Wiadomości

Komentarze

Transkrypt

Wiadomości
Wiadomości
Środa, 27 maja 2015
Ostrzeżenie hydrologiczne
Ostrzeżenie hydrologiczne nr 0:1
Nazwa biura
Biuro prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW-PIB
Zjawisko/stopień
zagrożenia
Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3
Obszar
Zlewnia Dunajca
Ważność (cz. urz.)
Od godz. 01:00 dnia 27.05.2015 do godz. 13:00 dnia 27.05.2015
Przebieg
W związku z prognozowanymi w dalszym ciągu intensywnymi opadami
deszczu w ciągu najbliższych 12 godzin w zlewni Dunajca spodziewany
jest dalszy gwałtowny wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich i
przekraczanie stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach
wodowskazowych. W górnej części zlewni Dunajca spodziewane jest
przekroczenie stanów alarmowych. Na pozostałych dopływach Wisły na
terenie województwa spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody do
dolnej części strefy stanów wysokich i lokalnie przekroczenie stanów
ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska
(%)
85%
Uwagi
W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska,
informacja może ulec zmianie.
Dyżurny
Anna Śmiech
Godzina i data wydania
27.05.2015 - godz. 00:30
SMS
MGW PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM
ST.ALARMOWYCH/3 zlewnia: dunajca (malopolskie) od 01:00/27.05. do
13:00/27.05.2015
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest
dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Podobne dokumenty