Rzeszów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń o tematyce

Komentarze

Transkrypt

Rzeszów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń o tematyce
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 61976-2013 z dnia 2013-02-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń o tematyce: zarządzanie szkoleniami, identyfikacja potrzeb
szkoleniowych, projektowanie szkoleń, ewaluacja szkoleń dla minimalnie 30 Beneficjentów a
maksymalnie 63 Beneficjentów Projektu Menadżer...
Termin składania ofert: 2013-02-25
Rzeszów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń o tematyce:
zarządzanie szkoleniami, identyfikacja potrzeb szkoleniowych,
projektowanie szkoleń, ewaluacja szkoleń dla minimalnie 30
Beneficjentów a maksymalnie 63 Beneficjentów Projektu
Menadżer szkoleń, o numerze identyfikacyjnym KSI: WNDPOKL.08.01.01-18-393/10 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania
8.1.1Wparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiebiorstw, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, Priorytet VIII
Numer ogłoszenia: 132032 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 61976 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie
szkoleń o tematyce: zarządzanie szkoleniami, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, projektowanie
szkoleń, ewaluacja szkoleń dla minimalnie 30 Beneficjentów a maksymalnie 63 Beneficjentów
Projektu Menadżer szkoleń, o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.08.01.01-18-393/10
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Poddziałania 8.1.1Wparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiebiorstw,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytet VIII.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń o tematyce:
zarządzanie szkoleniami, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, projektowanie szkoleń, ewaluacja
szkoleń dla minimalnie 30 Beneficjentów a maksymalnie 63 Beneficjentów Projektu Menadżer
szkoleń, o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.08.01.01-18-393/10 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1Wparcie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiebiorstw, Działanie 8.1 Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki na podstawie
Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 10.01.2012r. Źródło finansowania: Projekt Menadżer
szkoleń - jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach
Poddziałania 8.1.1Wparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiebiorstw,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.01-18-393/10-00
z dnia 10.01.2012r. Projekt finansowany jest: - w 10 % ze środków prywatnych - w 90% ze środków
publicznych z podziałem na: 15% - budżet Państwa 85% - środki Unii Europejskiej. Szczegółowy
opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia; Załącznik nr 2 do siwz - istotne postanowienia umowy. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający
nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Projekt skierowany jest do minimum 30, a maksymalnie
63 osób dorosłych zamieszkujących woj. podkarpackie, pracujących w administracji pub. i
podległych jej jednostkach organizacyjnych oraz instytucjach otoczenia biznesu. Rekrutacja
Beneficjentów zaplanowana jest w terminie od 18 lutego do 18 marca. W przypadku nie zebrania
się pełnej grupy uczestników RARR S. A. ma prawo do wydłużenia terminu rekrutacji i przesunięcia
terminu rozpoczęcia szkoleń. RARR S. A. przekaże Wykonawcy informację o ostatecznej liczbie
Beneficjentów biorących udział w szkoleniach do dnia 26.03.2013r. W przypadku nie rekrutowania
maksymalnej liczby Beneficjentów tj. 63 osób do dnia 26.03.2013r. Zamawiający zastrzega sobie
prawo prowadzenia dalszej rekrutacji, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie w
ramach przedmiotowego zamówienia do przeprowadzenia szkoleń dla osób rekrutowanych po dniu
26.03.2013 r. w liczbie nie większej niż 63 osoby. Opis szkoleń dla minimum 30 Beneficjentów
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 4 modułów szkoleń o tematyce: -
I moduł zarządzanie szkoleniami (szkolenie 14 dniowe - 56 godzin szkolenia dla 30 Beneficjentów
podzielonych na 2 grupy) 56 godzin x2 grupy=112 godziny szkolenia - II moduł identyfikacja potrzeb
szkoleniowych ( szkolenie 12 dniowe - 48 godzin szkolenia dla 30 Beneficjentów podzielonych na 2
grupy) 48 godzin x2 grupy = 96 godziny szkolenia - III moduł projektowanie szkoleń (szkolenie 4
dniowe - 16 godzin szkolenia dla 30 Beneficjentów podzielonych na 2 grupy) 16 godzin x grupy = 32
godziny - IV moduł ewaluacja szkoleń (szkolenie 4 dniowe - 16 godzin szkolenia dla 30
Beneficjentów podzielonych na 2 grupy) 16 godzin x grupy = 32 godziny. Szkolenia będą
zorganizowane dla minimum 30 osób podzielonych na 2 grupy. Każdy beneficjent weźmie udział w
każdym module szkoleniowym. Każdy Beneficjent przejdzie łącznie 136 godzin szkolenia. Opis
szkoleń dla maksymalnie 63 Beneficjentów Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i
przeprowadzenie 4 modułów szkoleń o tematyce: - I moduł zarządzanie szkoleniami (szkolenie 14
dniowe - 56 godzin szkolenia dla maksymalnie 63 Beneficjentów podzielonych na 4 grupy) 56
godzin x 2 grupy=224 godziny szkolenia - II moduł identyfikacja potrzeb szkoleniowych ( szkolenie
12 dniowe - 48 godzin szkolenia dla maksymalnie 63 Beneficjentów podzielonych na 4 grupy) 48
godzin x 4 grupy = 192 godziny szkolenia - III moduł projektowanie szkoleń (szkolenie 4 dniowe - 16
godzin szkolenia dla maksymalnie 63 Beneficjentów podzielonych na 4 grupy) 16 godzin x4 grupy =
64 godziny - IV moduł ewaluacja szkoleń (szkolenie 4 dniowe - 16 godzin szkolenia dla
maksymalnie 63 Beneficjentów podzielonych na 4 grupy) 16 godzin x 4 grupy = 64 godziny.
Szkolenia będą zorganizowane dla maksymalnie 63 osób podzielonych na 4 grupy. Każdy
beneficjent weźmie udział w każdym module szkoleniowym. Każdy Beneficjent przejdzie łącznie
136 godzin szkolenia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3, 55.32.00.00-9,
55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Źródło finansowania: Projekt Menadżer szkoleń - jest współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1Wparcie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiebiorstw, Działanie 8.1 Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Jan Głąb prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JiK Jan Głąb, ul. Grunwaldzka 24/12,
35-068 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98215,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 116699,94
Oferta z najniższą ceną: 97889,40 / Oferta z najwyższą ceną: 280854,00
Waluta: PLN.