RB_2015 wprowadzenie do obrotu na GPW

Komentarze

Transkrypt

RB_2015 wprowadzenie do obrotu na GPW
Ostrów Mazowiecka, dn. 19 sierpnia 2015 r.
RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2015
Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW
akcji serii G Emitenta
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent)
podaje do wiadomości, że uchwałą nr 845/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. Zarząd Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym oraz postanowił wprowadzić z dniem 21 sierpnia 2015 r. w trybie zwykłym do
obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
Emitenta o wartości nominalnej 1 złoty każda. Akcje serii G zostały wyemitowane w ramach
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 r., związanego z
realizacją Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Emitenta (uchwała nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 r.).
Wprowadzenie akcji serii G Emitenta do obrotu giełdowego z dniem 21 sierpnia 2015 r.
nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w
dniu 21 sierpnia 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLFORTE00012.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382.j.t.).

Podobne dokumenty