„people doomed people to this fate” „ludzie ludziom zgotowali ten los”

Komentarze

Transkrypt

„people doomed people to this fate” „ludzie ludziom zgotowali ten los”
XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”
im. Augusta Kowalczyka
18th International Art Contest
„PEOPLE DOOMED PEOPLE TO THIS FATE”
Dedicated to August Kowalczyk
POLSKA-POLAND, TYCHY, MARZEC/MARCH 2016
1
W IMIENIU OFIAR KL AUSCHWITZ, OCALONYCH I ORGANIZATORÓW
DZIĘKUJEMY
DARCZYŃCOM I WSPÓŁORGANIZATOROM, KTÓRZY POPRZEZ SWOJE DZIAŁANIA
STALI SIĘ STRAŻNIKAMI PAMIĘCI O AUSCHWITZ:
In the name of victims from KL Auschwitz, the survivors and organizers, we would like to thank the donors
and the co-organizers, who became the Guards of Remembrance of Auschwitz in consequence of their actions:
FUNDATORZY NAGRÓD / THE BENEFACTORS OF REWARDS:
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PAN ANDRZEJ DUDA
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND – MR ANDRZEJ DUDA
URZĄD MIASTA W TYCHACH
THE CITY HALL IN TYCHY
PAŃSTWOWE MUZEUM
AUSCHWITZ-BIRKENAU
THE AUSCHWITZ-BIRKENAU STATE MUSEUM
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
ODDZIAŁ W KATOWICACH
THE INSTITUE OF THE NATIONAL REMEMBRANCE
IN KATOWICE
FUNDACJA „TYCHY-DOBRE MIEJSCE”
MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO
KATOWICKA SPECJALNA STREFA
GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI EKONOMICZNA SA – PODSTREFA TYSKA
ODNAWIALNEJ „MASTER” SP. Z O.O.
KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE CO.
INTER-COMPANY WASTE MANAGEMENT
AND RENEWABLE ENERGY "MASTER" SP. Z OO
THE FOUNDATION “TYCHY – A GOOD PLACE”
TOWARZYSTWO OPIEKI
NAD OŚWIĘCIMIEM
THE AUSCHWITZ COMMEMORATION
AND WELFARE ASSOCIATION
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – TYCHY
REGIONAL COMPANY OF WATER AND
SEWAGE MANAGEMENT SYSTEM – TYCHY
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
W TYCHACH
I WYCHOWANIA – TYCHY
POLISH TEACHERS’ UNION IN TYCHY
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” OF EMPLOYEES
OF THE EDUCATION AND THE UPBRINGING – TYCHY
TYCHY DIS SP. Z O.O.
„E.LECLERC” – TYCHY
ŚLĄSKA GIEŁDA KWIATOWA
RYNEK HURTOWY – TYCHY
SILESIA WHOLESALE FLOWER MARKET
– TYCHY
Na okładce praca Klaudii Dziedzic, 15 lat, MDK, Gorlice, Polska, nauczyciel: Grzegorz Karpiński
XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Ludzie ludziom zgotowali ten los”
im. Augusta Kowalczyka,
byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau, numer 6804
Ałła Kulik (zestaw 2 prac), lat 15, Zawodowe Studio Animacji, Chmielnickij, Ukraina,
nauczycielka: Oksana Mergut
18th International Art Contest
‘People Doomed People to this Fate’
dedicated to the memory of August Kowalczyk,
former prisoner of KL Auschwitz – Birkenau No. 6804
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1
IM. ARTYSTÓW RODU KOSSAKÓW
W TYCHACH
YOUTH CULTURE CENTRE No. 1
KOSSAK ARTIST FAMILY SCHOOL IN TYCHY
POLSKA-POLAND, TYCHY, 30 III 2016
Halina Birenbaum
byłam tylko okruchem
I was only a crumb
byłam tylko okruchem
pyłkiem kurzu
niewarta spojrzenia podczas selekcji
w prawo w lewo
byłam niczym w ich oczach
nie nadawałam się nawet do spalenia
nieduża nieładna
ani dobra ani zła
ani dziecko ani dziewczyna ani kobieta
prześlizgnęłam się więc przez szeregi
nie budząc niczyjej uwagi
nie zasługiwałam na nic
na gniew zemstę karę
taka mała taka bezbarwna
byłam tylko okruchem
tak ocalałam
ale byłam magnetyczną celuloidową taśmą
i opowiadam dziś siebie
jak z otwartej książki
na szczęście oni
nie docenili potęgi okruchu
wyposażonego w pamięć
25 luty 83
Halina Birenbaum – urodzona w Warszawie pisarka,
poetka, autorka książek wspomnieniowych, tłumaczka –
od 1947 roku mieszka w Izraelu. Jako dziecko przeżyła
koszmar warszawskiego getta, obozów zagłady w Majdanku, w Oświęcimiu i Neustadt-Glöwe, będąc świadkiem śmierci wszystkich swoich najbliższych. Publikuje
po polsku i hebrajsku. Jej utwory są świadectwem pamięci o Holocauście i zarazem dowodem niezniszczalności
najbardziej ludzkich uczuć: nadziei, miłości do świata
i życia w każdej postaci. Są nieustannym poszukiwaniem
tożsamości między polską przeszłością, a czasem dzisiejszym w Izraelu.
4
I was only a crumb
speck of dust
not worth seeing during “selection”
to the right to the left
I was nothing in their eyes
not even suitable to be burnt
not big not pretty
neither good nor bad
neither child nor girl nor woman
so I sneaked through the lines
without drawing anybody’s attention
I deserved nothing
anger revenge punishment
so little so faceless
I was only a crumb
this is how I survived
but I was a magnetic celluloid tape
and I am talking myself today
like from the open book
fortunately they
underestimated the power of crumb
equipped with memory
25th February 1983
Halina Birenbaum – born in Warsaw, poet, memory
books author, interpreter – since 1947 lives in Israel. As
a child she survived a nightmare of Warsaw Ghetto, concentration camps in Majdanek, Oświęcim and NeustadtGlöwe, being a witness to death of all her relatives. She
publishes in Polish and Hebrew. Her works are a testimony of Holocaust and a proof of indestructibility of the
most humane emotions at the same time: hope, love to the
world and life in all forms. They are also a constant search
for identity between Polish past and nowadays in Israel.
XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los”
im. Augusta Kowalczyka, b. więźnia KL Auschwitz-Birkenau nr 6804
To, co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przerabia w sercu i pamięci.
I tak pochodem idę cienie, cienie…
Artur Oppman
Utrwalanie i kultywowanie pamięci, przekazywanie prawdy historycznej było i jest misją organizatorów konkursu o tak trudnej tematyce jak masowa
śmierć, komory gazowe, niewyobrażalna zbrodnia
popełniona na ludziach różnych narodowości i wyznań w byłym niemieckim, hitlerowskim obozie
koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu. Trzeba pamiętać o milionach pomordowanych, zakatowanych, trzeba pamiętać o zbrodniczych
eksperymentach medycznych, o wynaturzonej obozowej
rzeczywistości, o czasach nienawiści, barbarzyństwa,
zagłady i pogardy. Za te zbrodnie winę ponoszą ich autorzy – faszystowskie Niemcy. Ważnym celem animatorów konkursu jest rozwijanie empatii u młodych ludzi,
kształtowanie szacunku do życia w każdej postaci, bez
rasizmu i ksenofobii. Deportowani do Auschwitz potrafili w tej zatrważającej masie zła pomagać sobie wzajemnie, potrafili być solidarni wobec innych cierpiących,
z niewiarygodną odwagą współdziałali z przyobozowym ruchem oporu, by świat dowiedział się strasznej
prawdy o KL Auschwitz.
Sztafeta pamięci
Byli więźniowie, zrzucając z siebie obozowe pasiaki, wracając do wolności, przez cały okres powojenny pełnili misję strażników pamięci o Auschwitz.
Ich czas mija. Zegar świata nakręcany datami Ich
urodzin, zbyt szybko odmierza czas. Nadchodzi
chwila, gdy świadkowie odejdą. Od wielu lat proszą młodzież podczas spotkań o przejęcie pałeczki
w Sztafecie Pamięci. Młodzi uczestnicy konkursu są
ostatnim pokoleniem, które swą wiedzę historyczną
może wzbogacić o relacje Świadków Czasu – byłych
więźniów.
Wielcy Ocaleni
Szczególne słowa uznania, szacunku i podziwu należą się tym Ocalonym, którzy przez kilkanaście lat
trwania konkursu wzbogacali swoimi wspomnieniami
uroczystości podsumowania oraz wspomagali realizację konkursu wiedzą, doświadczeniem i życzliwością
dla wszelkich działań mających na celu zachowywanie
pamięci o historii swojego pokolenia. Niektórzy z Wielkich Ocalonych odeszli na zawsze. Z wielkim żalem
wspominamy Augusta Kowalczyka (nr obozowy 6804),
współorganizatora konkursu, członka jury, współautora
i reżysera kilku widowisk wieńczących konkurs, znanego
aktora, dyrektora teatrów, autora książki wspomnienio-
wej „Refren kolczastego drutu”, tomów poezji i innych
publikacji, który odszedł w 2012 roku. Pożegnaliśmy także Grzegorza Czempasa – nr 104351 i Floriana Granka – nr 28867. Pamięć o Was niech trwa…
Tym bardziej cenna jest obecność i relacje innych
b. więźniów, którzy przeżyli i którzy towarzyszą nam
w edukacyjnej pracy. Szczególnie serdecznie dziękuję
Jerzemu Marii Ulatowskiemu – nr 192823, Barbarze Puc – urodzonej w obozie – nr 74496, Jerzemu
Fijołkowi – nr 192610 oraz Arturowi Krasnokuckiemu – nr 83827. To dzięki Waszym relacjom laureaci
konkursu mogą z ust naocznych świadków posłuchać
prawdy o największym koszmarze XX wieku, jakim
były niemieckie obozy koncentracyjne.
W imieniu Ocalonych, w imieniu organizatorów
serdecznie dziękujemy za pomoc materialną i rzeczową, dziękujemy tłumaczom oraz ogromnej rzeszy ludzi
dobrej woli, którzy z otwartym i gorącym sercem pomagali w organizacji konkursu.
Wszystkim nauczycielom, którzy włożyli ogromny
wysiłek w przygotowanie młodzieży do podjęcia trudnej
tematyki konkursu, gratulujemy efektu ich pracy dydaktycznej i artystycznej.
Wystawa pokonkursowa
Prace nadesłane na konkurs oceniali byli więźniowie, pracownicy naukowi Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach, historycy i plastycy Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wszyscy
jurorzy byli pod wielkim wrażeniem wiedzy historycznej młodych laureatów, wartości emocjonalnych
i artystycznych nadesłanych prac, które stworzyły niezwykłą wystawę obrazującą martyrologię b. więźniów
w różnych aspektach ich dramatycznego życia w obozie. Ekspozycja świadczy o wielkiej wrażliwości młodych mistrzów pędzla, ołówka i dłuta.
Co roku uroczystość podsumowania kończy się
wyjazdem laureatów do b. obozu KL Auschwitz, by
zwiedzić to przerażające miejsce kaźni, by zapalić znicze i złożyć kwiaty pod Ścianą Śmierci, by pomodlić
się w intencji pomordowanych i ocalonych.
Teresa Wodzicka
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków
w Tychach
5
XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los”
im. Augusta Kowalczyka, b. więźnia KL Auschwitz-Birkenau nr 6804
To, co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przerabia w sercu i pamięci.
I tak pochodem idę cienie, cienie…
Artur Oppman
Utrwalanie i kultywowanie pamięci, przekazywanie prawdy historycznej było i jest misją organizatorów konkursu o tak trudnej tematyce jak masowa
śmierć, komory gazowe, niewyobrażalna zbrodnia
popełniona na ludziach różnych narodowości i wyznań w byłym niemieckim, hitlerowskim obozie
koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu. Trzeba pamiętać o milionach pomordowanych, zakatowanych, trzeba pamiętać o zbrodniczych
eksperymentach medycznych, o wynaturzonej obozowej
rzeczywistości, o czasach nienawiści, barbarzyństwa,
zagłady i pogardy. Za te zbrodnie winę ponoszą ich autorzy – faszystowskie Niemcy. Ważnym celem animatorów konkursu jest również rozwijanie empatii u młodych
ludzi, kształtowanie szacunku do życia w każdej postaci,
bez rasizmu i ksenofobii. Deportowani do Auschwitz potrafili w tej zatrważającej masie zła pomagać sobie wzajemnie, potrafili być solidarni wobec innych cierpiących,
z niewiarygodną odwagą współdziałali z przyobozowym ruchem oporu, by świat dowiedział się strasznej
prawdy o KL Auschwitz.
Sztafeta pamięci
Byli więźniowie, zrzucając z siebie obozowe pasiaki, wracając do wolności, przez cały okres powojenny pełnili misję strażników pamięci o Auschwitz.
Ich czas mija. Zegar świata nakręcany datami Ich
urodzin, zbyt szybko odmierza czas. Nadchodzi
chwila, gdy świadkowie odejdą. Od wielu lat proszą młodzież podczas spotkań o przejęcie pałeczki
w Sztafecie Pamięci. Młodzi uczestnicy konkursu
są ostatnim pokoleniem, które swą wiedzę historyczną może wzbogacić o relacje Świadków Czasu
– byłych więźniów.
Wielcy Ocaleni
Szczególne słowa uznania, szacunku i podziwu należą się tym Ocalonym, którzy przez kilkanaście lat
trwania konkursu wzbogacali swoimi wspomnieniami
uroczystości podsumowania oraz wspomagali realizację konkursu wiedzą, doświadczeniem i życzliwością
dla wszelkich działań mających na celu zachowywanie
pamięci o historii swojego pokolenia. Niektórzy z Wielkich Ocalonych odeszli na zawsze. Z wielkim żalem
wspominamy Augusta Kowalczyka (nr obozowy 6804),
współorganizatora konkursu, członka jury, współautora
i reżysera kilku widowisk wieńczących konkurs, znanego
aktora, dyrektora teatrów, autora książki wspomnienio-
6
wej „Refren kolczastego drutu”, tomów poezji i innych
publikacji, który odszedł w 2012 roku. Pożegnaliśmy także Grzegorza Czempasa – nr 104351 i Floriana Granka – nr 28867. Pamięć o Was niech trwa…
Tym bardziej cenna jest obecność i relacje innych b. więźniów, którzy przeżyli
i którzy towarzyszą nam w edukacyjnej pracy.
Szczególnie serdecznie dziękuję Jerzemu Marii
Ulatowskiemu – nr 192823, Barbarze Puc – urodzonej w obozie – nr 74496, Jerzemu Fijołkowi
– nr 192610 oraz Arturowi Krasnokuckiemu – nr
83827. To dzięki Waszym relacjom laureaci konkursu
mogą z ust naocznych świadków posłuchać prawdy
o największym koszmarze XX wieku, jakim były niemieckie obozy koncentracyjne.
W imieniu Ocalonych, w imieniu organizatorów
serdecznie dziękujemy za pomoc materialną i rzeczową, dziękujemy tłumaczom oraz ogromnej rzeszy ludzi
dobrej woli, którzy z otwartym i gorącym sercem pomagali w organizacji konkursu.
Wszystkim nauczycielom, którzy włożyli ogromny
wysiłek w przygotowanie młodzieży do podjęcia trudnej tematykikonkursugratulujemyefektuichpracydydaktycznej
i artystycznej.
Wystawa pokonkursowa
Prace nadesłane na konkurs oceniali byli więźniowie, pracownicy naukowi Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach, historycy i plastycy Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wszyscy
jurorzy byli pod wielkim wrażeniem wiedzy historycznej młodych laureatów, wartości emocjonalnych
i artystycznych nadesłanych prac, które stworzyły niezwykłą wystawę obrazującą martyrologię b. więźniów
w różnych aspektach ich dramatycznego życia w obozie. Ekspozycja świadczy o wielkiej wrażliwości młodych mistrzów pędzla, ołówka i dłuta.
Co roku uroczystość podsumowania kończy
się wyjazdem laureatów do b. obozu KL Auschwitz, by
zwiedzić to przerażające miejsce kaźni, by zapalić znicze i złożyć kwiaty pod Ścianą Śmierci, by pomodlić
się w intencji pomordowanych i ocalonych.
Teresa Wodzicka
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków
w Tychach
Jakub Wyroba, 14 lat, ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego, Oświęcim, Polska, nauczycielka: Elżbieta Wardzała-Sereś
Mateusz Pawłowicz, 11 lat, PM, Katowice, Polska,nauczyciel: Lesław Molenda
7
8
Bogdan Chepeluk, 13 lat, CDiMT, Złoczów, Ukraina
nauczycielka: Oksana Kiryłowa
Wiktoria Chomczenko, 12 lat, CTDiM, Mozyr, Białoruś,
nauczyciel: Nikołaj Dubrowa
Panas Moskwa, 15 lat, CDiMT, Złoczów, Ukraina
nauczycielka: Oksana Kiryłowa
Lidia Borisenko, 17 lat, CTDiM, Mozyr, Białoruś,
nauczyciel: Nikołaj Dubrowa
HONOROWI PATRONI KONKURSU:
HONOURABLE PATRONS OF THE COMPETITION:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ – WARSZAWA
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION – WARSAW
DR PIOTR M.A. CYWIŃSKI – DYREKTOR PAŃSTWOWEGO
MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
DIRECTOR OF THE AUSCHWITZ-BIRKENAU STATE MUSEUM IN OŚWIĘCIM
JURY OBRADOWAŁO 10. 02. 2016 W SKŁADZIE:
THE JURY PROCEEDED ON 10th FERBUARY 2016, ITS MEMBERS WERE:
• JERZY MARIA ULATOWSKI
b. więzień KL Auschwitz, nr obozowy 192823, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Więźniów – Byłych
Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych
ex-prisoner of KL Auschwitz, camp number 192823, The Chairman of the Board of Inmates Organization –
Former-Children of Nazi Concentration Camps;
• PIOTR BĄK
artysta grafik, dr Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach / graphic artist, Dr of Academy of Fine Arts in
Katowice;
• ROBERT PŁACZEK
historyk, plastyk, pracownik Działu Wystawienniczego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu / historian, visual artist, Exhibition Department employee in Auschwitz-Birkenau State Museum in
Oświęcim;
• EWELINA MAŁACHOWSKA
Referat Edukacji Historycznej, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach / Historical Education Department,
The Institute of National Remembrance in Katowice
• BOGUSŁAW TRYBUS
artysta plastyk / visual artist (painter)
Na konkurs wpłynęły 523 prace, w tym
z Polski 490, z Białorusi 7, z Czech 5, z Rosji 5, z Ukrainy 16. Po szczegółowej analizie nadesłanych prac, Komisja nagrodziła
16 prac, wyróżniła 25, zaś 63 zakwalifikowała do wystawy pokonkursowej.
523 works come in for competition, including 490 from Poland, 7 from Belarus, 5 from
the Czech Republic, 5 from Russia, 16 from
Ukraine. After a thorough analysis the Jury
awared 16 works, gave distinction to 25
works, and qualified 63 works to the postcompetition exhibition.
9
WYNIKI
XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
„LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”
THE RESULTS OF THE 18TH INTERNATIONAL ART CONTEST
“PEOPLE DOOMED PEOPLE TO THIS FATE”
NAGRODY
PRIZES
L.p.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kraj
Country
Białoruś
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Ukraina
Miejscowość
Town/City
Mozyr
Gorlice
Gorlice
Nowy Sącz
Nowy Targ
Oświęcim
Oświęcim
Oświęcim
Siemianowice Śl.
Tychy
Tychy
Tychy
Tychy
Tychy
Tychy
Chmielnickij
Placówka
Establishment
CTDiM
MDK
MDK
PM
PCK
MDK
ZSZ Tow. Salezj.
ZSZ Tow. Salezj.
MDK
G10-ZS1
I LO
MDK1
MDK1
MDK1
MDK1
Zaw. Studio Animacji
Szymon Lech, 16 lat, MDK, Oświęcim, Polska,
nauczycielka: Elżbieta Wardzała-Sereś
10
Autor
Author
Anastazja Dudenko
Klaudia Dziedzic
Wiktoria Trybus
Natalia Mordarska
Aleksandra Mordarska
Zuzanna Pilarz
Dariusz Lichański
Michał Rutka
Alicja Właszczuk
Jagna Ryguła
Aleksandra Stasica
Luiza Szczotka
Klaudia Pierzchała
Agata Lis
Daria Okrzesik
Zoresława Wekluk
Wiek Nauczyciel
Age Teacher
15 Nikołaj Dubrowa
15 Grzegorz Karpiński
12 Grzegorz Karpiński
16 Agata Rolka
13 Maria Mrożek
18 Elżbieta Wardzała-Sereś
17 Elżbieta Wardzała-Sereś
16 Elżbieta Wardzała-Sereś
15 Anna Styś
15 Grzegorz Magner
16 Olga Ryguła
11 Jolanta Kiełczykowska
19 Elżbieta Machura
18 Elżbieta Machura
14 Barbara Malasiewicz
19 Oksana Mergut
Gracjan Szczepaniak, 15 lat, MDK, Przemyśl, Polska,
nauczycielka: Aldona Hausman
WYRÓŻNIENIA
HONOURABLES
L.p. Kraj
No. Country
1 Czechy
2 Czechy
Miejscowość
Town/City
Placówka
Establishment
Karviná-Nové Město Gymnázium
Autor
Author
Jakub Hodulik
Moravský Beroun ZUŠ
Daniela Špunarová
Wiek Nauczyciel
Age Teacher
16 Miloslavá Řehůřková
13 Eva Kopřivová
3 Polska
Gorlice
MDK
Weronika Deć
12 Grzegorz Karpiński
4 Polska
Gorlice
MDK
Anna Kulińska
14 Grzegorz Karpiński
5 Polska
Gorlice
MDK
Magdalena Tatko
15 Grzegorz Karpiński
6 Polska
Gorlice
MDK
Monika Woźniak
17 Grzegorz Karpiński
7 Polska
Katowice
PM
Mateusz Pawłowicz (3 prace) 11 Lesław Molenda
8 Polska
Kluczbork
MDK
Paweł Oszczypko
15 Józef Zając
9 Polska
Mikołów
OPP
Paulina Gruszewska
16 Sylwia Królicka
10 Polska
Nowy Sącz
PM
Piotr Brdej
15 E. Barciszewska-Kozioł
11 Polska
Nowy Sącz
PM
Sara Kociołek
14 Agata Rolka
12 Polska
Nowy Targ
PCK
Dawid Pająk
11 Maria Mrożek
13 Polska
Oświęcim
MDK
Szymon Lech
16 Elżbieta Wardzała-Sereś
14 Polska
Oświęcim
MDK
Martyna Szewczyk
12 Elżbieta Wardzała-Sereś
15 Polska
Oświęcim
ZSZ Tow. Salezj.
Sara Sereś
16 Elżbieta Wardzała-Sereś
16 Polska
Przemyśl
MDK
Gracjan Szczepaniak
15 Aldona Hausman
17 Polska
Tychy
G 11
Marta Łuka
15 Dorota Chrobaszczyk
18 Polska
Tychy
MDK 1
Joanna Musiałowicz
19 Elżbieta Machura
19 Polska
Tychy
MDK 1
Alicja Trybus
18 Elżbieta Machura
20 Polska
Tychy
MDK 1
Dominika Widlarz
19 Elżbieta Machura
21 Polska
Tychy
MDK 1
Iga Wolniak
11 Barbara Malasiewicz
22 Polska
Tychy
MDK 1
Anna Krawczyk
12 Agnieszka Toczyłowska
23 Polska
Tychy
MDK 1
Marta Latocha
12 Agnieszka Toczyłowska
24 Polska
Wrocław
MDK im. Kopernika
Wiktoria Mazurkiewicz
13 Marta Alenowicz
25 Ukraina
Chmielnickij
Zaw. Studio Animacji
Ałła Kulik (zestaw 2 prac)
15 Oksana Mergut
Alicja Trybus, 18 lat,
MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Elżbieta Machura
Wiktoria Łukaszewicz, 16 lat,
OPP, Mikołów, Polska,
nauczycielka: Sylwia Królicka
Klaudia Pierzchała, 19 lat,
MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Elżbieta Machura
11
12
Zuzanna Buczak, 15 lat,
MDK 2, Zabrze, Polska,
nauczyciel: Wiesław Darewski
Luiza Szczotka, 11 lat,
MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Jolanta Kiełczykowska
Martyna Gitner, 18 lat,
ZSM-E, Rybnik, Polska,
nauczyciel: Bartosz Ostrowski
Edyta Knieżyk, 13 lat,
G 2 – ZS, Tychy, Polska,
nauczycielka: Edyta Knieżyk
Krystian Trzciński, 13 lat,
MDK, Gorlice, Polska,
nauczyciel: Grzegorz Karpiński
Monika Woźniak, 17 lat,
MDK, Gorlice, Polska,
nauczyciel: Grzegorz Karpiński
Iga Wolniak, 11 lat,
MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Barbara Malasiewicz
Aleksandra Laska, 11 lat,
MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Barbara Malasiewicz
13
KWALIFIKACJE DO WYSTAWY
QUALIFICATIONS TO THE EXHIBITION
L.p.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
14
Kraj
Country
Białoruś
Białoruś
Czechy
Czechy
Czechy
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Miejscowość
Placówka
Town/City
Establishment
Mozyr
CTDiM
Mozyr
CTDiM
Moravský Beroun ZUŠ
Moravský Beroun ZUŠ
Moravský Beroun ZUŠ
Bytom
MDK 2
Chorzów
MDK
Gorlice
MDK
Gorlice
MDK
Gorlice
MDK
Gorlice
MDK
Gorlice
MDK
Katowice
XIV LO
Kluczbork
MDK
Kluczbork
MDK
Mikołów
OPP
Nowy Sącz
PM
Nowy Sącz
PM
Nowy Sącz
PM
Nowy Targ
PCK
Nowy Targ
PCK
Nowy Targ
PCK
Nowy Targ
PCK
Nowy Targ
PCK
Nowy Targ
PCK
Oświęcim
MDK
Oświęcim
MDK
Oświęcim
MDK
Oświęcim
ZSZ Tow. Salezj.
Oświęcim
ZSZ Tow. Salezj.
Oświęcim
ZSZ Tow. Salezj.
Oświęcim
ZSZ Tow. Salezj.
Przemyśl
MDK
Przemyśl
MDK
Rybnik
ZSM-E
Sieradz
ZPWP
Sieradz
ZPWP
Stary Sącz
PMDK
Szczecin
PM
Szczecin
PM
Tychy
G 2 – ZS
Tychy
G 11
Tychy
G 11
Tychy
MDK 1
Tychy
MDK 1
Tychy
MDK 1
Tychy
MDK 1
Tychy
MDK 1
Tychy
MDK 1
Tychy
MDK 1
Tychy
MDK 1
Tychy
SP 37
Autor
Wiek Nauczyciel
Author
Age Teacher
Lidia Borisenko
18 Nikołaj Dubrowa
Wiktoria Chomczenko
12 Nikołaj Dubrowa
Lucie Kočtářová
14 Eva Kopřivová
Lenka Růžičková
13 Eva Kopřivová
Sára Vargová
13 Eva Kopřivová
Szymon Grzesiak
21 Alina Muschalik
Wiktoria Grzesiak
15 Aleksandra Sobczak
Dymitr Majczak
11 Grzegorz Karpiński
Wiktoria Migdar
17 Grzegorz Karpiński
Bolesław Rakszewski
16 Grzegorz Karpiński
Maciej Sikora
17 Grzegorz Karpiński
Krystian Trzciński
13 Grzegorz Karpiński
Adrianna Cyrek
18 Beata Małysz
Kinga Średniak
12 Krystyna Dusanowska
Katarzyna Bartela
16 H. Frąsiak-Czumałowska
Wiktoria Łukaszewicz
16 Sylwia Królicka
Julia Wilczek
12 E. Barciszewska-Kozioł
Zuzanna Kasieczka
16 Agata Rolka
Julia Mastalerz
13 Agata Rolka
Karolina Fąfrowicz
14 Maria Mrożek
Maria Koczur
15 Maria Mrożek
Jan Mrożek
15 Maria Mrożek
Kajetan Olcoń
11 Maria Mrożek
Anna Rejczak
15 Maria Mrożek
Natalia Szopińska
13 Maria Mrożek
Aleksandra Leszczyńska 12 Elżbieta Wardzała-Sereś
Zuzanna Leszczyńska
15 Elżbieta Wardzała-Sereś
Anna Wieczorek
18 Elżbieta Wardzała-Sereś
Michał Kosowski
14 Elżbieta Wardzała-Sereś
Dominika Sosna
16 Elżbieta Wardzała-Sereś
Aleksandra Szafron
14 Elżbieta Wardzała-Sereś
Jakub Wyroba
14 Elżbieta Wardzała-Sereś
Melania Husar
13 Aldona Hausman
Mateusz Kołacz
15 Aldona Hausman
Martyna Gitner
18 Bartosz Ostrowski
Oliwia Machlańska
12 Zdzisława Budka
Emilia Magdziak
14 Zdzisława Budka
Barbara Śledź
15 Anna Zając-Bieńkowska
Igor Janik
13 Kornelia Tumanowicz
Marta Wilczewska
15 Kornelia Tumanowicz
Natalia Kaczmarczyk
13 Edyta Knieżyk
Sylwia Mann
13 Dorota Chrobaszczyk
Agata Sierzyńska
15 Dorota Chrobaszczyk
Aleksandra Stochmiał
11 Jolanta Kiełczykowska
Radosław Ejchorst
21 Elżbieta Machura
Karolina Antonik
17 Barbara Malasiewicz
Milena Batko
14 Barbara Malasiewicz
Martyna Fuchs
12 Barbara Malasiewicz
Zuzanna Sitko
15 Barbara Malasiewicz
Kinga Zaborowska
11 Barbara Malasiewicz
Wiktoria Mazepa
11 Agnieszka Toczyłowska
Aleksandra Laska
11 Barbara Malasiewicz
L.p.
No.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Kraj
Country
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Ukraina
Ukraina
Ukraina
Ukraina
Ukraina
Miejscowość
Town/City
Tychy
Tychy
Tychy
Zabrze
Zabrze
Żory
Chmielnicki
Chmielnicki
Chmielnicki
Złoczów
Złoczów
Placówka
Establishment
SP 37
I LO
I LO
MDK 2
MDK 2
G2
Zaw. Studio Animacji
Zaw. Studio Animacji
Zaw. Studio Animacji
CDiMT
CDiMT
Autor
Author
Ewelina Szablak
Michał Dubaj
Karolina Jasieńska
Zuzanna Buczak
Julia Leszczyńska
Mariola Grzegorczyk
Jekaterina Kiriejewa
Darina Bakalec
Oleksandr Rak
Bogdan Chepeluk
Panas Moskwa
Wiek Nauczyciel
Age Teacher
12 Barbara Malasiewicz
16 Olga Ryguła
16 Olga Ryguła
15 Wiesław Darewski
12 Wiesław Darewski
15 Jan Miketa
12 Oksana Mergut
13 Olena Mergut
14 Witalij Rudenko
13 Oksana Kiryłowa
12 Oksana Kiryłowa
Karolina Jasieńska, 16 lat, I LO, Tychy, Polska,
nauczycielka: Olga Ryguła
Oleksandr Rak, 14 lat, Zaw. Studio Animacji, Chmielnickij,
Ukraina, nauczyciel: Witalij Rudenko
Katarzyna Bartela, 16 lat, MDK, Kluczbork, Polska,
nauczycielka: Halina Frąsiak-Czumałowska
Anna Krawczyk, 12 lat, MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Agnieszka Toczyłowska
Agata Lis, 18 lat, MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Elżbieta Machura
Karolina Antonik, 17 lat, MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Barbara Malasiewicz
15
Aleksandra Stochmiał, 15 lat,
MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Jolanta Kiełczykowska
Joanna Musiałowicz, 19 lat,
MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Elżbieta Machura
Daniela Špunarová, 13 lat, ZUŠ, Moravský Beroun, Czechy,
nauczycielka: Eva Kopřivová
Magdalena Tatko, 15 lat, MDK, Gorlice, Polska,
nauczyciel: Grzegorz Karpiński
Lucie Kočtářová, 14 lat, ZUŠ, Moravský Beroun, Czechy,
nauczycielka: Eva Kopřivová
Sára Vargová, lat 13, ZUŠ, Moravský Beroun, Czechy,
nauczycielka: Eva Kopřivová
16
Jekaterina Kiriejewa, 12 lat, Zaw. Studio Animacji,
Chmielnickij, Ukraina, nauczycielka: Oksana Mergut
Darina Bakalec, 13 lat, Zaw. Studio Animacji, Chmielnickij,
Ukraina, nauczycielka: Olena Mergut
Natalia Mordarska, 16 lat, PM, Nowy Sącz, Polska,
nauczycielka: Agata Rolka
Alicja Właszczuk, 15 lat, MDK, Siemianowice Śląskie, Polska,
nauczycielka: Anna Styś
Marta Latocha, 12 lat,
MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Agnieszka Toczyłowska
Karolina Fąfrowicz, 14 lat,
PCK, Nowy Targ, Polska,
nauczycielka: Maria Mrożek
17
Zuzanna Leszczyńska, 15 lat, MDK, Oświęcim, Polska, nauczycielka: Elżbieta Wardzała-Sereś
Mateusz Kołacz, 15 lat, MDK, Przemyśl, Polska,nauczycielka: Aldona Hausman
18
Melania Husar, 13 lat, MDK, Przemyśl,
Polska,nauczycielka: Aldona Hausman
Martyna Szewczyk, 12 lat, MDK, Oświęcim, Polska,
nauczycielka: Elżbieta Wardzała-Sereś
Marta Wilczewska, 15 lat, PM, Szczecin, Polska,
nauczycielka: Kornelia Tumanowicz
Wiktoria Grzesiak, 15 lat, MDK, Chorzów, Polska,
nauczycielka: Aleksandra Sobczak
Zuzanna Pilarz, 18 lat, MDK, Oświęcim, Polska,
nauczycielka: Elżbieta Wardzała-Sereś
Sylwia Mann, 13 lat, G 11, Tychy, Polska,
nauczycielka: Dorota Chrobaszczyk
Kinga Średniak, 12 lat, MDK, Kluczbork, Polska,
nauczycielka: Krystyna Dusanowska
Paweł Oszczypko, lat 15, MDK, Kluczbork, Polska,
nauczyciel: Józef Zając
19
20
Daria Okrzesik, 14 lat,
MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Barbara Malasiewicz
Julia Leszczyńska, 12 lat,
MDK 2, Zabrze, Polska,
nauczyciel: Wiesław Darewski
Jagna Ryguła, 15 lat,
G10-ZS1, Tychy, Polska,
nauczyciel: Grzegorz Magner
Mariola Grzegorczyk, 15 lat,
G 2, Żory, Polska,
nauczyciel: Jan Miketa
Lenka Růžičková, 13 lat,
ZUŠ, Moravský Beroun, Czechy,
nauczycielka: Eva Kopřivová
Marta Łuka, 15 lat,
G 11, Tychy, Polska,
nauczycielka: Dorota Chrobaszczyk
Wiktoria Trybus, 12 lat,
G 11, Tychy, Polska,
nauczycielka: Dorota Chrobaszczyk
Sara Kociołek, 14 lat,
PM, Nowy Sącz, Polska,
nauczycielka: Agata Rolka
Aleksandra Leszczyńska, 12 lat,
MDK, Oświęcim, Polska,
nauczycielka: Elżbieta Wardzała-Sereś
Aleksandra Mordarska, 13 lat,
PCK, Nowy Targ, Polska,
nauczycielka: Maria Mrożek
Barbara Śledź, 15 lat,
PMDK, Stary Sącz, Polska,
nauczycielka: Anna Zając-Bieńkowska
Emilia Magdziak, 14 lat,
ZPWP, Sieradz, Polska,
nauczycielka: Zdzisława Budka
Jakub Hodulik, 16 lat, Gymnázium,
Karviná – Nové Město, Czechy,
nauczycielka: Miloslavá Řehůřková
21
Aleksandra Stasica, 16 lat, I LO, Tychy, Polska, nauczycielka: Olga Ryguła
Anastazja Dudenko, 15 lat, CTDiM, Mozyr, Białoruś,nauczyciel: Nikołaj Dubrowa
22
Sara Sereś, 16 lat,
ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego, Oświęcim, Polska,
nauczycielka: Elżbieta Wardzała-Sereś
Wiktoria Mazepa, 11 lat,
MDK 1, Tychy, Polska,
nauczycielka: Agnieszka Toczyłowska
Kajetan Olcoń, 11 lat,
PCK, Nowy Targ, Polska,
nauczycielka: Maria Mrożek
Igor Janik, 13 lat,
PM, Szczecin, Polska,
nauczycielka: Kornelia Tumanowicz
Jan Mrożek, 15 lat,
PCK, Nowy Targ, Polska,
nauczycielka: Maria Mrożek
Wiktoria Mazurkiewicz, 13 lat,
MDK im. Kopernika, Wrocław, Polska,
nauczycielka: Marta Alenowicz
23
Szymon Grzesiak, 21 lat, MDK 2, Bytom, Polska, nauczycielka: Alina Muschalik
REDAKCJA/EDITING: Teresa Wodzicka – MDK 1 Tychy
TŁUMACZENIE/TRANSLATION: Wojciech Szweda
SKŁAD KOMPUTEROWY/DTP: Bogusław Trybus
FOTO/PHOTOS: Agnieszka Toczyłowska, Anna Pasek
DRUK/PRINT: Depta 601 44 65 11
24

Podobne dokumenty