osiemdziesiąt pięć tysięcy).

Komentarze

Transkrypt

osiemdziesiąt pięć tysięcy).
PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie przy ul.
I. Łukasiewicza 89, 38-400 Krosno
ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie nieruchomości zlokalizowanych w Ostrowie
Wielkopolskim przy ulicy Przeskok i Staroprzygodzkiej.
Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaŜ:
1. Prawa uŜytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 6/20 o powierzchni ha 0,8654 ha,
oraz
2. Prawa uŜytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 6/21 o powierzchni ha 0,7766 ha.
Nieruchomości mają urządzoną księgę wieczystą KZ1W/00059761/8.
Cena wywoławcza dla zbywanych nieruchomości wynosi 685 000 zł netto (słownie: sześćset
osiemdziesiąt pięć tysięcy).
Wysokość wadium wynosi 68 500 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych).
Wadium naleŜy wpłacić na rachunek bankowy: BANK MILLENNIUM 35 1160 2202 0000 0002 2059
1851, najpóźniej do dnia 22.04.2014r. Za datę wpływu wadium uwaŜa się dzień uznania rachunku
wskazanego przez ogłaszającego przetarg.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Spółki jeŜeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta w ciągu 30 dni uchyli
się od zawarcia umowy lub nie zapłaci ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez komisję
przetargową.
Oferty przetargowe naleŜy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach w terminie do 25.04.2014r
do godziny 12:00 z napisem: "SprzedaŜ nieruchomości - Ostrów Wielkopolski – nie otwierać do dnia
25.04.2014r. do godziny 12:00" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 w siedzibie Spółki
(adres) PGNiG Technologie S.A. Sekretariat, ul. I. Łukasiewicza 89, 38-400 Krosno. Oferty złoŜone
po terminie nie będą dopuszczone do przetargu.
Oferta powinna zawierać:
- oferowaną cenę netto,
- dane oferenta tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres miejsca zamieszkania lub siedziby, PESEL
lub nr KRS, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców takŜe: odpis aktualny z KRS lub
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeŜeń,
Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2014r. o godzinie 12:15 w budynku PGNiG Technologie
S.A. w Krośnie przy ulicy I. Łukasiewicza 89 pok. nr 13.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
• jednostronnej zmiany warunków przetargu,
• odwołania niniejszego ogłoszenia,
• odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Informacje dodatkowe:
a. Prawo pierwokupu działek numer 6/20 oraz 6/21 przysługuje Gminie M. Ostrów Wielkopolski
na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – Dz. U.
2010.102.651)
b. Stawka podatku VAT zostanie obliczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
c. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi kupujący.
Informacji o przedmiocie przetargu udzielają pracownicy Działu Infrastruktury w Krośnie tel: 13
4374550 lub w Ostrowie Wielkopolskim Pan Zenon Kurek tel: 663 224 127.
Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.