Regulamin konkursu WSPIERAMY TWOJE MARZENIA

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu WSPIERAMY TWOJE MARZENIA
v. 2.1
Strona 1 z 4
Regulamin konkursu
WSPIERAMY TWOJE MARZENIA
§ 1- Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wspieramy Twoje Marzenia” i jest zwany dalej
Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego z siedzibą przy
ul. Garbary 23, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, zwany dalej Organizatorem.
3. Fundatorem nagród jest Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego z siedzibą przy
ul. Garbary 23, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 25 września 2015 r. i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 2 - Uczestnicy
1. Uczestnikiem mogą tylko uczniowie:
a) szkół podstawowych;
b) gimnazjalnych;
c) ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu grodziskiego.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią, wyrażoną na
piśmie, zgodą opiekuna prawnego dołączoną do zgłoszenia.
§ 3 - Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszenia należy składać listownie na adres: ul. Garbary 23, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, lub
e-mailem na adres: [email protected]
2. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 października 2015 r.
3. Uczestnik dołącza do zgłoszenia oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku, a także oświadczenie
o zapoznaniu się z regulaminem. Oświadczenia można pobrać ze strony internetowej
www.klubprzedsiebiorcow.pl zakładka „O Klubie - do pobrania”. Oświadczenia te zostaną
przedłożone Organizatorowi w oryginale, przez laureata, najpóźniej w chwili odbioru nagrody.
4. Naruszenie warunków Konkursu powoduje niezakwalifikowanie zgłoszenia lub utratę prawa do
nagrody.
Regulamin przygotowany przez:
Zespół Kancelarii Adwokackich Unguibus et Rostro® Poznań, Berlin, Kościan, Grodzisk Wlkp.
Grodzisk Wlkp., Pl. Św. Anny 10/4 Grodzisk Wlkp., tel./fax: +48 61 444 01 31/33,
[email protected]
v. 2.1
Strona 2 z 4
§ 3 - Zgłoszenie
1. Zgłoszenie powinno opisywać talenty, pasje lub zainteresowania Uczestnika oraz rodzaj wsparcia
(nagrody), którego oczekuje od Organizatora i korzyści płynące z tego dla Uczestnika.
2. Kwota wsparcia nie przekracza 4900 zł. na jednego uczestnika.
3. Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
4. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
5. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły, imieniem
i nazwiskiem opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich oraz numerem kontaktowym.
Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem Konkursu. Zgłoszenia
niepodpisane, anonimowe nie rozpatrywane.
§ 4 - Komisja
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa w skład której wychodzą osoby delegowane przez
Organizatora.
2. Komisja Konkursowa działa jawnie i zapewnia prawidłowy przebieg konkursu, w szczególności
dokonuje oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyboru laureatów.
§ 5- Przebieg konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. Etap kwalifikacyjny polega na ocenie i wyborze przez Komisję Konkursową najciekawszych ze
złożonych zgłoszeń i kończy się dnia 31 października 2015r.
3. Wyłonieni Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu
telefonicznie lub mailowo.
4. Drugi etap Konkursu wyłania laureatów i polega na prezentacji Uczestnika Konkursu przed
Komisją Konkursową. Terminy prezentacji będą uzgadniane z Uczestnikiem indywidualnie
przez Komisją Konkursową. Etap drugi zakończy się dnia 30 listopada 2015 r.
5. W terminie 7 dni od zakończenia drugiego etapu Komisja Konkursowa ogłosi laureatów oraz
rodzaj przyznanej nagrody na stronie internetowej www.klubprzedsiebiorcow.pl. Komisja
Konkursowa poinformuje również indywidualnie laureatów o przyznanej nagrodzie.
6. Liczba nagród przyznanych laureatom nie może przekroczyć budżetu przeznaczonego na nagrody.
Budżet ten nie musi być jednak wyczerpany.
Regulamin przygotowany przez:
Zespół Kancelarii Adwokackich Unguibus et Rostro® Poznań, Berlin, Kościan, Grodzisk Wlkp.
Grodzisk Wlkp., Pl. Św. Anny 10/4 Grodzisk Wlkp., tel./fax: +48 61 444 01 31/33,
[email protected]
v. 2.1
Strona 3 z 4
§ 7- Nagrody
1. Laureat korzysta z nagrody nieodpłatnie w okresie 1 roku. Z upływem tego czasu, nagroda
przechodzi nieodpłatnie na własność laureata, o ile nie naruszył regulaminu.
2. W okresie opisanym w punkcie poprzedzającym: nagroda znajduje się w posiadaniu laureata i nie
może być zbyta lub wymieniona, a szczególności darowana lub sprzedana na rzecz osób trzecich;
utrzymanie nagrody, w tym ewentualne naprawy spoczywają na laureacie, chyba że Organizator
postanowił inaczej.
3. W okresie opisanym w § 7, ust. 1 laureat wyraża zgodę (nieodpłatną licencję niewyłączną) w
rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
2006 r. nr 90, poz. 631) na wykorzystanie jego wizerunku oraz dorobku, związanego z otrzymaną
nagrodą przez Organizatora w zakresie celów statutowych Klubu Przedsiębiorców Powiatu
Grodziskiego i promocji celów niniejszego Konkursu w publikacjach drukowanych, szczególnie
prasowych, elektronicznych i mediach.
4. Laureat konkursu zobligowany jest do przekazania informacji o swoich postępach i osiągnięciach
dzięki uczestnictwu w konkursie w okresie 1 roku.
§ 8 - Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Klub
Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego z siedzibą przy ul. Garbary 23, 62-065 Grodzisk
Wielkopolski.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do otrzymania nagrody,
a ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie.
3. Zbiór danych osobowych prowadzony przez administratora został zgłoszony do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Informacja o wpisaniu do rejestru zbiorów danych
osobowych i numerze nadanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
zostanie uzupełniona po nadaniu tego numeru.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania,
prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich
przetwarzania. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać na adres e-mail:
[email protected], lub listownie na adres administratora wskazany powyżej.
Regulamin przygotowany przez:
Zespół Kancelarii Adwokackich Unguibus et Rostro® Poznań, Berlin, Kościan, Grodzisk Wlkp.
Grodzisk Wlkp., Pl. Św. Anny 10/4 Grodzisk Wlkp., tel./fax: +48 61 444 01 31/33,
[email protected]
v. 2.1
Strona 4 z 4
5. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celu przeprowadzenia Konkursu, lub w
celu indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.
6. Przetwarzanie, o którym mowa powyżej, obejmuje także wykorzystywanie przekazanych danych
w celu wydania nagrody.
7. Korzystając ze strony internetowej Konkursu, przechowywane mogą być pliki tekstowe (cookies)
na dysku komputera Uczestnika Konkursu. We wskazanych plikach znajdują się informacje
niezbędne do prawidłowego działania serwisu.
8. Zawartość plików nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików nie są
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
9. Na stronie Konkursu, dodatkowo zbierane są adresy IP użytkowników, które gromadzone są na
podstawie logów dostępowych. Zebrane dane służą celom statystycznym i poprawie
funkcjonowania serwisu.
10. Na stronie www.klubprzedsiebiorcow.pl znajdują się linki, które umożliwiają przejście na inne
strony internetowe. Administrator nie ma wpływu na regulamin i politykę ochrony prywatności
stosowaną przez właścicieli tych stron, ani też na treść.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie www.klubprzedsiebiorcow.pl
2. Wszelkie zapytania należy kierować listownie na adres Organizatora, bądź na adres e-mail:
[email protected]
__________________________________
Organizator
Regulamin przygotowany przez:
Zespół Kancelarii Adwokackich Unguibus et Rostro® Poznań, Berlin, Kościan, Grodzisk Wlkp.
Grodzisk Wlkp., Pl. Św. Anny 10/4 Grodzisk Wlkp., tel./fax: +48 61 444 01 31/33,
[email protected]