Propozycja nabycia akcji serii A Plantator S.A.

Komentarze

Transkrypt

Propozycja nabycia akcji serii A Plantator S.A.
Warszawa, 2 marca 2012 r.
PROPOZYCJA NABYCIA
do 200.000 Akcji Serii A PLANTATOR S.A. z siedzibą w Warszawie
Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Oferującym”, niniejszym
proponuje nabycie do 200.000 Akcji Serii A PLANTATOR S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000412949, o kapitale zakładowym w kwocie 100.000,00 zł w pełni opłaconym, zwanej dalej
„Emitentem”, stanowiących własność Capital Partners Investment I FIZ, zwanego dalej
‘Wprowadzającym” na następujących warunkach:
1. Złożenie niniejszej Propozycji Nabycia Akcji Serii A Emitenta stanowi publiczne proponowanie
nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)
zwanej dalej „Ustawą”.
2. Niniejsza Propozycja Nabycia jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w
rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy co oznacza, że w związku z ofertą publiczną na mocy art. 7 ust. 3
pkt. 1 Ustawy nie jest wymagane Sporządzenie, zatwierdzenie ani udostępnienie do publicznej
wiadomości prospektu emisyjnego.
3. Informacje dotyczące Akcji Serii A i Emitenta, w tym opis czynników ryzyka związanych z
inwestowaniem w akcje Emitenta są dostępne w siedzibie Oferującego.
4. Cena sprzedaży Akcji Serii A wynosi 96,00 zł za jedną akcję.
5. Zapisy na Akcje Serii A przyjmowane będą w dniu 2 marca 2012 roku do godziny 17.00 w
siedzibie Oferującego.
6. Przydział akcji zostanie dokonany przez Wprowadzającego uznaniowo. Przydział akcji nastąpi w
dniu 2 marca 2011 roku („Dzień Przydziału”). W Dniu Przydziału, przed godz. 20:00 Oferujący
przekaże informację o liczbie przydzielonych Akcji Serii A.
7. Warunkiem nabycia Akcji Serii A będzie dokonanie, do dnia 5 marca 2012 r. na rachunek
bankowy Oferującego numer 71 1090 1056 0000 0001 0628 9524 wpłaty środków tytułem nabycia
Akcji Serii A.
Oferujący uprzejmie przypomina, że osoby nabywające akcje Emitenta powinny być świadome ryzyka,
jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe oferowane, a ich decyzje inwestycyjne
powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja - konsultacją z
doradcą inwestycyjnym i podatkowym.
Z poważaniem
Andrzej Przewoźnik
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty