KONKURS KRASOMÓWCZY ETAP SZKOLNY CZĘŚĆ

Komentarze

Transkrypt

KONKURS KRASOMÓWCZY ETAP SZKOLNY CZĘŚĆ
21 listopada 2008 r.
KONKURS KRASOMÓWCZY
ETAP SZKOLNY
CZĘŚĆ PISEMNA
MASS MEDIA – FAKTY I MITY
Zadanie 1
Wymień cztery najważniejsze funkcje mass mediów i podaj po jednym
przykładzie programu telewizyjnego lub radiowego właściwego danej funkcji.
FUNKCJA
PRZYKŁAD
Zadanie 2
Oglądanie programów telewizyjnych jest obecnie najczęstszym
i szczególnie atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu. *
Podaj dwa argumenty uzasadniające powyższą opinię, budując zdania złożone
podrzędnie.
• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
1
Zadnie 3
Nic nie może zwolnić twórców przekazów medialnych od odpowiedzialności
za to, co prezentują swoim odbiorcom. Mają ono obowiązek dostarczać
społeczeństwu wzorców pozytywnych, kształtujących postawy prospołeczne. *
Sformułuj siedem zasad, którymi powinni kierować się nadawcy medialni,
uwzględniając powyższy postulat. Zastosuj właściwy układ graficzny i
zachowaj ujednoliconą formę językową.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2
Zadanie 4
Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia dotyczące mass mediów. Napisz do
każdego z nich krótki komentarz (2-3 zdania), określając, na ile prawdziwa jest
zawarta w nich opinia.
•
Komputer to podstawa życia w XXI wieku.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
•
Internet to niezastąpione źródło informacji.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
•
Telewizja uczy i bawi.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3
Zadanie 5
Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia.
Telewizja jest wrogiem komunikacji w rodzinie. Jakże często zdarza się,
że cała rodzina siedzi przed telewizorem razem – nie wspólnie, lecz obok siebie.
Są w jednym miejscu, ale nie mają kontaktu ze sobą, każdy z nich jest w
kontakcie z bohaterem filmu, redaktorem programu czy sprawozdawcą
sportowym. (…) W rodzinach spędzających dużo czasu przed telewizorem więzi
między poszczególnymi członkami stopniowo się rozluźniają. Gdy rodzina jest
pogrążona w telewizyjnym transie, nie ma czasu na rozmowę, na wymianę myśli,
uczuć, przekazywanie wartości. Mówiąc o telewizji jako przeszkodzie komunikacji
w rodzinie, można pokusić się również o odwrotne stwierdzenie: ludzie, którzy
potrafią cieszyć się sobą, nie popadają w telewizyjne uzależnienie. Potrafią oni
uchronić przed nim także swoje dzieci, ukazując im znacznie bogatszy,
piękniejszy i ciekawszy świat od tego ze szklanego ekranu. *
a) Zatytułuj tekst, akcentując przedstawiony problem.
…………………………………………………………………………………….
b) Wypisz z tekstu trzy zwroty składające się na jednoznaczną ocenę
opisywanego zjawiska.
• ……………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………….
c) Określ własnymi słowami w dwóch zdaniach złożonych stanowisko autorów
tekstu wobec poruszonego problemu. Nie cytuj!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
4
Zadanie 6
Zredaguj wypowiedź w formie krótkiego felietonu prasowego (6-7 zdań), w
którym pokażesz, że twój region, miejscowość lub najbliższa okolica to świat
bogatszy, piękniejszy i ciekawszy od tego ze szklanego ekranu. *
………………………………………………………………………………….....
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
* Wszystkie cytowane fragmenty pochodzą z publikacji:
Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, ks. Dariusz Sikorski SDS: Media, Lublin 2005
5
6