zał nr 3 - Urząd Miasta i Gminy Młynary

Komentarze

Transkrypt

zał nr 3 - Urząd Miasta i Gminy Młynary
Zatwierdzam
załącznik Nr - 3 do Zarządzenia Nr –3 /2015 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Miasta
i Gminy Młynary z dnia 27 stycznia 2015 r.
…………………………….
( data i podpis )
PLAN PRACY
GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
NA 2015 ROK
PLAN POSIEDZEŃ GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA 2015
Lp. Temat posiedzenia
Organizator
uczestnicy
1.
1.Podsumowanie realizowanych w 2014 roku
zadań oraz postawienie nowych na 2015 r.
2. Zatwierdzenie planu pracy GZZK na 2015 rok
3.Zaopiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego
- szkolenie z zakresu obrony cywilnej
Burmistrz Miasta i Gminy
2.
1.Bezpieczne wakacje – przygotowanie gminy do
wakacji.
Skład osobowy Gminnego
Zespołu Zarządzania
19.06.2015 r.
Kryzysowego
3.
Procedury systemu zarządzania kryzysowego:
- zasady wdrażania procedur ujętych w Planie
Zarządzania Kryzysowego
- szkolenie obronne
Zadania z zakresu ewakuacji ludności –
- zasady prowadzenia ewakuacji,
- zadania zespołu d.s ewakuacji ludności
4.
Termin
20.03.2015 r.
Skład osobowy Gminnego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy
Skład osobowy Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy
Skład osobowy Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
15.09 .2015 r.
20.11.2015 r.
Uwagi
PLAN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO NA 2015
Lp Miesiąc
1.
2.
Tematyka
Wykonawcy
3.
4.
I KWARTAŁ
1. marzec
Przedstawienie propozycji Rocznego Planu Pracy Stanowisko ds.
i Szkolenia GZZK w Młynarach na 2015 rok
kadrowych i
zagrożeń kryzysowych
Zadania Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w za- Stanowisko ds.
kresie obrony cywilnej – szkolenie
kadrowych i
zagrożeń kryzysowych
Analiza i ocena realizacji zadań za 2014 rok. Postawienie zadań na 2015 rok – ocena stanu przygotowania do ich realizacji
Stanowisko ds.
kadrowych i
zagrożeń kryzysowych
Plan Zarządzania Kryzysowego
- zaopiniowanie planu przez członków GZZK
Stanowisko ds.
kadrowych i
zagrożeń kryzysowych
II KWARTAŁ
2. czerwiec
Przygotowanie gminy do wakacji bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji
Kierownik Posterunku Policji
w Młynarach
Kierownik
MGOSP
Dyrektor
Ośrodka Kultury
Uwagi
5.
Lp Miesiąc
1.
2.
Tematyka
Wykonawcy
3.
4.
III KWARTAŁ
3. wrzesień
Procedury systemu zarządzania kryzysowego:
- podstawa prawna opracowania
- wdrażanie procedur ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego.
Zadania obronne gminy – karty realizacji zadań
obronnych- szkolenie
Stanowisko ds.
kadrowych i
zagrożeń kryzysowych
Członkowie
GZZK
IV KWARTAŁ
Plan ewakuacji/przyjęcia ludności II stopnia –
zadania wynikające z planu
Stanowisko ds.
kadrowych i
zagrożeń kryzysowych
Zadania zespołu ds. ewakuacji ludności
Stanowisko ds.
kadrowych i
zagrożeń kryzysowych
Zabezpieczenie pomocy socjalno-bytowej dla
ewakuowanej ludności- referat
Kierownik MG
Ośrodka Pomocy Społecznej
Listopad
Uwagi
5.