Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji oraz PDA do

Komentarze

Transkrypt

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji oraz PDA do
Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący nr:
7/2007
Data sporządzenia:
2007-04-03
Skrócona nazwa emitenta:
HELIO S.A.
Temat:
Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji oraz
PDA do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2007 r. złożony został
wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.872.000
akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii
B oraz 1.128.000 praw do nowych akcji serii B.
Podpisano:
Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty