Raport bie ący: 47/2006 Data: 2006-09

Komentarze

Transkrypt

Raport bie ący: 47/2006 Data: 2006-09
Raport bieżący:
47/2006
Data:
2006-09-26
zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że:
w dniu 26 września 2006 roku dokonał zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w wyniku wykonania
przez obligatariuszy prawa objęcia akcji, wynikającego z wszystkich 249.096 obligacji serii A z
prawem pierwszeństwa, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 2/2005 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji z
prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wskazani wyżej
obligatariusze złożyli w trybie art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 14 września 2006 r.
oświadczenia o objęciu akcji serii C i opłacili obejmowane akcje serii C. Uprawnieni nabyli akcje po
cenie emisyjnej 21,10 zł. W wyniku wykonania prawa pierwszeństwa objętych zostało 249.096 akcji
serii C, które zostały w dniu 20 września 2006 roku zapisane na ich rachunkach papierów
wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Po zarejestrowaniu w dniu 20 września 2006 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
249.096 akcji zwykłych na okaziciela serii C, kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.948.266 złotych i
dzieli się na 4.220.096 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote każda, w tym:
1)
2)
3)
3.248.750 akcji serii A,
722.250 akcji serii B.
249.096 akcji serii C.
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu:
4.220.096
Udział nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów:
5,90%
Zgodnie z § 16 ust. 3 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Jarosław Tomaszewski,
Jan Wilk,
Członek Zarządu
Prokurent