznej wiedzy o sztuce - opis ewolucji zachodzącej w twórczości artysty, która następuje w
procesie sukcesji jego kontaktów z otoczeniem. Tak się złożyło, że zajmując się sztuką akcyjną rozwijałem swe
zainteresowania w stałym kontakcie z wieloma indywidualnościami artystycznymi. Z wieloma żyjącymi artystami
międzynarodowymi pozostaję w stałym kontakcie. Część mej własnej twórczości zawiera w sobie relikty tych
związków i może stanowić solidny pomost nie tylko ich opisania lecz i przyczynek bardziej solidnych badań.
Jest to dobry punkt wyjścia dla wykorzystania tej siatki kontaktów dla uzyskania, dla weryfikacji informacji z
pierwszej ręki, bezpośrednio ze źródeł. Jest to też możliwość uzyskania szerszego, bardziej przestrzennego obrazu
obserwowanych zjawisk – poprzez ukazanie ich z rożnych perspektyw - narodowych, kulturowych,
geograficznych.
Założeniem węższym jest sprawdzenie mego przeświadczenia o konwergencyjnej naturze zmian zachodzących w
kulturze artystycznej, i jej pogłębiającym się związku z nową przestrzenią publiczną, poszerzaną technologicznymi
mediami masowej komunikacji.
Wprowadzenie do sztuki nowych, technologicznie zaawansowanych narzędzi, adaptacja urządzeń i strategii
służących masowej komunikacji, w zaskakujący sposób zmienia wrażliwość zarówno twórców jak i odbiorców,
zmienia też oczekiwania nastawione na treści i metody komunikacji w sferze kultury. Nie wystarcza już tutaj
spekulacja czysto teoretyczna, czy też cytowanie klasyków postmodernizmu – konieczne są studia i wnikliwa
obserwacja na każdym poziomie i w każdym kontekście. Jest to wymaganie podyktowane wyższą koniecznością –
zachowania autonomii, podmiotowości, samowiedzy i udziału w procesie negocjacji pojęć.
*
Dotychczas skupiałem swą uwagę głównie na rekonstrukcji przeszłych wydarzeń w celu ich spożytkowania w
bieżącej pracy artystycznej, aby w ten sposób – zarówno relacje jak i swą pracę - aktualizować. Obecnie mam
zamiar skupić się na poszukiwaniu możliwości szerszego i systematycznego zestawienia zgromadzonych
materiałów, aby móc się pokusić o syntezę bardziej obiektywną.
W oparciu o zebrane zapisy, dokumenty, relacje, itd., zamierzam dokonać kilku pierwszych syntez tego okresu
(1977-2012), by przynajmniej wstępnie naszkicować drogi identyfikowanych doświadczeń. Syntezy obejmują
materiały reprezentujące różne media przekazu – od tekstów, przez dokumenty różnego rodzaju, zapisy dźwiękowe
i audiowizualne, po wypowiedzi w wielu konwencjach artystycznych – co determinuje ich morfologiczną
specyfikę.
W drugiej kolejności chcę podjąć próbę źródłowej weryfikacji tegoż zbioru, poszerzenia go o kolejną
konkretyzację tematów – dokonaną z innej czasowej perspektywy.
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Załącznik 1 - Opis projektu badawczego, metodyka badań oraz charakterystyka oczekiwanych wyników:pelny AU.pdf
Strona 25 z 28
W zakres projektu wchodzą:
- uporządkowanie i redakcja archiwów - materiałów zebranych w latach 1997-2011 - w tym digitalizacja i
elektroniczna konserwacja materiałów pochodzących z epoki przed-cyfrowej;
- publikacja książki o roboczym tytule "akcja uliczna" mojego autorstwa, a w części tylko pod moją redakcją; jest
to złożona merytorycznie i edytorsko publikacja łącząca autorski eksperyment artystyczny z eseistyką, antologią i
dokumentem - obejmuje okres od roku 1996 do 2011, oraz rekonstruuje okres od roku 1996 do 1977;
- opracowanie wyboru materiałów pod kątem ekspozycji (w tym częściowa rekonstrukcja dzieł efemerycznych, w
oparciu o dokumentację);
- utworzenie w Katedrze Intermediów ASP w Krakowie, w Pracowni Sztuki Performance, bazy i ośrodka
monitoringu interakcji sztuki i przestrzeni publicznej; w tym również jej sieciowej reprezentacji - jako jednostki
badawczej oraz wspierającej dydaktykę, stworzenie dla niego miejsca w strukturze przyszłego Wydziału
Intermediów w ASP w Krakowie;
- utworzenie stałego, 2-3 osobowego zespołu prowadzącego w/w ośrodek i opracowanie jego metod pracy, z
naciskiem na praktykę permanentnego monitorowania zjawisk sztuki i ich upowszechniania.
*
Lista artystów polskich, których twórczość – między innymi - obejmuje zebrana dokumentacja:
Jerzy Bereś, Tadeusz Kantor, Jan Świdziński, Marek Konieczny, Jan Rylke, Przemysław Kwiek, Zbigniew
Warpechowski, Zygmunt Piotrowski, Władysław Kaźmierczak, Barbara Maroń, Oskar Dawicki, Arur Grabowski,
Robert Alda, Mirosław Rogala...
Lista artystów międzynarodowych, których twórczość – między innymi - obejmuje zebrana dokumentacja:
Lawrence Weiner, Joseph Beuys, Alastair MacLennan, Ben Patterson, Larry Miller, Roland Miller, Stuart Brisley,
Istvan Kantor, Seiji Shimoda, Stelarc, Paul Panhuysen, Orlan, Boris Nieslony, Marco Taubner, Andre Sttt, Roi
Vaara, Adina Bar On, Udo Wid, Kurt Johannesen, Richard Martel, Chumpon Apisuk, Jason Lim, Lee Wen, Eric
Andersen, Black Market International, Esther Ferrer, Bartolome Ferrando, Valentin Torrens, La Pocha Nostra –
Guilermo Gomez Pena, Kazuhiro Nishijima, Sung Neung Kyung, Elvira Santamaria, Morgan O’Hara, Ivan
Wijiono, Jamie McMurry, Marylin Arsem, Brian Connolly, Giovanni Fontana...
Lista festiwali performance, ktorych materiały – między innymi - znajdują się w archiwum:
Spotkania Krakowskie 1981, 1995; Fort Sztuki (Kraków) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 20045, 2005, 2006, 2007; Live5 (Vancouver, BC) 2007; InfrAction 2006; Polisonnaries (Lyon) 2001;
SPAN2 (London) 2001, Available Resources (Derry) 1992, Interzone (Timisoara) 1992, 1997; NIPAF (Japan)
1998, 2004; TIPAF (Taiwan) 2004; Asiatopia (Bangkok) 2008; AKCJA/ACCION! (Kraków) 2009, 2010, 2011;
Interakcje (Piotków Trybunalski) 2006-2011; i inne.
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Załącznik ang.pelny AU ENG.doc.pdf
Strona 26 z 28
Akcja uliczna – Street Action
Studies of the processes of mutual transference of elements between art and the public sphere
The programme of the above-titled project is, in fact, the culmination of intensive studies commenced as early as
late 1996. It was then that I decided to trace the history of my own artistic initiations and experiences in terms of
their contiguity with the processes occurring in world art – previously and at the time – which were of interest to
me; to re-create the journey I began in 1977 during my first longer stay in Western Europe. The decision involved
a critical and analytical reconstruction of those experiences and contacts, with emphasis on the relationship of
artistic inspiration to the place, to the location and physical aspects of space. Parallel with the reconstruction, I
made an effort to record and document thoroughly the present activities so that the conclusions from the mnemonic
analysis could directly influence the method of planning and completing my current projects. Over the last
fourteen years I have collected a vast amount of significant material documenting the history of my own work and
thoughts, records of works and polemics with numerous artists, art theoreticians and critics (mainly performance
and intermedia art), interviews and conversations with many people who have played an important role in the
evolution of artistic expression. This practice continues to the present day and – now that the energy of intuitive
explorations has been exhausted - is becoming the foundation of a systematic research project.
Artur Tajber’s biographical time-line – including titles of the art projects realized from mid-seventies
The intention behind the project is to work out a series of causal nexuses that should fill the hiatus created over the
years in the Polish language between artistic practice on the one hand and art sciences, art theory and aesthetics on
the other. In my opinion, Polish art theoreticians are only marginally interested in the phenomena that occur in
their region or culture, basing their judgment on ready-made imported sources and then applying them
mechanically to compile syntheses of Polish art. This is partly understandable since scientific rank in Poland has
long depended on one’s degree of familiarity and contact with Western culture. As a result, vast areas of artistic
activity in the 1950s, 1960s, 1970s and 1980s have never been described, systematized or subjected to theoretical
reflection while stereotypes and generalisations have been circulated all too frequently.
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Załącznik ang.pelny AU ENG.doc.pdf
Strona 27 z 28
The ideas/themes that interest me concern mainly the least described areas, which are directly linked to my own
artistic practice – since this is the sphere where I can naturally consider myself a specialist and where the
knowledge acquired by me is always verified by firsthand experience, memory and personal contacts. These are
performance art, intermedia, multimedia, actionism and new social strategies of art – developments which began to
evolve in the 1950s and have evident consequences in the present day.
All the above-mentioned terms and developments are part of a cultural paradigm described by Fluxus theoreticians
Dick Higgins and Ken Friedman and referred to as “intermedia.” The concept explained and anticipated the
changes taking place in art since the 1960s, when moral, social and political changes coincided with the explosion
of counterculture and an unprecedented technological acceleration. In my opinion, its essence is the recognition of
the transfer of convergence processes from the sphere of technology into the realm of culture.
I assume that reliable historical knowledge is arrived at by seeking to synthesize the life paths of individual human
beings, while historical knowledge about art has its foundation in the story/description of how an artist’s work
evolves in the process of his successive contacts with his environment. It so happened that through my involvement
with action art I have pursued my interests in regular contact with many artistic personalities. I keep in touch with
many international artists. Some of my work contains relics of these relationships and may constitute not only a
solid basis for describing them, but also a contribution to more thorough research.
It is a good starting point for using this network of contacts to obtain and verify information firsthand, directly
from the source. It is also an opportunity to gain a broader, more comprehensive view of the observed phenomena
– by showing them from a variety of national, cultural and geographic perspectives.
A narrower objective is to verify my belief in the convergent nature of the changes occurring in artistic culture and
its deepening connection with the new public space, expanded by modern mass media.
The introduction into art of new, technologically advanced instruments and the adaptation of devices and strategies
used in mass communications changes the sensibilities of both artists and the audience, as well as the expectations
regarding the content and methods of communication in the sphere of culture. Purely theoretical speculation or
quoting the postmodern classics is no longer sufficient here – careful study and observation at every level and in
every context is necessary. This requirement is dictated by the absolute necessity of maintaining autonomy,
subjectivity, self-knowledge and participation in the negotiation of concepts.
*
So far I have focused mainly on the reconstruction of past events with a view to using them in my current artistic
work and thus upgrading both the relations and the work. At present I am going to concentrate on looking for a
means of a more extensive and systematic arrangement of the accumulated materials in order to attempt a more
objective synthesis. Based on the collected records, documents, accounts etc. I intend to produce several initial
syntheses of the period (1977-2012) that will at least outline the paths of the identified experiences. The syntheses
include materials representing different media, from texts through documents of various types, sonic and
audiovisual records to heterogeneous forms of artistic expression, which determines their specific morphology.
Secondly, I want to verify and expand this collection by going back to the sources and updating the content.
The scope of the project includes:
- collating and editing of the archives, i.e. materials collected in the years 1997-2011, including digitisation and
electronic preservation of materials dating from the pre-digital age;
- publication of a book with the working title akcja uliczna (Street Action) written by me (part of the book has only
been edited by me); it is a complex work in terms of both the content and editing, combining an original artistic
experiment with elements of an essay, an anthology and a documentary. It covers the period from 1996 to 2011
and reconstructs the period back, from 1996 to 1977;
- preparation of a selection of materials with a view to an exhibition (including partial reconstruction of ephemeral
works on the basis of the documentation);
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]
Załącznik ang.pelny AU ENG.doc.pdf
Strona 28 z 28
- creation of a centre for monitoring the interaction of art and public space at the Performance Art Studio,
Department of Intermedia of the Academy of Fine Arts in Krakow, including its web representation, as a research
and education-assisting facility; integration of the centre into the structure of the future Faculty of Intermedia at the
Academy of Fine Arts in Krakow;
- appointment of a permanent team of 2 or 3 managing the above-mentioned centre and development of the
methodology of its operations, with particular emphasis on the practice of continuous monitoring and
dissemination of artistic phenomena.
ID: 147060 - stan z 2011-06-14 03:56:57 [wydruk roboczy]

Podobne dokumenty