SIWZ - Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY
W WA RS ZA W I E
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony
PN/18AML/05/2013
o wartości poniŜej 200 000 euro
na
dostawę aparatury medycznej i laboratoryjnej
Warszawa 2013
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa,
www.zakazny.pl
centrala (22) 33 55 351-355
Dyr e k to r (22) 33 55 225
fax (22) 33 55 226
1
1. Informacje o Zamawiającym
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Adres: 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37
Strona internetowa: www.zakazny.pl
Numer telefonu: (22) 33 55 214, 212
Numer faksu: (22) 33 55 375
e-mail: [email protected]
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości poniŜej 200 000 euro.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.
3.2.
3.3.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej oraz laboratoryjnej zgodnie
z formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (zał. nr 1).
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 5 „Parametry wymagane”.
Wspólny słownik zamówień (CPV).
33.10.00.00 – 1
33.00.00.00 – 5
3.4.
3.5.
3.6.
urządzenia medyczne
sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uwaŜa się pojedynczy pakiet.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych
warunków
5.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.1.1
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5.1.2
posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5.1.3
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2
5.1.4
sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Ŝąda następującego dokumentu:
6.1.1
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ.
JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest przedstawić
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.3 SIWZ.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów:
6.3.1
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na formularzu
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
6.3.2
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
6.3.3
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6.3.4
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
pkt. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
6.4.1
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6.4.2
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie
3
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4.1 powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 6.4.2 powinien być
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia punktu 6.5 stosuje się odpowiednio.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty, o których mowa w punkcie 6.3 muszą być złoŜone przez kaŜdego
z Wykonawców, natomiast dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1 mogą zostać złoŜone
wspólnie.
W przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia
naleŜy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
6.9.1
katalogi przedstawiające oferowany przedmiot zamówienia wraz z opisem
potwierdzającym spełnienie parametrów granicznych w języku polskim;
6.9.2
dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań ustawy o wyrobach medycznych
Dz.U. Nr 107 poz. 679 ze zm. z dnia 20.05.2010 – jeŜeli dotyczy;
6.9.3
Kopie deklaracji CE dla oferowanego sprzętu.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Wszelką pisemną korespondencję naleŜy kierować na:
adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny
w Warszawie, 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37
numer faksu: (22) 33 55 375, 226
e-mail: [email protected]
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje w sposób umoŜliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.
Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie postępowania upowaŜniona jest:
Anna Sieńczak – Przewodnicząca Komisji Przetargowej
tel.: (22) 33 55 214, 212 fax: (22) 33 55 375, w godz. 800 – 1530, e-mail: [email protected]
4
7.6.
Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o kaŜdej zmianie adresów. Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą
uznawane za skutecznie złoŜone temu Wykonawcy, który nie poinformował o zmianie danych
teleadresowych.
8. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
8.1.
8.2.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania oferty
10.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
10.2. Wykonawca zobowiązany jest podać numer katalogowy i nazwę handlową oferowanego
asortymentu.
10.3. Ofertę naleŜy sporządzić w formie pisemnej na formularzu „Oferta” zgodnym w treści ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
10.4. Do oferty naleŜy załączyć:
10.4.1 dokumenty i oświadczenia wymagane w punkcie 6 SIWZ;
10.4.2 uzupełniony formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (zał. nr 1);
10.4.3 uzupełniony formularz „Parametry wymagane” (zał. nr 5). Wszystkie pola w kolumnie
„spełnia/nie spełnia” muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę. Niespełnienie nawet
jednego z wymagań bezwzględnych spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu wartości
oferowanej będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji
urządzenia.
10.5. ZłoŜone dokumenty i oświadczenia muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ.
10.6. Dokumenty wymagane w SIWZ muszą być składane przez Wykonawcę w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.7. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy uŜyciu trwałego nośnika pisma.
10.8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy
naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
10.9. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany.
10.10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników,
były ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona
w inny sposób, uniemoŜliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
10.11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciąŜają wyłącznie
Wykonawcę.
10.12. Wykonawca złoŜy ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, oznaczoną w następujący
sposób:
5
Przetarg nieograniczony PN/18AML/05/2013
na dostawę aparatury medycznej i laboratoryjnej
„Nie otwierać przed dniem 04.06.2013 r. przed godz. 1100”
Pakiet nr …………………….
10.13. Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer
lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego ofertę.
10.14. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w podpunkcie 10.12, będzie dodatkowo
oznaczona określeniami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
10.15. W ofercie naleŜy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy
Podwykonawcom.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala
Zakaźnego w Warszawie, do dnia 04.06.2013 r. do godziny 1000.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, w dniu
04.06.2013 r. o godzinie 1100.
12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
Wartość netto pozycji w pakiecie jest iloczynem ilości i ceny jednostkowej netto.
Wartość brutto pozycji w pakiecie jest sumą wartości netto i podatku VAT.
Sumy wartości netto i brutto w pakiecie dają odpowiednio wartość pakietu.
Wartości podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca moŜe podać tylko jedną cenę bez moŜliwości proponowania rozwiązań
wariantowych.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%.
13.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną.
14. Wymagania Zamawiającego
14.1. Zaoferowanie aparatury i sprzętu laboratoryjnego fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy
niŜ 2012).
14.2. Wymagany okres gwarancji – zgodnie z zapisami w załączniku nr 5 „Parametry wymagane”.
14.3. Oferowana aparatura i sprzęt laboratoryjny muszą być kompletne, ze wszystkimi podzespołami,
częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i uŜytkowania – po zainstalowaniu,
uruchomieniu i przetestowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem, bez Ŝadnych
dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
14.4. Oferowane urządzenia oprócz spełniania odpowiednich parametrów, muszą gwarantować
bezpieczeństwo personelu medycznego oraz laboratoryjnego.
14.5. Dostarczenie oferowanych produktów zgodnie z umową przetargową.
14.6. Zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto jest stała przez cały okres trwania umowy.
6
14.7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury, w której poda nazwę towaru oraz numer
katalogowy zgodny z formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (załącznik nr 1).
14.8. Wykonanie przedmiotu umowy z naleŜytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, dokumentacją, etyką zawodową oraz postanowieniami
umowy.
14.9. Uruchomienie, kalibracja i przetestowanie urządzenia.
14.10. Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
14.11. Nieodpłatne przeglądy gwarancyjne urządzenia w okresie gwarancji (łącznię z dojazdem serwisu)
– minimum 1 przegląd na rok, a dla pakietu nr 1 – minimum 2 przeglądy na rok.
14.12. Instalacja wszelkich wymaganych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego
w okresie gwarancji.
14.13. Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia ulotki zawierającej wszelkie niezbędne informacje
oraz instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim.
14.14. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia (przyjęcie zgłoszenia, podjęcie naprawy) –
maksymalnie do 48 godzin.
14.15. Czas usunięcia awarii urządzenia, licząc od momentu zgłoszenia maksymalnie do 7 dni roboczych.
W przypadku przedłuŜającej się naprawy powyŜej 7 dni Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na
czas trwania naprawy o parametrach technicznych nie gorszych niŜ posiadane urządzenie.
14.16. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy – 3
naprawy uszkodzeń uniemoŜliwiających wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie.
14.17. Zagwarantowanie dostawy części zamiennych do urządzenia przez okres minimum 8 lat po
upływie gwarancji.
14.18. Praktyczne i teoretyczne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia w określonym
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego.
15. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
15.1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niŜ określony
w art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty.
15.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie
i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu.
16. Wzór umowy
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Ochronę prawną Wykonawców reguluje dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
Zamówień Publicznych z późn. zm.
7
18. Pozostałe informacje
18.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
18.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
18.3. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.
19. Załączniki do SIWZ
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
Formularz „Specyfikacja asortymentowo – cenowa” (zał. nr 1).
Formularz „Oferta” (zał. nr 2).
Formularz „Oświadczenie” (zał. nr 3).
Formularz „Oświadczenie” (zał. nr 4).
Formularz „Parametry wymagane” (zał. nr 5).
Wzór umowy (zał. nr 6).
Protokół dostawy, montaŜu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego
(zał. nr 6.1).
8
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 2
OFERTA
W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę aparatury medycznej i laboratoryjnej informujemy, iŜ:
1. Oferujemy wykonanie dostaw zgodnie z formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (zał. nr 1) za kwotę
brutto:
Pakiet nr 1 ………………
słownie: …………………………………………………..
Pakiet nr 2 ………………
słownie: …………………………………………………..
Pakiet nr 3 ………………
słownie: …………………………………………………..
Pakiet nr 4 ………………
słownie: …………………………………………………..
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Termin płatności: 30 dni.
Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag.
Spełniamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ.
UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przedłoŜonej przez Szpital.
W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
8. W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który naleŜy wpisać
do umowy:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
9. Osobą upowaŜnioną do kontaktów z Zamawiającym w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne jest:
............................................................................................................................................................................................
e-mail:................................................................................................................................................................................
nr telefonu :............................................... nr faksu :.........................................................................................................
10. Oferta zawiera ........ stron.
11. Załącznikami do oferty są:
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
..............................
miejscowość i data
.............................
pieczątka i podpis
1
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 3
..............................................
/pieczęć firmy/
OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej
i laboratoryjnej, oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
......................................................
/data i podpis/
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 4
..............................................
/pieczęć firmy/
OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na dostawę
aparatury medycznej i laboratoryjnej, oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.
......................................................
/data i podpis/
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE
Pakiet nr 1
System do analizy ekspresji genów – 1 szt.
Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niŜ 2012
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………
Producent: ………………………………………………………………………………………...
Oferowany model: ………………………………………………………………………………..
Lp.
Wymagania bezwzględne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
str. 1
Podstawa z dotykowym wyświetlaczem.
Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a.
Blok grzejny o pojemności min. 96 próbek umoŜliwiający prowadzenie reakcji w
standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek.
Budowa modułowa z moŜliwością zainstalowania opcjonalnych głowic do PCR czasu
rzeczywistego na 384 próbki oraz oddzielnych głowic do reakcji PCR z blokami 1x96, 2x48
oraz 384 dołkowymi.
Zakres temperatury bloku 0 - 100°C.
Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niŜ ±0,2 °C w temp. 90 °C.
Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niŜ ±0,4 °C, osiągane w czasie
10 sek. dla temp. 90 °C.
Zakres wielkości próbki: 1 – 50 µl.
Szybkość zmian temperatury co najmniej 5 °C/s.
Zapewnienie gradientu termicznego umoŜliwiającego jednoczesną optymalizację warunków
reakcji dla co najmniej 8 reagentów.
Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego - co najmniej
24°C. Gradient musi być dynamiczny.
Zakres temp. ustawienia gradientu: 30 – 100 °C.
Pokrywa z grzaniem do 105 °C.
Metoda pomiarowa: fluorescencja.
Potwierdzenie spełnienia wymagań
(wypełnia Wykonawca)
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE
15. Źródło światła: diody LED.
16. Zakres spektralny światła wzbudzającego nie mniejszy niŜ 450 – 730 nm.
Multipleks 5 kanałowy – moŜliwość wykrywania jednocześnie co najmniej 5 róŜnych
17.
sekwencji w jednej próbce
KaŜdy kanał pomiarowy musi być wyposaŜony w indywidualną diodę LED o długości
18.
światła optymalnej do barwników przypisanych do kaŜdej z nich.
Urządzenie wyposaŜone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego
19.
zainstalowanych dla kaŜdego z 5 kanałów.
Gotowy system do detekcji reakcji z uŜyciem barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX,
VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705.
20.
Urządzenie musi być fabrycznie skalibrowane do pracy z tymi barwnikami bez potrzeby
przeprowadzanie takiej procedury przez uŜytkownika.
21. Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX).
22. Kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału.
MoŜliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu
23.
pomiaru.
24. Połączenie do komputera poprzez port USB 2.0.
25. Oprogramowanie musi zapewniać akwizycję i obróbkę wyników.
26. Tworzenie krzywej kalibracyjnej umoŜliwiającej oznaczania ilościowe.
27. Analiza krzywej topnienia.
Analiza względnego stęŜenia DNA „gene expression” poprzez pomiar ∆CT lub ∆∆CT
28.
z wieloma genami referencyjnymi.
MoŜliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z róŜnych
29.
pomiarów.
30. Analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point”.
31. Analiza alleli (dyskryminacja alleli).
MoŜliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel,
32.
Word, PowerPoint).
Urządzenie musi umoŜliwiać analizę HRM z wykorzystaniem opcjonalnego i dostępnego
33. w ofercie producenta oprogramowania do analizy krzywych topnienia o wysokiej
rozdzielczości, minimalnie dwie licencje.
str. 2
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE
34. Zasilanie 230V/50Hz.
35. Komputer laptop o min. parametrach: 2GB RAM, 250GB dysk twardy, monitor 15,6 cala.
36.
Gwarancja: minimum 24 miesiące. Co najmniej jeden przegląd techniczny w ramach
gwarancji wraz z dojazdem rocznie.
37.
Zapewnienie trzech bezpłatnych przeglądów systemu RT-PCR, w trzech kolejnych latach po
okresie gwarancji - jeden przegląd rocznie.
38. Certyfikaty CE.
UWAGA
1. Wszystkie wymagania opisane w powyŜszej tabeli muszą być bezwzględnie spełnione.
2. Brak spełnienia wyŜej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………………
Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy
str. 3
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE
Pakiet nr 2
Przenośny ssak elektryczny – 1 szt.
Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niŜ 2012
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………
Producent: ………………………………………………………………………………………...
Oferowany model: ………………………………………………………………………………..
Lp.
Wymagania bezwzględne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
WyposaŜony w pojemniki jednorazowego uŜytku gromadzący odessane wydzieliny.
Wysokość ok. 225 mm;
Szerokość ok. 425 mm;
Głębokość ok. 130 mm;
Waga ok. 3,9 kg.
Automatyczna ładowarka wbudowana w urządzenie, wyposaŜona w przewód zasilający na
prąd stały oraz w przetwornik prądu zmiennego do ładowania baterii.
Wkład workowy jednorazowego uŜytku wyposaŜony w filtr hydrofobowy oraz
antybakteryjny w ilości 20 szt.;
Wydajność: maksymalny zakres: 50-550 mmHg.
Zakres siły ssania: 125-550 mm HG ±15 %.
Przepływ powietrza: < 30 l/min.
Szybki przyrost podciśnienia z płynną regulacją.
Zasilanie: 12 V, 220/240 V.
Gwarancja min. 24 m-ce. Co najmniej jeden przegląd techniczny w ramach gwarancji wraz
z dojazdem rocznie.
Atesty, certyfikaty CE.
Potwierdzenie spełnienia wymagań
(wypełnia Wykonawca)
8.
UWAGA
1. Wszystkie wymagania opisane w powyŜszej tabeli muszą być bezwzględnie spełnione.
2. Brak spełnienia wyŜej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………………
Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy
str. 4
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE
Pakiet nr 3
Ssak elektryczny jezdny – 2 szt.
Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niŜ 2012
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………
Producent: ………………………………………………………………………………………...
Oferowany model: ………………………………………………………………………………..
Lp.
Wymagania bezwzględne
Potwierdzenie spełnienia wymagań
(wypełnia Wykonawca)
1.
Ssak elektryczny dwuzbiornikowy.
Zbiorniki z tworzywa o pojemności 2l lub 3l z filtrem antybakteryjnym i zaworem
2.
przelewowym, kompatybilne z jednorazowymi wkładami typu Serres o pojemności 2l.
3. MoŜliwość płynnej regulacji siły ssania.
4. Odczyt podciśnienia na wskaźniku.
5. Podstawa jezdna na kółkach, z moŜliwością blokady.
6. Podłączony pedał włącznika noŜnego.
7. Maksymalna wydajność: do 90l/min.
8. Max podciśnienie 95 kPa.
9. Zasilanie sieciowe.
10. Waga do 20 kg.
Gwarancja: minimum 24 m-ce. Co najmniej jeden przegląd techniczny w ramach gwarancji
11.
wraz z dojazdem rocznie.
12. Atesty, certyfikaty CE.
UWAGA
1. Wszystkie wymagania opisane w powyŜszej tabeli muszą być bezwzględnie spełnione.
2. Brak spełnienia wyŜej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………………
Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy
str. 5
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE
Pakiet nr 4
Pompa objętościowa jednokanałowa – 1 szt.
Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niŜ 2012
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………
Producent: ………………………………………………………………………………………...
Oferowany model: ………………………………………………………………………………..
Lp.
Wymagania bezwzględne
1.
2.
4.
5.
6.
Minimalny zakres szybkości podaŜy ml/h: 1,0-999 ml/h.
MoŜliwość regulacji prędkości podaŜy co 0,1 do 99,9 ml/h
Praca pompy w minimum dwóch trybach:
a) Wybór prędkości podaŜy;
b) Wybór czasu, w jakim ma być ona podana (automatyczne wyliczenie prędkości
podaŜy).
Dokładność podaŜy min. ±5% przy szybkości 25 ml/h.
MoŜliwość zmiany szybkości podaŜy bez konieczności zatrzymania pracy pompy.
Programowanie objętości całej infuzji.
7.
Ciśnienie okluzji – podać wartość [mm Hg] – min 3 poziomy.
3.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
MoŜliwość ręcznego ustawiania ciśnienia okluzji.
MoŜliwość pracy z detektorem kropli.
MoŜliwość zablokowania ustawionych parametrów podaŜy.
MoŜliwość monitorowania objętości całej infuzji.
MoŜliwość podaŜy krwi i preparatów krwiopochodnych oraz cytostatyków.
MoŜliwość pracy z zestawami do leków światłoczułych.
MoŜliwość pracy z zestawami do podaŜy lipidów.
Szybkość podaŜy dawki uderzeniowej (bolus) [ml/h] programowana przez uŜytkownika –
15.
zakres min 1,0-999 ml/h.
str. 6
Potwierdzenie spełnienia wymagań
(wypełnia Wykonawca)
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
str. 7
Objętość dawki uderzeniowej (bolusa) od 0 do min 99 ml/h co 1 ml.
Kontrola osiągniętej dawki uderzeniowej (bolusa) w czasie infuzji.
Maksymalna objętość antybolusa po zwolnieniu okluzji – 0,6 ml.
Wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie.
Ustawianie przez uŜytkownika wielkości wykrywanych pęcherzyków powietrza – min. 4
wielkości, w zakresie od 50 do 500µl.
Uruchamianie alarmu powietrza w drenie w przypadku przekroczenia zakumulowanej
objętości pęcherzyków powietrza nie więcej niŜ 500µl w czasie nie dłuŜszym niŜ 15 minut
MoŜliwość programowania infuzji podstawowej i dodatkowej.
Funkcja wypełniania i przepłukiwania przewodu infuzyjnego.
Funkcja KVO (utrzymania droŜności naczyń po zakończeniu infuzji)
Autokontrola urządzenia w trakcie pracy.
Alarm wyczerpania baterii
RozróŜniane alarmy okluzji:
a) droŜność drenu między pojemnikiem z płynem infuzyjnym a pompą;
b) okluzji pomiędzy pompą a pacjentem.
Alarm zatrzymania pompy.
Alarm wykrywania pęcherzyków powietrza w drenie.
Alarm niewłaściwego zamocowania zestawu do przetoczeń i uŜycia niewłaściwego zestawu.
Regulacja głośności alarmów.
Podtrzymywanie pamięci zdarzeń w pompie niepodłączonej do zasilania 220-240 V przez
okres min 6 m-cy.
Masa – do 1,6 kg.
Zabezpieczenie układu mechanicznego i sterującego przed przypadkowym zalaniem.
Wbudowany zasilacz sieciowy.
Zasilanie bateryjne – praca min 10h przy prędkości podaŜy 25 ml/h.
Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do statywu.
Wbudowany uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy.
Wbudowany zatrzaskowy system mocowania do stacji dokującej.
MoŜliwość współpracy pompy z systemami zarządzania infuzją.
Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA oraz RS232 do dwustronnej komunikacji z
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 5
PARAMETRY WYMAGANE
42.
43.
44.
45.
systemem zarządzającym infuzją oraz innymi pompami.
Serwis dostępny na terenie Polski.
Magazyn części zamiennych na terenie Polski.
Bezpłatne szkolenie personelu po instalacji pomp.
Gwarancja: minimum 24 m-ce. Co najmniej jeden przegląd techniczny w ramach gwarancji
wraz z dojazdem rocznie.
Atesty, certyfikat CE.
46.
UWAGA
1. Wszystkie wymagania opisane w powyŜszej tabeli muszą być bezwzględnie spełnione.
2. Brak spełnienia wyŜej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………………
Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy
str. 8
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 6
Umowa – wzór
stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury
medycznej i laboratoryjnej zawarta w dniu ……....... 2013 roku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim
w Warszawie, ul. Wolska 37, zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje:
Szpitalem
Zakaźnym
Dyrektor Szpitala – Agnieszka Kujawska-Misiąg
Główny Księgowy – Jolanta Kasuska
a
firmą ………… , ul . ………….zarejestrowaną w………. pod nr…………… , zwaną dalej Wykonawcą, którą
reprezentuje:
………………………………....
………………………………….
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa aparatury medycznej i laboratoryjnej zgodnie z załącznikiem nr 1
„Specyfikacja asortymentowo – cenowa”, oraz załącznikiem nr 6 „Parametry wymagane” stanowiącymi integralną
część umowy.
§2
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, moŜliwość udzielenia zamówień
uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia
podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia 2004 roku.
§3
1. Dostawa aparatury medycznej zostanie zrealizowana transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Towar zostanie dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni na wskazane przez Zamawiającego
miejsce.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania od Zamawiającego opakowań po dostarczonej aparaturze.
4. W dniu dostarczenia aparatury Wykonawca dokona bezpłatnego montaŜu, pierwszego uruchomienia aparatury
oraz przeszkolenia personelu.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonej aparaturze, Wykonawca zobowiązuje się
do jej bezpłatnej wymiany na nową i bez wad, w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia.
6. Wykonawca udziela gwarancji na sprzedawaną aparaturę na okres………… miesięcy.
7. Wykonawca zagwarantuje bezpłatne okresowe przeglądy aparatury zgodnie z instrukcją obsługi w okresie
trwania gwarancji.
8. Po zakończeniu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę serwisową na dostarczony sprzęt,
jeŜeli taka będzie wola Zamawiającego.
9. W przypadku awarii dostarczonej aparatury w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawy
w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia oraz dostarczenia do Zamawiającego na ten okres sprzętu
zastępczego.
10. Wykonawca oświadcza, Ŝe oferowana aparatura jest kompletna, nie powystawowa i będzie gotowa do
uŜytkowania bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Dostarczenie oferowanej aparatury zgodnie z umową przetargową.
2. Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia ulotki, która zawierać będzie wszelkie niezbędne informacje
oraz instrukcje w języku polskim dotyczące funkcjonowania aparatury.
3. Dostarczenie aparatury posiadającej aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwa,
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w palcówkach ochrony zdrowia.
4. Zaoferowanie aparatury fabrycznie nowej.
1
§5
1. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT – NIP 527-21-53-938.
2. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
3. Faktura VAT moŜe być wystawiona po zatwierdzeniu Protokołu dostawy, montaŜu, pierwszego uruchomienia,
szkolenia personelu i odbioru końcowego. Protokół zostanie zatwierdzony najpóźniej 2 dni od dnia jego
podpisania. Wzór Protokołu stanowi załącznik nr 6.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Płatność za faktury realizowana będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.
Nr konta ....................................
5. Wartość umowy brutto wynosi: ……………………………………………………
Słownie: ……………………………………………………………………………
6. Podana wyŜej wartość umowy brutto jest ceną całkowita obejmującą wszystkie koszty związane z realizacja
zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacja umowy.
§7
1. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
2. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych terminów końcowych Zamawiający moŜe odstąpić od
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§8
1. JeŜeli opóźnienie realizacji umowy nastąpi z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma
prawo obciąŜyć Wykonawcę odsetkami w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego umową za kaŜdy dzień
zwłoki.
2. JeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zapłaci karę
w wysokości 10% wartości umowy.
3. JeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, to Zamawiający zapłaci
karę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego umową.
§9
1. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony będą rozstrzygać polubownie,
a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska, skierują sprawę na drogę sądową, sądowi właściwemu
dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, iŜ nie dokona cesji wierzytelności Szpitalu, wynikających z wykonania zamówienia,
na rzecz innych podmiotów.
§ 10
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnych aneksów pod rygorem ich
niewaŜności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z odrębnymi przepisami mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu
umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
W IMIENIU WYKONAWCY
W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO
2
PN/18AML/05/2013
Załącznik nr 6.1
Pieczęć nagłówkowa Zakładu
PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAśU, PIERWSZEGO
URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU
I ODBIORU KOŃCOWEGO
Dotyczy umowy nr ………………………………………………………………………
CZĘŚĆ A-DOSTAWA
W dniu dzisiejszym …………… dostarczono do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego
w Warszawie przy ul. Wolskiej 37 n/w wyrób:
Pozycja
załącznika do
umowy
Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do
umowy
(podpis osoby upowaŜnionej przez Zamawiającego)
(podpis osoby upowaŜnionej przez Wykonawcę)
Dostarczona ilość
Wartość
brutto [zł]
CZĘŚĆ B - MONTAś I PIERWSZE URUCHOMIENIE
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montaŜu. Stwierdzam, Ŝe dokonano
prawidłowego montaŜu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniŜszym
postanowieniem:
Miejsce montaŜu
Ilość zamontowanych
urządzeń
Opisane w części A wyroby wymagały/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.
Stwierdzam, Ŝe wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.
Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym DTR karty gwarancyjne, w
wymaganej ilości egzemplarzy.
....................................... , dnia ...............................
(podpis osoby upowaŜnionej przez Zamawiającego)
CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU
Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w
części A.
Nazwa wyrobu
Ilość
przeszkolonych
osób
Potwierdzenie
dokonania szkolenia
CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY
Stwierdzono terminowe*/nieterminowe wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z
nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.
Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi dni..........
DOSTAWCA
* - niepotrzebne skreślić
ZAMAWIAJĄCY