plik pdf

Komentarze

Transkrypt

plik pdf
POLSKI KOMITET
TEORII MASZYN I MECHANIZMÓW
Adres:
ul. Konarskiego 18a
44-100 Gliwice
Tel.: (32) 237 24 01
Fax: (32) 237 14 98
E-mail:
[email protected]
przy
KOMITECIE BUDOWY MASZYN
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
_________________________________________
Polish Committee
of Theory of Machines and Mechanisms
affiliated to IFToMM
Gliwice, 18. 01. 2008
Dr Jerzy Sladek – Sekr. Nauk. KBM PAN
PAN
Pl. Defilad
Pałac Kultury
Warszawa
Dotyczy: Polski Komitet TMM przy Komitecie Budowy Maszyn PAN
Sprawozdanie z Działalności za rok 2007
Szanowny Panie Doktorze!
Ostatnie Posiedzenie Plenarne PK TMM odbyło się we wrześniu 2006.
Zgodnie z tradycją oczekiwano nominacji nowego składu Komitetu w lutym lub marcu
2007 na kadencję 2007-2010.
Mimo braku nominacji i zakończenia poprzedniej kadencji PK TMM działał nadal
podejmując niezbędne prace zapewniające ciągłość aktywności Komitetu.
1) Profesor J. Wojnarowski rozesłał podziękowania za aktywnie działanie w kadencji
poprzedniej tj. 2004-2007.
2) Kontynuowano przygotowania do konferencji TMM w Szczyrku we wrześniu 2008:
(2a) Powołano Komitet Naukowy, który zgodnie z tradycją stanowi cały PK TMM
oraz tzw. obserwatorzy;
(2b) Wystąpiono o patronat IFToMM nad Konferencją i zgodę na używanie logo
tej organizacji;
(2c) Rozesłano pierwszy komunikat;
(2d) Uruchomiono stronę internetową tej konferencji www.tmm2008.ath.bielsko.pl
organizowanej przez ATH z Bielska-Białej;
3) zaproponowano skład komitetu ds. Współpracy z IFToMM – bez zmian:
prof. zw. dr hab. inż. Marek Dietrich – przewodniczący; członkowie:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior,
prof. zw. dr hab. inż. Stefan Miller,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl,
prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski – przewodniczący PK TMM,
dr inż. Stanisław Zawiślak – sekretarz.
Prof. Marek DIETRICH
Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 80
tel.: (22) 660-70-07, fax: (22) 660-70-08.
4) Duża grupa Polskich naukowców członków PK TMM (około 20 osób) wzięła udział
w Światowym Kongresie IFToMM w Besancon we Francji w czerwcu 2007.
(4a) Profesor Wojnarowski i Prof. Kędzior brali udział w posiedzeniu Zarządu
IFToMM-u;
(4b) Odbyły się posiedzenia Komitetów Technicznych i Komisji Stałych
IFToMM, obecni Polacy członkowie tychże Komitetów wzięli udział w tych
zebraniach;
(4c) PK TMM wystąpił (z sukcesem) o zniżki opłat dla młodych naukowców z
Polski – 4 osoby:
Marek Surowiec, TU Warsaw, Paweł Antoni Malczyk, TU Warsaw, Marcin
Sidzina, Univ. of Bielsko-Biala, Jarosław Janusz, Univ. of Bielsko-Biala
(4d) Wręczono list gratulacyjny Prof. Marco Ceccarrellemu z okazji wyboru na
Prezydenta IFToMM;
(4e) Odbyło się spotkanie ze skarbnikiem IFToMM – Polska składka zawsze
jest wpłacana w terminie.
Dalsze szczegółowe dane zawarte są w sprawozdaniu ze współpracy z IFToMM
przekazanego do Kancelarii PAN. Działalność PK TMM została oceniona pozytywnie
(pismo Pani Dr Wajcen) zalecając dalszą działalność w zakresie współpracy z
zagranicą.
5) Prowadzona jest strona PK TMM: www.tmm.ath.bielsko.pl.
Zamieszczono na niej m.in.:
- sprawozdanie z kadencji 2004-2007;
- komunikat o Konferencji TMM Szczyrk 2008
- komunikat specjalny Prof. J Wojnarowskiego o oczekiwaniu na nominacje,
- link do konferencji TMM’2008
i inne.
6) Prof. Gronowicz zajmuje się przygotowaniem monografii okolicznościowej z okazji
100-lecia Prof. Jana Oderfelda.
7) We wrześniu 2007 formalną nominację na Przewodniczącego PK TMM otrzymał
Prof. Wojnarowski.
8) Zaproponował po odpowiednich uzgodnieniach nowy skład Komitetu – PK TMM.
9) Podjęto próbę zorganizowania I-go zebrania plenarnego w nowej kadencji.
Pierwotny termin styczniowy został odwołany. Miało się odbyć wręczenie
nominacji, ale Prof. Wojnarowski nie miał wiadomości czy dokumenty są gotowe.
Dodatkowo zaproponowano spotkanie przy okazji uroczystości 100-lecia Prof.
Jana Oderfelda oraz nadania Czcigodnemu Jubilatowi tytułu Doktora Honoris
Causa i ten termin (tj. 19-tego lutego 2008) jest brany pod uwagę.
10) Całościowe sprawozdanie z poprzedniej kadencji dostarczono uprzednio.
Sprawozdanie, komunikaty dostępne są na stronie PK TMM – podanej wyżej.
Z Wyrazami Szacunku
Prof. Józef Wojnarowski
Przewodniczący PK TMM
Dr Stanisław Zawiślak
Sekretarz PK TMM (poprzednio
i zgłoszony)