......3.`.qrl,g....gu-r.dr:v,1ec9....... "

Komentarze

Transkrypt

......3.`.qrl,g....gu-r.dr:v,1ec9....... "
PROTOKOI, KOMISJI WBO RCZEJ
22.01.2016r,\r solecvie Bzo\ o dla
J. Na SOtr-TYSAsol€ctwaBzowo zgloszono:
r).......31e.!.&.....&-rFi.NiK)..................................
uprat nionych do glosoeania i obecnlch na zebruniu tl. ,.,,t,u,,,,. w g,osollantu
3.W ,ynikutajnegoglosoteaia kandldd naSOLTySA otqmal nastqtujqcqtloit gtasdw:
l ) . . . . I 1 ! 2 l . W . . . . I } l L l . l Y ) : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i | o s t s 1 o s^6 w . . 2 A . . 9 i . . .
glos6w,,PRZECIW"..V...
ilosd
Na SOLTYSA solectwaBzowo wfbrano:
.......3.'.qrl,g....gu-r.dr:v,1ec9.......
"- ......|.J....Rae..Ni4
glosowania.
Integralnqcze56niniejszegoprotok6lu stanowilista obecnodciomz kalty do
Na zakoriczenieprotok6l odczytanoi podpisano.
zebrania
PodpigpEewodniczqceqo
ffa*aasA|
.
2.
L
4,

Podobne dokumenty